Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ψ 

ΡΑΤβΟΙ.001^ 

ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

δΕϋ ΒΙΒυοΤΗΕΟΑ υΝΐνΕΚ5ΑΙ.Ιδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟϋΑ,ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΙΝίυΜ 88. Ρ4ΤΚ11Η. ΟΟϋΤΟΒΙΙΙ 8ϋΚ1ΡΤΟΚ1101}Ε Ε£€ΙΕ8148ΤΙ(10ΚΙ]Μ. 

9ΐνΕ ΤΑΤΙΝΟηυΜ, 81ΤΕ βΐυτΟΟΠΌΜ, 

Ουί ΑΒ ΜνΟ ΛΡ05Τ011€0 Αί) ΤΕΜΡΟΠΑ €ΟΝ€ΙΙίΙ ΤηίΠΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝΟΧνΛ^) ΡΗΟ ΙΛΤΙΝ18, 
ΕΤ ΟΟΗΟΙΙΙΙ Ι•\10ΚΕΝΤΙΝί {ΑΝΝ, 1459) ΡϋΟ ^Β^ί^ι8 ΡΙΟΒϋΕΒϋΝΤ : 

ΚΕΟυδΙΟ €ΗΙ10Ν0Ι.001€Α 

ΟΜΝΙΙΙΜ Ου/Ε ΕΧ8ΤΙΤΕ«Ε ΜΟΝΙΙΜΕΝΤΟΚυΜ ΟΑΤΙΙΟυΟ^Ε ΤΚΑΠΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΒ ΟϋΐΝΙ)ΕΟΙΜ ΓΚ4ΜΑ 

Ε^^ι.ΕδI^ε 5^4Ε^υ1^ι ΕΤ ΑΜΡ1.Ι13δ, 

ΙΙΙΧΤΑ ΕΟΙΤΙΟΝΚβ ΑΟΟϋΛΑΤΙΛΛΙΙΙλ», ΙΝΤΕΚ δΚ ΟϋΜΟϋΕ Ν0Χ!«ϋΙ-1.!β ΟΟΟΙΟΙΒυβ ΜλΝΙΙβεΑΙΡΤΙβ €01.1.λΤΑλ, ηΚΟΟΑΜ 011.1€ΚΝ- 

ΤΚΚ ΟΑβΤΙβΑΤΑ; ΡΙδδΕΚΤΑΤΙΟΧΙΙΙϋβ, ΟΟΜΙΙΒΝΤΑΚΙΙβ, ΥΑΙΙΙΙβΟυΚ 1.Ε€ΤΙΟΝ1Βυβ ΟΟΝΤΙΧΚΝΤΕΚ ΙΙΧυβΤΚΑΤΑ ; ΟΜΚΙΙΒΙ16 

ΟΡΕΒΙΒΙΙβ Ρ06Τ ΑΜΡΙ,ΙΚδΙΙΙΑΑ Ε0ΙΤ10ΧΕ8 Ου^Ε ΤΒΙΒυβ Νθνΐ88ΙΙΙΙ8 8^Ε€υΐ.Ι8 ΟΕΒΒΝΤυΒ ΑΒ801.υΤΑΚ ΡΕΤΚϋΤΙΜ, Αυ€ΤΑ ; 

ΙΝΙΙΙΟΙΒΓΑ ΡΑΒΤΙ€υΐ.ΑΚΐΒΐΙδ ΑΝΑίΛΤΙΟΙβ, βΙΝΟϋίΟβ δΙΥΕ Τ0ΙΙ08 βΙΥΕ ΑυΟΤΟΒΕβ ΑίΙΓ.υ]υ9 ΜΟΙΙΚΜΤΙ βϋΒδΕΟυΕϊΠΊ- 

Βυ8, οονατα; εΑΐΜτιιι.ικ ιητβα ιρβυιι ΤΒΧτυΜ κιτε οιβροβιτιβ, νεοιον βτ τιτυι.ΐ8 8ΐΜ:υι.ΑΒυιι ραοιναβιιμ 

4ΑΒ61ΝΒΜ 8ΓΙΚΚΙΟΜΚΙ• υΐ8ΤΐΜ.ϋΒΝΤΐΒϋ8 8ϋΒ^Ε^ΤΑ^I^ϋΕ ΜΑΤΕΒΙΑΙΙ βΙΟΝΙΓΙϋΑΝΤΙΒϋβ, Λ»ΟΚΝΑΤΑ ; ΟΡΕΒΙΒΙΙδ 
αίΜ »υΒ118, ΤΙΙΜ ΑΡΟϋΚΥΡΙΙΙδ, ΑίΙΟυΑ ΥΕΒΟ ΑΙΧΤΟΚΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟλΟΙΝΒ ΑΟ ΤΚΑΟΙΤΙΟΝΕΜ Ε(Χ1.Ε&ΙΑ8Τ1- 

εΑΜ Ρ0Ι.Ι.Ε?(ΤΙΒΙΙ9, ΑΜΡίΙΡίεΑΤΑ ; 

0ΙΜ:ΕΝΤ15 ΕΤ ΑΜΡΜυβ ίΟΟΙΙΡΙ,ΕΤΑΤλ ΙΝΟΐείΒυδ ΑΟεΤΟΒΙ-ΙΙ βΙΟϋΤ ΕΤ ΟΡΕΒυΐΙ, ΑίΡΗΑΒΕΤίεΐβ, 0ΗΒ0ΝΟΙ.Ο0Ι0Ι8, 8ΤΑΤΙ• 

8Τΐεΐδ, $ΥΝΤΗΕΤΐεΐ5, ΑΝλίΤΤίεΐβ, ΑΪΙΛΜΜίΙΟΙδ, Ι3ί ΟΐΌΐΧΐυΒ ΒΕίίΟΙΟΝΙδ ΜΙ!(€ΤυΗ, 1>0€ΜΑΤΐεΐΤ11, ΜΟΒΑΙ.Ε, ίΙΤΙΙ*- 

οιευιι, εΑΚο.ΝίευΜ, ρΐ8εΐΡίΐ?ίΑΐΐΒ, ΗΐδτοΕίουΜ, ετ ευιιοτΑ αι^ια βιχΕ ιχίΑ εχεΕΡτιΟΜΕ ; 8ερ ρβ^εβτιμ 

ουοΒυβ ΐΝοιείΒΓβ ιιιιιΕΜίβ ετ 6ΕΝΒΚΑΐ.ΐΒυ8. Αίτκκο Μϊΐυεκτ 4\ΕΚυΜ , ουο €θΝ8υι.το, ουιοουιο 

Νθ:« 8οι.ι;μ ται.19 ταμβυε ρατεβ, υεβομ ΕτίΑϋ οιιυβουιβουΕ ΡΑτηυΜ, με υ^ο ουιοειι ομιμο, 

ΐϋ ουοοίίΒΕτ τιίΕΜΑ 8εΒΐΡ8ΕΒΐτ , ιίΜΟ ϋχτυιτυ εθΝ8ΡΐεΐΑτυιι ; αι.τεβο 80Κ1ΡΤ|]ΚΛ£ 

δΑΟΚ^ε, εχ ουο ι^εετοει οομρεβικε βιτ ΟΒΥΐυΜ ουίΜΑΐι ΡΑΤΒεΒ κτ ιν οοιηιιβ ορεηΟΜ 

ΒυοΒυιι ίοεΐ8 ΒίΝουίΟβ ΒίΝβυίοευΜ ίΐΒΚοειηι 8. Εοειρτυλ^ε γεεβυΒ, α ρηινο 

6ΕΝΕ&Ε08 υβΟυε ΑΟ ϋΟΥΙδδΙΜυΗ ΑΡ0εΑ1.ΤΡ8Ιβ, εΟΜΙίεΜΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

εοιτιο ΑεευΒΑΤΐ88ΐΜΑ, ε^ετΕΒίβουε ΟΜΝίΒΐιβ ΡΑεαε ΑΝτεροϋεποΑ, βι ρεκρεΝΟΑΝτιιιι επΑΒΑετΕΒίιιι νιτιοιτα8, 

αίΑΜΤ/ε 01ΙΑΙ.ΙΤΑ8, ΙΝΤΕ0Β1ΤΑ8 τΕΧτυδ, ρεΒΡεετιο εοιικεετιθ!<ΐ8, ορεευΜ εεευβοιιιιιι τυΜ ΥΑΒίετΑ^, 

ΤΓΜ ΝυΜΕΒυδ, ΓΟΒΗΑ ΥΟΐ,υΜίΝυΜ ΡΕΚΟΐΐΑΜ εοΜΜΟΟΑ βίΒίουΕ ΙΝ τοτο ΡΑΤκοίοβι^Ε οεειίΒδυ εο?ατΑΐιτΕΒ 

8ΙΜΙίΙδ, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^εδΕΒΤIΜ^IIε ΙδΤΑ εΟΙΧεΟΤΙΟ, υΠΑ, ΜεΤΙΙΟΟίεΑ ετ εΠΕΟΝΟίΟΟίεΑρ 

δΕΧεΕΝΤΟΒυΐΙ ΡΒΑΟΜΕΜΤΟΒΙΙΙΙ ΟΡυβενί^ΟΒΟΗΟυΕ ΗΑεΤΕΝΙΙδ 1110 Ιίίΐε ΒΡΑΚδΟΒυΜ, 

ΡλΙΜυΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ ΝΟβΤΒΑ ΒΙΒΙ^ΙΟΤΗΒΟΑ, Β& ΟΡΕΚΙΒϋΕ ΕΤ Μ88. ΑΡ ΟΜΝεδ «ΤΑΤεδ, 

1.0008, ίΙΝΟυΑδ ΡΟΒΜΑδΟυε ΡΕλΤΙΝΙΗΤΙΒΟβ, ΟΟΑΟυΝΑΤΟΚυΜ• 

5ΕΗΙΕ5 βΒ^ΕΟΑ ΡΒΙΟΒ^ 

ΙΝ ΟυΑ ΡΗΟΟΚυΝΤ ΡΑΤΒΕδ, ΟΟΟΤΟΒΒβ 8€ΒΙΡΤΟΚΕ80υΚ ΙΟΙΓΧΚδυΐ ^Β^ε^/Ε 

Α 8. ΒΑΒΝΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤίυΜ, 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙβΝΕ. 

5ΐνΕ εΐΙΓ5ϋυΜ εΟΜΡΙ,ΒΤΟΒυΐΙ ιν 8ΙΝβυΐ.08 δΟΕΝΤϋΒ ΒεΟΑδΙΑβπε^Β ΒΑΙΙ08 ΡΟΓΓΟΒΕ. ΡΑΤΙΐαίΟ€ΐΑ, ΑΒ ΙΝδΤΑΒ ΙΡδΙΟβ ΕΟΟίΒβΙΑ, ΙΝ Β0Α8 ΡΑΚΤΒΒ »ΙΥΙΒΙΤΟΒ, Α1.ΙΑ ΜΒΜΡΒ 1.ΑΤΙΝΑ• ΑυΑ ^Κ^Μ:0-1.ΑΤIΝΑ. 
ίΑΤΙΝΑ, ΙΑΜ ΡΕΝΙΤυδ εΧΑΚΑΤΑ, ΟΙΙΟΑΟ ΡλΙΜΑΜ δελΙΕΜ, ΤΙΟΙΝΤΙ-ΟΠΙΝΟυΒ ετ ΒΟΟεΝΤΙβ ΥΟίΟΜΙΝΙΒΟ^ ΜΟΙΛ 8Ι;Α 

8ΤΑΤ , Μοχγε ροδτ ρεκΛετοδ ΐΝΒίεεβ 8ταβιτ, αο ουίΝουε-γιοΐΝτι-οεκτυΜ κτ Μΐίΐ.ε ρκαν€Ι8 τβνττ. βκ^■^Α 

ΒΙΙΡίΐεΐ ΕΟΙΤΙΟΝΒ ΤΥΡΙβ ΜΑΝηΑΤΑ ΕδΤ. ΡΒΙΟΒ ΟΚ^ΚΟΟΜ ΤεΧΤυΜ υΝΑ ΟΟΜ ΥεΚδΙΟΝε 1.ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΕεΑΙ.18 ΑΜΡ1.Β- 

οτιτυε , ετ αο ΝονεΜ ετ εεΝτυΜ ΥΟίίπιΐΝΑ ρεΒγειητ, δεο βιηε ΐΝΟΐοΐΒΟδ ; ροδτεειοε αοτεμ ηανο γεΒβιοΝίΜ 
ΤΑΝτυΜ εχιιίΒετ. ιοεοουε ιντκα ουίΝουε ετ ουίΝΟΟΑβίΝΤΑ υοι.ομινα κετίΝΕΤοε; οτκΑουε ΥΐοεβίΜΑ οοαβτα 

ΒΙΕ ΟΕεΕΜΒΒΙδ 18(Κ) ΟΜΝΙΝΟ ΑΡΡΑΒϋΕΒΑΤ. ΟΝΟΜΟΟΟΒΟυΒ ΥΟίΟΜεΝ ΟΒ^ΚΟΟ-ίΑΤΙΝυΜ ΟΟΤΟ, ΠΚΟΜΟΟΟΒΟυε ΗεΒε 

ίΑτίΝυΜ ουίΝουε ρΒλΝειβ βοι.ΓΜΜοοο ΕΜίτυε : υτεοΒίουε γεεο, υτ ρεετιι ηυ^οβ ΒεΝεηειο ρκυΑτυε εΜ- 
ρτοΒ, ΓΟΐ.ίεετιοΝεΝ ίΝτεοκλΜ βινε οβλοαμ βιγε ι.ατιναμ, 526 γοίΓΜίΝίΒϋδ ρβο ανρι.ιοει εοιτιΟΝε ετ 272 
ρκο ΜίΝΟΒΐ ΑΒδουε ΐΝοιείΒυδ οοΝδΤΑΝτειι, οοΜΡΑκετ ΝΐοεβδΒ εειτ, δεουβ εκίΜ οιυυβουε γοι.ΐ)Ηΐ9ΐΐδ αηρμ- 
τιιπίΝκιι ιικοΝΟΝ ετ οίρριευίΤΑτεβ υαβια ρεετίΑ ϋοοΑΒίΐΝΤ. ατταηεν, δΐ ουιβ εκΑΤ ίΝτεοκκ ετ Βεοκ&ιιι 
εοΜ.ΕετιοΝΚΜ Γ.Β^Εεο-ι.ΑτΐΝΑΐι, νεί εΑΜοειι εχ οκ^εοο υ^τίΝΒ υρ.μαμ, τον ουοροοε τοίΟΜεΝ ρβο ΝΟΥεΜ γει. 
ΡΕο δεχ ΡΜΝειβ ΟΒΤίΝεΒίτ. ιδτ^^ οοΝΡΙτιΟΝεβ δεείΕΒοε ΡΑΤΒΟίο^ι^^ νονοομ εχουδίβ αρρι^ιοαντοκ. 

ΡΑτηοιοβίΜ βΚΜϋΛ τοΜϋδ υπ. 8. ]0ΑΝΝ£8 εΗΚΥ8Ο5ΤΟΜ08. 

ΚΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡΟΟ ^.-Ρ. ΜΙΓιΝΒ Ε01Τ0ΗΒΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΟίεΤΑ ΒΆΜΒ0Ι8Ε, ΟϋΜ ΡΒΟΡΚ ΡΟΒΤΑΝ ΙΜΊΚΤυΕ ΡΑΚΙΒΙΟΒϋΜ ν|]ΙΧ0 ΰ*ΕΝΙ^ΕΗ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, $Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΜΌΟΕ, ΝϋΝΟ ^ΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΙΚΝΙΑ ΡΑΒΙ81ΝΑ. 

1862 ΞΛ'ΧυΐνΜ Ύ. ΛΝΝυ8 ΜΠ. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΡί 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΝΧΤΑΝΤΙΝΟΠΙΟΑΕΟΣ, 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8. Ρ. Ν. Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ, 

▲ΒεΗΙΚΡ15εθΡΙ €0!Ι8ΤΑ(ΙΤ1!«0Ρ0ΜΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^Ε ΕΧδΤΑΝΤ, 

ΥΕΐ. ^υ^ε Εΐυδ νομινβ Γ^ικαυΗκεκυΝτυκ, 

ΑΙ» ΜΜ. εΟΟίεεβ βΑίΙ^ΙΟΟβ, νΑΤίεΑίΙΟβ, Α.^Γ.1.ΐεθβ βΕΒΜΑΙΙίεΟβΟυΚ ; ΝΕΟΝΟΝ ΑΟ βΑΥΙ1.ΙΑ1«λΙΙ ΕΤ ΓΚ0!ΙΤ0!ΙΙΑ1Ι\ΙΙ 
Ε0ΙΤ1ΟΝΕΗ εΑβΤΙΟΑΤΑ, Ι!«Ν1Ι1ΙΕΕΙ8 ΑΟΓΤΑ ; ΝΟΤΑ ΙλΤΕλΡΚΕΤΑΤΙΟΧΒ υβΙ ΟΡυδ ΕΚΑΤ, ΓΚ.ΚΡλΤΙΟΝίΒυβ, ΜηΠΙΠ», 
1Ι0ΤΙ8, ΤΑΕΙΙβ 1.Β€ΤΙ0!Ι1Βυ8 ΙίίυβΤΒΑΤΑ; ΜΟΥΑ ΒΑΧεΤΙ ΙΚΚΙΤΟΕΙΒ ΥΙΤΑ, ΑΡΡΕΝΟΐείΒΟβ, 0Ν0Μλ8ΤΙ€0 ΕΤ ΟΟΡΙΟ- 

6Ι88ΙΜΙ8 ΙΝΒίείΒυβ ι.(μ:ιιρι.&τατα 

ΟΡΒΚΑ ΕΤ 5ΤυθΙΟ Ο. ΒΕλΝ. ΡΕ ΜΟΝΤΡΑυβΟΝ, ΜΟΝΑΟΠΙ ΒΕΝΒΟΙΟΤΙΜ Ε ΟΟΝΟΚ. 8. ΙΙΑυΚΙ. 

ΕΟίτίΟ Ν0η881ΜΑ, Π8 ΟΜΝΙΒϋδ ΙΙΙΌ8ΤΚΑΊΑ ΟϋΛ ΜϋΕΝΤΙΌΒ ΤϋΜ Η01Ι>€, ΤϋΜ ΟΚΟΧΪΐ, 

ΤϋΜ ΑΙΙΒΙ, Α 0ΐνΕΒ8Ι8 /ΑΓ ΙϋϋΚϋ ΡηΐΗΌϋ ΚΟΙΤΑ 8υΝΤ, 
ΨΕΙ ^ΑΜ ΕΒΙΤΑ, ΑΟ ΜΑΗϋ8€ΒΙΡΤ0ΚϋΜ ΏΙΙίαΕΝΤΙΟΆΒΜ €Β18ΙΜ ΒΕΠΚΛΤΑ 8υΝΤ, 

ΑαουηΑΝΤΈ ετ οενπο βεοοονο^οεντε ι.-ρ. βιιονε, 

Β 


» * 


ευκ5υυΜ εοΜΡΐ.ΕτοΑυΜ ιν ΒίΝουι^οβ 5ε?κιϊτΐΛ•Ί?εέ^Ε4ΐλ9τΐ€Α ααμοη εοιτοιιβ. • Ι • ι • • 


« • ΤΟΜΙ ΟϋΑΒΤΙ 

ΡΑΚ5 ΡΒΙΟΚ. ΥΕΝΒυΝΤ 18 ΤΟΙ^υΐΟΝΑ ΙβΟ ΡΗΑΝεΐ8 0Αΐ.υεΐ8. ΕχευοΕΒΑΤοΗ ετ υενιτ ΑΡΠΟ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟηΕΜ, 
ΙΝ νίΛ ΠΙΟΤΑ 0ΆΜΒ0Ι8Ε, ουΗ ΡΗΟΡΕ ΡΟΑΤΑΜ κυτΕτι.45 ΡΑϋΐδίοηυΜ νυι/;ο Ι>*£ΝΙ>;Α 

ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕΗ ΡΕΤΙΤ-ΜΟί^ΤΜϋΟΕ. ΝϋΝΟ ΥΕΙΙΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΛ ΡΑΙΙΙ^ΙΝΛ. 

1862 ΡΒτϊΙΡΑΤΙΟ Ι?ί ΟϋΑΚΤΙΙΜ ΤΟΜϋΜ. 3&ιη α11ιςίπιιι& ΟοιηΐΌβηΙαπα 5οα Ηοιηί1ίβ9^8• ]ο&ηηί$ 61)Γ75θ5ΐοιηί ίη δεηρΙαΓβιη βααβιη , 
ηυ» ]υΓ6 ν6ΐ εοιηιηβηΐηπα νβΐ €οηείοη68 νοοβη ρο$$αηΙ » ςυία ίη ίΠίβ ίηΐ6ΓρΓεΙι$ βίιηυΐ οΐ 
€Ι]π$(ίαηδθ (Ιίδοίρΐίη» (1θ€(οπ$ α^ίΐ οΓΟαυπι. ΡηΒβυηΙ αιιΐβιη οφίοπβ Ηοιηίΐί» ίη Οβηβδίιη, 
σιι« ηυιηεΓΟ $βια£[ίη(α 5Ρρ(6ΐη ΙοΙυιη 1ίΙ)ηιιη αϋβοΐναηΐ. Η» 8α1)]ίοίαηΙυΓ δβπηοηβδ ηονβιη ίη 
ΰβηβδίηι, αΐίςυοΐ, υΐ γί(1βΙυΓ, βηηίβ βάίΐί αηΐβςιιβιη (οΐυπι ΙίΙ)η]ηι ίηΙβΓρΓβΙ&ΓβΙαΓ. Ηθ8 βχοί- 
ρίιιηΙΗοπιίΙίφ ςυίηαυβ ίη Αηηασι πιαίΓβιη δαιηαβίίδ, ςα» οΐίοι $6ΐ ΓυβΓο, δβά πηα ββπιηι ίη- 
ΐ6ΓίίΙ. Αςηιβη είαυααηΐ 1γ6$ Ηοηιίΐίφ ίη Οανίιΐβιη βΐ δααίβηι. Ιη >黀 ααΐβιη οηιηι& ςαφύαηι 
^ίο οΙ>96ΐ'ν&η(1& 5αηΙ. 

§ Ι. ϋ€ ηηιη€Γο ΗοτηίΙιατηηι ίη ββηβείηι, εί ΑηίιούΗΐΰΒηβ αη ϋοηΒίαηίΐηοροΗ ΗαΜίω ίαετίηί. 

06 ΙιοιηίΙίίβ Ιιί$€6 ηοη ραηεΑ 4ί$8€ηΙ ΡΙιο(ίυ8^ ςα» ίη ρθ8ΐτ6ΐηο Τοηιο ιιηα εαιη αΐίίβ βχ εο• 
ιίοιη 8€ηρ(0Γβ 6Χ€6ΓρΙί8 ρυΙ)Π€αΙ>ΐ]ηΐυΓ : ίηΐβπιη υ6γο Ιιιβο αηηοΙ&η(1& βαηΙ : ΡΙιοΙίαηι ηβηιρο 
βοχα^ίηία βΐ ηηαιη ηοηιίΐίαβ ίη ββηββίπι 86 τί(1ί886 (68ΐί0οαπ : ηβ &υ(6πι βιτοΓβπι ίη ηαηιβΓο 
ίη6886 ραΐΘπιυ8, Α(1(1ίΙ €08 86 &8ΐιΐ]ί886 ΐΓί1)ΐΐ8 νοΙαπιίηίΙ>α8 6θπιρΓ6}ΐ6η8α8, ςυοΓαπι αηαηι νί- 
^η(ί [ιοπιίΐίαδ 1ιαΙ>6ΐ>2ΐΙ, βεεαηάυηι ββχάβείηι , ΐ6Γΐίαοι νί^ίηΐί (|αίηςα6 ; υηάβ ί(1 ηεεββδβΓΪο 
εοηδβςυίΐυτ , τβΐ ί11»8 ςιια8 ηυσΐ6Γ0 67 1ΐ0(1ί6 1ια1)6ΐηΐ]8 ηοηιί1ΐ38, οΐίπιίη ρααείθΓ68 (ϋνίβαβ 
Γαί886, νεί ΡΙιοΙίί εχβπιρΙβΓ ηοη οιηηββ ίη (]6η68ίιη >ιοιηί1ίΑ8 εοπιρίβχυπι Αιίββε. Ηοε ρθ8ΐΓ6- 
ηααιη 1ίΙ)βη(ία5 εΓοϋ&πι : εΐεηίπι οιηηββ ςυ&β 8βχα£[ίηϋι βερίβιη ηαπιεπο ΙιαΙ)6ηιΐ]8 ηοπιίΙίΑ 
8αΘ ^βαάεηΐ 6χοΓ(1ίο 6ΐΟη6, ίηείρίεηΐίβ αε άββίηβηϋβ ηοΙαηιρπΒί6Γ6ηΙίΙ)υ8.Εχ ίί8 ααΐβη) ΡΙιο- 
Ιίθ8 νί^ίηΐί 86ρ(6ηι ίη 0υ9(ΐΓ99ε8ίηι& Η8ΐ>ί(β8 άίείΙ; ευηι (απιβη ίη ΙιοϋίβΓηίβ οηιηί5υ8 βχβηι- 
ρΐΑΓίΙ>υ8 (ή^ηία (Ια® ίη 0α&(ΐΓΑ^ε5ίπΐ2 ΙΐΑ5ίΙ« ΓοΓΗηΙυΓ; βε ρΓθίη(ΐ6 εβΓίαηι 68ΐ ίη (ΙαοΙιαβ 
ρΓίιηίβ ΡΚιοΙιβηί 6Χ€Εηρΐ2Γί8 (οηιΐ8 ςυίηηιιβ Ιιοηιί1ί2ΐ8 (Ι6ίαί886 ; ηίβί Ιβηιβη ίά βχ (Ιίνίδίοηίβ (1ί- 
ν6Γ8ίΐΑΐ6 ρΓοθίβπΙ , ςιιοθ ΐΒ^Γβ Α(1ηιί8βηπ). Ιάβηι νεΓΟ ΡΗοΙίαβ 8ΐιΐΝΐΐ]1)ίΙιΐΓ6 τίιΙεΙαΓ ΑηΙίο- 
εΐιίβηε , βη ΟοηβΙβηΙίηοροΗ Ιι« Ιιοηιίΐί» 1ι«1>ίΙΐΒ ΓαβηηΙ. 8&γί1ία8 βαΐβιη ΡΙιοΙίί Ό8υ8 αιιείο- 
ΓΐΙαΙε 8ίε βεαίοηΐίαιη εχρΓοιηίΙ 8ααπι : « Οβ Ιοεο εΙ ΙεηιροΓΟ α88εηΙίοΓ ΡΙιοϋί εοη]ρεΙυη8« 
Ιι&6ϋΑ8 €886 ΰοη8(3η(ίηοροΙί , ςαο(1 τεί ρΗΓαβίβ ίρβα ίηάίεαΐ, υΐ ίρ86 ΙοηαίΙυΓ, ίη \η(€τ\α» 
άϋίορχα^ υΐ 8αηΙ ρΙοΓαςαε 6]α8 8επρΐΑ €οη8ΐαηΙίηορο1ίΙαηα Αη(ίοε>ΐ6ηί8 ιηίηυ8 &εεΐ]ΓβΙ&;€ΐ 
ααεΙΟΓ ΥΐΐΦ €ΗΓγ8θ8ΐοηιί εαρ. 36 Ηυηε ΙίϋΓαηι ίη Οβηοδίηι ροηίΐ ίηΙβΓ οχεορία α 8εΓί5ίβ , εΙ 
Αηηί8 βρί$εοραΙυ8 8αί 86ουηϋοεΙ ςυαΓίο, Ιιοε €8ΐαηηί8ϋΙΐΓί5ΐί 399 εΐ &01 . » 

Α1]υαίείιιπι Ηυ]υ8ηιθ(1ί ίηιΐε δΐιπιρίυσι, ΐ|υοάςυ9θ ΑηΙίοεΙιίΐΒ εάί^ΐίΐ ΟΐΓ}-δθ8(οηια8 αεεαΓα- 
ΙίοΓΑ 8ίηΙ ίί8, ςυ» Οοπ$(αη(ίηοροΙί , &(1πιο(1αηι Γαΐΐαχ 68ΐ , υΐ ΓαΙεΙυΓ ίρ^ε δανϋίαδ ίη ηοϋ8 
ρ. 227. Ηίε νεΓυ ρΓ0Γ8υ8 Γαΐ8ΐιιη 8ΐθ1υίπ)ΐΐ8 6886 : ηβηα Η® ίη Οεηεδίιη ΙιοιηίΙίφ , ςυ» ηιίηαβ 
ηεευΓαΙο, ςυαπι αΐί» ΐη υίΓαπιςαε Τ€8(απιεη(αιη , δΙ^^Ιο εοη8εηρ(Φ δΐιηΐ , ΑηΙίοεΙιίφ εοΓίίδ- 
δίιηε Ηβΐΐίΐφ ΓυεΓε. Ηυίυβ τεί ΑΓ^ιιπιεηΙυπι ρβΓβρίευιιιη δυρρεάιΐίΐΐ 0ΙΐΓ78θ8ΐοιηυ8 ίηίΐίο Ηο- 
ιηίΐίφ 33 ίη βεηεβίηι. Νηπι ε&α8&ιη βρεηεηβ οπγ ΗοηιίΙίιίΓυπι ίη Οεηεδίπι ευΓβυιη ρο8ΐ Ιπ^^ε- 
8ίίηαπι 8εευη(1απι ίηΙεΓρε11ανί886ΐ, Ηφε αίΙ : Ναηι $αη€(€Β Ι'€8ίΜίαΙί$ αάν^πίπί βεήβηι ηοΙ}ί$ ίη- 
(^ΓρΗΙανίΙ. Ν€<^Η€ €ηνη ρατ €τα(^ ηί άαη% €ΓΗ€€/η Όογηίηχ €€ΐ€δΓαΓ€ΐηΗί(, ά€ αΐη* Βοηηοψιαη νο- 
ΰί$ η/ρ^βξηη8ί ιη€η$α σηί^ηι νο(ί%8 αρροη€ηάα €Γαί 8Ηί9 ΰοηρτηαίβηιροηύ^ίδ. Ε Ι ιάοίΓοο ηπαηάο 
ν€ηίί άία ίΓοΛιΗοηΪΒ, Γοηΐίηηα άοατ%η<Β$ηΐ€ τβ$€αα, ρΓαε$€ηίΛίΑ» ({οω ητρβδαηί ηο» αοοοηιηίο^ 
άαηί€$, ίη ρνοάίίοτϋίη ΙίηρίΜπι ΙαχανιηΐΜ : άβίηάε άβ €ΓηΓ€ αϋί/ηα ίη ηιεάΐΗΜ ρΓοίηΙίηΐΗί. 
Ρο$ίεα^ίΙΙ^€8€εηίβΗ€8ΗΤΤ€€Ηοη%$άΐ€^ ηβοβαατΐΗηι €Γαί ηί άβ Ββ$αΓΚΡ€ίίοη€ ϋοιηχηι οαΓϋαίΰηι 
νβ^ίΓανη άοΰβτϋίηυί» : Η »€(ΐηύηίίΰα$ άί€δα$,ρ€Γ €α τηχταοπία ηαα ίαηο [α€ία »ιιηί, ν€$Ηντ€€ΐίοη%$ 
άβτηοηΒίΓοίιο ϋβηοη α/[€Τ€ηάα ΰταί : (/ηαηαο Βίιωη Λρο$ίοΙθΓΗΐη Λΰία €χρΙαηατ€ εοΒριιηχα, χηάϋ 
νοδχ$ ΰοηϋηχΛα αρροη^ηία ΰοηνΜα, €ί ϋτΛτ\$ ^Ηθί%άχαη%$ηχίβ αώηοηίϋοηίΙηίΒ €0$, φΐιί ηιιρ^Γ 
ΰαρϋίηχί ρΓοίχαηχ α€€€ρ€Γαη( , ίχΗονίαηΙί». ραταοι.. ομ. υιι. 1 Λ^, ΡΗ^ΚΡΑΤΙΟ. 
ίηατϋίια ΓΗΓ8η$ βϋπηοηαη ίκώβίβ ; Ηοο οδΐ , άο ΑΙ)ΓίΐΙιαιιιο , άο ςυο ίιι ΐΓίροδίιηα δοουπάπ ίη 
Γιϋηοβίπι ΙιοίπΐΙίβ δοηηοηβπι Ιια1)υ6ΓαΙ , ροδΙ ηυίΐιη ΙίοιηίΠαιη, ίρδο πϋΓΓαπΙβ, ηΐ) ίΠο αΓίτυ- 
ιηοιιίο βΙ)δϋΏϋίΙ αΐίίΐααιιίαιη, υΐ δϋρπα ιηβηιοΓαΙαδ οοηοίοηοδ δϋΙίθΓοΙ. Ηοιηίϋαιη ροΓΓο (1β 
4!Γυοο ςυαιη δαρΓ3 ιποϊπογηΙ Λη ΗαΙ}οαιηϋδ ίηοοΓίαιη οδΐ; ηοδπιηιΐδ βηίπι 3η οβ α11(?ΓυΐΓΛ δίΐ 
ν^ηΓυιη (ΐυ»δ δβουηϋο Τοηηο οιΙί(1ίιηαδ. Ηοιηίΐία νοΓΟ ιΐο ΓοδίίΓΓΟοΙΐοηο ςυβιη βιΐίίΐίιιιυδ Τοιηο 
δοουηιΐο ςϋίβ Ηαηι; ΙίΙαΙαιη ΙιαϋοΙ , ϋοηίτα £ϋηο8οα νΐ άβ ΗϋβαΓΓβΠίοηβ ; ιΜα, ίπαααηι, 
«ιοπιιΐίβ οαϋοιη ίρδα βϋΐ (ΐυ» ηκϊΐηοΓβΙυΓ δαρπι ΐη Ιοοο ϋΙο, οχ Ιη^οδίιηα ΙθγΠλ ίιι (ιί^ηοχίιη 
ΐίΐΓσ ηίΜΙ ^βήΐ ηιαίχ, $Βά νοΙηηία$ τηαϊίρηα ί'/'/ϊη/ ϋϋήόίαίβιη. ΙΙφο ααίοιη νοΓί^α υιΐΓβ οοϋδο- 
ηβηΐ ^αιη ίίΠδ Οοηοίοηίδ ρΓπη® ίη ρπη€ίρίυηι ΛοΙοΓυιη , (οιΐϋ Τοπιι ηυιη. 2 : ΛΌη 
$αηί χριΙηΓ τηαίπηι άινχίίαΒ, 8εά ίΙΙορίίνηαβ βανατη α8ΐΐ8 €8ΐ ιηαΐαηι. Ει 8\ηα ηηροΓ άβ βϋηβίαί^ 
τετύα [αοίζηβ ηοη νίηητη αο€ΐΐ8(ώωη ; ςηίρρε οιιγτ* οηιηΐΗ ντεαίητα 1)εί ϋοηα «7, ηηα; νητη ρτα• 
ίΐαναηι αοίχοηβ ρηοχρίΙηΓ : 8€ά τηαΐηηχ η8ΐιη\, βΙο. Η3Β0 ίΙ;ΐ(|ΐιο οοηοίο , υΐ ϋίυϋ, ηπρβΓ, ίικϋτΛΐ 
ΙιαϋίΙα ΓαίΙ ραυπδ (Ιίοϋιΐδ ροδΙ ί11;ιηι εοηίΓα €ΐ)Γίθδθδ οΐ (Ιο ΓβδυΓΓοοΙίοιιο, ίά ςαο(1 πηγϊΗοιι 
οοπδοηπΐ ουιη ,ίΙΙο δυρΓα αΙΐΒίο Ιογο οχ Ηοηιίΐία 33 ίπ Οοηοδίιπ : Ρο8ί€α χ11η€β8€€ηΐ€ ΙΙε^αν- 
Τ€€ΐχοηί8 άίβ^ η€€688αΓίΗΐη €Γαί ηί άβ νε^ατΓβοΙχοηβ ϋοηήηχ οανϋαίαη ν€8ίΓατη (Iο^€^^^ηιη8 : €ί ίβ- 
^)ι^ηη'6ϋ.9 άίώη8 ρετ βα ηιχΓαοηΙα . ηΐί(ϋ Ιπηο [αοία 8ηη(, ν€8η)Ύ€€ΐ%οηχ8 άβίηοηΒίΓαΙχο χίενηηι 
α/Ι'ΰτεηάα βτσί: ηηαηάο είχαηι ΑροαίοΙοπιτη Αοία ΰχρίαηαη €(Βρχηια8,ίηά€ νοϋχ8 ΰοηίχηηα αρρο^ 
η€ηί€» €θηνχιχα , €ί €ΤξΙ)ή8 €0ηΙχηαί8(/Η€ αώηοηϊΙχοηχ6η8 €08,(/αί ηηρρτ ΰαρίήιηί {/Γαίίαηι αο- 
€€ρηαηί^ €χίιονίαηί€8. Ιηάο νοΓΟ ηυαΗΐηηι ηβοοδδαηο ιηΓοΓοηϋβ νίϋοηΙυΓ, ηοπψο Ηοιηίΐί^ιιι 
Πίαιη εοηΐΓίΐ οΙ)Γίθδθ8 οΐ άβ Γ0δυΓΓ0Γ.ϋοηβ ροάοιη αηηο 1ΐ£ΐΙ)ί(9ηι Γαίδδο ηυο (ΙίοΙα ^^ι ΙΙουιίϊίΑ 
«Ιο ^α(^α ρΓοάϋοΓΟ, ίηιΐυοηαο ρο8( ϋΐβιη : αΐιαβ ςυο^υο δθ€ΐυοηΙί6υ$ (ϋοΙ)υδ άο Γθ8υΓΓο<:ΙίοΐΜ> 
άίοΐΑβ ίαΐδ$6 ςυ» ]3ΐη ηοη οχδ(3ηΙ : αΐηπο ββάοπι δβηο Ηοπιίΐίαδ (Ιο ΑοΙίδ ΑροδΙυΙοΓυιη,δίνι* 
ά^ρπηοίρίο ΑοΙΟΓυιη , ςυ» ραυοίδ ροδΙ ΓΟδίίΓΓοοΙίοηοιη (1ίο1)αδ Ιιαϋοπ ΟΦρΙα* δυηΐ. Ιη^ο 
βϋαιη ρίβηαπι ΟδΙ Ηοηιίΐίαδ ίη ΑοΐΗ ηοη >8δο ίΐΐυ^ΐ ορυδ ίη οιηηία ΑροδΙοΙοΓυηι ΑοΙβ, ςυοιΐ 
ιη Ιοιηο 9θ(ΐ6ΐυΓ,(ΐυο(Ι(|υο αιΐ οοηοίοηοδ ΟοηδΙαηΙίηοροΠίαηΑδ ΓοΓοΓοηάιιηί) οδΐ ; ηαηι ίΐΐίο οΌη- 
αοηοδ αηηιιηι ΓβΓο ίηΙο^Γυηι οοοιιραΓυηΙ ; 1)Φ «υΐοηι (Ιοοοη) ηυπιοΓΟ ΙοηιροΓΟ α ΡαδοΙιβ αιΙ 
Αδΰοηδίοηοιη ίηΙβΓΟΟΓΓοηΙο Η3ΐ)ί(«β δΐιηΐ. Αΐίοςυίη νοΓΟ ίιΐίρδυηι οΙαγο ΙβδΙίΓιοβΙϋΓ έΚίργδο* 
δίοηιυδ Ηοηιίϋ» οα(1βπ) ρΓΐηΐλ ίη ρηηοίρίαηι ΑοΙοραιη ηαιη. 3, υΙ)ί [ιφο Ιο^ίηιαδ : 5ι/ρ6Π0Γΐ- 
^χΐ8 άχ€ΐ>ιι» αρηά νο8 άβ αρο8ίοΙχ€Χ8ν6τΙβί8,(Ιύ^η€ αααηαρΙχοχΒ άχ88ϋΐΉίη\%»Λ, εητη άβ ^x^ααν^^ϋ(ι 
βί€ετ€ηιΐί8 : αχ88€ηΛίηΐίί8 βί άβ ρτορΗεΙίοχΒ ; Ηοάίηηο αίβ υοΐΗΐηη8 άβ ΑοίΧ8 ΑροΒίοΙοτχίγη νετία 
^ηΰύΤΒ, €(ο. Α<1ν6Γΐ39 οΐίασι νοίίηι, ίηρπηιαοΙΙοΓίία ΗοιηίΠβ ίη ρπηοίρΐυηι ΛοΙΟΓυηι ΙιαΙ)οη 
ΗάπιοηίΙίοηοηι 3(1 ΙΙΙοδηιιί ηιιρβΓ ϋβρίίδίηί {[ΓΗΐίαιη ΑοοβροΓαηΙ, υΐ (ΙΙείΙυΓ ίη 1θ€θ δυρΓα αϊ- 
ΙαΙο βχ (η^βδίιηβ 1«Γ(ία ΙιοηιίΙίβ ίη Οοηοδίηι. ΡοΓβρίοαυιη ί^ΚοΓ οδΐ ΗοπιίΙίαδ ίη βοηοδίηι, άα 
^υάΑ ρΓθ(1ΗθΓ6 ) €ΐ ίη Αοία δίνο ίη ρΓίηοίρίιιηι ΑοΙοπιιη αηα δΟΓίβ οο<1εηΐ(ΐυ6 αηηο Ιια1)ί1α8 
ΓαΙβββ. Η» ροΓΓΟ ΗοπιίΙίφ Ιη ΑοΙα ϋοοοηι ηιιπιοΓΟ Γιιογο, ηβηιρο (|υίηςαο ίη ρηηοίρίαηι ΑοΙο- 
Ρϋπι, ςιιαΓυηι δοοιιηί!» πιαχίπια ραΓδ ίηΙοΓίίΙ. ΟυαΙυοΓ ίίοπι Ηοηιίΐίββ άα πιαίαΐίοηοηοηιίηυοι 
ιη Ηαο δοηο ροηοηάφ, <|ΐιία ΑΓ^υηιοηΙυπι , υΐ νίϋβΓβ οδΐ» δηηιίίαΓ οχ 1ίΙ)Γ0 ΑοΙοΓυηι ; ΙίοοΙ 
βηιιη ίηίΐυαΓία ΙΙΙαιΙ ρηηι^Β αϋ €θΓΪηίΙϊ\ο& ^ Ραη1ιΐ8 υοοαίχΜ^ βίο.,βχρίίοοΐ, αΓ§;υπιοη(υπι Ιαιηοη 

ίποΓΟΠι οοηοίοηυπι ίΚ)Ι ραδβίηι ρΓΟδοςυίΙυΓ. Ηιβ Ηοαιϋίίδ α(Ι]υη^οη(1υδ 5θΓηιο ίΙΙο ηοηυδ ίη 
«ηοδίηι , υΚίπιαδ ηβηιρο 6θΓαπι$οηηοηυηι, ςυί ροδΙ 67Ιιοπιΐ1ία8 ρηοροδ ΙοοαηΙαΓ, ςυί(}αο 
ηιΐ ϋΙαΓϋπι ίη Αοία ΗοπιίΗαΓηαι δοηβπι ί(ΐ60 ρβΓίίηοΓβ ροίοδί» αΐ νίάοαδ ίη ΜοηίΙοαά οαηκίοιη. 
Οοοοιη ίΐαςυο Ηοπιίΐίαβ ίη Αοία Ιυηο ΗαϋίΙαβ ύίεοΓο ροβδίιηιυβ. 

ΕχρΙοΓαΙαιη ογ^ο οδΐ , ιιΐ (Ιίχίπιαδ , ίΠαδ ύοιηϋίαβ οοάοηι ςηο ιΠαδ ίη Οοηοδίιη αηηο, οα~ 
(Ιβπκιυο ίη αΓΐ)θ, ίιαΙ>ί(α8 Γαίδδο. ΑηΙίοοΙιί» νβΓΟ, αη ΰοηδΙαηΙίηοροΗ ΗαΙ)ΙΐΦ ΓαοηηΙ, ηοη οδΐ 
ςυοά ροΓςαϊΓαιηυδ; ςυαηίΐο ίη 8θοαη(1φ ΗοηιίΗφίη ρηηοίρίαηι ΑοΙοΓυιη βχοΓϋίο , ροηηάο 
αίςαβ ίη (ίΐαίο (ϋοίΙαΓ οαπι ίη Ραίφα , 8οα ίη νοΙοΓΐ οοο1ο$ία ηαϋίίαιη Γαίδδβ : (ΐαΦ ΡαΙββα οοΐο- 
Ηηβ ΑηΙίοοΙιοηα οοοϊοδία οπιΐ, υΐ ηοηιο ηοβοίΐ. Ιά ςαο(1 βΐίααι ρροϋαΙαΓ οχ ίηίΐίο Ηοπιίΐίφ 
<1αο(1οοίηιΐ6 ίη Οβηοδίηι, αΙ)ί αίΐ βο οαΓδαηι ΙιοηιίϋαΓαηι ίη Ιιαηο δοηρΙαΓΦ Η^Γαπι ίηΙοΓροϋαδδο, 
α( οοδοοιηαιοηβΓαοοΓΓΐ, ηαΙ αΙ)0ΓαηΙ α οααΐα ΟΙιΓίδΙί, οΙ ^α(1»08 δοοΙαϋαηΙαΓ, ΐά βδΐ, ^α(1£βΟΓαπι 

ί'6]αηίαηι ]ο]αηαΙ)αηΙ; ηαιη ίη ΟααϋΓα^βδίαια οΐ ]6]υηίί (οηιροΓΟ Ηι δΟΓπιοηοδ δαηΐ ΙιαΙ)ί(ί. 
(α]αδπιο(ϋ ααίοπι ηιοΓϋο 1αΙ)0ΓαΙ)αηΙ ςαίϋαηι ΑηΙίοοΗοηοΓαηι, αάνοΓδαδ ςαοδ οΐίαιη οοηοίοηοπι 
ΙιαϋαΚ ΟΗργδΟδΙοηιαδ αηηο 386, οαί ΐΐΐαΐαδ : Α(Ιν(Τ8χΐ8 β08 ([ιαχ ^ι^άοΒο^ηιη ^ρ^ιιη^ι^^η ^€^Ηηαηί, 
^ΜαπιοΙ)Γ^Ίη οαιη ϋο ΟοηδΙαηΙίηοροΠίαηίβ ηίΐιϋ 1ια]α8ηΐ0(1ί δοηρίαπι οοοαΓΓαΙ υδρίαηι , Ιιίηο 
δοςαίΙαΓ ΛηΙίοοΗίο) Ιιαβ οοηοίοηβδ (ΗοΙαδ Γαίδδο , ςυοά οχ δυρραάίοΐίδ ]απι 1ί(ΐαί(1ο οοαιρΓοϋο:- 
(υηι (»δΙ. 

$ II. ^αο αηχίο ΠοηιίΙχϋΒ ίη 6αηβ$χϊη !ιαΰίία ίίηί. 

ΚοδΙαΙ αΐ ςυΐθΓαηιαδ (Ιο αηηο (|ηο Ιιφ ΙΙοαιίΙίφ ί η Οοηοδίπι δαηΐ Ιια1)ί(φ. Οαα ίη γο ηο8 οηιηί ηο 
ΗιΟΓΟΓο ίαίοηιαΓ.ΟίΓοα ΙιαηοςαΦδΙίοηοηιοροΓΟδο οάί88θηΙνίΓ8α^αοί88ίηια8,οιηηίυαΐ4υο1οηςο 
■ιοοαΓαΙίδδίιηαδ, ΤίΠοιηοπίίαδ, οα]η«• υογΙμ Ι.οΙίπο (Γαηδίαΐα γοΓοπό ηο ρί|^(*αΙ. 

« Οαοιΐ ^ροοίαΐ αηηαιη,(|αο Ιΐίο Ποηιίΐία; δαπί Ι)αΙ)ί(φ, ηοηηίϊίί οοη]οο(αΓα (Ιίοοτο ροδδαηπίδ. 
ΙΙΙαδ 0()Γ>'δθδ1οπια8 ΙιαΙ)0Γ0 0(τρί1 Οοηιίηίοα ]ο]αηίααι ρΓΦΟοάοηΙο , αΐ ροΓ Οαα<ΐΓ8^ο•ίιιιαηι 9 Ρη.*•ΡΑΤΙΟ. ^ 

ί.Ιοπι δπηιιηοηΐυιη, υΐ νβΠίίΐηΊίΙο οδΐ, ΐΓϋΐΐΛΓϋΙ. δοουηϋα ΐίπίϊη (Γιο δοςιιβηΐι , ίοπΛ δτίΙίΓΟΙ βο- 
ΓϋηάΛ οΐ ρηιηβ άίβ ίβίυηϋ , ά\^^£^ ΓυίΙ; ΙβΓίΐΛ, Γοπα ΙοΓίία ; (ΐααΓίβ, <1ίβ ίηβρηϋοηΐι. διοαιιο γο- 
'ίαϋΛβ ΓοηΙίηοηΙοΓ 5ίηβυ1ί8 (1ίο5υ8 Η3ΐ)ί1α8 ίϋίδβο ΟΓθίϊοΓΟ οδΐ , ΙιοοΙ ί(! ηοη βίβΐιιΓιοβΙ (.ίίΓνβο. ιηίΗ» σϋίηΐ3, ββχΐίΐ , δορίίιηίΐ, οοίαν», ηοηα εοηΙιηβηΙοΓ βυίδ (ΐιΐΦίΐυβ (1ιοΙ>ιΐδ ΙιβδιΙβΒ Γαοτιιιιι. 

ίη 

$η!)1>ίΐΐο .-•.«-. ν.,.^ . . ^ . . • •ι • -^«β- 

(1161)118411)21 δ€πβ ΙΐίΐΗίΙ» ΓϋΟΓίηΙ, ίά πυοιΐ οίΓοα δοχ δδΐίριη ρηοΓΟδ οιηηιηϋ νοπδίηιιΐβ ΟδΙ, δοχίΛ 
αΐίαυο Γ^π^ι δβχία ρπηι* ΗοΙ)ΐ1οιηβι1ί5 ΟυΛϋΓΟ^βδίπιοϊ ρΓοηυηΙίαΙα ΓυοηΙ. 

« Ιη δοχίΗ Ηοηιίΐίίΐ ΟΗΓ,γδΟδΙοιηυδ ςιιβηΙυΓ ΑηΙίοοΗβηοδ, ηϋΙΙα (|υοΙί(1ΐίϊηίΐΓϋΓη αύΑοηΰϋο- 
ηυηι, ηυΐΐα ηυ^κίΓη^βδίπίΑΐίδ ροβηΙΙβηΙίβΒ ταϋοηβ 1)α1)Ηβ, οιγγι ΙικΙίδ ίηΙοΓΓυίδδβ. Ηί Ιιαυά ϋυϋίβ 
ηΓ€0Εΐ8βδ Ιυϋί ββϋοπι ίρ<«α (Ιίο ΓθΙο1)ΓηΙί ΓυΓταηΙ; ηαιη ΐη Ουα(1ΐ'β;ΐ6^ίιη<ι νοδροΓίίηο (βτηροΓο 
οοηϋίοορδ Η<ι66ΐ)»η(αΓ : υικίο εοηδοςαί νίάβ^οΓ Ιιιιηε αηητιτη 0586 βιιΐ 395, θυΐ 396. Κβίβηάα- 
ηυιη βηΐιη Ηοιηπηυηι Ιυάοδ ητιΐΐοδ Α8$ί^ηηΙ ίηίΐίο ιηβη^ίδ ΜαΚϋ. Ι.α(1ί (ΐυίρρο ΟοΚΗιοί, ςυί α 
«ΐαβΓία ΡοΙ)ΓυΛΓΗ 3ΐ1 ηοηιιπι Ιΐ3ΐ)βΙ)3ηΙϋΓ, ηοη Ηίο β ΟίίΓγδΟδΙοηιο οοηιπιοιηοΓ8η(αΓ. νβπιηι 
1α(1ί αάΗαο αδδί^ηαηΙοΓ υπάοοίπι» ΡοΙ)ΓυίΐΓϋ , (ΐιιί βηηο 395 οοηΓϋΓπΙ επηη Γοη» 8θχΙβ ρΓΐηιιο 
ΙιεΙ)()οτηΑ(1ί8 ΟυβοίΓΟ^οδίιηβΒ , (ΐυία Ραδοΐια ί<ιϋυδ αηηί ίηαιίίΐ ίη νί<;6δίηιβιιι δορΙίπίΑηι ΜαγΙιΊ. 
ΑηηοΙιΐηΙυΓ 6ΐί&ιη Ια^ί αά υΙΙιηΐΒτη ΡΓΐ)ΓυαΓϋ, ί(Ι ςυοά αά οηηυιη 396 ρΟΓίίηοΓβ ρο(β8ΐ , ηιιο, 
ουπι Ρ98€ΐΐίΐ ίηείάοΓθΙ ΐη ϋ6είη)8ηίΐ ΙοΓίΐΑηι ΑρπΙί8,νί{?<'δ>ηιβ ηοηα Ρε^Γυαηί οοηοϋΓΓβΙ)»! ευηι 
Γβη.Ί 8<?χ1α ρηηι» ΗοΜοπιπάίδ Ουαάρπροδίιη». Εχ ίδΐίδ υγγο άυοΙ)υ8 ηηηίδ 9ηΙοΓθΓβη(}απι (Ιϋ- 
ηιηυδ βηηιιιη 395, ηυίίΐ ρυΐΑΐηυδ ΟήΓ^δο^Ιοπιυηι βηηο 396 Ηοηιϋίαδ ϋε ρίτηΐΙρηΙίΑ Ιΐ8ΐ)υΐ880. 
ΟυίΙ)υ8 ίΐα οοη$(ί1α1ίδ, 1υ(ϋ ΠΓεβηδΟδ ιΙΙί, ιίϋ ηηίΐιιΐδ ςυβπΙπΓ ΟΗΓ^δΟδΙοηιυδ Ηοπιϋία &-1, (\υΦ 
(π()υ8 ηο6ΐ ΡοηΙβοοδΙοη Ι)€ΐ)ί1οηια(ϋΚ)υ8 ΙιαϋίΙβ 68( (ί(1 βδΐ ΓοΓίβ 8ηι)^<1(ο ^ Ιηηίί, 8ί τ^Γε δί( Αη- 
ηυ8 395), ίΙΙί ΓονΙαδδο οΓυηΙ ςυί »(! ρηπιυπι ΐδΐίυδ ηηοηδίδ (ϋοηι ηοΙβηΐυΓ. ΥοΓυπι }ι«ο ηοη ιιΐ 
Γβηι βχρΙΟΓΟίΑπι οΐ εθΓΐιΊΠ) ϋβηιυδ : ευηι πΐΑχΐηιβ ί^^ηοΓβηιυδ υίΓυσι Ηοε Κ(Ίΐ6η(ΐ8Γίυιη Ιυηο 
Ιεηιροπδ ΑηΙίρεΗίφ ίη ιι$υ'65δο(, ηοο «('Ι.'ΐηιτίδ ιιίΓυπι 1υ(1Ι οιηηεδ είΓεοηδίηηι εαπδυδ οχΙ)ίΙ)6- 
Γοη(. ΡοΙεΓαηΙ ίίοιη 1υ(1ί εοΐ6ΐ)ΓΑΓί ηοη εοη$υο(ο οράίηβ. Ιιηο εΙίΑηι Ιη<1ί ηηηοΙβηΙαΓ Α(1 (<υο- 
ϋΓείπιηπι άίοπι ΚεΙ)Γυ9ηί ρβηη(ΐ6 €Ίΐ(]αβ Α(1 ηηϋβείηιυπι ; ίΐΑ υ( εηηι ΟΗΓροδΙοηιυδ Αΐ)$(βΓΓθΙ 
<^08 ςαι είΓεο €ΐ(1ΓαοΓ<Ίη(, ηε ίη ρπΓ οΓΓαΙυηι ίηε1(ΐ9η(, νίιΙοαΙϋΓ ηιοηβΓε (ΙεϋυΙδδε , δοςυοηΐί «Ιίο 
οχρΙοΓιΐΙυηι ΓοΓβ ηυηι πιοηίΐίδ δυίδ ο!)Ιεηιρ0Γ088θηΙ. ΥοΓαηι ίί ΓοΓίβ Ιυ(!ΐί (|υί (1αο(!6είηιο άΐΒ 
εβΐ6ΐ)Γα1>Αη(υΓ ηοη ΟΓίΐηΙ είΓεοηδεδ : ηθπη ίΐΗ Κοίοηϋβηιιηι ηοη ηοΐβιη ρρίρίοΓΐ οηι. ΧΧΙΙΙΪ. 
ί(Ι εδί εοιηιηίδδυΓϋβ XXIV, ({υ» νΐάεΙοΓ ηιίΐιί εβδε ηοΐβ Ιυ(1θΓυπι είΓοεηδΙυηι. ΙΙΙα ({υοςυε ηοΐΑ 
ειη. ΧΧΙΠΙ. εί επί. XII. οοευΓπΙ πά ηοηαηι » νί@[ο$ίπιηηι ςυΐηίαηη , εΐ νί^οδίηΐι'^ηη δερίίιηηιη 
ΡβΙ)Γυαηί : νεπιπι ίιί (Ιίεδ ηβ ρεΓ ΙοΙαηι ςυΙ(Ιεηί) (εηιρυδ ςηο ρΓε$1)^ΙεΓ Γυϋ ΟΗΓγδΟδΙοιηυδ ίη 
ίεπΑΐη δβχΙαηιρπΗ)» Υ)ε!)(1οπ)ΰ(1ί8 0υΑ(ίΓΑ^ε8ίηΐφ ίηεί(1υηΙ. 111α ηοϊίιεηι. 3(1 ιιΐϋηιαη) Ρ6ΐ>ΓαΑ- 
Γίί ηοη ροηίΙϋΓ, ηυο βΐίαηι εχ€ΐυ(1ΙΙυΓ πηηυδ 396. 

« ΑΙίο ίίειη αΓ^^υηιεηΙο αΙχΙυείπιυΓ ηε βηηί 395, (γαεηι βδδίρηπηιυδ, ηοΐΑδ ε$86 εεΗιΐδ ρα(ε- 
ιηιΐδ : ςυοά νί(1ε1ιεεΙ ηοη οηιηίηο εχρΙοΓΗΐυηι 8ί( δεχίβπι ΗοιηίΙίαπι ΓβπΑ δεχία ΗβΜίβηι ίυίδββ. 
€πηι εηίπι ηη<1εεΙπια 8αΙ)1)3ΐο δεευηιΐ» Ιιείχίοπιβιΐίδ Υιαυίΐ (1υΙ)ί6 (ΙίεΐΑ ΙϊιεηΙ. εχ ΐΓε<1εείπι ρΓ(ΐ&- 
€ε(1εηΙίΙ)υδ (1ίεΙ)υδ, ίηείρίοηίΐο α Οοαιίηίεα ΑηΙεΟηηιίΓΑ^εδίπΐίΐητ, ίη (]υΑ ρηπια Ηοπιίΐία ΙΐΑΐ)ίΐΑ 
ΓυίΙ, ΐΓεδ εεΓΐίδ8ΐπιε(1ίεδ, Αυ( εοηείοηε ναουί ΓυεΓε, αηΐ εοηείοηεδ ΗβΗυεΓε Α<1 αΓιυιΙ ΑΓ&^πιεη- 
Ιιιιη ρεΓίίηεπΙεδ , νεί δι ε]υδ(1επι ΑΓ^αηπεηΙί ΓυεπηΙ , εεΓίε ^απι (ΙερεΓϋίΙ,ΐδ. Α((ΐυί ΐΓεδ ιΠί (Ιίεβ 
ηοηηίδί Αη(β ςαίηίΑηί) , νεΙ (ΙεείηίΑπι νεί υη(1εείη)Αίη δίοΐυι ροδδυηΐ , ςυία αΙϊφ οπιηεβ εοηΐί- 
ηεηΙβΓ εΐ υπΑ ιΙίεΓυιη δεπε (1ίε(9β δυη(. Εχ Ιιίβεε ροΓΓο 1η5υδ ηηυδ δΑίΙεπι ίηΙβΓ (ΙεείηίΑπι οΐ 
υη(ΙεείηΐΑη) εοη$(ίΙυεη(Ιυδ : (|υί εηίπι ρΓΑηδί «ΙεείπιοΒ αιΙΓυεΓΑηΙ, ηοη ΓεπΑσι βεχίΑπι, υΐ εΓε- 
<1εΓε εδί , <!ε1ε^εΓΑη(, υ( ]ε]υηίυη) δοΐτεπεπί. ν> 

ΗΑοΙεηυδ ΤίΙΙεηιοηΙίυδ : υ1)ί ο1)δεΓνε8 ςυηηίο ΐΑΐ>θΓε Αε δΙυ^Ηο, ιιΐί δοΐεΐ , ίΙΚίδ (εηιροπδ 
ηοΐΑδ δίΙ ρεΓδεςυυΙυδ ; (|υΑηΐΑ(ΐυε ρπυιΐοηΐί^ι α ]υ(]ίείο Αΐ)δο1ιι(ε ΓεΓεη(1ο αΙ>δΙίηεαΙ. ΟοπΙγα 
ίΙΚιηι νεΓο δεηΐεηΐίαηι, ςυΑπι ίΐίε ΙιορΓεηδ εΐ δυ1)(1υΙ)Ι(ηηδ ΑπιρΙεεΙίΙιΐΓ, Αΐίί είΓοΓίαδδο ηΐΑ]0Γε8 
ροδδυηΐ δΟΓυρυΙί ρΓοΓερπ. ΚΑΐεη:1ππυηι εηίιη ίΠτκΙ Ποιηηηυηι €οηδ(ΑηΙίηί Μ.η^ηί ηηηο 325, 
υ( ΓεΓίΗΓ ίη (ίΐαίο , ε(1ί(υηι , ε( α ΡείΑνίο ρηΙ)ΙίεΑ(υπι ίη υπΑποΙο^ίο ρ. 112 , ίηεεΗιιηι εδΙ Αη 
ί(1ετη ιηΑΠδεηΙ Αά υδ(ΐυε(ιηεπι δίεοαίί ({υ^Ηί; ίπιο εεΓίπηι νί(1εΙυΓ ίη ηαυίΐίδ δΑίΙειη ηιυΐΑΐυηι 
Γυίδδε : ηασι 8εεΐ]η(1υπι ρΓοίβη» ρίαπυηι (Ιεοπιηι τείί^ίοπίδ ηΐυδ εοπείππΑίαπι εδ( Ιο(απι ; 
ηυί ίπιρίί Γίΐυδ «Ιεπιηπι δΐιΚ) ΤΗεοόοδίο Μα^πο δαΙ)ΐΑΐ1 βυηΐ. Α(1 Ιιιεε εεΚυηι νίιΙεΙυΓ ϋΓΗεβ II- 
Ιπδ θΓΐ)ί8 ρΓβεείριίΑδ , ςιιαίίδ εΓΠΐ ΑηίίοεΙιίΑ , δυοδ , ΑπΙ Αΐίηιιοβ δαίίειη δίΙ)ί ρΐΌρποδ ΙΐΑΐ)υί8βο 
ΓίΙαδ, απΑηΙυπι α(1 Ιικίοδ ε( αΗα ίη ΚΑΐεη(ΐΑπίδ Α<ΙδεπΙ)ί δοΙίΐΑ : ({υο ροδίΐο ςυίϋ ροδδοπιυβ εχ 
ΚΑΐεη(ΐΑηο Κοπιαπο είπε^ ΑηΙίοεΙιεηοδ πΐυβ 8ΐ;ι(υεΓε?0υο(1 τείΌ (ΙίεΐΙαρ, (|αεΓΐιηοηίΑΠΐ€ΙΐΓ7- 
Ηο$1οηιί ίηίΐίο Ηοπιίΐί» δεχΐ» ηοη δρεείΑΓε Ιΰ(1θδ ΟοΚίιίεοδ , ί(1 εεΓίε (ΙίνίπΑΟίΙο (Ιίει νίϋεΙυΓ; 
ηυίδ εηίιη 8εί1 Αη ίη 1υ(]ί8 ΟοΚΗίεί^, 8Αΐ(επι ίη εοΓυηο ςυί^υδ(ΐΑηι, ευρδαβ εςυοηιπι βιΐΐιίΐιεκ- 
ΙιιγΤ Αι εοηίΓΑ Υιιπυβιηοιίί ευΓδυδ (οίαβ εδΙ €1ΐΓ7δθδ1οιηυ8 ίη ΙιοπιίΙίΑ βεχίΑ. Οβηιαη) ΐΑ^υΙαβ 
ΡΑδεΙίΑΐεβ , ςυείδ πφ οιηηεδ εοη]εε(υΓΑί ηίΙυηΙυΓ , ΑΐίςαΑηάο ίλΙίΑεεδ εδβε ρΓθΚ>Ατ{ηια• ίη 
ΜοηίΙο Α(1 ΗοπιίΙίΑδ εοηίΓΑ Ιυάβοβ Τοιη. Ι. Νεε ΐΑπι ρεηρίεαβ δείιηυδ υίπιπι είΓεα οβΙ^ΐΜΠ- 
(ίοηεπι ΡΑδεΥι» ΓίΙηηι ΑΙεχΑηιΙηηαιη δεΓΥΑΓεηΙ ΑηΙίοεΙιεηί. Ιίδ οιηηίΙ)αδ ίΐΑςαε ρβΓρεηβίδ βι- 
ΙοΑίηυΓ ηεεβ8δ« ββΐ , ίηεεΓίαπι ρΓΟΓδΟδ εδ$ε <ιυο Αηηο Ιιοβ ίη Οβηεκίπι δεηηοηεδ ΑηΙίοεΙιί» ν•-**,,^ 

ΡΑΤΚ0100Ι.Ε 

ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

8Εϋ ΒΙΒ1.Κ>ΤΗΕ€Α ϋΝίνΕΚδΑΙ,Ιδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΓΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΒΑ,ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

01ΝΙ11 88. Ρ4ΤΚΙ». ΟΟϋΤΟΚΙΙΜ 8ϋΚ1ΡΤ0ΚΙ1(Ρ Ε€€ΐε81Α8ΤΙ(10Κ11Ν. 

9ΐνΕ τ.ΑΤίΝοηυιι, 8ΙΤΕ βη^ΕΟοηιΐΜ, 

Ουί ΑΒΜν0ΑΡ05Τ01ί€0 ΑΌ ΊΕΜΡΟϋΑ €ΟΝ€ΙΙΙΙ ΤΗΪΡΕΝΤΙΝΙ ΜΝίνΟ 154^) ΡΕΟ ΙΑΤΙΝ18, 

Εϊ οοααιιι ι\ιοκεντινι {ανν. 1459) ραο αη^οΐΞ ηοπυΕΛυκτ : 
ΚΕΟυδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟΟΙΟΑ 

ΟΜΝΙΙΙΜ Ου/Ε ΕΧ8ΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝΙΙΜΕΝΤΟΚυΜ ΟΑΤΠΟυΟ^Ε ΤΚΑΠΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΒ ΟϋΐΝΐ)ΕΟΙΜ ΓΚ4ΜΑ 

Κ^^I.Εδ1^ε 5^4Ε^υ1^ι ΕΤ ΑΜΡΙ,ΐυδ, 

ΙΙΙΧΤΑ ΕΟΙΤΙΟΝΚδ ΑΟΟϋΛΑΤΙΛΛΙΙΙΑδ, ΙΝΤΕΚ δΚ ΟϋΜΟϋΒ ΝΟΝΜυΐ,ίΙβ ΟΟΟΙΟΙΒυβ ΜΑΚυβΟΛΙΓΤΙβ ΟΟΙ-Ι-ΑΤΑβ, ΡΕΛΟϋΑΙΙ 011.Ι«εΜ- 

ΤΒΚ εΑ8Τΐ6ΑΤΑ; ΡΙ&δΕΚΤΑΤΙ0ΝΙΙΙϋ8, εΟΜΜΒΝΤΑΚΙ 18 , ΥΑΚΙΙβαυΚ Ι,ΕΟΤΙΟΝΙΒΟβ ΟΟΝΤΙΝΒΝΤΚΚ ΙΙΧϋβΤΙΑΤΑ ; θΐΙΝΙβ118 

ΟΡΕΠΙΒϋβ Ρ08Τ ΑΜΡ1.Ι85ΙΙΙΑ8 Ε0ΙΤΚΜ1Ε8 ΟΟΛ ΤΙϋΒυδ Ι«0νΐ881ΙΙ18 8£ευΐ.Ι8 ΟΕΒΒΝΤυΚ ΑΒ801.υΤΑ» ϋΚΤΚϋΤΙ», ΑυΟΤΑ ; 

ΙΝΐ»ΐεΐΒΙΐ8 ΡΑΒΤΙΟυΐ-ΑΚίΒΐΙδ ΑΝΑΙ.ΪΤΙ0Ι8, βΙΝΟϋίΟβ δΙΥΕ ΤΟΜΟ» ΒΙΥΕ ΑυΟΤΟΒΕβ Αΐ.Ι0ϋ]ϋ8 ΜΟΜΕΝΤΙ 8ϋΒδΕ0ϋΕΝΤΙ- 

Βϋ8, ΟΟΝΑΤΑ; εΑΙΜΤΙΙΙ.ΙΪ» ΙΗΤΒΑ ΙΡβυΜ ΤΒΧΤυΜ ΒΙΤΕ ΒΙ8Ρ081Τ18, ΝΕ€ΝΟΝ ΕΤ Τ!Τυΐ.Ιδ βΙΝβυίΑΒυΐΙ ΡΑβΙΝΑΒυΚ 

4Αη6ΐΝΒΜ 8ΐΐΙ•ΚΜΙθΙ»Κ|Ι υΐ8Τ1Ν(*υΐ£ΝΤΙΒυ8 8υΒ]ΕεΤΑΜ0υΕ ΙΙΑΤΕΚΙΑΙ1δΙβΝΙΓ1ϋΑΜΤΙΒυδ,Λ»0ηΝΑΤΑ ; ΟΡΕΒΙΒυδ 

αίΜ »υΒΙΙδ, ΤυΜ ΑΡΟΟΙΙΥΡΙΙΙδ, ΑίΙΟυΑ ΥΕΒΟ ΑυεΤΟΒΙΤΑΤΚ 1Μ ΟΒΒΙΝΕ ΑΟ ΤΑΑΟΙΤΙΟΝΕΜ Εε(ΧΕδ1Α8Τ1- 

ΟΑΜ ΡΟίΙ,ΕΝΤΙΒυδ, ΑΗΡΙ^ΙΡΙΟΑΤΑ ; 

οιπΈΝτίδ ΕΤ ΑΜΡΜυβ ίοουρι,ΕΤΑΤλ ΐΝοιείΒυδ Αυετοηυιι δίουτ ετ ορειιυιι, Αΐ.ΡΗΑΒΕΤΐεΐ8, εΗκοΝΟΐοοιοΐδ, δΤΑΤί- 

8Τΐεΐ5, δΥΝΤΗΕΤΐεΐ8, ΑΝλΐ,ΤΤίεΐδ, ΑΝΛίΟΟΗΙΙδ, ΙΝ ΟυΟΟΟυΒ ΑΒΙ^ΙβΙΟΝΙδ ΜΙΝ€ΤυΐΙ, Ι>0€ΜΑΤΐεΓ11, 1Ι0ΒΑ1.Ε, ίΙΤΙΙΑ- 
ΟΙΟνΠ^ €ΑΝΟΝΐεΐ;Μ, ^18^IΡί1Ν^ιIIΒ, ΗΙδΤΟΒίεΐΙΜ, ΕΤ ΟυίίεΤΑ ΑΙ,ΙΑ 8ΙΜΕ υίίΑ ΕΧ€ΕΡΤ10ΝΕ; 8Ε0 ΡΚ^^8ΕΒΤIΗ 

ουοΒυδ ΐΝοΐ€ΐΒΐΐ8 ΙΙΙΝΕΝ8Ι8 ΕΤ βΕΝΕΒΑΐ^ΐΒϋδ, ΑίΤΕκο 8ειι.ΐ€Ετ ϋ£ΚΙ)Μ , ουο εοΝδυίΤΟ, ουιοουιο 

ΝΟΝ δΟίΙΙΜ ΤΑΙ,Ιδ ΤΑΜβΥΕ ΡΑΤΕΚ , ΥΕΒΟΝ ΕΤΙΑϋ «ΝυδΟυίδΟυΕ ΡΑΤηυΜ, ΜΕ υΝΟ ΟυίΟΕΜ ΟΜΙδΒΟ, 
ΙΝ ΟυΟΟίΙΒΕΤ ΤΙΙΕΜΑ δΟΒΙΡβΕΒΙΤ, ΟΝΟ ΙΝΤυίΤϋ ΓΟΝδΡΙΓ.ΙΑΤυΚ ; ΑίΤΕΠΟ δΟΚΙΡΤ|]ΚΛ£ 

δΑΟΚ^, εχ ουο ι.ε€τοβι εοΜΡΕΒίκΒ βιτ ΟΒνιυ» ουίΝΑΐι ΡΑτπΕδ κτ ιν ουιηΐΐδ ορεηυΝ 
δυοΒυΝ ίοειβ βικουι^οδ 6ΐι«;ΐ{ίθηυΜ ι,ΐΒΐιοκυιι 8. ΚΒίρτυκ^Β ΥΒΒβυδ, α γήινο 

6ΕΝΕ8Ε0δ υδΟυε ΑΟ ϋΟΥΙδδΙΜίηΐ ΑΡ0€Α1.ΤΡ8Ι8, εΟΜΙΙΒΜΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΕΟΙΤΙΟ ΑεεΟΒΑΤΙδβΙΜΑ, ε^ΕΤΕΒΙβΟυΒ ΟΜΝΙΒυδ ΡΑΟΙίΕ ΑΝΤΒΡΟΙΙΒΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ εΐΙΑΒΑεΤΕΒΙΙΝ ΝΙΤ10ΙΤΑ8, 

αίΑΜΤ/ε ΟΙΙΑίΙΤΑδ, ΙΝΤεΟΒΙΤΑδ ΤΕΧΤϋδ, ΡΕΒΡΒεΤΙΟ εΟΚΒΕετίΟΜΙδ, ΟΡΕΙίυΜ ΒΕευδΟΒυΜ τιηι υαβιεταϊ:, 

τιτΜ ΝυΗΕΒυδ, γοβμα ΥΟίυΜίΝυΜ ΡΕΒΟϋΑΜ εοΜΜΟΟλ βίΒίουε ΙΝ τοτο ΡΑΤκοι.ο61^^ οεευΒδυ εοχδΤΑΝΤΕΒ 

ΒΙΜΙίΙδ, ΡΒΕΤΙ1 εΧΙΟΙΙΙΤΑβ, ΓΒ^^δΕηΤIΜ^1]Ε ΙδΤΑ ΟΟίίΕΟΤΙΟ, ΟΝΑ, ΜεΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ εηΒΟΝΟίΟΟίεΑ, 

ΒΕΧεΕΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΝΕΝΤΟΚυΐ! ΟΡυ8ευΐ.ΟΒΐηΐθυΒ ΗΑεΤΒΝΙ» ΙΙΙΟ Ιίίΐε δΡΑΒβΟΠυΐΙ, 

ΡλΙΜυΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΙ^ΙΟΤϋΕΟΑ, Β& 0ΡΒΚ1Β08 ΒΤ Μδβ. Αϋ 0ΜΝΕ8 «ΤΑΤΕδ, 

ίΟεΟδ, 1.1ΝευΑ8 ΡΟΕΜΑβΟυΐ ΡΒλΤΙΝΚΙΙΤΙΒΟβ, €θΑθυΝΑΤΟΚυΜ• 

δΕΗΙΕδ βΒ^ΕΟΑ ΡΗΙΟΗ^ 

ΙΝ ΟυΑ ΡΗΟΟΚυΝΤ ΡΑΤΚΕδ, ΟΟεΤΟΒΒδ δΟΒΙΡΤΟΚΕδΟυΚ ΕΟΧΕδυΐ ΟΒ^ΕΟιΕ 

Α δ. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤίυΜ, 

ΑΟαϋΕΑΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙβΝΕ. 

ΒΙΜΙοΙΙιββ» €Α€Η αιιΙτοΜΜΒ, 

8ΐνΕ ευη5ύυΜ εοΜΡΐ,ΒτοΒυιι ιν δΧΝβυιοδ δοΐΕΝΤϋβ κεείΕδίΑβπε^Β βαιιο8 ρογγοβε. ΡΑΤλ01.0€1Α, ΑΟ ΙΝδΤΑΒ ΙΡδΙ05 ΒΟεί^ΒβΙΑ, ΙΝ 00Α8 ΡΑΒΤΒβ ϋΙΥΙΟΙΤΟΒ, ΑΙ.ΙΑ ΝΕΜΡΒ ίΑΤΙΝΑ• ΑΙ«ΙΑ βΒίκίΟ-υ^ΤΙΝΑ. 
ίΑΤΙΝΑ, 1ΑΜ ΡΕΝΙΤυδ ΒΧΑΒΑΤΑ, ΟΙΙΟΑΟ ΡΒΙΗΑΜ δΒΒΙΕΜ, ΤΙβΙΝΤΙ-ΟυΐΝΟϋΒ ΕΤ 0ΙΙ0ΕΝΤΙ8 ΥΟίΙΚϋΝΙΒυ» Μ01.Β 8υΑ 
8ΤΑΤ , ΜΟΧΥΕ ΡΟδΤ ΡΕΒλεΤΟδ ΙΝΟΐεΕΒ 8ΤΑΒΙΤ, Αβ ΟυίΝΟυΒ-ΥΙβΙΝΤΙ-εΒΝΤυΐΙ ΚΤ ΜΙίίΒ ΡΚΑΝ018 ΥΕΝΙΤ. ^Β^■^Α 
ΒυΡίΐεΐ ΕΟΙΤΙΟΝΒ ΤΥΡΙ8 ΜΑΝΠΑΤΑ Ε8Τ. ΡΒΙΟΒ βΚ^ΚΟυΜ ΤΕΧΤυΜ «ΝΑ εΟΜ ΥΒΒ810ΝΒ Ι.ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΕΒΑΙ.18 ΑΜΡΙ.Ε- 

ετιτυΒ , ΕΤ αο νουεμ ετ εεΝΤϋΜ υοι,ιπιινα ρββυβνιτ, ββο 8ινε ΐΝοιείΒυδ ; ροβτββιοβ αοτεμ ηανο υεββιονβιι 

ΤΑΝΤυΜ ΒΧ1Ι1ΒΕΤ. ΙΟΒΟΟυΒ ΙΝΤΒΑ ΟυίΝΟΐΙΕ ΕΤ ΟυίΝΟΟΑβΙΝΤΑ ΥΟΙ.ΟΜΙΝΑ ΒΒΤΙΝΒΤΟΙΙ ; υΤΒλΟΐΙΒ Υ16Ε8Ι1ΙΑ ΟΟΑΒΤΑ 

Βίε ϋεεΕΜΒΒίδ 4860 ομκινο ΑΡΡΑΒϋΕΒΑΤ. ΟΝυΜουοοουε ΥΟίυΜΒΝ ΟΒ^κεο-ίΑτίΝΐΐΜ οετο , ΟΝυΜουοοουε μεββ 
ίΑτίΝυΜ ουίΝουε ΡΒΑΝειβ βοίΓΜίιοΒο εμιτοβ : υτΒΟΒίουε υεκο, υτ ρβετιι 11υ^υδ ΒΕΝεηειο ρκυΑτυΒ βμ- 
ρτοΒ, Γ.οίίΕετιΟΝεΜ ίΝτεεκΑΜ δίνε οκΛΖκη βιυβ ι.ατιναμ, 526 γοι^υΜίΝίΒϋδ ρκο αμρι.ιοκι εοιτιονε ετ 272 

ΡΒΟ ΜΙΝΟΒΙ ΑΒδΟυε ΙΝΟΐείΒυδ εΟΝδΤΑΝΤΕΜ, αΟΜΡΑΒΒΤ ΙΙΒεΒδδΒ ΒΒΙΤ, ΒΒευδ ΒΝΙΜ είΜυβΟυΚ ΥΟΙ^υΜΙΝΙδ ΑΜΡΙΙ- 
ΤΙΙΠΙΝΚΜ ΝΚεΝΟΝ ΒΤ 01ΡΡΐευΐ.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^Β^υΑΒ(IΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 ΟυίΒ ΒΜΑΤ ΙΝΤΕβΒΒ ΕΤ 8Ε0Κ&ΙΙΙ 

εοι^ίκετιΟΝΕΜ εκ^εο-ι^ΑτίΝΑΜ, γει. εΑίιοεΜ εχ οκμ€0 ι^ατινε υρ.Κ8αμ, τον οοοοουε γοίυΜΒΝ ρβο νουεμ υει. 

ΡΚΟ δΒΧ ΡΐΙΑΝεΐδ ΟΒΤΙΝεΒΙΤ. 18Τ^^ εΟΝΟΙΤΙΟΝΒβ ΒΕΒΙΕΒυβ ΡΑΤΒ0ί06I^β ΝΟΝΒΟΜ ΕΧεΟδΙδ ΑΡΡΙ^ΙΟΑΝΤΟΒ. 

ΡΑΤηΟΙΟβΙΜ ΟΕΜϋΛ ΤΟΜϋδ ΙΙΙΙ. 5. Ι0ΑΝΝ£8 εΗΚΥ8Ο5ΤΟΜ08. 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤυΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡΠΟ ^.-Ρ. Μ16ΝΒ ΕΟΙΤΟΚΕΜ/ 

ΙΝ ΥΙΑ ΟίεΤΑ 0ΆΜΒ0Ι8Ε, 01.111 ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ 1Λ^ΤΕΤI^ε ΡΑΒΙδΙΟΒυΜ ν|]1Χ;0 ΒΈΝΙ^ΕΗ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕυ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟΰΟΕ, ΝϋΝς ^ΕΚΟ ΙΝΤΒΑ ΜυΚΝΙΑ ΡΑλΙδΙΝΑ. 

1862 '^5ί Ανίδ ΙΜΡΟΚΤΑΝΤ 

:53 ϋ'βρΓέι ηηβ (Ι6§ ΙοΙι ρΐΌΥίιΙοηϋβΙΙβδ ςυΐ γο^μαπΙ Ιβ ιηοηιΐβ, ηΓβιηβηΙ Ιββ (νυνΓ68 αυ-όι^ββπδ άβ ΓοτϋίοιίΓθ Ι6 
Γοηΐ 8βη3 οοηΐηϋίοΐίοηβ ρΐυβ ου πηοιηβ ίοΠββ ίΊ ηοπιΙ)Γβυ36». 1.68 ΛΙβΙκη €αίΗοΙίηΗ€$ ηβ ροαναίι^ηΐ ^^Γβ έ^Ιιβρρϋΐ 
ίΐ Γβ εβεΐιβΐ όίνίη όβ ΙβοΓ οΐϊΐίΐό. ΤβηΙόΙ οη β η\& ΙβοΓ βχίβίβηεβ οο Ι6ιιγ ίπαροΓίβΟΓβ; ΐαηΐόΐ οη β ϋιΐ ςΐ]*ί1« ^ίβηΐ 
Γι*Γπιέ8 ου αυΜΐ3 9ΐΐ8ί6ηΙ ΓόΐΓβ. ΟβρβικΙβηΙ {1$ ροηηαίνβηΐ ΙβιΐΓ οβιτίέΓβ αβροίη 23 9Μ, βΐ Ιββ ρΓοόαεϋοη» αοϊ 
(>η βΟΓίοηΐ άβνΐβηηοηΐ όβ ρΐυ» βη ρΐι» (^ηνοιι 61 χοΙ^οέββ : λαββί ρβΓβΙΙ-ίΙ οβΓίβίη ςυ*^ πιοΐη» (1*6νέηβιηβοΐ8 αο*8οεαηβ 
|ΐΓυ(1βηοβ ίιαιηβίοβ ηβ ηυηϋ ηί ρΓένοΐΓ ηί βπιρΑοΙιβΓ, εββ Λίβΐίβη ηβ ββ ΓβπηβΓοηΐ ςοβ ςυβηιΐ Ιβ ΒίοΙίοίΗέφίβ 
ηηίνβηεΙΙΰ άη ΟΙετ^έ ββη ιβπηίηόβ βη ί09 2,000 νοΙοιη68 <η-4*. Ιβ ρ898έ ραΓβΙΐ υο 8886Ζ 8Δγ «πηΐ ϋβ ΓινβηίΓ, 
ρουΓ €6 ςαΊΙ 3^ 8 Ι β5ρ6Γ6Γ. ου Ιι ΟΓβίηάΓβ. 

€6ρ6η(ΐ8ηΙ, ραπηΙ 168 €8ΐοιηαί69 8υΐ(|υ6ΐΐ68 ΙΝ 96 βοηΐ ΙΐΌπτέβ 6η 1)υΙ(6, Π 6η 68ΐ ()6υι ςαΐ οοΐ έΐ6 εοηϋηαβΠβπιβηΐ 
ΤΒρύΐΰ63, ρ8Γε6 ςο*έΐ3ηΐ ρΐυβ εβρΙΙβΙοβ, ΙευΓ βίΓβΙ βηΐΓβΙηβΚ ρίοβ ϋβ (Χ)η90ςα*;ηΓ69. Πβ ρβΐίΐβ 61 ί^8Γβ8 οοηπιιτ6ηΐ8 
40 8οηΙ €ΐοηο αεΙιβΓηέ», ρ^Γ ΙβπΓ βοΓΓββροηιΙβποβ ου Ιβαη το^β^βυη* Ιι Γόρέΐ6Γ ρβΠουΙ αυβ πο8 ΕϋΙΐίυηβ έΐβίβηΐ 
1131 ϋ0ΓΓίβτέ68 61 πιβΐ ίπιρπ'ηιέβ!}. Νβ ροαναηΐ αΐΐιςαβΓ Ιβ ίοηά (Ιββ Ουνπι^ββρ ςαΙ, ρουτ 13 ρΙυρβΓΐ, ηβ 8θηΙ ςυο 
Ι68 ο1)6Γ5-3*αΐυνΓ6 €ΐη ΟιΙΙιοΗαβπιβ, Γβοοηηαβ ρουΓ Ιβΐβ Λμμ (ου8 Ιββ Ιβπιρβ βΐ ϋβηβ Ιοο8 Ιβ8 ρ8^8, 11 ΓαΙΙβίΙ Ιϊίθη 86 
ΓοίβΙοΓ 8υΓ Ια Γοπηβ (1;ιη3 6β ςα'βΠβ 8 (Ιβ ρΐυβ βέΗβυζ, 8&νοίΓ, Ι* βυΓΓβεϋοη βΐ ΓΙπιρΓβββίοη ; βο βίΤβΙ, Ιββ ι,ΙιβΓβ- 
«ΐν^ιινΓβ πιέπηβ πΆοΓϋΙθηΐ ςυ*υπβ (Ιβπιί-ναΙβιιτ, 8ΐ Ιβ ΙβχΙβ βα έΐβίΐ {ηβχβοί ου {Ι1ί8!1)1β. 

II 68ΐ ΐΓ^^νταί ςαβ, (Ι8Π5 Ιβ ρηηείρβ, υη 8υ€€έ8 ίηοαϊ (1»η8 Ιββ Γ88ΐ68 ίΐβ Ιβ Τ^ρο^ΓΒρΙιΙβ 858π1 ΓοΓοέ ΓΕάίΙβπΓ 
ιΐβ ΓοοοπΓίΓ ααχ πιέΓ-βηίςυββ. «Γιη όβ ιηβΓϋΙιβΓ ρ1υ8 ηρΐιΐβιηβηΐ 61 €ΐβ ιΙοηηβΓ Ιβϋ ουνη^ι^β 2ι ιηοίηάΓβ ρπίζ , 
ςπ8(Γ6 νοίηιηβ» (1υ (Ιου1)ΐβ Οοηη ά'Εατ'ύντδ $αιηΐ€ βί άβ ΤΛέοΙορίβ ΓϋΓβηΙ ΙΐΓέ» βνββ Ιβ οοΓΓβεΐΙοη ίοβυΓβββηΙβ 
ιΐοηηέβ ϋληβ Ιββ ίπιρηπιβΓίββ ^ ρΓββςοβ Ιουΐ οβ αυΙ 8*6(ϋΐ6; ίΐ β&Ι υγαΙ βημι ςα'υη εβΓϋιίη ηοπιΙΐΓβ ά'8υΐΓβ$ 
νο1υπιβ8, αρρϊΠβηβηΙ ΙιόΙνβηββ Ρυϋΐίοβϋοη^ ΓυπεπΙ ίπιρππιό8οα ΐΓορ ηοΐΓ ου ΐΓορ 1)ΐ8ηο. Μ8ΐ8, ϋβραΐβ €68 Ιοιηρϋ 
/ΐΐοί^ηύκ, Ιβϋ πιύθ8ηΐ(ΐη68 οηΐ οέόέ Ιβ ΐΓβνβϋ 8υχ ρΓβ8868 2ι 1)η8, βΐ ΙΊπιρΓββπΙοη ςιιί βη 8οη, ββηβ όΐΓβ άυ Ιυχβ, 
αΐίβηίΐυ ςηβ Ιβ Ιυχβ 3υΓβΓαίΐ άαη» όββ ουνΓβ^^βδ ό'αηβ ΙβΠβ πβΙυΓβ. 681 ρΑΓΓβίΙβπιβπΐ οοηνβηιϋΐβ 8θυ8 Ιουβ Ιβ» 
Γ3ρροΓΐ8. ΟυαηΙ Ιι Ιβ εοΓΓβαΐοπ, ίΐ 6$1 άβ Γβιΐ ηυ'βΐΐβ η*8 ίβηιβίβ όΐΙ ροΓίέβ 8ΐ ΙοΙη (Ιβηβ βαεαηβ έάΐΐίοα βΜοίβηηβ 
00 €οη:6ηιροΓ8ίη6. 

Ει οοπιηιβηΐ βη 8βΓ8ίΙ-{) βυΐΓβπιβηΙ, 8ρΓ(>8 (ουίββ 168 ρ6ΐηβ8 βΐ (οα(68 Ιββ (!έρ6η868 ςυβ ηοα• ιυΜββοηβ ροοΓ 
ηΓπνβΓ 'λ ριΐΓβ:βΓ ηθ8 ύρΓ6υ?Ρ8 ύ& Ιοη(68 ί8υ1β8? Ι.*Ιΐ85Ι(α(ΐ6, βη 1)Γρο£^ρΙιΙβ, πιβιηβ (Ι8η8 Ιββ ηιβΠΙβνηβ ιήβΐιοηδ, 
Ρ8ΐ άβ ηβ οοΓΓϊι^ΟΓ ςυβ ά^αχ ύρΓβυνβδ βΐ (1'βη οοηΐ'έΓβΓ αηβ ΐΓοίβιβιηβ «τβο Ιβ βββοη^β, 8808 8ΤοΙγ ρΓέρίΓβ βη 
Γΐβη Ιβ ηιβηυδεπΊ (Ιβ ΓαυΙβυτ. 

Π2ίΐ8 Ιβ8 Λ(€ίί€Γ$ €αυίοΙίην£$ Ι8 (ΙίίΓέΓβηοβ ββΐ ρτββςαβ {ηοοηιτηβηβυπιΐϊΐβ. Αα ηιο^βη όν. οοπτββίβαη 1)ΐ8ηεΙιί8 9θη8 
Ιβ Ιΐ8Γη8ί8 θΐ (Ιοηΐ Ιβ οουρ ()*(τϋ Ι^τρο^ηρΙιίςαβ 68Ι4 88118 ρίΐίέ ρουΓ Ιβ8 ΓβυΙββ, οη βοιηπιβη€6 ρ8Γ ρΓέρ8ΓβΓ 18 
οορίο (Ι'υη Ι)0»1 Ιι ΓβαΐΓβ δβηβ βη βχββρΙβΓ ηη 8βυ1 ιηοΐ. Οη 111 βη8αΐ1β βη ρΓβηΙβΓβ ^ρΓβυνβ βνβο Ι8 οορίβ 
ιΙη$ί ρΓέρβΓ^β. Οη ΙΗ βη «ββοικίβ άβ Ιβ πιέπιβ ιηβηΙέΓβ, 01818 βη βοΐΐβΐίοηηβηΐ βνββ Ιβ ρΓβπιιέΓβ. Οο ΓβίΙ Ιβ πιΑπιβ 
«'1ΐ086 βη ΐίβΓΟβ, βη €θΙΙ&Γιοηη8ηΐ βνββ Ιβ 86θοη(1β. Οη 8^1 άβ πιδπιβ βη ςυβΠβ, βη βοΐΐβΐΐοηηβηΐ 8νβο Ι8 Ιΐβκβ. 
Οη ΓβηουνβΠβ 18 πιέπαβ ορέπιΐίοη βη ςοίηΐβ, οη βοΠ8ΐ1οηη8η( ανβο Ιβ ςυβΓίβ. €68 εο1ΐ8ΐίοηη6αιβη(8 οηΐ ροοΓ 
Ι)θ( <1β νοίΓ 8ΐ 80€υηβ όββ ΓβυΙββ βίι^ηαΐέββ 8υ Ιιυτββυ ρ8Γ ΜΜ. 1β8 βοιτββΙβυΓβ, 8υΓ 18 πιβιηβ άβ9 έρΓβυνββ, ηΆ 
^εΐιηρρέ 2ι ΜΜ. 1β8 βοιτΙ^^βυη 8υΓ Ιβ πιβΗΐΓβ βΐ Ιβ πιέϋιΐ. ΛρΓέ8 ΰββ οίηη ΙβοΙυπββ βηΙΙέΓββ οοηΐΓύΙέβχ Γυηβ ρ8Γ 
Ι'αυίΓβ, 61 βη «ΙβΙιΟΓβ άβ Ια ρΓβρβηΙίοη β1-(1β88υ8 πιβηΙΙοηηέβ, νίβηΐ Ιοι^οηη υηβ τένίβΐοη βΐ 8ουν6ηΙ 11 βη νίβηΐ 
(Ιβυχ 00 (Γοί8, ρυί8 Γοη βΐιβίιβ. ίβ ΓΐίεΙΐ8£^β ορέΓβ, ρ8Γ τοηβέςυβηΐ !8 ρυτβΐέ ϋη Ιβχΐβ 8θ ΐΓουν8ηΙ ίπιπιοΙιΠίβέβ, 
οη ΙβΙι^ 9τββ Ι8 οορίβ, υηβ ηουνβΙΙβ ΙβΠιΐΓβ ά'υη 1>οοΐ €ΐβ Γβρτβυνβ Ιί Γβυίτβ, οη 8β ΙΐνΓβ ^ αηβ ηοονβΙΙβ τένίβίοη, 
βΐ Ιβ ΐΐΓ8£^β η*8ΐτίν6 ςυ*8ρΓέ8 €68 ίηηοηι1)Γ8ΐ)ΐ68 ρΓϋ08υΙίοη8. 

Αυ««ί ^ 8-Ι-ίΙ ^ ΜοοίΓου^β (Ιββ εοΓΓβοΙβυη άβ (ουΙβ8 168 ηβϋοηβ βΐ βη ρ1θ8 κηηά ηοπι1>Γβ ςυβ (!8η8 νιο^^ΐ-είης 
ίπορΓίπιβηββ €ΐβ Ρ8Η8 Γ^*υηΐ68! Αη9$ί βηοοΓβ, Ι8 οοΓΓβοΐίοη )γ οούΙβ-Ι-βΙΙβ βυϋιηΐ ςυβ 18 εοηηροβίΙΙοη, Ι8η(1ί8 ςυ*8ϋΙβαΓ8 
βΐΐβ ηβ €θύ(6 ςυβ Ιβ όΐχΐέπιβΐ Αα88ί βηΠη, Μβη ςυβ ]*8886Γΐίοη ρυίβββ ρ^ΓβΙΐΓβ (όπ)ΟΓ8ϊΓβ, Γοχβεΐΐΐηάβ ο1>ΐ6θαβ ραπ 
Ι8ηΐ (Ιβ ΓΓ»ί8 61 άβ 80108. ΓβίΙ-βΙΙβ ςυβ !« ρίορβπ ()β8 Ε(ϋΙίοη8 αβ8 Λΐ€ΐί€Τ$ €αίΗοΙίφ§β$ Ι8ΐ88βηΐ 1){βη Ιοίη (ΙβΓΓίβΓβ 
βΙιβ8€β11β8 π)6ωβ (168 οέ1(;1>Γβ8 Ββηέάίεΐΐηβ Μ8ΐ>ίΙΙοη βΐ ΜοηΐΓ;ΐυ€οη βΐ (Ιβ8 βέ1έ5Γβ8 ^680^ιβ8 ΡβΙβο βΐ δίπηοη(). 
Οϋβ Γοη 00ΠΙΡ8ΓΘ, βη βΙΓβΐ, οΊπιροΓίβ ςυβ11β8 ΓβυΙΙΙββ <1β Ιβορβ έ<1ίΐίοιΐ8 βνβο οβΙΙββ <1β8 η6ΐΓ68 ςαί ΙβοΓ βοιτβ8ροη()βηΙ, 
οη ^Γββ 6οσιηιβ βη Ιηΐίη, οη 8β οοηνβίαεη ςυβ Γίηνι*8ΐ86ηιΙ>ΐ85Ιβ β8ΐ υοβ τέβΐίΐέ. 

Β\ιί1ΐ6υΓ5, €68 88ν8ηΐ8 έηιίηοη!8, ρ1υ8 ρΓβοβεηρββ άα 86η8(1β8 1βχ1β8ςυβ άβ Ι8 ρβΓίίβ Ι^ρο^ρΙιίςαβ βΐ οβίβηΐ 
ροίηΐ €0ΓΓβ€ΐβαΓ8 <1β ρΓθΓβ88ΐοη, ΙΐΜϊβηΙ, ηοη οβ ςοβ ρθΓΐ8ίβο( 1β8 έρΓβυνββ, οΐ8ί8 €β ςυί (ΙβνίΙΙ 8'3γ ΐΓουνβΓ, Ιβυι 
ΗαυΙο ΙοΙβΙΙί^βηοβ βπρρίέβηΐ βυΐ Γ8υ1β8 άβ ΓέάίΜοη. 

Οβ ρ1ϋ8, Ιβ•ί Ββηόάίϋΐίηβ, ουπιπιβ Ιβ8 αέκυίΐββ, ορέΓβΙβηΙ ρΓββςοβ ΙοαΐοοΓβ 8ϋΓά68 οιβοηββΗΐβ, οβοδβ ρβΓρβΙοβΙΙβ 
<1β Ι8 πιυΐϋρΐίείΐέ (1ο8 ί3υ1β8, ρβιΜβηΙ ςυβ 1ρ8 ΛίεΙΐβη 6αίΙιοΙί*]ν€$, <ϊοοΙ Ιβ ρΓορπβ 6!»Ι 8υρΙοαΙ άβ Γβ8805€ΐΐ6Ρ 18 
ΐΝόίΙΐοη, η'ορ^ΓοηΙ. Ιο ρ1υ8 βοανοηι, ηυβ 8αΓ (Ιββ Ιπιριϊπι68. 

£.6 Β. Ρ. Οβ ΒογΙι, Ιββυΐΐβ ΒοΙΙ&οάΙκίβ άβ ΒΓΟχβΠβ», ηοα8 
«Ίΐ (ϋχ-Ιιιιίΐ ηιοΐ8 ά*β(αάβ8, ιιηβ $ϋηΙβ (ααΐ€ (Ι8η8 ηοίτβ ΡαΐτοΙοι 

ΓυηίνβΓΜίό άβ Ψ\ϊηΟΟΙΙΓ^, βί Μ. ΚβΪ59Π)800, νί€»ίΓβ 6έθέΓ8Ι αβ ΐ« πιΐΐΠΐβ νΐΐΐβ, ιιυυ» ιιιαυυαινυΜ • »- *!Γ'^^^.^'' 

19 ϊυίΙΙβΐ, η'βνοΐΓ ρα όηίοπιοοΐ 8ϋΓρρ60(ΐΓβ ηηβ ίβπΐβ (αοίβ, 8θΗ<ΐ8η8 1β ΙβΙίη, 8θίΙ <1»η8 Ιβ ^Γβο άβ ηοΐρβ άουΜβ 
Γα^οΙοοίβ, Κηϋη, ΐέ^ βανίηΐ Ρ. ΓίΐΓ8. Βόηέάίβΐίη άβ δοΙβ8θΐ68, βΐ Μ. Βοηηβΐΐγ, άιπβοΐβοΓ άβ3 ΛηηαΙβί άβ ΡΙι{Ιο$ορΙαβ 
^Iι^έι^βηιβ, πιΐ8 8α άέβ άβ ηοϋ8 οοονβίοοΓβ ά'ηηο 86η1β βίΓβορ Ι^τρο^αρίιίςαβ, οηΐ έΐ6 ίθΓ€β8 ά βνοαβΓ ςυβ ηουβ 
η*8νίοη8 Ρ88 (Γορ ρΓέβυπιέ άβ ηοίΓβ ρ3ΓΓ8ίΙβ οοΓΓβοΙίοη. 

03η8 ΙβΟΙβΓβό δβ Ιρουνβηΐ ΐΓ65-€βΓΐ8ΐηβπιβηΐ άβ 1)οη8 ΙβΙίοίδΙββ βΐ άβ 1)οη8 ΙιβΙΙόοΙδΙββ, βΐ. €6 ςοι 68ΐ ρΐϋ« Γ8Γβ, 
άΐί8 Ιιοπίίηβδ ΐΓ}ί8-ρθ8ίΙίΓ8 01 ΐΡβ8-ρΓ8ϋςυβ8. ΕΗ 1)ίβο! ηουβ Ιβυτ ρΓΟοιβΙΐοηβ υηβ ρΓίπιβ άβ 25 €βηΜπιβ8 ρίΓ €ΐΐ8ςυβ 
τΟΓΐΐ2ΐ)Ιβ Γβυΐβ πυ'ϋβ άό€θϋνΓΐΓοηΙ άβυβ οΊοιροΓίβ ΙβςαβΙ άβ ηο8 νοίυηιβδ, ηΐ8ΐ8 δυποοΐ ά808 1β8 |ίΓβ€8. ΜιϊίΡβ 06 αοΙ ρΓέοέάβ, ΙΈάίΙουΓ άββ €οαΓ$ ΰοηρίβΐ», ββηίβηΐ άβ ρΐυβ βη ρΐυβ ΓίπιρορΙβηοβ βΐ ηιέπιβ Ια η;?«β*8»|* 
άυηβ οοΡΓβοΙϊοη ρβτΓίΙΙβ ροπΓ ηιΓυη ουνΓβ^β 80ϋ νέήΙβΜβπιβηΙ αΐΐΐβ βΐ ββΐίηιβΜβ, 8β Ιίντβ άβρυί» Ρ•"*^^"" *°; 
61 681 ΓόδοΙα άβ 86 ΙίντβΓ ίοΜ^υ'^ 18 «η ^ υυβ ορέρβίΐοη Ιοηκαβ, ρδηΙΜβ βΐ οοΟίβαπο, ββνοίΓ, Ιβ Γ«' "»<>'» ®""^^^! 
υηίνβϊββΙΙβ άβ 868 ΙηηοηιΙ)ηΙ)Ιο8 βΐϊοΐιόδ. ΑίοβΙ οΐιβοαο άβ 8β8 νοΙαοιββ, 80 Γυπ βΐ λ αιβδυΡβςυιΙ Ιβ8 ϊ^™®}^*;!"* 
ρΓβ85β, β8ΐ ΓβοοΓΓίβό οιοΙ ροιίΓ πιοί ά'υο Ικ)υΙ Ιι ΓΛαΐΓβ. ΟυαΓβηΙβ ^οπιπιοδ .τ 8οηΐ ου γ δβΓοηΙ οοουρέπ Ρ;»*}*"/ '" ""ί^' 
οι υηβ δοπιαιβ ηυι ηβ ««ιιγϊΙι έΐΓβ οιοΙηάΓβ ά•υη άβΠΜ-πιίΙΠοη άβ Γηηοδ β8ΐ οοιιββοΓΰβ λ οβί \™Ρ?'•^"^^^"^[,^'Γ: 
Οβ οβίΐβ οιβηίύΓβ, 108 ΡηΙ)Ιίωΐίοη8 άβ8 ΑίβΙιβη ΟαΖ/ιο/ι^ιι^, ςυι ά6^ί ββ άίβϋηβ^^ίβηΐ βηΐπβ »ο»^« Ρ*; *?/"Ρ ^, 
Γΐοπίό άβ ΙβυΓ οοΓΓΟΟίίοη, η'βϋΓοηΐ άβ ρϊνβίββ, δοπβ οβ «ρροΓΐ, άβηβ βυουη Ιβπιρδ ηί «^ί»"» «"<^°?. Ρ«.Γ • ιί?Ηίυ^ηΐ? 
051 Γόάίίβυρ πυί ρουΓΓβίΙ βΐ νουάρίίΐ 8β ΙΐνρβΓ ΑΡΚΕ8 ΟΟΟΡ 2ι άββ Ιρβνβυχ 5ΐ κΙβ3ηΐο8(ΐυοδ βΐ ά »" Ρ"^^.»• «^^/^ϊΐ^^^^ 
II Γβυΐ οβπβδ ϊΐΓβ 5160 ρύηέΐΓό ά'υηβ νοοβίίοη άΐνιηβλ οβΙ ββΤβΙ, ροπρ ηο γ?«"1«Γ. '" ?.^ϊ»η\]• ζ^ »5. "^^^^^ 
ι» άόρβηδο, δυηοηΐ ΙΟΓδςυβ ΓΕηρορο βαν^ηΐο ρ•Όθΐ8Πΐ3 ^ςυβ )8ηΐ8ΐ8 νοΙυπίΜ η οηΐ «16 όάιΐω ^^^^.^"^^^ ®"^"!^„ί 
ηιιβ ο^χ άβ 18 Β'ώΙΜβφιε ιΐΜνβτ$βΙΙβ άη Οΐβτ^έ^ Ιο ρπόββηΐ νοίυπιβ β8ΐ ^" η<>™*>Γβ/β «««» ^«^**^,^ ® ^^^^^^ 
ςυί Ιο ίΟΓοηΐ ϋ'ατβηΐΓ ροπβη.ηΐ οοΐΐο ηοΐβ. £η οοοδέςυβηϋβ, I?>"^^"ί?βρ 1β8 ρΐΌάυοΙιοηδ άβ^^^^^ 
2τ>α8 Ιβ Τ3ΡΡ0ΡΙ άβ |8 ΓΟΓίβοΙΙοη. Π ηβ ΠιιιάΓβ ρρβηάΓβ ςυβ οβυχ αοΐ ΡοΠβΓοηΐ βη 6ΐβ 1 βνιβ <«» »''««^•.5^,«»^^^^^ 
ηαίβΜη^ ααβ οοΐΐβ Μίΐίοη βΐ οβΠββ αυί βυΐνροηΐ βΟΡ ιιοβ ρίβηοΐιβί άβ ηιύΐίΐ βίη^ί οοΓΗ^έβδ. Οη ΟΓοχβΐΙ ιυΐΓθΓοί» ςυβ 

1ι νβτΤβοιΤοη. ΜΓ οη » ΙΜονβ Ιβ πιθ}•βη <1β Ιβ οοπ1βθΓϋβ»ιΙϋ'4 βχΐΐηοΐιοη <1β ΓίϋΙβϊ. 1. Η^ίικυ « «ι6 Γβνο μγ «.ι* 8Χ€υΐνΜ γ. ΑΝΝν8 Μ«. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΔΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΉΟΑΕΟΣ, 

ΤΟΤ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8. Ρ. Ν. ΙΟΑΝΝΙδ €ΗΚΥ80δΤ0ΜΙ, 

▲ΒεΗ1ΚΡ15εθΡΙ €0!Ι8ΤΑ(ΙΤ1ϋΟΡ01.ΙΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^Ε ΕΧδΤΑΝΤ, 

ΥΕΐ. ^υ^ε Εΐυδ νομινβ Γ^ικαυΗκεκυΝτυκ, 

ΑΙ) ΜΜ. εΟΟίεεβ 0Α1.Ι«1€08, νίΤΙΟΑΝΟβ, Α.^Γ.1.ΐεθβ ΟΕΚΜΑΝίεοβΟυΚ ; ΝΕΟΝΟΝ ΑΟ βΑΥΙίΙΑΝΑΙΙ ΕΤ ηΐΟΝΤ0?ΙΙΑ1Ι.\ΙΙ 
Ε0ΙΤ10ΝΒΗ εΑδΤΙΟΑΤΑ, ΙΝΝΟΜΕΕΙδ ΑΟΓΤΑ ; ΝΟΥΑ ΙλΤΕΕΡΚΕΤΑΤΙΟΝΕ υβΙ ΟΡΙΙδ ΕΗΑΤ, ΓΚ.ΚΡλΤΙΟϋΙΒυδ, ΜΟΝΙΠ», 
ΝΟΤΙΒ» ΥΑΕΙΙβ ίΕΟΤΙΟΝΙΒυβ ΙίίυβΤΕΑΤΑ ; ΝΟΥΑ &ΑΝ€Τ1 ΙΚΚΙΤΟΕΙβ ΥΙΤΑ, ΑΡΡΕΝΟΙΟίΒυβ, Ο.ΧΟΜλΚΤ1€0 ΕΤ ΓΟΡΙΟ- 
6Ι881ΜΙ8 ΙΝΡίείβυβ Ι.(Μ:υΡΙ.ΕΤΑΤΑ 

ΟΡΒΚΑ ΒΤ 5ΤυθΙΟ Ο. ΒΕλΝ. ΡΒ ΜΟΝΤΡΑυεΟΝ, ΜΟΝΑεΠΙ ΒΒΝΕΠΙΟΤΙΜ Ε ΟΟΝΟΚ. 8. ΜΑυΚΙ. 

ΕΟίηΟ «071881»/ Α, Π8 0ΜΝΙΒΌ8 ΙΙΐυ8ΤΚΑΤΑ Οϋ.Έ ΗΕ€ΕΝΤΙϋ8 ΤϋΜ ΆΟΒίΜ, ΊϋΜ 0\ΟΚΙΐ, 

ΤΌΜ ΑΙΙΒΙ, Α ΌΙΥΕΒ8ί8 ΙΝ ΙϋϋΚΛΙ ΡηΐΜϋΜ ΚΟΙΤΑ 8υΝΤ, 
ΥΕΙ ^ΑΜ ΕΌΙΊΑ, ΑΟ ΜΑΝϋΒϋΒΙΡΤΟΛϋΜ ΌΙΙΙ6ΕΝΤ10ΆΕΜ €ΑΙ5/Α/ ηΕνοΟΛΤΑ δϋΝΤ, 

ΑΰΟϋΠΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΒΕΟΟΟΝΟ^ςΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΰυηβυυΗ εοιΐΡΐ.ΕτοκυΗ ιν βΐΝβυι.ο3 8οίΐατιφ''ά:ίίί$αι^ίηοΜ καμοη Βόιτοηκ.' 

" •• ί;λ'• .• ■■■■' :' ••. . . 


^•'• ν- . ΤΟΜΙ ΟϋΑΒΤΙ 

ΡΑΚ5 ΡΒΙΟΚ. ΥΕΝΒυΝΤ 18 νΟΙ^υΒΟΝΑ ΙβΟ ΡΒΑΝεΐ8 ΟΑίΧίείδ. ΕΧευΟΒΒΑΤΟΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ 1.-Ρ. ΜΙ6ΝΒ ΕΟΙΤΟΑΚΜ, 
ΙΝ νίΛ ηΐΰΤΑ ΒΆΜΒ0Ι8Ε, ΟΙ.ΙΜ ΡΠΟΡΕ ΡΟΑΤΑΜ Ι.Ι)ΤΕΤΙ.45 ΡΑΙΙΙδΙΟΚυΜ νυΐ.60 η'ΕΝΓΚΛ 

νομιναγαμ, δΕυ ΡΕΤιτ-Μο^τηουοΕ. ΝυΝο νεηο ιντκα μοενιλ ρακι^ινα. 

1862 δΜ€υΐϋΜ ν. ΑΝΝΌ8 ΜΠ. ΕίΕΝΟΗϋδ οηΒηυιι ον^ε πι ηοο τόμο υπ εοιτπχΕΜτυΗ ΗοιηιΙί» ίη β6Η69ίη. ΜΜατυΜ. 

ΡοηίΙ«ηιηίπι1)βΐΊ8, Τ..βοΐθΓ 1)βη6νο1β, ςηο«Ι, θυιη ίηοιηηϋ>υ8 ΙυιηρΓ9β06ά6ηΐϋ)α8ΐιιιη 8π1)$βουΐυη8 δ. Ι(μιιι- 
ηβιη €ΙΐΓ}8θ8ΐοιηυιη §5. Ρ&ΙπΙ)»» νβηίο 1•&1ίη3 Λά ΙβχΙιιιη βΓβεουιη οο1υιηη& βά οοΐυιιιη&ιη &εο6(ΙΐΙ, ίη Ηίοοβ 
ηοδίΓΑ 6]υ8<ΐ6ΐη 8. Ι>θ€ΐοη5 «(ΙίΙίοηβ, ρ8{[ίη& Ι4ΐ1ίη& ]αχΐ2ΐ βη^εαιη ρβ^ηλπι Ι9ηΐυηι ροη^ΐυπ. Η%ο ο^υβα ίιιίι 
βΐ ςυί(ΐ6ΐη αηίολ, ({υοά ρηυ8(]υ8ΐη ηοΙ)Ϊ3 ίη »ηίπιο Γυί$86ΐ ίηΐ6|;Γ&πι δδ. Ρ&ίΓυπι Εεείβδί» 6γ9Β(^ Ιπκΐί- 
ΐιοηβπι οοηΐβχβΓβ, 3&πι ςυίηϋβαπι &1)Ιιίηο ^ηηίβ 8βθΓ8ίπι 6(1ί(ΐ6ΓΑΠ)υ8 1•&1ίηβ ΙαηΙυπι δ. ^. €1ιΐ78θ8ΐοπιί ορβη, 
1ίΐΐ6η8<ι»β πκιηά&νβηπιιιβ ίιηπιοΙ>ί1ΐΙ>υ8. λββ ουπι ίϋ 86 Ιι&ΚιΟΓβηΐ, 61 ηβο ίη ιη&ηυ 68861 Ιίΐΐϋπιβ Ιπιπιοϋϋβ» 
πιον6Γ6, η6(]υ6 ίη ληίπιο Ι)υ]ιΐ806 6άίΐίοηί8 πιβΓβ Ιι&Ιίη» ηογβπι ^βΙβΓβ νσ1υπιίη2ΐ ςυ» ]&π) ίηΐβ^ Ιγρίβ 
ΙηιπιοΙ>ί1ίΙ>υ8 ηιαηά&ΐα βπιηκ βΐ ρΐυηβ ςυβηι 86χϋ|;ίηΙ& πιίΗί1)υ8 οοη8ΐίΐ6πιηΙ Γπιηΰίδ, Ηηηο ΓΰΙίείΚβΓ ίηνθηί- 
ιηιΐ8 πιοάυηι, ηοη ΐβπιβη 5ίη6 4>ρ6πι 61 ίΐηρ60&Α, Ιμβ6 »ρ4Μΐ4ί ΙιΐΗΰ 6(1ί(ίοηί ηοτ», ςηχ βίο 1ίη{;ιι& ΐυοα Ογχοα 
Ιππι Ι4ΐ1ίη8 άίΙϋΟ β\'Λά{1. 
Κχ Κγρίδ ΜΐυΜΒ, αυ Ρ€ΐίΙ-ΜοηΐΓοακ6. Ρβ^ΡΑΤΙΟ 1?Ι ΟϋΑΚΤυΜ ΤΟΜϋΜ ^2ίIη ΑΐΙίςΙτηιΐδ ΟοπιηιβηΙαη^ι 80ΐι ΗοιηΠίβ^δ. Ιοαηηίβ €ΗΓ7δθ$Ιοπιί ίη δοΓίρΙαΓΑρ δαοι&ιη , 
ςα» ]υΓβ νεί εοιηιηβηΙϋΗα νβΐ εοηείοηοβ νοοβη ρο$5αηΙ > ςυία ίη ϋΐίδ ίηΙθΓρΓβΙίδ βίηιαΐ οΐ 
ΟΙιπδΙίαη» (Ιί5€ίρ1ίη£6 (ΙοοΙοπ^ α^ίΐ οΓΠοίυΓΠ. ΡΓββευηΙ αυΐβιη εδΒίεήδ Ηοιηϋί» ίη Οβηβδίιη, 
σιΐφ ηυιηοΓΟ 56χα£;ίηΐ£ΐ δ^^ρίβιη ΙοΙυιη 1ίΙ)ηιιιι &1)8θ1νυηΙ. Ηί8 8υΙ)]ίείυηΙυΓ δ6ηηοηβ8 ηονβιη ίη 
ϋ6η68ίηι, αΐίςαοί, υΐ νίάεΙϋΓ, £ΐηηί8 οάιίϊ αηΐβςυαιη ΙοΙυιη 1ίΙ)Γυιη ίηΙοΓρΓβΐΗΓβΙυΓ. Ηθ8 6Χ€ί- 
ρίυηΙΗοπιίίί» ςυίηαυβ ίη Αηηαηι ιηαΐτβηι δαηιυβίίδ, ςυφ οΐίιη 86χ ΓυοΓβ, 86(1 αηα ββηιιη ίη- 
ΙβηίΙ. Α^ηιβη είαυαυηΐ Ιγ68 Ηοηιίΐία) ίη ϋανίάβιη βΐ δαϋΐβπι. Ιη Ιιφο ααΐοηι οηιηι& ςυ(Β(1αοι 
Ιιίο ο1)86Γν&η(1α βηηΐ. 

§ Ι. ϋβ ηαιηίΓο ΗοτηιΙιαΓητη ιη βεηββίηι, βί ΑηΗοΜΰΒΠβ αη €οη$ΙαηΙ%ηοροΙ% ΗαΜίω ('αίτίηί. 06 ΙιοπιίΗίβ })ί8€6 ηοη ραπεα άί88€Γί( Ρ1ιο(ίυ8^ ςη» ίη ρο8ΐΓ6ηιο Τοηιο ιιηα ευω α1ίί8 βχ εο• 
ιΐβιη 8εηρ(0Γ6 οχεβΓρΙίδ ραΙ)1ίεαΙ)υηΙυΓ : ίηΐεηιη γβΓΟ Ηιβο αηηοίβηάα δυη( : ΡΙιοΙίαηι ηβηιρβ 
δοχαςίηΐίΐ ο( πηαιπ Ηοηιίϋα8 ίη Οεηββίαι 86 νί(1ί886 (68(ί6οβΓί : ηβ αιιίεπι ειτοΓβηι ίη ηυηιοΓο 
ίη6886 ρυΐ6πιιΐ8, βάϋίΐ 688 86 Η2ΐιιιί886 (Γί5α8 νοίαιηίηίϋαβ οοπιρΓ6ΐΐ6η82ΐ8 , ςυοΓυηι ιιηυη) νί- 
^η(ί Ηοπιϋία8 Ηα1)6ΐ)2ίΙ, 86ευη<1υιιι 86χ<ΐ6είη] , ΐ6Γΐίιιηι γίίίηΐι (^ιιίηςυε ; υηάβ ί<1 ηεεβδδαπο 
οοη86ςυίΙυτ , νεί ίΠβδ ςιιαβ ηυηΐ6Γ0 67 Ηοάίβ 1ια56ΐηυ8 ηοιηίΐιβδ, οΐίιη ίη ρααείθΓ68 (ϋνίδβδ 
Γιιί886, νεί ΡΙιοΙίί 6Χ6ηιρΐ2Γ ηοη οιηηεδ ίη 66η68ίιη Ηοιηίΐίαδ εοηιρίεχηηι Γυί886. Ηοο ρθ8ΐΓ6- 
ιηηιη 1ί1>6η(ίιΐ5 €Γ6(ΐ2ίπι : εΐεηίηι οιηη68 ςη&8 86Χ3ςίηϋι 86ρ(6ΐη ηιιπιβΓΟ ΙιαΙ)6ηιη8 ήοιηϋίφ 
8110 ^βυάεηΐ 6χοΓ(1ίο εΐΟηβ, ίηείρίεηΐίδ 3€ άββίηβηΐίδ ηοΐ2ΐοίΐρΓφΓ6Γ6ηΙίΙ)υ8.£χ ίί8 αυίβηι ΡΙιο- 
Ιίπδ νί^ίηΐί δβρίβιη ίη ΟϋίΐάηΊ^ΰδίπια )ΐ2ί1)ίΐ88 άίοίΐ ; ειιιη Ιαηιεη ίη }ιθ(1ί6Γηί8 οπιηί5υ8 6Χ6ηι- 
ρΐ3ΓίΙ)ΐΐ8 (Γί^ίηΙα άαφ ίη 0ηα(ΐΓ2ί^68ίηΐ3 ΙΐΑΐ)ίΐ2Β ΓοΓΑηΙυπ; έε ρΓοίηάβ €6Γΐυπι 08ΐ ίη άηοϋυβ 
ρπιηίδ ΡΙιοΙιβηί βχβφρίθπδ ίοιηίδ ςηίηηυε Ιιοπιί1ί38 (ΐ6Γαίδ86 ; ηίδί Ιβαιβη ίά 6Χ άίνίδίοηίδ (Ιί- 
ν6Γδί1^ΐ6 ρΓΟίΙίβΓίΙ, ςϋοά 2Β^Γ6 Αίΐηιίδβηπι. ΙάβϋΛ ν6Γθ ΡΙιοΙίηδ 8υΜηΙ)ί(βΓ6 τίάεΙιΐΓ Αηΐίο- 
εΐιίβηβ , βη ΟοηδΙβηΙίηοροΗ Η» ΗοπιίΙίΐΒ ΙιβΜΙο ΓαβηηΙ. δβγίΐίαδ αυίειη ΡίιοΙίί υδηδ βυείο- 
ϊίίαίϋ 816 86αί6η1ί£ΐηι 6χρΓθπιίΙ δααηι : « Όα Ιοοο 6ΐ ΐ6ηιροΓ6 αδδεηΙίοΓ ΡΙιοΙίί εοηϊρείυπδ, 
Ι)35ϋ38 6886 €οηδ(2ίη(ίηορο1ί , ςιιοά νεί ρΙίΓαδΐδ ίρδα ίηάίεαί, υ( ίρδε ΙοςιιίΙηΓ, ίη ιη/βηα» 
άΰίοραα^ υΐ δηηΐ ρΙβΓαςηε 6]αδ δεπρί^ι ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΙαηβ ΑηΙίοεΙιβηίδ ηιίηυδ αεεαΓβΙα;6ΐ 
αυεΙοΓ ΥίΐΦ ΟΗργδΟδΙοηιί εορ. 36 Ηαηε 1ίΙ)Γαηι ίη (ιεηοδίηη ροηίΐ ίηΙβΓ οχεερία α δεηϋίβ , ο( 
αηηίδ ερίδεοραΐυδ δαί δεεαηϋοεί ςυαΓίο, Ηοο 68ΐ αηηίδΟΙιπδΐί 399 οΛ 401 « » 

ΑΙ ]υόίείαηι 1ιυ]υδπιο(1ί ίη<ΐ6 δυπιρίυηι, ςαοάςη^Β ΑηΙίοεΗί» οϋίίΐίΐ ^I)Γ^808ιοπ1υ8 βοευτα- 
ΙίοΓ.Ί δίηΐ ίίδ, ςυ» Οοηδίαηΐίηοροΐί , βάπιοάαηη Γαΐΐαχ 6δΙ , ηΐ ΓαΙεΙυτ ίρ$6 δϋνίΐίυδ ίη ηοΐίδ 
ρ. 227. Ηίε νεΓο ρροΓδϋδ Γαΐδίτιη δίθΐυίαιιΐδ 6δ86 : ηαηη Ιιββ ίη Οοηβδίηι Ηοηιίΐίΰο , ςυφ ηιίηαβ 
ηεεαΓΑίο, ςααπι αΐίιβ ίη η(ηιιη(ΐη6 Τεδίαηιεηίαυι , δΐ^ΐο εοηδεηρίίΰ δΐιηΐ , ΑηΙίοεΗίφ εοΓίίδ- 
δίιηβ ΗαΗιΙφ Γυ6Γ6. Ηυ]υ8 Γ6ί &Γ£;ηηΐ6ηΙυηι ρεΓδρίευιιιη δυρροάίΐΗΐ ΟΙΐΓ^δοδΙοπιυδ ίηίΐίο Ηο- 
ιηίϋφ 33 ίη Οεηεδίιη. Νηοι εαιίδαιη θροηεηδ ουΓ ΗοηιίΙίοΓυη) ίη &6η6δίιη εοΓδηπι ροδΙ Ιη^ο- 
δίηηαη) δ6£υη(1αηι ίηΙβΓροΙΙανίδδβΙ, ΙίΦε αίΐ : Ναηι 8αη€(α ^βείΐυιίαίίί αάν^ηίηβ «βηβιη ηοϋίβ ίη*- 
ίβΓρβΙΙανΐί. Νβ^αβ βηνη ραν βΓαί^ ηί άητη €ηΐ€βγη Βοτηιηι ΰβΙώταΓϋτηΗα, άβ ο/ιί* Ββηηοηαη νο- 
1)18 αίρβττβηιηβ: τηβπία αΐίίβηι νοΙίί$ αρροηβηϊία βΓαί βηίβ €οηρτηαί6ίηροηΰ^3, Εί χύοίΓΟο ςααηάο 
Όΰπιΐ άΗ8 ΐΓαάϋχοηχΒ, Γοηίίηηα άοοίτίηΰΒβοτίβ τβ8€Γ.ία, ρΓ(Ε8€ηαύη8 ({οαΒ ητρβϋαηί ηο8 αοοοηιγηο^ 
άαηί€8, ίη ρΓοάίίΟΓβίη ϋη^ηατη Ιαχαυχτηχ^ : άβχηάε άβ οτηοβ αΙί<ιχία ίη ιηβάχχΑΐη ρΓοίχλΗτηχα, 
Ρθ8ί€α^αΐα€€8€€ηί€ΐ{€8ΧΑ7Τ€€ίχοηχ8άχ€9 η6€€88αηχ/^9η βταί ηί άβ Κ€8αττϋ€ίχοη€ ϋοιηχηχ οανίίαίβηχ 
ν6$ίΓαιη άθ€€τβιη\Α8 : βί 8€^η€ηαϋα8 άί€ϋα8,ρ€Γ βα τηχΓαοχίΙα ηαοΒ ίαηο βοία 8χιηί, Τ68ΗΓΥ€€ΐχοη%8 
άΒΥηοη8ίταΙ%ο ίίβΓΧΑτη α/ΐ€Γ€ηάα εταί : (/ΧΜηαο βί%α$η Αρο8ίοΙοΓΧΛΐη Αοία βχρίαηατβ €(Βρ%ηίχΐ8^ ίηάβ 
νούί8 οοηΗηχΑα αρροη€η(€8 ΰοηνίνία, €ί €Γ€ύη8 ^αοί%άίαηί8ςχΑ€ α(ίηιοηί( ίοηί 6ιΐ5 βο», ^αί ίχηρβτ 
ύαρίΧ8ϊηχ ρταίχαηχ αΓΰ^ρβΓαηί , €χΗοτίαηΐ€8. Ρατκοι.. Γ.Β. υΐΐ. 1 / .ν^ ΡΗ^ΐίΆΤΙΟ. ΠυηιιΙιαΓαηι 0Γ§ο ιη Οοηοίϋΐιι,ςϋη» ίπ Ουα(ΐΓα§οδίιηα ΙΐΛΐ)υοΓαΙ, οϋΓδπιη ίηΙοΓροΙίΛνϋ υΐ 
ιη Ιΐ:ίΙ)ΐι«ΓηαπΛ δαικη.ι (Ιο ^υ^α οΐ :1ο ( ταοο ίϊ^οΓβΐ, αο οοπΙίηοηΐΓΓ (Ι« ΓβδίίΓΓοοίίοηο , Γποχπυυ 
ιΐϋ ΑοΐΒ ΑροδΙοΙοΓίπη , ίη1οπηί\ΙίδαιΙπϊοηίΙίοηίΙ)υδ δΐΐοοδ αυί ηαροΓ ΗβρΙίδίπί βΓαΙίαιη βοίΡ- ροΓ.ιηΙ. Ηοιηιΐκι νοΓο δοι-υπΊα (Ιο ^υ^^^ι ρΓοιΙίΙοΓβ Τοιη. II, Ιιίδ νοΓΐ)ίδ ιηοίριΐ, ΥοΙεϋαιη άβ οα- 
ίηαΓοΙια πίΓβιΐί 8€ηηοη€ΐη ίιαΰενο ; Ηοε οδΐ , άο ΛΙ)ΓαΙιαηιο , (Ιο ςυο ΐιι ΐΓΐβΟδίπια δοουη^π ίη ^ 
Γιοηβδίπι ΙιοΓπιΙια δοηιιοηοηϊ ΙιαΙιαοΓαΙ, ρο^Ιςυίπη Ιιοιηίϋαΐϋ, ίρδο η^ΓπιιιΙβ, ,ί5 ίΠο βΓίτυ- 
ιηοπίο Λΐ)δΙιηϋΐΙ αΐκιαίΐηίαιη, υΐ δυρπα πιβιτιΟΓαΙαδ οοηοίοηοδ Ιΐίΐ5οΓ^Ι. Ηοηιίΐίαιπ ροΓΡο (Ιο 
4•Γϋ€ο ςυαηι δαρΓβ ηιοιηοΓαΙ Λη »ιαΙ)οίΐιηϋδ ίηοοΓίαιη βδΐ; ηβδαιηιΐδ βηίιη αη βίΐ αΙΙοΓυΐΓβ δίΐ 
ίιίΓα ΛίΛί/ 6|Γ/ΐΓΐί τηαΐί, $βά νοίπηίοί τηαϊί(/ηα ^[/ίοΐί ώηβίωβιη. Η^β^ αυΐυπι νοΓίϊα ϋΐΐΓβ οοοδο- 
ηβηΐ ίαιη ίΐΐίδ Οοηείοηίδ ρπιπφ ίη ρπηοίρίυιη ΑοΙοΓυιη , Ιοιίίί Τοιιιι ηυιη. 2 : ΛΌη 
$αηί χρχίητ τηαΐηηι άχνχίχοί, εβά χΙΙν^ίίίιηίΑβ βατατη ηβηί €$1 ίπαίαιη, Εί αίοηί ηηροΓ (Ιβ €ΐ)Γ\ααΐ€ 
νβτδα [αοίξίίί ηοη νχηητη αοοχέβαϋωη: ςηίρρβ ΰχαη ονιηίβ εηαΐαία ϋβχ ϋοηα βίί, ηικΒ νηιη ητα- 
ίχατηηι αοίιοηβ ρβνπρίίιΐΓ : 8€ά πιαίπτη ηβαηι, βίο. Ηπβο ίΐίίςιιο (οηοίο , ιιΐ ϋΐαϋ, ηηρ^τ, ιΊκϋίΛΐ 
Ιια5ίΙα ΓϋίΙ ραυοίδ (1ί6ΐ)υδ ροδί ίΠαιη εοηΐτα β^ΓίΟδΟδ οΐ ιΐβ ΓΟδϋΓΓοοΙίοιιο, ίά ({αοά ηπΓΐίίοο 
οοηδοηΗΐ ουιη ϋΐο δυρπα βΙΙβΙο Ιογο βχ ΗοιηΠία 33 ίιι Γιϋηοδίιη : Ρο^Ηα χ11η€€3€€ηί€ Κβ^αν- 
ί•€€ίίοηί3 άί€, η6€€88αήιιηι 6Γαί ηί άε νε^ηΓΓεοίχρηβ Όοτηίηί οανίΐαίβαι νβχίΓαηι £^0ϋ^^/ηΐ45: €ί «β- 
ςϊιηίίχύηίί άιΛαχ ρη βα ιηχταοΐΛία . φίτ Ιαηο /αοία 8ηη(, Τ€8χιΐΎεοίίοηχ» άαηοηβίΓαίχο ίίβτχ/^Μ 
α/ΡϋΤβηάα ιη-αί: ςχχαηιΐο ^Ιίαιη Αρο^ίοΙοΓατη Αΰία εχρΙαηαΓϋ €(Βρίτηα8,ίηάε νοϋί9 οοηίχηηα αρρο^ 
η€ηΐ€$ οοηνχνχα , εί €Τεΰη8 €οηΙχηΗ\8(^ηε αάη\οη\ίχοηχ()η8 εο8,(ΐη\ ηαρετ 1)αριήηιί ^Γηΐίωη αο- 
€€ρεταηί , εχΗοτίαηΙε». Ιικίο νβΓΟ ςυοπίπηι ηοεββδαπο ιηΓβΓοηϋβ νί(ΐ6η(ιΐΓ , πεπιρ^ Η()ΐιπ1ί<ιιιι 
ϋίαιη εοηίΓα οΙ)Γίθδθ8 οΐ άβ ΓθδΐΐΓΓθ<;Ιίοηο ροίΐβιη βηηο ΙιαΙ)ίΐ3ηι Γαίβ^β ςυο ιΐίοΐα ο^ι ΐίοιηίΗ^ 
«Ιβ ^υ(1α ρΓοάΗοΓΟ, Ιηϋυοςυβ ροδΙ ίΙίΑηι : αΐιαβ (ΐυοςυβ δβςιιβηΐίΐϋϋδ (ϋοΙ)υ$ (Ιβ ΓΟδυΓΓοεΙίοικ; 
άίεί^β Γυΐδ86 ηυ» ]3ΐη ηοη οχδίαηΐ : &((|υ6 εβ(ΐ6πι $€πο Ηοηιίϋαδ ϋε ΑεΙίδ ΑροδΙοΙοΓυιη,δίνο 
ιΐύ ρηηαρίο ΑεΙΟΓυιη , ςυββ ραυοίδ ροδΙ ΓΟδίίΓΓβεΙίοηοπι (1ί6Κ)αδ ΗαΙ)οπ ΟΦρΙα* δυπί. Ιπ^ο 
βΐίβηι ρΐΗηαιη εδί Ηοηιίϋαδ ίη ΑεΙα ηοη Υδδε ί11υ(1 ορυδ ίη οηηηία ΑροδΙοΙοΓυηι ΑεΙβ, (|υο(Ι 
ίη Ιοιηο 9ο(ΐ6ΐυΓ,(|αο(Ιςυε βά εοηείοηοδ ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΙαηΑδ ΓοΓεΓεηϋηπι οδΐ ; ηαηι ίΐΐ» εοη- 
είοηεδ αηηυηι ΓεΓο ίηίο^ηιηι οεευραΓυηΙ ; Ιιΐ6 βυΐεηι (Ιεεεπι ηυπιεΓΟ ΙβπιροΓβ α ΡέΐδεΙια <ΐ(1 
Α^εβηβίοηεηι ίηΙοΓευΓΓοηΙε ΗαΙ)ίΙ» δΐιηΐ. Αΐίοςυίη νεΓΟ ίϋΐίρδυηι εϊ^Γε Ιβ&ίίΓιεβΙυΓ ΟΙίΓνδο- 
βίοηιυβ ΗοηιίΙίβ εαϋεηι ρηπι^ίη ρηηοίρίυηι ΑεΙΟΓυηι ηυιη. 3, υΙ)ί Ιι»ε Ιεβίηιυδ : έπρεΓχοη- 
6χί» άχεύη» αρηά νο8 άε αρο8ΐοΙχ€Χ8 νετΙί8, άε(ΐηε 6ναηαεΙχ€Ϊ8 άχ88εί'ηίηιχΛ8, αιτη άε 3ααανεΓΐ)α 
ΙΗ€ετεΜΧΛ8 : αχ88εηίίηιη8 εί άε ρνορΗεΙίάβ ; Κοάχετηο αι> υοΐΜϊηνί8 άε ΑοΗ8 Αρο8ίοΙοΓΗηχ νετία 
(ϋϋετε, 6(ε. Α<1ν6Γΐ2ΐδ εΐίαηι νεϋηι, ίηρηιηΑεΙΙεΓίία Ηοπιίΐία ίη ρηηείρίυηι ΑεΙΟΓυηι Ιια5εη 
;ι<1πιοηι(ίοη6πι ^ά ΠΙο$(|ΐιί ηαρβΓ 1>βρ1ίδΐυί ^ΓΑΐίαπι ΑεεερεΓαηΐ, υΐ (ΙίείΙαΓ ίη Ιοεο δυρΓβ αΙ* 
ΧϋΧο βχ ίη^εδίηιβ ΙεΓίία ΙιοηιίΙίΑ ίη Οεηεδίπι. ΡεΓδρίεαυηι ί^ΚυΓ οδΐ Ηοπιίΐίαδ ίη βεηεβίηι, <1ε 
^υ(I& ρΓ0<1ί(0Γ€ , οΐ ίη Αείβ $ίνβ ίηρηηείρίιιπι ΑεΙοπιηι ηηβ δΟΓίε εοίΐεηιςυε αηηο ])αΙ)ίΙαδ 
Γαίδββ. Η» ροΓΓΟ ΗοπιίΙίββ Ιη Αε(Η ϋεεεηι ηιιπιεΓΟ ί\ιεΓε, ηεηιρο ςαίηςυε ίη ρηηείρίυηι ΑεΙο- 
Γυπι, (|ΐΐ3Γυηι δεευη(1ΐΒ πιαχίπια ραπδ ίηΐεηίΐ. ΟυαΙιιοΓ ίΐεπι ΗοηιίΙίβΒ ϋε πιυΐαΐίοηεηοπιίηυηι 
ίη Ηαε δεηε ροηβηάφ, {{υία ατ^ηηιεηΐυηι , ηΐ νίϋεΓβ εδί, δΐιηιίΙαΓ εχ 1ίΙ)Γ0 ΑεΙοΓυηι ; Ιίεεί 
6ηίπι ίηςυ^ΓίΑ ϋΐαό ρηηΐΦ αά ΟοηηΐΗίοβ,Ραιι/ϋβι^οοαίϋ^, εΐε.,εχρίίεεί, αΓ£^υπιεηΙυηι Ιαηιεη 

ίποΓαηι εοηείοηυηι ίΙ)ί ρβίίβίηι ρΓΟδεςηίΙυΓ• Ηίβ ΙιοηιίΙίίδ 0(1]υη£^εηϋυδ 8εΓηιο ίΙΙε ηοηυδ ίη 
εηεδίηα , υΚίηιυδ ηβηιρε εοΓυηιβεΓηιοηιιηι, ςυί ροδΙ 67 Ιιοηιίΐίαδ ρηοπεδ ΙοεαηΙαρ , ςυίίΐυο 
ηιΐ ίΙΙβΓηπι ίη Αε(& Ηοηιίΐίαπιαι δεηβηι ίάεο ρεΓίίηεΓβ ροίοδί, υΐ νίάεαδ ίη ΜοηίΙοαά ευαιϋειη. 
Οεεεπι ίΐΑςηε ΗοπιίΙίΑβ ίη ΑείΑ Ιιιηε Ιια5ί(α8 άίεεΓε ροδδυηιυδ. 

£χρ1θΓ&Ιυπι εΓ^ο εδΙ , η( άίχίηιηδ , ίΙΙαβ Ιιοηιίΐίβδ εοάεηι ςυο ίΐΐαδ ίη Οεηεδίπι αηηο, εα- 
άεηιςυε ίη ιΐΓ5ε, £&5ί1αδ Γυίδδε. ΑηΙίοεΙιίβΒ νεΓΟ, αη ΟοηδΙαηΙίηοροΙί ΗαϋίΐΦ ΓαεπηΙ, ηοη εδ( 
ηυοϋ ρεΓςιιίΓαιηυδ; ςυαηίΐο ίη δεευηϋίε ΗοπιίΙίΐΒ ίη ρηηείρίυηι ΑεΙΟΓαιη βχοΓϋίο , ρεηηόε 
αίςαε ίη ΙίΙυΙο (ΙίείΙυΓ εαιη ίη Ραίιεα , βευ ίη νοΙεΗ εεείεδία ηαΙ)ί(αιη Γυίδδβ : ςυ^Β Ρα1φ<ι εείε- 
Ι)η8 ΑηΙίοεΗεηα εεείεδία εηιΐ, υ( ηεπιο ηεδείΐ. 1(1 ςυοά εΐίαηι ρΓΟϋαΙυΓ εχ ίηίΐίο ΗοηιίΗο) 
ιΙυοίΙεείπιΐΒ ίη Οεηεδίηι, υΙ)ί αίΐ δε ευΓδυπι ΙιοιηίΙίαΓυιη ίη Ηυηε δεηρΙυΓΦ 1ί5Γυηι ιηΙεΓρεΗβδδε, 
υ( εοδεοπισιοηεΓβεεΓεΙ, ηυί αΙ)εΓ(ΐηΙ α εαυΚι €1ιηδ(ί, εΐ ^υ^I®08 86εΐΗΐ)£ΐηΙυΓ, ίά εδΙ, ΙυάβΒΟΓυη 

ί'ε]υηίυηι ]ε]υηβΙ>αηΙ; η<ιιη ίη Ου<ΑΐΐΓα^εδίιη<ι ε( ]ε]υηίί ΙεηιροΓβ Ιιί δΟΓηιοηεβ 8υηΜ]€ΐΙ)ίΙί. 
Ιυ]υδηιο(Ιί ΗυΙεηι ηιοΓΐ)ο ΐΗΐ)0ΓϋΙ)3ηΙ ςυίιίαηι ΑηΙίαεΗεηοΓυηι, αιΙνεΓδυδ ςυοδ εΐίαιη οοηείοηεηι 
ΙιηϋυΙΙ ΟΗΓ^δΟδΙοηιυδ αηηο 386, ευί (ίΐυΐηδ : Α(Ινετ8ΧΜ εο8 (/ηί Ινίά(£οτνί}η ^ρ^Ηηχηηι ^ε]ΗηαχχΙ. 
ΟυΑΠ)θΙ)π*ηι ευιτι (Ιε €οηδΙαηΙίηορο1ίΙαηίδ ηίΐιίΐ Ιιυ]υ8πΐ0(1ί δεηρίυπι οεευΓΓαί υδρίαηι , Ιιίηο 
δεςυίΙυΓ Αηϋοείιίφ Ιιαδ εοηοίοπεδ ϋίεΐΑδ Γυίδδε , ςυοά εχ δυρΓ&άίεΙίδ ]βηι 1ίςυί(1ο εοηιρΓθΙ)α- 
ΐυπι ΡδΙ. 

§ II. ^\ιΌ αηηο ίΙοηίΐΗϋε ιηβεηεΒίηχ Ιιαϋίία 8ίηί. 

ΙΙεδΙαΙ υΐ ςυβ^Γ^ιηιυδ άε Μηηο (|ηο Ιιφ Ηοπιίΐίφ ίη Οεηεδίηι δυηΐ 1ια1)ίΙΐΒ. Ουα ίη τε ηοβ οοαηίηο 
ΙιΐΒΓΟΓε ΓαΙεπιαΓ.Γ.ίιτ» ΗαηοηυΦδΙίοηεηιορεΓΟδε 6(1ίδδεΓίΙνίΓ&3^αεί88ίηιυ8,οπιηίυαΐ4ΐυε1οη(;ϋ 
«ιεευΓδΙΙδδΙιπυδ, ΤϋΙοιηοπΙίυδ, επ]η8 υογΙμ Ι^οΙΙηε (ΓίΐηδΙβΙα τείειτε ηο ρί^ραί. 

ο 0<]<><1 δ|>εο(<ιΙ αιιηυιη,<ιυο Ι^ίϋ ΙΙοηηΙί»; δυπί Ι)πΙ)ί(φ, ηοηηί*>ί εοη]εεΙυι*α (ΙίεεΓο ροδβυηκίδ. 
1ΗαδΟ(ΐΓ}$οδΙοπιυδ Ι)αΙ)εΓο εορρίΐ Οοηιίηίοα ]ο]υηίυαι ρΓΦεεάεηΙε , αΐ ρεΓ (}υα<ΐΓ3^ε•ίηιαπι 9 ρ«.|ϊ:ρατιο. «^ 

ί.ΙίΜη αΓβυιηοηΙυϊη, υΐ νοπδίιτιίΐο οδΐ, ΐΓίΐοΐΛΓοΙ. δοοϋηιία οπίζη (Ιί<» δοςυβηΐί , ίοπία δοΠίοοΙ 90- 
Γϋηίΐα οΐ ρπηια άίβ ]β]ϋηϋ , όίοΐα ίαίΐ; ΙβΓίίΛ, ίοηβ ΙογΙιλ ; ςυαΓίβ, (ϋβ ίιΐ8β(|ΐΐ6η1ί. 8ίο(|ΐιο γο- 
ΙίααΑβ οοηΙίηρηΙΟΓ δίη^υΐί^ (1ί6ΐ)ΐΐδ ΚβΙ)ίΐ£ΐ8 Γοίββο 0Γβ(!θΓ€ οδΐ , ΙίοϋΙ ΐ(1 ηοη δίβϋίβοβΐ (.ΙιητδΟ- 
δίοπιυδ; ηίδί ΓοΓίβ βχ οοοαδίοηβ ςαβ(1αιη βϋικί ίΐΓ{;υπΐΘηΙιιιη ΐΓαεΙβηάυιη ΟΓεϋΓΓΟΓβΙ. €βΡ- 
Ιϋΐηααίρρβ βδΐ ροριιίαηι (|αοΙί(Ιίβ ίη οοοίοδίβιη €οηνβιι;«ϊδβ.ΟΙΐΓΥδθδΙοιηαιη(ΐαβ δίη^υΐίδ (1ί6ΐ)υ8 
οοηοίοηίΐίαιη οδδο. Εοίίοιη βΐίαηι ίη Οοηβδίιπ αΓβαηιοηΙο ροΓ^οοίΐΙ δαΙ)1)3ΐι> οΐ Οοιτιίηίοα , ΙιοβΙ 
ί'ΐδ άΐ6ΐ)υδ ηοη ]θ]ιιηίΐΓβΙϋΓ : ηβηι υηάβοιπια Ηοπιίϋα ίη ΗοΓαηι «ΚογιιΙγο άίο Ιΐ3ΐ)ίΐΛ Γαϋ.Ηο- 
τηίΐίφ ςυίηΐ3, δβχΐ» , δορΠηι», οοΐανβ, ηοηα οοηΙίηβηΙοΓ βαίδ (ΐιΐ8Β(ΐϋ€ (Ιί6ΐ)α8 ΙΐίΐΙ)ίΐ» Γιιοτυαι. 
Νβαυβ (ΙΐοβΓΟ ροδδίδ ββδ ίΐ(1 (ΐυίηςυβ (ϋβδ ίβίαηίί δβοαηάίΒ ΗβΜοιηβιϋδ ρεΓίιηβΓβ; ηβπι ϋβοιπίΑ 
ίη 3ίβ ίβίυηϋ (ΙίοΙίΐ ΓαίΙ , » βΐ ίη ΗβΙ)(!οαΐ3(1α ςιιίη(ΐαβ Ι^ηΙαπι ]φηϋ (Ιίβδ βπιηΐ, « οΐ υηάοοιιηιι 
δΛΐ)1)3ΐο ίδ1ΐυ5 δβουηάδΡ ΗβΜοπίίκϋδ ρΓοηιιηΙίαΐΑ θδΐ. δί βπ^ο ΙιοπηΙίδΒ ίη Οοηοδίηι δΐη^υΐιι» 
<1ίβΙ)υδ ηη» δοηβ ΗηΜΙββ ΓϋοηηΙ, ί(1 ςυοά είΓΟδ δοχ βαΐίοπι ρηοΓβδ οητιηίηο νοπδίπιίΐβ βδΐ, δοχίΗ 
ϋΓι^ηο ίοπ» δβχίΑ ρπηι«5 ΙιβΙ)ΐΙοιτΐ2ί(ϋδ ΟυαϋΓθ^βδίηκΒ ρΓοηυηΙίαΙα ΓυοηΙ. 

« Ιη δοχΐ» ΗοηπΙίΛ ΟΗπ.γδΟδΙοηιηδ ςηβηΙϋΡ ΑηΙίοοΗβηοβ, ηυΐΐα (ϊυοΙί(1ί«ηηΓϋηίΐ βϋηοΓίβΙιο- 
ηυηι, ηυ1ΐ3(|υΑ(ΐΓης6δίπΐ3Ηδ ροβηίίβηΙίΐΒ Γβΐίοηο ΙιαϋίΙβ,οίΓπ ΙικΙίδ ίηΙοΓΓυίδδβ. Ηί Ι)£ΐυ(1 (Ιυϋίο 
ΓίΓοοηδΟδ Ιυϋί βθϋβίη ίρδα (ϋο Γθ1οΙ)Γ<ιΙί ΓϋΓταηΙ; ηαιη ίη 0ϋβ(ΐΓ8{Χθ?;ίιηίί νβδροΓίίηο (βηιροΓο 
εοηοίοη^δ Η<Ί56ΐ)9η(υΓ : υηάο εοηδβςυί νίάβΐηΓ Ιιυηε θηπυιη οδδο βαΐ 395, βυΐ 396. Κ3ΐ6η(1«ν 
ηυΐΏ βηίιη Ηοηηπηυπι Ιυόοδ ηιιΐΐοδ »δδί^ηη( ίηίΐίο ιηβη$ίδ ΜβΓίίί. 1.α(1ί ςυίρρο ΟοΚΗίοί, ςυί α 
ηαοΓία Ρ6ΐ)Γυ«ΊΓϋ 3(1 ηοηαηι Ι)3ΐ)θΙ)3πΙυΓ, ηοη )ιίε β ΟΗΓγδΟδΙοιηο οοηιπιοιηοΓβηΙυΓ. Υβηιπίΐ 
Ιαιίί αϋΗαο βδδί^η.ιηΙυΓ υηάοείΐΏΗ Ρ6ΐ)Γυαπί , ςυί 3ηηο 395 οοηουτη! ευιτι Γοηβ δοχίΑ ρηηιιο 
Ιΐ6ΐ)()οπ)3<1ίδ ΟαβάΐΌ^οδίπΐΦ , ηυία ΡβδοΗα ίδΐίυδ αηηί ίηείίΐίΐ ίη νί«:θδίηιαιτ) δορΠηίΑΠ) ΜογΙιΊ. 
ΑηηοΙαηΙΟΓ εΐίαιη Ιοάί βά υίΐίπιβπι ΡρΙ)Γϋ3ηί, ί(1 ςυοά 3(1 βηηαιη 396 ρβΓίίηβΓβ ροΙ(^δΙ , (|ΐιο, 
ΓυπιΡ3δ€ΐΐ3 ίηοίίΙβΓοΙ ίη (Ιβείπιβηι ΙοΓίίοηι ΑρηΙί6,νί^οδίπι& ηοηα Ρ6))Γυ3πί οοηουιτβΙ)»! οαπι 
Γβηα δοχΐ3 ρπηια^ 1ΐ6ΐ)(1οηΐ3(1ίδ Οα3(ΐΓ3^οδίηι». Εχ ίδΐίδ \τγο (1υο1)υδ 3πηίδ 3ηΐ6ΓθΓ6η(1αηίΐ (]υ- 
οίηιυδ 3ηηυηι 395, ςυί3 ρυΐ3ίηυδ ΟΗΓ^δΟδΙοπιυηι 3ηηο 396 Ηοαιίΐίπδ άο ρ(ΡηίΙρηΙί3 Η3ΐ)υίδδο. 
ΟϋίΙ)υδ ίΐ3 οοηδΜίυΙίδ, Ια(1ί πΓοβηδΡβ ιΐΐί, (ία ίιαίΙιαδ ςυβπΙΠΓ 01ΐΓ}δθδ(οηιυδ Ηοηιίϋα 41, ηυ® 
ΙηΙίυδ ροδΙ ΡοηΙθεοδΙεη Η6ΐ)(1οηΐ3(1ίΚ)υδ 1ΐ3ΐ)ί(3 6δΙ {ϊά ρ.$ί ΓογΙο δ3ΐ)ί)η(ο ^ Ιυηίί, δί γβΓβ δί( 3η- 
ηυδ 395), ίΙΙί ΓοΓίαδδο βηιηΐ ςπί 3(1 ρπΓπυηι ίβΐίυδ πιοηδίδ (]ί<*ηι ηοίβηϊυτ. Υορυπι Ιιιβο ηοη υΐ 
ΓΟίΏ θχρ1θΓ3ΐ3ηίΐ 6ΐ €0Γΐ3ηι (Ιβηιοδ : οηηι ηΐ3χίη)6 ί^ηοΓοπιυδ υίΓυπι Ηοο Κ3ΐ6η<ΐ8ηυπι ίυηο 
Ιβηιροπδ ΑηΙίοοΗί^β ίη αδυ'οδδοί, ηβο δ(ί3πιΐ]δ υίΓυηι 1υ(1ί οπιηοδ οίΓοβηδίυηι ευρβυδ οχΗίΙκ}- 
ΓβηΙ. ΡοΙοΓ3ηΙ ί((^ηι 1η(1ί οβΐ6ΐ)Γ3Γί ηοη οοηδυοίο 0Γ(1ίηβ. Ιιηο βΐίβηι Ιηάί 3ηηοΙβηΙηΓ 3(1 (Ιυο- 
(ΙοείΓηιιηι (Ιίβιτι ΡοΙ)Γυ3ηΙ ρρπη(1ο 3((]υ(^ 3ΐ1 ηηίΐβαηιυηι ; ί(3 υ( Γυηι ΟΗργδΟδΙοπιυδ 3ΐ)δ(βΓΓο( 
€0δ (|αί οίΓΟΟ 3(1Γυ(;Γ3η(, ηο ίη ρ3Γ βΓΓ3ΐυηι ίηοί(ΐ3ηΙ, νί(1ο3ΐιΐΓ πιοηβΓβ (Ι6ΐ)αί8δ6 , δοηιιοηΐί «ΐίο 
€χρ1θΓ3(υηι Γογο ηυπι ιηοηίΐίδ δυίδ ο1)ΙοπιροΓ388θηΙ. νοΓοηι ίί ΓοΓίβ Ιυόί <]υί (Ιηο^βοίηιο (Ιίβ 
0θΐ€ΐ)Γ3ΐ)3ηΙιΐΓ ηοη βΓ3ηΙ είΓΟοηδΟδ : η3ηι ίΙ)1 Κ3ΐοη(ΐ3Γίιιπι ηοη ηοΐ3ΐη ρΓίρΓ(»Γΐ οηι. ΧΧΙΙΙΙ. 
ϊά 6δΙ εοιηηιίδδυΓ2β XXIV, ςιι» νίίΙοΙαΓ πιίΗί βδδβ ηο(3 1υ(1θΓΐ]ηι οίΓοβηδίηπι. Ι1ΐ3 ςυοςυβ ηα(Α 
€ΐη. ΧΧΙΙΙΙ. βίοηι. XII. οοουΓπΙ 3(1 ηοη3ΐη , νί^('δίηΐ3ηι (|υίη(3ηι, οΐ νί§:(^δίη)3πι δορίίιηηηι 
Ρ6ΐ>Γυ3Γίί : γβΓηηι Ηί (Ιίοδ ηβ ροΓ ΙοΙυπι ςυί(ΐ6ηι (βηιραδ ςηο ρΓβδΗ^ΙβΓ ΓαίΙ θίΐΓ}Τδθδ1οιηηδ ίη 
ΐβτΪΗΐη δβχ(3πι ρπΐΏ» Η6ΐ)(1οηΐ3(1ίδ 0α3(ΐΓ3^08ίη)Φ ίηα(1υηΙ. ΙΙΙα ηοΐ3 οηι. 3(1 α11ίηΐ3ΐη Ρ€ΐ)Γυ3- 
Γίί ηοη ροηίΙηΓ, (|ηο 6ΐί3πι 6Χ€ΐυ(1ί(υΓ αηηυδ 396. 

« ΑΙίο ίΐεηι 3ΐ*ςυιη6ηΙο βΙχΙυοίπιυΓ ηβ 3ηηί 395, ςαβπι 3δδί|Γη3ηιυδ, ηο(38 6δδ6 ε€ΐΐ3$ ραΐ6- 
ιηιΐδ :ςυοά νί(ΐ6ΐίεοΙ ηοη οηιηίηο 6χρΙθΓ3ΐυπι δίΐδβχΐβπι Ηοηίΐίίί3πι Γβπ3 δ<;χ(3 Η3ΐ)ίΐ3πι Γυίδββ. 
€υη) 6ηίαι υη<ΐ6€ίηΐ3 δ3ΐ)1)3ΐο δ6ευη(1φ Ιΐ€ΐΜΐοπΐ3()ίδ Ιΐ3υ(1 (1αΙ)ίο (1ίε(3 ίοβΓίΙ. ρχ ΐΓοιΙβοϊηι ρη&- 
€0(ΐ6ηΙίΙ)υδ (1ίβΙ)θδ, ίη€ίρί6η(!ο 3 Οοηιίηίε3 3ηΐ6θη3(ΐΓ3^οδίηΐ3ΐη, ίη (]υ3 ρηηια Ηοιηί1ί3 ίΐ3ΐ)ί(3 
ΓυίΙ, ΐΓβδ εοΓίίδδίηιο (Ιίβδ, 3υ( εοηοίοηβ νβουί ΓαβΓβ, 3ΐι( οοηοίοηβδ Ιΐ3ΐ)υ6Γ6 3(1 3ΐίιιά βΓ^^υηιβη- 
Ιαιη ρβΓίίηβηΙβδ , νβΙ δί 6]υδ(ΐ6πι 3Γ^υιη(^ηΙί ΓυβπηΙ , εεΓ(6^3ηη (ΐΘρ6Γ(1ίΐ3δ. Α((|αί ΐΓΟδ ίΠί ϋίοβ 
ηοηηίδί 3η(β (ΐηίηΐ3πι , γβΙ (]6είπ)3πι νβΐ υη(]€είη)3ηι δ(3ίυι ροδδοηί , ςτιί3 βΐίββ οιτιηοβ εοηΐί- 
ηβηΙβΓ βί υη3 (ΙίβΓυιη δρπο άίείίη δυηΐ. Εχ Ιιίδεο ροιτο (πϋυδ υηυδ δβΙΙβηι ίηίΡΓ (Ιεείηιβπι οΐ 
ιιη(ΐ6είη)3πι εοηδ(ί1υεη(1υδ : (|υί βηίπι ρΓ3υδί (Ιοείηΐφ 3(1ΓυβΓ3η( , ηοη Γοη3ηι 86χΐ3ΐη, υΐ εΓο- 
(16Γ6 «δΐ , ()€ΐι;^6Γ3η(, υΐ ]β]οηίυη) δοΙτοΓεηΙ. » 

Η3ε(βηιΐ8 Τίΐϊεπιοηΐίυδ : υΙ)ί οΗδβΓνβδ ({υηηΐο ΐ3ΐ>θΓ6 3ε δ(α<1ίο , τιΐί δοΐβΐ , ίΠ3δ (οηηροηδ 
ηοΐ3δ δίΐ ρβΓδβςυυΙαδ ; ςυ3η(3(|ΐΐ6 ρΓυ(1οηΙία 3 ]υ(]ίείο 3ΐ)δο1υ(6 ΓεΓ6η(1ο 3ΐ)δϋη6αΙ. ΟοηΐΓ3 
ίΐΐηηι νεΓΟ δ6η(6η1ί3ηι, ςα3πι ίΐίβ 1ΐ9&Γ6ηδ ο( δΐιΙ)(1ϋ1)ίΐ3ηδ 3ηιρΐ6εΙί(ιΐΓ, 3ΐίί β(ΓθΓΐ3δδθ ηΐ3]θΓ68 
ροδδαηΐ δετυραΐί ρΓοΓεπΊ. Κ3ΐεη<1ηΓίαιη οηίιη ίΐίικί ΙΙοπιηηυπι Οοηδ(3η1ίηί Μ<π^ηί 3ηηο 325, 
υΐ ΓεΗυΓ ίη ΙίΙυΙο , β(1ί1ιιηι , εί 3 Ρε(3νίο ρηΙ)Ιίε3ΐαηίΐ ίη υΓ3ηο1ο^ίο ρ. 112 , ίηεεΓίυπι βδΐ 3η 
ί(1ετη ιη3ηδεηΙ 3ά ιΐδςυεΟηοηι δΦεαΙί (|υ3Γ(ί ; ίηιο εοΓίυηι νί(ΐ6ΐαΓ ίη ηαυΚίδ δ3ΐΙοηι ηιυΐβίαηι 
ίυίδδβ : η3ηι δ6εαη(1υηι ρΓοίίΐηβθ ρΐυπαπι (Ιβοπιπι ΓβΗ^ίοηίδ ηΐυδ εοηείηη3ΐυπι βδΐ Ιοίηπι ; 
(ΐ|υί ίηιρίί Γί(υδ (Ιβπιηπΐ δΐιΐ) ΤΗεοόοδίο Μ3^ηο δυΙ)ΐ3ΐί βυηΐ. Α(1 Ιιιεε εβιΊηηι νί(Ιβ(υΓ υΓΗβδ ί1- 
139 0Γΐ)ί8 ρΓ8Βείρυ3δ , ςαβίίδ €Γ3ΐ ΑηΙίοε1ιί3 , δυοδ , 3υ( 3ΐί<ιυοδ δαίίειη δίΜ ρΓορποδ Ι)3ΐ)υίδβο 
π(υδ, ςιΐ2^η(υηι 3(1 Ιικίοδ βΐ 3ΐί3 ίη Κ3ΐεη(ΐ3Γϋδ 3(1δεπΙ)ί δθ1ίΐ3 : <|υο ροδίίοςαίά ροβδυηιυδ βχ 
Κ3ΐοη(ΐ3Γίο Κοηΐ3ηο είπε^ Αηΐίοείιβηοδ πΐυβ δ(3ΐυ6Γ6?0υο(1 υογο (ΙίεΐΙαπ, (|υ6Γίιηοηί3ΐη€ΙΐΓ5- 
δοδίοπιί ίηίΐίο ΗοπιίϋΐΒ δεχΐ» ηοη δρ6εΐ3Γ6 1α(1θδ ΟοΙίΗίεοδ , ί(1 εεΓίε <1ίνίη3η(1ο (ίίεί νί(1(^(υΓ ; 
(ΐηίδ εηίηι δείΐ 3η ίη Ιυ(]ίδ ΟοΙίΗίείδ, 93Ηεπι ίη βΟΓυηι ςυίΗυδ(ΐ3ηι, εαΓδαδ ειιυοπιηι 3£ΐΙιί1)6Γ6- 
1ϋΓ? ΑΙ εοηΐΓ3 Ηπ]υδηιο(1ί ευΓδυδ (οΐυβ εδί ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηηδ ίη 1ιοηιίΙί3 δ€χΐ3. Οβηιαιη (βΐΜΐϊαβ 
Ρ3δε}ΐ3ΐ68 , ςυβίδ Ηφ οοιηεδ εοη]6εΙθΓ«β ηϊΙυηΙυΓ , 3!ίςα3η(1ο ίΑίΙβεοδ εδδε ρΓθ1>3νίιηα8 ία 
ΜοηίΙο 3(1 ΗοπιίΙί3δ εοη(Γ3 Ιυ(1ΐβ06 Τοω. Ι. Νεε Ι3ηι ρβΓβρΙεαβ δείπιαδ υίπιιη είΓεα (^Μηι- 
Ιίοηεηη ΡβδεΗ® ηΐηπι Α1βχ3η(1ηηιιιη δΟΓνβΓβηί ΑηϋοεΗεηί. Ιίδ οιηηίΙ>ιΐδ ίΐ3ςυ€ ρβΓρβηδΙβ Αη 
ΙεβηιυΓ ηεεβδδ^ βδΐ , ίηεβΗυηι ρποΓδίΐδ βδδο ({υο 3ηηο Ιιοβ ίη Οβηοδίηι $«Γπιοη6δ ΑοΙίοεΙιΙβ^ 11 ΡΙΙΑΡΑΤΙΟ. Ι9 

Ιΐ35υοΓ!(Οιΐ75θ$(οηιυ8. Ιά υηυιη &ίη6 ι1υΙ)Ίο (Ιιαιηυδ , ιηα^ηαηι βΟΓαιη ρβΗοιη ίη Οα.ιϋΓπι^ο• 
βίιηα ΐΒι-ι^ΐΙαιη Γυίδδβ : ίΠαιηςυβ 0υ3()ΓΑς68ίιη2ΐιη ηοη 6886 βηηί 386, ίη αιια οοΐο αΐ) Ηί8 (ΙίνοΓ- 
8θ» 86πηοο68 Ιΐ3ΐ)ΐιιΙ; η6ςυ6 &ηηί 387, ςυαιη ρβηβ (οΐβιη ίη άβρΙοΓ&ηαβ ΑηΙίοοΙιβηοΓυηι οΐι 
€?6Γ$β8 8ΐα1αα8 ε^ιίαιηίΐ&ΐβ &5δυιηρδίΙ. 

$ III. ϋ€ 8ίι/Ιο €Ητ'(ΐ$θ8ΐοηι% ίη Α& %η 6εηβ8%ηι ΗοτηίΙϋβ. 

ΡΙιοΙίυδ, €3ρ. 172, <16 δίγΐο €ΙΐΓ^δθδ1οηιΙ ίη Ιιΐδ Ηοηιϋϋδ Ιοςυοηβ, βίΐ 6]υδ (ΙίεΙίοηβιη ίδΐίυδ- 
ηιοάί 6δδθ, υΐ ίη ίίδ οΙ)86Γν6ΐυΓ εοηδυβία €Ι)Γ78θδ1οηιο βΙοΓϋαδ, ρυηΐβδ, δρΙβηϋοΓβΙεορία (Ιί- 
Φ6η(Ιί, 86ηΙβη(ί3Γυπι ΓΓβςυεηΙία, 6( βρΙίδδίηιαΓυηι δίηηϋίίικϋηυηίΐ αΙ)υηά3ηΙίβ, 86(1 6€ΐδ Γβηιίδ- 
8ίθΓ6 6( ΙιυΐΏί1ίθΓ6 άίοβηάί |ΐ[6η6Γ6 δ€ηρ1αδ ; (βηίαιηςυβ ΗοιηίΙίίδ 86α ΰοηιπιβηΐβπίδ ίη Α€ΐα 
«(^1ο ίηΓ6ΓίθΓ68,(ΐα8η(υηι ίΠα ίη ΑοΙα ΟοπιπιβηΙβπΗ ίηίβηοΓα δυηΐ €οιηιη6η(3ηί8 ίη Ερίδίοΐαδ 
Ρβιιΐί, 6ΐ ίη ΡδαΚβηυιη. Αο Γ6ν6ΓΑ Ιι® Ηοπιίΐίφ, ΙίεεΙ ιηβ^ηαπι υΙ)6Γΐ<αΐ6ηι , ί(6ηΐ(|α6 δοϋΐαηι 
6ΙΐΓγ8Θδ(οη)ί ίην6ηΙίοηί8 ΓεΠοίΙαΙειη ρΓί6 86 ΓεΓ^ηΙ, ηοη Ιαηιοη ραη δΐυάίο βεευΓαΙίοηοςυβ 
βοηείηηβΐ» νίϋοηΙυΓ. Ηίε δίΒρβ αηίηιαάνεΓίαβ Ιοηςίδδίαιαδ Ιεχί ρ6Γίο(1θ8, ςυ» ραΓ6η(Ιΐ6ε6$ 
αΐίαδ δυροΓ αΐί^δ ίηιΐυείηδ (αηι ΓΓεςυεηΙβΓ 6χΗι56βηΙ, υ( ρηηείρίί ο51ίΙιΐ8 ΟΓβΙΟΓ 66ηΙ(*ιιΐιαΐιι 
ίηιρεΓίεεΙαηι Γοΐίηςυ.ιΐ, 6ΐ «ιΐίςυαηάο ν6Γΐ)ηπι αά δ^ηΐβχίηι η6ε68δΑπυΕη ρπΒίεΓπιίΚαΙ. Νεηαβ 
ν6Γ0 ίϋ ηήΓηηι 1ί5ί νίάβαΙυΓ, δί ρρΓρεηιΙαδ ρ6ηο(Ιθ8 ίΐΐβδ αΐίςυ^ιηϋο ίΐα εχίβηάί, νί\ ιιΐ ίη ρβ&ίηΑ 
υηα αΙ)8θ1?βηΙυΓ : Ιη ρβ^ίηα, ίηςυαπι, 6χ ηοδίπδ ςυΦ Ιοη^^βΒ Ιοί^ςυο αόιηο(Ιυηι δυηΐ. Ηίηε 
ίηίεΓαδ ΟΓαΙΟΓεπι ηοδίΓυιη Ηββε ευηοίοηαηΐβπι ηοη ί(Η δεαιρεπ ρ£ΐΓβΙαιη ηιβάίΐαίαιηςιιβ αά εοη* 
ΐΊθη6Πΐ νεηίδδε, 86(1 ιηυΚίΐ 6\ ΐ6πιροΓ6, υΐ ηιεηΐί 8686 ο(Γ6Γ6ΐ)8ηΙ, (]ίχί8δ6. 

δί εαυδ^ηι ροΓΓΟ ςυβΒΓΑδ, ρεπρεηϋβδ νοίίιη, ίρδυπι ίη Ιιαε 0υβ(ΐΓ<')@;6δίπΐ3 αά ιΐδςυε Η6ΐ)(Ιο- 
πι.ιϋίδ δοηείφ άίπιίϋίυιιι ηοη ηιοάο ί1ΐ€ΐ8 Ιπ^ίηΙα (Ιααδ ρποΓ6δ ίη Οεηεδίπι ΗοπιίΙίβδ }ιβΙ)υίδδ6• 
86(1 6ΐΙαιη αΐίαδ ίάεηΐίάβπι ηιεαιΟΓαΙαδ, ({υ^Β δυαάβηΐβ ςιιαρίαηιΙεηιροΓίδ οεεαδίοηε Ηοηιί1ί«ΐΓυηι 
ίη Οεηεδίηι ευΓδυηι ίη(6Γρ6Π8ΐ)£ΐηΙ; 61 ΓθΓΐ3δ$6 αΐίβδ ςυοςαβ Η£ΐΙ)υίδδ6 η5 86 ηοη εοπιιη^ηιο- 
ΓΑΐβδ : ίΐΗ ιι( ςαοΐίίΐίβ ΓεΓοιε εί ςυίϋεπι Ιοη^ΐ8$ίηΐ6 εοηείοηβΐυδ δίΐ. 1(1 αυίοπι α υιγο, ργφ$6γ- 
4ίπι ςιιί ρ6Γ (οίηιη αηηιιπι ρ<ΐΓ ί6Γ6 εοηείοηαηίΐί οίβείυπι 6Χδ6ςυ6ΐ)α1υΓ, ηοη ροδδβ δίηε εχ- 
ΙβπιροΓβΙί (Ιεείβιπιβίίοηε, δ&ΐΐεπι ί(ΐ6ηΙί(ΐ6ΐη τερεϋΐα, ρΓ£ΒδΙαη ΓαΙεβηιυΓ ηεεεδδεεδί. Ιη εχίεηι- 
ροΓαΙί βαίειη άεεί&πιαίίοηε, αΙ)ί ίη^εηίυηι ΙαηΙα ροΠεηδ ίηνεηΐίοηε, ηονα δεηιρεΓ ΟΓαηΙί 
βαρρειίίΐαΐ, (|αί(1 πιίΓυηίΐ 8ΐ ηοηηυιηςυαπι εοηίπα ρΓ^εεερΙίοηεδ ^ηΐΗΐωαΙίεοδ ρεεεεΙυΓ, εΐ 
81 ηιίηαδ δΐηείε οΙ)86Γν6(αΓ 8^ηΙβχίδ?Νοη ίη^^ΓβΙυηη νεΓΟ ΙεεΙοπ ίοΓε εχίδΠηιυ, δί ίϋίίΓυιη 
ίη βεηεδίηι ΗοηήΙίέίΓυηι ρεΓ 0ιιη(ΐΓα^6δίπΐ3ηι Ι)»1)ίΙ(ΐΓυηι οηΐίηοπι, εΐ ςαηηΐο είβρδο Ιεηι- 
4)0Γί8 δραΐίο Ηΐία αΐίαπι δεςυιιία δίΐ, Ιιίε ρεΓδεπΙιαηι ; ί(1 ςυο(1 είίααι ΤίΙΙεηιοηϋυδ ΓεείΙ. 

Ρπηια ί^ίΙΟΓ ΙιοηιΙΙία (ΙίεΙα ΓαίΙ Βοηιίηιεο άίε αηΐεςααηι (|ΐΐ£ΐ(ΐΓα§^ε8ίιηβΐ6 ί6]υηίαηι ίηίτεΙαΓ : 
'§6ευη(1α άίε δεςυεηΐί, <|υο ]6]υηίυη) ίηείρίεΙ)α(υΓ ; ΙεΓίία εΐ ςυβΗα ίη Γεηίδ ΙεΓίία εΐ ςυαΓίβ : 
Ιι« εοηΙίηβηΙεΓ δίη^αΐίβ (1ίε1)υ8 (ΙίεΐΦ δυηΐ. Ιη(;6ΓΐυΓη νεΓΟ εδί ιιίΓυηι ίηΙεΓςιιαΓίβηι εΐ ςυίη- 
ΐΆΐη ίΐΐίςυα (Ιίεδ ίηίβΓεεδδεηΙ 3υΙ εοηείοηε ν&ευα, αυΐ αά 2ΐ1ία(1 εοηείοηαηάί βΓ£;υπιεη(υιη άα- 
ρυΐαΐβ; υ( υΐεδί, ςυίηία, δεχία, δερίίπια, οείβνα εΐ ηοιια Ιιοηιίΐίφ οοηΙίηεηΙεΓ δίη^υΐίδ δΊΙ)ί 
8αεεε(1βηΙίΙ)υ8 (Ιίε^ηδ άίεΐ^ε δυηΐ, ραΓίίηι ίη ρηηιβί, ραΓίίηι ίη 8εεηη(ΐΗ 0ιι&(ΐΓθξ68ίηΐ£Β ΗεΜο- 
ιη3(ΐ6 ; άεείηΐΗ εΐίαιη ίη 8εεηη(1α ΙιεΜοηιαιΙε, &υΙ ΓεΓία αυίηΐβ, αυΐ 86x1^; ηηαεείηΐΗ ίη 8αΙ)- 
1>αΐο δ6ουη(ΐ26 Ηε5(1οιη2ΐ(1ί8. ϋυοάεείιηα Η£ΐΙ)ί(Α εδΙ ρο8( βΙίΑηΐ' νεΙ αϋβδ, (|υβ6 αύ (ΙίνεΓδαπι α 
βεηεδί αΓί^υηιεηΙαπι 8ρ6ε(£ΐΙ)&ηΙ. ΙηΙεΓ (1υο(1εείηιαπι ςαοςιιε εΐ (Ιεείπιαηι ΙεΓίίαηι γεί ιιηυδ ν^Ι 
ρΙΐ]Γ68 (Ιίεδ ίηΙεΓίυεηιηΙ. ϋεείιηα (ΐυαΗα ΗαΙ)ίΙα εβί (Ιίε (Ιειίηιαηι (εΓΐίαπι ίηδειιαεηΐε ; (ΙεείιπΛ 
€|υίηΐΑ δίπιίΙίΙεΓ δεςαεηΐε ιΐίε ; (1εείπΐ2ΐ δεχία (Ιίε ίίειη 8ε(|αβη1ε; (Ιεείπια δερίίω^ ηηο νεΙ ρΐυ- 
ηΙ)υ8 ροδΙ (Ιεείηιαηι βεχίαπι (1ί6ΐ)υδ. ΒεείπΐίΜη βερίίηιβηι (Ιεείπια οεί^να, ηυΐΐα (11ε ίηΙεΓροδίΙ», 
86ςυιιΙ& 68ί. ϋεοίηοα ηοηα βη εοηίίηεηΙεΓ ΙιαΙιίΙα δίΐ ί^ηοΓβΙιΐΓ, δίηιίΙίΙεΓςαβ τίξεδίηια, ςυαηι 
(1ίε1)υδ 8ε(ΐυ6ηΙίΙ)υ89 ηαΙΙο ίηίεΓροδίΙο (Ιίε, εχεερεηιηΐ νί^^εδίπια ρπηιβ, νί^ε8ίηι^ δεευη(ΐ3, 
νίςεδίηια ΙβΓίία,νί^εδίηια (|ΐιαΓΐα, 1)Γενί(ΐιιε ίηΙεΓροβίΙΟδραΙίο,οοηΙίηυίδ (Ιίε^υδ, νί^εδί ηια ({υΐηία, 
νί^εδίπια 8εχΐ3, νι^εδίπίΑ δερίίπια, νί^εδίηια οοΐβνα. Υί^εδίπια ηοηα βη ροδΙ νί^εδίηιααι οεΐα- 
νβιη, ηιιΠα ίηΙεΓροδίΙα (Ιίε, ΙιαΚ)ίΐ2ΐδίΙ, ίρηοΓαΙηΓ. Τπ^εδίπια, ευπι ηαβ^^ηαηι 1ιε1)(1οη)3(1επι αΙ- 
ΙίςίδδεΙ, υ( ίρδε ΟΗΓ^δΟδΙοηιιΐδ αίΐ ; (η^εδίηαα ρηιηβ, ε( Ιπ^εδίπια δ6ευη(ΐ3, ίίδ ΙιεΙ)άοηια(1ί8 
5{ΐηε(Φ (1ίε5αδ (ΐυί ϊεηαηι ςυίηίαηι ιη €αηα Ώοκηχηχ ρΓ£6εε(Ιιιη(. 

§ IV. Όβ εάιΗοηύ IX Χ Ιηίβτρτβίηηι φΜ ηεη» €$ί €ΗΓΐ/8θ8ίοιηη9^ α ΰοτητηηηί 

αΐίςηαηάο ά%ν€Τ$α, 

ϋίνεΓδΒδ ©νο ΟΙίΓγδΟδΙοηιί Γϋίδδε Ε(1ίΙίοηε8ΐ.ΧΧ, αίςυβ ίη (ΙίνεΓδίδ Έεείεδίίδ ηοη είδ- 
(Ιεπ) υδαΓραπ ηαΓΓβΙ ΗίεΓοηγηιυδ, εΐίΓγδΟδΙοπιο φςιιβίίδ. « Α1εχ3η(ΐΓία, ίηςιιίΐ ρΓδθΓΑίΙοηβ 
ίη ΗΙ)Γθδ Ρ&Γ&Ιίροηιεηοη, εΐ ^Έ^)'ρ1υδ ίη Ι.ΧΧ δυίδ Ηεδ^^εΐιίυηι Ιαικίαΐ αυείοπεηι; όοηδίαηΐί- 
ηοροΠδ υβςυε ΑηΙίοεΗίαιη Ι.υείϋηί οιβΓίγηδ εχεπιρίαπα ρΓθΙ)α(; ηιε(ϋα; ίηΙεΓ Ιιβδ ρΓονίηεί» 
Ραΐφδΐίηοδ €θ(1ίε68 ΙεςαηΙ, ςαοδ αΐ) ΟΓίςεηβ εΙαΗοΓ^ΙΟδ £αδε!)ίυ8 εΐ ΡβηιρΗϋυδ ναΙ^ανεΓυηΙ: 
|«1υ8(|αε θΓΐ»ί8 ΙιβείηΙεΓ 86 εοηίΓαπα νβΓίεΐΑίε εοΗίρυ^ηβΙ. » ΕΙ ίη ΕρίδΙοΐΑ £ΐ(1 ΑϋευδΙίηυιη, 
(|υ& εδΙ ίη ροδίΓεαια Ε(1ίΙίοηε 7ϋ^ , ίΓοηίεβ Ιοιιυεηδ βίΐ : « Υίδ αηιαΙοΓ εδδε νεπηδ ΙλΧΧ Ιηΐ6Γ~ 
ρΓεΙιιιη? Νοη Ιε^αδ βϋ, ςα» βυΐ) αδίεπδείδ βιιηΐ : ίηιο ταάβ άα νοΙηηιίηίΙ)α8, υΐ νεΙεΓαιη Ιε Γαη- 
ΙοΓοηι ρΓθΙ)εδ. Οιιθ(1 δί ίεεβπδ, οηιηίυιη ΕεεΙεδίΑΓυηι ^ιΜίοίΠεοβδ (ΙαηιηαΓε εο{^επδ. Υίχ 
<>ηίιη αηυδ βυΐ οΗ^γ ίηνεηίαΙυΓ 1ίΙ)0Γ, (|αί ίδΐβ ηοη Ιι&Ι)εαΙ. » Εχ Ηίδ Ιοείδ εοΗί^ίΙαΓ Ιοηςε άΊ- 
νοΓΒΑδ ίηΙεΓ δε Γυίδδο Ι.ΧΧ ΙηΙεΓρΓεΙαπι Ε<1ίΙίοηεδ , ίΙΙαηιςυε (1ίνεΓδίΙ»Ιεηι ρείί (ΙεΙίεΓε εχ 
γΑηίδ Ιηΐ6ΓρΓ6ΐυηι Ιοείδ , ηεηιρβ Αιιυίΐ», 8γηιπιαεΗί , ΤΙιεο(1ο(ίοηίδ ε( αΐίοηιηίΐ , ςυ£Β Ιοεα 
Οτί^εηεδ ίηδεηιεΓαΙ ίη ΙβχΙυηι 1.ΧΧ, ευηη βδίεπδείδ ίά ίη(1ίεβη(ίΙ)υδ. Ου«β αΙίαπιπι νεΓδίοηπιη 
ρΒτύοηΙχ ίη εχειηρΙιΐΓίΙιιιβ ηιυΙΙίδ τεηιβηδεπιηΐ , ίη αΐϋδ ρΙυΓεδ, ίη βΐίίδ ραυείοΓεδ. ΡΓΦίεΓ 15 ΓΑ^^:ΡΑΤIσ. Η 

ίΙΙαιη άίνοΓδίΙαϋδ εβιιβαιη &1ΐ86 Ιΐ3η(1 <1υΙ)ίο ΓυβΓυηΙ, ιιΗ δοΐβΐ ίη 1ίΙ>Γί$ (οΐίοβ ΑοδοηρΙίδ , (οΓιι*» 
ϋΐη6η(ΐΗΐΐ8. Ιηάοςαβ ο$( ςυθ(1 ηοη γ3ΓΟ νίίίβηιυβ α $εΓίρΐ0Γί1)υ$ (Ιγφοϊ» , 6ΐ ηοηηυιηςιΐϋΐιιι α 
Ρ3ΐηΙ)υ8, ίη ρπηιίδ νβΓΟ α 1ίΙ)Γ^πί8,ςιιί βχβοφίβπα δορίηαρΐηία Ιηίΰτρνείηη^ ϋε5€ηρ$ΓΓυη(» 
ΚύίΙίοηβιη ίβρίΐΜριηία Ιηίβτρτβίηϊη οονΛτη^ϊηοτίίή οΙ ευιη (οχΙα 5αο οοίτιρ^ΓαΓί , ςιιί Ιβιηοα 
Ι6χ(υ$ 68ΐ 6(ί£ΐιη 1.ΧΧ, 80(1 ιηυΚίδ αάιηίχΐίδ Υ3ηοΙαΙί5υ8. 1(1 οΙίαιτιαρικΙΟΙίΓγ^ΟδΙοιηαιη οΙ)δ6Ρ- 
νβ8, ιηΰΐχίιηβ νβΓΟ €οπιιη6ηΐ3ηί8 ίη Ρβαίοιοβ , αΙ)ί ροδίςυαιη δυί βχβηιρΙβΓίδ Γ(χΙίοη6ΐη Α^ια^ 
ΙΗ, αΓιβιη ηοηηυπιςυβπι &{Ι(ογΙ ςυβδί βχ δβρίυαςίηία 1ηΐ6ΓρΓ6ΐι1)υ&; ίΐ» αΐ ρΓΪιηο €οηδρ6€ΐα 
νίϋοΗίοΓ βΧ6αιρΐ2ΐΓ ςαο υ(6ΐ>3ΐαΓ ΟΙΐΓ^δΟδΙοπιυδ αΐίυά οδδβ , είδΐ βχβπιρΙαΓ ίΙΙα(1 ηοη αΐί&ηι 

31191» ΕάίΙίοηβιη ββρίηαρίηία ΙηίβτρτβίΗηι Η&5βΓβ(; 8β(1 οΗδυρΓα πιβιηοΓαΙίΐδ οααδβδ ίη πιυΐΐίδ 
ίν6Γ8απ) βΐ) βα αυ» ίη Ηβχβρίαπ £(!ί(ίοη6 αΙ) Οπ^οηε ροδίΐα ΓυοΓαΙ. Όβ Ιιίδ δί ρΙΰΓα (Ιβδίάο- 
Γ08, ϋοηδυΐβ ΡΓδΒΐίπιίηαηα ηοδίΓα ίη Ηβχαρία Οπ^βηίδ. 

υΐ Α(!Ι Γοιη νβηίβπιυδ, βχβηψΙβΓ ΟΗΓγδΟδΙοηιί ίη Οβηοδίιη ίη ηοη ρααείδ ιΙίβίέΓΐ: &1)Ε(ΙίΙιοηο 
8η[ίίΗαρχηΙα ΙηίβτρτβίητηγιιΙξϋία^ ςυ» οαιηίαηι ηηαηί])θδ οίΓουηιΓΘΓΐϋΓ, ςιιβιτιςιιβ ΕάίΙίοηοιη 
Ηοηί)€'ΐηΑΠίΐ αρροΗαηιηδ ; 6(δί ηοη (αηίαηι (ϋνεΓδίΙαΙβαι Ηίο αηίηιβάνβΓίαηιιΐδ, (ΐα^ηίαιη ΗοιηΙ- 
Ιίίδ ίη Ρδβίαιοδ. Υι^ηβίαΐηπι αυίβηη βχβηιρία (ΙΙΚΒ^απι Ηίε αΙΤβπτβ 1ίΙ)6( : ηιίηυδειιία οοΗβ (1ί5- 
εηηαίηα δί βίΤβΓΓεηιυδ, Ιοη^ίδδίιηβηι ΙοχοΓβηιαδ ρΓφΓαΙίοηβιη , Ηίςηο δυρβΓναεααηι ΙβΙιΟΓεηι 
ηαΙΙο ΓΓϋ€ΐα δυδείρεΓοπιαδ : ηαηι (Ιίδεηπιίηα ιΙΙα ΙονΙοπα, αΐ ρΐι^πιςυο οχ ΑηΙίοεΙιοηα ίΐΐα ««- 
ρΐηαρίηία Ιηίβτρηίητη Εάϋιοίίο ηιαηαΓυηΙ; ΙΙα ηιυΙΙα (ΐΐίβ Ιί1)ΓαποΓυιη νίΐίο α ΟΗΓ^δΟδΙοηιί 
(οηιροΓΟ ίηάιιεία ; ηοη ρααεα οΐίατη οχ ογ^Ιογο ίρ80 νοί ιηοπιοηΙΟΓ ΙοςυοηΙο, νβΐ δεΓίρΙυΓ» 
δΟΓίβπι Α(1 δυαηι οοηείηηαηΐο ογ13 δοηΐ. δαίίδ ογ^ο ηο^^δ οπί οχ ρΓδβοΙρυίδ ναποΐαΐίϋιΐδ ηοη- 
ηυϋβδ α^ οχοπιρίπηι οΐ δροοίηιοη (αηΐυπι αίΤρΓΓΟ, €»ρ. ^(ιοη.; ν. 6, ί.ΧΧ })αΙ)οηΙ, 1ί!ί ΰοηίη-- 
χ(αίη9 ββί €η%η ναΐάε, βί βοηΰίάίί νηΐίυ, 8ηο. ϋΙ)ί 01ΐΓ}'δθδΙοηια8 αοΐίνο : Εί ίΓ%8(ίίΐα αβ^βοίΐ €αίη 
ναΐάο; βί ΰοηοίύϋ νηίΙα8 €]α8, ΤΓί8ΐίί%α αίροαί, δυρρίο, Ι)€ίΑ8, ςαί ηιθ(Ιο ΙοςυοΙιαΙυΓ• Αΐίί αα- 
Ιοηι ΙηΙβρρΓΟΙβδ, ίΓα(η8 €8ί, νοΓίοΓαηΙ ίΙΙυϋ ΤΡί. Οίΐρ. 5, ν. 2, Ιμβο νβΓΐ)η, εΐ ΙοηβάιχίΙ €08^ 
ί\ιΐΰβ ίη Ι^ΧΧ Η3ΐ)οη(υΓ, οΐ οχ Η6ΐ)Γαίεο οχρΓΟδδα δυηΐ, ίη ΟΗΓγδΟδΙοηηί οχοιηρίαη ηοη οχδία* 
Ι)αηΙ; ηοοϋίοί ροίοδί ίΙΙα ρΓββΙοΓπιίδδΗ Γυίδδο νοί α 1ίΙ)ΓαΓίίδ νοί α ΟΙίΓγδΟδΙοπιο ΟΓαηΙο : ηαηι 
ί|οα(0Γ νοΙ (]ϋίη(|υίθ8 ΓοροΙαηΙυΓ, οΐ ΟΗΓ^δΟδΙοηιυδ, ςυί Ηφο πιίηυΙ&Ιίπι οχρίίοαΐ, ηοη ρπΒίοΓ- 
ιηίδδαΓΟδ ΟΓαΙ ίΐίαηι Ιιοηοιίίεΐίοηοηι, δί ίη οχοηιρίέΐη δυο αάΓυίδδοΙ. Α1Ι» ί(1οη(ί(1οπι οεεοΓΓυηΙ 
ναπϋβ ΙοεΙίοηοδ, δ€<1 υΐ ρΐυπηιυηι Ιονοδ. Οοηυδ αυίοτη νίΐΓίοΙβΙίδ αΐίυίΐ ηοη γογο ΓοροηΙιΐΓ : 
ίηΙοΓραηεΙίοηίδ νίάοΐίεοί άίδοηπιοη, ςηοάΐυΐο, εαη<1ί(1ο ΙβεΙΟΓ, ίηΙΟΓ Ιε^οηάαιη πηίηιαϋ- 
νοΓίοδ. 

5υη( οΐ αΐία ίη ςυίΙ)υδ ΟίΓγδΟδΙοπιυδ ΗεπρίυΓΦ ΙοχΙυπι α(1 δβηοηι δυβπι εοηείηηανίΐ, υ^ 
πιοδ οδΐ εοηείοη<ι(θΓίΙ)υδ,υΙν6Γΐ)ίε&αδα εοΐ. 3661οειΐδ ΗΙε, εβρ. Π, ν. 12: ΡηϋΙΙηβ οοίο (Ιιβηιτη 
ϋΪΓΰητηοίίΙβίχιτ νοϋί8, βί ν€τηα€ηΙίΑ8, οί βτηρίιΐιηβ : βί οιηη€8 ίη βηηιτηα, ηί ιία άίοατη, ςηιί αρη<1 
νο8 8ηηί, Ηοΰ ίχαηυ,ϊη 8\Α8οίρίεηΙ. Εί^ηί^ηηιβ ηοη αΓΰΗ/ηοίάβΙΐίΓ %η άίβ ΓοηβΗίηίο, ρβτάβίατ. Ηίο 
ι*6Γΐ6 ηιυΙΙβ ιηυΐανϋ ΟΗΓ^δΟδΙοηιυδ, αίςυο δεηρΙυΓΦ δΟΓίοηι ίη 1)ΓονίθΓ6ηι Γοηηαιη ΓβάεςίΙ, 
ηοςυο ριι(αη(1υηι οδΐ δίε ίη ο]υδ οχοηιρίαη δεηρίυηι Γυίδδο. 

Ιηδί^ηΙδ οδΐ Ιοευδ εοΐ. 522, οχεβρίΐο 35, νοΓδυ 16, α5ί 1.ΧΧ ΗαΙιοηΙ, Ραοίηηι ί!8ί αηίβτη, οητη 
αρρΓορίη(^Ηατ€ί € Καύναί^α ({ηα ίίην ίη ΕρΗΓαίαηι. ΟΙίΓΥδΟδΙοηηυδ υογο δίε Ιΐ£ΐΙ)θΙ, Οπαπάο αρ- 
ρΓορίηςηανίί ηί ιηίταΓβί ίη ΕρΗταΙα, οπιίδδα \ο^& ϋηαύταίίια , ςυ» νίΓΟδ (Ιοείοδ ΗαεΙοη»8 
ΙΟΓδίΙ. Ε^ο ΥΟΓΟ ηοη ααδίπι άίεβΓΟ ίη εχεηιρίαη 5. ΟΗΓ^δΟδΙοηιί ηοη Γυίδδο ; ρΓθΙ)β))ίΐ6 αυίρρο 
οδΐ ίϋυηι οαηη , ηυοά ηοη ίηΙοΙΙί^οΓοΙυΓ, οπιίδίδβο. Υίάο ςυβΒ άο λαε γοεο (Ιίχίηλαδ ίη Ηοχα- 
ρΐίδ ηοδίΓίδ. ΟφΙογα ίίδ οΙ)80Γγαη(Ια ΓοΙίηςυίπιυδ, ςυίγαηοΐβίοδ ΒίΜίεπδ οχ ρΓοΓοδδΟ ΐΓαεΙβηΙ• 

§ V. ^νί^ά 8ΐί εοηίοδίηαα α €Ηη/8θ8ίοιηο ψηείηοναία• 

ΗοιηίΙία 3 ίη βοηοδίηι εοΐ. 38, €Ι)Γ^δθδ(οηηυδ (Ιο €Ιιηδ(ο Ιοςυοηδ, αιΙ : Νεηηβ ^ηίιη, 
ί/ηβηιαάηιοάαίη Ηίΰ , €€ηί€8ίηιαηι δοΐπτη ρτοιηιίίίί , 8€ά εβηίηρίο ρίητα άαίΧ8. ΟοηΙοδίηια υ^γιο 
2ΐεείρίεΙ)αΙυΓ : βΓαΙ ςυίρρε εοηΐεδίηια αυείίοηυηι γίάοΐΐεοί ΓΟΓυηι ίη αυείίοηβ ΥοηάίΙαΓηπι 
ΓοηΙοδίηια ρίΐΓδ, ςυ£β£6ΓβΓΐο ρυΜίεο γβΐ βδεο εε(ΙοΙ)αΙ : οτίΐΐ ςυοςυο εοηΐεδίαια τοΓυηι γοηβ- 
ΙΙυιη ςυ(Β 6χί§;ε1)αΙυΓ : ίΐοηκιυε εοηΐβδίπια £;εηιΐδ (πΙ)υ(ί. ϋεπιυιΐιςυο εβηίοδίηια υδυΓ» £;ό- 
ηυδ, ίχ«το9τή ΟΓ&ΐείδ, ςαα ςυί ίη ΓοΒηυδ αεείρί6ΐ)3ηΙ, δίη^υΐίδ πιεηδίϋηδ εοηΙεδίπΐ3πι ρβν- 
(οηι δοΙνοΓοηΙ, ίΐϋ υΐ εοηΐυηι ηιβηδίϋυδ δΟΓίοπι βκςυαΓοηζ. Ηοε υογο ροδίΓοηιυηι ςοηυδ εοη- 
ΙοδΙω», Ηίε ίηΙοΠί^ίΙ ΟΗιγδΟδΙοηιυδ , υ( ορίίαιο εοη]οείΙ δανίΐίυδ. Ηίεοηίπι β£;ί(υΓ (Ιο εβηΐο•^ 
δίπια ουφ ρΓοηιίΙΙίΙυΓ ; ίά ςαο<1 άο Ηαε δοΐυηη , ηοη υογο (Ιο δμρραϋίεΐίδ ίηΐεΐίί^ί ροίοδί : ί^ατο«τ>} 
ΥΟΓΟ ίίΐα ΓΓοςυοηδ βρυά ΟΓΦεοδ οΓαΙ. Ηαε ϋε γο γί(1ο ΙοΙι. ΡΓοάοΓίουηι ΟΓοηογίαηι Οο ροευιιία 
νοΐ6Γί1ί5. 3, εβρ. 13. 

§ VI. Ώ€ ίπαρηα Ββύάοηιαάβ, άβ άιβ χυρ<<χ, φαω €8ί Ώοκηίηίοα ΡίχβΰΗαΒ^ 9ί άβ Ηοή8 ιηοΡίΐιιαΙίΟικ. 

Ουαηιηοδ δαηείβπι ε(ηΐ9]θΓ6ηιΙιοΙ)(1οηίΐβ(Ιοηΐγοεαηιυδ, ςυφ οβί ΟυδκίΓα^οδίηιββ υΙΙίιηα , οθΐη 
ΛηΙίοελεηί αΐίίςυβ ηι&ίζηαιη ΗοΙχΙοηιαάοπι γοεα1)αη1: (|υα(1ε γο Ιιυηε ίηδί^ηοηι ΟΗτ^δΟδΙοαιί, 
εοΙ. 273, Ιοευιη €ΐ(Τ6Γίηιυδ ιΕοάβτη τηοάο βί ηο8 ριοχαηΐΗ8 οροτΜ, γιχα χη τηαρηαίη Ηαηο ΗβΜθ^ 
τηαάβτη Ι)6Χ ρταΙχαρβνν€ηίηχχΑ8 , ηιιηϋ ηχαχχηχΒ ^β^αηϋ €ητ8ΧΑ8 ηοα$ χη(ύηάβψιάχ»8 , €ί /€νν€ηίχοΓ€8 
ΓΐΑίίάβηάίΒ ρτ€€ϋ8, ΐα€Χ€ίχάαηχιβ (ΙχΙχρβΠΒ βί ριίΓα ρβοΰαίοτηηχ €οηβ88χο, βί χη ϋοηχ8 ορβτχϋα8 8βάχίΚ•' 
ία8 βχΜΰβηάα, β(β€Υηο8ρηα Ιατρα, ωηχίχίαβ,ηχαηβχίβίηάο, αίχαηιχβ νίΓίηί€8, χιί ίαίχΰαβ ονηαίίνχτίχι* 
ίίύη», ίίϋχ χη ίΐίβιη Οοηχχηκαιη νβηβτχηιηΒ , Όοηχχηχ Ιί(>€ταΙχίαί€ /ίηχατηχΛΤ. Μα^^xαηxαxίί^Μνο^α-' 
xηΗ8 ΗβδίΙοηχαάαηι, ηοη ηηοά Ιοηρχον€8 χη βα 8χηί Ηογ(β : 8Χίηί βηχηχαίχω ({χμβ ηιηΐίο ιηα]θΓδ$ Ηοηχ8 
Ηαϋβηί : ηβφιβ ρηοά ρίηνββ άχβ8 /ιαϋβαί : €8ί βηχηι χάβηχ ηχΑτηβτχ*8 χη Ηαβ αΙχχ8(ΐηβ οηιηχύχΜ. ^XΜ^0^^^ο 
χΙΙαηχ νο€ωηχί8 ηχαρηαιη? Οχβ,χαχη χΙΙαηια^ηαφκκάαηχ βί χηβίρώχίχα ΰοηα ΰοηΙχρβΓχυιί ηοΰχ$. ηίο 
άίβηχ ΒοηιίηΊοαηχ γοεαΐ ΟΒΓ^δοδΙοηιαδ (Ιίοηι δαηείυηιΡαδεηΦ, ηυαιη νοεαϋαηΐ οΐίαιη άχβνί Ώ9- ι•; Γΐυΐ-ΡΛΤΙΟ. 16 

ΐΑίιιί, {ίίΜα(/ηαηι />ο/)2ΐηι>α/7/;$ε(*υ8 «{αοιη ρυΐανίΐ νοίυι» ΙαΙοΓρΓΟδ, ςυί Ιια» νοοθ8 (^Γβ^α^βΙς 
τήνχϋ^ίαν ν^ρχν, (|υφίπΙοΓρΓ6ΐαπ ^(Φ^η(, ίη άίβτη Όονηίπίοαηι, νοΓίίΙ, ίη άϊ6^\ιάίνΜ. Νλιιι ρηι*.- 
ΙθΓ(|υιΐπΐί]υο(1 νοί Ιιίο ίρ5θ)θ€ΐΐ8» οίαΐίυδ υΙ)ί Ιιφο νοχοοιΙοιηιίδυΓβροπΙυΓ,^υΑίΙοηΐΗίο αο(1ίο 
Γ«ι$€ΐ)2Β α^ί, Ιιοο οΐίαιη ρΓΟ ηθ8(Γ<ι 5οηΙοηΙία ΐΏίΙίΙιΐΙ ςυοιίίη νίΐα ηι^ηυδοηρία δ. ΤΙιυοιΙοδϋ 
0(ΒηοΙ)ίαΓεΙΐΦ , οαιίοιη νοχ ς^Γχεα χυ^'», βά (Ιβδί^ηαηάαιη ΡαβοΙίΗ, υ$υΓρβΐυΓ , κ•ρτή η* χ^^ΐ 

χϋ^ίΛτών ή/χ«,οώ•> , (/ι>ί βΓαΐ (Ιοτηίηα (Ιιεηιιη, 'μ\ οβί ΗααιΙ (]υΙ)ίβ ΡαβεΙια. 

ΗθΓα& αιιίοιη ιηο]θΓο$ οΐ ιηίηοΓ0$ ηοοο$5αηο νο(θΓθ8 α(1ιηί(Ιο53ηΙ, ςαί άίοιη ίη ϋικχίΘοίιη 
ϋΐ ηοείοπι ίη (οΐίίίοιη ρβΓίοβ δου ΗοΓαδ (ϋνί86ΓΗηΙ:αη(ΐ6 80()υ6ΐ)αΐυΓ 608 ΗγΙ)6Γηο (βιηροΓβ ωί- 
ηοΓ08, δΟδΙίνο αυΐοπ) ηκ)]0Γ08 688ο:ιιη(ΐ6 ΜαΗίαΙίδ^ ϋΐ). 12 , Ερί^^Γ. 1 , ηοΓαηι ιε8ΐίνααι &ίο 
€θΐιιηιοιηοΓα( , 

ΠοΓ» ιιυο ;Γ$ΓινΑ (*ηΙ , ηοϋ Ιί1>ί Ιοία ροΓίί. 

ΙΙηϋί^ρ/ιΙ^Αΐ, (|α2ίΐη ΙπεβΓΐα8 ({υ(ΐιη({υ6 ίη8(αΙ)ίΙί8 68861 εΙβρβ^ιΐΓβηιιη 08υ&, €αηη 69(ΐ6ηι ίρ$Α 
ιΊορΗγϋΓίΐ νί\ 3(1 ρΗυοθ8 (1ίβ8 ροδδΐϊΐ υίευπιςυβ Ιιογλ δρϋΐίυηι ίηάίοαΓβ. δίο ίηΐβΐΐί^βηααβ 
ίΐ(Ί(]ΐΓ6 οδ( ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηιΐδ ουητι αίΐ, ίη ΗβΙ)<1οηια(1ιιπιπ]οΓΐ^1οίΐυβη8, 6886 (Ιίοδ (|υί ίΐ0Γ£ΐ8 ηιαίθΓ68 
Ιι<ιΙ)6ΓοηΙ, ηπαπ) ϋ ίη (|ϋί!)ΐΐ8 Ιυηο Γοηοίοη;ιΙ)&(υΓ, ςαοιΐ ίάίρδυηι 6Γ£ΐΙ αο δί (1ίχί886ΐ, ίηβυηΐβ 
νοΓΟ Ι)Γ6νίοΐ*08 6886 (1161 Ιΐ0Γ<ΐ8 , ςιιαηι ίη ΦδΙαΙβ. 

ΟίΓοα 86Γη)οη68 ηονβηι ίΐΐοδ ίη (ιοηΰδίιη, ςυΐ 86€οη(Ιηηι δβχβ^ι^ίηία 86ρ(€Πίΐ Ιιοπιίΐκΐδ ίη Ηοο 
Τοιηο ΙοοαηΙυτ, 8Η(ίδ (ΙίχΙπιυδ ίη ΜοηίΙο αηΐ6 ίΐΐοδ δ6Γαιοη6δ ροδίΐο , ίΐ6ΐηςϋ6ίηΜοηίΙο ηαοίΙ 
ηοηο 86Γηιοηί ρΓβκηιίΙΙίΙαΓ. 

3 VII. ϋβ ίβ/ηροΓ€ ({Ηο Ααϋί/ί $Ηηί 8βηηοη€$ \η Αηηατη αΐη^ηβ Ηοβ ρνίΒΰβάβηίβί. 

Όδα 6ΐ βχροΓίβηΓιβ οοπιρ(?Γΐυπι 6δΙ βχ (ΙίηΙηΓηα (ΓΑοΙβιΙίοηβ 88Βρβ 3Πςυί(1 ηοϋίί® 9060(Ι6Γ6 , 
6(4^® ρΓΐιηο εοη8ρ6εΙϋ ηοη ρ6Γείρί6ΐ)&π(ϋΓ, ΓΓ6ςα6η1ίηδ ΓορβΙίΙα ρ6Γ(]υί8ί(ίοηβ Ι2ΐη(ΐ6ηι 6χ• 
ρίοΓαΙα 6νίΐ(1θΓ6. 1(1 ηοΙ)ΐ8 »ΓεΙ(ϋΙ (Ιηπι δεηηοηβδ ίη Αηηαηι αεευΓβΙίϋδ ΐΓβεΙβΓεπιυδ : ίη ίΐΐίδ 
6ηίιη Ιεηιροπδ (]υφ(1αηι ηοΐ» οεευΓΓυηΙ , ({υ» ηοη αά ίρδορυηι πιθ(1ο, δθ(1 βΐΐαηι αά &1ίοηιηι 
(|υ(Β ρΓΦ06886ΓαηΙ θΓ(1ίη6ΐτιοοηδϋ(α6η(1υπιορροΓΐυη2β δυηΐ. ΪΤβ ϋδ ςυί(ΐ6ηι βΐίςυβιηίαηι άίδ- 
δβΓυίπΐϋδ ίη ΜοηίΙθ3(1δ6Γίηοηοδ ίη Αηηαηι, 6ΐ ηοηηυΐΐαςυιβ ίη δ6ευη(1ί Τοηιί ΡΓφίαΙίοηβ 
ι•ϋΐη Τίΐΐοηιοηΐίο δοεηδ ροδηρΓΛπιυδ , 6ηΐ6η(1ηΓβ εοηαΐί δυιηιΐδ. ΥεΓυπι γ68 6δΙ ηιη]οΓί8 πιο- 
ιη6ηΙί , ςααηι υ( ραυείδ ροδδίΐ ν6Γΐ>ΐ8 (ΙοεΙ^ίΓαη. Α(1 Ιι^ε νεΓΟ ΙβηΙα 68ΐ ΤίΠεπιοηΙίί, ί]α6ΐη 
(υηε 86([πυϋ δαηιαδ, αρυ(1 ηοδ ααείοηΐαδ,υΐηοηηίδί αεευΓαΙίδδίηια ρΓκιηίδδ^ Γ6Γυηι ρεΓςυί- 
δίΐίυηε α5 εο (ΐ6ΐ)6£ΐιηυδ εΐ α ηοδίΓΟ ροτΚεΓ ρπδΗηα δεη(6η(ία (1ίδεε(ΐ6Γ6. 1.οευδ ίϊΐβ ΟΗΓ^δΟδΙο* 
ιηί υη^6 νεΓϋδ εΙΙοιηροπιηι ε( εοηείοηιιη) ογ(]ο (ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(1ίΙυΓ, 6δΙ ίη δοΓηι^ηβ ρηηιοϋε Αηηο, 
υΙ)ί ρααίο ροδΙ ίηίΐίυπι ίϋε δίε Ιο(]αίΙυΓ : Υοβ ^ηίηι (οΠαβΒβ βοπιτη αΙχ9 οΜίίί, βο φιοά τηηΙίο$ 
\ηΐ0Γ€α $€ηηοη€8, βί άβ άΙϋΒτώηϋ , ηο9 Λαδιιβήηιηδ. Ν(ΐηι τβνβΤΒΟ α Ιοηρίη^ηα ρ^τβςΗηαίίοπύ 
ραίκ€ ηοαίΓο, ηβθ€3ίίαΓΐηηι [ηϋ οτηηΐα €θΐηηΐ€ίηοΓα7'€, ηηαβ ίη οοτηνίαΐη αοαάεΓαηί : αο άαήάβ 
ΟΛτη ρ^ηίιΐώηβ (ϋαραΐανε, ηί Ηθ8 νϊ οαΐαγηχίαϋα αά τηβΐίοτβίη ^ηιρβτη Γβνο€αΙο3, (ξηχ, ά^Θ^τίο 
σβηίιίίινη βντον^, $€αβ αά ηο8 ΰοηίηΐβταηί,ρνο νΜΙί οοηβηηατβτηιιβ, αΰ άοΰβτετηηβ, ηααηίίΒ ίβπΓ- 
ίπΛ ΙίύβΓαίί, αά ίαηίαηι Ιηοβϊη νβηίαίίί α€οηνν%$$€ηί. Ρο8ί χΙΙα πιτίπηχ τηηΙΗβ ά%€ΐ>ΐΜ ηχανίι/τηίη 
[(^ϋνχίαίβ ρο8ία ΗΗίηα8 , η6(^ηβ ίβτηροτχ οοην^ηχβηβ (Ίχχδβίί €ο$ (/αχ ίη δβρχίΐοήί ιηίινίρηίίη νβΓ- 
ίακβηίΗΓ, βαηχίπ ίααάαιη φια νηαΠχ/ν'ώα» άίϋβηίην, €Χ80γ(€3 άίδοβάβΓβ, 8Η€€€88ίί Ηιβ αά «6«ί<- 
ηβηάαηχ α)αΓαηΐ6ηΙί8 ΰοΗοΓίαΙίο, ϋαηι €ηνη ίοίατη ηί8ΐί€οηιιη ηαίχοηετη χη ηΓδειη χηρΓ€8$αιη 
€€τη€Γ€ΐηΗ8, Ηθ8 ίΙΙο ιη$ίηΐ€ί08 α ηοΙχ8 νχαίιοο αζηΒηχκηηΒ άχιηχΐίβηάοΒ. 

Ηφο οπιηίΑ (ΙιΊΙ^εηΙεΓ 3(ΐ6η(1οη(]α δηηΐ : ρααείδ εηίιυ ΟΗΓ^δΟδΙοπιυδ δαί Ιοη^.ιιη εοηοίο* 
ηηπι δ6Π6ηι ΙεχίΙ, αΙ(|α6 ίΐίΐ ΙοςαίΙΟΓ, ιιΐ ΓαείΙε δίΐ α νεπο ΐΓαιηίΙε αΙ)6ΓΓΛΓε, ηίδί ηιβ^ηα εβα- 
ϋο ηΓΐΗΙΙ)6α(υΓ. ¥08 ϋηίηι (ύν(α88β βοΓΧΑχη ββΙχβ οϋΐϋχ, ίη(|υί(, οοΓοηι δείΐίεεί ςυ® ίη Ουα(ΐΓ;ι- 
ΐ;68ίηιαεοηείοη3ΐυ8 6ΓαΙ : ^6 ίΐΐίδ εηίηι α^\ί ίη (οΙο ρηιηχι ίη Αηηαηι εοηείοηίδ βχορϋΐο; 
ιιΙ(|αβ ΟυαιίΓΟ^εδίιηαηι ίΐβ ρΓΟχίηιε εΚιρδαιη εΓ0(1εΓ0δ, δί ε]υ8 (ΙίεΙίΐ υΐ ρππιο εοηδρεείυ ίη- 
Ι6ΐ1ί|^εη(ΐ£ΐ νίάβηΙυΓ εχείρβΓεδ, υΐ ρυΐηπ^δ ειιω (1ε ΗεδΙεπηο (Ιίε Ιοίΐαί, είδί Ιοη^υηι εΐΐΐυχίδ- 
β6ΐ (βηιροπδ ίηΐ6Γν€Ίΐ1υηι, 1ΐ6ΐ)(1οηι«')(Ιε8 ηεηιρε(]αιη(]αε α ΡίΐδοίιαΙε , υΐ ηιοχ νί(1εΙ)ίΙϋΓ. Ρογ- 
§ίί ΰΙΐΓ^δΟδΙοηΐϋδ : ΛΓαι» τβνντΒο α Ιοηριηραα χΙΙα ρβΓβρηηαΙχοη^ ραίΓβ ηοΒίτο, ηβ€€88(ΐηχιηι 
[αχί οηχηχα οοχηηιβιηυΓαΓβ ηχικ ίη ϋοηηίαίη ανοχάϋΓαηί, Ηίε εεΓίίδδίηιε ηοΐίΐΐ Ηοηιίΐίβηι XXI 3(1 
ρορυΐυιη ΑηΙίοεΙιεηυηι, Τοηι. 2, (ΐιΐίΒ εδί ΙοΙα (1ε τειίίΐϋ Ρΐανίαηί, (Ιοί^ηε ΓεεοηείΙίΑΐα ΤΗεο- 
^οδίί ΙηιρεΓαΙοπδ εηπι ΑηΙίοεΙιοηίδ ^ΓβΙία. Ηαηε ευηι ΐϋΐεηιοηΐίο ρυΐβιηηδ (Ιίοίπηι Γυίδβε 
ίρ8θ (Ιίε Κ68ΐ]ΓΓ6εΙίοηίδ ΟοιηίηίοΦ βηηο 387. Ι11α(1 βηϊιη ίηίΐίο ΟΗτ^^δΟδΙοιηυδ δί^ηίβΓΟί επηι 
(1ίεί(, ΒΒταάϊοΙχι» Οβχι», ηαί Ηαην νοϋΐ3ααη Βαοταχη 8θΐ€ϊηηίίαί€ηι €αιη ρααάίο 6( ΙΰΒίχίχα ηχχίΐία 
Κοάχβ Γ^Ιώνοη άχ{/ηα(ΐί8 €8ί. Ρ6Γ{;ιΙ ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιηδ : Αο ά^ίηάβ αιιη ρβηΙχΙχΙηΐ8 ά%8ραίαΥ6 
[υροτίχΛΗ], Χίί Ηθ8 νί €αΙαηύΙαΗ8 αά νΜΐϊοναη (ηιρεχη τενοΓαίοί^, ραί άβ^βνίο ρρηίίΐίαιη βντοτβ 
8^8€ 0(1 ηο8 ΰοηίχίίβταηί, ρνο νχηΐχ οοηΙχηηαηηχΗΒ , αο άοοεΐβηιαα . (μιαηΙΧ8 ίνηνϋί'ί^ ΙώεΓαΙί, αά 
ίαηίατη ίη€€ϊη νβήίαα$ α€€ΗΓη88ηίί. Νβπιρβ (1ί6ΐ)υ8 ρυδί Ριΐδθ1ΐ3ΐ(»πι δοΐειηηίΐβίεηι δεςυεηΐί- 
1)08, ^εηϋΐεδ ίΠοδ €θηθΓηιβΓβ εοη^Ιαδ οδΐ, (ΐηί εχ εαΐϋπιίΐαίε Αη(ΙοεΙιεηίδ, (3ηι ^εη(ί1ίΙ)η8 

2υ2ΐηι ΰΚπδΙίαηίδ, οΐι ενεΓδβδ δίαΐααδ ίΐΐίΐΐα. 8(1 ιηεΙίοΓεπι Γηι^ί'ΐη Γεν()εα(ί, α(1 εΗπδΙίαηαηι 
(Ιοηι βοεεδδΟΓοηΙ ; βη αιιίεηι ϋπα, βη ρίαπ^υδ εοη€ίοηί1)υ8 ίά ^^οτϋ^ ίηεεΓίυηι. δε(1 δίνε 
υηϋηι, δίνθρΙυΓβδ, οιηηίίΐ οιηίδίιηϋδ. ΥεΓυηι ^ιαη^^^ι^1υΓ^ιηι υ(ευηΐ(]ϋε δβΓοίΙ €Ι)Γ}τδθ8ΐοηιιΐδ, 
<]ΐιί 6Η ςυβθ3(1 (ίβηΓιΙρδ (ΙίχίΤΑΐ Ιη Ιΐ30 ΙιοιηΙΙίβ, ηεο 1)Γενί δβπηοηε πφοίίΐ ; δυΙ)]υη^ί1 ροδΙΡΛ 
όΐίΓγδΟδΙοηιυδ ; Ρθ5ΐ ΐΐία ηυ'δίαη ηιαΚία άί€ύΗ^ 8αη€ίοΐαίη [ΰ&ΙίνίΙαίο ροΐίΐί {>αηια8, η€(/Ηβ (αη•^ ψΙ ΡΠιΕΡΑΤΗλ 1Κ 

ροη οοην€ηί€η9 [α\8$Βί βο» ηηί ίη $€ρ\ύ€τί8 ηίαΓίι/τΐίηι νβΓβατβηίίίΤ, «ατΜίη ΙκηύΗξη, ηίΛα ίηαν-• 

ίυηΐηί άεΙβηίίΑΓ , €Χ$0Γί€9 άί8€€άβΓ€. 8Η€€β9$Η Αι« αά αύβίίηΰηάηιιη α ίηνανΜηϋί ΰοΐιοηαίίο. 

^τυηβηίη^ ΐοίαηι τη$ίί€0Γηγη ηαίιοη^ιηιηηι'δβηι %ηρτ€$8α)η ΰβΓπβηηιηί, Ηθ3 ΗΙο %η8(η$€ίο$ α 

ηοδί9 νίαϋοο €βη9ηίηιη9 άίτηΐίίβηάοΗ. ΗίίΒΟ νβΓΟ οοπΓθγ, 50(1βδ, ουηι ΗοιηίΙία XIX &(1 ρορίιίαιη 

ΛηΙίοοΗοηυιη, Τοιη. 2, οαι Ηοιηίΐί» ϋΐαΐαδ 65( : ϋοίηίηίοα ^^τναΐαί^αά Ιιοηιίηβ9 αρΓ09 ΰοΐεη- 

^β9,€ίάβν^ιαηάο^ι^^αηι€η^ο;^ίϊϊ3^η^\ρ$ί^ϊη Ηοιηϋίαπι αά Γυ8ΐί€05 ςιιί δορΓα ιη€ΠΐθΓ3ηΙυΓ 

ΙΐΑΐ^ίΙαιη Γυίδββ ΓαΙβΙ)6Π8 ; €οη(Γα ςυ^ιη 6£;ο, ΤιΙΙβπιοηΙίο £ΐ(]$1ίρυΐ€ΐ1υ9, Ίη ΡΓφΓαΙίοηβ δβουηάί 

Τοιηί 8(3(α6Γ2πη, αΙ)ί ϋοΐΏίηΐΰθΐη Ραδδίοαίδ 6Ηΐη 68δ6 ςιΐφ ίη Ιίΐυΐο 5βΓνα^(β νοοαίατ, ορίηβή 

πιβ ευιη ΙβηΙο νίΓΟ ΙεδΙίβοαΙαδ δΐιιη. Νοη βδδβ δΐιιΐβιη ϋοιηίηίοαιη Ραδδίοηίδ, 86(1 αϋβιη ιηηΐΐίβ 

ρο$( Ρ38Γΐια (ΙίβΐΗΐδ οεουΓΓβηΙβιη, ]αιη εβΓίυαι ίικίιιΐιίΐαΐυιηςυθ νίϋβΙαΓ ; βίςυβ α<ΐ60 Ιι«€ Κο - 

ιηίΐία ηοη 68ΐ ιι11γ& ίηΙβΓ ςιια(ΐΓ3^β8ίιη3ΐ68 ΓοηΓβΓβηάα. ΟιηηίΑ Ιιίο ()αα(ΐΓαηΙ ; ΙιοσιίΙίΑ βηίαι 

αά ΓαβΙίοοδ ίη ρπίπιο δβηηοηβ άβ Αηηα δαρΓβ ιη6ΐηοΓβ(2ί ροδΙ ΓβδΙα ιηατΐ7Γΐιηι οβΙβΙ^ΓαΙα 68ΐ• 

βΙεοηίΓα ίυΓαπιβηΙα θγοΙ : λβΒο ηυοςαβ Ιιοιηίϋα XIX αα ταδίΐεοδ λα5ί(α βδΐ, ρο8( ΓοβΙα 

ιη&ΓίγΓαιη, ρ1 εοηΐΓβ ίυΓΑΐηβηΙα. Ουοϋ ΗυΙβιη Τίΐΐβιηοηϋυδ άιιαδ Γαίδββ ΗοπιΠίαδ ΓΓΡάίάβηΙ , 

|]00 ίηάο βνοηϋ, ςυοά ρυΐανοηΐ οοδ τυδϋοοδ, ςυί ίη βΟΓΠίοηβ (Ιο Αηηβ ηΊ€ΐΏθΓ&η1ΐ]Γ, 6χ ίη» 

ϋπΐίΐ ρΐ6ΐ)6 Γιιίβδο, ίΐΐοδ 8υ1βηι, ςυί ίη ^οίΓιίΙία XIX, ΓυΙδδβ ορί^οοροδ , ου! ρΓ(?8ΐ)νΙβΓ08 6χ. 

Ιοη^ίηςυα Γβ^ίοηβ νβηίοηΐβδ. Ερίδεοροδ οοΓίβ ίυίδδο νίχ εΓβαίάβηιη, ρΓ6δΙ>3^1θΓθ8 βοΐ^ηι δ&Ι* 

Ιειη ςυοδάαιη βοηιπι Γαίδδβ νίχ ηε^αΓί ροΐβδί : ίΠϋά οηίπι ρΓΟΓδίΐδ ίηάίεβΓβ νΙάβηΙυΓ 1ιΐ£6 

νοΓΐ)α : ΗοπΑτη ^ηβτηριιβ €βτη€Γ€9 ηηηο (]η%άεηι Ι)ον€9 ]ΐιραηί€ΐη αταίον%θ9, αναίΤίΛ^η ίτοΗβηί^ηι 

ί'( ρτο/'ηηάαηι 9€ΐηά€ηί€ίη 9ΐιΐ€ηηι ; ηηηο αυ,ίβτη 9α€τχΐΐη αεοεηά^ηί^τη 9η§ρβ9ίΗίη, Η 9%Λά%Ιοτηηί 

αηιηια9 αναηίειη ; ηηηο αχίίάνηι αρΗ 9ρ%ηα9 ϋΧϋίάβηίαη βίοβ; Λΐιηο νβτο $€τηιοη€ €Χ αηίτηί9 

ρ€€€αΙα βχίϋτρβηίβτη, ΙηίΓα υ6Γ0 (ΙΙ^ίΙ : Λρΐίά Ιΐ09 ηοη 9\ιηΙ ϊηηΙί€Γ09 Ιηχανίαηΐ€9, η€€ ν€9ίίηΐ9η' 

ίοηΐϊη ονηαίη9 , ηβο €θΙθΓβ9 βί (αοί, 9οά οιηηχ9 }ι\Α^η9η\οάί ίίχοηιηκ οονπίρίίο ρνΛ9^ β9ί : Ηηά€ 

/(ΐοι7ΐΜ5 (]ηο(ΐη€ 9ηΙ)άαιιηι βΛι ρορηίητη ίη ιηοά$9ί%αιη άβάηοηηί. 

Ηίδ εοιΊβ ρβΓρεηδίδ, ΙιΟΓυπι δαΙΙεπι ρβΓίβηι πιαχίπιαπι ρΓ6δ1>}'(6Γ08 Γυίδδβ ίαΐεηάυπι 68ΐ ; 
ηαιη ερίδεοροδ Γυίδδε Ιυηεεοΐοηοδ εΐηίδΐίεοδ νίχ επ'άίάρΓίηι. ΥθΓυηι είδί ρΓβ8ΐ)7ΐβΓί ΓαβηηΙ^ 
6(81 εΐίαηι ερίδεορί, )ιί Ιβπιεη οπιηίηο τυδίΐεί «ΓαηΙ, &ΓαηΙθ8, αηηοηία εϋΓαηΙεβ, δΠΓεηΙο ΙεΓ- 
ταπί βαΓπεηΙεδ, αΐίαςυβ νίΐίδδίπια α^ή ιηίηίδίβπα εχοΓεεηΙββ, νίΐί Υ6δ(6 ιιίεηίοδ; ίίςαβ πια- 
§ηο ηυηΐ6Γ0, υΐ ρεΓ Ιοίυπι ΙιοηιίΙίϋΒ άεείηιββ ηοη® ίηίΐίυηι νίάεΓβ 6δ(. Ηί αυίβηι ςυίηαηι 
ηΐίί δοηΐ, (ΐυαηι ίι άε ςυί1)αδ δεηηοηε ίη Ληηαηι άίεΚ, €η7η βηιηι ίνίατη ίΙΙαιη ΓΗ9ίί€0Τ%υη ν€ΐ 
αρΓκοΙανητη ρβηίβηι ίη ηνύβτη ίη§Γ€99αίη €€Γηη€ηιη9 ? 

Ιαιή Ιιίηε εεΓίε πιαηίΓεδΙυηι ηιίΗί ςυίάεηι βκΐ, εβπιάεηι υΐΓθΙ)ίςυ6 Ιιοηιίΐίαιη πηβοηοΓΑπ, ςιΐφ 
αά ο^ηεοΐαδ ΙιαΙ)ί(Η 8ί(, ςυ» αηηο 3)37, ςυ® ρο8( άίυΙϋΓηοηι ρΙυηπιΟΓυπι ηιαΓίγηιηι εείβϋη- 
(βίεηι, ηαφ άβ ]υΓ»ΓηεηΙί£, ςυββ ίΐεηι πιη1(ί8 ροδΙ ΡοδεΙια άίεΐιυδ άίείθ ΓαεπΙ : ηαηι Ιιοο ςιιο- 
ηυε ηεεεδδαπο αάίίείεηάηηι, υ( ηιοχ γί<16^^(υ^. 

ΥεΓυηι εδίςυοα ΓοΓίαδδε οΙ)]ίείαΙυΓ : ίη Ιιοηιΐΐία ςυίρρε άεείηια ηοηα βί( ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιυδ, 86- 
ιΐαηι ηΐ3ΓΐνΓαιη ΓοδΙί (Ιίεδ εε1ε6ΓαΓοη(ϋΓ β^^ηιαι <ΐ6ειιΙ)υίδδ6 ; βΐ ίη [ΐοηιί1ί& ρηιηα ίη Αηηαηι 
ηηΐΐα ηιΟΓοί ηιεηΐίο , ίηιο νίάεΙηΓ ΟΙίΓγδΟδΙοηιυδ (ηηε ίεηιροπδ νβΐ άβ ηΐΑΓίγΓίΙιυδ εοηείοηοδ 
ΙιαΙ)υίδδ6, νεί δβΚεηι Ηα1)εΓε ροΐυίδδε, υηάβ ιηΓεΓαΙηΓ ίΐΐυηι (αηο ηοη £6£;π(ιΐ(1ίη6 1&1)ογΑ886; 
ιιΐκίαβ άίίΐίειιΚαΙίδ ΓβΙίο ρΙβηίοΓ εναάαΐ, ηΐηυδςυε Ιιοπιίΐίφ ν6Γΐ)α τεΓεΓεηάα 8ηη(. Ιη Ηοηιϋία: 
ίΐΑςαβ β(1 ΑηΙίοεΙιεηοδ άεείηια ηοηα δίε ΟΓάίΙαΓ : ΕρηΙίβ 9αη€ΐοηιιη νηστίρτητη €Χ€€ρ(% 99ίί9 
/ιΐ5 ρΓ€Β.(€ηα9 άί€ΐ)η8, 9ρίηίΗαΗ ΰβΐ^ύτίίαίβ τβρΙβΗ €Χ8Ηΐία9ί%9 Ηοη€9Η9 €Χ9νίΙΙαίΐοηίδη9 ; ν%άί9ίΐ9 
«ρβΓία Ιαί€τα , €ί ίΐία οοηοίΒα^ ονηοτΒηί ηηάίρίΑβ ά6βη€ηί€ηι, %ηβηί(α9 ίοττηβηίοπΛηι 9ρ€€ΐ99 ; Ηη- 
ιηαηαηι ν\άχ8ΐ\9 ησίηνατη ΒυρβνηαΙηΓαΙία ρτί^Βίαηίβηι^ βί €οτοηα9 9αηρηίη6 οοηί^χΙα9 ιρνΛοΗναηΐί 
9αΙΙα9ΐΧ9 οΗονβαηι, %η οτηηβηι ρατίετη €ΗΗ(αΗ9 ίιοο ρΓΟΡΰΙατο άα€€ όο9 αταΜχαρβηίΒ. 5€ά ηο9 ^β/ 
ίηυίίο9 ίηβτϊηίία9 άοηχχ ηιαηβνβ οορεδαί. Ταηιεη 6ΐ9χ 9θΐ€η\ηχίαα ηοη χη(βτ(ίΑχιηίΛ8 , νοίχιρίαίηη^ 
ρατίχ€χραν\η%χί9 ; βίΒΐ ά^ ϋοηοχοηβ ^χίοίχαη ηοη €€ρίηΐΗ9 . υούί9€χιτη ίατηβη ΙαΒίχίΐαη^ οοικυηι^ 
χιεηι ΗαϋχίχηιιΐΒ... ρνορίβτεα €ί άοτηχ 9Βά€η9 0αχίά€ϋαιη νούχΒοχιτη, βί ηχονύο ηοηάχίχη 9θΙίίίΐ49 «ιιγ- 
νβχχ , β( οΐίΰχιητχ αά νο9 , ηί ά€8χά€ταδίΐ09 (α€Χ€9 ν€9ίτα9 χηίΗ^τβτ; άείηάβ νεΓΟ άβ ίΐ^ΓίεοΙαΓυηι 
«ιάνεηΐυ , ίη ςηοΓυηι ^Γ&Ιίαπι Ιιαηε εοηείοηεηι εοηίΓα ]υΓ2ΐΐΏ6η(£ΐ )ΐΑΐ)αί(, ηιυΚΙδ εάίδδοηΐ; 
ΗοηιίΙΊα βυΐεπι ρΓΐηια ίη Αηηϋπι Ιιββε Ηοϋεΐ : Ρθ9(€α τηΓ9ΧΑηι ηιχίΙίΧ9 άϊώχΑ9 9αη€ύοηΑτη (Μίν^ί- 
ίαίβ ροίχΐι 8ητηυ9, ηβ^ΐίβ ί^τηροή ΰοηνβηχαιβ [αχ99βί €09, ηηχ χη 9€ρχιΐ€ΤΧ9 ηιατίρνηιη ν0Τ9αηηίίΐί\ 
ΐανατη Ιαηάηηχ, φΐΰρ ηχαΓίχ^ηΙ)η9 άβΐϋηίχιν , €Χ90Γί99 άχχΰβάβτβ, 8χλ€€^99Η λι> αά ιΐ6βΙήιβη£/ιιιη α 
ίηΓατη€ηίΧ9 ΰοΗοΓίαίχο. €χΑΐη βηχηι Ιοίατη ηΛ9ίί€0Γχιτη ίχΛΓδαηχ χη ϋΓϋηη %ηοτβ99αιη €€τη€Χ'€ηχα9 , 
Ηο9 ίΙΙο α ηούχ9 χη9ίηΛ€ΐ09 νχαίχεο €€η9ηίίηχΑ9 άίηι%ίί€ηάο9• ΗΙε δοηβ ρΓίηιο εοηβρεεία νιάβΙΟΓ 
άε (Ιυρίίεί ΓοδΙίνίΐ£ΐ(ϋΐΏ ιηαΓί^τΓϋΐη δεπο ^Ί^^, ςυοΓυηι ρποη ηοη αάΓιιίΐ ΟΐΓ^τβοδΙοηιυδ , ςαοά 
Φ^ΓίΙαάίηε Ια1)0Γ3Γε(; ίη ροδΙεΓίοη νοΓο νοί αάΓιιίΙ, ε( εοηείοηαίιΐδ γ8(, νεί, εΙί3Π)8ΐηοη οοη- 
είοηαΐαδ δίΐ, ηοη ηΐ0Γΐ)αδ εεΓίε ίη εαυδα ΓυίΙ, εαΓ ηοη εοηείοηαΓεΙιΐΓ; βΐίοςυίη ηκ>τΙ)ί βχοα8ΐι- 
Ιίοηεηι αΚυΙίδδεΙ , εΐ Ηβηε ταΙΙοηεηι άεάίδββΐ, ευΓ ηιαίεηααι εοηείοηίδ ηιιαηι ραΓανβΓβΙ αά 
ΙαηΙυηι Ιεηιρηδ άίδίαΐίδδεί. 

ΥεΓυηι δί ςυίδ ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιί ηιΟΓεηι ρΓοΙχβ (εηεαΐ, ηοη ηιίΓ&1)ί(αΓ βηηι Ιιίο ιηοΓΐ)ΐιιη ηοη 
Ιαη^εΓο ε( εαηι εααδαπι δίΙεΓε, (υπι ςιιία τεηι βάωοάυηι τεεεηίειη, αε ηεηιίηί ηοη ηοΐαηι ηε 
€θ£;ιΐ3ΐ)α( ςαίάεηι εοηιηιειηοΓΗΓε ; Ιυηι (ΐυία ίη ρπΒεεάεηΙί εοηείοπε ςυ» αά ηΐ8(ίεθ8 ββυ 
βςπεοΙαδεΓίΐΙ, ςιιχςηε ρηοΓεηι άε ΑηηαρΓφεεδδίΙ, ηιΟΓ^υπι δηυηι εοηιιηεηιΟΓαγεΓαΙ , ηε- 
ηηε ίά ίη Ιιηεεοηποηε τορεΙοΓε νοίυίΐ. ΓεΗβ ίΐΐε ηοη ηοβ, ςηί ΙοΙ δίτεοίοπιπι εηητίοαίο ροδΙ 
ίΙΙαπι εοηείοηεηι νίνίπιυδ, οΠοςυΚηΓ, υΐ ηιίηυΐαΐίιη οηιηία ίβ^ηοΓαηΙί1)ϋδ ηρεπβΐ, δεά ΑηΙίο- 
εΐιεηοδ, ηυί ηυρεπΊΐηε Ιΐδοε ρ[ε8ΐα νίάεΓαηΙ, ηεε αηιρΙίοΓΐ ηοΐίΐία ορυδ ΙιοΙ)εΙ)ΑηΙ. Αΐίοςυίπ 
νοΓο Ιΐίεε ΓεβΙα ιηοΓί^Γαηι, ςυφ ίη άίνεΓδίδ υΓΐ)ί8 ρ3Γΐί1)υδ ε6ΐε1)Γα53ηΙυΓ, ίηιρεάίπιεηΐο δεπιρεπ 
ίαίδδεηΐ, (ΐυυ ιηίηυβ άε Ιιαο ηιαίεπα, (ΐιιαηι ίη ρΓΐηια άε Αηηα οΓαΙίοηε βε ραΓανίδδε άίείΐ. !5 ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ. 91 

€θΒ€ίοη3Γ6ΐηΓ ; ηοη οηίπι ρο(θΓ8(, οΐίβπίδί 1)οηα να)6ΐυ(1ίιΐ6 ΓυΙ$5οΙ, ίη Γ('8ΐΐ8 ιη3Γΐ^Γηηι ΐη 
ι1ίν6Γ8ί$ ΑηΙίοοΗί» ρβΓ(ιΙ)υ$ εβΙοΙίΓαη 8θΙίΙί8, βΐιυύ (|υ9ΐη ιηβΓΐ]^τυιιι ίρβΟΓυιη ΑΓ^υηιοηΙυιη 
ΙηΐΰΐΑΓβ : βχ (1ιιο1)υ8 θγ^ο ίιηροιίίιηεηΐίδ ιηοΓίιηιη Ιιίε ΓϋΙίοαίΙ , ιηβΓί^τΓυιηςυβ ηιειηοηαπι ίη 
ιηβιΐίυιιι &(1(ΙυχίΙ. 

ΑΙ ουΓ ίη Ιιί8 άίυΙΙπβ πιοΓ2ΐηιυΓ? ςπβηάο Αΐίυηάβ οβΓίαηι 6δί ΰοηείοηοπι ΙΠ&ηι (ΙβείηίΑηι ηο- 
ηαιη ηοη ρο(ιιί886 ΙΧοηιίηίεα Ρ38$Ιοηί8 ΙιαΙιοπ, ηΐ ο^ο ρηάβαι €αηι ΤίΠρηιοηΙιο βχίβΐίηιανβ- 
ταοΛ : ηαιη 8ί ιΐΐο άίβ ΙιαΜίΑ Γαί886ΐ, ΓβδΙβ ιΙΙη ιη&Η^Γυιη, ςυ» Ιοηςα βοηβ ρβτ οηιηβιη 

ΕαΗβπι οίνίΙβΓιβ €6ΐ6ΐ)ΓΑΐ)ΗηίηΓ , ίηαάίδδβηΐ ίΙΙο αηηο ίη Ιιβίχίοηιβάβπι νβΐ ίη 1ιβΐΜΐοηΐ9Ηθ8 
'οπιίηίοβιη Ρ388ίοηί8 ρΓίΒεβίΙβηίθβ : ίη Ιιαο αυίρρβ εοηείοηβ ίΐΐα υΐ ]3πι οηιηίηο 6ΐαρ8α 
€οηιπΐ6πιθΓα(. ΙΙΙα βΓ^ο πιαγΙ^γοπι Γ681α Ιη πιβ^ίλ Οα&(ΐΓβ^€δίηι& οεΙεϋΓαΙβ Γυΐ886ηΙ, Ηοε ρΓ»- 
εΙιίΓΟ (Ιυεβ, 8εί1ίε6(Ρ1ανί3ηο βρίδεορο, ΛηίίοεΗοηοβ Ιηηε άαεβηΐε. ΑΙςηί ε6Γΐί88ίηιυηίΐ 08( 
Ιυηο Ρΐατίαηυιη ορίδεορυιη 6οη$ΐ£ΐη1ίηορο1ί Γαί886, ηβε Γ€άϋ886ηί8ί αηο άυοϋα^νβ θηΙο Ρα- 
βεΙια 6]υ8(ίοιη αηηι ι)ίοΒη8 : (^υί ογ£;ο ροΐαίΐ Αηίίοε)ιοηο8 αά Γ(^8ΐα πι<αΓΐ}Γηιηι ρβΓ θίν6Γ83ΐ 
ιιΗιίβ ρ3Γ(68 (αηε εεΙεϋΓ&Ια είΓευηιιΙυεβΓεΤ Οαο4 8ΐ ςυίβ εοηίΓα τβίήδίηιίϋίικίίηβηι οηιη^πι 
ηβ^ανεηΐ Ηυηε ρταϋΐαταιη ά%ΐ€€ηι Γυί886 ΡΙ&γίαηυιη βρίδεορηπι , ίβ οβΓίβ ηοη η6^βΙ)ί( Ιαηε 
ΐ6ηιροπ8 , ευηι βείΐίεβΐ Γ68(η ηΐθΓΐ^Γυηι ρεΓ υΓ5€ηι εεΙοΙίΓΗΓεηίυΓ, Ιοβηηβηι ΟΐΓ^8θ8(οπιυηι 
ιβ^Γαηι άοπιί ηίΐ3η8ί88β : ίΐΐαά εηίηι ίρ86 (ΙίείΙ ίη εοηείοηί8 βχοπίΐο. Α( ηυοηιοιίο ροΐυίΐ ιη 
πιεάία ίΐΐβ 0ο&()Γβς68ίιηα Φ^βΓ άοηιί πιαηβΓε, ςαί ρβΓ ΙοΙαπι ΟιιβάΓβ^βδίαιαηι ΑηΙίοεΙιεηοβ , 
ιΙΪΓα ο1) 6ν6Γ838 ΙπιρρΓαΙοηιηι βίβΐυαβ ραΐίβηίβδ, εί ^ΓανίοΓα 6Χ8ρεεΐΑη(ε8 εοη8θΐ3ΐ)&1ιΐΓ , αε 
εοη(ίητιί8 εοηείοηίέυβ τειη εβιπκίεηι ΐΓ2ΐεΙαΙ)3( , ί(β υΐ βΐίαιη ιιηα εχ ρο8(Γ6ηιί8 εοηείοηί1)ΐΐ8 , 
υ( ίΙ)ί(1εηι ΓοΓίυΓ, άεεεπι αηΐε ΡββεΗα (]ίεΙ)ΐΐ8 (ΙίεΐΑ ΓυεΓίΙ ? 

Ηί8 οηιηίΙ>υ8 ρερρεηδίδ, εεΓίυπι ίη()υΙ)ίΙβΙηπιςαε νΐάεΐυρ ΙιοαιίΙίαηι ίΠαπι ςιιΐΒ (Ιεείπια ηοηβ 
ηιΙ ΑηΙίοεΗεηοδ ΓεΓίπΓ, ρο8ΐ ΡαδεΗίΐ απηί 387 Ιια5ίΐ£ΐηι Γυίδδε. ΙΙΙβηι ρΓΦοεδδβΓε ΜαΗ^Γαπι 
Γ(ί*8ΐίνίΐΗΐε8, ςυί1)α8 ρεΓαοΙίδ, βϋ τυ^Ιΐεοδ δίνε β^ηεοΐβδ, ςαί ίη υΓίιεπι βάνεηεΓ^ηΙ, Ηαηε εοη- 
είοηεηι <1ε ]ϋΓ3πιεη(ί8 ]ιαΙ)υίΙ. 8ίιηίΙίΙεΓ(ΐαε ίη ΙιοοαίΠα ρπηια (1ε Αηπα ροδΙ ρεΓαεΙαβ πιυ1(3δ 
ηΐΑΓίγΓυπι Γεδ1ίνί1α(εδ αά ηΐδϋοοδ εοηείοηεηι (1β ]υΓΑη)εηΐί8 Ιΐ£ΐΙ)αίΙ. Οαίδ ηοη νίάεβΐ ε^ιηιάεηι 
αό ΓηδΙίεοδ άε ]αΓαπιεη(ίδ ΗαΙ)ίΐ3ηι Ηοηιίΐίαηι ιιΐΓθΙ)ί(|υε εοηιηιεηιΟΓαη ? Οηίδ ηοδ υΙΐΓβ ΓεΓ- 
ΓεΙ , 81 Ηίδ οπιηίΙ)υ8 δίε αεευΓαΙε εχαπιίηαΐίδ εαηκίοηι τεΓυηι δεηεηι ίη 0υ£ΐάΓαςε8ίηΐ3 , εβιηι- 
ϋεηι ςυοςαε ροδΙ ΡέίβεΙια εοηδΙίΙαεΓεπιυδ , πιβΗγηιαι ΓβδΙοδ (Ιίεδ πιαΚοδ εοηΐίηηοδ, αά- 
νεηΐυπι ηΐδϋεοηιηη , εΐ εοηείοηειη άε ]υΓβηιεηΙί8 αά ίΐΐοδ λαϋίΐ&αι ? Αηηοη ίΐΐα εβΓαοκΙεπι 
τεΓυιη ΓορείίΙίο Ιαηι ρΓοχίπιε ΓαεΙα ςυίά &58οηαηι εΐ α νεπδίπιίΐίΐαίϋηε αϊίεηηηι ρπΒ δε ΓεΓΐ? 
111ε ίΙ{)(ΐιιβ θΓ(1ο Ιεηεηϋυδ εδ( (|αί ιη Ηοοηίΐία ρππια (1ε Αηπα εηιιηΙίαΙΠΓ, υ( βςηιεη (ΙυεαΙ Ιιο- 
τηί1ί& (1ε Γε()ίΙηΡ1ϋνί3ηί , ςα» ίη (Ιίε δαηείο ΡβδεΙι» Ιΐ£ΐΙ)ίΙα Γυίί; (Ιείηϋε δεςααΙιΐΓ εοηείο, δίνε 
εοηείοηεδ, δί ([υί(1οηι ρΙαΓεδ λβ1)ί1φ ΓαεΓίηΙ, 3(1 ^εηΐίΐεβ ςυί, νί εαίαπιίΐαΐίδ ΑηϋοεΗεηΦ α(1 
ιηεΙίοΓεηι Γε(1υε1ί ΓΓΟ^επι , ΟΙιπδΙίΑηφ 6(1εί ηοηιεη (1ε(1εΓαηΙ; δΐιΙ^ Ι)86ε ΓεδΙα ΜΗΓί^Γυιη ηιηΐΐίί 
ύίώηβ, ιη οτηηετη ΰΜίαίΐ^ ραΠ^ηι εε1εΙ)Γ3ΐ3 δυη(, (Ιοηιί πιαηοηΐε ϋΒ£;ΓίΙη(1ίηίδ εαυδα €1ιγ}80- 
βίοηιο ; (ΙοΓηυιη (Ιίε ΏοΐΏΐηιοΰί 5€ηαί(Β άϊοΐΆ ΓυίΙ ΗοιιιίΙία ίΐΐα 3(1 ταδίίεοδ (1ε ]ηΓ3πιεη(ίδ , ςυφ 
ίηΙΟΓ Ιιοηιίΐίίΐδ (ΐυαιίηι^εδίίηαΐεδ ί&εοί εΐ (Ιεείαια ηοηα ηυηιεΓαΙυΓ : ({υδΒίΐυε Ιοεο ηιογοη(1α 
εδδε 8υα(1ε(υΓ εχ δυρΓ<ΐ(Ιίε(ίδ. 

Ιβπι ςηΦΓεη(1υπι τεδίοΐ ςη^ηαπι δίΐίΐΐα ΟοπιίηΙΟΑ 5^ΓΓα^(ρ, (|υββ ίη (ί(υ1ο (Ιεείηι» ηοηφ 3(1 
ΑηΙίοεΙιεηοδ ΙιοηιίΙί» πιεηιΟΓβΙαΓ : εχ ίΐΐα εηίηι ρεΓ(ΐαίδίΙίοηε ίθΓ(3δδε ηονυπι αΓ^αηιεηΙιιιπ 
οιΙ βαάοϊϊϊ ςυΦ βυρεπαδ ρΓθΙ)&η(ΐ3 εηιβΓ^εΙ. ΟίχεΓ&πι ίιι ΡΓφΓπΙίοτιε 3(1 Τοπαυπι δεευη(1υηι, εΐ 
(|ΐιίάεηι ροδΙΤίΙΙεηιοηΙίυιη, νί(1εη ηιίΗί ϋοιηίηίεαηι ί1Ιβπι56ΓΓα^(;ρ, εδδβ Οοηιίηίεαηι Ραδδίοηίδ, 
ςη» ςιιίη(1εείπι 3η1ε Ρ3δεΙΐ3 (1ίε5υ8 εεΙεΙ)Γ3ΐιΐΓ. 1(1 ςυο(1 ηα1ΐ3 3ΐί3 ρεΓοιοΐαδ Γ3ΐίοηεάίχί, 
ςηαηι ςυία Ηβε ΗοπιίΙίΗ ίηΙεΓ (ΐυ3(ΐΓ3^εδίηΐ3ΐε8 βεπιρεΓ Ιοεαηι Ιΐ3ΐ)υίΙ, Ι3ηι ίη Μβηυδεπρίίδ, 
(ΐη3πι ίη Ε(1ί1ίδ; εΐ εηηι ίη Οοπιίηίε3 Η3^ίΐ3 Γαίδδβ ΙεδΙίβεεΙαΓ νείιΐδ ίηδεηρίίό , ηαΠαηι 3ΐί3ηι 
ρηΐΑΐ)3πι Οοηιίηίε3πι 3(1 Η3ηε εοηείοηεηι ςυ3ϋΓ3Γεροδ8ε, (τυ3ηι Βοπιίοίεαηι Ραδδίοηίδ : ε( 
εβϋειη άε εααδα ρυΐο ΤίΠεπιοηΙίαιη ίη εαϋεηι ίρδα Βοπιίηίόα (ΐίεΐ3πι ε3ηι Γιιίδδε εχίδΐίπίθβδβ. 
8ανί1ία8 ααΐεηι ίΙΙαηι ϋοηιίηίεαπι εδδεεβηι , ςυ3ηι ίη ΑΙ5ίδ γοε3η(, δί^ηίβεΑνίί : 3ε ΙίεεΙ ηοη 
(&ηι Ιοη^^ε 3 νεΓΟ 3ΐ)εΓΓε1 ςυαη) ε^ο Αΐ)εΓΓ3νί, εχ ρΓΦ^ιΐ(1ίε3(3 ί(1 Ι3η1ιιηι ορίηίοηε (Ιίχίδδε ρα- 
ΙαηιΙυδε^Ι. 1.εο Α1ΐ3ΐίυ8 νεΓΟ Ώ^ΒοιηχηχοχΒ ύίΗβΜοηχαάιΙηΜΟταοοηιιη, ρ. 1^60, })»ε Η3ΐ)εΙ:« Αδ- 
εεηδίο ςαοςυε ϋοηιίηί 3ρη(1 03ρρ3(1οεεδ, £ρ««ο^Εθΐη«η«, ά1ε6ΐ)8ΐυΓ.»ΈΓΑΐ 3(1ηοΐ3ΐηηι ίη ηΐ3ηυ- 
βεηρίο €θ(1ίεε ΟΓε^ΟΓίί Ν788εηί : «νεΓη3ευ1ο€Αρρα(Ιοεηηι υδη £ρ%8οζοίη€ηβ (ΙΙεΚυΓ Αδεεηδίο 
Ο. Ν. ^. 0.» 1.ε^ίΙηΓ(ΐυείηΙεΓ Αη(1η3ηΐ38, δίνε 8ίαίηα$, ^Η^^δΟδιοη1^ ΗοπιίΠπ, Όοτηχηχοα Κρί- 
$οζοίηβη€$ (α). 1.3ΐίηί8 1ΐ£βε ΟοπιίηίεΑ εδ( (ΐηίηία ροδΙ Ρ3δε1ΐ3. » Η3ε1εηαδ 1.εο ΑΠηΙίυδ, ((υί ίη 
ςηβδίίοηεηι, ςηβηι 3^ίΐ3ηιυ8 , ηοΗο ηίΐθ({ο ίη^Γεδδυδ , ηοη ροίηίΐ εχ ρΓββ]α(1ίε3ΐ3 ορίηίοηε 
Ιοςυί. δί ίη Η3ε 3η(εηι Οοηιίηίε3 Ιΐ3ΐ)ίΐ3ηι αϋπίδϋεοδ άε ]υΓ3ηιεη(ίδ εοηείοηεηι ροηαηιαδ, ε( 
ίΙΙβπι ΟοηιίηίΓ^πι 5«ΓΓαί(Τ»υΐΓεΓΐίρδε ΙίΙπΙηδ,εδδε Βοηιίηίεβηι ςυίη(3ΐη ροδΙ Ρ3δε1ια δΐ3(υ3ηιυδ, 
οπιηία ςη3άΓΑΐ)αη1. ΡοδΙ 1ΐ3ΐ)ίΐ3πι εηίηι ίη άίε ΡΑβεΗ» Ηοηιί1ί3ηι άε Γε(1ί1α Ρΐ3νί3ηί , ΟΗπ^^δο- 
δίοηιαδ εοηείοηεηι υη3ηι νεΙ ρΙαΓεδ Ιΐ3ΐ)ηεηΙ 3(1 ςεηΐίΐεδ, Ιιίηε ίη η)0Γΐ)τιηι ίηεί(1εΓΐΙ, (Ιοπιίςυε 
ΐθ|5βΓ αιαηδεηΐ, (Ιαπι ίη%Λΐί%8άίώη8, βί ίη οιηη^τη ανϋαίι» ραΠβτη ί^Βίαπιατίρνηπι ο^Ι^Ιταταιίυ,τ; 
(1ειηαηΐ(]υε ίηδΙβηΓβΙβ ηίευπιςοε ν3ΐεΙθ(1ίηε, ηοη(1υπιςυε δοΐυΐίδ ηΐ0Γΐ)ΐ τείίςυίίδ , 1ΐ3ηε 3(1 
ΓΟδΙίεοβ 5ευ3^ηεοΐ38 εοηείοηεηι }ΐ3ΐ)υεΓίΙ, Οοηοίηίε^ι ςηίηία ροδΙ Ρ38εΗ3,(|υΐΒ Αδεεηδίοηερ 

ΒΓββεε(1ίΙ, ροδίεβςιιε δεΓηιοηεδ ίη Αηη3ηι εοηΙίηεηΙεΓ (ΙίχεηΙ ίΙΙο οπίίηε , ςαο (Ιίχίιηηδ ίη 
ίοηίΐο 3(1 εοδάεηι. 91 Γκ^ΐΡΛαο. η 

§ VIII. Ώβ Μ€8ορβηί€€θ8ίϋ φιω νοχρβκρβΓοηι νΓΤ(ρ$€ΤαΙ %η Ξβηηοηειη ςηίηίηηι άβ Αηηα. 

1η οοηοίοηβ ςυίηΐβ άβ Αηηα βί( ρβυΐο ρο8ΐ ίηΚίιιιη 0ΙΐΓ^δθ$1οιτιυ$, ^ηα^ηΌ^8 ^ηίηι Ρβηίβαοβίβ 
ρίΊΓΐβτηί, (€Βΐηιη (ατηβη ηοηγν<Βί€Τχχ%. \\λ 1ια1>6η( ΡΓοηΙο Βυ€<Βυ5 οΐ δανϋίυδ, ιΐβ Μδδ. οιηη^$ 
Η.'ΐΗοηΙ. ΥοΓαπι οοΐ. δοςυβηΐι , ςυ» ηυηο 6$1 670 « Ηη. ^0, Βυε£6α8 οΐ δβνίΠυδ $ίε ειΐίϋοπιιιΐ : 
^η^η^αάη^οάη^η βηίτη ίη Μ€8ορ€ηί6€θ8ί€ ίηίβτηρ€8ί%νηϊη [υ,%88Η, οιηχ88α 1)€ηββηονηϊηρ€Τ ίά ίοτη- 
ρ\ΐ8 ίη ηο8 ΰοΙΙαίοτητη ΰοπιτηνηιοΓαΗοηβ , %η€6ρίίΐαη αηίβα €οηί€Χίηίη ϋοηϋηηατβ : ίία ηυηο €χ- 
αοία Αί€8ορβηί€€θ8ί€ , υρρονίηηβ Μχίοτίαιη ρΓ08€ηΗαηητ , ρη$1ίηηηι άβ Αηηα ατρηηΗηίίΑίη 
ΙιαοΙαίιιτί, Ουί Ιοευβ ηήΓυπι ςυβηΐυιη ν. οΐ. ΤΗΙβυΐοηΙίυιη ΙΟΓδίΙ ; ϋΐ ]υΓ6 ςΌΐόβιτι : ηαηη οογ, 
ροδίςυαιη ίηίΐίο ΡοπΙοεοδίβη υΐ ]9ΐη ρΓΦίβηΙαιη €θΐηιη6ΐηοΓ3νοΓβΙ, ίά (Ιβ ^αά^ιη δοΐηηηίΐαΐβ 
ίθ({υοη8 6Χ3εΐ3ΐιι Μο$ορρη(6€θ5ΐοη νοεοί, αο βί ιάοιη βδδοηί Ρβηί^€08ίβ 6ΐ Μ€8ορ€ηίί€θ8(€? 
λ^'ίΐητ Μδδ. οηιηίυιη βυείοπίαίο ΓυΚί , (Ιυοηιπι νίάεΐίεεί Κβ^ίοΓυιη ο( υηιυδ €οΙΙ)0Γΐίηί , ςυοβ 
8θΙο.<$ 1)<ιΙ)υίηίΐυ8 εοπΓοΓεηιΙοδ , Μ€ίορ€ηί€€θ8ίβη ίη Ρβηίβΰοβί^η ηιυΐανπηυδ. Μ^δορρηΙεοοδΙο 
αυΙοΐΏ Η6ΐ)(Ιοηια8 ογαΙ, ςιιΐΒ ίηείρίβέαΐ ΐοτια (ΐπ<ΐΓΐα ΡαβεΗΐΒ , εΐ (Ι6δίη€ΐ)£ΐ1 Γοπα ςααΓία ΙιεΙχΙο- 
ιηαιίίδ δβςυοηίΐδ, ηυ» βΓ^Ι νί^^ίϋα Λδεβηδίοηίβ. ΰ6ΐ6ΐ)Γα^3ΐυΓ ααΐβιη ίη Ηοηοη*πι ιη&ςηαηιπι 
(Ιυβηιηι ΓεδΙίνίΙβΙαιη, ΡβδοΙιαΙίδ δείΐίοβΐ ο( Ρ6ηΐ6€08ΐ68 , ί(ΐ60(ΐιΐ6 ίη πΐ6ΐ)ίο 3πιΙ)8ηιπι ροδίΐβ, 
ιιΐΓ&8(|ΐΐ6 ηπαδί οοΙΙί(ζ<ιΙ)8(, ίηςυίΐ δγηβχαηυιη. (}υα Λα Γ6 ρΙυΓΑ νΜβ βρικί 1.6θηοπι ΑΙΙαϋαπι 
(Ιβ ροηιίηίείδ 6ΐ Ιΐ6ΐ)ΐ)οπΐ3411)ΐΐ8 6Γ8Η;οΓηηι ρ. Η59. 

ΟίΓοα Ηοπιίΐίαδ (Ιο Οανίιΐβ 6ΐ δααΐβ βαΐίδ 8αη( οα , ({υφ ίη Μοηίΐο ίρδίδ ρΓ^ηιίδδο ρβυοίβ 
(Ιίχίιηιΐδ• ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜ12Ν 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤϋΓ ΧΡΤΣϋΧΤΟΜΟν 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΙΟΓΟΣ παραινετικός εις την ΕΙΣΟΑΟΝ ΤίΙΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΊΠΣ. ΟΜΙΛΙΑ α'. 

βΤ.Χαίρω, κα\ εύφραένομ« όρων σήμερον την τοΰθεοΰ 
Έχχλησ{αν τψ πλήθει των οίχείων τέκνων κουμου^^ένην, 
χτΧ μιτά πολλής της περιχαρείας λπαντα; ύμας συν- 
Μραμψίότας, Όταν γάρ αποβλέψω πρ^ς τλ φαιδρά 
ύμων πρόσωπα, τεχμήριον μέγιστον ποιούμαι της κατά 
ψυχίρ/ ύμων ήδονης• χαθάπερ χαΐ σοφό; τις Ιλεγ*• 
Καρ^/α^ βύρραινομέτης θόΛΛει πρόσωπον. Διά τοι 
τοΰτο χα\ αύτ6ς μετά πλείονος της προθυμίας άνέστην 
σήμερον, όμοΟ χα\ της ευφροσύνης ύμΤν κοινωνήσων « 
ταύτης της πνευματικής, κα\ μηνυτής ύμϊν γενέσθαι 
βουλόμενος της παρουσίας της αγίας τεσσαρακοστής, 
του φαρμάκου λέγω των ημετέρων ψυχών. ΚαΟάπίρ 
γάρ πατήρ φιλόστοργος ό κοινδ; απάντων ημών Δεσπό- 
της, βουλ^^μενος ήμ3ς άπονίψασΟαι τά έν παντι τω χρό- 
νΐίΐ»» ήμϊν ήμαρτημένα, καΐ διά τής αγίας νηστείας 
έτανόησεν ήμΐν θεραπείαν. Μηδε\ς το^νυν γινέσΟω κατ- 
ηφής, μηδ£\ς στυγνές φαινέσθω, αλλά σκιρτάτω, κα\ 
χαιρετώ, κα\ δοξαζέτω τ^ν κηδεμόνα των ημετέρων ψυ- 
χών, τί^ν ταύτην ήμϊν τήν άρίστην τεμόντα όδ^ν, και 
μετά πολλής τής περιχαρείας «• ύποδί/έσΟω ταύτης τήν 
παρουσίαν. [2] Αίσχυνέσθωσαν "Ελληνες, έγκαλυπτέ3θο>- 
σαν Ιουδαίοι, όρώντες ημών τήν άγά^ην ίλαρδ τη προ- 
θυμία τήν ταύτης παρουσίαν άσπα^ομένους , κα\,μαν- 
θανέτωσαν διά τής τών πραγμάτων πείρας, δσον τ6 μέ- 
σον ήμώ^ τε χαι αυτών. Κα'ι εκείνοι μέν έορτάς καΐ 
πανηγύρεις όνομαζέτωσαν τήν μέθην, καΐ τήν &λλην 
διιασαν άκολασίαν, καΐ τάς άσχημοσύνας , ας είκ^ς εν- 
τεύθεν αύτοΰς ΙπισύρισΟαι • ή δέ του θεοΟ Εκκλησία 
απεναντίας έκείνοις τήν νηστείαν , τήν τής γάστρας υπε- 
ροψίαν, κα\ τήν έπομένην ταύτη πίσαν άρετήν ίορζτ^'^ 
^νομοιζέτω.Αύτη γάρ αληθής έορτή,Ινβα ψυχών σωτηρία»^ , 
£νθβι βίρήνη κα\ ομόνοια, £νΟα βιωτική πάσα φαντασία 
άπβλήλαται • δττου κραυγή και θόρυβος, χα\ μαγείρων 
δρόμοι, χαΐ τών άλογων σφαγα\ εκποδών * ηρεμία δέ πάί- 
σα« χα\ γαλήνη, χα\ αγάπη, χα\ χαρά, και ειρήνη , καΐ 
πρ^ης , κα\ μυρία • αγαθά άντ* εκείνων πολιτεύεται• 

Φέρεούν, παρακαλώ, μικρά π3ρ\ ταύτης διαλεχθώμεν 
πρ6ς τήν ύμετέραν άγάπην, εκείνο πρότερον παρακαλέ- 
σαντβς ύμαϊς, μετά πολλής ησυχίας δέξασθαι τους ημε- 
τέρους λόγους , ίνα καρπωσάμενοί τι γενναίον, εντεύθεν 
οΓκαδβ άναχωρήσητε. ϋύδέ γάρ απλώς και εική ενταύθα 
σύνιμεν ', ίνα ό μ*ν είπη, ό δ^ κροτήση απλώς τά λε- 
γόμενα , καΐ ουτο^ς εντεύθεν έξέλθωμεν • άλλ' Γνα κα\ 
ημείς χρήσιμόν τι κα\ τών συνεχόντων τήν σωτηρίαν 

^ ΟϋϋΙυΟΓ ιιΐ89.υμων κοινωνήσων. 

1» ΟοΙΙ) υιιιικ έν παντΙ χρόνφ. ΙιιΓη ςαίΜιΟΓ ιη8β. μηδέ στυ- 
γνός.δΛνίΙίιΐϊ» ιιοΐαΐ ρΙυΓΡβ .ι6Ρϋ?» ΙΐΑϋι^Γβ μηδεις φαινέ<τθω στυγνός. 

« Βο^. ϋΐΐϋ8 της προθυμίας. 

Λ ^ιΐϋΐυΟΓ 11188. γάρ αληθής εορτή, ένθα ψ•^χών σωτηρία, 1)θη6 
οιηίβϋίΗ »ΓΐίευιΙ% ςιιΐ ίιι ρηι•Η βιϋΐί» ΗμΙιι*ιιΙπγ βίο, ή αληθή; 
εορτή, ένθα τών ψυχών. Ουϊ>>ϋιιϋϋϋΗ ιι• 61 1)18, ένθα γάρ ή αλη- 
θώς εορτή ένθα ^χών. 

• Β(% υηυ8 βίΟοίβϋη. βΐ 8ΐί(]ΐιοΐ αϋί πι&8. χαΐ τά μυρία. 

^ ΐϋίΐ. ΜοΓΟί.συνήμεν, ιιι«ΐ6. ΜιιΙΐί ιη:». σύν£ΐμ&ν. §ανίΙ. €ΐ 
υιιυϋ εοόβι συνιμ4ν. 

β (Όί8ΐίη. 61 ΙΓ<^8 »ΠΙ ήμετέραν, οΐ βίο ^βνίΙ. 

Ιι Κβ^• φ»'*^"" ®^ ΟοΐδΙ. ούοέν όνίνησιν, (Ί •»ίο ί^ίν. ίιιηΐϊΓ];.; 
*Λΐ€ΓΡΓ«β Ιρΐ5ίί όνήσει, οΐ δίο ΙιαΙ)θΐιΐΓ 111 ΜοΓοΙ.ιιΙ 2ϋΐ«|υοΧΐϋϋΗ. 

ι Κου- οι Ουίίίΐίη. ώς ούίίν ΐστι τ^λεον. τήν ύμετέραν § φΟεγξώμεθα, κα\ ύμείς κερδάνα^/τες εκ 
τών λεγομένων , χα\ πολλήν τήν ώφέλειαν καρτιωσάμε- 
νοι, οΟτως εντεύθεν έξέλθητε. Ιατρείον γάρ έστι πνευ- 
ματικόν ή έκχλησία , χα\ δεί τους ενταύθα τταραγενο- 
μένους χατάλληλα τά φάρμακα λαμβάνοντας , χα\ τοίς 
ο^χείοις τραύμασιν έπιτιθέντας , ούτως (πανιέναι. "Οτι 
γάρ ή άκρόασις μόνη 4νευ τη: διά τών £ργων επιδείξεως 
συδεν όνήσει^, άκουε τού μαχαρίου Παύλου λέγοντος * 
Οΰ γαρ οΐ άκροατηΐ τον νόμου δίκαιοι παρά τφ Θεφψ 
όύΧ οΐ ποιηταϊ τον νόμον δΐ7(αιωθι\σογται, Κα\ 6 
Χριστδς δέ δημηγορών ?λεγεν• Οϋ πας ό Λέγοίτ ροι* 
Κύριρ., Κύρικ, εΙσεΛεύσεται εΙς τ^ν βααΛεΙατ τώ»• 
ουρανών, άΛΛ' ό ποιών τό ΟέΛη^ια τον Πατρός μον 
τον έν οίφανοΐς. ΕΙδότες τοίνυν, άγαπητο\, ώς ουδέν 
ήμίν » έσται πλέον έκ τής ακροάσεως, εί μή δποιτο καΐ 
ή διά τών 2ργων πλήρωσι;, μή μόνον άκροαταΐ γινιί)- 
μεθα, άλλα κα\ ποιητα\ , Γνα τά δργα τοίς λόγοι; επό- 
μενα πολλής ήμίν πα^^^ησίας ύπόθεσις γένηται, Άπλώ- 
σαντες τοίνυν τους κόλπους τής διανοίας, ούτω δέξα^θε 
τους περ\ τής νηστείας λόγους. Κα\ χαθάπερ οΐ σιί>- 
φρονά τίνα κα\ κοσμίαν έλευΟέραν ι μέλλοντες άγαγέ- 
σθαι , πάντοΟεν παραπετάσμασι καλλωπίσαντες τάς 
παστάδας, χα\ έκκαΟάραντες τήν οΐκίαν &πασαν, κα\ 
πάσαις ταίς ήμελημέναις θεραπαινίσιν άβατον ποιήσαν- 
τες, ούτω ταύτην >ί εΙς τάς παστάδας είσάγουσι* τ^ν 
αυτόν δή τρόπον χαΐ ύμαίς βούλομαι, έκκαθάραντας 
υμών τόν λογισμόν, κα>. τ|) τρυφζ χα\ [5] τή λοιπή 
άδηφαγίςι ^ πολλά χαίρειν είτυόντας , ούτω τήν μητέρα 
τών αγαθών απάντων, κα\ της σωφροσύνης , κα\ τής 
άλλης άπάσης αρετής διδάσκαλον, τήν νηστείαν λέγω, 
ήπλωμένοις τοίς χόλποις ύποδέξασθαι , ίνα κα\ ύμείς 
πλείονος άπολαύσητε τής ηδονής, κα\ αύτη τήν οίκείαν 
κα\ κατάλληλον» ύμίν Ιατρείαν παράσχηται. Εί γάρ οΕ 
τών ιατρών παίδες , (πειδάν μέλλωσι φάρμακα διδόνα& 
τοίς βουλομένοις τδν σεσηπότα χα\ διεφθαρμένον χυμόν 
έχκαΟάραι , κελεύουσι τής σωματικής ταύτης τροφής 
άπέχεσθαι ", ώστε μή κώλυμα γενέσθαι τή τού φαρμά- 
κου δυνάμει, άλλ* ένεργήσαι , χα\ τδ οίκείον δργον έπι- 
δείξασθαι • πολλψ μάίλλον ήμοίς προσήκει τδ ττνευματικδν 
τούτο φάρμακον μέλλοντας ύττοδέχεσΟαι τήν έκτης νησ- 
τείας ώφέλειαν, λέγω δή τό τής διαίτης ^, έκκαθάραι 
ημών τδν λογισμδν, χα\ χουφοτέραν έργάσασθαιτήν διά- 
νοιαν, ίνα μή ύπδ τής μέθης χαταβαπτισθείσα άχρηστον 
χαΐάνόνητον ήμίν κατασκευάση τήν έκ ταύτης ώφέλειαν. 
Ρ'. Κα\οΤδα μεν δτι τους πολλούς ξενίζει τά παρ'ήμών 
λεγόμενα σήμερον άλλα, παρακαλώ, μή τή συνηθεία 

ί Κρ^. «ιηη χαΐ κοσμίαν χαΐ έλευθέραν. Ι η εό.χαίαίιΐβ έλευΟέ- 
ραν ϋοβ8ΐ. ΙιιΓΓ.ί Ο'ίδΙ.περιπετάσμασιν.Μοχ παστάδας. Υυχ βριιϋ 
ΟΐΓ}'808ΐ. Π011 ίηΓΓθςιιβη». 83ν. : « ΙίΙυβΟΙΙι. ρ 595, 11 : ή γαμι- 
χή παστάς, » εηΐήνηίαιη ηηρΓιαΙβ Βΐ^ΒΐΗαίαηΐΜ. 

^ ΐΌΐδΙϊη. ούτω τοίνυν ταύτην. 

ι ΤΓβ8 Π188. χαΐ τή πολλή άδηφαγίςρ. ΟοίδΙίη. χαΐ τη άλλη 
άδηφαγία. ΙιιΓη ΟοίδΙίιι χαΐ τής λοιπής άπάσης αρετής. 

"* Οοίβϋη. καΐ αυτήν τήν οίχείαν χαταλληλον. 

" 8ίο Ββκ. υυπΗ, ΟήδΗπ. οΐ 83νίΙ. ίιι ηΐϋΓ^ίηβ. .41 δπνίΐ. 
ίιι ΙβχΙιι βΐ ΜοΓϋ!. άποσχέσΟαι. υηυδ άνασ/έσθαι. 

" ΜορρΙ. ύποδέχεσθαι τήν έχ τής νηστείας ώφέλειαν, λέγω δή 
τό τής ίιαίτης. 83νίΙ. οΐ 3ΐΐ(|υοΙ !ΙΙ88. ΟποδέχεσΟαι τήν τής νησ- 
τείας ώφέλειαν λέγω λιτότητι διαίτης έχχαΟαραι. (^οίίΐίη. δέχεσ- 
θαι. Ι\«•κ. ιιυι<5 ύποδεξασθχι, οχΊϋΓα υΐ δ^νϋ. 8ΑΝ0ΤΙ ΡΑΤΒΙ8 ΝΟδΤΒΙ 

^ΟΑΝΝIδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ. 8ΕΙΙΜ0 Α0Μ0ΝΙΤ0ηΐϋ8 δΙ/Β ΙΝΙΤΙΌΜ 8Α^τΤ.1ί: ΟϋΑϋΙΙ^ΟΕΒΙΜ^Ε. Ι10ΜΙΙ.ΙΛ ΡΚΙΜΛ. 

1. 6;ιιιιΐ60 61 ΐ3ί(θΓ νίόβηβ Ικχΐίβ 6ΰθΐ65ί»ιη Οοί Γιΐίο- 
ηηιι 8ΐιοπιηι ηιυΐΐίΐυιϋηβ ΟΓη^η, νοβςυβ οιηιιβδ οιιιΐΐα 
€11111 ]ιιοιιηϋίΐαΐ6 οοπΰηΓΠδββ. Ν3ΐιι ευιη αΐ90Τ68 νιιΐΐυβ 
ν(*ΜΓ0.< ίιιΙυβΟΓ, νοΙυρίΑΐίδ, (ριχ ίη &ιιίιηαΙ)ΐΐ5 τβ&ΐη$ 
•81. €θπ|οϋΐιΐΓ:ιηι οαρίο ηι&χίηιβιη : φίοπιαϋιικκίιυη 61 
Μΐρίοιιβ ΐ)ΐιί8;»ί3ΐη <Ιίθ6ΐ)αΐ, ϋοτάβ ΙαΗαηίβ νΐτβΐ [αάα 
{Ριυν. 45. 15). Ε&ρΓορίυΓ οΐ ίρβ*^ Ικκϋβ ιπι^βιιΓι »1α- 
€Πΐ:ιΙΐΐ 8ΙΙΓΓ6ΧΊ, υοα νοΙ>ΐ5€υοι Ιχϋΐήυ ί11ίυ$ δρίπΐυαίίβ 

ρ»Γΐί<'6ρ» ΓυΙΐΙΠΙδ, 61 ΥΟΙβΙΙβ 91(1ν6ΐ)1ΐ1ϋ δϋΐΐϋΙατ 0ιι3«1γ&- 

Ι^ιΙ^ίπιοΐ, Γ6ΐιΐ6ΐ1ϋ, ίιΐ(|ϋ2ΐπι, 9ΐηίιι»»Γυιιι ιιοδίΓαηιιη, νο- 
1)15 •ιιιιιιιιιΙί3ΐοΓ €856. €οιηιιιιιιιίβ 6ΐιίηι ϋΟδίΓίπιι οιη- 
ιιίοιιι Οοιιιίηαβ , νβΐΜΐί ραΐ6Γ Π1ίο$ 9ΐιιι:ιη$ , ΰυρίϋηβ οα 
ςιια; υιιιςυΑίη ρβεοϋνΰΓίιηιΐδ αϋΙυβΓβ, Ιιαηο ιιο1)ί8 ρ6Γ 
8αιΐ£ΐϋΐη ]ϋ]υιιίυιη οιίΓαΐίοηβιη ^ιϋίιινβιιίΐ. Νυΐΐυβ ίι^ΊΐυΓ 
ιιιοβ!>ΐιΐ5, ηυ11ιΐ8 ΐΓΪ8ΐί8 ηρρ3Γ6Αΐ, 86(1 οιηηββ 6Χ8υΙΙβιιΙ 
ϋΐ (,'αυιΐϋαι.ΐ, :ιο ^^Ιυηαπι ΓοΓοιαπΙ ίιι »ηΊιιιαπιιη ιιθ8ΐπι- 
ΓΙΙΙ11 ΰΟΓαΐΟΓϋπι, (]ΐιί Ιιαηο «>|ΐΐΐιιιΐ)ϋΐ ΐ)θ1>Ϊ5 ηρβηιίΐ νϊΰΐιιι, 
61 ίΙΙΐυβ &(1ν6ηΐυιΐι ιιι;ι^ηα ουιη ϋΐαοηίαΐϋ ηοοίρίαηΐ. 
ΟοιιΓυικΙιιηΐϋΓ ςοιιΙιΙβ.Η, ρυιΙοΓβ 86 36(1:ιιιΙ 4Μϋ:ΐ'ί, νί- 
(161116$ ΐΜ»5ΐΓ»ιΐ) ϋαπίαΐβιιι Ιιίΐ^ιπ 8ΐΜ(ϋο ΐ1)ίυ$ α(]ν6ΐι(ιιιη 
8;)ΙϋΙαιιΐ6ΐ]ΐ αο 6Χ€ίρίυιι(6ΐη, (ϋ5οαηΐ(|ΐΐ6 ρ6Γ βχρβηβιι- * 
Ιριιι, ({(ΐΑπΙιιιιι ίηΐ6τ 1108 8ίΙ 61 ίρ8(>8 ίπΙοι-ναΙΙαπι. Ει 
ϋΠ ς{ΐί(ΐ6ΐη ΓοΓίηδ 6ΐ ί68(α8 ιιοιηίη6ΐιΙ 6ΐ)Π6ΐ9ΐ6ΐη, οιη- 
ιΐ6ΐΐΗ|υβ αΐίηηι ίιιΐ6ηιρ6Γ3ΐιΐί3ΐη, 9ΐ€ ΙιίΓρίίικΙίηβδ, ςυαβ 

νοίΊΝΐΙΙΐίΙβ 681 608 ίΐ1(ΐ6 00ΙΐΐΓα1ΐ6Γ6 : 31 Ε€6ΐ68ία Οβί 

63 (|Π3ϊ ί11ί8 3(1ν6Γδ3 «ϋΐιΐ, ιΐ6ΐιιρ6 ]6]υηίυιη» νβηΐπδ 

ίΐ6Ν|)66ΐυΐ11, 61 ΟηΐΙΙΟ^ Αΐίαδ νίΓΐυΐ68 ίϋίΐ18 €0ΙΙΐίΐ65, ί6- 

ηϋ8 3ρρ6ΐ1(Ί. ΙΙΰβ οιιίπι νοηυ Γοιίχ «υιιΙ, ιι1)ί Αΐιίιηα- 
ηιηι δ:ι1υΗ, υ1)ί ρ»χ 61 οοη€θΓ(1ία 681, υ5ί οιηιιίβ Ιιυ]ιΐ8 
νίΐα: »ρρ3πιΐϋ8 3ΐ)ί|;ίΐυΓ; υ1)ί 6ΐ;ιηιοΓ« οΐ ΐιιηιυΐΐυβ, 6ΐ 
€(Κ]υοπιπι (ΙίίίεπΓϋΐιβ, 6ΐρ60ΐΐ(1υηι ιη36ΐ»ΐΊοη68 6 ιιΐ6(ϋο 

(υΙΙϋΙΐΙΙΙΓ : (]αί68 νοΠ) ΟϋΙΙΙΙΝ, 6ΐ (Γ3ΙΜρΐϋ1ϊΐ38, 6ΐ 63- 

Γίΐα-^, 6ΐ£;3ΐκ1ίυιπ,6ΐ ρ3χ, οΐ ηΐ3ΐΐ8ΐΐ6ΐΐΜΐο» 6ΐ ίιιηυιηβηι 
Ικιιια ρπ) ϋϋί» ίιι ϋ>υ $υηΙ. 

(Ιυηποηιαη νίπα βηί» €ΐ ιι«ιι«• — Οθ ίΐΐο \%\\,\\τ ρ3ΐΐ€3, 
οΙΐ!)0€Γο, εαιίίαιί νΰ^^ίΓο: εοΙΙοηιιαίΗΐΐΓ, ί€ΐ(^6 ρΓΐβιΐΜΐι 
Γοςοιικίδ, Μΐ $6πιιοηοϊ> ϋΙθ8 ιιο^ίΓΟ^ ρΙΓιοκΙβ 8Ι18€ίρί;Η 
1(8, ({ΐιο (Ιοηιυιη, Γηιι Ιυιιι (ΐυ6ηΜΐ3ΐη ίηβίςηβπι 3856- 
«ΐυαίί, Γ6(ΐ6αιί8. Νο()υ6 οηίιιι Ιβιηοιβ οΐ ίΓυ8ΐΓ3 Ιιικί 
εοιιν€ΐιίιιιιΐν, (ΐΐ ιυιαϋ ί{ϋί(]6ΐιι 1(Μΐυ3ΐυΓ, 3ϋυ8 νβρο (|υϋ6 
ϋκυηΐιΐΓ ρΙαυ:>ΐΙυ$ ΰχοΐρίαΐ, 61 £>ί6 Ιιίιιο 6Χ06(ΐ3ΐηϋ8 : 86(1 υ( 61 1108 Γγιι^,μΓοιίιιπ (|υίιΙ(]3ΐιι 6Ι 8:ι1α1ί ν6ΗΐΓ«ε 
οοη(ΙιιοΊ1)ίΙβ 1οςυ3ΐιιιιΐ', «*1 νο;» ΙυοΓο 6 (ΙίοΙίδ ιΐ08ΐή& 
36€6ρΙι% 61 αιηρ1:6 ιιΐίΐΐΐηϋδ Γηΐ€ΐυιη ηπ€ϋ, Ιιίιιο 6X63- 
118. Ε( €16813 ί»3ΙΙβ θΠίθίΐΐ3 ΐ|υα^(ΐ3ΙΠ 681 ιιΐ6(ϋ6ίιι;υ βρί- 

πΐυαίίδ ; 61 605 (|ΐιί Ιιυο νβιΓιιιηι, οροΓΐ6ΐ ηοιι 3ηΐβ 

(ΙοίηΐΙΐη Γ6(1ΪΓ6, (|Ι1ΑΠ1 υΙ)ί €0η^Γυ3 Γ6ΙΜ6(1Ί3 3606ρ6 • 

γΊιιΙ, ίΙΐ3ΐ^ιΐ6 8υί$ νιι1η6ΐΊϋυ8 3(1ΐΜΐιιΐ6ηιιΙ. Ν;ιηι (ΐιιο- 
ηκκίυ αιιϋΐΓβ δοΐυιπ, 6( οροηΐιυδ ηίΐιίΐ ρΓΐ65ΐαΓ6, ηΐΐιίΐ 
ρΓοΓυΐυππη 511, αιιϋί ΙκίαΙυιΐ) Ρβαΐυιιι (1ί(κ»ιΐ6ΐα : Λο• 
βιύηι αιιάίίοτα Ιβφ ίναΐΊ $ηηΐ ηγηά Οβηιη^ $εά /«^ι'• 
(ααοτ€$ ΐΗίίίβΰαΰνηίαν (ίΙοΜ. 2. 15). Εΐ ϋΙΐΓΐβΙυβ 60ΐι- 
οΊοηβηιΙο (ΙίπΰΙκιΙ : Νοη οηιηί$ ηνί ώαΐ ικί/ιί Οοιαίαβ^ 
Ώοηήηβ, ίηίναΜί ίη τβίμιαηι €α:Ιοηιηι, ίΰά φή (οεΗ «ο- 
ΙαηΙαί€ΐη ΡαΙτ'η ηιά ηηί ίη €αΊί$ €$1 (ϋίαίΟι» 7. 31). 
Ι^ΊΐυΓ 86ί6ηΐ(!8, (1ίΐ6€Γι, ιπιΙΙηπι υΐί1ίΐ3ΐ6ΐη 6Χ ηικίίιυ 

6(^86, 1)151 1)011» 0ρ6Γ3 86(|υ3ηΙυΓ, 116 511008 3 υ(1ΐ()Γ6λ 

(1υ!ΐιΙ:)χ:η, βυιΐ οΐίηπι Γϋ€ΐυΓ65, ([υο )ρ.^α ορ6Γ3 δϋπιιο- 
η68 8('Γ|υ6ΐιΙί3 ιηοΐΐχ ηοΐιίδ Ιί(1υοί:6 8ίιιΙ οοοα&Ίο• 

ΡΓθίΐ1(]6 6Χρϋ€ίΓΐ8 ν65ΐΓ:υ 111611115 5ίηΊ1)ΙΙ5, 86Γΐηοιΐ6β 

(16 ]6](ΐιΓιο 8ΐι$ϋίρίΐ6. Ει (ΐιιοηια(1ιιιθ(1ιιιη 6»5ΐ3ΐιι (|ΐΐ3ΐη- 
(Ιαιιι 61 ίη^οηιιηιπ βροοδαιυ (ΙυείυΓί, ϋιοίοιηίδ υυ(1ίςΗ0 
Ιαρ6ΐί1)υ8 οΐΊκιΐίκ, (]οιιιθ4|ΐι«^ ιοΐ:ι ρυΓξ3ΐ:ι, 6ΐ ίιι|;Γ6$8ΐι 
οηηιΓώηδ ίηΐιοηΰδΐίδ 3ηΰί!1ί8 ήιίεηΐίοΐο, ίπ ευϋίοιιΐυιιι 
ΠΙηηι ίηΐΓ0(1α((]ηΙ : ρ»π ικιοιίο νοΠϋΐιι εΐίαιιι νο5, 6Χ- 

ρΐ1Γ^3ΐ3 Ιη61ΐ1β νβδίη, ν:ΐΐ6(]Π6 ίΐ6ΓΐΟΠ5 6ΐ νοΓ3€Ίΐη(ί 

(Ιίοΐο, ιηηΐΓβιη ϋΐηηίυιη 1)0ΐιηπιιπ, 61 ρπ(ίίοΊΐί;ι% 3ΐίη• 
Γυιηπυο τίΓίπΙυηι οιιιηίυπι ιιΐ3$ΐ8ΐΓ3ηι, ]6]υηίυιιι, ίη- 

ίΐυβηΐ» 6ΧρΙίθίΐί8 ν65ΐΠΙ! 11:611115 5ίηίΙ)115 8η56ίρβΓ6, υΐ 

61 Υ08 ηι»]οπ Γηΐ3ηιίηί νοΙυρΐ3(6, 6( ίΐίικί 60ΐιςΓΐΐ6ΐι- 
Ιοιη νοΙ>ί8 δΐιηιη ιιΐ6ϋΊ€ΐπ&ιιι εοιιΓεπιΙ. Νοιη 8ΐ'ιη6(Ιί6ΐ 
ρΙι&ηη3€:ι (ΙοΓβ νοΐ6η(65, ιιΐ ρυ(π(Ιυιη οΐ οοΓΓυρΙιιηι 
ΙιιΐΗίοΓΰπι εχρϋΓ^βηΐ, 3 ΓορροΓηΙί Ιιοο €ί1)0 3ΐ)•ΐίη6Γβ 
ρρ:ΐ•6ίρΊιη)!, ίΐ3 III ρΙΐ3πη3θί (•ΠΙγ30ιλ; ιιοη βίΐ οΙιβίΛ- 
οιΐυιιι, 86(1 οροΓαη, δη3ΐιΐ(]ΐΐ6 νίιη ^1Iυ^ ρθ58ίΙ 08ΐ6ΐι- 
άβΐ'Ο : ιιιυΐΐο πια^ίβ ηοΐήπ δρίπΙυ:ιΐ6 Ιιο€ Γ6ηΐ6(Πυιιι, 
Ιιοο 081, υΐΐΓ{(»16ΐη (!«« 6χ ]6]«ιιιίο 6$1, δυ8€6ρΙυΓΐ8, 
ΐ6ηυΊΐ3ΐ6 τί6ΐυ8 ηοδίηηι ηιοηίοιη βχρυι^3Γ6, βΐ ΐ6νίο- 
Γ6ΐη ι%(1(ΐ6Γϋ €0ην6ηίΙ, ιιΐ ηβ 6ΐ)Γίοΐ3ΐ6 (1οιηβΓ53 ϋίΠΙ- 
1316111, (|υφ 6Χ ϋΙο ρΓονβηίΙ, 8(ϋιη3ΐ. 
ϊ• ΡοπΌ δοΊο <ΐϋΙ(ΐ6ηι ΓοΓβ ιιΐ ηιυίίίβ 63, (ΐα» ΙΚΜΪίβ 

8 1101)18 (116611(13 δΟΠΐ, ΠΐίΠΙ νί(ΐ63η111Γ : 86<1, θΙ)866ΓΟ, 

ι εοί^ΐα. οι ΐΓ6$3ϋ1, ηαίια. 13 8. 40ΑΝιΝΙ5 εΗΚΥδΟΒΤΟΜΙ ηο οοηβαβίυϋίιιί ΙβιηβΓβ 86Γνίαιηα3« ββά ταΓιοηβ γ68 
ΙΙ081ΠΙ8 {η$ΙίΐυΑΐηυ$. Νυηιςυίιΐ βηίιη Ιαεπ <ΐϋίϋρΊ»ιη 
οχ (|ηοΐί(1ί3ΐΐ3 €Πΐρυΐ3]υ^ΐ(]ΐΐ6 6ΐ>Π6ΐ&Ιβ ηοΙ)ί5»&Γΰ(?(1ίΙ? 
Ει •ιυί<! ϋί€0 Ιυ€Γΐΐίη ? Ιιιιο ιηυΐΐυπι ιίαιηηυιιι βΐ ]3€ΐυΓ& 
ίιιίοΙβηΙιίΓΐδ ίικίβ βχδρβοϋιΙιΐΓ. ϋυιη ρπιηυιη οιιίηι 
111011$ νιηοΐοηΐία ηιυΐΐ» ίυβπΐ οΐιπιία, $ΐ2ΐΐίιη 61 ίπ ίρβο 
Ίιιίΐίο υΐΊΓιΙλ!;, ςυ^β » ]ο]υηίο ο$ι, ΓορβΠίΐυΓ. Ουίϋ 
βιιίιη Ίιΐ5υανίιΐ9, ά'ιν^ οϋδβοΓο, (|ΐιί(] ίίοιη ΙιίΓριυβ, ςηηηι 
ευιη υ§(ΐυ6 οά ιη6(1ί»ιη ηοοίβιη ιηβηουιη $ογΙ)6ιι168» 
βυΐ) αυΓοηιηι, 5θΙίδ]υΙ)αΓ6 οηβπίο, νίιιυηι ςικιβί Γθοοηβ 
ιη^ο9ΐυιη 8ρίΓ3πΐ, βΐ οοοπΓΓβηΐίΙιυδ ηιΓκΙβηι ίιι]υ€υη(ϋ, 
ιιιίιΓΐ8ΐπδ νβΓΟ (ΐ68ρίοίβη(1ί 2ρ)):ΐΓ6ΐιΙ, 61 άβπιΙϋΐιΙιΐΓ α1> 
οιιιιιί5π$, ςυί ιηοϋο (|υί(1 ό&χ»ι νβΙ ΙβνίΐοΓ ίηΙοΙΠ^ιιιιΙ, 
61 ρΓ3; υιηιιί5ιΐ8 ίΙΗβ, (|υ3ΐΐ(Ιο ρΐΌρίβΓ ηίιηίαίη ίΠηιη 
61 ίηιιη<κ1ίθ0ΐη ίηΐ6ΐηρ6$1ίναηίΐί|υ6 96 ΙιΐΜΐίΙεπι ίπίβη)• 
|)6ηιηΐί&ιη ίιι 86 (ϋνίηαηι ρΓονοοαηι ίηϋί^ηβιΓιοηοιη ? 
Εδήοά, 6ηίιη, ίηηυίΐ, τερπαιη ΟΗ ηοη ρθ8»ίά*!ΐ>αηί 
(Ι. €θΓ, 6. 40). ΟυπΙ ί^ίΐιΐΓ ίΙΙίβ πΓΐ86πυ8 ΓιιοηΙ, ηυί 
οΙ> ρ&ΓΤβιη 61 ροΓηίοίοβΑΐη νοίυρίηΐβιη Λ το^ιύ νβδίί- 
Ι)ΐι1ί8 6^^^^υηιυ^? 3ΐ)δίΙ 3υ1βπι υΐ ηυίβ 6χ ϋ$ ςυί Ιιίο 
€οην6η6ηιηΙ, Ιιοο ιπογΙμ) ίιηρΗοίΐυδ δίΐ : 86(1 υΐίηαιη 
οιηιιί 6υιη ΓΓυςαΙίΙαΙβ 61 €0ΐιΓιπ6πΐία 6ΐΊ3ΐη Ιιοο <ϋβ 

εοηνίνΑΐί, 61 3 Ι€ΐηρ68ΐ3ΐ0 36 ΡΓ066Η3, ςυ3ΐη 6ΐ>Γί6ΐΑ8 
|{8η6ΠΙΓ6 8θΐ6ΐ, 1ΐ1ΐ6Γ3Γΐ, 111 ρΟΓίΟΠ) ΑΠίπίαΓϋΠΙ η08ΐΓ3- 

ηιιη, ]β]υηίοηι, ίηςυ»ιη, &ρρ6!ΐ6Γ6 οοηΐίη^αΐ, υΐ ιηυΐΐβ 
ουιη υΙ)6Γΐ3ΐ6 ίΙΙίαβ 1)οη3 Γ0ΐΐ86ςιιί ρο8$ίηίΐυ8. Ιιηίηι- 
ν«Γ0 81001 0Γ3ρυΐ3 ΙιυπίΒηο ^βηβη ίηηυπίΐβΓΟΓυιη ιη3- 
ΙΟΓυιη 03ϋ83 681 6Ι Γοπιοβ, ίΐ3 6ΐίαιη ]6]υηίυιη νβηΐτίδ- 
ςυ6 η62ΐ6€ΐυ$ οιηιιίυιη ηοΐιίκ 1)θΐιθΓυιιι 86πιρ6Γ 03083 
ίοίΐ. Ν3ΐη 0608 οοιη 3ΐ> ίηίΐίο Ιιοιηίηοιη οοη(ϋϋί686ΐ, 
€1 δθίΓ6ΐ 6οηι Ηοο Γοηΐ6(1ίο 3(1 3ηίηΐΦ δαίυΐβιη ηιοΐΐοηι 
Ιΐ3ΐ>6Γ6 ορο8, 8ΐ3ΓιηΓΐ 61 ίπ ρποοΐρίο Ιιοο ηΐ3Π(ΐ3ΐ0ΐη 
ρΓίηιο ρ3Γ6ηΙί (Ι6(1ί1, (110608 : ϋβ οηιηί Ιιρηο^ ηηοά ε$1 
ΐη ραταύηο ^ εοηιβάΘηάο €οηΐ€άη^ άβ Ιιψιο ανίβΐη 
Μβηίίο! ^ηί βΐ ηια/ι, ηβ χοηιβάαίη άβ ίρ$ο {Ο^η, 2. 
!6)• ^3ιη (ϋθ6Γ6, ΙΙθ€ οοιη6(1ο, Ηοο ηβ οοπΐ6(ΐ38, ]β]ο- 

Ιΐί'ΐ β£[αΠΙ 6Γ3ΐ. ΡΟΓΓΟ ΟΟΙΗ 1ΐ()0 1030(1310111 80Γν3Γ6 
θρθΓΐθί886ΐ, ΙΐΟΟ 1310611 ί1ΐ6 000 ίοοίΐ : 86(1 νβΟίΠδ 
Ιθΐ60ΐρ6Γ3θΐί3 ΥΙΟΐΟβ, 6ΐ ΐΓαη8£[Γ688ίθ06ΠΙ 0ρ6Γ3ΐ08, 

3(1 ιηοΓίοηι ΰθθ(1οιηΑ3ΐυ8 6δ(. Οοοοί^υι 6θ1ιο πΐ3Γΐ{οο8 
ϋΐβ (Ιφπιοιι 61 οο8ΐη (ΐ^βηβΓίβ Ίηίιηίοοδ νί(1ίΐ ρτίπιοιη 

ρΐΙΓ60ΐ6ΐη 10 ρ3Γ3(1ί80 Υ6Γ83016Π1, νίΐ3ΠΙί|06 ίΙΐ3ΠΙ Οΐί- 
β6Η£ 6ΐρ6Γΐ601 , 6ΐ 60ΠΙ ςοΙ ΟΟΡροΗ 810 3006X08 
6ΠΙΙ« Ι3ηΐς0301 3α{6ΐθαη 80ρ6Γ 16ΓΠΙ0Ι 3^6Γ6, νθΐ6Ιΐ8 

ίΙΙοιη 8ορρΐ3οΐ3Γ6 6ΐ (ΐ6]ίθ6Γ6 βπιρΙίοΓοη ρΐΌοιίδβίο- 
ηυοι 8ρ6, ϋίοιη 6ΐί3ΐη ϋβ ςοα: ίη πΐ3οίΚ>θ8 Ιΐ3ΐ)6ΐΜΐ 

&ρθΙ'3Υίΐ. Τ30100Ι 68ΐ ΟΙ3ΐθΐη 000 86 ΟΟΙΐΐίθ6Γ6 ίθΐΓ3 

ρΓορτίοδ Ιίη[ΐίΐ68, 86<1 ΐΏ3]οπ1)α8 ίηΙιί3Γ6• Ει ίβίικΙ 

ίρβυΠΙ 83ρί608 ς0Μΐ301 (Ι6013Γ3ΙΙ8 (1ίθ6ΐ)3ΐ : ΙηΌίίϋα 

απίβΜ άίαΙίοΗ μοτ$ ίηίταιήί ιμ ηηοιάνιη {8αρ, 2. 24). 

νΐ(ΐ68« (1ίΐ60ΐ6, ςθ0010(1θ 3Κ> ίοίΐίο 8ΐ3ΐίΐΟ 6& ί*Γ3ρθΐ3 
010Γ8 ίθ((Ι*688αΐη Ιΐ3ϋθίΐ ? €θ08ί(ΐ6Γ3 30160(1 ίΐΟΓΟΙΟ 6ΐ 

|)0βΙ Ηφο <Ιίνίο3θΐ δοτίρίοπιιη βυϋίικίβ (ΐ6Ποί38 ίοου- 
8301601 30 (1ίθ6ΐιΐ6ΐη 3ΐίοοΐΜ : Ξΰάϋ ρομΗΐΗ$ ηιαηάηεατβ 
€ί ΜέΤΰ^ €ί »Ηη€ΧέΤΗηΙ Μβτΰ {Εχοά, 52. 6); 3ΐί1)ί 
ν6η) : Κί ϋΟΜβάϋ^ €1 Η^ίι, βί ίηιρίηςναίια μΙ, α ι»ι- 
€ΤΜίαίΜ, €ί ^^^αι^^ι^α1ήί άΙΙέΟπι {Ββαΐ. 32. 15). ΟοΊο 
61 δο^οιοοηιοι ίιιοοίφ ίοιΙορΓβοβϋίΙοοι ίϋααι ίΓ30ΐ ουπι 
βχ 3ΐϋ8 αΐΗΐίβ Ιυιη Ιιίοο 8ϋ>ί 3€€6Γ8ίτ6Γαη1. Αα(1ί βοίιη ΑΚεΐΙΙΕΡ. α)Ν8ΤΑΝΤ1Ν0Ρ. η 

ρτορΙΐ6ΐ3θΐ (1ίθ6αΐ6θίΐ : Ηακ ίηίφηΐα$ 8οά9ίΗοηηι, η9οά 
ίη $αΐίΘααβ ραηκΜ Ιαίάυίβδαηί (ΕζβνΗ. 16. 49). ΜοΓϋοβ 

60101 ί1ΐ6 φΙ38ί Γ3(1ίΧ 6ΐ Γθ08 (Ιθί(ΐ301 ΙΟβΙΟΓΟΟΙ ΟΠ1• 

ηίοσι 681. 
5. ί€)ΐίΐύηίη βοκιηρίο $ίΐηαοτηηί ΰοηηιεηάαίηΓ, — 

ΥΜίβΐί ΟΙ*3ρθ1α! 000001601001 ? νί(ΐ6 611301 ]β]οοϋ ρΓα•- 
0ΐ3Γ3 Γ3θίθΟΓ3. Οθ3(ΐΓ3ςΊθΐ3 (1*108 €001 ]θ]θπαδ86ΐ 013- 

§008 Μθ868, 1ο(;Ί$ ΐη1>οΐ38 30θίρ6Γ6 ροΐοίΐ ; 61 ηοοπυιοι, 

Οΐ (1β8000(1ίΐ, νί(1ίΐ ροροϋ ίθί(1θίΐ3ΐ6αΐ, ς03$ 0001 Ι30ΐ0 
8ΐΟ(ΙΊθ, 6ΐ388ί(1θΊΐ.Ίΐ6, 30θίρ6Γ6 ροΐοίΐ , 6ϋ$ 3ΐ)]60ΐ38 

οοοίΓίνίΐ ( Εχοά, 24. 18 ; βί 51. 18 ; α 52. 19) , 31». 

80ΠΐθΙΟ 6886 06Ο8(ΐΟ8 , οϋπΟΟΙ 6ΐ ρΓ3βν3ηθ3ΐΟΓ6ΙΙΙ |Μ)• 
ροΐοοΐ 16§68 3 ΟοΠίίοΟ 0ΟΟ(1ίΐ38 30θίρ6Γ6. ΟΐΙ3ρΓθρΐ6Γ 
(16000 ς03(ΐΓ32ίΐΐΐ3 (1Ί6Γ001 ]θ]θθίθ 0ρ08 Η3ΐ)θίΐ 3(1 οιί- 
Π10(Ιθ8 ίΠβ ρΓ0ρΙΐ6ΐ3, Οΐ ΐ3ΐ)θΐ38 ρΐΌρΙΟΓ ίρδΟΠΙΙΟ ίοί- 
ςθίΐ3ΐ601 0ΟΟΐΓίΐ38 ίΙΟΓΟΟΙ δθρ6Γ06 Γ606ρΐ38 (ΐ6ρθΓΐ3Γ6ΐ 

( Εχοά, 54. 28 ). Τοΐί(ΐ6ΐΩ (1ί6Γθΐο |β]οοΊοοι 61 ιο3» 
0008 Η6Γΐ38 ΐΓ3ο$6£[ίΐ , νίΐΗΐ3(ίθβ οιΟΓίίδ Ιγπιοοίιΐο, 61 
οοΓπι ί^οοο ςο3δί ίη οικίοοι ι αρίοδ , 6ΐΊ3αι υδηθ6 ίο 

(Ι300(1ί610 ηΐθη6Π1 ΟΟΟ 6Χρ6Γΐ0δ68ΐ (5. Κβρ, 19. 8). 
ΥΐΓ ςθθςθ6 (ΐ68ί(ΐ6Γ]0ΠΙ01, Ρ6Γ3010 ΟΙΟΙΙΟΓΟΙΟ (ΙίΟΓΟΟΙ 
]θ]θθίθ , 3(1θΐίΓ30(ΐ301 ίΠβΠα νίδίΟΟΟΙΟ 030108 681 , 01 
ΙΟΟΟΟΟΙ ΓθΓΟΓ6ηΐ ΟΟΟίρΟδΟΟίΐ ίο Ονί 001(106 013080610- 

(1ίθ6θΐ νβΓίίΙ (Ώαη, 10. 5), οοο θ3ΐθΓ3σι οοοιοιοΐ3ο$^ 

86(1 Γ6Πΐ3ΐ6 01306016 3ρρ6ΓΐΙυΠ1010ΐ3ΐθΙΟΟθΙΐίΙ>608. Ι1(>0 

]6]οοίθ6ΐΝίοίνίΙχοδί, 860ΐ60ΐΐ30ΐ ΟοοιίοΊ Γ6ν003Γ0η1. 

οΙΰοίβΟΐΟδ υΐ 1301 ]0016013 (|0301 1ΐΟΟΐίθ6δ ίΙΙΐκΙ 808θί-> 
Ρ6Γ6ΙΙΙ , 01 810 3ΐ)806(ΐ6θΐ68 υθΟδ(|θίδ(|υ6 3 013ΐίδ δΐιι- 

(Ιίίδ, 3(1 οΐ6θΐ6θ1ί3ΐο οοίνοΓδΟΓΟΟΐ Οοοιίιιοιο ρΓονηο3- 
Γβοί {^οη(Β 5. 7). Ει ςο1(1 οίΓθ3 δοπ'οδ υ1ΐ6Γίο8 νβΓ- 

80Γ ? ΕίΟΙίίοΐ ρθδ86Π108 61 31*108 ρΙΟΓΙΠΙΟδ 0001016010- 
Γ3Γ6 61 ίο ν6ΐ6Γΐ, 6ΐ ίο ΝΟΥΟ Τ6δΐ30160ΐ0 ρβΓ ]6]Ηθίθ01 
06ΐβ1>Γ3(Οδ ; Υ6Γυ01 0ρ6Γ2β ρΓβΐίοΐΟ 681, 0ΐ 3ι1 0001010- 

ηοοι 0081η οοιοίοοι Οοοιίοοοι Υ6οί3οιο8• Οοοιίοο» 

60101 ΟΟδΙΟΓ ^Ε8υ8 ΟοΚΙδΤυδ 61 ίρ86 (|03(ΐΓ3§ίθΐ3 (Ιίο- 
ηίΟΙ ρΓΧ0ΐΐ880 ]6]υηΙθ, δίο 06Γΐ3Ο16Ο 00ΙΙΙΓ3 (1ί3ΐΚ)1υ01 
3§ςΓ6$808 65ΐ (ΜαΙίΗ, 4. 2), 00)θί1)Οδ(Ι06 001)18 6X601- 
ρίοοΐ (ΐ6(1ίΐ , ΙΙΙ ρ6Γ ίΐΐΐκΐ 3Γ016010Γ, 6ΐ 6Χ ίΠο ΓΟΐΐΠν 
800130108, 013(1 ρθ{^03010θηΐΓ3 (]ί3ΐκ>ΙθΟΙ 1θ8ΐΓ030ΐυΓ. 

Αι Ιιίο ΓθΓΐ388ΐ8 Γο§3ν6πΐ ηοίβρίβοι ΟΟΓΟίη (|θί 3θοΓκο» 

Υί(ΐ60ΐ , €( 61θίΐ3ΐίθΓβ 301010 8001 : φΙ3Γ6 10ΐί(ΐ6ΐη , 

ςιιοί &6τνί, (1*168 Οοο)πιο8 ]6]υη3α'6 (Μ)08ρί6ίΐ0Γ, 61 ηη- 
ηΐ6πιπι ίΠοιη ιιοο ΐΓ308£;Γ6(1ί(υΓ ? Νοο Ιιοο ΙοοιβΓΟ, 

ΙΙ6(|06 ίίΟδΙΠΙ, ίοΐΟ Υ6Γ0 83ρί60ΐ6Γ 6ΐ ρΓΟ ίοοίΤαϋίΙί ΪΙ- 
Πθ8 Ι)6θί^θίΐ3ΐ6 Γ30Ι001 6δ1. Ν60ΐρ6 06 6Χί8ΐίθ1β1υΓ 3ρ- 
ρ3Γ60ΐ6Γ 1301001 3(1ν6θί8$6 , 6ΐ 000 38800ΐρδ1δ80 03Γ- 
0601, Υ6ΐ 6ΧΙΓ3 1100130301 6856 1ΐ3ΐ0Γ301, ρΓ0ρΐ6Γ ΙΐΟΟ 
ίΙΙΟΟΙ ίρδΟΟΙ 00Π16Γ00ΐ]6]Π03ΐ, 06ς06 3Γΐ08 Ιΐίδ (1*16* 
1μΙ8 3(1]ίθίΐ , δίο ΥΟΐβΟδ ΟΟΟίΟοΓίΟδΟΓΟΙΟ ίθΐρθ(ΐ6Ιΐΐί301 
ίΓ603Γ6. Ν301 81 Γ6ΐ»05 ίΐ3 £68118 , (]θί(ΐ301 61*13010001 
1813 Ιοηοί 30(ΐ60ΐ, Οίδί ΙΐΟΓΟΟΙ ρΓ.Τ8θ1θ8 1ΐ3Π0 ίΙΙίδ 30• 
8310 3(160118861 , (Ιθί(1 000 (ΙίΟβΓβ 38^Γ6δδΟΠ 6Γ3ΙΙΙ ? 
1(ΐ60 ΟΟΐοίΐ ρΐ0Γ68 (1ί68 ]6]θ03Γ6 , 86(1 ΙΟίίίΙΟΙΟ , (|00ΐ 
86ΤΥί : 01Γ6 ίρ83 008 ΟΠΚΐίηΙ, 86 63(1βΠ1 (]03 008 0:ΐΓΟΟ 
301101001 61 3 0310Γ3 00δΐΓ3 6ΧΙΓ306001 000 Γυί8$6. 
4. €9Βΐ6Τυ01 (ΙΟΟθί301 3 Οθ1)ΐ8 (ΐ6ΙΟ0ΟδΐΓ3ΐ001 6δ1 , 

ςο3θ) 013003 8ίΙ ]6)οοϋ νΊ8, 61 ({0301 οιο1Γφΐ6χ οχ ίΠ<» 

υΐί1ίΐ38« ίϋΐΙϋΟ 6Χ60φΙθ δΟΓΥΟΓΟίη 30 ΟοΟίίοί βίίΐ Ο8100- 
1001 ; ί(ΐ60 9ΐ)86€Γ0 03Γΐ3ΐΟΙΟ νΟδίΠΙΙΟ ^ 0ΐ 8016016• 25 ΙΝ ΟΑΡ. Ι €ΚΝΕ8. ΠΟΜΙΓ.. Ι ϋ ά'κλώς'Κουλεύωμεν, άλλάλογισμψ τλ χχθ* έιυτους οΙ- 
χονομώμβν. Μή γλρ Ισταί τι κέρδος ήμίν άιΛ της ήμ«- 
ρινής άΖχιφαγίας, κοΛ της πολλής μέθης ; Κα\ τί λέγω 
κέρδος; Άλλα κ»\ πολλή ή ζημία, κα\ ή βλάβη άφ4- 
οητος. "Οταν γάρ καταβαπτισθή ύπ6 της πολλής οίνο- 
'κοσίας ό λογισμδς , ευθέως έξ αρχής και έκ προοιμίων 
άποκρούσεται τ^ άπ6 τής νηστείας κέρδος. 11 γάρ άη- 
δέστερον «, ε!πέ μοι , τί δΙ άσχημονέστερον, δταν μέχρι 
μεσονυκτίου τί»ν Ακρατον σπώντες , ύτΛ τήν 2ω τής 
άκτΐνος τής ηλιακής άνισχούσης, ώς πρόσφατον του 
«Γνου έμφορηθέντες, ούτως άποπνέουσι , καΐ αηδείς μέν 
φαίνονται τοις συντυγχάνουσιν, ευκαταφρόνητοι δέ τοις 
οίκέταις , κα\ καταγελωνται τεαρά πάντων των όπωτουν 
τδ δέον συνορώντων, κα\ πρδ τούτων απάντων, δταν δι3ί 
τήν πολλήν ταύτην άκρασίαν, καΐ τήν άμετρίαν τήν 
&καιρον κα\ άνόνητον, καΐ τήν παρ3ί του θεού άγανάτ 
χτησιν έπιαπώ^/ται ; 01 γάρ μέβνσα^ φησί, βασιΛεΙατ 
θεού ού χΛτφονομήσουσι, Τί ου ν &ν τούτων άθλιώτε- 
ρον γένοιτ' &ν, των διά βραχειαν κα\ επιβλαβή ήδονήν 
των τής βασιλείας πρόθυρων έχβαλλο μένων ; Άλλα ^ή 
γένοιτο τίνα των ενταύθα συνειλεγμένων τούτο) άλώναι 
τ φ πάθει ' άλλα μετά πάσης φιλοσοφίας κα\ σωφροσύ- 
νης, κα\ τήν παρουσαν ήμέραν εστίασα μένους, καΙ του 
χειμώνος κα\ τής ζάλης, ήν ή μέθη έργάζεσθαι πέφυ- 
νεν, έλευΟερωΟέντας εις τδν λιμένα χαζαντήσαι των- 
ημετέρων ψυχών, τήν νηστείαν λέγω , Γνα μετά δαψι- 
λείας τά άπδ ταύτης δυνηθώμεν καρπώσασθαι αγαθά, 
"ϋσπερ γάρ ή άδηφαγία μυρίων κακών αίτία χα\ πρ^- 
^νος τφ τών ανθρώπων γίνεται γένει, ούτω κα\ ή νη- 
ατεία κα\ ή τής γαστρδς υπεροψία τών άφατων [4] ήμίν 
αγαθών άεί αΙτία γέγονε ^. Πλάσας γάρ έξ αρχής τδν 
ανθρωπον ί θεδς , κα\ είδώς, οτι τούτου αύτψ μάλιστα 
δει τοϋ φαρμάκου πρδς τήν τής ψυχής σωτηρίαν, ευθέως 
κα\ έκ προοιμίων τφ προιτοπλάστφ ταύτην δέδωκε τήν 
Ιντολήν εΙπών • Άλο παντός ξύΛον του έτ τφ Λαρα* 
ΰείσφ βρώσει φαγχ( • άπό δέ τον ξύΛον τον γιτώ- 
σκειτ χοΛότ χαϊ Λοτηρύν, ού φάγεσΟε άπ* αύτον. Τ6 
ύ^ >έγειν, τόδε φάγε, κα\ τόδε μή φάγης, νηστείας ήν 
εΐκών. Άλλα δέον φυλάξαι τήν έντολήν, τοΰτο μέν οΟκ 
έποίησε, δι' άκρασίαν δΐ τής « γαστρ6ς ήττηθε\ς, κα\ 
τήν παρακοήν έργασάμενος , θανάτψ κατεδικάζετο. 
Επειδή γάρ ειδεν ό πονηρδς δαίμων εκείνος, καΐ έχθρδς 
τής φύσεως τής ημετέρας τήν έν τφ τΓαραδείσι,υ δια- 
γωγήν του πρωτοπλάστου , κα\ τδν άταλαίττωρον βίον 
εκείνον, κα\ δτι, καθάτυερ άγγελος , ούτω σώματι συμ- 
πεπλεγμένος διήγεν έπ\ τής γης. βουλεμένος αΟτδν 
ύποσκελίσαι καΐ καταβαλειν έλπίδι μειζόνων υποσχέ- 
σεων, κα\ τών έν χερσίν έξέβαλε. Τοσουτδν έστι τδ μή 
μένειν έπ\ τών οικείων δρων, άλλα τών μειζδνων έφίε- 
σθαι. Κα\ τοΟτο αύτδ δηλών σοφός τις έλεγε • Φθύνφ 
δέ διαΰόΛον θάνατος είσηΛβετ εΙς τόν κόσ^ιον, £ιδες, 
αγαπητέ, πώς έκ προοιμίων έξ άδηφαγίας ό θάνατος 
τήν εΓσοδον δσχεν ; Σχόπει δέ πάλιν κα\ μετά ταΟτα τήν 
θείαν Γραφήν κατηγορούσαν συνεχώς τής τρυφής, και 
λέγουσαν ποτέ μέν, Έκάΰισετ ό Λαός φαγείτ^ χαΧ 
Λΐε'γ, χαΐ άνέσττισαν χα/ζειν άλλοτε δέ, "Κραγε, 
χαί ίπιε, καϊ έΜπάνθη, χαΐ έααχύτΟη , καΙ άπεΛά- 
χτισετ ό ήγοΛημέτος. Κα\ οΐ τά Σόδομα δέ οίκου ντες 
μ£τά τών άλλων κακών εντεύθεν τήν άπαραίτητον δργήν 

* Οοίβΐΐο. τί γαρ άναιδέστϊρον. ΙΙιΜβιη Ιβ^βηύυηι 8θ8ρ{οα1)3~ 
ΐιΐΓ, Ιο8ΐβ δ^νϋΐο, Αη(ΐΓ6Α9 Ρουη3ϊθ5, ^ όταν* 56<1 υίΓυνίβ 
πιοιίυ 1)606 ΗβΙιΰΙ. 

)> ΟυβΙΟΟΓ 11)58. αγαθών αΙτία γίνεται. 
•• ΓοίΗΐίιι. δι' άχρασίας γάρ τη;. 

* Κ6^. υιια$ τούτο γάρ το. έκείνην έπεσπάσαντο. "Άκουσον γάρ του προφήτου λέ- 
γοντος • Το ντο τδ * άνόμτιιια Σοδόμωτ, δτι έτ χΛη- 
σμοτχί άρτων έσπατά,Χωτ. Καθάπερ γάρ πηγή τις καΐ 
^ίζα τυγχάνει τών κακών απάντων. 

γ*. Είδες τής άδηφαγίας τήν βλάβην ; "Ο^α μοι πάλιν 
τής νηστείας τά κατορθώματα •. Τεσσαράκοντα ήμεο*Τ»ν 
νηστείαν έπιδειζάμενος 4 μέγας Μωσή:, της νομοθεσίας 
τάς πλάκας λαβείν ήδυνήθη * κα\ επειδή κατελθών είδε 
του λαού τήν παρανομίαν, άς μετά τοσαύτης προσεδρίας 
λαβείν ίσχυσε, ταύτας [&ίψας συνέκλασεν, άτοτΓον είναι 
λογισάμενος, μεθύοντα λα^ν κα\ παρανομούντα νομοθε- 
σίαν ΔεστΓότου δέξασθαι. Διδ και έτερων πάλιν τεσσαρά- 
κοντα ήμερων νηστείας έδεήθη ό θαυμάσιος εκείνος 
προφήτης, ίνα δυνηθή τάς διά τήν παρανομίαν αυτών 
σύντριβε ίσας πλάκας ' πάλιν &νο^θεν δεζάμενος κατ- 
ενεγκείν. ΚαΙ δ μέγας δέ Ηλίας τοσούτων ήμερων νη- 
στείαν έπεδείξατο, κα\ τήν του θανάτου τυραννίδα δια - 
φυγών, κα\ μετά πυρίνου άρματος ώς εΙς τ^^ν ούρανδν 
άνελΟών, κα\ ουδέπω και τήμερον θανάτου πείραν λα- 
βών. Κα\ 6 άνήρ δέ τών επιθυμιών, πολλών ήμερων 
νηστείαν έπιδειξά μένος, ούτως ήξιώθη τής θαυμαστής 
εκείνης οπτασίας, δς κα\ τών λεόντων τδν θυμ^ν έχαλί- 
νωσε, κα\ εΙς προβάτων ήμερότητα μετέστησεν, ού τήν 
φύσιν μεταβαλών, άλλα τής Θηρΐ6»δίας μενούσης τήν 
προαίρεσιν άμείψας. Ταύτη καΐ Νινευίται χρησάμενοι 
τήν άττόφασιν άνεκαλέσαντο του Δεσπότου, [5] μετά 
τών ανθρώπων καΐ τδ τών άλογων γένος ταύτην έπι- 
δείξασθαι παρασκευάσαντες , κα\ ούτως άποστάντες 
έκαστος άπδ τών πονηρών επιτηδευμάτων, είς φιλαν- 
θρωπίαν έξεχαλέσαντο τδν τών απάντων Δεσπότην. Κα\ 
τί περί τους δούλους Ιτι στρέφομαι (χα\ γάρ εχομεν κα\ 
έτερους πολλούς άριθμήσαι, καΐ έν τή Παλαιά καΐ έν 
τή Καινή διά ταύτης εύδοκιμήσαντας), δέον έπ\ τδν 
κοινδν απάντων ημών Δεσπότην έλθείν ; Ό γάρ Κύριος 
ημών Ιησούς Χ ριστδς χα\αύτος τεσσαράκοντα ήμερων 
νηστείαν έπιδειξά μένος, ούτω τής πρδς τδν διάβολον 
ήψατο πάλης, πάσιν ήμίν ύπογραμμδν διδους, ώστε διά 
ταύτης καθοπλίζεσθαι, κα\ τήν εντεύθεν Ισχύν προσλα- 
βό^/τας ούτω παρατάττεσΟαι εΙς τήν πρδς εκείνον μά- 
χην. Άλλ' ενταύθα ίσως Ιροιτό τις άν τών όςύ βλετςόν- 
τ(ϋν κα\ διεγηγερμένων τήν διάνοιαν • τίνος ένεκεν τάς 
αύτάς τοίς δούλοις ημέρας ό Δίσπότης νηστεύων φαίνε- 
ται, κα\ ούχ ύπερηκόντισβ τδν αριθμόν ; ϋύχ απλώς ούΰέ 
εική τούτο γεγένηται , άλλα κα\ τούτο σοφώς χα\ χ^χ^ 
τήν άφατον αυτού φιλανθρωπίαν. "Ινα γάρ μή νομϋνΟϋ 
δοκήσει παραγεγενήσθαι, κα\ μή άνειληφέναι σάρκα, ή 
έξω τής φύσεως είναι τής ανθρωπινής, διά τούτο τδν 
αύτδνάριθμδν νηστεύει, κα\ού προστίθησι ταίς ήμέραις, 
ώστε έπιστομίσαι τών άναισχυντείν βουλομένων τήν 
φιλονεικίαν. ΕΙ γάρ καΐ τούτου γεγενημένου εΕσ\ν Ιτι 
κα\ νυν τίνες ταύτα τόλμώντες φθέγγεσθαι, εί μή τή 
οίκεί^ προγνώσει ταύτην αυτών έξέχοψε τήν άφορμήν, 
τί ούκ άν επεχείρησαν είττειν ; Διά τούτο ούκ ανέχεται 
πλείους ημέρας νηστεύσαι, άλλα τοσαύτας δσας οί δού- 
λοι • ίνα δι' αυτών τών πραγμάτων ημάς παίδευση , δτι 
τήν αυτήν σάρχα κα\ αύτδς περιέκειτο καΐ ούχ Ιξω τής 
φύσεως τής ημετέρας ύπήρχεν. 

δ*. Άλλ' δτι μέν μεγάλη τής νηστείας ή ίσχυς, κα\ πβλυ 
τδ έκ ταύτης κέρδος τή ψυχή προσγινόμενον, κα\ έχ τών 
δούλων κα\ έκ του Δεσπότου δήλον ήμίν γεγένηται* πα- 
ρακαλώ ούν τήν ύμετέραν άγάπην , είδότας αυτής τδ 

« Κβ^. νηστείας τό χατόρΟωμα. 

[ δΐο §λν)1. 61 οηιιΐ68 Ρ6Ι16 1088. ; ΜοΓβΙ. ιθ6η(1θ8€ σνντρίψαι 
πλάχας. 25 8. ;0ΑΝΝΙδ ΟΗΒΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. %β χ4ρ&ς, μή βιά ^^6υμ{αν άπιάσασθαι τήν έχ ταύτης ώφέ- 
λειαν, μηοέ βυσχεραίνειν πρ6ς τήν ταύτη.; ιταρουσίαν, 
Αλλά χαίρε&ν χαΐ όγάλλεσΟαι, κατά τ6ν μαχάριον ΙΙαΟ• 
λον "ΟίΤψ ^άρ ό ίξω ήμώτ άνθρωπος Βία^ύΒίραται^ 
τοσούτφ 6 έσω ά>'α»αιτσνταί. Νηστεία γάρ τ9^ς ψυ- 
χής ίατι τροφή , χαΐ χαθάπερ αΟτη ή σωματιχη τροφή 
•κιαίνει τ6 σώμα, ου ω χαΐ ή νηστεία τήν ψυχήν εύτονωτέ- 
ραν Ιργάζεται, χουφον αύττζ τ6 πτερών χατασχευά^ει, με- 
τάρσιον αυτήν ποιεί, τά Ανω φαντά^εσΟαι προςενε?,άνωτέ- 
ραν αυτήν των ηδονών χα\τών ^^βέων * τοΟ παρ<^ντος βίου 
άπεργαζομένη. ΚαΙ χαθάπερ τά χουφα των πλοίων όξυτε- 
ρον τά πελάγη διαπερί, τά πολλφ τφ φ^ρτψ βα ρου μένα 
ύΐΒοβρύχια γίνεται * ούτως ή μέν νηστεία χουφ<$τερον >> 
έργβιζομένη τ^ν λογισμών, τοαρασχευάζει μβτ' εύχολίας 
τ^ πέλαγος του παρόντος βίου διατιερ^ν, χα\ πρ^ς τ6ν 
ουρανών χα\ τά έν το?ς ούρανοΓς έτττοήσΟαι, χα> μηδέν 
ήγεΖσθαι τά παρόντα, άλλα σχιας χα\ όνειράτων ουδα- 
μινέστερον αυτά παρατρέχειν. Ί1 δΐ μέθη χα\ ή άδηφα- 
γ£α βαρύνουσα τ6ν λογισμδν, [β] χα\ πιαίνουσα τήν 
αάρχα, αίχμάλωτον εργάζεται τήν ψυχήν, πανταχόθεν 
αυτήν πολιορχοΰσα, χα\ ούχ άφΐΐϊσα του λογισμού τ6 
χριτήριον έ|&^ωμένον ίχειν, χατά κρημνών φέρεσθαι 
παρασκευάζει. χα\ κατά της οίκείας σωτηρίας άπαντα 
έργάζεσθαι. Μή δή ^ςιθύμως οίκονομώμεν, άγαττητοί, τά 
χατά τήν σωτηρίαν τήν ήμετέραν * άλλ* είδότες δσα 
χχχά εντεύθεν τίκτεται, φεύγωμεν τήν ίξ αυτής βλάβην. 
ΟύδΙ γάρ Ιν τϊ) Καΐν|) μόνον, ΙνΟα πλείοίν ή έπίτασι; 
της φιλοσοφίας, κα\ μείζονα τά σκάμματα, και μεγάλοι 
οΐ ιδρώτες, κα\ πολλά τά βραβεία, και άφατοι ο! στέφα- 
νοι, τά της τρυφής άττηγόρευται, άλλα κα\ έπ\ της Πα- 
λαιβς, ήνίχα ίτι τ^ σκιά παρεκάΟηντο, και τψ λύχνψ 
ήσαν προσηλωμένοι, χα\ καθάπερ παιδία γαλακτοτρο- 
φούμενα, οΟτω χατά μικράν ε νήγοντο, ουδέ τότε ήφίεντο 
τρυφ^ν. Κα\ ινα μήνομίσητε απλώς ημάς κατηγοροΰν- 
τας της τρυφής ταύτα λέγειν, ακούσατε του προφήτου 
λέγοντος • ΟύαΙ οΐ ερχόμενοι εΙς Ίψέραν κακήν, οΐ 
χα9εύδοντες έπΙ κΛινών έΛεραντίνων, χάί κατασπα- 
χαΧωντες έΛΪ ταΤς στρωμναΤς αΰζων • οΐ έσθίοντες 
έρίρονς έκ ποιμνίων, καϊ μοσχάρια έκ μέσον ρου- 
χοΜων γαΛαβηνά' οΐ πίνοντες τόν δινΛισμένον 
οΊτον καΐ τά πρώτα μύρα χριόμε^'οι , ώς έστώτα 
έΛσγίσαντο, χαΐ ούχ ώς φεύγοντα, ΕΓδετε πόσην κατ- 
ηγορίαν έποιήσατο της τρυφής 6 προφήτης, κα\ ταύτα 
*Ι<>υ(δαίοις διαλεγόμενος, τοΙς άναισθήτοις, τοΙς άγνώ- 
μοβι, τοΙς καθ' ίχάστην ήμέραν γαστριζομένοις ; ϊκο- 
ικΖτε γάρ τών βημάτων τήν άκρίβειαν * διαβαλών αυτών 
τήν άδηφαγίαν χα\ τήν πολλήν έχ του οίνου μέθην, τότε 
Ιπήγαγεν, *0ς έστώτα έΛογΙσαντο, κα\ ούχ ώς ρεύ- 
γοντα, μονονουχ\ δειχνυς, δτι μέχρι του φάρυγγος χα\ 
τών χε ιλέων έστιν ή άπόλαυσις , χτΧ περαιτέρο) « ου 
πρ^ισιν. 

*Αλλ' ή μέν ηδονή βραχεία χα\ πρόσκαιρος, ή δέ οδύνη 
διηνεκής, κα\ πέρας ούχ έχουσα. Κα\ ταύτα, φησ\, διά 
της πείρας μαθόντες, 'ϋς έστώτα ϋΛα έλογίσαντο χα\ 
μένοντα, καϊ ούχ ώς (μεύγονζα, τούτ* Ιστιν. άφιπτά- 
μενα. χα\ ουδέ τ6 τυχ^ν παραμένοντα. Τοιαύτα γάρ 
άτεαντα τά ανθρώπινα χα\ τά σαρκικά * ο&πω παρεγέ- 
νοντο, καΐ άπεπτη • τοιούτον ή τρυφή , τοιούτον ή δόξα 
ή άνθρωπίνη κα\ ή δυναστεία, τοιούτον ό πλούτος, τοι- 
ούτον ή ευημερία πάσα τού παρό'/το; βίου, ουδέν βέβαιον 
(χουσα, ού^ν στάσιμον, ουδέν πάγιον, άλλα ποταμίων 
^νμάτων μδλ).ον παρατρέχει, κα\ έρημους κα\ γυμνούς 

• ΚαΙ τών ηδέων ΙΙίΐ*ο (1(^8(ιπ1 Ιη ΟμηΠπ 

1*0υ>ΐυοΓ ιπλ». χούφσν. ΙιιΓπι τά έν το•.< ούρανοΤς έπτοηβύαι. 
8«ν|.. : « έΐΓτοή<76αι, ίαυηαΐϋΐ αψ^ϋί/ιί^ ρ.•»έ? α(1 :ίΙ»ροηΊη 
ί/,'/ίη*, ίηη)€η$€ ύίύίΐΜ η$β, ϊιι Ιιοιιαιη ρ>Γΐοιιι (ΓΡ()ΐι«>ηκ 4:|ιγ> • 
ΜΜΐΐΜΐΚ), ϋθ«ΐΙ ΓΓ«<|»βιιΐίυκ {η Βΐιΐ.ιη. > 

« Γ«»Ι^Ιιη. περ«ίτ3ρον. ΙιιΓγλ ό)α ιμ»•»! έιτϋ»τα «Ιορκΐ ϊη πιηη. 
«ϋςοοΐ 61 ίη Οοίεΐίιι. καταλιμπάνει τους^ερ\ ταύτα Ιπτοημένο\κ^•*Αλλά τά 
πνευματικά ού τοιαύτα, άλλ* άττεναντίας τούτοις, βέ- 
βαια καΐ άχίνητα, μεταβολήν ούχ επιδεχόμενα , παντί 
τφ αΐώνι παρεχτεινόμενα <^. Πόσης ούν ούχ άν εΓη πα- 
ραφροσύνης τών ακινήτων τά σαλευόμενα άνταλλάττε- 
σθαι, τών διαιωνιζόντων τά πρόσκαιρα, τών άφιπταμέ- 
νων τά διηνεκώς μένοντα, τών πολλήν έν τφ μέλλοντι 
αΐώνι τήν άπόλαυσιν προζενούντων τά [7] πολλήν τήν 
κόλασιν ήμίν έκεΐ κατασχευάζοντα ' ; Ταύτα βή πάντα 
έννοούντες, άγαπητο\, κα\ πολύν της ημετέρας σοιτη- 
ρίας• ποιούμενοι λόγον , καταφρονήσωμεν της τρυφής 
της άνονήτου κα\ έπιβλαβ' ύς * άσιΙασώμεΟα τήν νηστείαν, 
χα\ τήν άλλην άπασαν φιλοσοφίαν, χα\ τού βίου πο)Αήν 
τήν μεταβολήν έπιδειξώμεθα, κα\ καθ' έκάστην ήμερων 
πρδς τήν τών αγαθών εργοίν πραξιν έπειγώμεθα * ?να 
τ6νκαιρ6ν άπαντα τή; αγίας τεσσαρακοστή.-, τήν τινευ- 
ματικήν έμπορίαν έμπορευσάμενοι, κα\ πολύν τ^ν πλού- 
τον συναγαγόντες της αρετής, οΟτο) χαταξιωθώμεν κα\ 
εΙς τήν κυρίαν ήμέραν β παραγενέσθαι, καΐ μετά πα^- 
^ησίας τζ φρικτή κα\ πνευματική τραπέζη προσελθείν, 
χα\ τών άπο^^^δήτων εκείνων χαΐ αθανάτων αγαθών με- 
τασχεΤν μετά καθαρού τού συνειδότος, καΐ τη; εκείθεν 
πληρωθήναι χάριτος, εύχαΐς καΐ πρεσβείαις τών εύαρε- 
στησάντων αύτψ Χριστψ τψ φιλανθρώπφ Θεφ ημών, 
μεθ' οΐ τω Πατρ\ άμα τφ άγίω Πνεύματι δόξα,'κράτοςΙ 
τιμή, νυν χα\ άε\, χα\ είς τους αιώνας τών αίώνων. Άμί^ ν 

ΟΜΙΛΙΑ ». 

ΕΙς τ^ρτ άρχ^ν της κτίσεως • € 'Εν ^χζ έποίησετ ό 
θεός τόν ούρανόν χαϊ ^ή^ γηγ Ιι.> 

α'. Πολλής σήμερον πληρούμαι της ηδονής, ορών υμών 
τά ποθεινά πρόσωπα. ΚαΙ γάρ ούχ ούτω πατέρας φιλό- 
στοργοι χαίρουσι, κα\ ευφραίνονται τών παίδων αυτούς 
πανταχόθεν κυκλούντων, χαΐ διά της άλλης εύχοσμίας » 
χα\ της άλλης θεραπείας πολλήν τήν ήδονήν τταρεχόν • 
των, ώς έγώ νύν χαίρω κα\ ευφραίνομαι, ορών υμών 
τήν πνευ ματικήν ταύτην σύνοδον μετά τοσαύτης εύκο- 
σμίας ενταύθα παραγενομίνην. χα\ ακμάζοντα τδν π<- 
θον έχουσαν περ\ τήν άχρόασιν τών θείων λογίων , χαΙ 
της σαοχιχής τροφής ύπεριδόντας, χα\ πρ?)ς τήν τυν^υ- 
ματικήν έστίασιν έπειγομένους, κα\ δι' αυτών τών έργων 
τ^ τού Κυρίου λόγιον δεικνύντας, τ^ λέγον • Ούκ έπ" 
άρτφ μόνφ ζήσεται άνθρωπος, άΛΧ έπΙ παντϊ />*}- 
μάτι έκπορενομένφ διά στόματος Θεού. Φέρε ούν και\ 
ήμεΤς μιμιν«ί»μ«θα τους γηπόνους• κα\ καθάπερ έκεΓ- 
νοι, έπειδάν Γδωσι τήν άρουραν έχχεκαθαρμένην, κα\ 
της άιώ τών βοτάνων λύμης άπηλλαγμένην, μετά πολ- 
λής της δαψιλείας τά σπέρματα καταβάλλουσ; • τόν αύτ^ 
δή τρόπον κα\ ήμεΤς, επειδή τβ τού Θεού χάριτι νύν 
ήμΐν ή άρουρα αύτη ή πνευματική καΟαρεύει τών διεν- 
οχλούντων παθών, της τρυφής έκτιοδών γεγενημένης, 
χα\ ουδαμού ζάλη ουδέ χειμών έν τοις λογισμοΓς, άλλα 
γαλήνη χα\ πολλή ή ησυχία της διανοίας έπτερωμένης ι , 
χαΐ προς αύτ6ν, ώς εΙττεΤν , τ6ν ουρανών τεταμένης, χα\ 
τά πνευματικά πρ6 τών σαρκικών φανταζομένης • μικρά 

Ι ΓοΙδΠΐι. χαΙ γυμνούς ήμας άποχαθίστησιν. 

<^ Η£€, ποΕντΙ τφ αΐώνι παρεχτεινόμενα, (ΙββιιαΙ Ιη ΟιΙβΙΙη. λ| 
ίη Ηβ^ίβ όϋΟϋυΑ. ΙηΓπι τών άφιπταμένων τά διηνιχώζ μβνοντα. 
δβνΙΙ. τα άφιπτάμενα τών διηνεχώ; μενόντων. 86(^011 8ΐιιηιΐ29 
ίιιςοΐΐ, «αοΐυηίΑΐβιη ιηβοϋβοηρίί Οοη»ΐ9θΐΐιιορο1|ΐ3η| ^οηίριί 
01ΒΙΘΓ05 οηιπθ8 οΐ ίιιΙβΓριβΙβίΠ, ςιιί Ιβ^υηΙτωιι άφιπτ'χα&ν^ιΐν 
τάδιηνεχώς μένοντα, ρθΓΐϋΛίΙα 0Γ.ιΙ<οηί8»(πΐ€(ιΐΓ:ι.» .*!)ί?(Γι•πΒΙ 
Ιιμ; ΙιΐΝΟΐίΐΑ εΐ Ιηνβίη (1ίεβη<1ί Γ>ϋο «Ιϋβ ;<ρη<4 Οιγ)τμ>8Ιι)- 
οιυιη βχθίηρϋβ ηίΙ&ΐυΓ, ΐιοΙυϊοιίΜ 6βιη οοηΐΤΑ ΐΐι.βπι ΐοι ρχβιη- 
ρΙχΓΐυιη ηηυϋΐΓβ. 

' ϋυο 0188. βΐ ΟοΙβΠη. έχει παροΜπευάζοντα. ΙΙοχ ΐ:η|<(1ίη. 
αγαπητοί πολλίίν τής σωτηρίας ποιούμενοι φροντίδα κατβφρ. 

• ΕΙς τήν χυρίβίν ήμέραν. Ηίο χυρίβ ήϋίερα, ηιι»8Ϊ Κυρίου ήμε- 
ρα, 68ΐ Οοιη{ιιί <ϋβ8, Ιιοΰ 68ΐ8ϋΐΐ€ΐυιη Ρ^βοΙι». Ιϋ ηυοα μ;6ΐιΐ4ΐ« 
ρχρΗοΑίυΓίιοπι.'.ΙΙ. 

>> ΓοΪΝΐΐηίΑηυβ ««ΙόίΙ ή δέ γ?) ήν αόρατος χβΐ άχ«τ«σχΓ^α<ττος. 

1 ΟοίΗΐίΗ. διά τής εύχοσμίας, Γβοΐβ. δ«νίΙ. χαΐ διά τής άλ/ης 
εύχοτμίας χα) διά πάσης θεραπείας. 

ί \>\\0 ΐη88. τής διανοίας έπαιρομενης. «5 ΙΝ αίΡ. 1. 6ΕΝΕδ. Ι10Μ1Ι.. Ν. Μ φίλΐιίαια 6Χ ϋ1θ£ΐ(Ιυ€πιηι, ηο ιιϋΐίΐαίβηι Ιβιιΐ.ιιη, ^ιι« 
βχ ϋΐο ραπίΜΐτ, ρβΓ ιΐ6$ί4ΐΙαιιι Γορ6ΐΙ»:ί8, Ηβφΐβ οοιιΐπ- 
&16Ηΐίηί ρτορίβτ ιΠίυ& αιίνθίιΐυιη, 5€ϋ ^λίΜΐϋΐιΐίβ 61 βι* 
ιυΙΙβιίβ, »6θαιι<1οιη Ιιβαίιιιη ΡΑϋΙιιιη, (ϋοβηΐβιη : Οιμιι• 
Ιβ «Εΐιτιηίι ηο$Ιϋτ Ηοηιο ϋοηΗηηρίΙϋτ^ ίαηΙ» ίηίβτηια η* 
ηοΜίιΐΓ (2. €οτ. 4. 16). ^^^ιιη^υιη βιιίιη αηίιη« ηο&ΐηο 
λΠιιι«ηΐυ•η €5ΐ, €ΐ βίουΐ οοΓ|Κ>ΓίΐΙί3 Ίδΐβ € Ί[>(ΐ$ ίηιρίιι^ιιαΐ 
<;ΐ)Γρυ5, ίΐα 61 ]«*]ιυικιιη αιΓιιηαιη Ι):ιΙ)ί1ίθΓ6αι βΠίοίΙ βΐ 
νΜΐ6ΐι1ίθΓ<^•ιι , Ι6ν£8 61 ρ€οη:ΐ8 ραηΐ, ιιΐ ίη &οΙ>1ίιηβ Γ6- 
ι-βΐυΓ, θΐ βυηιιηα οοπΙβιηρΙαΓί <]ΐΐ6αΐ , νο1ιιρ(Αΐϋ>ιΐ5(|ΐΐ6, 
βι οοίΗΐϋιι» ηιι» ιη Ηοε ιιιιΐηϋο ΙιαΗβηΐυΓ βΐΜτίλ• ίρβ& 
8ί1 βυρβηΟΓ ^ £| ηιΐ6ίη9ϋιηοί1υιιι Ιονίοτββ η&νββ ω^ήα 
ν^ΙοτίΐΜ Ιηηββυιιΐ , οοηίπι ηιυΐΐί^ οηβΓίΚΝίδ §;Γ8ΐνλΐββ 
»ι•Ι)ΐιΐ6ΐγυιιΐϋΓ , ίΐ3 ]6]ιιιιίυιη ηιιΐιΐϋηι 1ονίθΓ6ΐη τ^ά* 
ά^Μ ιηβιιίοπι, βίΗοίΙ υΐ Γα€ίΓιιΐ8 Ιιιψΐ3 νίΐΦ ρβΙ^ι^αβ 

ΐΓ»Ι1$Πΐίΐΐ3ΐ , 61 ίη 0»1ΐΙΐη &0 €φ1β8ΐ4& 8υβρί€ί8ΐ, 61 Ι)ί- 

ΙϋΗ Γλοίϋΐ ρπΕ86αΐΊ»9 86^1 υΐ υιιι1)Γ38 βΐ βοιηηίβ ιΙίίΓιΐ£;6- 

ΙΤ 6βΙΙ8(*8ΐ. νβηίΠΙ Ι•1>ηθΐΜ 61 ΟΌρΐΐΐΑ (ΐ6((Γαν9ΐη8 ΠΗΜΗ 

ΚΜη, 61 'ίιηρ•η^3π• ειίΓριιβ, αιρϋν&ιη ΓϋοίΙ βιιίιηαπι » 
ι•ΐΜΐίςιΐ6 ΐΐΐ&ιη ορριΐ{|^ιΐ8 , ηοςιΐϋ δίιιίΐ ηΐίοηίδ ]α(1ί« 
αιιπι Γιπηυιη οοη8ί8ί6Γβ, 86(1 ίηιρβίΐίΐ υΐ ίη ρτ9β6<*ρ8 
Γι?Γ9(υΓ, 64 οη•ηί3 ΰοιιίπι ρΓορπ^ηι 8:ι1υΐ6πι ορ6Τ6ΐιΐΓ. 
Ιΐ^ίΙιΐΓ, (ϋ(60ΐί, η6 86βοί(6Γ ίηδίίΐιίληιυδ οα ηυορ αϋ 8ΐ)- 
Ιυΐ6ΐη ηοβίηοι «ΐιίηβηΐ; 8€€ΐ 8€ί6ηΐ68 ςτίΑπίλ ηια'α 
Ιιιη6 ηαβοί 8θΐ63ηί , Γυ^&ιηα8 (ΐΜηηυπι φΐοϋ 6Χ ίυ«ι 
ρτονβηίΐ. Ν6(|ΐΐ6 6ηίιη ίη ηονβι 16^6 βοίικη » υΐπ ηι.'ΐ]ιΐ8 
«υηΰ ρ1ιί1θ8θρΗί» βΐυιΐίυπι, πι3]ογ3 οβηΑπιίηα, πι ^%ηί 
8υιΙοΓ6δ, ιηιιΐΐα ΙϊπινίΑ, 64 ίη6Π&1)ί1<?8 οοτοηφ, (ΙΗίοϋι 
ΐΜ>Ιιίβ ίιι(0Γ<1ί€ϋυΓ, 86(1 οϋβηι ίη τβίβη, ηιΐϋπιΐο ^ιι(^α^ 
ΑίΜιοο υιη1)Π6 &>8ί(ΐ6Κ)αηΙ , 61 1ΐΐ66Γη« 6Γαηΐ βίΟχί . οι 
Τ6ΐιιΙ ρνβΓί (|αί 1α6ΐ6 ηαΐηυηΐιΐΓ, βίο ρ&υΐαΐίιη 6(1ιΐ(»- 

ΙνΗΙΙΙΙΓ, 116(1116 ΙΐΐηΟ ρ6Γ0ΐίΐ(6ΐΜΐηλυΓ (Ιβΐίοϋβ %8€αΓ6. £κ 

ηβ 6χΊ8ϋη)βΐί8 ηο8 ΐ6ΐπ6Γ6 (1ϋ1ίοί&5 3(χΜΐ8»η(ϋ5 ίβΐβ ϋί- 
06Τ6 , βυϋίΐβ ρΓορΙΐ6ΐαπι 816 1ο<|υ6η(6αι : Ϋω η$ ^μϊ 
«βΜΐαι< αά άίβιη πμ/νιν, άοτηιί€Ηί£$ ίη Ιβαίί Λμιάμ^ 
<Ι ία^ίίνΐεηΐη %η $1ταύ$ $ηη, €θΐηβά€ηΐ€ί /ίαάοί €λ ^τβ• 
Ι^'6ιι<, Η νίΐηΙο$ €χ ιη^κ» ατηιβηίοηιιιι Ιαα6ηΐ€$^ ^ί^βη- 
ΙΜ ά€((Β€ΛΐΗΜ φίιιιιιη , €ί ψτεύοΜ Ηη0α£ηΐί$ νηαί, φίο^ 
ΜίαηίΗΐ Ηαο ατΜίταίΐ $Ηηί^ α ηοη (^καιί (ιι^ίβΛίία {Αιηο% 
6. 3-5). Υίϋίϋΐίβ (|ΐΐ3ΐιΐ&ηι βΰουκιΐίοιιβιιι οοοιγα (Ι6ΐί- 
οίββ 8(Γ6Γ3Ι ρΓορΙΐ6ΐα, ΐ(1φΐ6 ουηι '^ιι^^»*^8 (ϋδ86Γβη8, 
84υρί(ϋ8, ίη^ηΐί&, 61 ςυοΙί<1ίβ νβηΐή (1θ(1ί1ί8 ? €οη$ί(ΐ6- 
ηΐ6 6ηίπι ν6τ1κ)Γΐιιη <1ίΙί£;6ηΐί3ΐη : ουηι βηίιη ίϋοΓυη) 
νί1υρ6η886ΐ €Γ3ριιΙ&ιη 61 ίΒ}πιθ(1ί(Ώπι Ι6η]υΐ6η1ι:)η] , 
Ιυηο 8υΙ)<ϋ(ΙΗ : Οη(ΐ$χ $ίαηίΐα ατΰίίηϋι «ΐιηί, 6ί ηοη ^κικί 
(^φ&ϊΐΐα : ΐαιιΐιιιη ηαη οβίβηϋβηβ, |;ιιΐΐυΓί$ 61 Ια1)ίοηιπι 
Ι6πυ8 6886 ΓΓυ6ΐΐ(Ιί νοίυρωί^ι, 61 ιιΙίΓα ηοη ρτο^Γβϋί. 
ΡΙναα ΙιηηΛΛΗαηαΗ τβνπη ηα(ιΐΓα•— Αΐ νοΙυρίΑβ (|υί- 

όοηΐ 1)Γ6νί8 681, 3(^ΐ6ηΐρθΓαΓίΑ, (]θΐ4>Γ α4ΐ(οπι ρ6Γρ6ΐυιΐ8 

61 Ιιιΐ6 6βΐΓ6ΐΐ8. £ΐ ΙίίΐΗϊ» ίηςιιΊι, ουηι βχρ6η6ΐιϋ3 (1ίι]ί• 
66τίΗ4, Οηβή Μίαηΐία ατΙήίΓαΐί $αηί οπιηί» , οΐ ηι&η6η- 
Ιίβρ €1 ηοη (/ηοίί [α^βηίια, )ιοο65ΐ, ΑτοΐΑηΐία, 61 ηβ 8(1 
ιηοπΐ6ηΐυπ) (|υί(ΐ6ηι ρ6Γπΐ8η6ηΙί&. Ταΐία οηίιη 8υη4 
ΟΠΜΐια Ιΐϋΐηιιιια €ΐ ΟΑπιαΙία : ηοη(1ιιπι Γ6616 8(1ν606- 
Γοηΐ, 61 ΑνοΙαΓυιιΐ : ίδΐΊυβηκκΙί 8υηΐ (Ι6ΐί(ϋ», ί84ΐυ8α)0- 
ϋ Ιιυπίϋηβ ^Ιογιμ βι ροΐοηΐία: ί8ΐίυ8πιθ(1ί (ίίνΐιί;»; 
ίΐ4ίιΐ8ΠΚΜΐί ϋΐιίνοΓδΛ 1ιυ]υ8 νίΐΠΒ ρΓ08ρβΓίΙα8, ηίΐήΐ βΓ- 

» εοίδΐίη. Ηυηο «•ηδηιη θ^ογΙ , νοίαρίαΐίϋαβ α Ηοε ηχηηύο νααηί ΙιαΙκίΐΐΒ, ηϋιΐΐ &ιώ8ΐ8ΐ6ΐι8, ιιίΐιίΐ βχιιηι ; δθ(Ι ηι»^ί8 
(]ΐιαιη Οιιηιίηιΐίη ΟηβηίΑ ρΓαΊβΓοιίΓΓίΐ, ηιιϋοβ^ιιιβ »€ 8»- 
1θ8 ΓβΙίΐΜ|υί4 606 (|(ΐί ί1ϋ8 ίηΐιίαηΐ *. Αΐ(|υί 8ρίπΐυ&1ΐ;ι 
ιιοη 5ϋη4 Ιαΐΐα , 86(1 8ί*£Η8 ;ΐ€ (ϋν6Γ80 ιικκίο Ιιαίκ'ηΐ , 
ηιιαπι ίΐΐα : 8ΐΐπΐ οϋΐηι Πγβια, ίαιιηο1)ί1ία , νΐοΊδβίΙηιΙί• 
ηϋπι ηοιι β(ΐ6ίρίβπΐία, αϋ οπιηβ 83ΐ(»1ιιηι 86 ο.χΐ6ΐιιΐ6η- 
Ιί^ι. ΟιίΑηΐΦ ίςϊΐιΐΓ ηοη ίυβπ4 (ΐ6ηιβπΐίαϊ ιιυίαιιΐία οιιιη 
ίηιηιοΙ>ίΙί1)υ8 €0ΐηηίΐυΐ8Γβ : ΐ6αιροπιΙί& ουηι ίΊ8 (ΐυ» Ιη 
8;ιχιι1ιιιιι (ΙυΓαΙυη 8υηΙ ; ρ6Γ|)6ΐυο ηι»η6ΐι1ί& €υιη ϋ» 
(]α:η ανοΐ^ηΐ; 61 οα ςιιχ ιιο1)ί$ ίΙΙίε {[Γ3Τ6 δΐιρρΓιοίυιη 
ραπ4ιΐΓ& 8ΐιηΙ, Οϋπι ϋ8 ςη» ίιι ΓυΐιίΓΟ δοΐουΐο Γείίοίΐαΐβιη 
8ΐιηΐΗΐ»ηι &ίΓ6Γυιιΐ? Ι]«χό, οΙΐδβοΓΟ, οηιηία οοη8ί(1βΓ8ΐι• 
468, (Ιίΐΰοΐί, ηΐ;ΐ|[ηΑ0)ςυ6 8»1ϋΐί8 ηοδίιτΒ οογαπι Ι)ηΙ)6η- 

468 , αϊΐρ6Γη6ϋΙΙ1Γ (ΐ6ΐίθία8 64 ΙΗϋΐίΙββ 6( ρ6Ι*Ιΐί€ίθϋ&8 ; 

αΝΐρΐ6Χ(ΐΐηυΓ]6Ϊιιηίυπ)| οιιιη6ηΐ({υ6»Πϋΐη ρΙιί1ϋ8ορΙιίαπι, 
64 ιηβι^ιααι νΐΐφ βχ1ιί1)63πιυ8 αιυίαιίοηβιιι, αο ςυοίίϋίβ 
&(1 α£[6ΐκΐ3 1χ)ηα ορ6Γ3 ί68ΐίη6ΐηπ8 : υ4 ευπι ροΓ οπιηβ 
Ι6€ΐιρυ8 8»η€ΐΦ 0υΑ(1ηΐ268ΐπΐ9β 8ρίΓί(η8ΐο8 ηιβΓ€68 ηο• 
||;οΐία4ί ίιΐϋτίηιιΐ8, 64 η)ΐι1ΐ38 νίΓΐυΙιιπι (]ίνίιί3& οοΐ){;ο88ΐ> 
ηπιπ8, 8*10 ηΐ6Γ6&η)ΐΐΓ 64 8(1 8Αηοΐυηι ϋοιιιίιιί ιϋβιη (α) 
|Μτν6ΐιίΓο, 6ΐθ(ΐπ) Γκίοοίβ 0(1 ΐΓ(ΐηΐ('η(Ι»ηι 64 6ρίπΐιι.ι- 
Ιβιη πιοιΐ8&ηίΐ Α('6β«1οΓο , ρβπΊοί^Μϊδφΐβ Γμϊπ (ίιιιι ριιη 
εοηΗ€ί6ΐιΐία ίηοΟ'.ιΐΜΐίιπη ίΙΙοτιιηι 64 ίηιπιοη;«1ίιιιη Ιμι* 
η<»ηιιη, αο ίηιρίβη βΑ (|η% Ιΐΐίιιο ρτονβιιϊι |;Γ»ιί3, ρΓ€- 
οϋ)υ8 61 ίΜΐ4'α'688ίοιΐ66οηιηι, ςυί ρ1η6ΐΐ6ηιιι4 ΐρΗΐ ΟΙιπ- 
84ο οίοπίθΐιΐί 060 ηθ8(π» , οιιιη ςυο Ρ^ΐπ »6 δρίπΐυί 
8&ΙΙ010 £;1οι ία , Μηρ6Γΐυηι , ΙιοηοΓ, ιιηιιο 64 86ηιρ6Γ, 64 
ίη δοίουΐα δ;6ου]θΓυιη. Αηιοη. 

ΗΟΜίυΑ ΙΚ 
Ιη σϋοέίοηη μήηάρίνηι : Ιη ρΓΐηοίρίο Γ6εί( Οοιΐ8 

€ΰ8ΐυΠ1 64 16ΓΓ3ΠΙ * (6*611. Ι. 4). 

Ι. Υ684Γ08 οβο 1ΐ0(ϋ6 απιαίιίΐΰδ ίιιΐυβηβ \υΙ(η8, Ι4ΐ- 
^βηΐί νοίυρίαίο ίΐϋρΐ60Γ• Εΐ6ηιπι Β6 ρβίτββ ()ηί(ΐ6ηι Γι- 
ΙίοΓίΐΒΐ αιηΑη468 4ηιιΐαιη ^ΑυιΙι,Ία »ο Ιϊ£ΐ3η4ΜΓ οίΓουπι- 
8ΐαη4ί5υ8 ίΠΐ8 , 64 3ΐίυ * ςυοιί^ηι (1ο(ΐοι*6 ηιίηί846Γίθ(|υο 
γοΙυρίΑΐοηι 8ί1>ί 8ίΤ6Γ6η4ί1)υ8 , (ΐυ.ιηΐηηι 6^0 ηυηο ^βη* 
(Ιοο 64 1α'4θΓ, (γοία νίίΐ60 ν684Γυιη 8ρίη(υ9ΐ6ΐη Ιιυιιο 
6(£Κηιη Ιαπι οοηιροδίιίδ 0Γηαΐί8(]ηβ ηΐ0ΓίΙ)ΐΐ8 Ιιίο 9(ΐ6&86» 
64 ίιηιηο(1ί6ο αικΙίϋΗϋί βίοςιιία (ΙίνΙηβ (ΐ68ί(ΐ6τΐο (Ια^γ»• 
Γ6, οοιι46ηιρΐί8(ΐυο 6αηΐ3ΐίΐΝΐ8 6ρυ1ί8, «(Ι δρίπίαβίβ 

ΟΟηνίνίΐΙΙΠ 0θηΐ6η(ΐ6ΐ6, 64 Γβ ίρ83 60ΐη(»ΓθΙ}&Γ6 (1ί64υπι 

ίΙΙα(1 ΟοηΓιηί : Νοη ίη ραηβ $οΙο νίυβί Ηοηιο^ »€ά μ 
οηαιί ΌβνΙίο ψΑοά £^ί:άΗ\ιτ ρ€τ ο$ Βά (ΜαΗΐι» 4. 4). 
Αβ€(ΐΜΐη 64 ηο8 ςιιθ(ΐιΐ6 η{[Γί6θ1η8 ίιυίΐ6ηιυΓ : 86 ςυβη• 
8(1ηΐ0(1υιη ίΐΐί δίοιώί α^Γυπι Γ6ρυΓ£[8ΐυηι, 61 αϊ» ΙιβτίΜΐ* 
ηιπι ηουυηΐϋηΐίβ Ιί1)€Γηηι νί(1ϋηη4, ϋ1)6Γΐίιη δι^ηιίηβηΐ: 
ί48 ςυοηίαπι ηυηο ^ρίΓίΐυΑίο Ηοε ηοδίΓυηι αΓνυηι, 06ί 
£[Γ»Για, ρππιηι 68ΐ ηΐ» ηίίβοΐίοιιίΐιηδ (ιποβ ίιιίβηυΗΝίί• 
8οΐ6ΐ)αηΙ, δυϋΐΑΐυπι ςυο(ΐιΐ6 6^4 6 η]6(1ίο νο1υρ48(ί8 84ιι* 
(Ιίυηι, 64 ηηδςηαηι ρτοο^ΊΙα, ηυβςυΑίιι 46η)ρ68ΐ88 οο^^ί- 
ΐα4ίοηυυι , 86(1 4Γ;ιη(ΐυίΙϋ4α8 64 ιιΐ8(|;ηα ςυίββ ιιΐ6η4ί$ , 
ςοφ 8ρίΓί4ΐΐ8ΐία ρΓ» ΟΑΓπβΙίΙιηδ βηίιηο 6006ίρί4, 64 (ρηδί 
»Η8ΐιηφϋ'8 8ΐί8 υ8(]ϋ6 ίη οχΙυπι ίρδηαι , υΐ ίΐ8 (1ί€8Π), 
8υ1)τοΙη4 ; ραυΰίδ 1ιο(1ΐ6 αρικί 08ή48ΐ6ΐυ ν•8ΐπιηι (Ιίβββ- 

/ία,6ΐο. 

* ΟοίδϋηΙβηιΐδ 8(1(1ί4 : Τΰττα βχΛεηι ί«νήα»Ηε βγμ Λ ήι- 

• εοΜΙη. οηΐ4ϋΙ, αϋο, γθ(^. 
(α) Ιΐοο 681 δΑποΐυπα ΡΑδοΙ». Ψ1 8. ^ΟΑΝΝI$ αίΚΥδΟβΤΟΜΙ 

ηηΐΜ • Η βμρο&ίΓβ δοτίρΐιιτ» ιΚνίη» άο^ρηαΓιΐΜΐβ, 
βυΜϋίοπι ΙκΜίίβ βοΊγο ββηδ» ΙβηΐβιηαΒ. Ν»ιη βί ηαηο 
Ιιοο ηοη Γβοβπηιυβ, πιιη ]€ίυηίυηι 651 61 ||^υΙχ 6οη• 
16ΐη|Κυ8 , 61 ΙαηΐΗ Ι>οη»ιιιιη ΰο^Η^Γιοϋαιη 86Γ6ηΙΐΜ : 
ςυαικίο ΐιιΓΐ2ΐ Τ681ΠΒ 6&ηΐαΓι 9ρροη6Γ6 ροΐ6Γίιηη8 ? Αιι 
€υιρ Βΐίβηιηΐ ά^Υιάχ , οοιη6$95ΐίοη68 , 61 ιπ^^πβ (ΐ6βί- 
άΐΛ ? Ουιη Ιυηο ηβςικϊ Ιρβί , αΙ ρατ 651, Ηοο Γ&6ί6ΐηυ8, 
ηβςαβ νοβ 9ΐΓιςυί(Ι βοΓυιη ςιι» άΊ66ηΐυΓ, ({υαβί λ Ι6ηβ- 
ΙιΗβ ςιιϋ>Ό5(Ιιιη) η οοβίοιιοηυιη ρΓ<>€6ΐΐ2ΐ 8ΐιΙ>ιη6Τ5ί, 6Χ- 

€Ϊρ6Γ6 ρθΐ6ηΐί$. 

ΟΐΜάτα$€ύιηα! ίεηιμνζ αρίκη ύοηαοίάΐηα. — Νυηο 
αυΐβιη Ι6ΐηρη8 Νο€ , βί ςυο<1 βϋοά , 1ιί506 (ϋβοίρϋοίβ 
πΐ8ΐχίιη6 ίάοηουπι 651 : ςικιηάο 5βι*τ8 ]&ιη ηοη ίη5υΓ0( 

8Ι(Ι?6Γ$υ5 (1θΠΐίΠ3ΐη , 86(1 1ί1)6ηΐ6Γ ΓβΓΐ !ι&1»6η38 , ΓβοΗβ 

ρ6Γ$η3<ΐ6ΐυΓ, πιυΙΙ:ιηι ρΓΧ 56 ί6η οΜΊβηΙίαπι, ίη6θπι• 

ρ08ίΐ05 0ΑΓηΊ5 Π)01115 ΟΟΠΐρ65θίΐ , 6ΐ ίπΙΠΙ 5005 Π18η6ΐ 

Ιοπηίηοδ. ^ρ^υηίυπ1 οιιίπι 651 Βη'ιηΐΒΓυιη ηοδίπιηιιη 
Ιηιηηυί11ίΐη5, 86ηαπι (16€0Τ, 8(1οΐ6866ηιυπι ρ(6(ΐ9£;ο|[ΐΐ8, 
εοπίίηβηΐίοπι ηΐ3{;ί8ΐ6Γ, ςηο(1 οπιηΰπι »ΐ3ΐ6πι βΐ 
δοχυηι ςυ:ΐ8ί άΐΛάαηΛίβ ςποϋ^πι οπιαί. Νιΐ8ςιΐ2ΐη Ιιο• 
(Γΐ6 ΐυιηυΐΜΐ5 , ν6ΐ οΙβπιΟΓ , νοί οβΓηίυπι 6οη€*ΐ5ίοη65, 
νοί οοςιιοΓυπι (ϋ56υΓ8υ5 : 56α οπιηία ί11& 8ΐ)ί6ηιιιΐ • 61 
Ιιχο εΊν*ιΐ2ΐ5 1ιοη6$ϊΐ8Πΐ ςυ^πκίαπι, οοη1ίπ6ηΐ6Πΐ , 61 50- 
Ι>Γί9ΐιιι ηΐ3ΐΓθη»ιη ίηιίΐΒΐυΓ. ϋηάο ουηι πιοουιη 6οςίΙο 

Γ6ρ6η1*1Ιΐ3ΠΙ ΐηΟΐ^ΓίΟΠΟΠΙ 110016 Γ3613Π1 61 Γ6ρ6ΐ0 ηΐ6• 

πιΟΓΪα Ιΐ65ΐ6Γηί <1ί6ί ρ6ΓΐυΓΐ)9ΐΓιοη6Πΐ, βάπιίΓΟΓ, 61 οΐΜία- 
ρ65€θ]6]πιιπ νΊΓβ5 6ΐ ροίβηΐίβπ), ςυοπιοάο ίη βίη^υΐο• 
Γοηι οοη5θί6ηΐΊ35 ίηκΓβ55υπι , ΐηηδΓοΓΠΐίνοηΙ οο^Ίΐ^ι- 
Ιί(ΐη68 , 6χρυη|[3ΤβπΙ πίΐ6η(6πι , ηοη πΐ3(;Ί5ΐΓ3ΐιιυηι 
Ιηηΐυηι , 56<Ι 61 ρπναΐοηιοι : ηοη 1ίΙ)6ΐΌΓυιη ΐαηΐυπι , 
§641 61 86ΓνοΓαπ) : ποπ νίΓοηιπι Ι3ηΐυπι, 86<1 61 ηιυΐίο- 
τοηι ; ηοη «Ιΐτίΐυιη ΐ^ηΐυπι , 86<Ι 61 ρΑυρεηιιη ; ηοη 
βοηιπι Ιβηίαπι ςη{ βκτΰαηι Ηη^υ^ηι 6<Ιο6ΐί 5υη1 , 56ΐ1 
61 1)8ΓΐΜΐΓθπιιη. 86(1 (]η!(1 (1ί60 πΐ3|[ΐ5ΐΓ3ΐυοηι 61 ρη- 
ν.ι1οηιπι? εΐί3ηΐ6]αβ ' φΐΙ (1ί3ά6Π)2 ^65(31, 5ίιηΊΠΐ6Γ αϊ 
βΙκΗΓΗΠΐ , 6θη8€ί6ηΐίαπι 3(1 1ΐ3ηρ οΙ)6(1ί6η1ί3ηι ίιιΟΐ'χίΙ. 
Ν66 1ιθ(1ί6 υΙΙυηι (1ΐ56Γίπΐ6η ίηΐ6Γ πιεηβαπι (]ίνίΐί5 61 
ρ^υροπβ : 56(1 ϋ1>ί(|Η6 Γηΐ[|[3ΐί5 τίοΐυβ . 681 , 3Γΐ6ηυ8 3 

ΙΐΙΧυ 61 3ρρ3η1ΐ1, Π13}0ΤΊ(|116 Ιΐ0(1Ϊ6 ▼0ΐΐΐρΐ3ΐ6 Α0 ΠΙ6η- 

βαιη Ι6ηιΐ6ηι ςηίςιιβ 3666(ΐΗη1, ςυβηι ρηιΐβπι οαιη πιυΐ- 
13 (ΐ6Πο3ΐ3 6(1υϋ3, πιιιΐΐυηιηυΰ νΐηυηΐ ηΐ6Γ30ΐι« ρτορο• 
ηβΙκιϋΐΓ. 
2. Υιϋίδΐίβ, (1ίΐ66Γι, 6χ ίρ5ί8 ρΓ9Βΐυ(1ϋ9 ]6]υηίί νίτΐη- 

Ιβηΐ 61 ριιΙβηΐίΒΠΙ ? ΙίΙοίηΟΟ 61 Ιρβ6 Π13]θΠ Ιΐ0(]ί6 3)3- 
6ηΐ3ΐ6, (ΙΙΙ3ΠΙ 3η1β3, 56ΓΠ10ηβ8 β^^^'Ο"" ' ββ»®"» «»« 

ίη ρΙη^Γι ρπιΓυη()οςυ6 3Γνο 86Π)ίη3ΐιιηιηι , ςυο(1 ηο1)ί§ 
ηιη1ϋΓαΓίθ5 Γηιοΐυδ ρΓΟ 56Π)ΊηίΙ>υ5 οοη€ΓβίΙίΓΐ5 ρΓΟΙίπϋβ 

Γβ(Ι(!6Γ6 ρΟΐΟΓίΐ. Οίδ€3Π105 ί^ΚαΓ, 81 ρΙίΐΟβΙ, ί|ϋί(Ι νβ- 
Ιίΐΐΐ 5ί1)ί ν6Η»3 Ι)631Ί Μθ5ί5 1ΐΟ(ϋ6 16013. 86«1 3ϋ6η(1ίΐβ , 

(ΐ1ιβ66Γ0 , (ΙΊ1ί|;6πΐ6Γ 1ιί9 ςοίΒ 3 ηοΙ>ΐ8 (ϋοιιηΐηΓ : ηοα 
6ηίηι ηο5ΐΓ3 «η ηκΗΐιαηι ιβ^βππιιιβ , 56(1 ϋΙ» ίρκΒ ςυφ 
ηοΙ>ί8 (1ίνίη3 8Τ3ΐί3 1η νοβίηπι 6οηο6586Ηΐ 0ΐίΠΐ3ΐ6ηι• 
Ου» 3<ιΐ6Πΐ Ιι:黀 *ιιηΐ ? Ιη ρήηάρίο [βοΗ ύβη$ «τ- 
/μμ α Μτταηί. Μβπίο Ιιίο <1υΙ>Ιΐ3ΐυΓ, (Ι03πι οΐ) ε3η83ηι 
Ιιβηκιβ ίβίο ρΓορΙΐ6ΐ3 , ηϋί .6ΐί3Π) ίρ86 ηιυΐΐίδ 89β€υΠ5 
ρο8ΐ οΓβαΐίοηβιη πιυικίί νίχίΐ, Ιιοϊο ηο1>ί8 6χροη3ΐ. 
δαηβ ηοη ΐ6ηΐ6Τ6 Ιιοο 3911, η^ Γγιι51Τ3. Είβηίιη Οοαβ 

ψαηι ? Εϋύηι ίφα, βίο. ΑΒΟΙίεΡ. €0ΝδΤΑΝΤ1Ν0Ρ. 28 ΙιηηίΑηί |(υη6Γΐ8 οοηάΜοΓ , 35 ίηΐΐίο ρ6τ 86ίρ5ηηι Ιιη- 
ιηίηιΐΜΐβ Ιοςυ6ΐ>3ΐυΓ , 60 ςυο' 1ιοπιίπβ5 ρο!6Γ3ΐιΐ 3οϋίΓ• 
πκκίο. 8ί€ οηίπι 3(1 Α(|3Π) ν6ηίΐ ; βίε Οβίη ίηοΓ6ρ3¥ίΐ ; 
βίο ουπι Νο6 Ιοηηαΐυβ 681 ; 5ΐο αρ«Μΐ ΑΗγ3Ιι3Π) Ιιοβρίΐβ• 
105651. Αι υΙ>ί ίη ηίΐ3ΐίΓΐ3πι ηΐΒ^ηβηι οηιηβ Ηοηιίηηηι 
(^6ηυ5 ρΓΟΓυρίΙ , ιΐ6(]ΐΐ6 Ιυηο 8056 ΐοΐιιηι 3|> Ηοιηίηαηι 
§6η6Γ6 3ν6Γϋ1 ΟρίΓβχ οιηηίιιπι : 86(1 ηπίβ 5υ3 Γ3πιίΓΐ3- 
Γίΐ3ΐ6 ρο5ΐ63 ίη(1Ί{;ηί ΓαοΓι ΓυοΓΜπΙ , ίΐεηιηι 8υ3Πΐ 6ΐ^3 
ΐηο5 3ΠΐΊοίΐΐ3ηίΐ ίηηοναΓβ νοίεηβ, ςυ35ί Ιοη|[6 3ΐ)56ηΓι• 
1>(]8 Ι116Γ35 πιίΐΐίΐ, €οηοί1ί3ΐιΐΓυ6 8Π>ί υηίνοΓβαοι Ιιοιηί- 
ηυπι η3ΐυΓ3πι. Εΐ Ιΐ38 (ϊυί(1οπι 1ίΐθΓ35 (Κκΐίΐ 0608, 3ΐΐιι- 
Γιΐ 3υΐ6Π) Μθ56β. Οοί(1 ί^ίΐοΓ (Ιίοοηΐ Ηφ Ηΐ6ηΒ? /ν 
ρηηάρίο (βΰίί Ώ€η$ οωίηιη βί (βτΓΟ/η. ΟσηΜ&τη ίη 
Ιιοο , 03Π55ίπΐ6, ςο3πι 3(1η1^^31ι^I^^^ 61 οχίπ)ίυ8 βίΐ ί2»ΐ6 
ρΐΌρΙΐ6ΐ3. ΑΠί οηίπι οηιη65 ρΓορΙιεΙχ 63 (ϋχ6πιιιΙ, 
Τ6ΐ ({ΟΦ ιηα1ΐί5 ροβΐ63 ΐ6ΠίΐροΗΙ>ο5 Πι1θΓ3 6Γ3ηΐ , νεΙ 

ςυ» 5ΐ3ΐίπΐ 6Τ6ηΙΟΓ3 655601 : 1>63105 3016ΠΙ 1516, 031118 

οοιη ]3πι ηιο1ΐ3 πιοη(1ί ΐΓ3η8ί5β6η1 59Βθοΐ3, (Ιοοοιη 5θτ^ 

Ιίΐ08 50ρ6Γη3Π) (16Χ16Γ3ΠΙ ', άί^ηοβ 651 1ΐ3ΐ)ίί»5, 0ΐ ίΙΐ3 

ηο1)ί5 (11θ6Γ6ΐ, φινβ 3ηΐ6 οηοηι 8υοπι οπιηίϋπι Ι)οιηίηο8 
ίοπη3Τ6Γ3ΐ. ΜοίΓΟΟ 108 ίηοίρίΐ νοΓϋίβ : ίη ρήηα^ΜΟ 
[έάί Ββη» οΒίνηί α Ιετταηι : φΐ38ΐ 3(1 οπιη68 !ΐ08 οΐ3πι 
νοοβ οΐ3ΐη6ΐ, 61 (1ί03ΐ : Νοπι 3ΐ> Ιιοπιίηί1)θ8 (Ιοοοογ , οΐ 
Ιιχο 1οςο3Γ ? Ι8 ίρ96 ςοί Ιιηεο οαπι ηοη 6886ηΐ, Γοοίΐ, ο4 
6886ηΐ, 1ίη^3πι ιη63ΐη ο4 ί8ΐΙκ66 6η3ΓΓ3η(ΐ3 ίη^ροΓιΙ. 
ΐ£;ί1υΓ 0Κ860Γ0, ίΐ3 3υ&οο1ΐ6πιο8, ίΐ3 ηο8ΐή8 πιΓκκ^ίιιΓιβ 
1οη|[ΐιπ) Τ3ΐ6 (ίίθ3πιθ8, ςα38ί Ιιβκ; ιιοη ]3πι 3 Μθ86, 50(Ι 
ροΓ Ηη^03ΐΙΐ Μθ5ΐ8 3ΐ> ίρβό αηίν6Γ8οηιηι Οοο 30(1ί3- 
Π108. Καβοάηία βηίηι ΗοηύηηΜ Ινηίάα «νη( , ίηίΐιιίΐ, €ί 
ίη€€τΙϋβ οοφίαΗοηη έοτΗΜ (5αρ. 9. 14). 6γ31ο 3(1ηιο- 

(ΙΟΠΙ 3η1α)0 30€ίρί3Π108 ς08Β (ΙίΰΟηΙΟΓ , 06 ρΓ0|{Γ6(1ΐ3- 

οίΟΓ οΙΐΓ3 ςο3Ϊο ΓβΠ ηη6080Γ3Β ΙΙ081ΓΦ ΐ6οιιίΐ35 , η6ν6 
οοπθ5ίθ8 ςο9Β 8ορΓ3 008 8οη1 ίο(ΐ3£;6πιθ5 : 1(1 .ςυθ(Ι 
ν6ηΐ3ΐί8 Ιιθ8ΐίΐΗΐ8 6?6θίΐ, ςοί νοΙυοΓυηΐ ρΓ0ρΓίί8 Γ3- 

Ιί0€ίηίί8 ΟθίΤ6Γ83 6Χρ6ΐΜΐ6Γ6, 000 0θ;ίΐ31ΐΐ68 ίθΐρθ88ί- 
1)ίΐ6 6856 ΙΐυΠ1308Β ΟβΙΟΓ» 061 ορίΓιοιοιο ρ6ηίΐιΐ8 
6χρΙθΓ3Γ6. Οϋκΐ, ΙοςοΒΟ), 061 ορΐβοίοο), ο«πι ηβ(ϊη6 
Ιιοηιίηΐβ, ςοί ηο1)ί8 ηηίοη 00{;η3ΐΗ8 681 , 3γ168 ρ6ηΊΐυ8 
1η<ΐ8|;3η ρο88ΐιΚ ? Οίο εηίιη , 40x80, ηυοιηοιίο ρ6Γ 
0ΐ6ΐ3ΐΠθ3ΐο 3ηβηι 3υη η3ΐυκιοοιιθ3ΐ(ΐΓ? νεί ςοοιηϋ(1ο 

νίΙΠ ρθΓίΐ386Χ 3Γ603 6ίηθίΐΟΓ? ΥεΠΙΠΙ ηΟΟ Ιΐ3ΐ)68 (^0» 
(11038. βί ί^ίΐυΓ 1ΐ3Β0 (|0Φ 8ηΐ6 00υΐ08 8001 |Κ)8ίΐ3 , 61 
ς09Β ρΟΓ Οβί 1)6ηίβθίΐ3ΐ6Π1 Ιιοιη3η3 0ρ6Γ3ΐαΓ 83ρί6η- 

113, ίοΐ6ΐΓΐ|[Ί η6(|0600ΐ, ςοφ 3 060 ίρδο Γαοΐα βυηΐ, οο- 
Π08ίΐ3ΐ6 103 ίηηαΐΓββ, Ιιοπιο? 
Εχ οτεαίκτίΜ ΰτβαίοτ αρηοίάίην. — 0θ3θΐ 3&56ΐ]ΐιβΓί8 

¥601301 ? ς03 16 106ΐ)6Π8 (1θΓ60$ίθηβ , ίΐ3 111531116118, αΐ 
«\θαβ 8ηρΓ3 11310ΠΒ ΙϋΧ 03ρΙΙΐηΐ βΟΙίΙ, 8ρ60Ιΐΐ6Γί8? Οί- 

οβΓ6 βηίηι 63 ςϋ« βοηΐ βχ δυΙ)]βοΐ3 Π1316ΓΙ3 68βο Γαοΐβ, 
61 ηοη οοηΩίΟΓί, οιηηίοιπ ΟρίΩοοηι 63 βχ ηϊΗίΙο οτο- 

3?ί886, (ΐ68ίρί60ΐίΧ 6ΧΐΓ60)9β 81^111110 ΓΟΟΠΙ. Βθ3ΐ(Ι8 
ίΐΑςίΙβ ρΓ0ρΙΐ6ΐ3 1810, θΙ)ΙυΓ30(1θ ίΐΙ8ίρί6θ1ίθηΐ 01*3, 3ΙΗ 

8ρίθ3ΐθΓθ8 ΗΙίΓΟΠΐ, δΙο οοορίΐ Ι Ιη ρήηάρίο (βάΐ Οβη» 
οαΐανι βί ίΛταηι. Οοηι ίβΐΙοΓ 3υ(1ί8, ^βοϋ, ηϋιίΐ 3ΐίΜ(1 
αΙΐΓ3 0αΓίθ8ίΐΙ8 ηΟΟΒΓΟ : 86(1 Ηυοιοιο δρβοΐ3η8, (Ιίοΐίδ 
ίι<ΐ6ηι 1ΐ3ΐ)6. Ν3ηι Οεοβ 6δΐ ηοί οηιοίβ Γ«€ίΐ,βΐ ίη 3ΐί3πι 
Γοπα3ηι ιηοΐ3ΐ, 30 56ουθ(1υοι νοΙϋοΐ3ΐ6Πΐ 503σι (ΐοιηί» 

> οηίβΐίη., βΐφίπιαπι ροίβηϋαϊη. «7 1Ν ΟΛΡ. Ι ΟΕΝΚβ. Π0ΜΙ1.. II. •£3 τιν» βιαλεχθώμεν πρ^ζ τήν ύμετέραν άγάπην, και λε- 
πτότερων σήμερον χατατολμήσωμεν νοημάτων, τά άπ6 
των θείων Γραφών παρατιΟέντες ύμίν διδάγματα. ΕΙ 
γάρ μή νυν τούτο ποιή σαιμεν, δτε νηστεία κα\ γάστρα 
υπεροψία, κι\ τοσαύτη των δρθών λογισμών ή γαλήνη, 
πότε δυνησώμεθα ταΟτα παραΟεϊναι [8] ττ) υμετέρα 
άγάπ^ ; "Οτε τρυφή χα\ άδηφαγία χα\ πολλή ή (Ραθυ- 
μία ; *Αλλά τότε οΟτε αύτο\ τοΰτο δεόντως ποιήσομεν, 
οΟτε ύμε?ς δυνήσεσθε καθάπερ ύττ^ άχλύος τιν6ς της των 
λογισμών ζάλης καταβαπτιζόμενοι δέςασΟαί τι τών λεγο- 
μένων. 

Νυν δέ, εΐ καί ποτέ Αλλοτε, καιρός τών τοιούτων διδα- 
γμάτων, δτε ουκ Ιτι κατεξανίσταται της κυρίας ή δούλη, 
άλλ' εύήνιος γενομένη ττολλήν τήν πειθώ κα\ τήν ύπ- 
ακοήν έπιδείκνυται, τά σκιρτήματα της σαρκ6ς καταστο- 
ρέσασα, καΐ έπ\ τών οίκείων δρων μένουσα. Νηστεία 
γάρ έστιν ή γαλήνη τών ημετέρων ψυχών, ή τών γεγη- 
ρακότων εύκοσμία, ή τών νέων παιδαγωγός, ή τών σω- 
φρονούντων διδάσκαλος, ή πΑσαν ήλικίαν κα\ φύσιν καθά- 
περ διαδήματί τινι κατακοσμοΰσα. ΟΟδαμοΟ σήμερον 
θόρυβος, ουδέ κραυγή, ουδέ κρεών κατακοπα\, ουδέ 
μαγείρων δρόμοι * άλλα πάντα εκείνα άπελήλαται, κα\ 
εύσχήμονά τίνα κα\ κοσμίαν κα\ σώφρονα έλευθέραν ή 
πόλις ήμΤν μιμείται νυν. "Οταν γάρ εννοήσω τήν άΟρόαν 
μεταβολή ν τήν σήμερον γεγενημένην, κα\ λογίσωμαι 
της χθεσκνής ημέρας τήν άκαταστασίαν , θαυμάζω, καΐ 
εκπλήττομαι της νηστείας τήν Ισχυν, δπως εΙς τήν έκα- 
στου συνείδησιν είσελθοΰσα μετέπλασε τ6ν λογισμδν, 
έξεκάθαρε τήν διάνοιαν, ούκ αρχόντων μόνον, άλλα κα\ 
Ιδιωτών * ούκ ελευθέρων , άλλα κα\ δούλων * ούκ ανδρών, 
άλλα κα\ γυναικών • ου πλουσίων, άλλα κα\ πενήτιον • ου 
τών τήν Ελλάδα γλώτταν πεπαιδευμέναΐν , άλλα κα\ 
βαρβάρ<ι)ν. Κα\ τί λέγω αρχόντων κα\ Ιδιωτών ; Κα\ 
αύτου « του τδ διάδημα περικειμένου τδ συνειδός όμοίω; 
το?; λοιπβϊς πρδ; τήν ταύτης ύπακοήν μετέστησε« Κα\ 
ούκ «στι σήμερον διαφοράν Ιδείν της του πλουαίου τρα- 
*^ζης> χα^ "εής τοΟ πένητος • άλλα πανταχού λιτή ή δίαιτα, 
άιΐηλλαγμένη κόμττου κα\ φαντασίας, κα\ μετά πλείονος 
της ήδονης σήμερον τ^ ευτελείς τής τρατιέζης προσέρ- 
χονται, ή δτε πολλά αύτοίς τά καρυκεύματα παρέκειτο, 
χα\ πολύς 6 Ακρατος. 

Ρ'. ΕΓδΐτε, άγαπητο\, έξ αυτών τών προοιμίων τής νη- 
στείας τήν Ισχύν ; Διά τούτο κα\ αύτδς μετά πλείονος 
σήμερον τής προθυμίας, ή πρότερον , τών πρδς υμάς 
άπτομαι λόγων, είδώς ότι εις λιπαράν καΐ βαθύγεων ^ 
Αρουραν καταβάλλω τά σπέρματα, δυναμίνην πολλαπλα- 
σίους ήμιν ταχέως άποδοΟναι τών καταβαλλομένων τους 
«αρτςούς. ΚαταμάΟωμεν τοίνυν, ει δοκε?, τών σήμερον 
ήμιν άναγνωσΟέντων εκ τών τοΟ μακαρίου Μωσέως λό- 
γϋ)ν τήν δύναμιν. Άλλα προσέχετε, παρακαλώ, μετά 
ακριβείας τοις παρ* ήμώνλεγομένοις• ου γάρ τά ημέ- 
τερα λέγομεν, άλλ' απερ άν ή του θεού χάρις τζ^ρά^χχ^ 
' διά τήν ώφέλειαν « τήν ύμετέραν. Τίνα δέ ταύτα έστιν ; 
Έν άρχϋ έΛοΙησεν ό θεός τόν ονρανότ χαΐ τήκ γήν. 
Άξιον ενταύθα δΛπορήσαι, τ• νος ένεκεν ό μακάριος ού- 
τος προφήτης,• μετά πολλάς ύστερον γενεάς γεγονώς, 
ταύτα ήμιν έχτίθχται. Ούχ απλώς, ουδέ εΙκή. Επειδή γάρ 
έξ αρχής πλάσας τδν Ανθρωπον ό Θεδς, δι' εαυτού διελέ- 
γετο [9] τοις άνθρώποις, ώς άνθρώποις άκούσαι δυνατδν 
ήν. υυ:ως γάρ πρδς τδν Αδάμ ήλθεν • ούτως τω Κάιν 

* ΟοίβΗη. χαΐ Ιδιωτών, χαΐ τών δλλων; Και αύτοΰ. ΙηΓι-^Βε^. 
οηΐΐβ χαΐ ούχ έστι σήμβρον διαφορά της,υοο πι&Ιβ. 

^ Ηο^ίυβ υηυβ βαΟύγαιον, αΐίυδ οο(ΐ6χ βα^γειον, βΗυε βα- 
Ούγονον. 

•^ ΓοΪ8ΐίη. «αράσ/οι διά \ήν ημών ώφέλειαν, ΓοΓίβ ιηοΗυ$. 
Λΐϋ Ηοιη Η^ι^6Iιι παράσχοι. έπετίμησεν • ούτως τω Νώε διελέχΟη • ούτως έπεξεν(ί>ί η 
τφ Αβραάμ. "Οτε δέ ε!ς πολλήν κακίαν έξίοκειλε πάσα 
ή τών ανθρώπων φύσις , ουδέ ούτω ΐέλεον άπεστρά'^η 
τδ τών άνθριοπων γένος ό τών απάντων δημιουργός • 
άλλ' επειδή ανάξιοι λοιττδν γεγόνασι τής ομιλίας τής αυ- 
τού, βουλόμενος πάλιν άνανεώσασθαι τήν πρδς αυτούς 
φιλίαν, καθάπερ άνθρώποις μακράν άφεστώσι γράμματα 
πέμπει, πρδς έαυτδν έφελκόμενος πασαν τήν τών αν- 
θρώπων φύσιν. Κα\ ταύτα τά γράμματα έπεμψε μέν ό 
θεδς, έκόμισε δέ Μωσής. Τί ούν λέγει τά γράμματα ; 
*Εν άρχχί έχοίψτετ ό θεός τύν οι^ρανόν καϊ τήν γψ\ 
Σκόπει του θαυμαστού τούτου προφήτου , αγαπητέ, καΐ 
εν τούτφ το έξαίρετον. 01 μέν γάρ Αλλοι προφήται πάν- 
τες ή τά μετά πολύν έσόμενα χρόνον εΤπον, ή τά κατ' 
αύτδν μέλλοντα συμβήσεσθαι τδν καιρόν ' ό δέ μακάριος 
οίίτος μετά πολλάς γενεάς γεγονώς, ύτΛ τής Ανωθεν δε- 
ξιάς οδηγούμενος <> έκεινα είττείν κατηξιωθη, Α πρ^ 
τής αυτού γενέσεως ύπδ τού τών απάντων έδημιουργήθη 
Δεσ7«5του, Διά τούτο κα\ ούτως ήρξατο λέγων • ^Ε^ 
άρχχ( έαοίησετ ό Βεδς τί)Υ οίφατύν καϊ τ^ν τΦ^' 
μονονουχί πρδς Απαντάς ημάς λαμπρή βοών τ^ φων^ρ 
κα\ λέγων * μή γάρ παρά άνθρώττου διδασκόμενο; ταύτα 
φθέγγομαι ; Ό άπδ τού μή δντος «εις τδ είναι αυτά 
παραγαγών, ούτος κα\ τήν έμήν γλώτταν πρδς τήν τού- 
των έξήγησιν παρώρμησεν. 'Ος ούν ούκέτι παρά Μω- 
σέως ταύτα άκούοντες, άλλα παρ" αυτού τού τών δλων 
θεού διά της τού Μωσέως γλώττης, ούτω τοΙς λεγομέ- 
νοις προσέχωμεν, παρακαλώ, κα\ πολλά χαίρε ιν τοΤς 
ήμετέροις λογισμοΤς είπόντες • Αογισμοϊ γάρ, φησν;, 
άνΟρώΛωτ δειΛοΙ, καϊ έπισ^^οΛεΤς αΐ έχίνοιαι αύτώτ". 
Μετά τϋολλής τής ευγνωμοσύνης δεχώμεθα τά λεγόμε- 
να, μή υπερβαίνοντες τδ οΙκεΤον μέτρον, μηδέ τά υπέρ 
ήμάςπεριεργαζόμενοΐ' δπερ πεττόνθασιν οΐ τής άληθεί&ς 
έχθρο\, βουληθέντες τοις οίκείοις λογισμοΤς έπιτρέψαι 
τδ πΑν, κα\ ούκ έννοήσαντες δτι αδύνατον τήν άνθρω- 
πείαν φύσιν ' τήν τού θεού δημιουργίαν περιεργάζε- 
σΟαι. ΚαΙ τί λέγω τήν τού θεού δημιουργίαν; Άλλ' ουδέ 
άνθρωπου τέχνην τού ομογενούς ήμϊν περιεργάζεσθαι 
δυνατόν. Είπε γάρ μοι, τιώς άπδ τής μεταλλικής τέχνης 
χρυσίου συνίσταται φύσις; ή πώς τής ύέλου ή καΟαρό- 
της άτΛ ψάμμου γίνεται; Άλλ* ούκ Αν Ιχοις είπεϊν. Εί 
τοίνυν ταύτα τά πρδ τών οφθαλμών κείμενα, κα\ απερ 
διά τήν του θεού φιλανθρωπίαν σοφία άνθρωπίνη εργά- 
ζεται, καταμαθεΤν ού δυνατδν *, τά άπδ τού θεού δη- 
μιουργηθέντα περιεργάζη. Ανθρωπε ; 

Κα\ ποίας Αν τύχοις συγγνώμης ; τίνος δέ απολογίας 
ούτω μεμηνώς, κα\ τά υπέρ τήν σαυτού φύσιν φανταζό- 
μενος; Τδ γάρ λέγειν έξ υποκείμενης ύλης τά δντα γ€- 
γενήσΟαι, κα\ μή όμολογείν δτι έξ ούκ δντων αυτά 
παρήγαγε ν ό τών απάντων δημιουργδς, τής έσχατης 
παραφροσύνης Αν εΓη σημε?ον. Έμφράττων τοίνυν τών 
αγνωμόνων τά στόματα ό μακάριος ούτο; προφήτης, μέλ- 
λων άρχεσθαιτού βιβλίου, ούτως ήρξατο• * Εν άρχχί έποί- 
κχσεγ [10] ό θεός τόν οϋρατύν και τ^ν γψ*, "Οταν ούν 
ακούσης τδ, ΈποΙησε^ μηδέν έτερον *> περιεργάζου, 
άλλα κάτω κύπτων, πίστευε τψ λεχθέντι. θεδς γάρ 
έστιν ό πάντα ποιών και μετασκευάζων, κα\ πρδς τδ 
αυτού βούλημα τά πάντα μετα^^υθμίζων. ΚαΙ δρα τής 

Λ Οοίβΐίη. υπό τής άνωθεν εξουσίας όδηγ. 

β Ουίδΐ. ό έκ του μή δντος. ΑΊϋ ό άπό του μή δντος. ΕβΓ^Η 
ΟοίβΙίιι. είς τό είναι ταύτα ιιάντα παραγαγών, ιιοιι η«1β. 

' 0οί8ΐίπ. -ηί άνθρωπεί^ φύσει. 

β ΑΙίςηοΙ ιηβ!». καταλαβεΐν ού δυνατόν. Μοχ πως «ηΐβ 
τά, ςιιοίΐ ογηΙ ιη ΜοΓβΙ., ί1β08ΐ ίιι «οίϋΐίιι. βΐ .^«νίΐ. α ίιι 
οηιηώϋδ ίΐΐϋδ ροηβ ηηβηαδΟΓίρΐίδ; Ιϋοοηυο οχριιηοιυηι Γαΐΐ. 

ί» Κββΐιι« υηυ:* μή δτερον. 8. ίΟΑΝΝ!^ εΐίΙΙΎδΟδΤΟΒΠ Φ^^γχαταβάσεω; τήν ύπερβολήν • ουδέν περ\ των αοράτων 
δυνάμεων διαλέγεται, ουδέ λέγει •, έν άρχ5 έποίτισεν ό 
θελς τους αγγέλους, ή τους αρχαγγέλους • ουχ απλώς, 
•νδ^ εΙκή ταύτην ήμϊν δτεμε τής διδασκαλίας τήν όδόν. 
Επειδή γάρ Ίουδαίοις διελέγετο τοΙς περί τά παρόντα 
Ιπτοημένοις, καΐ ουδέν νοητδν φαντασθήναι δυναμενοις, 
άπδ των αΙσΟητών τέως αυτούς ενάγει πρδς τ6ν των 
δλων δημιουργδν, Γνα έκ των δημιουργημάτων τί>ν τε- 
)(ν{την του παντδς καταμαθόντες προακυνήσωσι τ^ν έρ- 
γαϊάμ:νον, κα\ μί| έναπομείνωσι τοις κτίσμασιν. ΕΙ 
γάρ κα\ τούτου γινομένου ουκ έπαύσαντο τά κτίσματα 
Οεοποιοΰντες, κα\ περί τά ατιμότατα των άλογων τδ 
σέβας έπιδεικνύμενοι, που ουκ άν μανίας έξώκειλαν, εΐ 
μί^τοσαύττ^ τ^ συγκαταβάσει έχρήσατο; 

γ. Κα\ μή ξενισΟ^ς, αγαπητέ, εΐ Μωσήςταύτην δρχεται 
τήν ί> όδδν, έν άρχί) και έν προοιμίοις τοϊς παχυτέροις 
'Ιουδαίοίς διαλεγόμενος, δπου γε κα\ 6 ΠαΟλος έν τί| 
^ριτι, ή¥ίκα τοσαύτη ή έπίδοσις γέγονε του κήρυγμα- 
τος, μέλλων τοις έν Αθήναις διαλέγεσθαι, άπδτών δρω- 
μένων ποιείται πρδς αΟτους τΙ]ν διδασκαλίαν ούτω λέ- 
γων • Ό Θβδς ό Λοιήσας τόν κόσμοτ, καΐ αάιττα τά 
^τ αύτφ^ οΰτος οϋρατον χαϊ γης Κύριος ϋΛάρχ(»]Τ^ 
€ύχ έτ χβφοΛοιήτοίς ναοις κατοικεί, ουδέ ύΛΟ χει- 
ρώτάτθρώΛωτ θεραπεύεται. Επειδή γάρ ^δει ταύτην 
οιύτοις κατάλληλον ούσαν τήν διδασκαλίαν , ταύτην ήλθε 
τήν όδόν. Πρδς γάρ τοΟς δεχόμενους τά παρ' αύτοΟ διδά- 
γματα, οΟτως ύπδ του Πνεύ|χατος οδηγούμενος κα\ τήν 
διδασκαλίαν έποιεΐτο. Κα\ ίνα μάθης, δτι ή των προσ- 
ώπων διαφορά κα\ ή των άκουδντων παχύτης τούτου 
αΙτία γίνεται, &κουε αύτοΟ, ήνίκα πρδς ΚολοσσαεΤς 
έπέστελλβ, μηκέτι ταύτην ερχομένου τήν όδδν, άλλ' έτέ- 
^ς αύτοΤς διαλεγομένου κα\ λέγοντος • "Οτι έτ αϋτφ 
ίχτ/σ^ τά πάντα τά έν τοΊς ούρατοίς^ ηάί τά έπϊ 
τϊ\ς γης^ τά ορατά καϊ τά αόρατα^ είτε Θρόνοι^ είτε 
χυριότητες^ είτε άρχαϊ^ εϊτε έζονσίαι, τά πάντα δι* 
αυτού καϊ εΙς αυτόν έκτίσβη. Κα\ Ιωάννης δέ ό της 
βροντής υΐδς έβδα λέγων • Πάντα δι* αυτού έγένετο^ χϊύ 
χωρ2ς αυτού έγένετο ουδέ έν. Άλλ' ούχ 6 Μωσης οΰ- 
τι«)ς • είκ^τως • ουδέ γάρ ή ν εδλογον τοις έτι γαλαχτοτρο- 
φείσθαι δεομένοις στερεάς μεταδοΟναι τροφής. Καθάπερ 
γάρ οΐ διδάσκαλοι οΐ παρά των γονέων • τά παιδία δεχόμε- 
νοι τά. πρώτα στοιχεία αύτοΤς παραδιδδασιν, οί δέ παρ" 
εκείνων τά παιδία λαμβάνοντες, τά τελειότερα των μα- 
θημάτων αύτοίς ένηχοΰσι* τδν αύτδν δή τρδτΕον κα\ 6 
μακάριος Μωσής, κα\ δ τών εθνών διδάσκαλος, χα\ δ 
της βροντής υΐδς πεποιήκασιν• Ό^ μέν γάρ έχ προοι- 
μίων παραλαβών τήν φύσιν τήν άνθρωπίνην, τά πρώτα 
στοιχεία τους άκούοντας έπαίδευσεν* ονίτοι δέ παρά 
Μωσέως παραλαβδντες ', λοιπδν τά [II] τελειότερα 
παρεδίδεσαν. Τέως σ3ν έμάθομεν της συγχαταβάσεως 
τήν αΐτίαν, χα\ δτι Πνεύματι φθεγγόμενος καταλλήλως 
τοις άκούουσ^, άπαντα έζετίθετο, πάσας δμου τάς δί- 
χην (ιζανίοίν έπιφυομένας αΙρέσεις τ^ Έκχλησί^ κά- 
τωθεν άνασπών διά του- είπεϊν • 'Έν άρχϋ έποίησεν ό 
Θεός τόν ούρανόν χαϊ τήν γην. Κάν γάρ ΜανιχαΤος 
προσέλθι\ λέγων τήν υλην^ προϋπάρχει, χ&ν Μαρχίων, 
χάν. ϋύάλεντίνος, χάν. Ελλήνων παίδες, λέγε πρδς αύ• 

* ΟΊ$11η. ουδέ γάρ λέγει. 

λ δίο εοΐ9ΐΙη. 6ΐ :ί6ΐ Μ βΐ δΑΥϋ.. Ια βάίΐ. Μοκί. ταύνην 
Ιτρεχε τήν. 

« ολίτΠ. 6( ηιιΗΙ 1058. των ποττέρων. ΜοΓβΙ. τών μητέρων, 
ϋοΙβΠο. τών γονέων. Τ6€ΐβ. 

ά ΟοΙΙ). ιιηηβ λθ(βόντε(• 

β 1)6 Μ8ηΐ€ΐΐ9ΐ, ΜβΓοΐοηΙβ βΐ Υβίβαϋη! ορίηίοηβ οΙγο ηααη- 
ά\ ρΓίίποηϋΑ νίάβ Ερίρΐίληίυιιι «Ι Βίη^^ϋΐοβ. ΙϋΙιΙ. η€ εοίβΐία. 
▲Ιιΐ Υ6Γ0 πρδ( οκΰτόν. ΑϋΟΗΙΡ.Ρ. ΟΟΝδΤΑΝΊΙΝΟΪ 30 

τβύς •• Έν άρχϋ έποίησεν ό θεός τόν οίφανοτχαϊ 
τ^ιν την, Άλλ' ου πιστεύει τ^ Γραφεί. Άποστράφηθι 
λοιπδν αύτδν ώς μαινδμενον χα\ έξεστηχότα. Ό γάρ 
τφ δημιουργψ τών δλων άπιστων, ώς χίΐ\ ψεΟδος της 
αληθείας καταγινώσκων , ποίας άν τύχοι συγγνώμης 
ποτέ ; Πεπλασμένον Ιχουσιν εκείνοι τδ χρώμα ', κα\ 
επιεικείας πρόσωπον υποδυόμενοι, κρύπτουσιν έν τ?ί 
δορά του προβάτου τδν λύκον. Άλλα σΟ μή άπατηθ!\ς, 
άλλα κα\ δι' αύτδ τούτο μάλιστα μίσησον αΟτδν, δτι πρδς 
μέν σέτδν όμόδουλον έπιείκειαν ύποκρίνετα•. , πρδς δΐ 
τδν τών δλων Δεσπότην βεδν β τδν πόλεμον ήρατο, κα\ 
κατά της έαυτου σωτηρίας τρέχων ούκ αΙσΟάνεται. 
Ήμεις δέ της πέτρας έχώμεθα τής ά^^αγους, κα\ έπ\ 
τήν αρχήν πάλιν έπανέλθωμεν. Έν άρχ^ έΛοί^\σεν ό 
Θεός τόν ούρανόν καϊ τίιν γήν. "Ορα χα\ έξ αύτοΰ του 
της δημιουργίας τρόπου τήν θείαν φύσιν διαλάμπουσαν, 
ώς άπενα^ηίας τ^ άνθρωπίνη συνηθεία τήν δημιουργίαν 
ποιείται, πρότερον τδν ούρανδν τείνας, χα\ τότε τήν γην 
ύποστορέσας »^ • πρότερον τδν δροφον, χα\ τότε τδν θε- 
μέλιον.Τίς είδε; τίς ήκουσεν; Έπ\ μέν γάρ τής άν- 
θρωπίνης δημιουργίας ούκ &ν τούτο γένοιτ* άν ποτέ• 
δταν δέ δθεδς κελεύτ), πάντα τψ βουλήμβτι αύτου εΓκει 
κα\ παραχωρεί. Μή τοίνυν άνθρωπίνφ λογισμφ τά τοΟ 
θεοΰ έργα περιεργαζώμεθα , άλλ' έχ τών έργων οδη- 
γούμενοι, θαυμάζωμεν τδν τεχνίτην. Τά γάρ άόρατ» 
αυτού, φησ\ν, άπδ κτίσεως κόσμου τοΙς ποιήμασι νοού- 
μενα καθοράται. 

δ'. ΕΙ δέ έπιμένοιεν οΐ τής αληθείας έχθρο\ λέγοντες, 
αδύνατον εΐνα4 έξ ούκ δντων τι παραχθήναι, έρώμεθα 
αυτούς • ό πρώτος άνθρωπος έκ γης έπλάσθη. ή έτέρω- 
θέν πόθεν ; Πάντως έρούσιν, δτι έκ γης, κα\ συνομολο- 
γήσουσιν. ΕΙπάτωσαν οΰν ήμϊν , πώς έχ γης σαρκδς 
έγένετο φύσις. Άπδ γης γάρ πηλδς, κα\ πλίνθος, κα\ 
κέραμος, κα\ δστρακον &ν γένοιτο• πώς ούν σαρκδς 
έγένετο φύσις; πώς δστά, χα\ νεύρα. κα\άρτηρίαι. κα\ 
πιμελή. κα\ δέρμα, κα\ δνυχες, κα\ τρίχες. χ«^ έκ /ιας 
υποκείμενης ύλης διαφόρων ουσιών ποιότητες; Αλλ οΟχ ^^^«.^ έκάστηνήμέραν σιτούμεθα, 
μονοειδής ών μεταβάλλεται εΙς αίμα κα\ φλέγμα κα\ χο- 
λήν. κα\ διαφόρους χυμούς. Κα\ ό μέν σιτόχρους πολλάκις 
εστί Γΐίΐ• τδ δέ αΤμα ί πυ^^^ν ή μέλαν. ΕΙ τοίνυν ταύτα τά 
χαθ* έ/άστην ήμέραν πρδτών οφθαλμών δρώμενα εΙπεΤν 
ήμΙν ούκ άν δύναιντό ποτέ, σχολ^ γ' άν εΓποιειν περ\ των 
άλ).ων του θεού δημιουργημάτων. 'Αλλ' εΐ κα\ μετά 
τοσαύτην τών αποδείξεων περιουσίαν έπιμένοιεν τήν 
οίκείαν φιλονεικίαν κρατυνειν βουλόμενοι, ήμεΤς μηύέ 
βυτω παυσόμεθα τά αυτά πάλιν πρδς αύτους λέγοντες • 
Έν άρχϋ έποίησεν ό Θεός τόν ούρα^-όν καϊ τ^ν 
γην. Τούτο γάρ ίκανδν μόνον τδ ^μα πάντας των 
εναντίων τους πύργους χαταβαλείν, χα\ πάντας τους 
ανθρωπίνους λογισμούς έξαύτώντών βάθρων άνασπάσαι• 

κα\ εΐ βουληΟεΙεν όψέ ποτέ της φιλονεικίας άποσχέσθαι, 
πρδς τήν τής αληθείας δδδν αυτούς χειραγωγησαι δυνή- 

§ 8^*8?1ΐΓ*Γβ^ϊ^^^ ΜοΓβΙ. δεσπότην δλον. Μ88. ρβηβ οιηη69 
00<]ί068 θεόν. 

1 «ο ιίέν σιτόχρους πολλάκις έστΙν, δ δέ λευχος' τδ δε 
αίμα. δΙο ΐοΐδΐΐηΐίοιαβ, βαίϋδ Ιβοϋο ηοη ερβΓΟβιιϋ*. ιρ(6 οοηνβΓίΗ. Ει νίιΐβ ςιιηηΐυηι ηοβίΓ» ρ:ΐΓνίιαΓι δβ 
βΙΐβιηρβΓαΐ : ηίΙιίΙ (Ιβ ίιινί&ΊΙ)ί1ίΙ>υ8 νίΠυΓιϋυδ ϋί88οηΙ, 
ιιβςυβ άίοίΐ, Ιη ρΓΐηοίρίο ΓοοίΙ Οβαβ αη£;βΙθδ νβΐ »γ- 
ϋΐιαη^βίοδ : ηοη 5ίιηρ1ίοίΐ6Γ, ιιεςυβ ΐβιηβΓΟ Ιιαηο ηοΙ>ί8 
(ΙοΰΐτίιΐΦ νίαοι ρηνϋ. Οπί» 6πίπ) ^ϋ(^x^5 1ο(ΐυ6ΐ>αΙιΐΓ, 
ςιιί ΙυΐΊ ρτφβοηΐώυδ Γ6ΐ>α5 ίπΐιίαϋαηΐ , ηοςυβ δρΐή- 
Ιααΐβ ηυΊι1ηιΐ3ΐη &ηιιηο οοηοίρβΓβ γ*«ιΐ6ΐ)απΐ, 608 3 86ΐι- 
5ΐΙ)ί1ί1ιιι$ αϋ οο£;ηθ8€6η<]ιιηίΐ ιιηίνβΓδί ΟρίΟοβιη ΙιιϋαοίΙ, 
υΐ 6χ ΟΓβαΐυΗδ ΡαΙ)η€3ΐ0Γ6ΐη πιαιιάΊ (1Ί$€6ΐιΐ6$, αιΐο- 
ηΓβηΐ €Γ6αΐ0Γ6ΐη οιηηίαπι, 61 ηοη ίη 0Γ€αΙυπ5 ίρ$ί8 
ρ6ηη3ηοΓ6ηΐ 6ΐ ςυίβδΟΟΓβηΐ. Ναιη ουιη Ιίοβΐ Ιιχο ί(α 
Γηοΐβ δίιιΐ, ηοη ίηίετπιΊδβπηΙ 6χ 0Γ63ΐιΐΓί$ (ΐ€08 ΓαοβΓβ, 
61 ϋινίηυιη ΙιοηοΓβπι Γ(£(1ί$5Ίπιί8 Ι)ΓυΓΐ8 6χΗίΙ)6Γ6 : ίη 
(|υ3πι ηοη 3πΐ6ηΐί»ιη ίηοΐ<]ί886ηΐ, ηΐ8ί ΐπηίΑ 6Γ$α 608 
&Ιΐ6Πΐρ6Γ3(ίοη6 Γυί886ΐ υ8υ8? 

5. Νβο ηιΐΓβηβ, άίΐΰοΐϋ, ςυοϋ Μο868 1ΐ36 ν!3 ίηεβδ- 
Ββτίΐ ', ςαί ίη ρηηοιρίο, 6( ίη ρΓχΙυίΙϋβ, 0Γ388ΐοη^οβ 
Ιοςαυΐυ8 β&Ι ^υ(1x^8 : ςυαηιίοςυίϋβπι ΡΒυΙυβ ςιιυιριβ 
ΐ6ΐηροΓ6 |;Γ3ΐίΦ, ουπι ΐΑηΐυπι ρτχιΐίοαϋοηΐδ 68861 ίη- 
€Γ6πΐ6ΐι1ιιπι, άί8ρυΐ3ΐυΓυ8 ουηι ΑΐΙΐ6ηί6η8ίΙ)υ8, η νί8ί• 

1)ί1ΐΙ)η8 (1θ€ΐΠη3Π1 60Βρί( 1ΐί8 ν6Γΐ)ί8 : ΏέΜ φίί [Μί 

ψηαηάιηη, €ί οηιηια ηηββ ίη βο $ηηί; Ηκ εωΐί βί ίεπίΒ 
€Ηΐη »1 ΏοηΐίηΗΜ , ηοη ίη ηίαηη[α€ίί$ ΗαΗίαί ί6ηιρΗ$, 
ηεο Ιηαηαηί$ ηίαηϋίΗ» οοΙΗηγ {Αεί. 17. 24). Ουία 6ηίπι 
ΐαΐβπ) 618 6οπιρ6ΐ6Γ6 8€ί6ΐ>αΐ άοοίπηαπ), Ιιαηο ϋοοοηϋί 
νίηιη αΓΓίρυίΙ. Α(1 608 οπίπι ηυί 8υαπι 8υ8θίρί6ΐ).'ΐηΙ άο- 
οΐΓΐηαπ), 2 δρίπΐυ ίΐ3 (ϋπ$6ΐ>αΐυΓ, 61 608 ίΐα ϋοοοΚιαί. 
Ει υΐ 80138 1ιυ]ϋ8 Γ6ί οαυδαιη Γυί886 ροΓδοη^ΓΟπι ν3Γί6- 
ϋίβηι, 61 3υ(1ίΐ0Γυπι 0Γ3δ8ίΙυ(ΙΙη6πι, 3υ<ϋ ίΠαπι ίρ$υηη : 
Λά €ο1ο&86η868 βηίιη βρίδίοΐαηι 8οπ1)6ηδ, ηοη Ιιαο 
3ΐηΙ)υΐ3ΐ νί3, 86(1 αΙίΐΟΓ οηηι 618 ΙοςιΓκοΓ , 61 ϋίείΐ : 
Οιιία ίη ίρ»ο ατβαΐα ιιιηΙ οηιηια , ην<β ίη οωΐί» »αηΙ, βΐ 
φί(Β ίη ίατα^ νίΜΙία βΙ ίηνίίίΰίΐία^ ήνβ ίΗτοηί, $ΐνβ άο* 
ηύηαίίοη€9, ηυβ ρτίηνίραίΜ^ ίίνβ ροΐ69ίαΐ€$, οηιηία ρβτ 
ίΙΙητη, €ίίη ίΙΙηηι ΰηαΐα ιιιηΙ (ΟοΙοα. 1. 46). ^03ηη68 
3αΐ6πι ΐοηίίΓυί βΐίυδ οίαιηα^αΐ, ϋίθ6ηδ : Οηιηία ρ€τ ίρ* 
•Μΐη {Μία ηιηί^ €ί $ίηβ ίρ$ο (αείηηι μΙ ηι7ιι7 {^οαη. ί . 
5). Αι ηοη βίο Μο868 ; βΐ ιηβΓΪΐο : ηοο 6ηίη) 6ΓαΙ €οη- 
β6ηΐ3η6υπι, υΐ δοΐίιΐο ρ3δ06ΓβπΐαΓ €ώο ςυί5υ8 3(ΙΙιυο 
ΐ3εΓΐ8 3ΐίπιοηί3 ορυ8 6Γ3ΐ. Ν3ΐη φ]6ηια()π)0(1υπι 1υ<ϋ- 
ιη9|;ί8ΐτί ρα6Π8, ςυί 3ρ;1Γ6ηι^^υ8 * ίρδίδ οοπηπιβηάαηΐυΓ 
6ηιάΐ6η(Ιί, ρηπΐ3 ΐΓ3(ΙυηΙ 6ΐ6ΐη6ηΐ3 , ςυθ8 ρα6Γ08 ςυΙ 
3ϋ ίΙΗδ ρο8ΐ63 8α8θίρΙαηΐ, 8υΙ)Ππ)ίθΓί1)υ8 61 ρ6ΓΓβ€ΐίο• 
ηΙ>υ8 (Ιοοίτίηίδ ίηιϋυυηΐ : ίΐ3 61 1)6α1υ8 Μθ868, 61 ιΐο- 
6Ι0Γ ςβηΐίαηι, αο βΐίυβ Ιυηίΐηιί Γ606ΓαηΙ. Ναιη ΙΙο868 
ςηίϋβπι ουπι ρηπιυδ οπιηίυπι ίη8Γιΐυ6η(!3Π) 8υ8ε6ρί8« 
$61 Ιιπηιαηαπι ηαΐϋΓαπι» (Ιθ€υ1ΐ 3υ(ϋΐ0Γ68 ρπηια 6ΐ6- 
πΐϋηία : ^οαηη68 3υΐ6Πΐ 61 Ρ3υΙιΐ8 ίί8 ηυο8 3 Μθ86 

30€6ρ6Γ3ηΙ, ρ08ΐ63 ρ6Γί6€ϋθΓ3 ΐΓ3(1ί(]6Γ6. Ι^ίΐϋΓ ]3Π1 

ιΙί(1ίείηιη8, ηιΐ3Γ6 ίΐ3 86 3ΐΐ6πιρ6Γ3ν6Γ!ΐ αϋ ηο8ΐηιηι 
ΐοηυίΐ3(6ΐη, 6ΐ 6υιη Βρίιίΐυ βαηοΐο Ιοίΐυεηΐεηι, ρΓουΐ 
«υάίΙΟΓίΙιυδ οοη^ΓυβΙκιΙ, οπ)ηί3 6ζρθ8υί886 : βίαιαίςυβ 
ϋΐ6 οιηη68 Η2ΒΓ68β8, ηυ9Β δίουΐ ζίζαηία ρυΙΙυΙαίυΓ» 
6Γ3ηΐ ίη Εθ€ΐ68ί3, 6Γ3(!ί€3ΐ ρ6Γ Ιιοο ςυο(1 (ϋοίΐ : Ιη 
ρήηάρίΌ (Μί ϋεΐΛ$ ΰοείπηι βί ίύηαηι, υη^6 8ί Μ3ηί• 

εΙΐ3ίη8 3(1 16 30€6886ηΐ(1ί€6η8ΐη3ΐ6Γί3ΠΐρΓ9β6Χ8ίδΐ6|-6; » Ιο ΒϋΐΙ. ΜΟΤϋΙ., αΐ€ΚίΤ€Τα. 

> δ«νϋ. 61 ηιιιία Μββ., α ροΛήϊηα ; »0Γ«α., α ηιαίηΐηα. ΙΝ εΛΡ. 1. 0ΕΝΕ8. Π0Μ1Ι..ΙΙ. 30 

81 ΜαΓοίοη, ^ί ΥαΙοηΙίηυδ (η), δί |;βηΐίΐ68, (1ί€ ι11ί5 : Ιη 
ρηηάρίο [ίάΐ Ββϋί αχίηιη α Ιεηαηι. 86(1 ηυίϋ, δί ηοιι 
0Γ6€ΙΙΙ ίΙΐ6 δ€ηρΐυΓΦ? Τα ροδίΗαο ιρδυηι 3ν6Γ86Γί$, 
▼6ΐαΐ Γυπϋυηϋαιη 61 πιεηΐβ οηρίυπι. Νοπι ηυί οιηηίυιη 
Ομίίίΰί ηοη 6Γ6(1ίΙ, 61 ν6Γίΐ3ΐοηι πΐ6ηά3θίί 3Γ$υίΙ, (|ΐη 
υηΐφίαπι ϋί^ιιαπίΐυδ 6δ1ν6ηί3? ΗαΙ)6ΐ ίΙΐ6 Γικαΐυηΐεο- 
ΙθΓ6ηι \ 61 ηΐ3ηδυ6ΐ0Γυηι ροΓβοηαδ ίηίΐυίΐ, Ι6ςίΐ()υ6 
8ΐιΙ> ονί1ΐ3 ρ6ΐΐ6 Ιυρυπι. δβιΐ Ιιι ηβ (Ιοοίρίαπδ, ίπιο 11.-16 
ίρ!;3 (1β 6αυδ3 ίΙΙυπι ηιαςίδ 6Χ08υπι Ιΐ3ΐ)6, ηυθ(1 πιηη^ 
δυείυίΐίηβηι ([υίϋεπι 6γ^3 16 οοηδΟΓνυπι δίηιυΐβΐ, οοη- 
ΙΓ3 Οοπιίηυηι 3υΐ6Πΐ υηίν6ΓδθΓυπι Οευηι ΙκΐΙΙυιη ςβ- 
Γ3Ι, 6( η6ςη6 δείρ^υπι δαίυίειη δοππι ρπ>ϋ6Γ6 3ηίιη3<1- 
νοπηί. €α;ΐ6ηιπι ηοδ ΓίΓηιαηι ΐοηεαπιυ^ ρείΓαηι, 61 3(1 
ρΓίιΐ€ίρίυπι Ιΐ6Γυπι Γ6§ΠΓ6(1ί3πιυΓ : Ιη ρήηαρίο ][€€Η 
Βεη$ ΟΒίνηι €ί ϋηαηι. Αΐ(6η(1β ηυηο , ηυοηιοϋο οχ 
ίρδο ορίβοίί πιθ(1ο (Ιίνίηφ η3ΐυΓοβ (Ιί^ίΐαδ 6ΐιίΐ6δοαΐ ; 
(]υοηιθ(1ο Βευδ ρΓΦΐ6Γ Ιιυπιαηυπι π)0Γ6Π), δυυιη ιιετί!- 
€ί6ηδ ακίίίίοίυηι, ρηυδ οχίαιη 6χΐ6η(1αΐ , ροδΐ63 6ΐ Ιογ- 
Γαηι δυ1)δ1βηΐ3ΐ : ρηυδ ευΐηιεη^ 61 ρο$ΐ63 Γυη(1.ιηΐ6ΐι- 
Ιυπι. Ουίβ Ι3ΐ6 (ρικί νί(1ίι? ({ΐιίδ αιΐ(1ίνίΐ? Ιη ΗοηιΊηυιη 
8αη6 ορβΓΪϋυδ ηίΐιίΐ 1:ιΐ6 υπ)φΐ3πι Γυ6Γίΐ : δ6ΐ1 ]υ1}6ηΐΰ 
060, τοίηπίαϋ 6]υδ ρ3Γ6ηΐ 61 06(1αηΐ οπιη!3. Νε \%Λ\ϊψ 
Ιιυπιαηίδ ηιιίοηίΐΝΐ8(1ίνίηα οροη ουηοβίυδ οχουΐίαπιυβ, 
86(1 6χ ορ6Γίί)υ8 πΐ3ηυάυ6ΐί , 3(1ηιίΓ6πιυΓ 3ηίΗο6πι. 
Ναηι ίηνίίίΙ^ΐΙΙα €}η$^ ίη(]υίΙ, €χ ΰτεαίίοηβ ηαηάί^ άιαη 
ρβτ ορ&τα ίηί€ΐΙίφιηΙητ, ρβηίάβηίπν (Λοιη. 1. 20). 

4. €οη(τα ω$ φη άίΰώαηί ίεηωη €χ ζνΐ^μαα ηιαίέτία 
(αΰΐαηι ; Ιεηα ραίηα ηο$ΐτα αΐ, α οοηιηιαηβ ζερηίατΗΐη. 
ΜοταΙίΜ ίχΗοηαίίο.-^ηοά δί τβπίαΐίδ ΙιοδΙοδ 3(11ιυ6 (1ί- 
οηηΐ, ηοη ροδδο 6χ ηίΐιίΐο 3ΐί(ΐυίϋ Γιβη, ίηΐ6ΐτο{[6πιυ8 
60δ : Ρηπιπδΐιβ Ιιοηιο 6χ 16ΓΓ3 ΓθΓη)3ΐυδ6$1; αη ΓοΠβ 
λ1ίυη(ΐ6? Οηιηίηο (Ιίοοηΐ 3ε Γ3(6ΐ)υηΙυΓ, ςυθ(1 εχ ΐεΓπι. 
0ίε3ηΙ ί^ίΐΜΓ ηοϋίδ, ςυοηιθ(1ο οχ Ιειτ3 Γ3εΐ3 βίΐ ηα* 
Ιυη ε3πιί8. Εχ Ιειτα εηίιη Ιυΐυηι, ει ΐ3ΐεΓεδ, εΐ Γι§υ- 
Ιίηυπ) ν3δ, εΐ ΙεδΙα ϋετί δοΐεΐ : ςυοιηο(1ο εΓ£;ο ηαΐυι*» 
εαΓηίδ ί30ΐα ε8ΐ? (ΐυοηιοιίο 0883, ει ηεΓνί, εΐ 3ηεΓί£« 
ει 3(1ερδ, εΐ ευΐίδ, εΐ υη||[υεδ, εΐ εαρίΠί, εΐ οχ υηη 
•ηΐΐαεεηΐε ηΐ3ΐεΓί3 (1ίνεΓ83Γυηι βυΙ)δΐ3ηΐί3Γυηη (]υ3ΐί- 
Ι3ΐε8? 8ε(1 3ά Ιιχο ηε ηυΐίτε (|υί(1επι ροΐβΓυηΙ. ΰυί(Ι 
αυίοιη άϊοο (Ιε εοΓροΓε ηοδΐΓθ? Οίεαηΐ ηοΐίβ (Ιε ρ3ηε, 
ςυο (}υοΐί(1ίε τεβείπιυΓ, ςυοηιθ(1ο, ευπι υηίυδ βροείεί 
δίι, ΙπιηδηιυΐαΐυΓ ίη δαη^ηίπειη, ε( ρίΐυίΐ3η), εΐ ΜΙεπι, 
εΐ ίη ναηοδ ΙιυιηοΓεδ. £ΐ ρ3ηί8 ςυί(ΐ6ΐη βχρε Ιια^εΐ 
εοΙοΓεπι ΓΓϋπιεηΐί; 83η(^υΐ6 3ηΐειη ηι1)εΓ νεΙ ηί^εΓ εδί'. 
5ί ί^ΐΐαΓ Ιιχε, ςυχ ςιιοΓκΙίε 3ηΐε οουΐοδ νετ83ηΐιιρ, 
ιιυηιΐ|ϋ2πι ηοΙ>ί8 (ΙίοοΓε ροΙοΓύηΐ, (ΙίΠίείΙίυδ (1ε .Ίΐϋδ 
Ι)εί ορΙΑεϋδ- (1ί{[ηα Ιθ(ΐυοηΐυΓ. Οικκΐ δί ροβΐ Ι3ηΐ:ιπι 
(Ιεηιοηδίηΐΐοηυη) εορίβηι 3(11ΐ(ΐε βυαηι οοηΐεηΐίοηεηι 
ΐΌΐκ>πΐΓ6 νοίυηΐ, ηε(]υε ηοβ (Ιεδίβίειηυδ δχρε ε3(1εηι 
ίρδίδ οΙ)]ίεετε, (ΙίοεηΙεδ : 7η ρτίηάρίο (βάί ϋβνα εαίαιη 
€ί ϋτΓαιη. Ηοε εηίπι αηίευηι τεΓΐ)υηη βαίΠεΙΐ ηοΐιίδ 3(1 
8υ5νεηεη(1α8 οπιηεδ 3(1ν6Γδ3ηοηιηι ιογγοβ, εΐ 2ά τε- 
νείΐεηίΐα 3ΐ> ίρδίδ Γοη(ΐ3πιεηΙί8 1ιυη)3η3 Γ3ΐ1οείη'3; 
βίςυε δί νεΙΙεηΐ νεΙ δείΌ 3 δυα εοηΐεηΐίοηε (ΙοδίβίεΓε, 

^ ΟοίβΠο., ΡίοΟΛαη Γορρι». 

* εοί^ΙίαίΑοιίδ, ΕΙ ραηίί αι^^^αη^ νΙ ρίΗτίηαα»^ Αβένΐ ίϋίοηη 
ίηοηοηΐΐ, ρϋυίία αχΛ€ηι αΙ\>α βύ^ ίωύρίί» νβτο ηώβΓ υνΐ η^«.τ 
€α, 

(α) Μ3ΐιίϋ)ΐ£ΐΐ5, Βίατοίοη, βΐ ΥαΙεηΐΐηιΐδ (ΙίοβίΜηΐ πιαίετΐηαι 
3ηιβ (3*6»ιυιη ωυαάαιη 6Υ8(ίιί8$β. 1)6 ΜαηίΰΙΐ'Χ'ί, Μ^Γοίοαΐδ ιΜ 
ναΐβηϋοί ορίηίοοε οίτο» ηιυΐΜΐί ρτίιηοηΐίι νί(1ο£ρίρΙΐ3η1υιη 
3ϋ ^ίιΐ2ΐι1ο&. Μ δ. ^0ΛΝΝ15 Γ>Ι1ΙΙΥ$0δΤΟΜ1 

μο^δοιιΐ ρ<Η* Ιιοο 1η ν6ΐ'ίΐα(ί8 τίαιη ιηαηυ<1υα. ^:Τ€ηα 
βΗίβΐΗ ίηνΊ$ίΙήΙά €ταί Η ιηοοτηρούία^ €υ]μ5 ^Γ&ΐίί, ϋιο» 
ΐ|ΐια}$ο, ΟΦΐυιη οΙϊΓυιη 6ΐ ροΓΓβοΐυιη οτεανίΐ; ΐβΓΓαηι 
»υΐ6ΐη ίιιίοΓΠίοιιι €ΐί6Γίΐ? Νβςυβ Ιλοο ΐβιηβΓβ Γ&οΐυιη, 
66(1 π(, οιιιη (Ιίόίοβπδ ποβΙίΟΓβιη 0Γ6&ιίοηΐ8 ραηβιη αΐι 
βο Γοΐ'ΐηαΐηπι οΐ αΐιβοΐυίαπι, ηίΐπΐ ρο5ΐ63 (1ιιΙ)ίΐ6& : ηο- 
ςυβ ρυ(ο& ί(1 βχ ροΐ68(&Γΐ5 ίιιι1)6ΰί11ίΐαΐ6 Γαείυιη. 
Λ(Ι Ιιχο βΐ &Γι& ΓαΙίοηβ ίιιΓοηηβιη ΙβΓΓ&ιη ΟΓβ^νΙΙ. 
^ιΓια βηίπι ίρ$& 6$1 ιιυΐπχ, 61 ιηαΐβτ ηοβίπι, 61 6χ 
€•3 Γ;ιοϋ βυιηΐϋ», βίςυβ βϋυοΑίηαΓ, ίρδβςυβ ηο$ΐπι 
Ι^αίπα 68ΐγ 61 οοπιιηυη6 ββρυΙεΓυιη : Γ6(1ίΐιΐ3 6ηίιη ηο- 
$Ι6Γ α(1 63ΐη ΓυΓ5υ8 6$1 ; 61 ςιιία ναιίίβ ρ6Γ 6&πι 1)οηΐ8 
ΓπΓιιηυΓ : 1(ΐ60, υΐ ηβ Ιιοιη1η6$ οΐ) υ$υ5 η66685ίΐ3ΐ6ΐη 
ρ1ιι$ ςααιη ϋΐ£;ηυηι 6$( 63ΐη οοΙβΓβηΐ, οδίβηάίΐ ρηιηυιη 
Γυάβιη 61 ίηΓοηη6πι, αΐ η6 1>6ηοθ€ΐα 16γγ3Β Ι6ΐ1υπ8 
ηαΐυΓΧ 1ιηρυΐ6$, 5(η1 6ΐ (π1)υα8» ςυί ΙΙΙαιη 6χ ηίΐιίΐο υΙ 
68861 6Γ62ΐνίΙ. ΡΓορΐ6Γ 1ιθ6 ΑΐΙ : Τβιτα οϋίβηι βταΐ ίη- 
νΐ«6ι7ί« €ί ίηοοιηροήία. ΡθΓΐ6 8ΐΑΐίιη 6ΐ 8ώ Ιηΐΐίο 
0)6111601 ν68ΐπΐιη 5υΙ)Γι1ίθΓίΙ>α8 86ηΐ6ηΐ1ί8 ηΐηαίυπι 
ΐυΓ$ίαιυ8 ; 1(ΐ60 1ιΐ6 56πηοη6η) 8ΐ$ΐ6Γ6 ρβΓ 681. Κθ|[3- 
0)05 &υΐ6ΐη ε^Ηίαΐοο) ν68ΐΓ2ΐπι, υΐ (ϋείΟΓυπ) 8ΐΓΐ8 0)6- 

ηΐΟΓ68, 61 86ΐηρ6Γ 1)£€ ΐη6ΐη0Γί3 16063(18 : 3(406 003 
600) 860815111 0)6083, €00) 1)106 3ΐ)ΐ6η(ί8 , 3ρρθθ1(6 61 

8ρΐΓΐΐα;ιΐ60) 0)608αα). 01631 υΙγ 3ΐ1ςο3 60Γ00) , <|οββ 
0006 1)16 8001 (11613 : 30(1ΐ3( ιηο1ΐ6Γ , (Ι1$6αηΙ ρ06Γΐ , 
<ϋ863ΙΐΙ 61 (100)68(101 , β3(ς06 (1θΟ)08 6€6ΐ6$ί3 , 0( 6Γ- 
ίΐΙ|;6(0Γ άί3ΐ>θΙθ$ , Ίο Γυ{;310 Υ6Γ(3(0Γ 0)3ΐθ8 1ΙΙ6 (19Β- 
0)00 , 6( 1η1θ)ΐ6υ8 83ΐθΐί8 008(ΓΦ : Γ6(|θί6863( 30(60) 
11)1 δρ1η108 8306(1 |;Γ3(19» 6ΐ θα)θΐ8 Ρ3Χ 61 €0060Γάΐ3 
0)0θί3( 1θ1)3ΐ>ί(30(68. Ν<10) 81 60Γ0Ι0 η03β ]30) άίθ(3 
8υθ(, 016010Γ68 ίυ6Γίϋ8, 6( 0)3]θΓ68(θ(11θ63»ςθ96ρθ8(- 
^1)36 860)ίθ3(υΓΐ 801008, 808€6ρ6Γΐΐΐ8 , 008 ςΟΟςΟΟ 

ιη3]οη 5ΐο<11ο 3((]06 οΙ)6Γ(3(β ^1661008 ςοχοοΐ)» 8ορ- 

Ρ6(ϋ(3ΐ>ί( |[Τ3(ΐ3 06ΐ , 81 |;6Πθ1θ3Τ6 ν1()6Γΐθ)08 63 ({Οφ 
0006 3 Οθ1)ί8 (Ιΐ€(3 80θΙ. (}υ3η(Ιθ(Ιθί(ΐ60) 6( 3|;Γ)€θ1α 
6001 ν1(]6Γί( 8610103 03861, 0).1}0Γ6 8ΐ3€Γΐΐ3(6 3ΓΥ3 €00- 
8Μΐ6Γ3( 61 6Χ6θ1ί(, 3(ςυ6 3ΐΐ3 86Γ6Γ6 (^68(ίΐ• 

5. 1]( Ι^ΗΟΓ 3ΐ3€ΓΐθΓ68 008 Γ6(1(|3(Ί8 , 'μΟί (Ιΐ6(0Γ001 
€6Γ(301 608(0(1130) (160)008(1*3(6, 6( 600) Γ6€(» 0461 
ϋθ|(ΐη3(1Ι)118 ν1(30) ((00(106 Τ68(Γ3ΙΟ ά111^60(6Γ €0Γ3(6. 

ίΜΟΜί 60110, 1ηςοί(, /οχ ναΐτα οοταχη ΗοηΐίηΗηα^ ηί 
ιηάβαηί &ρ€τα ναΐτα ^οηα, βί ρίοηβΰβηί Ραΐταη νββ^ηιΐΝ, 
^ιιΙ ιη οΒίίΜ Μί {ΜαΐίΗ. 5. 10) : ο( 6( υ1(3 €008006( 
0(ΐ6ΐ (1000)3(11/08, 6( (]θ(;ιθ3(3 ρηβ(1ί€6η( ν1(3α). Ρί4€$ 
6θ1α) ηη€ ορβήδη» ηιΟΓ/κβ «ι/ {ΙαεΛ. 26), 61 οροπι 

8ΐθ6 Μ^ 0)0Γ(03 800(. Ν30) 1)66ΐ 83030) (60630)06 
(Ιθ€(ηθ30), 8ΐ ν1(30) 06811^30)08, θ11)11 001μ8 ρΓ0(ΐ6« 
Γί( (Ιθ€ΐΓίθ3 : ΓΟΓ808, 8ΐ ν1(φ 60Γ30) (1Πί|;60ΐ60) £6886- 
Π1008, Ιο β(]6ί 30(60) ρΐ3€ίΐΐ8 €ΐ30(Ιΐ€3ν6ΐΊθ)08, 06ςθθ 

816 οοΙ>ΐ8 3ΐίςοί(Ι Ιο€Η ίο6Γί(. Ι(ΐ60 €θον6θί( υ(ηοςο6 
Χ(1ίβ€ΐοο) 1)06 οο8(ηιιο 8ρ1ήΐο3ΐ6 €θθ)ΐοοο1π : ΟηΜΪ* 
6ηίπ), 1θ(ΐο!(, φη αη4ίί Ηο$ αηηοηα ηΐ€0»^ έΐ [αάί βοι, 
ΟΜίΜίαίήίΗν νίτο μτΜάΜι {ίίαίΐΗ, 7, ί14). Υ'κΐβ φιο- 

ΟΙΟϋο 000 8θ1θΟ) 30(111*6 1108 ν6ΐί(. 86(1 6(130) Γ366Γ8 
61 0ρ6ΓΐΙ)0^ 0ΐ)6(]ΐ60(ί3η) 6ΧΐΐίΙ)6Γ6 : 1)006 ρηΐ(ΐ6Ω(6α) 
▼€€3Τΐ(, ((Οί 0ρ6η1ΐ08 86ΓΟ)0008 8θΙ)86(Ι060(11)08 €00• 
&ρΐ0ΟΟ8 8ί( : ςοΐ νβΓΟ (30(υ0) 3(1 86Γ0)0Ι)68 ρ6Γν6η1(, 
6! 000 3(1 θρ«Γ3, ΙίΟΟ) 8(υ1(001 νθ€3ν1( : 0)6Π(0 66Γ16: 
φΐΐ3 ί1ΐ6 (1θΟ)υθ) 8030) 80ρ6Γ 3Γ6η3αΐ 96(11β€3ν1( ; ρΓΟ- ΑΪΙΟΗΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 5ί 

ρ(6Γβ3 Ο0ς06 νΰΟΐΟΓΟίη νίΟ) ί6ΙΤ6 ρΟΐοίΐ, 86(1 8(3(1η) 
€ΟΓΓυί( {ΜαίΐΗ, 7. 26). Τ3ΐ68 6θ1θ) 800( (Ι68ίϋ68 3Ιΐί• 
0)Χ, 000 8θ11(Ια(3β 80ρ6Γ ίΐΓ0)310 ρ6(Γ3Ι0 8ρΪΓΐ(υ3ΐ6αΐ Ι 
000 61110) άα ^(ΙΙϋοίΟ 6( (16 (ΙΟΙΟΟ ΟΟηΟ 68( 86Γα)0, 864 
άβ 301103, ςθ(6 3 (60(3(101)6 ςυανΐ8ς03(ί(0Γ. Ν30) ν60• 
(ί, ρίονίχ, 6( ίΙονΙΟΓΟΟ) Π00)1θί1)08 (60(3(1θ068 Οθ1>ΐ8 

8ο1ιία^Ί€3ν1ι. Α( 6θίο) φΐ1 €0θ$ΐ3η$, γί|;ί1,6( 8ο1>γ1ο8 

65(, 1)3€ Γ3ΐ1θη6 βΓΟ)1θΓ 6ν3(11(;6( (]Ι13ΙΙ(0 0)3]θΐ:68 1θ- 
(60(311(11Γ θ1Ι]ί€(1θ068, (30(0 6]θ8 νΐΓΐ11(38 6( ΓθΓ(ί(υ(1θ 
0)3£;ΐ8 3Ο£6Ο(0Γ : (16868 30(60) 6( 8θρίθυ8, δ1 761 (6- 
0υ1$ ςυ3£(ΐ30) Ι6θ(3(1θ000) 30Γ3 3ίΙ(ΐ3Γί^, 8(3(10) Τ3611- 
13(, 6( 3010)0 €0η€ί(1ί(, 1)00 Οΐ) 0310Γ3Ι0 (60(3(100001, 
8θά 0ΐ) νθΙθη(3(ί8 1θ(ΐΓ1Ιΐί(3(60). ΟθΟ€ΐΓ€3 0ρ0Γ(6ΐ 80- 
1)Γίθ$ 6856, 6( Τΐ{;ίΐ6$ , 6( 3(1 00)013 ρΓΧρ3Γ3ΐ08 : 0( 6( 
Ιο ρΓ08ρ6Γΐ(3ΐ6 0)0(168(1 36 000 6ίΓθ8ΐ, 61 10 3Πΐΐ€ϋθ- 
θί1>08ς03Β ηθ1)ΐ8 1θίϋκ»0(ΟΓ, 801>γ11 6( ρηΐ(ΐ60(68, Ρ6Γ- 
Ρ61038 ^(138 Ι'6Γ6Γ30)08 1)6θίρ)0 Ι>60. δί 8ΐ6 Γ68 00- 
8(Γ38 1θ5(1(06Γΐα)08, Ο)θΙ(ΟΟ) £[Τ3(1αΒ (ΙίνίοΧ 3886(10601111*; 
ρθ(6ηθ)08(Ι06 ρΓ9β860(60) ν1(301 8660Τ6 (Γ3050)1((6Γβ, 
6( ίο ίθ(θΓ3 νί(3 0)3^Χ β(1θ€ί3Β 0ρ68 Γ6ρ01Ι0Γ6 : ς03Ο) 
ΟθΙ)ΐ8 00)η11)08 3886ςθ1 600(1θ(;3(, ^(13 6( 1)6θί£θί(3(6 
ΌθΟ)1θ1 008(Π 1650 €ΐ)Γΐ8(1, 600) ςΟΟ Ρ3(τ1 8ΐθ)θ1 61 
83ΐ)€(θδρΐΓΐ(θ1 ||[ΙθΓΐ3, 1θ)ρ6Γΐθα), ΙΐΟΟΟΓ, 0006 61 8601- 
Ρ6Γ, 6( Ιο 8Φ€θΐ3 8Χ€θ1θΓΟΟ). Αα)60. 

ΗΟΜϋΙΑ 111. 
Ββϋί φίίΒϋίρβηΜηί άιοεηάαχη ΗΙηά^ Ιο ρηοοίρίο Γ6- 

€ΐ( 0608 ΟφΙοΟ) 6( (6ΓΓ30) (Ο^η, 1.1), Μ^^Κβ αά Η' 
/Κέί, Ε( ΙΙβ1€(0Ι0 65( ν68ρ6Γ6, 6( Γ3€(00) 68( ΟΙ306 , 

(1168 01)05 (6μ. ι. 5). 

ι. ΤΙ)6830Τ0 €θίρΐ3ΙΟ €0Ι0ρ3Γ3(0Γ (11ν1θ3Γθα) δ€Γί- 

ρίοπιηοο ΐ6€(1ο. Ν30) 8ΐ€0( 6χ 111ο ςοί8ςυί8 ν6ΐ Γγο- 

8(θ1θΟ) 63ΓΡ6Γ6 ν3ΐ6(, 0)θΙ(38 5ΐ1)1 ρ3Γ3( (1ίν1(ί38 : 1(3 
6( Ιο 836Γ3 δΟΤΙρΙΟΠΙ, 6(130) 1θ 1)Γ6Υί (Ιίοΐίοοβ , ίη|;60- 
160) 860(60(ΐ3Γ0ΙΟ ΥΙΟ) 6( 10)0)60535 (1ίνί(ί38 1ην6ηίΓ6 

1ΐ€6(. Ε( 000 8θ1οο) (1)6830ΐΌ 8ΐα)ί1)3 5υη( (Ι)γίη3 βίο- 

φΐΐ3, 86(1 ΓΟΟΙΙ ςθ0(ΙΟ6 13Γ|;18 ρ6Γ60θ'ώθ5φί6 5€α(υΓί61)(1 

&υ60(ί8 : ιά φχοά 6χ Γ6ΐ)08 ίρ8ί8 1)6Η οο)η68 (1ί(1ί6ΐ- 

0)08. Ν30) 0( ρΓ00Βα)ί3 1ί1)Γΐ 66065605 1η66ρΠΟ08, ίο 

6χρ1ϋοαο(1ο 1)00 (1ί€(0, 1η γτϊηημο (€άΐ Οαι$ οϋβΐηηι 
€ί Ιετταιη, (ο(οιο ίΤΛά^ηάχ ^θ€(ηοαΒ (ΐ65(ίη3(υο) (60)- 

Ρ08 1θ8θη)ρ8ΐΐΟ08, 6( 06(106 8ΐ€ (0(00) 6Χρ6(1ίΓβ Υ3ΐθ1- 
0108. Ιΐ3£03 6θ1ΐΟ 68( 1)θ]θ8 (1)6830ΓΊ 31)00(130(13, 6( 
13Τ|;3 Γθθ(ΐ8ΐ)υ]θ8 8ρίΓΐ(03ΐΐ8 0060(3. Ν6€ 0)ίΓ6Γΐ5, €3- 
Γΐ85ΐΐ06, 8ΐ Οθ1)ΐ8 1)06 3€€ΐ(ΐ3( : 6(ΐ30) ςοΐ 30(6 008 
Γα6Γ6 ρΓΟ υ1γ11)08 8θΐ8 3(1038 1θ(ΐ6 1)3086Γ00(, 6( 810)1- 

11(6Γ ςοΐ ρο8( 008 Γο(ογ1 8οη( 1(160) 3((6η(3ΐ>υο(, ηβ- 

ς06 816 (ΟΐυΐΟ 6ν3€03Γ6 ρθΐ6Γθη( ; 86(1 Ι03|^ί8 1η(6ΓίΐΟ 
30£68€00( Αθ60ΐ3, 6( €Γ05€θη( 3ΐΥ6ί. ΗΧ€ 6θ1ΐΟ 5ρίπ- 
Ιθ3ΐίθ0) Δαθ)1θΟΙΟ 03(0ΙΤ3 68(, 0( 60 0)3018 803(υΠ3ΐΐΙ, 
6( 3€0Γ6563( 8ρΐΓΐ(03Γΐ5 0Γ3(ΐ3, ςΟΟ (1018 0)3£ί8 Ιοάο 
1)30ΠΓ6 8(θά6(. ΡΓ0ρ(6Γ 1)0€ 6( €ΐΐΓί5((18 (1Ϊ€6ΐ)3( : 5ί 

^ιιίι </<!/, υβΜαΐ αά ηΐ€^ α ΒίΙ>αΙ. Οαΐ ϋτβάίΐ %η ιιιβ, «ίέτιιΐ 
άίήΐ $€ήρΙητα^ βιαηίηα άβ νβηΙτ€ €}ιιι β^ηί αφιω »ί- 
ναιία (^Βαη. 7. 57, 58): (ΐοί1)θ8 ν6Γΐ>ί8 Ιιογοο) Οοβοίο- ηΐΟ) 31)00(130(130) ΟΟϋίδ 1θ(1ΐ€3(. 0000130) Ι^ΊΐΟΓ 8ρ1- 
Πΐ03Γΐυσ) η06η(0Γ0Π) 03(0Γ3 (3115 65(, 306 3ΐΤθΓ30)υ8 

00)1168 0)60(18 008(ΓΧ να53, ο( ίιορΙοΐΊδ 11118 (Ιοιιιοο) 

Γ6α630)υ8. Ν30) ςθ30(1θ Υΐ(ΐ6( 0Γ3(ΐ3 δρίΗ(08 ΐ6ΓΥβ(18 31 ΙιΧ ΟΑΡ. ι ΟΕΝΕδ. ΠΟΜΙΙ.. III. ΤΛ σβται. 71 ^ε γη ^^, φησ\ν, αόρατος καϊ άκατασχεύα- 
ντος. Τίνος Ενεκεν, εΙπέ μοι, τ6ν μίν ούρανδν φαιδρ<(ν 
χα\ άττηρτισμένον παρήγαγε, τήν δέ γήν άμόρφωτον 
Κΐίξεν ; ΟΟχ απλώς ούδ^ τοΰτο πεποίηχεν, άλλ' ?να, έν 
τω βελτίονι μέρει της χτΕσεως μαθών αύτοΰ τήν δη- 
μιουργία ν, μηδ^ν άμφιβάλης λ9ΐιΛν, μηδέ νομίσης δι' 
όσΟένειαν δι>νάμεως τοΟτο γενέσθαι. "Αλλως τε χα\ δι' 
Ετερον τρόπον άμόρφωτον αυτήν παρήγαγεν. Επειδή 
γάρ αυτή χα\ τροφός χα\ μήτηρ ημών έστι, χαΐ έξ 
αυτής χα\ γεγόναμεν καΐ τρεφ<5μεθα, χα\ αυτή ήμϊν χα\ 
πατρίς χα\ χοινδς τάφος γίνεται, χα\πρ^>ς αυτήν πάλιν 
επάνοδος, χα\ τών μυρίων αγαθών δΓ αυτής άπολαύομεν 
ίνα μή διά τό της χρείας άναγχαΐον υπέρ τήν άξίαν 
αυτήν τιμήσωσι * τδ τών ανθρώπων γένος, δείχνυσι σοι 
αυτήν πρότερον άμίρφωτον χα\ άδιατύπωτον, ινα μή τ}) 
φύσει της γης τάς έξ αύτης ευεργεσίας λογίστ^, άλλα 
τψ ταύτην έχ του μή ίντος είς τδ είναι παραγαγόντι. 
Δι3( τοΰχό φησιν 'β• δέ γη '^ν αόρατος καϊ άκατα~ 
σαεναστος. Τάχα εύθυς χα\ έχ προοιμίων χατετείνα- 
μεν υμών τήν διάνοιαν το7ς λεπτοτέροις νοήμασι* διό 
προσήκει μέχρι τούτου στήσαι τδν λόγον, παραχαλέσαν- 
τας ΐ> υμών τήν άγάτυην μεμνήσθαιτών είρημένων, χα\ 
άε\ τούτων έναυλον έχειν τήν μνήμην, κα\ μετά της αΐ- 
σθητης τραπέζης, έπειδάν εντεύθεν έξέλθητε , παρατί- 
θετε χα\ τήν πνβυματικήν τράπεζαν. Κα\ λεγέτω μέν 
τίνα τών ενταύθα λεχθέντων ό άνήρ * άκουέτω δέ ή γυ- 
νή, μανθανέτωσαν δέ χα\ οΐ πα?δες, διδασχέσθωσαν δέ 
κα\ οΐ οίκέται, κα\ εκκλησία λοιτζδν γενέσθω ή οΙκία, 
Γνα φυγαδεύηται μένό διάβολος κα\ δραπετεύ^ δ 7»νη- 
ρδς δαίμων εκείνος, κα\ έχθρδςτής σωτηρίας της ημε- 
τέρας • έπαναπαύηται δέ αυτόθι ή του αγίου Πνεύματος 
χάρις, κα\ π5σα εΙρήνη χα\ ομόνοια περιστοιχίζη « τους 
ένοιχοΰντας. Έάν γάρ τών ήδη πρδτερον ^θέντων 
μνημονεύητε, χα\ τά μετά ταΰτα καταβαλλόμενα προ- 
θυμότερον δέξησθε, κα\ ήμεΓς μετά πλείονος της προ- 
θυμίας * κα\ της δαψιλείας έρουμεν τά ύπδ της του 
θεού χάριτος χορηγούμενα , έπειδάν ίδωμεν τών ήδη 
^καταβληθέντων τήν βλάστην. Έπε\ κα\ γηπόνος δταν 
ϊδη [Ιδ] τά σπέρματα φυόμενα, μετά πολλής τής προ- 
θυμίας περισκοπών τάς άρούρας, έτοίμως και Ετερα 
χαταβάλλειν επείγεται. 

ε'. "ίν' ούν προθυμότερους ήμ5ς έργάσησθε, τών ήδη 
[5ηθέντων ασφαλή τήν φυλακήν έπιδείξασθε, *κα\ μετά 
τών ορθών δογμάτων περ\ τήν του βίου έπιμέλειαν πολ- 
λήν ποιήσασθε τήν σπουδήν. Ααμψάτω γάρ, φησ\, τό 
^ώς ϋμωγ έμπροσθεν τω*• άνθρώπω^^ δαως ϊδωσι 
τά χαΛά ίργα υμών, καϊ δοξάσωσι τδτ Πατέρα ύμώτ 
τδτ έτ τοΤς ονρανοΤς • ινα κα\ ό βίος συμφωντ) τοις 
δόγμασι, κα\ τά δόγματα κηρύττη τδν βίον. Πίστις γάρ 
χωρί^ίργωτ τεκρά έστι, κα\ Εργα χωρ\ς πίστεως νε- 
κρά έστι. Κάν γάρ δόγματα Εχωμεν υγιή, βίου δέ άμέ- 
λώμεν, ουδέν ήμϊν δφελος Εσται τών δογμάτων • πάλιν 
άν βίου μέν έπιμελώμεθα, περ\ τά δόγματα δέ χωλεύω- 
μεν, ουδέ ούτως Εσται τι κέρδος ήμίν. Διδ προσήκει 
εκατέρωθεν ήμϊν τήν οίκοδομήν ταύτην τήν τυνευματικήν 
συνεσφίγχΟαι • Πάς γάρ. φησ\ν, ό άκούων μον τους 
Λόγους τούτους καϊ ποιών αύτοϋς ^ όμοιωΟι\σετ(Η 
άνδρΐ φροτίμφ, "Ορα πώς ού μόνον άκούειν ή μας βού• 
λεται, άλλα κα\ ποιεϊν, κα\ διά τών Εργων έπιδείχνυσΟαι 
τήν ύπακοήν, κα\ τούτον μέν φρόνιμον έκάλεσε, τδν τά 

• υπϋδ τίμηση. 

ί> Κβίίίί παρακαλέσαντες , βΐ Μο δβνίΙ. ι ΟΓβποιηβΙίο» 
φΐΐϋβηι Γ3ΐΙο, ίηςοίΐ, ρο^ΙιιΙαΐ παρακαλέσαντας• 80(1 ΙοΙ ρ9$$ίιη 
Λ€θΐΐΓπιηΙ {η ίιοο ρ(ΐΐηΐ83ίιηο βΟΓίρΙοΓβ, ίη Ηοο ριβηοΓβ σολοι- 
κοφανί), ιιΐ ηίΐιίΐ εοηΐη 1ίΙ)Γ0Γυιη οοηββιίδυιη ΙηοονΑηιΙυιη οβη- 
ϋΡΑΠί. ι ΜοΓ. 6ΐ 3ΐί<]ΐιοΙ 11185., παρακαλέσοντας. 

« δίνη. περιστοιχίζη, βΐίί περιστοιγίζηται, βΐ βίεΐιαΐβΐ ΜοΓ 

ί δις δβνΐΐ. 1η Αΐϋ5 τής προθυμίας ι/υοδί. Εργα τοΤς λόγοις ακόλουθα έπιδειχνύμενον, τδν δέ μέχρι 
τών λόγων ίστάμενον, μωρδν ώνόμασεν • είχότως. Ό 
γάρ τοιούτος, φησ\ν, έπ\ τήν άμμον τήν οΐχίαν αύτου 
ώχοδόμησε • διδ ουδέ τήν προσβολήν τών άνέμ(ι)ν ένεγ»• 
κεϊν ήδυνήθη, άλλα ταχέως κατέπεσε. Τοιαΰται γάρ αΙ 
^^θυμοι ψυχα\, και μή έπΙ τής πέτρας τής π*;ευματική^ 
έστηριγμέναι • ού γάρ περ\ οΙκοδομής νΰν ό λόγος κα\ 
οΙκίας, άλλα περ\ ψυχών έστι τδ είρημένον, τών κα\ άπλ 
του τυχόντος πειρασμού σάλον ύπομενο\>σών. Τφ γάρ 
ονόματι του άνεμου, χλΙ της βροχής, κα\ τών τιοταμώ••, 
τών πειρασμών ήμϊν τήν έπαγωγήν ήνίξατο. Ό γάρ 
στε^^δδς χα\ έγρηγορώς κα\ νήφων ταύτη μδλλον Ισχυ- 
ρότερος γίνεται • κα\ δσω τά τής θλίψεως επιτείνεται, 
τοσούτψ καΐ τά τής ανδρείας αΟξεται * 6 δέ ^^θυμος και 
άναπετετωκώς, καν βραχεϊά τις αΟρα πειρασμού προσ- 
πέσ^^ρ ευθέως σαλεύεται κα\ καταπίπτει, ού παρά τήν 
τών πειρασμών φύσιν, άλλα παρά τήν τής προαιρέσεως 
άσθένειαν. Διδ χρή νήφειν καΐ έγρηγορέναι, χα\ πρδς 
πάντα παρεσκευασμένους είναι, ϊνα κα\ έν τή άνεση 
συγκεκροτημένοι ώμεν, χα\ έν ταϊς έπσγομέναις θλ(- 
ψεσι νήφωμεν, χαΐ πολλήν τήν εύγνωμοσύνην επιδείξω- 
μέθα, διηνεκώς τήν εύχαριστίαν άναπέμποντες τψ φιλ- 
ανθρώπφ Θεφ. "Αν ούτω τά καθ* Εαυτούς οίκονομώμεν, 
πολλής άπολαυσόμεθα τής άνωθεν ^τιής, κα\ ούτω δυ- 
νησόμεθα κα\ τδν παρόντα βίον ασφαλώς διαπεράΐν, χαΐ 
πρδςτήν μέλλουσαν ζοιήν, πολλήν έαυτοϊς προαποτίΟβ- 
σθαι τήν πα^(δησίαν • ής γένοιτο πάντας ημάς έπιτυ- 
χεϊν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ίησου 
Χρίστου, μεθ' ού τφ 1Ιατρ\ άμα τφ άγ(φ Πνεύματι 
δόξα, κράτος, τιμή, νΰν κα\ άε\, κα\ εΙς τους αιώνας 
τών αΙώνων• "Αμήν. 

\Μ] ΟΜΙΛΙΑ Γ . 

ΕΙς τά ϋπόΛοιπα τον, ι Έν άρχ{\ έποίησεν β θεός 
τόν ονρανόν καϊ τήν ^^ήκ,• Εωςτοΰ, < Καϊ έγένετο 
εσπέρα, καϊ έγένετο πρωΐ, ι\μέρα μία. ι 

α'. Θησαυρφ τινι προσέοικεν ή τών θείων Γραφών άνά^ 
γνωσις. Καθάπερ γάρ έκεϊθέν τις κάν μικρδν ψήγμα λα- 
βεϊν δυνηθείη, -πολύν έαυτώ τδν πλοΰτον εργάζεται* ούτω 
δήκα\ έπ\ τής θείας Γραφής, καΐέν βραχείς λέξει πολ- 
λήν Εσχιν εύρεϊν τών νοημάτων τήν δύναμιν, κα\ άφατον 
τδν πλοΰτον. ΚαΙ ού θησαυρδν μόνον, άλλα κα\ τυηγήν 
μιμεϊται τά θεϊα λόγια, δαψιλή τά νάματα άναβλύζουσαν, 
κα\ πολλήν Εχουσαν τήν έπι^^οήν κα\ τοΰτο δι' αυτών 
τών Εργων χθες άπαντες μεμαθήκαμεν. Τών γάρ προ- 
οιμίων άρξάμενοι τοΰ τής κτίσεως βιβλίου εΙς τδ, Έ^ 
άρχ^ έποίτισεν ό Βεός τόν ούρανόν καϊ τί\νγην, πδσαν 
τήν διδασκαλίαν έτελειώσαμεν, κα\ ουδέ ούτως τδ πάν κα• 
ταλαβεϊν « έξισχύσαμεν. Πολλή γάρ έστι τοΰ θησαυροΰ 
ή περιουσία, κα\ τών ναμάτοιν τής πηγής ταύτης τής 
πνευματικής ή δαψίλεια. Κα\ μή θαυμάσης, εΐ ήμεϊς 
τοΰτο ιτεπόνθαμεν * κα\ οΐ πρλ ημών κατά δύναμιν τήν 
εαυτών τά εντεύθεν νάματα έξήντλησαν, κα\ οΐ μεΟ* 

ημάς πάλιν τοΰτο ποιήσαι έτηχειρήσουσι, κα\ ουδέ ούτω 
κενώσαι δυνήσονται τδ πάν * αλλ αύξεται τά τής έπι^- 
(&οής, κα\ έπιδίδωσι τά νάματα. Τοιαύτη γάρ τών ναμά- 
των τών ττνευματικών ή φύσις ' δσφ άν τις μετά δαψκ.• 
λείας τά εντεύθεν άρύσασΟαι βουληθή νάματα, τοσούτφ 
μάλλον αναβλύζει, .καΐ έπιδίοωσιν η χάρις ή πνευμα- 
τική. Διά τοΰτο κα\ ό Χριστδς Ελεγεν, *Εάν τις διψί}^ 
έρχέσθω προς με, καϊ πινέτω. Ό πιστεύων εΙς έμέ^ 
καθώς είπεν ή Γραφ^, ποτα^ιοϊ έκ τήςκοιΛΙας αύτοϋ 
Ρ^ύσονσιν ύδατος ζώντος* τδ δαψιλές τών ναμάτων 
ήμϊν έμφαίνων. Έπεί ούν τοιαύτη τώ/ ναμάτων τών 
πνευματικών ή φύσις, φέρε Εκαστος ημών τά άγγεΙα 
της διανοίας μετά δαψιλείας προσενέγκωμεν, ϊνα τίλη- 
ρωσαντες ' οιύτά, ούτως έττανέλθωμεν. "Οταν γάρ Γδ|) ή 

« €ο{8ϋη. 61 δΑ\ίΙ. Ιη ΙοχΙα κοι%).αβεΤν, τοι(6. ΜοΓβΙ. βΐ 
8»νΐ1. ίη ίΆΛΤίξ. κατα6α)εΤν. 
ί ^οΐ5ΐίη. ίνα %Να•Λντνν«Δ<ΐίΐ.>ηιν οο δ. ^0Λ^Ν18 €ΙΙΙΙΥδΟδΤΟΜΙ ΑΠαίΙΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 54 τοΟ Πνίύματο; χάρις π(5θον ζέοντα, χα\ διεγηγερμένην 
ίιάνοιαν, πλουσίαν τήν παρ' έαυτης δωριίται χάριν. 
Άττοστήσαντες το(νυν εαυτούς πάντων των βιωτικών, 
χαΐ τάς φροντίδας τάς άχανΟών δίχην συμτυνίγειν δυνα- 
μένας , τ6ν ήμέτερον λογιαμδν έκτέμνοντες • , δλην 
εαυτών τήν διάνοιαν μεταστήσωμεν εΙς τήν των 7(νευ- 
ματιχών έπιθυμίαν, ?να πολλήν εντεύθεν δεξάμενοι τήν 
ώφίλειαν, χαι χερδάναντές τι μέγα χα\ γενναϊον, ούτως 
έξέλθωμεν. Άλλ' ?να σαφέστερος ύ^ιΤν δ λδγος γένηται, 
μιχράτών χθες είρημένων ύτ^ομνήσωμεν τήν ύμετίραν 
άγάπην, Γν*ο&τω, χαθάπερ σώμα 2ν, χαΐ τά σήμερον 
μέλλοντα ((ηθήσεσθαι συνάψωμεν τοις χθ^ς είρημένοις^. 
Έδείχνυμεν γάρ χθες, χαθάπερ μέμνησθε, πώς ό 
μακάριος Μωϋσής διηγου μένος ήμϊν τών στοιχείων τού- 
των τών δρωμένων τήν δήμιου ργίαν Ιλεγεν, δτι *Εν 
άρχζ έποίησετ ό Θεός τότ οϋρανότ καϊ Γή>• γτ\ν' [15] 
ή δέ γτ\ 7^ν αόρατος καϊ άκατασκεύαστος* χα\ έδιδά- 
σχομεν ύμδς *> τήν αΐτίαν τίνος Ζνεκεν χα\ διά τ{ ούτω 
τήν γήν παρήγαγεν άμίρφωτον καΐ άδιατύπωτον, χα\ 
οΤμαι ύμας άπαντα μετά ακρίβειας κατέχειν * άναγκαΤον 
α3ν σήμερον τοΤς ακολούθως είρημένοις έπεξ'ελθεΓν. 
Επειδή γάρ είπε ν, Έ δέ γΊ{ ?{Τ αόρατος καϊ άκατα• 
σχεύαστος, διδάσκει- ήμάίς ακριβώς, ττδθεν ήν αόρατος 
χα\ άχατασχεύαστος, φάσχων * Καϊ σκότος επάνω της 
αβύσσου, καϊ Πτενμα Θεού έπε^έρετο επάνω τον 
ύδατος . Σκδπει μοι ενταύθα του μακαρίου προφήτου 
τδ άπέριττον, κα\ δπως ου πάντα κατά μέρος διηγείται 
τά δημιουργηθέντα, άλλα τά συνεχτιχώτατα τών στοι- 
χείων ημάς διδάξας, χα\ ουρανού χαΐ γης μνημονεύσας, 
τά άλλα παραλιμπάνει. Ούδαμου γάρ εΙπών τών υδά- 
των τήν δήμιου ργίαν, φησί* Καϊ σκότος επάνω της 
ό.6ύσσον^ καϊ Πνεύμα θεον έαεφέρετο επάνω του 
ύδατος. Τούτο γάρ ήν τδ καλύπτον της γης τδ πρδσ- 
ωπον, τδ σκότος λέγω , χα\ ή άβυσσος τών υδάτων. 
Έμάθομεν εντεύθεν, δτι άπαν τδ δρώμενον άβυσσος ήν 
υδάτων σχδτφ κεκαλυμμένη , χα\ έ^εΤτο του σοφού 
δημιουργού, ώστε πάσαν ταύτην τήν άμορφίαν έξελεΓν, 
χα\ εΙς εύχοσμίαν τινά τά πάντα άγαγεΤν. ΚαΙ σκότος , 
φησΧν, επάνω της αβύσσου, χαΐ Πνεύμα θεον έπεφέ^ 
ρετο επάνω τον ύδατος, Τί βούλεται τούτο τδ είρη- 
μένον ; Πνεύμα, φησ\, Θεού έπεφέρετο επάνω του 
ύδατος, Έμο\ δοκει τούτο σημαίνειν, δτι ενέργεια τις 
ζωτικ}] προστ^ν τοΤς ύδασι, χα\ ούχ ή ν απλώς Οδωρ 
έστω; χα\ άκίνητον, άλλα κινούμενον, κα\ (ωτιχήν τίνα 
δύναμιν Ιχον. Τδ γάρ άκίνητον πάντη Αχρηστον τδ δέ 
χινούμενον, πρδς πολλά έπιτήδειον. 

β'."Ίν' ουν διδάζη ημάς, δτι τδ ύδωρ τούτο, τδπολύ χα\ 
όμήχανον, τινά δύναμιν Ιχει ζωτικήν^ διά τούτδ φησι * 
Καϊ Πνεύμα Θεού έπε^έρετο επάνω τού ύδατος. 
Τούτο δέ ούχ απλώς προλαβούσα λέγει ή θεία Γραφή * 
άλλ* επειδή προϊούσα μέλλει διηγεισθαι ήμΙν, δτι χα\ 
ζώα έχ τούτων τών υδάτων κατά πρόσταγμα τού τών 
απάντων δημιουργού παρήχθη, διά τούτο εντεύθεν ήδη 
διδάσχειτδν άχροατήν, δτι ούχ απλώς Οδωρήν συνεστδς, 
άλλα χινούμενον, χα\ διατρέχον, κα\ τά πάντα έπικλύ- 
ζον^. Έπεΐ ούν τυολλή χατεΐίέχυτο παντδς τού δρωμένου 
ή αμορφία, προσέταξεν άριστβτέχνης θεδς, χα\ τά της 
αμορφίας διεσχεδάσθη, χα\ τδ κάλλος τούτο τδ άμήχα- 
νον τού φωτδς τού δρωμένου παραχθέν, τό τε σκότος 

• ΜοΓβΙ. οΙ 8«ν1Ι. ίη ΙβχΙα έξελόντε;. Ποί. βΐ δίνΠ. ίη πι^γρ. 
Ιχτέανοντβς. ΓοΙβΙιη. εξέχοντες. Μη ΟλΜο. τήν ώφέλειχν χαΐ 
*^« Ψ«χ^« σωτηρίαν, χβΐ κερί. 

^ Β 8ίο δβνΙΙ. 61 Αΐίςηοΐ ιηββ., ΓβοΙο. ΜοΓβΙ. και έδίδασχι αεν 
»ίμάί, Κβ^. υηυε ήμας. εοΑβΗη. χα» έδίδασχον τήν αΐτίαν. 

« δβνιΐ. 01 ΙΜ3. ιιΙυΓίπιΙ έπιχ).ύζον. ΜοτβΙ. ίπιβλύζον. άττήλασε τδ αίσθητδν, κα\ τά πάντα χατηύγασε «ι. ΗαΙ 
είπε, φησ\ν, ό Θεός, Γενηθήτω ^ώς, καΐ έγένετο (ρως. 
Είπε, κα\ έγένετο • έκέλευσε, καΙ τδ μέν σκότος έφυγα- 
δεύθή, τδδέ φώς παρήχθη. Είδες δύναμιν άφατον; Άλλ' 
οΕ τη πλάνη προκατειλημμένοι ού προσέχοντες τ} ακο- 
λουθία τών είρημένων, ουδέ άκούοντες τού μακαρίου 
Μωύσέως λέγοντος • ^Εν άρχη έποίησεί' ό Θεός τότ 
ούρανόν καϊ τήν γην καΐ τότε έπάγοντος• Ή δέ 7•»} 
"^ν αόρατος καΐ [16] άκατασκεύαστος, διά τδ σκότφ 
κχ\ τοϊς ύδασι κεχαλύφθαι • ούτω γάρ Ιδοξε τψ Δεσπότη 
έξ άρχης αυτήν παραγαγεΤν • φασ\ν δτι προύπέχειτο ή 
ύλη, και τδ σκότος προϋπήρχε. Τί ταύτης της άνοιας 
χείρον γένοιτ' άν ; Άκούεις δτι Έν άρχί) έποίησεν 6 
θεδς τδν ούρανδν κα\ τήν γήν, κα\ δτι έξ ουκ δντο>ν έγέ- 
νετο τά δντα «, κα\ λέγεις δτι προύπηρχεν ή ύλη ; Κα\ 
τίς άνάσχοιτο τοσαύτης παροινίας τών νουν εχόντων ; Μή 
γάρ άνθρωπος έστιν ό δημιουργών, ίνα δεηθϊ) τινο; υπο- 
κειμένου, κα\ ούτω τά της τέχνης έπιδείξηται ; θεός 
έστιν, ώ πάντα εΓκει, λόγφ κα\ προστάγματι δημιουρ- 
γών. "Ορα γάρ, είπε μόνον, χα\ παρήχθη τδ φώς, χα\ 
παρεχ(ί)ρησε τδ σκότος. ΚαΙ διεγώρισεν ό Θεός άνα- 
μέσον τον φωτός, κα\ άναμέσον τον σκότους. Τί 
έστι, Αιεχώρισεν ; Έκάστψ Ιδίαν χώραν απένειμε, κα- 
τάλληλον καιρδν άφώρισε. Κα\ επειδή τούτο γέγονε, 
τότε λοιπδν έκάστω τήν άρμόζουσαν προσηγορίαν έπιτί- 
θησιν. ΈκάΧεσε γάρ, φησ\ν, ό Θεός τό ρώς ή^ιέραν, 
καϊ τό σκότος έκάΛεσε νύκτα. Εΐδες διαίρεσιν άρίστην, 
χαΐ δημιουργίαν θαυμαστήν ', και πάντα λόγον ύπερβαί- 
νουσαν, λόγψ μόνψ κα\ έπιτάγματι γινομένην; Είδες 
πόση τή συγκαταβάσει δ μακάριος ούτος προφήτης 
έχρήσατο, μάλλον δέ δ φιλάνθρωπος θεδς διά της τού 
προφήτου γλώττης παιδεύων τδ τών ανθρώπων γένος, 
εΐδέναι τών γινομένων τήν τάξιν, χα\ τίς δ τού παντδς 
δημιουργδς, χα\ δπως Εκαστον παρήχθη ; Επειδή γάρ 
Ετι άτελέστερον διέκειτο τδ τών ανθρώπων γένος, κα\ 
ουκ ήδύνατο τών τελειότερων συνιέναι τήν κατανόησιν, 
διά τούτο πρδς τήν τών άχουόντων άσθένειαν τδ Πνεύμα 
τδ άγιον τήν τού προφήτου γλώτταν κίνησαν ούτως 
άπαντα ήμΓν διαλέγεται. Κα\ Γνα μάθης δτι διά τδ ατε- 
λές της ημετέρας διανοίας ταύτη έχρήσατο τ^ συγκατα- 
βάσει της διηγήσεως, δρα τδν της βροντής υΐδν, δτ• 
πρδς άρετήν έπέδωκε τδ τών ανθρώπων γένος, ούκέτι 
ταύτην έρχόμενον τήν δδδν, άλλ' έπι τήν ύψηλοτέραν 
διδασκαλίαν άγοντα τους άκροωμένους. Είπώνγάρ, '£^ 
^ΡΧϋ ^•^ ^ Αί5^ηο^, καϊ ό Αόγος τ^κ προς τόν Θεόν^ 
καϊ Θεός »}ν ό Αόγος, έπήγαγεν • ΐΕΓν τό φώς τό άΧη^ 
θινόν, δ φωτίζει πάντα Ανθρωπον έρχόμενον εΙς τότ 
κόσμον. Καθάπερ γάρ ενταύθα τδ φώς τούτο τδ αίσθη- 
τδν, τψ προστάγματι τού Δεσπότου παραχθέν, τδ σκότος 
τούτο τδ δρώμενον άπέκρυψεν * ούτω καΐ τδ νοητδν φώς 
της πλάνης τδ σκότος άπήλασε, κα\ πρδς τήν άλήθειαν 
τους πλανωμένους έχειραγώγησε. 

γ*. Δεξώμεθα ούν μετά πολλής της ευγνωμοσύνης τά 
παρά της θείας Γραφής διδάγματα, χα\ μή άντιβ)^• 
πωμεν τή αληθείς β, μηδέ τφ σχότει παραμένωμεν, 
άλλα πρδς τδ φώς έ7;ειγώμεθα, κα\ Αξια τού φωτδς κα\ 
της ημέρας διαπραττώμεθα έργα, καθάπερ κα\ Παύλος 
παραινεί λέγων Ό ς έν 'ήμέρφ εύσχημόνως περιπατή' 
σωμεν, κα\ μή έργαζώμεθα τά ίρ'χα τού σκότους. ΚάΙ 
έχάΛεσε, φησ\ν, ό Θεός τό φώς Ϋιμέραν, καϊ τό σκό• 
τος έκάΛεσε νύκτα. Άλλ' δ μικρού ήμδς [47] παρ- 
έδραμεν, άναγκαιον τούτο έπαναλαβεΐν πάλιν. Επειδή 
γάρ είπε, ΓενηΟι^τω φώς, καϊ έγένετο φώς, έπήγαγε• 
Καϊ είδεν ό Θεός τό φώς, δτι καΛόν. θέα μοι, άγα- 

<1 Οοίδΐίη. πιβίβ παρήγαγεν. 

• Γοΐδΐίη. τά πάντα. 

ί €θϊ8ΐίη. δτ,μιουργίαν θαυμάτων, ιιι»1β. Ρβυΐο ροδΐ€θΙΙ)6Γΐ, 
λόγω μόνον χαΐ έπιτάγματι. 

«'δβνΐΙ. : « Άντιβλέπειν ηοη δβιηβΐ «ρίΜΐ ΡοΙν1)ίαιη ΟδΙ 
&ντιστηναι, ηΐίίΐαν. ι 35 1Ν ΟΑΡ. Κ ΟΕΝΕί^* ΗΟΜΙΙ.. 111. (λβδ'κΙβΓιυιη,οΐ νίβΊΙοηι ιηβιΗύΐη^ (ιιηο 61 |;Γ3ΐίαπι δυαιη 
ορυΐβιιίαιη ΓώβΓαΙίυβ ΙαΓ^ίΙυΓ. Αΐκΐυοαοιυδ \%\{ίϊτ ηο$ 
»!> οιηιιί1)ΐΐ8 1ιυ]υ$ νίΐχ ουήδ» 61 ΓΟ&βοΐίδ ίίδ ςυχ ο•• 
^ίιαΐίοηβ& ηο$ΐΓ&δ νβίαΐ βρίπχ βυΙΓοΰαηΙ , &ά δρίΓΐΐυο- 
Ιίϋΐη (Ι68ΐϋ6πυιη ιηβηΐΰΐη ηοδίταιη Ιοίαιη ΐηαι&Γϋπι- 
ιηυβ, αΐ ηια^ιιο ίηάβ Γβροπαίο ΙυοΓΟ , 61 ίη^βιιϋ ϋΐΗ 
Ιίΐαΐ6 |ΐ6Γ€ορΐα, ίΐα Ιιίηο ^^^6^αIηυ8. ΟχΐΦΓυιη υΐ νο• 
1μ$ ηιαιιίΓ65ΐίθΓ 8ίΐ ββηηο, ρ;ΐιΐ€3 ςϋαβ(1&ιη 6χ ΙιβδΙΟΓ- 
018 άίοΐί8 ίη ιηβιηοήαπι οαηι&ΐΐ ν68ΐη£ ΓεΓοΓβηΐϋδ, υΐ 
8*10 ϋ8 ςυ» Ιιβή (Ιίεΐα δίιηΐ, Ιιχο ηυηβ ύίοεηϋϋ ςυ ΐ5ί 
ίη αιιιιηι οοΓρυβ €0ΐι]υη^αιηυ8. 0$ΐ6η(ϋιηυ8 βηίιη Ιιοπ, 
υΐ ιηβηιίηίδΐίβ, ςυοιηοϋο 1>6αΐυ8 Μθ8ΰ8 βιι»ΓΚΐη5 ιιο1ιί8 
ΙιοΓυιη νΐί>ί1)ί1ίυιη βίβιηοηίοπιηι ΟΓβαΐίοηβιη 61 ορίβ- 
ΰίυαι, (ΙίζοπΙ : Ιη ρήηαμΐο [βάί Ββια ζ<Βίαηι βΐ ίβηαηι : 
ΐ€ηα αηΙίΊη εταί ίηνΐεώίΐίδ βΐ %Μθΐηρο$\ία : 61 νο$ €αυ- 
8Αΐη (1θ€υίπιυ8, ηυ2ΐ-6 06υ8 ΙβΓΓαιη ίιιΓυπηβιη» 61 ηυΐ- 
Ιί5 β§υπ$ 6χρο1ί(Αΐη ΟΓβανβπΐ; ςαχ, ορίηοΓ, οιηπίβ 
ιη6ηΐ6 16116118 : η666583πυιη 6ί^ΐ ί£;ίιυΓ ηο8 αιΐ 63 ςυ» 
86ςυιιηΙυΓ Ιΐ0(1ί6 ρΓ0$Γ6(!Ί. Ναπι ροδίςυαιη ά'ιχίΐ, Ίεττα 
αηίβτη ηαΐ ίιΐ9}3ί6ι7ί« αο ίηοοΜροΒίΙα, ηθ8 2ΐοουΓαΐ6 άο- 
εοΐ, υη(ΐ6 ίηνί8ί1>ί1ί8 68861 6ΐ ίηου1ΐ2, <1ίθ6η3 : Ει (β- 
ιΐύύτοΒ εταηί $αρ€τ αδι^Λ$ηηι, εΙ 8ρίήίη9 Οβί $νρ€τ[βτβ' 
ΰαΐητ $ίΐρβτ οηνανη. ^\ά^ Ιϋ€, ηυαιη ηίΙιΐΙ.δυρεΓΩυί 9(1- 
ιηΊ866αΐ 1)0Αΐυ8 ρΓορΙΐ6ΐ3, 61 ςυοιηοίΐο ιιοη οπιηία 
ρ3Γΐίου1αΓκη ηαιτεί, ςυχ εΓ63ΐ& 8υη(, 86(1 6υιιι ϋοουβ• 
ΐ'ίι ηο8 (16 εχΙο 61 16ΓΓ3, ςυχ ρΐυπιηα ίη 86 εοηΐίηοηΐ 
€ΐ6ΐη6ηΐ3, ρπ£ΐ6πηί1ΐ2ΐ αΐία. Ναιη ευιη (16 &ί]ϋαΓυιη 
ορίΠοίο ηίΐπΐίΐυιη (ϋχ]886ΐ, ;ιίΙ : Ει ΙβηβΒτΛ €ταηί ίπρβτ 
αύιι$$Ηηί^ 61 8ρϊήίια Οά $ηρ€Γ(βνώαΙητ $\ιρετ αηηαηι. 
ΙΙχο εηίιη Ι6£^6ΐ)3ηι Γ8θί6ΐη Ιεπτχ ; άβ ΐεηβίΓΐδ ΙοςυοΓ 
61 α1)γ8$ο αςυαΓυαι. Ηίηε (ΙΊϋίείιηυδ, οιηηβ (]ΐιο<] νίάΰ- 
1)αΐυΓ Γυί886 2ΐ1)γ88υηι αςυαΓυηι Ιΰπεϋπδ ΥβίΑίβι» , 61 
οριΐ8 Ιΐ3ΐ)υί886 8!ΐρί6ηΐ6 0ρίβ66, ςοί οΐΏΠΰηο 1ΐ2ΐη6 ίη- 
ίοΓπιίΟΐβπι άί86υΐ6Γ6 , 6ΐ ΟΓηΑΐυΗΐ αΠςυεηι ίη οπιηι& 
|Κ>8861 ίη(1υο6Γ6. Ει Ιβηβύτω, ίηςαίΐ, «κρ^Γ αΐη^αητη, βΐ 
ϋρίηΐίϋ Ώά $αρ€τ(ετβδαΐΗΓ $ηρ&τ αηηαίη. ^\ύά &ιϊη 
νιιΙΙ ςιιοίΐ άίάΐ : Ει 8ρίτΉα$ Ώά ηίρΰφτώαΐην ίηρβτ 
αφΜηΙ ΜίΙΓι νίϋβΐυΓ Ιΐ06 8ί^ηίβθ2Γ6 , ίϋί886 ίη αςυίβ 
οΙΓιοαοβηι ςιιαηκίβηι 6Ι νίΐ^Ιεπι ορ6Γαΐίοη6Πΐ, η60 Γυί8δ6 
«ΊπιρΙΙείΐ6Γ 3ςυ3Πίΐ εΟηΙβπι εΐ ίπιιηοΐιϋβηι» 86(1 ιηο1)ί- 
Ιεπ), ει τίΐΑίειη ςυΑπκΙαιπ νίηι 1ι&1)6ηΐ6Π]. Ναπι (|ηοά 
ίιηιηο1)ίΐ6, οπιηίηο ίηυΐίΐε 68ΐ; ςαθ(1 νεΓΟ ιηονεΐυπ, 
8(1 ιηυΐΐα εοικίιιείΐ. 

2. υΐ ί^^ίΙυΓ (1οθ6Γ6ΐ ηο8ΐ)6.ιΙυδί1ΐ6 ρπορίιεία 3(]υαπι 
ίΙίΑπι ιηηςη3ηι 61 ίηεΟαΙιίΙβηίΐ Ιι2))6Γ6 νίπι ςυαιη(ΐ3ηι 
νΓΐ3ΐ6ηι, ά\^\ί : Ει 8ρίΗΐη$ Βά 8νρ€τ[€Τ€Βαίην $ηρη' 
αηηοΜ, 1(1ςυ6 ηυιι 3ΐ)δ(ΐυ6 Γ3Γιοη6 ΒεπρΐυΓ3 (Ιίνίηα 
^Γχνεηίεηάο άίείΐ ; 86(1 εο (ΐυο(1 ρο8ΐ63 (1ίεΐυΓ3 δίΐ 
ηοΐιΐδ 3ηίίη3Γΐ3 εχ 3(|υίδ ίδΐίδ εχ ρΓχεερίο Οεί οηι- 
ιΓιιιπι εοη(ϋΙθΓΐδ ρΓ0(1υεΐ3 Γυίδδε, ρΓθρΐεΓε3 3ΐΐ(1ί(0Γ6Πΐ 
Ιιίε πιιπε (Ιοεεί ηοη δίηε ε3υδ3 βςυβιη ί1ΐ3ηι εοιίδΐίϋδ- 
δε, 86(1 υΐ πΜ)ν6ΓεΐυΓ, (1ΐ£ευΓΓ6Γ6ΐ, εΐ οπ]ηί3 3ΐ1υ6Γ6ΐ. 
^υ3η(1οςυ1(ΐ6ΐη \%\ϊ\χτ (1ί£Γυ$3 6Γ31 πΐ9£;η3 υπίνεΓδί 
νίδίΙΐιΓίδ ίηΓθΓΠΐίΐ3δ, ρΓχεερΙο δυο Οβιΐδ» ορίΐιηυδ Πίε 
3γΓιΓ6χ, (1εΓθΓΐηίΐ3ΐ6ίη ίΙΐ3αι (ΙερυϋΙ, εΐ ίπιηιβπ83 Ιυεΐδ 
νίδίΙιΊΙίδ ρυΙε1ιπΐα(1ο ρΓ0(1υεΐ3 ΐεηβϋπΐδ Γυ§3νίΐ βεηδΙ- 
1)ίΐ68, ί1Ιιΐ8(Γ3νίΚ)υ6 001013. 5. Ει άίχιΐ^ ίηςυΐΐ, Ι)βιιβ, 
(ιαί Ιηχ; α [ααα 6$ί Ινχ. ^^x^ι, εΐ Γ3εΐ3 οδΐ : ιη3η(ΐ3- 
νίι, ει ιεηβΙΐΓ» ^ιιί(I6ΒI Γμ^αΙφ δνιηΐ, ]υχ 3αΐ6ΐη ριτα« (1υεΐ3. νί(ΐ68 ίηείίαΐίίειη ροΐ6ηΐί3θ) ? Υεπιηι ααί 6Τ- 
ΓϋΓ6 ρΓχοεεηραΐί δΐιηΐ, ηοο 3ΐ16ΐκ1εηΐε8 (Ιίεΐύηιιη εοο- 
8ε(]υεοΐί3ΐη, ιιεςυε βυϋίοηΐεδ ΙιεΒίυηι &Ιθ8€ηι (Ιίεεη- 
Ιϋπι : Ιη ρΗηάρΐΌ (οάΐ Οβηι αείΗΐη €1 ίβηωΐί; «Ι 
ηιοχ 8υΙ)(1ειιΐεπι : Τβίτα αα(€ηι εταΐ Ίην\$ι\}\1\$ €ΐ ΐη^ηα» 
Ρ0$ίΐα^ εο ςυοά Ιεηείιηδ εΐ 3(]<ιίδ 68ί>εΐ οϋίβεΐβ ; δίο 
εΐΗΐη νίδυιη ΓυίΙ 1)οιοίοο3ΐ> ίοΐϋοεαηι ρτοϋυεεΓε: 4ΐί• 
641111 30163 Γυίδδβ 8ηI)^6^ι3^^ η)3ΐ6τί3αι , ει ΐ«η65Γ3β 
ρπκ63ΐ8ΐίΙίδδ6. (}υί(1 1ΐ3€ 30)60113 ρ6]υδ ? Αυ(1ί8 Οευαι 
ίο ρηοείρίο ΓεεΙδδε εχΐυηι εΐ 16ΓΓ3πι, εΐ 6Χ οίίιίΐο 
ςαχ δυοΐ Γ3εΐ3 Γιιίδδε , €1 (Ιίοίδ ρπυδ 6Χ8ϋΐίδ•ο οΐ3ΐε- 
πηαι? Ουίδ εοΓΟοι ςιιί ηιβηΐεπ) 1)3ΐ>6οΙ, (3ΐιΐ3ΐη Γ«!ΐ^ 
ΓεΙ ίοδ3ηίαηι^ Νυηςυίίΐ Ιιοπιο 68ΐ ϋρΓεχ ίΐΐε, υι ορυβ 
Ιΐ3ΐ>6ηΙ δυ1^^^ειο 3ΐί(ΐυο 3(1 (1επιοιΐδΐΓ;ιη(]3πι δυ3« 3γ- 
Ιεαι ? Οεοδ εδί ευί οηιοί3 εε(1υοΐ, ψιι νεπϋο ει ρΓχ- 
εβρίο δυο οηιοΐ3 εοη(1ί(1ίΐ. Αΐίεικίε οοίιη : (Ιίείΐ δοΐυηι^ 
61 ρΓθ(]υοΐ3 6δΐ Ιυχ , εΐ 3ΐ)δεεδδ6Γυΐιΐ ΐεπεϋΓΧ. 4. Εί 
ύίδΐΊηχίΐ ϋ€ΐα ίηί€τ Ιαοαηι €ί ίηίη ίβηώταί, Ουί(1 εδΙ» 
ΏΊ$ΐίη3ήΐ? υοίευίηυε Ιοευοι ρΓορριυπι (ΙίδΐπΙ)υίΐ, εοο- 
ξΓυεοδ(]π6 Ιεηιρυδ (ΙεϋοΙνίΐ. Ει ροδΚΐυαιη Ιιοε Γιιείυηι 
6δΐ, (υοε δυυο) ευ'κιυε νοε^ΐιυΐυιο ίη(1ίι1ίι. 5. ΥοοαιΜ 
ειιίηι, ίοςυίΐ, Ώβη^ Ιΐίί€ηι άίεη : α ί€Μΰτα$ νοεανίΐ 
ηοέτί^ιη. 'Υί(1ίδΐίορΐίηΐ3(η (ΙίδΙίοειίοοεηι , εΐ 3ύΒΐίΓ35υβ 
ορίβείυο), <\ιιοά οηιοεηι Γ3ΐίυη6ΐΏ ΐΓ3ηδεειΐ(1ίΐ , υιιο 
νεΓΐ)0 61 ρΓχεερίο Γ30ΐυιη? ΥίϋίδΙί ςιΐ30ΐυηι δβ οη• 
δίΓΟΓυηι ΐη£;6θίθΓυοι ρ3ΓνίΐΗΐί 3ΐΐ6η)ρεΓ3νεΓί11)63ΐυβ ίϋϋ 
ρΓορΙιεΐ3, ίηιο 1)εοί§ου$ Οευδ ρερ ρΓθΐ)Ιιεΐχ 1ίη^3ΐιι 
6Γυ(1ί6π(1ο οοιοε Ιιοιοίηυπι ^εουβ, υΐ δείαΐ εοτυπι ςυ» 
ί3εΐ3 δυοΐ οπίίοειο, ςυίβ ποίνεΓδί βίΐ ορίίεχ, εΐ (|υο- 
π)θ(1ο υηυη)()υο(1ςυ6 ρΓ0(1υεΐυπι 8ίΙ? Ουοηί3ηι ειιΐηι 
3άΙιυο ίη)1)ε€ί11ίυ8 εΓ3ΐ Ηυιη3πυηι β6ηιΐ8,ςυ3ηι ιιΐ ρερ- 
ΓεεΐίθΓ3 εβρεΓΟ ροδδεί ; ρΓοριεΓε3 ρΓο 3υϋίΐ0Γαηι ίοι- 
1>6εί1Ιίΐ3ΐε ρΓορΙιείχ Πη£;ιΐ3πι ηιονεοδ 8ρίη1υδ δ3η6(η6 
ίο Ιιιιοε ηιθ(1υηι ηοΐιίδ οα)οί3 ε(1ίδδεΓε1)3ΐ. Ει υΐ 4ί- 
8ε38 ίίΐυηι οΙ» πιειιΐίδ οοδίΓΧ ίοι1)ϋείΙΙ1ΐ3ΐ6ηι ^οε εη3Γ- 
Γ3Γιοοίδ ΐειορεΓ3ΐοεπΐο ίιιίδδε υδυο), νί(ΐ6 ({υοιηοϋο 
ΙοοίίΓοί Πΐίϋδ, ευιη ]αη) Ιιοηιίηυηι §6ηυδ 3(1 νίηυΐεοι 
ρΓοΓεείδδεί, ηοο ]3ηι )ΐ3ε νί3 ίη(^Γεάί3ΐυΓ, δε(1 ίο δϋίι- 
ΙίηιίοΓειη ειμκΙίΐΊοοεοι 3υ(1ίΐ0Γ6οι δΐι1>(1υε3ΐ. Ν3η) ΙΑ 
άίχιί : Ιη ρηηάρίο βταΐ ΥαΊ^ηη, €ί Κ^^ιιιν βταΐ αρίιέ 
Ώβηηι, βΐ ϋ€η$ βταΐ ΥβτΒιιηι {Ιοαη. 1. 1); ηιοχ δυΙ)]ίεΊΐ : 
Εναί Ιηχ νβτα^ φιω ίΙΙηηιιηαΙ οηιηβηι Ιιοηιηιβηι νεηιβη• 
ΐ€ηι ίη ηιηηάαηι (Ιΰίά, ν. 9). Ν3ηι ςιιεπΐ3(1ιηο(1υοι Ιιοε 
Ιοεο Ιυχ ίδΐ3 δεηδίϋίϋδ ρΓχεερίο ϋοοιίοί ρΓοάυεΐ3, 
ΐ6ΐιεΙ)Γ38 1ΙΙ38 νίδΊ1>ίΙεδ 3ΐ)δεοη(1ίΙ : δίε εΐ Ιυχ π)«ο(3ΐί8 
Ιεηε1)Γ3δ εΓΓΟΓυοι είΓυζ3νίΐ, εΐ 3ά ν6Γϋ3ΐ6πι 4:ΓΓ3ΐ>υη• 
(Ιοδ οΐ3ου(]πχίΐ. 

5. δπδείρίβιουδ ει^ο ^[ταΐίδδίηιο 3ιηπιο4ΙΙ8 3 (Ιίνίοίδ 
δεπρίυπδ ^οευηΐ6ηΐ3 , εΐ ιιε 3ΐ!νεΓδεηιυΓ νεπΐ3ΐί , 
ηεΐ|υε ίο ΐεοείχτίδ οΐ3θ63ηιυ& : &ε(1 3(1 Ιυεειη ρΓορο- 
Γεηιπδ, ορ6ΓβηιιΐΓςυ6 (11^03 Ιυεε εΐ (1ί6, δί(ΐΐιΐ 61 Ρ3υ1υδ 
3(]αιοο6ΐ» (Ιίεεοδ : 8κηΙ ίιι άίβ Ιιοηε$ΐ€ ωιώαΙβιηυ$ 
{ΗοΜ, 13« 13), ει ιΐ6 ορεΓεοηΐΓ ()ρεΓ3 ΐοηείΓβΓυηα. Ει 
νοεαήΐ, ίιιςυίΐ » ΏβΜ Ινοβηι άϊεηι , οΐ Ιβηείίταζ νοεανίΐ 
ηοααη, δειΐ (ΐυο(1 Γεπηιε ποδ ρΓΧΐεη6Γ3ΐ, ο6εεδδ3παπι 
ίιιεπί ίιετυηι τερείερε. Ν3πι ροδ&ςυβηι (1ίχεΓ3ΐ , ΓίαΙ 
Ιαχ €1 (αεία €$1 Ιηχ, δυΐιίυηιίΐ : ^. Εΐ νπΙΗ Βύ^ Ινοεηι, 
<ΐηοά ΐίσηα €$$αΐ. Μϊά^ (ΐυχδο Ηίε, (ΙΙΙεεΙε, ςυ3«η Ιβπι• 
{)6Γ313 ν6Γΐ>0Γυΐη Γ3ΐ40. 1ίυί(1 ί^ΗοΓ ? ώι ρΐ30δςυ3«ι δ. ^0ΛΝΝιδ αικΥδϋδτολίι 

Ιυχ , ιΐϋ^οίο*):ιΙ οαιη 1)θη3ΐη ΓυΐυΓαπι ; 86(1 ρο8ΐ- 
ρΓοϋυεία Γυίΐ, 6χ α.^ρϋοΐυ ρΓίαιπιη ΟρΊΓοχ ρυΐ- 
ϋυβιη οΐ 1)οιΓιΙαΐοηι 6]ιΐ5 ρΓοίΙιιείχ' ρΰΓ€ερίΐ ? Εΐ 
ιη^β ηιοιιΓίδ ΐαΐβ φή^ρΊαιη (1ίχ6Πΐ?Ναιη 8ί Ιιοηιο 
(|υί(Ι ροΓ αΠοιη οροΓαιυπ, ρηιι$(ΐυ3ΐη ΓαϋηοβίυΓ 
Γυΐΐ Γαο6Γ6 , οΐ ρπυδςυαιη βΙΓοΓπιβΙ , 5€Ίΐ υδυιη 
[110(1 6ΐα1)0ΠΐΓ0 δίαΐυίΐ : ηυαπίο ηα^ίδ οιυηίυιη 
, ςυί νθΓΚ)θ οπιηία βχ ιηΐιίΐο υΐ 6&56ηΙ ρΐΌϋυχίΐ, 
ι 3ΐιΐ6(ΐυ3ΐη ΙυοοΓΠ ΐαοατα , εαπι 6556 ϋοηαιη ! 

6Γ{;ο Ιιαβ (Ιίεΐίοηβ αδυβ βδΐ? ΟβηιίΙΙίΙ $6 , 6( 

Ιϋπι Ιιυιηηιιαιη οοιίδυβίυιΐίηβιη Ιιχο οιηιιί» Ιο- 

Ι)βαΐϋ5 ίΙΙβ ρΓορΙιβΙη. Εΐ ηυοιηαιίπιοϋυιη ΙιοπίΐΊ- 

1111 αΓκιυίϋ ιηα^ηο δίαϋίο βίαϋοηνβπιιΐ, βΐ Γιικ^ιη 

)υ8 $υί8 ίιηρο$ιιβΓίηΙ , Ιυηβ ΐαηάβιη ρβΓ εχρβ- 

ιη 61 ρΓοϋαίΙοηβηι ορυδ 1αυ(ϋΙ)ϋ8 βχίοΐΐαηΐ : Ίΐα 

ίηα δοΓίρΙυΓα ηοιιο, οαιτι $ο 8(1 ηοδίΓαΓυη) 3α- 

ηΩπηίιαΙβιτι (ΙοηΓίδΐΙ , «Ι (ΙΊχΊΐ : Εΐ νιάίΐ ϋβν» 

, φιοά ^οηα β$$€ΐ , Ιυιιο 5υΙ)]6θίΐ : Εί άί$1ίηχίί 

ηΐ6τ Ιη€€ηι , βΐ \ηΐ6τ ΙαηβΙίΤΜ : €ΐ νοΰουΗ Βαα 

άιαη^ 61 Ιεη6(ίτα$ νοΰανιΐ ηοείβηι, βΐ δυαίη ειιίί]ΐΐ6 

6ΐη (ΙίδίπΙυίΐ : ηαιη 35 ίηΊΓιο ευί({υε βυοδ 16Γ• 

ρΓχΓιχίΐ , ςυο$ ρβΓρείυο &1)δςυ6 ιιηρβιΙΊιηθηΐο 

ΓίΓϋΙ. 1(1 ςυο(! ευίΐώεΐ, (ΐυί τβείο βηρίαΐ, οοηΐυοΓΐ 

(|υοιτιθ(!ο οχ βο ΙοιηροΓβ υ5(]α6 ίη ρΓΧϋβηδ 

Ιιιχ ΐΟΓίηίηοδ $αο8 ΐπιη5ςΓ65δα 8'α, η6(]αβ 
ΓΧ δυυιη ΟΓίΙίηοιη ρΓΦίβΓίοΐΊΐιΙ , οοηΓυβίοηβ βΐ 
-1>αΐιοιιβ ςυ3(1&αι ίηΐΓθ(!αοΐα. δαηβ Ιιοο υηυιη 
18 ίΐΐίδ δυΠίεβΓβ (ΐ6ΐ)6Γ6ΐ, υΐ ^^6^6^θηι βΐ οΙ>6(1ί- 
ϋ8 (ΐυχ 3 (1ίνίη3 5εΓίρΐαΓ3 (Ιίοΐ3 8αηΙ : ίΐα υΐ 
{Ι6ΐη6ηΐ3 1ιηίΐ3ηΐ68 , ςυα: ουΓ8υιη ίιΐοίΤβηδίιιη 
Ιαο 86Γν3ηΐ , άίιη6η808 Ιβηηίηοδ βηοβ ηοη 
ΓβΓ6ϋί3ηΙυΓ, 86<1 3ςηο8€αηΙ ρΓθρη3ΐη η3ΐιι- 
Εχί» ρο8ΐ(ΐπ3ΐιι υίηςυβ βυυπι ηοηιβη (1ι;(1ίΐ , 
ΐ(|υθ ίη οηοιη οορυΐ3η8 (ΙίείΙ , 5. £< ίααηηι ί$ί 
'€, €ί [αοίηηι αί ηιαηε , ά'ΐί» ιιηιυ. Γίηοιη (Ιίβι βΐ 

ηοείίβ πηιιιη εχρΓ6886 ηοηιίη3νίΙ , υ1 ο^^^η6(η 
ίΠϊ 61 εοη86(|υ6ηϋαιιι 8ΐ3ΐυ6Γ6ΐ νί8ϋ)ίΙίυιη, ιιυΙΐ3- 
6Γ6ΐ οοπΓυβίο. 

ΟβΜ ηοη οηιηίαήηΐΗΐηηοάί€ρΓθάΗΧ€Ηί;€οηίΓα 
ίοηιηΊα(οηΗίίο βεη άίΰηηί. — ΥβΓυπι (ϋ8ε3πιυ3 
Λ 3 8ρίπ(υ 830010 ρ6Γ Πη|;υ3πι 1)63ΐί 1ιυ]ιΐ8 ρΓο- 
!, (111Χ ρηιηο (Ιίβ εοη(ϋΐ3 8υη(, οΐ ςαχ 3ΐίί8. Νάκα 
ϊά Ίρ8υηι οίοιηοιιΐβπι Οβυιη 8686 3ΐΐ6ΐηρ6Γ3ηΐ6ΐη 
61. Ν6(|υ6 οηίιη ίηορβ 6Γ31 οπηηίροΐ6η8 Ίϋίυβ ιηα- 
Ι ίηβηί(3 8ηρίβηϋ3, υΐ ηοη ρο886ΐ υπο (Ιίβ ρΓΟ- 
6 οηιηί3. Ουί(1 άίοο, υηο (Ιίβ ? Ει 8ίιηρ1ίοί πιο- 
) ροΐ6Γ3ΐ. 56(1 ςυ3η(1ο<ιυΙ(ΐ6πι γ68 ηοη ο1) 8υ3πι 
ιΐ6Πΐ ρΓ0(1υχΗ ; ηβί^αο εηίηι υ1ΐ3 Γ6 ορυδ 1ΐ3ΐ)6ΐ ; 
Ι) 8υ3πι 1)6ηίβιιίΐ3ΐ6πι 61 1)0ΐΓιΐ3ΐ6η) οοη(1ί(1ίΐ οπι- 
ί(1οΊΓθθ 9υοο688ΐοηβ φΐ3(ΐ3ηι 61 ρ6Γ ρ3η68 οοη• 
6( άοοΙπη3Πΐ ηοΙ)Ί8 π)3ηίΓ68ΐ3πι άβ ΓβΙιυδ οοιι- 
ροΓ Ηη|;υ3ηι 1>63ΐί !ιυ]υ8 ρΓορ1ΐ6(26 ΐΓ3(1ί(ϋΙ, υΐ 
ιοοηπιΐο (ΙοοΙί, ηοη ίηοί<]3ηιυ8 ίη οοΓοηι δοπίεη- 
ί]υί Ιιυπΐ3ηί8 Γ3ΐίοοίηίί8 ηιονοηΙυΓ. δί ηβπιςυο. 
Ιο αιθ(1ο ρ6Γ30ΐί3, ηοη <]68υηΙ <ΐ(ΐί Γοπυίΐο Γ6β 

ί$ Γ30138 6886 3886Γ3ηΙ : 81 ηΟη 13Π1 3ΐΐ6Πΐρ6Γ3ΐα 

\ά\ Γ3ΐίϋηο ηθ8 (1ί|;η3ΐυ8 68861, ςυΙ(Ι ηοη Γυΐ886ηΙ 

(ΐυί 3(ΐ6Γ8υ8 83ΐυΐ6Π1 80301 (|ηΧ(11Ι6 6( (ΙίΟΟΓΟ 61 

3 8ΐυ(ΐ6ηΙ ? ΑΚϋΙΙΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙιΝΟΡ. 56 

4. Οιιί<] οηίπι ηιί86ηυδ 6ΐ ίηδίρίεηΐίυδ ίίδ, ςυί (θΐίβ 
(1ίοοΓ6 3ΐΐ6ΐιΐ3ηΐ, 6ΐ 3ΓΩΓη)3ηΙ Γ68 ΓοΓίυίΐο ββΗ, Γκιυ- 
(Ιαηΐηυε οιιιηεπι θΓ63(ίοη6οι (Ιίνίηα ρΓονί(ΐ6πΙί3 ? Οιιο 
ριοΐο οιιίιη Γ3ΐίοηί οοιΐ86ηΐ3η6υηι ΓυεΓίΐ, (ΙΊο, οπ), 
Ι8ηΐ3 6)6Π)βηΐ3, 61 ΙαηΙυπι 0Γη3ΐυπίΐ 3ΐ)δςιΐ6 αΐίςυο 
ηΐ0(ΐ6Γαΐ0Γ0 βΐ οηιηί3 .οοηδ6Γν3ηΐ6 £υΙ)6Γη3Γ( ? Εΐ η3- 
νίδ ηυπιςιιπηι ροΐοηΐ 3ΐ)5ςυ6 ςυΙ)6Γη3ΐθΓ6 ηΐ3Π8 Ου- 
οΐυδ ροηη63Γ6, ηβίΐ6$(|υ6 ηίΗϋ δίΓεηυυπι 61 6^69ίιιηι 
3ΐ)δςΰ6 ρΓΟΐΙΟΓίδ (Ιυοίυ οι 3υδρίοίίδ ^οπί, 61 (Ιοηιυδ 
οοπδΐ3Γ6 Π6(]υί1 , ηίδΐ 3(1δίΙ ςυί 63η) α(1ιηίηί8ΐΓ6ΐ * : 
ηιυη()αδ 3υ1οη) Ιιίο ίπιηιοηδυδ, 6ΐ οΙεηιεηίΟΓυη) ίΙΙα- 
ηιπ) ΟΓηβίυδ, Γοπυίΐο 61 ΐ6ΐη6Γ6 ΓβΓπ ροΐεπί , ηυΐΐο 
6χδί8ΐ6ηΐ6 ςυί οπιπί3 ροδδίΐ ηιθ(ΐ6Γαη, 61 ςυί ρ6Γ 
δυαπι 83ρί6ηΐί3Π) 63 εοιιΐίιΐ63ΐ 61 οοηδοπτεί ? Υοηιιιι 
ςαίά υΐΐεπαδ οοιιΐοηιΐίιηαδ ίΙΙίβ ρΓοΙκίΓβ 63, ({υ.ηβ α 
οχοίδ, υΐ ίη ρΓονβΓίιΙο 68ΐ, ρ6Γδρίειΐ3 δπηΐ ? Αιίαηιοη 
ηο οηιίΐίαπιυδ ρΓοροηεΓϋ οίδ (1οοΐπη3Π)δοπρΐυΓ3ηιη), 
£6(1 οηοηε ίιηρβη(ΐ3Π)υδ δΐυίϋυηι» υΐ 35 6ιτογ6 1ί1>6- 

Πΐΐί, 3(1 ν6Πΐ3ΐ6ΐη Γ6(1ϋ03ηΙυΓ. Ν3Π1 11θ6ΐ3(1Ιΐυθ ρΓΧΟΟ* 

ουραΐί ΟΓΓοηϋυδ δίηΐ, 6]α8(ΐ6η) (3Π)6η, ου]υ8 ηοδ, £;6- 
ηεΓίδ 8υηΙ : 61 ρ3Γ 681 υΐ σΐ3^η3Π) εοηιπι ουΓ3Π] 1ΐ3- 
1)63Π)υ8, ηυπιηυ3η) ΙοΓρεδοοηΙοδ, δ6(1 (ϋ]ί^6ηιί3 δπιηπια 
Γ3θί6ηΐ68 63 (|υχίη ηο5!δ δυηΐ, υΐίΙεπιΗΙίδ ηΐ6(1ίείη3ηι 
3(1Ι)ί583ΐηυ8, υΐ δ3)ΐ6Π) Ι3ηά6ηι 3ΐί(ΐυ3η(Ιο 3(1 νοΓαπι 
83ηίΐ3ΐ6Π) Γ6(ΐ63ηΙ. Νί5ί1 εηίιη ίΐ3 ουπιΐ Οουδ, υΐ 3ΐιί- 
ηΐ3Γυη) 83ΐυΐ6η). \ά οΐ3ΐη3ΐ Ρ3η1α8, (Ιίοοηδ : βαί νηϋ 
ΟΜηα Ηονύηα $αΙνο$ ββή^ βί αά αρηίίιοηβίη ν€τ'ηαΐΙ$ 
ναΐίίβ (1. Τΐηι. 2. <4). Εΐ ΙΙβΓυηι Οειίδ ίρ86 3ίΙ : ΙίΙοΙο 
ΤΛοΠετη ρβ€€αΐοΗ$^ $εά ηι οοηνβτίαΐητ^ α νίναί (ΕζϋεΗ, 
18. 23). ΡΓΟρίοΓ 5οο 6ΐί3Πί) η3(υΓ3αι ϋαηοοηιηοηι ρΓΟ- 
(Ιυχίΐ, 61 ηοδ ΓθΓΠ)3νίΙ, ηοη υΐ ρ6Γ63η)υ8, ηβςαβ υΐ ίη 
βυρρίίοίυο) ηοδ πιίΙΚαΙ ; δθ(1 ηΐ δ3ΐνθ8 Γ3θί3ΐ, οΐ 35 6γ- 
Γ0Γ6 Ιί56Γ3ΐί8, Γ6(^ηο ΓΓυί ηο5ί8 οοηθ6(]3(. Ηοο οηίιη 
ηο5ί8 ρΓχρ3Γ3νίΐ, ηοη ηυηε ρο$((|υ3πι Γ3εΐί βυπιυδ, 
86(1 3ηΐ6 ]3εΐ3 Γϋη(!3Π)6:ιΐ3 ηιυη(ϋ, δίεηΐ ίρ$6 (ΙίείΙ : 
ΥεηίΙβ^ 1>€ηβάί€ΐϊ ΡαΙή$ ηι^', ιη ίκΒΤίάίΐα/βηι αοαρίίβ 
ρναραταΐαηι νοΙ>ί$ τβρηηηι αηίβ εοηϋίΐΗΐίοηβηι ηιηηάί 
(ΜαίΐΙι, 25. 34). νί(ΐ6 56ηί^ηίΐ3ΐ6Π) Οοηοίηί, ςυοιηο(]ο 
3ηΐ6(|υ3ΐη Γυπη3Γ6ΐυΓ η)υη(1υ8, 6ΐ ρΓ0(1υε6Γ6ΐυΓ Ιιοηιο, 
Ιηβηίΐ3 ίρδί 5οη3 ρΓΦρ3πιν6Γίΐ : 08ΐ6η(ΐ6ηδ ηυαηίαιη 

ηΟδίΓΪ §6Π6Γί8 ρΓ0νί(ΐ6η(ί3ΠΙ Κ6Γ3(, 61 66 οηΐΐΐίυοΐ 83- 

1υΐ6πι ν6ΐΐ6. 

Νοη ηοΒίταηι ιο/ιιηι, ^βά βί αΐίοηιη ζαίηίβηι οηταν^ 
άώ^ηιηι. — ΤαΙεηι \%ύΜΤ Ιΐ356ΐιΐ68 Οοοιίηυηι, (3ΐιι 
θ)ί86πεοΓ(ΐ6αι, 13Π) 56ηί$ηυο), Ι3πι ητιβοΒυοίυιη, ουπι 
ηοδίΓΧ, Ιυπ) ΓΓ3ΐΓυπ) ηοδίΓΟΓυιη δαίπΐίδ ουραηι ςοΓ3- 
ηιυδ. Ν3ηίΐ οΐ 5ϋε ηοδίΓ» 83ΐυΐί8 αΓ^ιιηιβηΐυιη ογΙι 6( 
0003510, δί ηοη δοΐυπι ρΓΟ ηο5ίδ ίρδίδ δοΙΙίοΊΓι, δβ(1 οΙ 
ρΓΟχίιηο υΐίΐοδ Γυεηπιιΐδ, 61 ίρδυπ) 3(1 γί3Π) νοπΐ3ΐΐ3 
(Ι6(!ϋ03η)υ8. Ει υΐ (1ί8038 (]υ3η1υιη 5οηιιπι δίΐ ουιιι 
ηοδΐΓ3 3ΗθΓυιη 6ΐί3Πΐ δ3ΐυΐ6ΐη ΙυοΓλΓΐ, 3υ(]ί ρπ)ρ5οΐ3ΐη 
6χ ρ6ΓδθΠ3 Οοί (ΙΙεοηΙβηι : ^α^ βάηάί ρΓ6ίίο$ηηι α ιίΐί^ 
ηΐΜ$ί 0% ηιεηηι βίΗ {βϋτ. 15. 19). Οα'κΐ 5οο ΟλΙ ? ΟιΓ• 

» ϋηϋδ θο15ΡΓΐίηυ8 οχκΐβχ 53561 νοοβιη, αάηώιΐΐνα. Μ 
00)068 (»ιιη Ε(1ί1ί Ιαιη Βϋ». ί6ΓϋηΙ, (Βάίβΰβί, 5β(1 νυΓ3Π) βδδβ 
1β€ΐίοηβπιϋο15βΓΐίαί αοϋΐοΐδ οχίϋΐίιηο. »β<ηιη(Ιιιιη ίΠαηι υογο 
ΙβοΙίοηβιη ηοα ροΐβδί δβαΐβιιΐί» ηυαίίΓαΓβ. Ναιη άίοβίυΓ ηοη 
ροδββ (Ιοαιιιιη (Μ)ΐΐ8ί8ΐβΓ0, υΐ8ΐ 3(1ί»ίΙ (^ιιί ΐΙΙαπ) οοαδΐΓυ3ΐ? Η ίο 
(Ιβ (1οιηο]3η) 5ΐηιοΐ3 β^ΐΐαΓ, ιιϋί ηιιΙΙα» αΙΐΓ3αΓ€ΐιίΐθ€ΐυ8 (Ιυ- 
ιί<1οηΐιιτ. 55 ' ΙΝ ΟΛΡ. Ι ΟΕΝΕδ. ΗΟΜΙΙ.. 1Π. 

ιτητί, Ιντ«υΟα, πόση ή συγχατάβασι; των βημάτων. Τ{ 
ουν, ΊΐρΧν ή γενέσθαι οΟκ ί,δει, δτ; κα)Λν, άλλα μετά τ6 
7«χραχ0ήναιι ή δψι; Κειςε τφ δημιουργφ τ6 κάλλος του 
παραχθέντος; Κα\τίς άν εΓποι τοΟτο των νο(3ν εχόντων; 
κι γάρ άνθρωπος τέχνη τινί εργαζόμενος, κα\ πρ\ν ή 
κατασκευάση • τ6 ύπ' αύτοΰ βημιουργούμενον, κα\ πρ\ν 
ή μόρφωση, είβε τήν χρείαν, εΙς ήν συντελεί τδ ύπ* 
αύτου γινόμ«νον • πολλφ μάλλον ό των απάντων δημιουρ- 
γός, ό λόγφ τά πάντα έκ του μή δντος εις τ6 είναι 
παραγαγών, ήδε». κα\ πρ^ του δημιουργηθήναι τδ φως, 
δτι καλόν. Τίνος ο•3ν Ινεκεν ταύτη τ^^ λέξει έχρήσατο ; 
Πρδς τήν συνήθειαν τήν άνΟρωπίνην συγκαταβαίνων 
φθέγγεται ό μακάριος υιίτος προφήτης. Κα\ καθάπερ οί 
άνθρωποι, έπειδάν τι *» μετά πολλής της επιμελείας 
έργάσωνται, καΐ τέλος έπιθώσι τοϊς οίκείοις καμάτοις, 
τότε εκ της δοκιμασίας κα\ τδν Ιπαινον προσάγουσι το?ς 
ύπ' αυτών γινομένοις ' τδν αΟτδν δή τρόπον κα\ ή θ'εία 
Γραφή, νυν συγκατιουσα τ|) άσθενεία της άκοης της 
ημετέρας, φησί • Καϊ εϊδετ ό Θεός τό φως, δτι κ€ίΛόγ, 
κα\ τότε Ιπήγαγε• Κάί διεχώρισετ ό Θεός άναμέσοτ 
του ρωτός,καΐ ά^αμ^σο^τού σκόζονς' καϊ έκάΛεσεν 
ό θεός τό φως 'ί\μέρατ^ καϊ τό σχότυς έκάΧεσε τύκτα, 
κα\ Ιδίαν τινά χώραν άπένειμεν έκάστω, δρους τινάς έξ 
αρχής κα\ έκ προοιμίων έκάστψ πηγνυς, ώστε εΙς τδ 
διηνεκές τούτους άπαραποδίστουςδιαφυλάττειν.ΚαΙ τούτο 
Ιξεστι συνιδεϊν έκάστφ τών ευ φρονούντων, πώς έξ εκεί- 
νου μέχρι του παρόντος οΟτε τδ φως υπερέβη τους οικείους 
δρους, οΟτε τδ σκότος τήν οίκείαν τάξιν παρήλθε, σύγχυσίν 
τίνα κα\ άταξίαν έργασάμε^/ον. ΚαΙ γάρ Ικανδν κα\ τούτο 
μόνον τοΓς άγνωμονείν βουλομένοις πρδς τήν πειθώ κα\ 
τήν ύπακοήν τών παρά τής θείας Γραφής λεγομένων άνα- 
γαγεϊν «, ώστε μιμήσασθαι κάν τών στοιχείων τήν τάξιν, 
τών άπαραπόδιστον τηρούντων τδν δρόμον, κα\ μή ύπερ- 
βαίνειν τά οΙκεΙα μέτρα, άλλ* έπιγινώσκειν τήν οΙκείαν. 
φύσιν. Εΐτα επειδή έκάστψ τήν προσηγορίαν έτιέθηκεν, 
αμφότερα εΙς τδ αύτδ συναγαγών φησι • Καϊ έγέτετο 
έσηέρα, καϊ βένετο ΛρωΧ, Ϋψέρα μία, Τδ τέλος τής 
ημέρας κα\ τδ τέλος της νυκτδς μίαν έμφαίνων ώνό- 
μασεν, ίνα τάξιν τινά κα\ άκολουθίαν έπιστήση τοΓς 
όρωμένοις, κα\ μηδεμία σύγχυσις ή. 

*Αλλ* είδέναι Εχομεν διδασκόμενοι παρά του Πνεύ• 
|λατος τού αγίου, διά τής τού μακαρίου τούτου προφήτου 
γλώττης, τίνα μέν κατά τήν πρώτη ν έδημιουργήθη 
ήμέραν, τίνα δέ έν ταΤς άλλαις. Κα\ τούτο δέ αύτδ τής 
τού φιλάνθρωπου Θεού έστι συγκαταβάσεως. Ου γάρ 
ήπόρει <* ή τυαντοδύναμος αυτού χε\ρ , κα\ ή άπειρος 
σοφία, κα\ έν μι^ ή{^^Ρ? τά πάντα παραγαγεΓν. Τί δ^ 
λέγω, Ιν μιά ήμερα; Κα\έν ακαριαία (δοπτ). 'Αλλ* επειδή 
ού διά τήν εαυτού χρείαν παρήγαγε τι τών [18] δντων • • 
ούδενδς γάρ δεΤται άνενδεής ών * άλλα φιλανθρωπία τιν\, 
καΐ άγαθότητι τά πάντα έτεκτήνατο• διά τούτο κατά 
μέρος δημιουργεί, καΐ διδασκαλίαν ήμΓν σαφή* τών γινο- 
μένων παραδίδωσι διά τής τού μακαρίου προφήτου γλώτ- 
της, 7να μαθόντες ακριβώς μή προσπταίωμεν τοϊς έξ 
ανθρωπίνων λογισμών κινουμένοις. ΕΙ γάρ. κα\ τούτων 
ούτω γεγενημένων, είσί τίνες οΐ αυτόματα λέγοντες 
γεγενήσθαι πάντα τά δντα, εί μή τοσαύτη έχρήσατο τή • δβνΐΐ. χατασχ£υάζΐ{). 

1» Κβ^. υηαββΐ Οοίδϋη. έπειδάν τίνα. 

« Βυο πΐΜ. βΐ 8ανίΙ. έναγαγεΐν, βΐ ίη ιηβΓβ. άγαγβΐν. η)ΐ€ΐ6Π) 
ραυίο βυρβΓίυβ Λη«ΐΓ68ΐ3 1)ουη»ο8, Ιβ^βααοιη ρυΙβΙ)8ΐ τους 
μή άγνωμονεϊν βουλομένονς. Οοίβίυβ νβΓΟ τοις μή άγνωαονεΤν 
βο•^λομ^νοις. 11)ΐα. Κβ£^. 6ΐ ΟοΙδΙίη. στοιχείων τών απαραπόοιστον 
τον δρόαον «ηροΰντων. Μοχ Ββί. οηο3 τήν Ιδίαν φύσιν. 

<ί Γ01<>1ίη. συΎχαταβάσεως, και γάρ ήρκει. 

* βανίΙ. βΐ ηοΓ6ΐ. βΐ βΗηιιοΙ ηΐ8β. παρήγαγε τι τών δντων. 
ΟϋίδΙ'α. οΐ αΐίί παρήγαγε τά δντα. €ο1Ιϊ. παρήγαγε τά πάντα. 30 

συγκαταβάσει καΐ διδασκαλία, τί ούκ άν έτόλμησαν οΙ 
κατά τής εαυτών σωτηρίας άπαντα κα> λέγειν καΐ πράτ- 
τειν στΕουδάζοντες ; 

δ*. Τί γάρ άν εΓη άθλιώτερον κα\ άνοητότερον τών ταύτα 
λέγειν έπιχειρούντων , να\ αυτόματα φασκόντων γεγε- 
νήσθαι τά δντα, καΐ τήζ τού θεού προνοίας άττοστερούν- 
των τήν πάσαν δημιουργίαν ; Πώς γάρ άν εχοι λόγον, 
εΙπέ μοι, τά τοσαύτα στοιχεία, καΐ τήν τοσαύτην δια- 
κόσμησιν άνευ τινδς τού κυβερνώντος κα\ τά πάντα 
κρατούντος ' ήνιοχεΐσθαι ; ΚαΙ ναύς μέν ούκ άν ποτβ 
δυνηθείη κυβερνήτου χωρ\ς τά τής θαλάττης κύματα 
διαδραμεϊν, ουδέ στρατιώτης έργάζεσθαί τι γενναίον μή 
τού στρατηγούντος έφεστώτος, ουδέ οΙκία συνεστάναι μή 
τού ταύτην οίκονομούντος β παρόντος, δ δέ άττειρος 
οίΐτος κόσμος, κα\ ή τών στοιχείων τούτων διακόσμησις 
απλώς κα\ ώς Ιτυχε φέρεσθαι ήδύνατο, μή τίνος δντος 
τού ήνιοχείν τά πάντα δυναμένου, κα\ κατά τήν οίκείαν 
σοφίαν συνέχοντοςΐ» κα\ διαβαστάζοντος άπαντα τά δριό- 
μενα; *Αλλά τί περαιτέρω φιλονεικούμεν ταύτα δει- 
κνύειν έκείνοις, ά, κατά τήν παροιμίαν, κα\ τυφλοίς 
δήλα καθέστηκεν ; "Ομως μή διαλιμπάνωμεν προτιθέν- 
τες αύτοΤς τά άπδ τής Γραφής διδάγματα, κα\ πάσαν 
ποιούμενοι σπουδήν, ώστε κα\ τής πλάνης αυτούς άπαλ- 
λάςαι, κα\ πρδς τήν άλήθειαν έπαναγαγειν. ΕΙ γάρ κα\ 
έτι τή » πλάνη ε!σ\ προκατειλημμένοι, άλλ* δμως ομο- 
γενείς τυγχάνουσι, κα\ προσήκει πολλήν αυτών ποιείσθαι 
τήν πρόνοιαν, κα\ μηδέποτε ναρκάν, άλλα μετά πολλής 
τής επιμελείας Ι τά τταρ* εαυτών έπιδείκνυσθαι , κα\ 
κατάλληλον αύτο?ς Ιατρείαν παρέχειν,ϊναόψέ γούν ποτβ 
πρδς τήν αληθή ύγίειαν έπανέλθωσιν. Ουδέν γάρ οΟτο) 
τφ θεφ περισπούδαστον, ώς ψυχής σωτηρία. Κα\ βοά 
Παύλος λέγων, Υ) ΘέΛωτ πάντας ανθρώπους σωθηναι, 
καϊ εΙς έΛίγτωαν άΛηΟεΙας έΛθεΐν • κα\ πάλιν αύτδς 
ό θεός φησιν Οϋ ΘεΛήσει ΘέΛω τόγ θάνατον του 
άμαρτωΛη), ώς τό έπιστρέψαι καϊ ζίχν αυτόν. Διά 
γάρ τούτο κα\ τήν κτίσιν ταύτην άπασαν παρήγαγε, 
κα\ ημάς έδημιούργησεν, ούχ ?να άτ^λώμεθα, ουδέ ϊνα 
εΙς κόλασιν ημάς παραπέμψη, άλλ' ινα σώση, κα\ τής 
πλάνης έλευθερώσας τής βασιλείας τήν άπόλαυσιν ήμίν 
δωρήσηται. Ταύτην γάρ ήμΐν κα\ [19] ήτοίμασεν, οΟ νΰν 
μετά τδ γενέσθαι "^, άλλα πρδ καταβολής κόσμου, καθώς 

αυτός φησι, ^εντε^ οΐ εύΛογημένα του Πατρός μου, 
κΛηρονομήίατε τ^}ν ήτοιμασμέντιν ύμΤν βασιΛεΙαν 
άαό καταδοΛής κόσμου» "Ορα φιλανθρωπίαν Δεσπότου, 
δπως κα\ πρδ τής δημιουργίας, κα\ πρ\ν ή παραγαγεΓν 
τδν άνθρωτΓον, τά μυρία αύτφ αγαθά ηύτρέπισε, δεικνύς 
δσην πρόνοιαν ποιείται τού γένους τού ημετέρου , καΙ 
δτι πάντας βούλεται σωθήναι. 

Τοιούτον τοίνυν έχοντες Δεσπότην, ούτω φιλάνθρωττον» 
ούτως άγαθδν, ούτως ήμερο ν, καΐ τής οικείας σωτηρίας 
φροντίζωμεν, κα\ τών αδελφών τών ημετέρων. Τούτο 
γάρ ήμϊν κα\ σωτηρίας ύπόθεσις γενήσεται, δταν μή 
υπέρ εαυτών μόνον σπουδάζω μεν, άλλ' δταν καΥ τδν 
πλησίον ώφελώμεν, κα\ πρδς τήν τής αληθείας όδδν χει- 
ραγωγώμεν. Κα\ Γνα μάθης, δσον έστΙν άγαθδν τδ δυνη- 
θήναι μετά τής οικείας σωτηρίας καΐ έτερον" κερδάναι, 
άκουσον έκ προσώπου τού θεού λέγοντος τού προφήτου • 
Ό ί!ξάγων τίμιον έζ άναζίου, ώς στόμα μου ίσται. 
Τί δέ τούτο έστιν ; Ό έκ τής πλάνης πρδς τήν άλήθειαν, 

ί 8πνί1. θΐ πιβχίιηα ρβκ ιπδβ. διαχρατούντος. ΜοΓβΙ. βΐ βΙΗ 
χρατούντος. Μοχ ΜοΓ. χωρίς ταύτης θαλ. ΐϊΐίΙβ.ΑΙϋ ιιΐίιιΐβχία. 

ε ϋΐΗΐδ ΟοΙΙ). οΙκονομούντος,ΓβΟίΘ. ΑΙϋ οπιηβδ οίκρδομοίΐντος. 

ί» ΟϋΟ ΪΪ188. σοφίαν έχοντος. 

Ι ΙΙηη» ύ γάρ και έπί τή. ΑΙία^ εΐ γάρ καΐέν τϊ|. 

\ ΟιιηΙιιΟΓ ιηδϋ. επιμελείας, ΓβϋΙβ, «Κΐυβ Ιΐα Ιβ^ιΙ ΐηΙβΓρΓβΐ. 
ΕίΙίΙΙ επιεικείας ^ ,. , . „. , 

Ιι ΗδΒΟ, ού νΰν μετά τό γενέσθαι, ροίΜπηΙ Οϋρΐιεί ΐη1βηΐ{η 
ββηβυ, νβΐ ροίίψΜΐη [αοίηηι βΐ €οη$ΐΗΗΐα»ι €$ί τεφιπηι, νβι 
ροΛίηηαηι ηθ9(α€ΐί βιιΐΝ(ΐ< ; (^ΟΑΐη ροβίΓειααιη ρνίο νβΓαιη €«&β 

5005010. δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΙΙΙΙΥδΟδΤΟΜΙ ΛΚεΐΙΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋΡ• 3β ιγωγών, τ) άπ6 της ϊιαυκίαυ; πρ^ άρετήν όδη- 
ιησίον, κατά δύχ•αμιν άνθρωπίνην έμέ μιμεί- 
άρ χα\ αύτ6ς δι' ουδέν ίτερον, Θε6ς ων, τήν 
πέδυ σάρχα, χαΐ διά τήν σωτηρίαν του των 
γένους γέγονεν άνθρωπος. ΚαΙ τί λέγω, τήν 
>7Εέδυ σάρχα, χα\ τά &λλα πάντα τά άνθρώ- 
:ινεν, δπου γε χα\ τ^ν σταυρδν χατεδέξατο, 
)υς ύπδ αμαρτιών προδεδομένους της χατά- 
)ώση ; Κα\ βο^ τοΰτο Παύλος λέγων • Χριστός 
ύρασετ έκ της κατάρας του νόμου^ γετό- 
ο ημών κατάρα. ΕΙ τοίνυν αύτ^»ς, Θε6ς ών 
τία; έχείνης της άπο^,ίήτου τυγχάνων, διά 
!αν άφατον ταύτα άπαντα χατεδέξατο δΓ ημάς 
ΐηρίαν τήν ήμετέραν • τί ούχάν εΓημεν αύτο\ 
ι τους ομογενείς έπιδείξασθαι χα\ τά μέλη τά 
►στε χα\ τής φάρυγγο; αυτούς « έξαρπάοαι 
υ, χα\ πρ%ς τήν της αρετής όδ6ν χειραγω- 
ψ γάρ ψυχ^^ σώματος χρείσσων, τοσούτψ 
σι βοηθού ντων τοις δεομένοις οδτοι μειζδνων 
ών αμοιβών οΐ διά της παραινέσεως χα\ της 
$ασχαλ(ας τους (^ςιθύμους χα\ άναπε7ΓΓωχ<$τας 
;π\ τήν ευθείαν όδ^ν, χα\ δειχνύντες της μέν 
υσειδές, της δέ χατά θεδν άρετης τήν πολλήν 
Κ 

:ο(νυν άπαντα είδότες, πρδ τώνάλ)^ν άΐιάντων 
ών περ\ της χατά ψυχήν σωτηρίας διαλεγώ- 
πλησ£ον, εΙς ταύτην αύτους ενάγοντες τίιν 
Άγαπητδν γάρ, άγαπητίν, συνεχώς ταΰτα 
ν τίιν ψυχήν δυνηθήναι άνενεγκείν έχ της 
»ν χαχών τών εν τφ μέσφ στρεφομένων, κα\ 
χι της τών παθών επαναστάσεως , άπερ δι- 
.ιορχεί τήν ήμετέραν ψυχήν. Κα\ διά τούτο 
πολλής της αγρυπνίας, έττειδή χα\ διηνεκής 
δ πόλεμος, χα\ άναχωχήν ουδέποτε Ιχων • διδ 

Ιλεγεν Έφεσίοις γράφων • Οϋκ ίστιν ι)μΤν 
ός αίμα κάί σάρκα, άΛΛά Λρός τάς αρχάς, 
νάς εξουσίας, χρός τους κοσμοκράτορας 
υς τυϋ αίώτος τούτου, αρός τά πνεύμα^ 
οντ\ρΙας έτ τοΤς επουρανίους, Μή νομίσητε, 
^χέντα ήμίν προχείσθαι αγώνα * ού πρ6ς όμο- 

έστιν ή πάλη, ούδε (ξίσης ήμίν έστι τά της 
;. Κα\ γάρ σώματι συμτΓεπλεγμένοι, ταίς 
παλαίειν δυνάμεσι προστετάγμεθα * άλλα μή 

γάρ χα\ ανώμαλος ή μάχη , άλλα μεγάλη 

τών ημετέρων ή δύναμις. Έπήγαγε γάρ 
έγων, επειδή Ιγνωτε τών πολεμίων τήν φύ- 
απέσητε, μηδέ ναρχήσητε πρ6ς τήν πάλην 
οΰτο άνοΛάβετε τήκ χανοΛΛίατ του Θεού, 
'ίτασΰαί υμάς στηναί Λρός τάς μεθοδείας 
ου. ΠολλαΙ γάρ ^ αί τούτου μεθοδείαι, τοΟτ* 
ίι' ών ύποσχελίζειν επιχειρεί τους ^^θυμοτέ- 
ιΧ ταύτας ακριβώς έπίστασθαι, ώστε διαφυ- 
τάς λαβάς, κα\ μηδεμίαν αύτφ παρείσδυσιν 
^ χα\ γλώττης άχρίβειαν έπιδείκνυσθαι, καΐ 
άσφάλειαν , χα\ διανοίας καθαρότητα , και 
'αγώνιον είναι, χαθάπερ θηρίου τινός έπιδν- 
χήνασθαι ήμίν έπιχειροΟντος. Διά γάρ τοΰτο 
«ομήχης εκείνη ψυχή, ό τών εθνών διδάσκα- 
Γτα -ίης οΙκουμένης, ό ύτιΐρ της τών μαθη- 

. Ββ^. βΐ (>)ΐ5ΐίρ. ; ΜοΓβΙ. αΟτοΰ. 

10». πλν κολλήν ενωδίαν. ΙιιΓγα ΟοίδΙίο. τής χατά 

ηίσοΛ γάρ. τευομένων σιοτηρίας άτταντα πραγμβτευόμενος, είνκων, 
^ΧγαΛά€ετε τϊ^γ χανοΛΛίαντού Θεού, πάλ» έτυήγαγι, 
πάντοΟεν ημάς περιφράττων , κα\ άχειρίοτους εργαζό- 
μενος, οΟτω λέγων Σττιτε οΰγ Λεριεζωσμέτοι τ^τ 
όσφύτ ύμώτ έτ άΛηθείφ, καΧ έτδυσάμετοί τότ θώ^ 
ρακα της χίστεως <>, καΐ ύποδησάμετοι τους χόδας 
έτ έτοιμασίςί τού εύαγγεΛίου της είρ'ήτης, έπϊ πάσιν 
άνϋίΛαβόττες τότ θυρεότ της πίστεως, έτ ζ> δυτή' 
σεσθε πάττα τά βέΛη τού πονηρού τά πεηυρωιιέτα 
σβέσαι, καΧ τ^χτ περ/κε^α,Ιαίατ τού σωτηρίου δέζα^ 
σθε, καϊ τ}\τ μάχιαρατ τού Πνεύματος, δ έστι ^ήμα 
Θεού, Είδες πάντα τά μέλη 6πι»)ς περιέφραξε, κα\•καθά- 
περ τις είς πδλεμόν τίνα μέλλων έξαγαγείν, οΟτω πρώ- 
τον μέν τ|1 ζώνη ήσφαλίσατο, ώστε εΟκολον είναι ήμίν 
τ^ δρόμον, Κτ^ειτα τ6ν θώρακα ένέδυσεν , ίνα μή ύπ6 
τών βελών πληττώμεθα, χα\ τους πόδας ήσφαλίσατο, 
κα\ πανταχόθεν τί) πίστει περιέφραξεν; Αυτή γάρ, αΟτη, 
φησ\, κα\ τά βέλη του πονηρού τά πεπυρωμένα σβέσαι 
δυνήσεται. Τίνα δέ έστι του διαβόλου τά βέλη; ΑΙ πο» 
νηρα\ Ιπιθυμίαι, οΐ ακάθαρτοι λογισμο\, τά πάθη τά 
ολέθρια, θυμδς, βασκανία, φθόνος, οργή, μίσος, χρη- 
μάτων επιθυμία κα\ ή άλλη άπασα ^^θυμία. Ταύτα , 
φησ\ν, άπαντα σβέσαι δυνήσεται ή μάχαιρα τοΰ Πνεύ- 
ματος. ΚαΙ τί λέγω σβέσαι ; Κα\ τήν κεφα).ήν αυτήν 
του πολεμίου άποτεμείν δυνήσεται. Είδες πώς ένεύρωσε 
τους μαθητευομένους ; πώς κηροΰ μαλακωτέρους δντας 
σιδήρου στε^,όοτέρους είργάσατο; Επειδή γάρ ήμίν ού 
πρ6ς αίμα κα\ σάρκα ό ιϊόλεμος, άλλα πρδς τάς ασωμά- 
τους δυνάμεις, διά τούτο ουδέ τά δπλα ήμίν σαρκικά 
περιέθηκεν, άλλα πάντα τινευματικά , κα\ οΟτως άπο- 
στίλβοντα, ώστε μηδέ τήν έκ τούτων αΓγλην ένεγκείν 
δύνασθαι τδν πονηρδν εκείνον δαίμονα. 

[@1] ς'. Τοιαύτα τοίνυν δπλα ένδεδυμένοι μή φρίττο)μεν 
τήν πάλην, μηδέ τήν συμπλοκήν φεύγωμεν, άλλα μηδέ 
^αθυμώμεν. *Ωσπερ γάρ νηφόντων ημών ούκ άν ποτέ 
τυεριγένοιτο ό πονηρές δαίμων εκείνος της τών δπλων 
δυνάμεως, έάν βουλώμεΟα άκυρα αυτοΰ ποιήσαι τά • 
μηχανήματα * οΟτως έάν ^αθυμώμεν, ουδέν ήμίν (φελος 
Ισται, τοΰ πολεμίου της ημετέρας αωττ^ρίας διηνεκώς 

^ΤΡ^Υορ^οί» Χ*^ πάντα κατά της σωτηρίαις ημών δια- 
πραττομένου. Πανταχόθεν τοίνυν όπλίζωμεν εαυτούς, 
κα\ βημάτων φειδόμενοι, κα\ πραγμάτων άπεχόμενοκ 
τών βλάτττειν ήμά; δυναμένων , κα\ μετά της αποχής 
τών βρωμάτων, κα\ τής άλλης αρετής, κα\ τήν περ\ τους 
πένητας δαψίλειαν έπιδεικνυώμεθα ', είδότες δση τής 
περ\ τούτους θεραπείας ήμίν κείσεται ή άνταπόδοσις. 
Ό γάρ έΛεωτ, φησ\, πτωχότ, δανείζει Θεφ. "ϋρα 
δανείου φύσιν ξένην κα\ παράδοζον. Έτερος έστιν ό 
λαμβάνων, κα\ Ετερος 6 τφ δανείφ έαυτδν ύττεύθυνον 
καθιστάς* κα\ ού τοΰτο μόνον, άλλ* δτι έπ\ τούτου τοΰ 
δανείου ούκ έστιν άγνωμοσύνην ύποστήναι, ουδέ έτέραν 
τινά ζημίαν. Ουδέ γάρ, καθάπερ ένταΰθα, έκατοστήν 
μόνον ύπισχνείται δώσειν *, άλλα έκατονταπλασίονα τών 
διδομένων, κα\ ουδέ μέχρι τούτου ίσταται, άλλα ταΰτα 
μέν έν τω παρόντι, κα\ έν τφ μέλλοντι δέ ζωήν αίώνιον• 
ΚαΙ έπ\ μέν τοΰ παρόντος βίου εί τις ήμίν ύπέσχετο 
διπλασίονα μόνον τών διδομένων ύφ* ημών παρασχείν, 
προθύμως &ν άτΓασαν ημών τήν Οπαρξιν προσηκάμεθα, 

< Οοίβϋη. τον θώραχα τής δικαιοσύνης, 
β 8ί€ ςυίη(]υο πίδβ. οΐ Ηβνΐΐ. ΜοΓβΙ. : δυνάμεως, άλ>.' έάν 
βουλώμεΟα, χαΐ άχυρα αύτοΰ ποιήσομεν τά• 
ί ΟοΙΚιεη. €ΐ ΓοίδΙίη. έπιδ(ΐχνυαε6α. 
§ Κθ£[. βΐ εοίδΐίη. ύπισχνείται δόσιν. Αΐϋ δώσ«ιν. 37 ΙΝ ΟΛΓ. Ι. 6ΕΝΕδ. ΙΙΟΜΙΓ. III. 

βΙ) βΠΌΤθ ηϋ νοπυιΐοηι, 2ΐίΙ, ηοΑίιυϋιιιοηΐ, νβΐ η ρβοοιίο 
3(1 γΐΓΐιιΐ^ιη ρΓοχΊιηιιιη ΊικΙυχβΓίΐ, ρΓΟ νίπΓι ραπβ Ιπι- 
ηιηιΐ3 ηΐΰ ίηιίΐηΙυΓ. Είβηίιη ίρ<;6 ουπι 06ΐΐ5 &ίΐ, ρΓΟρΙΟΓ 
ηίΙιίΙ η1ίυ(Ι ηο$(Γ&ιη ίη<1υίΙ εαΓηοπι, 61 ρΓορίοΓ Ιιαιυ&ηί 
ςοηβηβ βαίιιΐβιη Γ&€(υ$ οβι Ιιοιηο. δεά φιΐά 6|[0 ηο- 
81 ΠΙΠΙ ίΙΙυιη ^η^ιι^58β οαπιοπι άίεο, οχΐ6Γ.ΐί]υ6 οηιηία 
5ΐΐ5Γιιΐϋί$56 Ιιαπιαπα, ηυαηάο 6ΐί»ιη οηιεβπι 8υ$€6ρίΙ« 
πι ηο8 ρ6€€Μΐο οΐιηοχίοδ α ιπαΜιοΙο ΓιΙ)€πιγ61? Ει Ιιο€ 
ηιιΟΊϋβ ΡαυΙυ» οίαιτιβΐ, (ϋ€6ΐι$ : €Ηη$ΐη$ ηο$ ηάβ• 
υήΐ α ηιαίβάΐαο ΐ€ρϊ$^ [αείια ρτο ηοίίί$ ηιαΙβάΊοΙηιη 
((■*α/. 3. 13). 5Ί ίβίΙυΓ ίρ$6, ηιιί Οβυβ 681 61 ίηοίΤϋΙιΊΠβ 
6886ηΐίφ, οΐι 1)6ηίςηί(αΐ6ΐη ίπβίΤαΟίΙοηι Ιιχ6 οπιηία 
ρΓθρΐ6Γ ηθ8 61 ρΓορΐ6Γ $&Ιυΐ6ΐη ηοΒίΓαπι 8ΐΐ8ε6ρίΙ : 
ηπίιΐ ηοη 3 ιιοϋίβ χςυυιη 681 ρπ68ΐ3Γ6 ^ΓξΛ 608, ((υί 
€0£[ηηϋ 8υηΐ 30 ιη6ΐηΙ)Γα ηοδίπι, υΐ 6Γ6ρΐο$ 608 6χ <]ί3• 
Ι>οΠ Γαυοί1ιυ8» ίη νίαπι νίΓΐυΐί8 ίη<]υ63ηιυ8 ? Ναιη αΐ 
»ιΓιηΐ3 6θΓροΓ6 ρΓ3Βδΐ3η(ίθΓ 68ΐ, ί(3 118, ί|υΊ ίικίίςβηΐί- 
1)08 ρ60αηΊ38 6ΐ Γαουΐΐπίββ βιιρροϋίιαηΐ, ιη3]οπ1)υ8 
ρρ.ΎΠΐΊί8 όΊ^ηΙ 8υηΐ Π, ηαί 3(1ιηηηοη(!ο 61 6οηΐίηυ6 
(Ιοοΰπιΐο ίη τΊ3ΐη Γ66ΐ3ΐιι 8υρίιιο8 6( (1β8ΐ(ΐ68 ΐη(1υ€ΐιη1^ 
ιιιοη8ΐΓηη(1ο 618 61 νίΙίοΓϋπι ιΙβΓθΓΐιιΊΐ3(6ΐη , 61 άίνίπφ 
▼ίΓΐυΐί8 ιη3^η3ΐη ρυΙεΙ]ΓΐΙη(]ίη6ΐιι ^. 

5. ΜοναΙίΜ €χΙίθτίαΐίο. — Πα^ο ί^ίΐιΐΓ οπιηί3 6υπι 
8€ί3ΐηυ8, ρΓΧ οιηηΐΙ)ΐΐ8 3ΐίί8 Ιιιι]υ$ νίΐχ οιΐΓΪβ (Ιβ 8η]αΐ6 
3ηίιηχ ρΓθχΊιηο8 βΙΙοςυΑίιιυΓ, 6αιη(1οπι ίΙΓίδ δοΐΐίοίΐιι- 
ϋίηΰΐη ίη|;6Γ6η(68. 0ρΐ3ΐ)ίΐ6 6ηίιη , ορΐ3ΐ)ί1ΰ ρΐηηβ, υΐ 
ηηίιη3, 6υί Ιιφο εοηΐίηυο ίη€υΐ€3ηΐυΓ, ρο88ίΐ Γ6<1υοί 
6χ 3ΐ)γδ80 ηιαΙοΓυιη, ίη ςαοπιπι ιηεάίο ν6Γδ3ΠίΐιΐΓ, 61 
€οη)ρ6866Γ6 πΩβοΐυυπι , ηυί ρ6Γρ6ΐυο 3ηίιη3η(ΐ ηο- 
•ΙΓ3ΠΙ ίηΓ68ΐαη(, Γ6ΐ)6ΐ1ίοη«ΐπι. ΜείΓεο ηο1)ί8 ορυβ 681 
ΐ]ΐηςη3 νί|;Ίΐ3ηΐί3, ςυοηίηιη 6ΐ 6οηΐίηιιυηι ηοΙ)ί8 681 
)}6ΐ1υπι, 61 ίηιΙηοίοΒ ηυΙΙχ : ίϋεοςυβ Ρ3υ1υ8 (ΙίοβΙκιΙ 
Ερ1ΐ68ϋ8 δ(.Γΐ1>6η8 : Νοη βίΐ ηοΙ)ί$ οοΙΙηοίαΐίο αάνηζη$ 
ΒαηβΗΐηεηι βΐ ϋατη^ηι^ $βά αάναπια ρήηάραίη$^ αάνεν• 
$η$ ροΙβ$ίαΐ€$, αάνεηα$ ιηηηάί άοηιίηο$^ τβοίοτα ΙβΜ" 
^τανπηι ΜΟίΙί Ιιιήηι^ αάνβΤΒΜ $μήΐηαΙβ$ ηβηυίίίΟΜ ίη 
€(Γΐ€$ίίΰια (Ε•ρΗ6$. β. 12). Ν6 6χί8ΐίηΐ6ΐί8, 3ίΙ, τυΐ£;3Γ6 
ηοΐιίδ 06Γΐ«Ίηΐ6η ρΓοροηί : ηοη 3(]ν6Γ8ΐΐ8 6]υ$(ΐ6ΐη (^6- 
η6Π8 3(1ν6Γ83Π08 ηοΙ)ί8 68ΐ 66Γΐ3Π)6η, η6ςυ6 6Χ (Βςιιο 

• 

6χοΓθΙΐϋ8 ηο8ΐ6Γ ΙηδΐΓυο(ι>8 681. Νθ8 6ηίπι ({υί 60Γρθ• 
ηΐκΐδ δυηιυβ 3ηη6χί, ίη 3£ΐο εοΙΙοεαίί 8υηιυ8, υΐ ουπι 

1η60ΓρθΓ6ί8 νίΓΐΙΙΐΙΙ)υ8 60ηηί^3Πΐυ8 : 86(1 η6 Ιίπΐ03ΐί8 : 

ηαπ) Ιίοβΐ ίηχηιιαίίδ δΐΐ ρυ^ιία, ιη3^η3 Ι3ηΐ6η αΓπιο- 
Γυιη ηο8ΐΓοηιηι νίΓίοδ 651. δυ1ι]αη2;ίΐ 6ηίηίΐ Ηχο, (|η38ί 
(1ί€6Γ0ΐ : Οποπίαπι ηηνίδΐίδ Ιιοδίίυηι ηβΐυπιπι, ηβηηίιηο 
€θΐιοί(]αΐί8, η6 ΐθΓρ6803Γΐ8 3(1 ρ»|ρΐ3Π); 86ά, Ρτορίβτ ΙϊΟΟ 
ίΗΜριίβαηηαίκταηι ϋά,ηίροαίΐΗ τ6$1$ί6Τ€ ιηάάϋζ (ϋαΰοϋ 
{ΕρΙιε$. 6. 11). Μυΐΐχ 6ηίπι 6]υ8 8ϋηΐ ίηβΙίΙΙ»!, Ικκ^ 
68ΐ νϊφ, ρ6Γ ςυ33 ηβ£;Ιί£;6ηϋθΓ68 8ϋρρΐ3ηΐ3Γ6 ηίΐίΐυΓ : 

ςΐΙ38 άίΙΙς6ηΐ6Γ 60§;η0866Γ6 0ρ6Γ;6 ρΓ6(ίϋΠ1 681, ίΐ3 Οΐ 

6ΩιιςΊ3πιυ8 6ίυδ 60ΐΐ3ΐυ8, 61 ηαΐΐαηι ίρ^ί ίηκΓ68δυπι ρ6Γ- 
ηιίΐΐ3Πίΐυ8. Ουίη 61 Γιηςαχ <1ί1Ι|;6ηδ1ΐ3ΐ)6η(ΐ36δΙ 6υ8ΐθ(1ί3, 
61 0€υΙί Π)υηΐ6η(11 δπηΐ, 61 πΐΰπδ ρΗΓ£3ηίΐ3, 61 ροΓροΐιιο 
3(1 ριι^η3ηι ρ»Γ3ΐοδ 6δ8β εοηνβηίΙ, ({υοδί Γ6Γ3 3Γκ]η3 

ηΟδ ίην3ά3ΐ , 61 ΐ3Β(1ϋΓ6 60η6ΐυΓ. ΡΓ0ρΐ6Γ (|υθ(1 6Χΐ6- 

8118 ί1ΐ3 3ηίπι», άσΟοτ £[6ηΐίυπι, 1ίη{[υ3 ΟΓΐιίδ, ηίΐιίΐ ηοΓ 
3(;6η8 ρΓΟ 83ΐαΐ6 άί86ΐρυ1οηιπι, ροδ1ςυ3Πΐ (ΙίχίΙ, Αΰα 58 
ριΐ€ αηηαίιααηι ϋά ; ίΐ6ηιηι βυΐφ'είΐ, 61 ηο8 υη(1ί<|ΐΐ6 
ηιυιιίβπδ, 61 ίηνΐ€ΐο8 Γ36ί6η8, βίε (1ΐ€ίΐ : 8ίαΐβψξητ 
αΰάηαί Ιηιηΰ'α νβ$ίη$ ΐη νΰΗίαίβ , Η ΐηάΗΐί ίΚοτΜβη 
/Ιέ/Λ *, α €αΐ€βαΗ ρεάβζ ν€$ίΓ0$ ίη ρταφαταίιοηβ ηοη- 
ςΰΐη ραα$. Ιη οηιηίΐηα α$$ηηιΗ€ κηίπιη βάβΙ, ίη φιο 
ρο$$ίΐί$ οηηία ίεΐα ΗΙιμ ί^ηΊΐα €Χίίιηρη€η, βί ραΙβοΜ 
$αΙαΙαη$ αοήρϋΒ, βΐ ρΐαά'ιηηι 8ρίηία$, φιοά €$ί νετδνιη 
Βά (ΕρΗβ». 6. 14*17). Υί()ί8ΐί ςυοπκκίο οηιηίυηι 
ιη6πιϋΓ3 ιηυηίν6Γίΐ , 61 ({υβδί ίη ρΓχΙίιιηι 6^Γ68δυΓ08 
ρπιηιιπι ζοη3 οίη£3ΐ, ςιιο 6χρ6€ΐίΙίθΓ68 δίιηυδ 3(1 6υΓ- 
6ΗΠΙ ; (Ιοίη Ιη(1(ΐ3( ηοβ 11ιθΓ3οβ, η6 3 ]3ου)ί8 νιιΙηβΓΰ- 
ΐηυΓ, 86€ΐ 61 ρ6(ΐ6δ πΐϋηίνίι, 61 1ΐη(1ί(ΙΙΙ6 3πη3νίΐ η(ΐ6 ? 
11X6, 3ίΙ, ΙΐΧ6 ί£;ηίΐ3 Ι6ΐ3 ΙίΟδίίδ 6Χδΐίη^υ6Γβ ρθΐ6Π(. 

Οπχη3ηι 3υΙοπι δυιιΐ Ι6ΐ3 (1ΐ3ΐ)θΙί ? Μ3ΐ;ΐ! 6θηοιιρί86θη- 
Ιίφ, ίπ)ηιυη(1ϋ6 εο^ίϋιΐίοηεδ, ρβΓηίοίοδί βίΤβεΐηδ, ΓυΐΌπ, 
ίηνί(ΐ6ηΐΐ3, ίηνί(1ί3, ίη, 0(11υπι, ρεευηίφ οοηουρί8€6η- 

113, 61 €Φΐ6Γ3 Οίηηίδ ί{[η3Υί3. 11X6, 311, 0Πΐηί3 6Χ8ΐίη' 

|^Ι6Γ6 ροίβηΐ ^Ιαάίυδ δρίΓΐΙυδ. Εΐ ςυ'κΐ <]ίοο, 6Χ8ΐίη- 
(;ιΐ6Γ6? Εΐί3πι ίρδυπι ΙιοδΙίδ οηρυΐ 3ΐηρυ1:ΐΓ6 ν3ΐ6ΐ>ίι. 
ΥίϋίδΓι ςποπιο^ο ΓθΙ)θΓ3νίι (Ιίδείρηίοδ ? ςυοπιθ(1ο 6οβ 

3ηΐ63 06Γ3 ΠΙθΙ1ίθΓ68, ίΚΓΙΌ ίθΓΐίθΓ68 ΰΟΰΟίΐ ? ΟΐΙθηί3ΙΙΙ 

6ηίηι ηοΙ)ί8 1)6ΐΙυηι 681, ηοη βιίνοΓδυδ ΰΠΓηβπι 61 83π- 

£[ΐΓΐη6Π1, 86(1 3(1ν6Γδυ8 ίη60Γρ0Γ63ϋ νίΓΐ11ΐ68 : \ά(ΐΟ η6(|ΙΙ0 

€3ΐΎΐ3Γι!)υ$ ηο8 βηηίδ ηιηηίτίΐ, δ6(] 3πη3 ηοδίΓα οπιηί3 
δρίΓίΐυ3Π3 δηηΐ, δίε Γ3(1ί3ΐιΐί3, υΐ εοτυπι Γυΐ£;0Γβηι 
(ΙβΒπιοη ίΙΙβ πΐ3ΐυδ Γβιτβ η6(]αϋ3(• 

6. Τ3ΐί2)μδ ί^ίΐοΓ 3ηηΐ8 ίη(1υΐί , η6 ΙιοιΤ63ΐηυ8 ρο- 
£[η3πι, η6 Γυ{[ί3πιυ8 6οη(^Γ6δδυπι ; δ6(1 η6πιΐ6 ί^ηΑτί 
δίιηυδ. Ν3Π1 δίευΐ, ηοΐιΐβ τί{;ίΐ3ηΓι1)υ8, πιβίί^^ιΐδ (1φ- 
ιηοη ηυηΐ([υ3ηι 3Γπιοηιπι ηοδίΓοηιιη νίηυΐί ρπηνϋΐο- 
1)ί(, δί νο1υ6ππιυδ ίΓηΐ3δ Γ366Γβ 6ία8 πΐ36ΐιίη.ιΐίοΐ)6δ *: 
816 δί (Ι6!»ί(ΐ6δ ίπεΓίπιυδ, ηιι1ΐ3 ηοΐιίδ υΐί1ίΐ38 6ηΐ; 
ςυ3η(1ο<ιυί(ΐ6ΐη ίηίηιίευβ δβΐιιΐίδ ηοδίΓΠΒ ηυηιηιΐ3ηι (Ιογ- 
ιηίΐ3ΐ, 61 οπιηί3, ςυΦ δ3ΐυ1ί ηοδίΓΧ οϋδυηΐ, οροπιΙυΓ. 
Ιίικίίςυβ ί^ίΐοΓ βΓπιειηυδ ηοβ ίρδΟδ , 6ΐ 3 νοΓίιίβ 
ΐ6πιροΓ6πιυ8, 61 αϊ) ορ6ΓίΙ)υ$ 3ΐ)δ11η63πιυ8, φιχ ηοβ 
1χ(ΐ6Γ6 ροδδηηΐ; 61 ευηο ϋϋβΐίηεηΐίβ 3 είΐιίδ, Ιυιη 
3ΐί3Γυπι τίΠυΐυπι , Ιυπι 1ί1)6Γ3ΐίΐ3ΐίδ ίη ρ3υρ6Γ6β δρβ- 
6ίιη6η 6χΙιίΙ)63πιυδ : βοίεηΐεδ ςη3ηΐ3 ηοϋίδ πι6Γ€68 οΙ> 
6υΓ3Πΐ ίΙ1ί8 6χ1ιί1ιίΐ3ηι Γ6ροδίΐ3 δίΐ.Νβηι, Οηί ηιηατβΐΗτ^ 
3ί1, ραηρεΗ, ((χηεταΐητ ϋβο (Ργοο. 19. 17). Υί(1β 
ιίδυηΒ Γ3Γ3ΐη η3ΐυΓ3ΐη , 61 3(1ιηίΓ3ΐ>ίΙοηι. ΑΙίυδ 681 ςιιί 
36€ίρίΐ, 61 3ΐίυ8 ςυΐ δ6 €ΐ3η(]ο ΓοΒηοη οϋηοχίυπι Γ36ίΐ ; 
ηοηυβ Ιΐ06 δοΐυηι δρ66ΐ3η(1υπ), δ6(1 6ΐί3ηι ψίοά ίη 
Ιιο6 υδϋΓΦ ^6η6Γ6 η6(ΐυ6 ίιΐ£Γ3ΐυπι 3ΐιίηιΐ]πι , ηοςυβ 
υΐΐυηι αΜαά (ΐ3πιηυπι 6χρ6παηιυΓ. Ν6(]υ6 εηίιη, ςιΐ6πι- 
3(1πιο(1υιη Ιιίε, 66ηΐ6δίηΐ3πι (α) δοΐηπι ρΐΌΐηίΐιίΙ, δ6(Ι 
66ΐιΐυρΙο ρΐυπι (ΐ3ΐίδ, η66 δοΐυπι εβηΐυρίο ρΐιιη, 9»ά 
1]Χ6 (ΐ3η(υΓ ίη ρΓ3β86ηΐί νίΐ3, ίη ΓυΐυΓΟ 3υΐ6ηι νίΐ3 
Φ16ΓΠ3. Ει ίη ρπ£δ6η1ί ςυί(]6η) νίΐη, δί ςυίδ ηοϋίβ 
δοΐυιη (Ιυρίίοίβ ρο1Ιί66Γ6ΐυΓ ρΓΟ ίίδ (]ΐιαβ 3 ηοϋίδ (ΐ3η- 
ΙυΓ, ρ3Γ3ΐί 6δδοπιυδ ίΙΙί οιηηεηι ηθ8ΐτ3ΐη δΐι1)8ΐ3ηΐί3πι ^ ΟιιΙηιί|υο Η»., ^οηαη οΛσηηΐψ |ΐτο, ρΜιήίνάηιαη. > α>ί8ΐία., ίιαίίίίίΒ, ρΐΌ, βάεί* 

* 5ί€ (|υίη(ΐυθ Η58. βΐ δ8νΐ1. ίη Ηοτ^Ι. &υΙοπ) ίΐ3 Ιβ^βΙη- 
ίτητ : νίΠιιΗ ρτίευάίβΙΗί, β6(/, ή νοίαβήηιη»^ ίΐΎίΙυ$ [ααβηηΛ 
ξ}ν» ιηαΰΐώιαύαηβί, 

(α) Ο^ηΐηήηαηι [Ον. έχατοστήν). ι Α11η(1ίΙ, ίικ^υϋ 8•• 
νίΙ., Λύ υβΠΓ» ^βηυβ ιιβίΐβΐίββΐιηυιη ρΗδοίβ ΐ6ΐηροηΙ)ο& 
ςυοίό αηΐηήηα (1ίθ6ΐ>9ΐυΓ, ηαο(] (^ηΐιιπι Πΐ608ί5ν8 ιοηοσ 
ΐΜΐυ3Γ6ΐ. ι Υί(ΐ6 Τοηιί 1ιυ]ιΐ8 Ργ4βΓ. | Υ. 59 δ. ^ΟΛΝΝIδ ΟΙΙϋΥί^ΟδΤΟΜΙ 

οΟοπβ , ΐβιηο,Ιδΐ δΑφβ ΐΜϋΙΐί ίη^πιΐί βίη!, ηιυ11.6ίΐ"0 
&ίιιΐ αναΓΟΓϋπι ίΓαυϋοβ. ΕΐΰίΓιιη ρΐυπιτιί ςυΐ ρΓοΜ Ιια- 
Ι)οηΐυΓ, (!6ΐ)Ίΐιιιη ηοη εοΐνυηΐ, τοί πυθ4ΐ Ιιι|;γ31ϊ βίηΐ, 
ν6ΐ 5^νρο πιορίΑ ρΐΌΐΓιΙ)6ηΐβ. ΟίΓ€» Οοιηίηυιη αυίοιη 
οιηιιίιιιη ηίΙΓιΙ 1ιιι]υ$ιηο(ϋ $ιΐ5ρΐθ9ΐη(Ιιιιη, 56(1 6ΐ οηρί- 
(Αΐίβ 8ΐιιηιηα ίη Ιιιΐο 6&(, 61 €6ηΙιιρΙυιη ΙΓΐο ρΐΌΐηΐΐΙίΙυΓ 
ι1;ιηΐΊΙ>υ8, βΐ ίη ίυΐυΓυιη νίΐα αΊβΓπα ηοϋίβ Γ686Γνα- 
ΐυΓ• Ου»: ί^ί^"!* "ο^'^ (ΙβΓοηδίο 6Γίΐ, βί η6{;1ίβ6ΐιΐΰ8 
ίικΉιηυδ, οΐ ηοη Γ6&Ιίηαν6Γίιηυ3 €6η1ιιρ1& ρΓΟ ραυΰίδ 
α€€Ίρ6Γ6, 61 |)Γο ρπ6δβηΓιΙ)ϋδ ΓυΙιίΓα, 6ΐ ρΓΟ ΐοιηροΓα- 
ΙιΙ>υ5 αΊ6Γηη ; δοϋ ρΐαοίϋβ ρ6€υηΊ»δ ]ίΐηυίδ 61 ν6€Γιϋυ8 
ίιΐ€ΐϋδ6πιη«δ, οΐ ίιιϋΊ8οηΐίΙ)ϋ8 ηοη βχρ6ΐΐ(ΐ6Γίηιυ8 ϋΆ 
ςιΐφ ίΙιΊ ηυΙΙο ιΐδϋ 6ΐ Ιβηΐ0Γ6 ]η€βηΐ, ιιΐ ίη Γαΐηπο 
βα'ΟϋΙο βί)Γυ«ι δΐιΙ>^1(1Ία Ιηνβιήαιηυδ ? Ραάΐβ^ ίηςαίΐ, 
νοίή» αίΜ€0$ βχ ηιαηιπίοηα ίίάηηίΐαΐη : ηί αιιη ά€{β' 
6€ήΐ\ζ^ ηοψαηί νο$ Ίη αΐ&τηα κώετηααΐίία (ί,ηο. 16. 
9). δοίο, πιυΐΐοδ ηοη πιοϋο ηοη &<I^I^ρι1I^^ί ηβ, ηυοΒ 
α ηο1)ίβ ηαη6 δαηΐ (Ιίοΐα, δ6(1 6ΐί3πι 6& υΐ <]βϋΓίυπι 61 
ΓαΙ>η1αιη ηπ(Π6ηΐ6δ, νϋΓΐιίδ ηοδίπδ η)ίηίηΐ6 6δδβ ηΙ- 
ΐ6ηΐοδ. ϋηιΐ6 6^0 ΟΓαείοι* 6ΐ (Ιοίβο, ςυοϋ η6ςα6 Γβηιηι 
^xρ6^^6ηι^α, ηβςαβ Ιαηΐίτ 06ί ρΓθηιίδ?ιοη68, ηο<|υ6 
ΙίπιΟΓ ΓυΐυΓοηιιπ , ηοςπβ (ΐιιοΐίϋΐ&ηφ ^(Ιιηοηίϋοηβδ 
ιιΟδΙπΒ 3ρυ(1 1αΐ6δ (ΐυίϋςιι&πι ρΓοΠοίαηΙ. Νοη Ιαηιοη 
6685&1)0, 6ΐΊησι δ'ιο, αΙ> Ιιοο (Ιβιηάο εοηδίΐίο, (]οη€6 
608 ΓΓ6(ΐη6ηΐ1& πιοηίΐΟΓυπι δυρ6Γ&Ιθδ, αΐίβηίοδ &1 
(|ΐιο νίςίΐαηίοδ Γ6(1(1ίι1θΓθ, αίςυο 6χ ΟΓαρυΐΑ 6ΐ 6ΐ)Π- 
€ΐα(6, φΐΑΐη ίη οΙ)ΐ6η6ΐ)Γαΐαιη ίΠοΓυηι ιη6ηΐβπι &νί(1ί- 
ΐαδ ρ6ευηί3Γυπι ίηΥ6χίι, 6ηΐ6Γ6 ν3ΐυ6Γ0. 8€ίο 6ηίπι , 
δοΊο ΓοΓβ Ηΐ ρ6Γ §;Γαΐ1αιη Οοί δ6Γηιοηυπι ηοδίτοΓυπι 
ΓΓοηιιοηΙία, 61 ]6]αηίί δΐιιϋίυπι ίρδοδ νοί 86Π> & ίΙίΓ- 
ΙΙοίΓι Ηοο πιυΓΐ)ο ϋΙ>6Γ&Γ6 , ρ6ΓΓ6€ΐΐ6(ΐυ6 δ&ηίΐ&Γι Γβδίί- 
1ΙΙ6Γ6 ροδδίΐ , υ( 61 ίρδί 3 δυρρΓιοίίδ , ςυοΒ ίίδ ραπλία 
βαηΐ, ΓιΙ)0Γ6η(ιΐΓ, 61 ηοβ & ΐΓίδΙίΙία 6ΓυαπιυΓ, 6ΐ ρΓΟ 
οιηηίϋιΐδ ςίοπαπι Γ6Γ6Γ&ιηυ5 06ο Ραιπ, 6ΐ Ρϋίο» οΐ 
δρίήΐυί δαη€ΐο, ηυηο 61 δ6Π)ρ6Γ» 61 ίη δχευΐα δχ- 
ΰυΐοηιπι. Αηΐ6η. 

ΠΟΜΙϋΛ IV. 

ϋ'ιχΗ ηΗοφιβ Ώβολ : ΚίαΙ αΓΠΐ3ηΐ6ηΙαπι ίη πΐ6(1ίο Αηυ», 
61 (ϋνίίΐαΐ ίηΐ6Γ &(|υααι 6ΐ αςυαηι : 61 ΓαοΙαοα 6δΙ ίΐ2 
(6^£ΐι. 1.6). 

Ι. Υίϋοηδ 6|;0, ϋίΐ6€ΐί88ίηΐί, 8ΐ36Γ6Π1 61 φΙΟΐίϋίϊΙ- 

ρηηι τ6δΐΓυηι οοηνοηΐυηι, ηίΐ»(;ηαπι ρ6Γ€ίρίο νοίηρία- 

Ι6ηι, 6ΐ οΙοιηβηΓι Οοο ^Ιοηίιπι άο ρΓοΓοοίυ Υ6δ(Γ0 Γ6• 

ίοΓ6η(Ιί βη6πι ηοη Γαοίο. Ναιη δίουΐ 6δυηΓ6 οοΓρο- 

ιηι1ί& δαηίΐΑΐίδ ίηιϋοίυηι 6δ(, ίΐα 61 δίικΙΙο ιηη^ηο αυϋίΓβ 

ιΐίνίηα 6ΐο(ΐυί2ΐ 1)οηχ αηίπιί ναΐοΐυίΐίηΐδ €6ηίδ^1ηιιιιη 

6&1 αΓ$ιιπΐ6ηΙυιη• 1ϋ6ο 61 Οοπιίπυδ ηοδίΟΓ ^6δϋ8 €ΙιΗ•* 

^Ιιΐδ ίη δΐιίδ 1)6αΙίΙυ(ϋηίΙ)Π8, <|υ3δ ίη ιηοηΐο ρΓοΙυΙίΚ, 

4ΐΐ66ΐ)»1 : Ββαύ ηίά €%ντΊηηΙ €ί ΗΐίΗηί ]ιαΐΗίαηί^ (ΐαοηίοΜ 

ίρ$ί ΜίηταΙ^ΗηΙηΓ (ΜαίίΗ. 5. β). ΟυΙδ ίςίΐϋΓ (ϋ^η6 Υ08 

Ι:ιυ(1βΐΓ6 ταΐ6αΐ, ((υί β6η)6ΐ αϋ οπιηίυπι Οοπιίηο Ι)6α- 

Ιίΐυιΐίηοηι 3066ρίδΐίδ, βΐ αΐ) 60 ίηΑηίΐα [)οηα 6χ$ρ6• 

6ΐαΐΊδ ? 1δ 6ηίπι Οοιηίηί ηοδίπ ηιοδ 6$Ι| υΐ <|υοΙί68 

νί<ΐ6ΐ αηίηιηπι &Ιί(|υαη) πιιιΐΐο (ΐ6δί(ΐ6Γίο δΙυϋίοςυ6 

ηιηχίηιο δρίηΐυαϋΐιυδ ίηΐιίαηίοιη , ΙΙ56Πΐ1ίΐ6Γ ίΙΙαπι 

§ηΓι& 61 ορυΐβηΐίδ άοιιίδ δυίδ 1θ€ϋρΐ6ΐ6ΐ. υη(]6 61 

690 ίη νοδίΓοαι υΐίΙίΐΑΐοηι 6( χάίΩεαίΙοηβπι βχδρβείο, 

ιιΐ ιιΙ)6Π0Γ οΐ ηοϋΐδ «Ιοοίπη» δοπηο €οηεοϋαΐ(ΐΓ. ΛΠαίΙΚΡ. ΟΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. 40 

ΓΓορΙβΓ νοδ 6ηίιη, 61 ρΓορίοΓ ν6δ1ηιπι ρΓοΓΰοΐυηι, 
οπιη6ηι 1ιυπ6 ΙαϋοΓβπι Ιοίοπιπιυδ, υΐ οΐ νοδ οΐιίυβ 
2(1 ίρδπιη νίηυΐίδ Γαδίί^ίιιπι αδοοηίίαιίδ, ΓυΐηΓί νίΐ:6 
(Ιίνίηοβ π)α([ίδΐΓί οιηιιίί)υδ ςιιί νοδ Γοβρίείυηΐ, 61 ηο- 
1)ίδ ιιι.ι]θΓ (Ιίοοηϋί Γκίυοία αοεβάαΐ, (]πί τί(ΐ6ΐηυδ ηοη 
ίη ναηυπι, ηοο ΓηΐδίΓα ηοδ ΐ3ΐ)0Γ3Γ6 ; δο(1 ί]ΗοΐΙϋί6 
86ηΐ6η Ηοο δρίπ1υαΐ6 ίη νοΙ>Ιδ 6Γ6δ6ΰΓ6, ηοηυβ δίουΐ 
ίη 6ναη^6ΐίο δ6ΐηίη&ιαί 6ν6ηί(, ίΐα 6( ηοΐ/ΐδ €θπ- 
ϋπ26Γ6. 11)ί 6ηίπι υηα ΐ&η(υπι ρβΓδ δ&ΐν» - ΓυίΙ, Ιγ68 
ρ6η6Γυηΐ. Οαία δοηιβη» φΐθ(1 δβαΐδ νίαπι 66θί<ΙΙ(, 
δίηο 'ίΓυοίυ ηαηπδίΐ, 6ΐ ςυοϋ ίηίοΓ δρίιιαδ, δΐιίΓο• 
€9ΐΙυα] 6δΙ; φΐο<Ι 2ΐπ(6πι ίη ροίπιη), ίη $ιΐ|)6Ηί€ίο 
ιηαη6η8, Γηιοΐιιπι &(Γ6ΓΓ6 η6ηυίνίΐ (ΜαΙίΗ, 15. 4-7) : 
Ιιίο ίη βΓΑΐία 06ί δρβδ 6δΐ, Γογο, υΐ ουπι οηιη6 
ίη 16ΓΠΙΠ) 1)οη3πι οοοίάβπΐ, αΐίί Γβάάαηΐ ΓΓυοίυπι 
66ηΙΐφ1υηι, αΓΓι δ6χα^65ίπιυπι, 8ΐ1ί 1η^65ίπ)ηηι. Ποο 
ηοδίΓαπι ϋΙαοΓίΐ^ΐοηι Γον6ΐ , 1ΐ0€ ιη6η(6ηι οχοΐΐαΐ , 
ςιιοιΐ δοΙ&πιυδ ηοη ίη ν&ηυπι, ηοο Γγο^Ιγα δβΓηιο- 
Π6δ ηοδ ΓαοβΓΟ» 86(1 αΓΓΟοΙίδ αυΓίΙ)υδ 6ΐ ίηΐ6ηΐα ηΐ6ΐιΐ6 
(Ιίοΐα ηθ8ΐΓ3 Αοοίρί. Αΐ(]η6 Ιιχο ηοη ηϋυΐαηιΐο 63Πΐ3ΐί 
νβδΙΠΒ (1ί€0, δθ(Ι οοη]6€ΐο αΙαοΓίΐαίβηι 6χ ίίδ ςυ£ Ιιοπ 
& ηοϋίδ (Ιίοΐα δυηΐ. νίϋ6ΐ)3πι οηίιη νοδ οπιη6β ανίίίοβ 
(ΙοοίΓίηχ &1) 0Γ6 ηΐ60 ρ6η(ΐ6ΐιΐοδ, 61 ΟΗΐηία Γαοίοηΐβδ, 
η6 φΐί(Ι νο8 (Ιίοΐοηιηι ρΓα:ΐ6ΓίΓ6ΐ; ρτχΐ6Γ6α €θηΐιηυι 
ρΐ^υδυβ ηΐ8χίπΐ6 ΐ6δΙα1)3ηΙυΓ» νοδ (ΙίοΐΑ πι&^ηα νοίιι- 
ρΐ3ΐ6 δυδθίρ6Γ6. Ουί 3υΐ6ΐη 2ΐΙςαί(1 νοίυρο 3υ(1ίι» 
06Γΐϋηι 6δΙ ίΠυιΙ ρΓθΓυη(!6 ίη αηίπιο β26Γ6 : ηϋίςυο 
λΐιίυδ Γ6ροη6ηδ, ΓαείΙ η6 6Γ3(1ί ά6ΐ6Γίν6 (|α6&ΐ. Οηίδ 
ί([ίΐυΓ (Ιί^ηΰ νοδ ΙαυίΙαΓΟ, 61 ηοδ 1)6αΐθδ ρΓ2β(1ίθ3Γ6 
ροδδοί, ςυί ίη &υΓ68 ΙοίΐυίπιιΐΓ αυιΐίοηΐίϋπι ? ΒβαίνΛ 
οηίπι, αίΐ, φιί ΙοηνίΙητ ίη αητ€$ αηάίβηίΊηηι (Ε(χΙλ, 25. 
12). Ηοο ρΓχοΙαΓυπι ορηδ ]6]αηίο 30€6ρ1υιη γ6Γ6Γ0 , 

||0€ Γ6Π16(1ίϋΠΙ δ3ΐΐ1(6Π1 0ρ6Γ3ΐυΠ1 6δΙ 3Ιΐίη[13ΓυΠΙ ΠΟ- 

δίΓ&πιπι. Ουο(1 δί 3ΐ> ίηίΐίο δΐ3ΐίιη Ι3ηΐυηι ηοϋίδ Γθ5ηΓ 
0δΐ6η(1ίΙ, ρΓ066()6ηΐίΙ)υ8 (1ί6ΐ>υδ ςυ^ηία 6Χδρ60(3η(Ια 
υ(ί1ίΐ3δ αίΤηΐυπι ? ϋηυπι Ηοο νοδ οϋδβΟΓΟ, Ιη ύηι^η η 
Ιτεηωτβ ΜίαΙβΜ ν£$ίταηι ορ€Τ€ηύηί (Ρ/η7. 2. 12), 61 
ηυΐΐυοι 3(1ίΐυηι (^ηο6<1ίΐ6 ίηίηιίοο δ3ΐυΐίδ νοδίΓΧ• Ν3ηι 
▼ί(ΐ6ηδ ηυηο δρίΓίΙυ3ΐ6δ ν65ΐΓ3δ (Ιίνίΐίαδ, ίη$αηίΐ ει 
ίοΓοείΐ , 61 δίουΐ Ιοο ηΐ(;ί6η8 οίΓοαηιίΐ , ςυ9βΓ6Πδ 
ςυ6Πΐ ά6νοΓ6ΐ(1. Ρεί. 5. 8). Υ6ηιπι δί 8θ1)ηί Γυοή- 
ιηυδ, ηυΙΙί ρπ6ν3ΐ6ΐ)ίΙ ρ6Γ $Γ3ΐί3πι Οβί. 

2. Τα1ί3 6ηίπ) δυηΐ 3γπι3 ηοδίπι 8ρίηΐυ3Γΐ3, ηϋίΙ)υ8 
ηοδ ίηϋυίΐ δρίΓΐΐυδ £[Γ3ΐί3, δίουΐ Ιιοή 63Γΐΐ3(6ηι νο- 
δΐΓ3Πΐ <]θ€υίηιυδ. δί ίςίΙυΓ Ιιίδ οοηΐίηαο π)6ηι1)Γ3 ηο- 
δΐΓ3 ηιιιηίβπηιυδ, ιιυ1ΐ3 (6ΐ3 αΐ) ΙΙΙο οηιίδδα 3(1 ηοβ 
ρ6Γΐίη(;6Γ6 ροΐΟΓυηΙ, 86(1 ίΓΠΐ9ΐ 3(1 ίρδυηι Γ^άίΐυπι 
δυπί : 3(ΐ3Πΐ3ηΐ6 6ηίηι δθΙΐ(1ίθΓ68 Οοί βΓ3ΐί3 ηοδ οΓΩοίΐ, 
6ΐ δί νοίυπηίδ, οπιηίηο ίηνίοίοδ. Ιΐ3(]υ6 δίουΙ ςπί 3ΐΙ« 
3Π)3ηΐ6Πΐ Ιυη(1ί(, ηϊΗίΙ 3(ΐ3ηί)3ηΐί ηοοοΐ, 86(1 δ6ΐρδυιη 
ί)ιΓι^3ΐ, 61 ΓθΙ>υΓ δυυπι ίηιηιίηυίΙ ; 6Ι φΐί οοηίπι 8ΐί• 
ιηυΐοδ 63ΐεί(Γ3ΐ» δυοδ ρ6(ΐ68 0Γα6ηΐ3ΐ : Ιη Ιιυηο ηιθ(1υηι 
Γ68 86 !)3ΐ>6ηΙ ηοϋΐΓΦ ουπι 83ΐυ1ίδ ηοδίπε 3(1ν6Γδ3Γίο, 
- δί ΟΓπιίδ, ςυφ ηοΐιίδ δρίπίαβ 83η€ΐί |[Γ3ΐί3 6χ1ιί1>6ΐ• 
6οηΐίηαο ηοβ ηιηηίβπιυδ. Τβηία 6ηίπι ίΙΙοΓυηι γίΓΐιΐδ 
651, ιιΐ Γ3(1ίθδ 'χηύο Γϋΐ£[υΓ3ηΐ6δ 3(1ν6Γδ3πυδ δΐι$ιίη6Γ6 
ηοη ροδδίΐ, δ6(Ι ίΙΠδ οουΐί 6]υδ 6Χ6Χ€6ηΙιΐΓ. ΙΓιβ, 
(ΐυχδο, βΓΠΐίδ δ6ηιρ6Γ ηοβ ιηαηίαηιυδ, 61 βίο ηιυηίΐί 
ίη ίοΓυηιηοδ οοηίοπιιιιαβ : δί€ 3ρυ(1 αιηΐ€0β δίηιυδ, 50 ΙΝ ΟΑΡ. Ι ΟΕΝΕδ. Ι10ΜΙΙ.. IV. 40 δπου πολλή πολλάχις ή άγνωμοσύνη, πολλα\ των πλ£0- 
νεχτούντων αΐ ύπ^ρβολα^. Κα\ γάρ χα\ των σφόδρα 
γ'^,σ(ων πολλοί ουδέ αύτδ τ6 δανεισθέν τοΤς δεδωχόσι 
παρέσχον, ή δι' άγνωμ<»ύνην τούτο ύπομείναντες, ή 
χα\ πολλάχις ύπδ πενίας χωλυθέντες. Έπ\ δΐ τοΟ των 
απάντων Δεσπότου ουδέν τούτων έστι λογίσασΟαι, άλλα 
κα\ τ6 δάνϋον άχέραιον μένει, κα\ υπέρ των χαταβαλ- 
λομέν(ϋν έχατονταπλασΕονα παρασχείν ύπισχνειται μετά 
τοΰτο, χαΐ τήν έν τψ μέλλοντι ζωην ήμίν ταμιεύεται ". 
Ύίς ούν ήμΓν λοιπόν απολογία λείπεται μή σπεύδουσι 
χα\ έπειγομένοις άντ\ των ολίγων έχατονταπλασίονα 
λαβείν, κα\ άντ\ των παρόντων τά μέλλοντα, χα\ άντ\ 
των προσχαίρων τά αίώνια, άλλ' ήδέως θύραις χαλ μο- 
χλοϊς έναποχλείουσι τά χρήματα, χα\ ού ^υλομένοις 
αυτά νυν προέσθαι το7ς δεομένοις τά απλώς χα\ είχή 
κείμενα, Γνα έν τψ μέλλοντι αΐώνι της παρ* αυτών προ- 
στασίας άπολαύσωμεν ; Ποιήσατε γάρ ύμϊν φΙΛους έχ 
τού μαμωτά ττίς άδικίίΐς^ίτα^ δταν ϊκΛεΙπητε^ δέ- 
ξίοτται υμάς εΙς τάς αΐωνίονς αντώτ σχτιτάς, Κα\ 
οίδα, δτι πολλοί ού μόνον ού προσίενται τά παρ' ημών 
λεγόμενα, άλλα χα\ ώς λήρόν τίνα κα\ μΰθον άχούοντες, 
ού προσέχουσι ^ τοΙς ήμετέροις λόγοις. Άλλ' έγώ χα\ 
διά τούτο δάκνομαι, κα\ όδυνώμαι, δτι οΟτε των πρα- 
γμάτων ή πε?ρα, οΟτε ή τοσαύτη του θεού ύπόσχεσις, 
ούτε ό φόβος τών μελλόντων, οΟτε αΐ καθ* έχάστην ήμέ - 
ραν παρ" ημών παραινέσεις τών τοιούτων χαΟικέσΟαι 
ήδυνήθησαν «, χα\ ού παύσομαι ουδέ [!22] ούτω τ^ς 
τοιαύτη; συμβουλής, μέχρις άν τ]) τιολλϋ συνεχεία περι- 
γενέσΟακ δυνηθώ, κα\ βίς νηψιν αυτούς άγαγεϊν, κα\ έκ 
του κάρου κα\ της μέθης, ήν ή τών χρημάτων επιθυμία 
ήνεγκε σκοτώσασα τδν λογισμδν, άνενεγκεϊν. Οίδα γάρ, 
οΙδα δτι μετά τήν τού θεού χάριν κα\ ή τών ημετέρων 
λόγων συνέχεια, κα\ ή παρά της νηστείας επιμέλεια 
δυνήσεται αυτούς όψέ γούν ποτέ άπαλλάξαι τού χαλεπού 
τούτου νοσήματος, κα\ εΙς τελείαν ύγίειαν έπαναγαγειν, 
Γνα κα\ αύτο\τής έπηρτημένης τοΤς τοιούτοις τιμωρίας 
έλευθερωθώσι,καΐ ήμ£?ς της άθυμίας άπαλλαγώμεν, κα\ 
υπέρ απάντων δόξαν άναπέμψωμεν τφ Πατρ\ κα\ τφ 
Τ(φ καΐ τψ άγίψ Πνεύματι, νύν καΐ άε\, κα\ εΙς τους αι- 
ώνας τών αΙώνων. Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ Δ'. 

ΚαΙ είπετ ό θεός • ΓενίίχΘήτω στερέωμα έτ μέσφ 
τον ϋδατος, καϊ έστω διαχώριζαν άναμέσοτ 
ύδατος καϊ ύδατος • καϊ έγέτετο ούτως, 

α'. Όρων υμών, αγαπητοί, τήν μετά προθυμίας καθ' 
Ιχάστην ήμέραν ενταύθα συνέλευσιν, μεγάλην καρπού- 
μαι τήν ήδονήν, κα\ ού παύομαι δοξάζων τδν φιλάν- 
θρωπον Θεδν έπ\ τ^ προκοτΗ) τ!) ύμετέρςι. "Ωσπερ γάρ 
τ6 ιτειν^ν σωματικής ευεξίας έστ\ σημε?ον, ούτω κα\ 
τδ περ\ τήν άκρόασιν τών θείων λογίων έστεουδακέναι 
της κατά ψυχήν ύγιείας τεχμήριον &ν τις μέγιστον 
ποιήσαιτο. Διδ κα\ ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστδς έν 
τοΤς μακαρισμοίς έκείνοις, τοις έπ\ τού δρους γεγενη- 
μένοις, ίλεγε * Μακάριοι οΐ Λεινώττες καϊ διφωττες 
τήν δικαιοσύτητ^ δτι αϋτοϊ χορτασθήσοτταη, Τίς &ν 
ούν ύμβίς κατ* άξίαν έπαινέσαι δυνηθείη, τους &ποιζ παρά 
τού τών απάντων Δεσιτότου τδν μακαρισμδν δεξαμένους, 
κα\ τά μυρία προσδοκώντας παρ* αυτού αγαθά ; Τοιούτος 
γάρ ό ημέτερος Δεσπότης• δταν Γδη ψυχήν τεολλψ τψ 
πόθψ κα\ έπιτεταμένη τ^ προθυμίςι τοίς πνευματικοϊς 
προσιούσαν , έπιδαψιλεύεται τήν χάριν , κα\ πλουσίας 
παρ* εαυτού χαρίζεται τάς δωρεάς. 'Οθεν προσδοκώ και 
ήμΐν διά τήν ύμετέραν <^ ώφέλειαν πλείονα παρασχεθή- 
σεσθαν τδν της διδασκαλίας λόγον εΙς οίκοδομήν της 

* 11;ι Βανίΐ. 6ΐ 8£χ ιβ88. Μοτβΐ. μετά τοϋ χαΐ... ένταμιεύεσ- 
Οαι. 

1> βθ£^. υιιυ$ ού ηρονέχουσι. ΟοΙδΙΙη. ούτω προνδέχονται. 

^ Οπηηεβ ηΐ88. βΐ 8ανΓΐ. ήδυνήθη. ΜοΓβΙ. ήδυνήθησαν. ΕΙ Ηα 
τβΑΐΗυβοόυιη βχ εοηίβοΙΟΓΑ ηοΙ»1 δβνϋίυβ. 

^ ΓΛ);$1ίη. πλουσίως τας κοφ^ εαυτών χαρίζιτοκ δωρεάς, Μεν 
πςοσδοκώμεν χ«1 ήμΐν διά τήν ήμ<τ^.ραν. υμετέρας αγάπης. Δι* υ μας γάρ καΙ τήν προκοτυήν τήν 
ύμετέραν άπαντα τούτον τ6ν τ^νον ύτυομένομεν, ώστε 
κα\ ύμ3ς πρ6ς αυτήν της αρετής τήν κορυφήν Οάττον 
άναδραμε?ν, κα\ πάσι τοις εΙς ύμας όρώσι διδασκάλους 
γενέσθαι της κατά θε^ν πολιτείας, κα\ ήμδ; πλείονος 
άπολαύειν της πα^^^ησίας , ορώντας ού μάτην , ουδέ 
είχή π<^;ουμένους ήμδς , άλλα καθ* έχάστην ήμέραν 
αύξανόμενον τούτον τδν σπόρον τ6ν πνευματτκδν , και 
μή καθάπερ έν τω εύαγγελίο> έπ\ τού σπείροντος γέγο- 
νεν, ούτω κα\ έφ* ημών « συμβήναι. *ΕχεΙ μέν γάρ Ιν 
μέρος διεσώθη, καΐ τά τρία παραπώλετο. Τ6 μέν γάρ 
τών σπερμάτων τδ παρά τήν όδ^ν καταβληθέν &καρ- 
πον ίμεινε, τ6 δέ ύπδ τών ακανθών άπεπνίγη, Ετερον 
δέ εΙς τάς πέτρας καταβληθέν, χα\ έπ\ της επιφανείας 
μειναν, ουδέ να καρπ6ν ένεγκείν ήδυνήθη • [25] ενταύθα 
δέ διά τήν τού θεού χάριν προσδοκώ μεν λτΜίντα ' τδν 
σπόρον εΙς τήν καλήν γήν καταβεβλήσθαι , κα\ τους 
μέν ποιείν έκατδν, τους δέ έξήκοντα, τους δέ τριά- 
κοντα. Τούτο ημών τήν προθυμίαν αΟξει, τούτο τήν 
διάνοιαν διεγείρει, τδ εΐδέναι, δτι ούχ απλώς ουδέ βίκή 
τους λόγους προϊέμεθα, άλλ* δτι νηφούσαις ταΐς άκοαίς 
κα\ συντεταμένη τ^ διανοία τά παρ* ημών δέχεσθε. 
Κα\ ταύτα ού χολαχεύων υμών τήν άγάπην λέγω, άλλα 
στοχαζόμενος τήν προθυμίαν έκ τών χθ'ΐς ήμΤν είρη- 
μένων β. *£ώρων γάρ άπαντος έχχρεμαμένους περ\ 
τήν διδασχαλίαν, καΐ πάντα ποιούντας, ώστε μηδέ τ6 
τυχδν υμάς τών λεγομένων παραδραμείν* άλλως δέ κα\ 
ή τών κρότων συνέχεια μεγίστη άπόδειξις Ιγένετο του 
μιθ* ηδονής υμάς δέχεσθαι τά λεγόμενα. Ό δέ μεθ' 
ηδονής άκούων τινών λεγομένων, δήλον δτι κα\ έμπή- 
γνυσιν αυτά τ^ διανοί^, καΐ άνεξάλειπτα εργάζεται τφ 
πλάτει της διανοίας ΙναποτιΟέμενος. Τίς άν ούν προς 
άξίαν κα\ υμάς έπαινέσειε, κα\ ημάς μακαρίσειεν 1^, 
δτι εΙς ώτα λέγομεν άκουόνιων ; Μακάριος γάρ, φη- 
σ\ν, ό Λέ'^^ν εΙς ώτα άχονόντωτ. Τούτο νηστείας 16 
κατόρθωμα, τούτο τδ φάρμαχον τήν σωτηρίαν τών 
ημετέρων ψυχών είργάσατο. Εί δέ έξ αρχής κα\ έχ 
προοιμίων τοσαύτην τήν Ισχύν έπεδείξατο, προϊουσών 
τών ήμερων πόσην χρή προσδοκήσαι * τήν ώφέλειαν 
προσγίνεσθαι ; Μόνον ύμεϊς, παρακαλώ. Μετά ^όδον καϊ 
τρόμου τή*• εαυτών σωτηρίατ κατεργάζεσβε, χαΐ 
μηδεμίαν παρείσδυσιν δότε τψ έχθρψ της σωτηρία; 
της υμετέρας. Όρων γάρ υμών νύν τδν πλούτον,τδν 
πνευματικόν , μέμηνε καΐ άγριαίνεκ , κα\ καθάπερ 
λέων ώρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα καταπίη. Άλλ' 
έάν νήφωμεν, ούδενδς περιέσται^ιάτήν τού Θεού χάριν. 
Ρ'. Τοιαύτα γάρ ημών τά δπλα τά ττνευματικά , άπερ 
ημάς ένέδυσεν ή τού Πνεύματος ΐ χάρις, καθάπερ χίέΐς 
έδιδάξαμεν τήν ύμετέραν άγάτυην. "Αν τοίνυν τούτοις 
διηνεκώς ώμεν πεφραγμένοι τιάντα τά μέλη, ουδέν τών 
ύπ* έκεί'/ου άφιεμένων βελών καθικέσθαι ημών δυνήσε- 
ται, άλλ* άκυρα πρδ; αύτδν έπανήξει* αδάμαντος γάρ 
ημάς στεγνότερους ή τού Θεού χάρις κατε σκεύασε , κα\ 
πάντ|) άναλώτους, έάν βουλώμεθα. "Ωσπερ ούν δ αδά- 
μαντα πα ίων εκείνον μέν έβλαψεν ουδέν, εαυτού δέ τήν 
Ισχύν καθειλε, κα\ ό πρδς κέντρα λακτίζων, τους οι- 
κείους αΐμάσσει πόδας* ούτω δή κα\ έφ* ημών ίσται 
καΐ τού πολεμίου της σωτηρίας της ημετέρας, έάν τοΙς 
δπλοις τοις δεδομένοις ήμίν τκαρά της τού Πνεύματος 
χάριτος εαυτούς διηνεκώς φράττωμεν. Τοσαύτη γάρ 
τούτο)ν ή δύναμις, ώς μηδέ τήν έξ αυτών όίΰτρατζ^'* 
ύφίστασΟαι τδν πολέμιον, άλλ* άποτυφλούσθαι. τάς δψεις 

^ Ββ^. ιιηαλ έΦ* ήμδς. ΙηΓη «βρίβιη ιηββ. 61 δανΠ.τό μέν γάρ 
τών σπερ^ιάτων. ΜοΓβΙ. τό μέν γαρ σπέρμα. 

' ΟοίβΙιη. προσδοχωμ«ν άπαντες. 

Β Ηβ(<. ιιουβ 61 Οοΐ!>ΐίη. χθες παρ* ημών είρ. 

^ δ^ΐνϋ. 6ΐ ΙΓ05 Π1Η8. μαχαρίσειεν... έχΟαυμάσειεν. 

ί δίε δβνΙΙ. 6ΐ ηιυ111πΐ5$. Ιο ΜοΓβΙ. προσδοχήσαι (Ι66η1. 

ί δίε δΑτΐΙ. 61 οπιη68 ΓβΓΟ 111$$., 3ΐηα6 ίΐα Ι6|;ί1 ΙηΙβΓρτβα. 
ΜθΓ6ΐ. ή τού Πατρός. 41 8. ΙΟΑιΝΝΙδ ΟΙΙΡ.ΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚϋΙΙιΕΡ. ΟΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. 4^ Ικ της αυγής της έχεϊθεν • έχττεμπομένης. Τούτοι;, 
«αραχαλώ, τοις δπλοις διαπαντ6ς εαυτούς τειχ{ζοντες, 
ο&τω χαΐ εΙς ά^^οράν έμβάλλωμεν, χα\ φ(λο:ς συγγενώ- 
μέθα, χαι πράγματα μεταχειρίζωμεν. Κα\ τΐ λέγω εις 
άγοράν ; Κα\ εΙς Ιχχλησίαν άπαντώντες ταΰτα ίχωμεν 
ήμίν [24] περιχείμενα, χα\ οΓχαβε έπανιόντες•χα\ χαθ- 
εύβοντες, χα\ βιανιστάμενοι, χαΐ μηβίποτε αυτά άπο- 
Οώμεθα τζαρόί παΐααν ημών την ζωήν * ΙίτζζΐΊΐ γάρ μεθ^ 
ημών, χα\ της έκεΤ π^^ι^ησίας *» ύπόΟεσις ήμίν μεγίοττη 
γίνβται. Ούβλ γάρ ομοίως τοΙς αΐτθητοίς δπλοις βαρύνει 
τ& σώμα, άλλί μάίλλον χουφί^ει, χα\ μετάρσιον εργά- 
ζεται, χα\ τήν Ισχύν επιτείνει • μ(!νον έάν αυτά χαθ' 
έχάττην ήμέραν άτΰοσμήχωμεν, ώστε λαμπρά φαινό- 
μενα διά της οίχείας αστραπής ττηροΟν τάς δψεις του 
πονηρού δαίμονος, πάντα χατά της σωτηρίας της ημε- 
τέρας μηχανωμένου. Φέρε δή λοιτών, επειδή Ιχανώς 
ύμέίς χαθωπλίσαμεν, τήν συνήθη παραΟώμεν ύμιν 
τράπεζαν, χα\ τά άχόλουθα τών χθες ήμΤν είρημένων 
προθώμεν έπΙ της υμετέρας αγάπης, πάλιν τ6ν θαυ- 
μάσιον εστιάτορα τ6ν μακάριοι ΜωΟσέα, τον μέγαν 
προφήτην της καλής ταύτη; διδασκαλίας ηγεμόνα ποιη- 
σάμενοι. "Ιδωμεν ουν τίνα έστ\ν, & καΐ σήμερον ήμοίς 
διδάξαι βούλεται, καΐ προσέχωμεν ακριβώς τοις παρ" 
αύτοΰ λεγομένοις. Ουδέ γάρ οίκεί^ δυνάμει φΟέγγεται, 
αλλ" &περ &ν ή του Πνεύματος χάρις ένηχήση, ταύτα 
διά της οΕκείας προφέρει γλώττης, διδάσκων τήν τών 
ανθρώπων φύσιν. *Απαρτί3ας τοίνυν τ6ν περί της 
πρώτης ημέρας λόγον, κα\ εΙπών μετά τήν τοΟ φωτός 
δημιουργίαν, Έγένετο εσπέρα, καΐ έγέτετο πρωί, 
ήμερα μία, πάλιν φηιί • ΚαΙ έίπετ ό Θβός' Γεκ/ιΘήτω 
στερέωμα έτ μέσφ του ϋδατος , καϊ έστω διαχω- 
ρίζον άναμέσογ ϋδατος χαϊ ύδατος. Σκόπει μοι εν- 
ταύθα, αγαπητέ, διδασκαλίας άκολουθίαν. Επειδή γάρ 
προ).αβών ήμϊν είπε μετά τήν του ουρανού κα\ της γης 
δημιουργίαν, δτι Ή δέ ι*η ^^ αόρατος καϊ άκατα-' 
σχβύαστος, καϊ την αΐτίαν προσέ&ηκετ, δτι διά 
τούτο ήν αόρατος, διά τδ καλύπτε σθαι ύπδ του σκότους, 
χαΧ τών υδάτων * ύδωρ γάρ ή ν τδ πάν, καΐ σκότος, κα\ 
ούδΐν ίτερον• εΐτα τού Δεστ^ίτου προστάξαντος , παρ- 
ήχθη τ6 φώς, χα\ διαχωρισμός γέγονε « φωτδς κα\ 
σχοτους, χα\ τδ μέν τήν της ημέρας προσηγορίαν 
Ιλαβε, τδ δέ τήν της νυκτδς έδέξατο* πάλιν ημάς δι- 
6άξα( βούλεται, δτι ώσπερ τδ σκότος διείλε τδ φώς 
παραγαγών, κα\ έκάστφ τήν άρμόζουσαν προσηγορίαν 
έιιέθηκεν, ούτω καΐ τδ τόιήθος τών υδάτων προστάγματι 
διαιρεί. 

γ*. Κα\ δρα δύναμιν άφατον, κα\ πάντα άνθρώπινον λο- 
γισμδν ύττερβαίνουσαν. Κελεύει γάρ μόνον, κα\ τδ μέν 
«αράγεται «^ τών στοιχείων, τδ δέ παραχωρεί. Καϊ 
Μΐχε, φησ\ν, ό θεός, Γετηθήτω στερέωμα έτ μέσφ 
του ύδατος, καϊ έστω διαχωρίζοτ άναμέσοτ ύδατος 
χαΙ ύδατος. Τί έστι, Γεντιθήτω στερέωμα; *0ς άν 
(Γποι τις γλώτττ\ άνθρωπίνη, τειχίον τι κα\ διάφραγμα 
διαιρούν μεταξύ, κα\ χωρισμδν έργαζόμενον. . Κα\ ?να 
μάθης τήν πολλήν ύπακοήν τών στοιχείων, κα\ τήν 
ύπερβάλλουσαν δύναμιν τού δημιουργού, φησί* Καϊ 
έγέτβτο ούτως. Εΐττε μόνον, κα\ τδ ίργον ήκολούθησε. 
Καϊ έΛοΙι\σε, φησ\ν, ό Θεός τό στερέωμα, καϊ διεχώ- 
ρισετ ό θεός άταμέσον τον ύδατος, δ ^ν ύχοχάτω 
του στερεό}ματος , καϊ άναμέσοτ του ύδατος του 
έχάτω τού στερεώματος. Γενομένου, φησ\, τού στε- 
ρεώματος, τά μέν τών ύδάτω\ προσέταξεν ύτώ [25] τού 

* 86Χ 0188. 61 δανϋ. τής εντεύθεν. ΜοΓβΙ. τής έχεΐβεν. Ρ^υΐο 
ρο^Ι 6θί8ΐία . τα κραγματα διαχειριζώμεθα.$8τί1 .μεταχκιριζώμεθα 
λ Ιϋι Γβοΐ6 5«νυ. 61 Ββ^. Ιη ΜοκΙ. Ιινο ρβπηίχΐλ Γο6Γ6. 
' Β^νίΙ. έγένετο. θ€ΐο 0188. γέγον•. ΜοΓβΙ. ήν. 
^ υηυβ «αροιγίνεται. στερεώματος φέρεσθαι •, τά δέ υπέρ τών νώτων εΐναι 
τού στερεώματος. *Αλλά τί 4ν τις εΓποι τούτο είναι τδ 

στερέωμα; Τδωρ πεττηγδς, άλλ' αέρα τινά συνεστραμ- 
μένον, άλλ' έτέραν τινά ούσίαν ; Ούκ άν τις απλώς τών 
εδ φρονούντων διισχυρίσαιτο. Άλλα προσήκει πολλή τ^ 
ευγνωμοσύνη κεχρημένους δέχεσθαι τά λεγόμενα, κα\ 
μή περαιτέρω τής οικείας φύσεως υπερβαίνοντας δι- 
ερευνάσθαι τά υπέρ ημάς, άλλα τούτο μόνον είδέναι 
κα\ κατέχειν παρ* έαυτοϊς , δτι τφ προστάγματι τού 
Δεσπότου παρήχθη τδ στερέωμα τδν χωρισμδν τών 
υδάτων έργαζόμενον, κα\ τά μέν κάτω κατέχον, τά δέ 
άνω μετέωρα υπέρ τών οΙκείων ν(•>των φέρειν δυνάμε- 
νον. ΚαΙ έκάΛεσε, φησιν, ό θεός τό στερέωμα ού- 
ρανότ. "Ορα πώς τή αυτί) ακολουθία και νύν έχρήσατο 
ή θεία Γραφή. ΚαΟάπερ είπε χθες, ΓεντιΟήτω $?ώζ•, 
χα\ μετά τδ παραχθήναι, τότε έπήγαγεν, "Εστω δια^ 
χωρίζον άναμέσογ τού φωτός, χα\ άναμέσον τού σκό- 
τους, κα\ ούτως τδ φώς ήμέραν έκάλεσεν * ούτω κα\ 
σήμερον είπε • Γεη\Θί\τω στερέωμα έν μέσφ τού 
ύδατος. Είτα καΟάπερ έπΙ τού φωτδς, ούτω κα\ εν- 
ταύθα έδίδαξεν ημάς τήν χρείαν τού στερεώματος, 
'Ωστε διαχωρίζειν, φησ\ν. άναμέσοτ ύδατος καΐ 
ύδατος. Κ.α\ δτε αυτού τήν χρείαν φανεράν ήμϊν κατ- 
έστησε, τότε καθάπερ τφ φωτΐ τήν όνομασίαν προσέθη- 
κεν, ούτω κα\ τφ στερεώματι τήν προσηγορίαν έπέθη• 
χεν. Καϊ έκάΛεσε, φησ\, τό στερέωμα οϋρανότ, τούτο 
τδ όρώμενον. Κα\ πώς, φησ\, τινές' βούλονται λέγ^ειν 
πολλούς ουρανούς γεγενήσθαι ; Ούκ άπδ τής θείας 
Γραφής ταύτα διδασκόμενοι, άλλ' έξ οΙκείων λογισμών 
ορμώμενοι. Ό γάρ μακάριος Μωύσής ουδέν τούτων 
πλέον ημάς διδάσκει* είπών γάρ, ^τ άρχχ( έΛοΙησετ 
ό θεός τότ ονρανόν καί τΐιν γην εΐτα τήν αίτίαν 
διδίξας δι' ήν αόρατος έτύγχανεν ή γη, ύπδ τού σκό- 
τους κα\ τών υδάτων της αβύσσου καλυπτόμενη, μετά 
τήν τού φωτδς δημιουργίαν τάξει τιν\ κα\ άκολουΟί^ 
χρώμενός φησι* Καϊ εΤπετ ό θεός, ΓεντιΘ7\τω στε^ 
ρέωμα. Είτα τήν χρείαν αυτού τούτου τού στερεώματος 
μετά ακριβείας διδάξας, κα\ εΙπών, "Ωστε διαγ^ωρίζειν 
άναμέσογ ύδατος καϊ ύδατος, αύτδ τούτο τδ στε- 
ρέωμα ούρανδν έκάλεσε τδ τών υδάτων χωρισμδν έργα* 
σάμενον. Τίς &ν ούν λοιπδν μετά τήν τοσαύτην διδασκα- 
λίαν άνάτχοιτο τών απλώς έξ οικείας διανοίας φθέγ- 
γεσθαι βουλομένων, κα\ απεναντίας τή θεί(?ι Γ'ρΛψΙί 
πολλούς ουρανούς λέγειν έπιχειρούντων ; Άλλ' ιδού, 
φησ\ν, δ μακάριος Δαυΐδ αΤνον αναφερών τφ θεώ Ιφη- 
σεν ΑΙνειτε αϋτότ οΐ οϋρανοϊ τώτ ουρανών, Μή 
θορυβηθής, αγαπητέ, μηδέ νομίσης τήν αγία ν Γραφήν 
εναντία έαυτ|) λέγειν ποτέ* άλλα μάνθανε τήν άλήθειαν 
τών είρημένων, κα\ κατέχων τήν ακριβή ταύτης διδα- 
σκαλίαν ', άπόφραξον τάς άκοάς τοΙς απεναντίας ταύτΐ] 
φθβγγομένοις. 

δ*. Τί δέ έστιν, δ βούλομαι εΙπεΤν, ακούσατε μετά πολ- 
λής τής προσοχής, Γνα μή ευκόλως παρασαλεύησθε ύΐϊδ 
τών τά παριστάμενα λέγειν βουλομένων. Πάσαι αί θεΓακ 
βίβλοι τής Παλαιάς Διαθήκης τ|) Εβραίων γλώττη [26] 
έξ αρχής ήααν συντεθειμέναι, κα\ τούτο πάντες άν ήμΤν 
συνομολογήσαιεν. Ού πρδ πολλών δέ ετών τής τού Χρι- 
στού παρουσίας βασιλεύς τις Πτολεμαίος περί τήν 
τών βιβλίων συναγωγήν πολλήν τίνα σπουδήν ποιησά- 
μενος, κα\ πολλά έτερα συναγαγών κα\ διάφορα, Ιγνω 
δείν κα\ ταύτας τάς βίβλους συναγαγεΤν. Μεταπεμψά- 
μενος ούν τινας τών έν Ίεροσολύμοις Ιουδαίων, μετα- 
βαλεΤν εΙς τήν Ελλάδα γλώτταν προσέταξε β • χα\ δή 
τούτο εΙς Ιργον αύτφ έξενήνεκται. Έγένετο δέ κα\ 
τούτο τής τού θεού οικονομίας ?ργον, ώστε μή μόνον 

• δβρΐ6ΐη ΠΙ88. βΐ δβνίΐ.ίτηδ το στερέωμα φερεσθαι. 

' 0>ΐ5Ηιι. τήν άχρίβειοΕν τοίύτης τΐ)ς διδασχαλίαις. ]ηΤη τά 
ιηφιστάμβνα, ΟιιΜ^'έΙ ήι ηιεηϋηί ναιετΗ. Ηοο υοη βΐί;ιηΐ8ϋ6ί. 

• 5ί€ $«νί1. Γ6€16; Ιο ^ϊΐ ΜοοΙί. λΙ>6Γ«1 «ρο9€ταξ(. Εμτ. ^1 1Ν εΛΡ. 1. ΟΕΝΕδ. ΙΙΟΜΙΙ. IV. 

«ίο οροη ί(5βΓθϋωιηαΓ. Ει ηιΓίίΙ ίΙΊοο ίη ΓοΓϋίη ? 
Είαιη ίη οοοίβδίαηι ρβι^οηΐββ ίη&ίΓυΰΙί ίΐϋβ 8ίπιιι$, 
61 άοιηυιη Γβόοαηΐββ, βΐ ΛοΓίηίβιιΐββ, 61 6Υίβίΐ2η• 
16», ηβ<|η6 υιηφίαηι ρ6Γ Ιοίίΐιη νίΐδίη ηο^ΐηπι ΊΙΙα 
ιίβροιαιηιΐδ; €θΐηιηί|[πιηΐ 6ηίΐΒ ηο1)ί86υιη, οΐ 3(1 ΠΙαπι 
▼Ίίαιη ιηβιβιιιιιιι βάαοίφ ηοΐΗ$ βι^υιηβηΐυιη 8υηΙ. Νοη 
6ΐιίιη $ίουΐ β6η&ιΙ)ίΠα &πηα οοΓρυ$ βι^^^η^ • ^ ^^^>"^ 
Γ6(Ι(ΙυηΙ 61 6χρ6<1ίΐια3, 36 8ΐι1>1ΊηΗυ8, Γθ1)υΓςυ6 3α • 
^6Ηΐ : Ι3ηΐυιη ζιιτχ 8ίΐ, υΐ ίρ83 ςιιοΓκΙίβ 3ΐ)&ΐ6τς3ηιιΐ8, ' 
ίΐα ϋΐ ίνΑ%ίέΛ 8ίιϋ, 6ΐ Γ3<1ϋ8 6Χ6Χ66ηΙ θ€υΙο8 ιη3Γΐ(;ηί 
<Ι(ειηθΐιί8, οιηιιί3 οοηΐΓ3 &α1υΐ6ΐη ηο$ΐΓ3ΐη ηιηο1ιίιΐ3η• 
118. Αςβ, ςιιοηίαιη 83ΐί8 νο8 3πηί8 ΊπΒΐηιχίιηυδ, οοη- 
•ΙΙ613Π1 ηυη6 νο1)ί8 ιη6η53ΐη 3ρροιΐ3ΐηιΐ8, 61 63 ςηχ 

Ιΐ6&ΐ6ΓΙ13ΐη ΐ66ΐίθη6ΐη 86(|αΐΐηΙυΓ» (Ι6ίη66ρ8 631Ίΐ3ΐί 

'ψΜτχ ρΓοροη3ΐηυ8, τυκαιη 3<1πίΓΐΓ35ίΐ6ΐη ίΐΐυιη 6θη- 
νίνίί 6χ1ιί1)ίΐ0Γ6ΐη !)63ΐυιη Μθ56ΐη, ιηβ^ιιααι ρΐΌρΙιβ- 
Ι3ΐη, 1κ>ιΐ£ 1ιο]α8 άοοίηηχ (1υ€6Πΐ ί36ί6ηΐ68. \ί(ΐ63- 
1008 ί^ίΐυΓ ηιιαρη3ΐΗ 8ίηΐ €3 ςυ» Ικκίίβ ηθ8 <1ο€6Γ6 
▼υΐΐ, 61 άίΓιβ6ηΐ6Γ άί6ΐΐ8 6]α8 3ΐΐ6η<ΐ3ΐηιΐ8. Νοη 6ηίιη 
»«Ηΐ νΊηϋΐ6 ΙοςυΙίατ, 86(1 ςυχ6ηιηςο6 Π1Ι δρίήιαβ 
ΜηοΓΐ (Γ3Γΐ3 ίη8οη3ΐ, 63 ρ6Γ 8υ3πι ϋηβιΐ3Πΐ, (1ο- 
θ6η(1ο 1ιυπΐ3ηυιη {[βηυ$, ρΓοΓοΠ. (>>η8υιηπΐ3ΐο ί|^ΐυΓ 
ϋβ ^16 ρτίπιο Βοτπιοηβ, ρο8ΐφΐ3Π) ΓθΓηΐ3ΐ3 1αο6(Ιίχί!, 
Ρα€ίΜ!η €$ί ν€$ρ€τε, €1 (Μίίηη αΐ ηαηβ, <Η€$ ηηη»^ 
Ιΐ6ηιπι (ΙίοίΙ : 6. ΙΗχίΐηΗβ Βεια : Ριβί (ντηαηηααηηι 
ίη ί»Μο α^ΐΛίΒ^ α ύΐ άΊ»ΐίηο»αα ίηίετ αηηοΜ €ΐ 
ύψίαηι. Αΐΐ6ΐΐ(ΐ6 Ιιίο, €3ΓΊδ8ίαΐ6, (ΙοοΙτίη» 6θη86* 
ςο6ηΓΐ3ηι. 0υοηί3ΐη 6ηίη) 3ηΐ63 ηο1>ί8 (ΙίχίΙ , ροδΙ 
€»1ί 61 16ΓηΒ 6Γ6αΐίοη6Πΐ : Γάτα βΗ/βιη εταΐ ίιινίιί• 
6ίέίι €ί ίΜοηροηία ; 61 6308301 3ρρο8υίΙ , ρΓορΐ6Γ 
1ΐ06 ίυί886 ίηνί$ί1)1ΐ6πι, (|υί3 Ι6η6ΐ>ή8 61 3ςοί8 οΐ)- 
ΐ6|[6ΐ>3ΐϋΓ : οιηηΊ3 οιιίηι βπιηΐ 3(]υ3 61 1606[)ΓΧ, 6( 
ηίΐιίΐ ρηΒΐ6Γ63; οΐ ρο5ΐ63 ρηΒ06ρΐο Οοπιίηί ρΓΟ- 
(Ιη€:3Πι 6886 106601 Γα€ΐ3ηΐ(ΐιΐ6 (1ί8ΐίη€ΐίοη6ηι ΙυοΊδ 

61 ΐ6η6ΐ)Γ3Γ0ΐη ; ίΐ3 οι ί1ΐ3 ά'ΐέί 3|)ρ6ΐΐ3ΐΙθη6Π1 36- 
66ρ6Γί(, ΙΐΧΌ ν6Γ0 ηθ6ΐί8 : ίΐ6Γ0Π) η08 (1θ66Γ6 ΥΟΐΐ, 
60Π1, 81601 ΐ6η6ΐ)Γη8 86ρ3Γ3νίΐ ρΓΟ(1θ€ΐ3 1θ66, 6ΐ ΟΐΠβ^ 

ςιΐ6 6οη|;Γθοηι νο€3ΐ>ο1οπι ίη(ϋ(1ίΙ, ίΐ3 6ΐ ιηοΐΐίΐο- 

ϋίηΟΐη 3<]03Γ0ΠΙ ρΓΧ€6ρΐ0 86(;Γ6{[3Γ6. 

5. Ροίβηίία Ί>βί ηπΙΙαιη ηιοτοίη αάηύΐΗί ; βτηιαηίειν• 
ίιΐΜ ί^Ηίάήΐ^ νϊχ Ηίτί ροί€$ΐ ; ιηηΙΐο$ €ωΙο$ €$η ηοη ριι- 
ΙβΙ Β. €Ιιηι$οΛΐοηΐΗί, — £ΐ νί(ΐ6 Ιη603ΐ)ίΐ6πι ροίβη- 
Ιίαπι, (|0Φ οαιηοηι Ιιοπιβηαπι 6Ζ66(ϋ( Γ3ΐίοη6ΐη. Ν3ΐη 

8θ1θΠΙ ]θ1>6(• 61 8066(1ί( 3ΐίθ(1 6ΐ6αΐ6ηΐ0Π1ΠΙ, βΐ 3Πθ(1 

(]666<1ίΙ. Ουάΐφιε^ 311, ϋ€Μ : Ρ%αΙ βτηαηιβηΐΜΐη ίη ιιι#- 
Λίφ οφΜ^ εΐ ηί άΜηρΗβΜ ίηΙεταφίαΜ $1 αίμιαπί:^ 0αί<1 
681, Ρίοί βηηαηιεηΐΗΐηΤ 0υ38ΐφΐί8 (1ί63ΐ 1ιαηΐ3η3 Ιίο- 
|μΐ3 : Ρί3ΐ ρ3Γί68 ςοί(1»πι 6ΐ 86ρΐοιη ίη ιη64ίο (1ίγί(ΐ6η8 

61 86ρ3Γ3ΐίοη6Π1 ίηΟθ06η8. Ει Οΐ ^18638 Π)3([η3ΐη 6ΐ6• 

ιη6ηΐοτυπι οΙ)6(ΙΊ6ηΙί3ηι , 6Ζ06ΐ1βοΐβη)(ΐιΐ6 τίποΐβπι 
Ορίβ6ί9, 3ίΐ : Ει (αείπη αί ιία. Οίχί4 8θ1οπι, 61 ορο8 
8640010ΠΙ 681. 7. Ει (εείί^ 3ίΙ, ΒεΜ βηηαΜ€ηΐΜ9η, €ί 
άί^ύί Βαα ίπίετ αί^ησηι^ ψΜ εταί αώ βτηιαηιωασ^ εΡ 
ιηΐετ οφΜοη^ φοΒ εταΐ $Μρετ (ίτίηαηίεηΐΗηί, Ρ3€ΐο Ογ- 
ηΐ3ηΐ6θΐο, ίιιςοίι, ]ο88ίΙ 3(ΐο38 3ΐί38 8α1) 0Γαΐ3πΐ6ηΐοιη 

ΙβΓΠ, 3ΐί38 301601 80ρΓ3 00Γ8θηΐ 6886 βΠ03ηΐ60ΐί. §6(1 
φΐί(1 130(1610 6886 (11660108 1ΐ06 ΙΐΓΠ13ΐη6ηΐ001 ? Α(|03ηΐ- 

116 (160831301, Τ6ΐ 36Γ601 (|06ηΐ(ΐ3ηι 6οηγο1οΐυπι, ν6ΐ 

3ΐί301 8υ[υΐ30ΐί3ηΐ? Ν6Π10 ρρα(ΐ6ΙΙΐίθηΐ 1λ06 ΐ6ηΐ6Γ6 38- 86νθΓ3ν6ΓίΙ. 0ροη6ΐ ΟΟίοΐ ηΐη|[η3 Π10(ΐ68ΐΐ3 61 %ίΛΐύ 

3ηίιιιο 63 ςοοϊ (1ί6υηΙθΓ 8 ηοϋίβ 3€6ίρί, 61 ηοο οΐΐηι 
ιΐ3ΐθΓ3ηι ηο8ΐΓ3ηι ρνο^τβά'ι^ 61 86Γαΐ3τί ηα» δΐιρπι ιιο8 

80111 : 86(1 ΙΐΟΟ 8θ1θΙΟ 86ίΡ6 61 ΙΟηΟΓΟ 3ρθϋ η08, ρΡ3Β- 

6θρΐο Οοιηίοί ρΐΌ(1υ6ΐηηι 6886 ΩΓΐη3ηΐ6ηΙοιη, ίη δβρη- 
ηϋοηοηι 3(]οαΓθθΐ, ςοο(Ι ν3ΐ63ΐ 3ΐ1ΐ8 8υ1) $6 €θηΐί• 

η6Γ6, 3ΐί38 Τ6Γ0 8ΌΓ8001 Ιο (1θΓ80 800 ΓοΓΓβ $1ΐ1)1ίη]6$. 

8. Εί νο€ανίί, 8ίΙ, θ€Η$ βηηαηιεηίΗίη οαίιιηι. ΥίιΙβ 
ςοοοκίάο 63(1601 6οη86<]θ6πΐίη 6ΐίηπι ηυπο (Ιίνίπη 

δ6Γίρΐ0Γ3 083 68ΐ. ΝβΟΙ 81001 (Ιΐχίΐ Ιΐ6Γί, ΕίΟΐ /ΚΧ, οΐ 

ρθ8ΐςοηοι ρπκίοοία Γιιίι^ΐυηο 8υ1)]6οίΐ : 5ί< άί$ΐΊη{βΜη§ 
ίηΐετ Ιηαηι εί ιηίετ ίεηεδτΜ, 61 βίο 1ο66ΐη (Ιίοιη νο€.ι- 
νίΐ : ίΐ3 61 Ιΐο(1ί6 (Ιίχίΐ : Είαί βηηαηιβηΐιιηι ίη ηιεάιο 
αφιω, Οοίη 8*1601 (1β 1θ66 (1ίχ6Γ3!, ίΐ3 61 Ιιίο (ΙοοοίΙ ηο8 
08001 βΓ0ΐ30ΐ60ΐί, 17/ άΐνίάαί, αίΐ, ιηίετ αφιαηι εΐ 
αψίατη. Ει ρο$Κ]03θΐ 1ιοη6 6]θ8 οδοιη (Ιοοίαπινίι, ΐοιιο 
8ί60ΐ Ιοοί 000160 (ΐ6(1ίΐ, ίΐ3 6ΐ βΓπΐ3η)6οΙο 8οοηι ηο- 
πΐ6η ίιηροδοίΐ. Ει νοεαηί, 8ίΐ, βηηαιηεηίπηι εωίαιη, 
1ΐ06 (|οο(1 νί<ΐ6ΐοΓ.Εΐ(ΐοοηιο(1ο, ίοςοίβδ, νοίοπΐ 3ΐί(]υί, 
Γ36108 ηιοΐΐοδ 6»1θ8? ηοο 6Χ (1ίνίπ3 δΟΓίρίΟΓα Ιιοο άί- 
(1ί66ΓοηΙ, 86(1 6Χ 8018 πιΐίοοίοίίδ Ιιοο ίπΓϋΓοηΙ. Βοαίοδ 
301601 Μ(ΐ808 ηίΐιίΐ Ιιίδ 3οιρΙία8 (1οο6ΐ : οαπι οΐ ϋίχίΐ, 
7/1 ρηηοίρίο [εειί Οεη$ εαΐηη εί ίεηαη : 61 (Ιϋίη οηο- 
83ΐη άοοιήί (|οαΓ6 16γγ3 65861 ίηγί!>ϋ)ί1ί8, η6ηιρ6 ςοο<1 

01)16013 3 16061)ΓΙ8 61 3(|θί8 31)7581 ; ρ081 ΓοΓΟίαΐίΟΟΟΟΐ 

Ιυοίδ, ΟΓάίοο 61 6οη86(]θ6ηΙί3 ςο3(ΐ3θΐ υίβηδ, ίοηοίΐ : 
Βί άιήί Βεα»^ Είαί βηηαηιεηίΜίη. 06ίπ(ΐ6 ρθ!ϊΐ(|ΐιαιη 
(Ιοουίΐ (ϋ1ί{^6ηΐ6Γ οδοαι ΙδίίοδΟΓπιαηιβιιΐί, 61 (Ιίχίι, ϋΐ 
άίίΐίηονετεί ιηίετ οηκατη εί αηηαιη^ ίδΐυιΙ ίρδοηι ΓίΓΟία- 
πΐ6ηΐοηίΐ ί)υο(1 3(|03πιαι δοραηιίοπβηι Γαοίβϋαΐ, οοΐΐοηι 
γοοηνίΐ. Οαίδ ί^ίΙΟΓ ρο8ΐ (3ΐιΐαπι (Ιοοίήιιαηι ΓοΓβΐ 608 
(|οί 6Χ 803 106016 1υ(]ον 61 60ΙΙ1Γ3 (Ιίνίηαηι δοπρίο- 
Γηπι ηιυΐΐοδ 69βΙο8 (1ίοοΓ6 30(]6πΙ? Αι ίο^υίοηΐ : Εΰοο 
1)63(08 ϋ3νί(1 Ιηοιίβοι 06ο οίΤβΓβοδ, (Ιίχίι : Ιαπύαίε 
βκιιι, εωΐί εαίοτηηι {Ρ$αί, 148. 4). Νβ 1θΓΐ)6Γίδ,(1ΐΐ6€ΐ6, 
η6ςυ6 ροΐβδ δ36Τ30ΐ δεπρίυπαιη δίΐιϋρδί αΐίϋοΐιί 6ηο- 
ΙΤ3Γίαοι : 56(1 (11566 ροιίοδ (ΙίοΐΟΓυπι νοπίαίοιο , 61 16- 

0608 (111ί{^60ΐ6Γ ίΐΐίοδ (ΙοΟίΓΪοαΟΙ, θ1)ΙθΓ3 3αΓ68 ίΐΐί 
600ΐΓ3ΐί3 (1ί€βηΙίΙ)08. 

^. ΡίοΙεηιαα» εοηνοεαί ί,ΧΧ Ιηίετρτείε$. — Εΐ ({οίιί 
Ιιοο δίΐ, ψιοά (1ί€2Γβ νοίο, ηο(11ΐ6 ηια^ηβ 3ΐΙοηΐίοη6, - 
αΐ η6 Γαοίΐβ ηιον63ηιίοί 3 νοΐ6ηΐί1)υ8 ςπΙ(1({πί(] ίη οΐ6ο- 

1601 Τ606Γίΐ (Ιί66Γ6. 0ηΐη68 (Ιίνίηί 1ίΙ)Π Υ6ΐ6Γί8 Τθ5ΐ3'' 

οΐ6η1ί Ι1ύ1)Γα!0Γ0ΐη !ίο|^θ3 αΐ) ίηίΐίο Γυ6Γ6 βοιηροδίϋ,, 
61 ίη Ιιοο ηοΙΓίδοοοι 6οη56θ86Γίοΐ 001068. Νοο οιοΐιί» 

801601 30018 30ΐ6 3(1ν60ΐ001 €1ΐΠ8ΐί Γ6Χ (101(1301 ΡίΟ- 

1601X08 (α), ίο 6θΙ1ί§;«θ(1ί8 ΙίϋΗδ 3(1ιηο(1οηι 8ΐυ(1ίοδθ8, 

ηΐυΐΐίδ 3ΐίί8 (1ίν6Γ8ί$ς06 6036ΐί8, ΟρβΓΧ ρΓ6ΐίοοι ροΐ3^ 
υΗ Ιΐ08 6ΐί3Π1 1ί5Γ08 6θ!1ί^6Γ6. Ε3* (16 63083< (|008(1απ» 
^0(1X0^001 ΐ6ΓΟδθΐ70ΐίΐίιηθΓΟΠ1 30βίγίΐ, (ρΐί 608 ί» 

6Γαϊ63ΐη 1ίη^ιΐ3ΐη Υ6Γΐ6Γ6ηΙτ : φΐ0(1 6ΐί3ηι ρβΓΓοοίοηι 61 

3ΐ>8θ1θΙθηΐ Γοίΐ. Ρ3€ΐ001 301601 651 1ΐ06 (ΙίνΙΟΦ (Ιί5ρ60- 

83ΐίοηί8 οροΒ, οΐ ιιοη 8θ1υηι ΙΙοΙιπμο.'β Ηη^οφ ροΗιί, 
86(1 6ΐ οιηη68 φΐί ΙοίοΒΐ ογΙμϊοι ίηΙΐ3ΐ)ίΐ3ηΙ, 6Χ 618 οΐί- 

(α) Ρ1υΐ6ηιχυ8, (Ιβ (ΐοο Ιιίο ΙοςιοΙοΓ εΐο^δοδίοοιοδ, Ρΐιίΐ»*- 
^β1ι>ηιΐ8 (ϊιί88β (ΙίοίΙιΐΓ Ια Ηί5ΐοΗ3 ΑΓίδΙβ», (ηι]υ8 Οϋβηι €3.*- 
Ιβη(ηιβ οιηηί» 8(1 νβΓδίοηβπι ίερίυα^ηία ΜετρτείιΐΜ |Κ3Ρ^ 
Ιίΐ)βαΐί8 6χρ1θΓ3νΐαιιΐ8 ίο ΡΠΒϋηηο3η1)θ5 8ι1 Ιΐ6Χ9ρΐ8 οη^^ 
οίβ (»ρ. 3, οΙ)Ι νΙ(ΐ6 818; 45 δ. ^ΟΛ^^Ν^δ αιηΥδΟδΤΟΜΐ λλοιιιερ. εοΝδΤΑΝΤίιΝΟΡ. Μ 4ίΐαΚ;ηι ροοΐίρβτβηΙ. Οαοϋςιιβ ΑΐΙιηΊπιΙ^ίΙϋ αο &Ιυροη- 
4!ιιιιι 081, φΐί ίΐΐυιΐ θ£[ίΐ, ιιοη ΙυιΙοΐΟηιηι ΓβΓι^Ίοηοιη 
80€ΐαΙ)α1ϋΓ, ββϋ ίϋοΙοΓυιη €υΗυί (ΙοίΙίΙιΐδ 6Γα(, 61 ίρδίδ 
€οιαΓ9Γία 86ηΐίοΐΜΐΐ. Ηοο βηίιη πκκίο &6 Ιιη1)οηΐ οιηηία 
ςικρ Α Οοιηΐηο ηοδίΓΟ (ΙίβρβηδαηΐυΓ, υΐ ρβΓ ηάνβΓβα- 
Γ08 δοιηροτ £Γ65<:&ηΐ ν6πΐ:ι1ί$ ρΓΦΰβρία. ΙΙχο αυΐβπι 
ιηη ΙβιηβΓβ ν€8ΐΠΒ οηΗίαΐί ηαπτανβΓίιη, 86(1 υΐ βοίΓβ 
ρο58ΊΓΐ8, ηοη Ιιαο ϋη^^β, ηοΒίη, ίηςηαιη, 86(1 ΙΙβ- 
1)πι{θ2ΐ, Γιιί$86 Ιΐ05 1ί1)Γ08 οοιηρο$ίιο$. Οίευηΐ ϊ^ίΐυΓ (]ΐιί 
ϋιΐ|^ιΐ£ 6]ιΐ8 αρρΓίιηβ %ώλγϊ 8υηΙ, οχΐί ηοηιβη ρΙυι-^ιΠ 
ηυιηβΓΟ β1) Ηβ&Γχίβ νοοΑΓί, (|Ηθά οοηΩίβηΙιΐΓ βΐίαπι 
ηιΓι δ]ΤΓθη]ηι 1ίη{;υ3πι βοίυηΐ. Εΐ ηβιηο οα ϋπ^ιια (ϋοίΐ 
€φ1ιιιη, 56(1 οχΓι. ΑΙ(]ηο ίάοίποο βίο (1ί€ΐυιη 65ΐ α 1)62ΐο 
Ι)8νί(1ο, €4Βΐί θ€Βΐοψηη\ : ηοη ηποιΐ ιηιιΐΐί 8ίηΙ 6φΗ : 
ΐιβη οηίηι Ηθ€ ηο8 (1ο€ΐιίι 1>β2ΐΐυ8 Μθ8β8 ; 86(1 ιιυία ιηο8 
€81 1ίη{[αφ Ηο1)Γ3ίο«χ υπηιη Γβηι ηϋΐηίη2Γ6 ρΐυπαΐί ηα• 
ιΐ)6Γ0 (α) : ηπία 81 ιηιιΐΐί 6886ηΙ, ηοη οιηΊί>ί$86ΐ 5^ρίΓί- 
Ιυ8 83η€ΐυ8 ρβΓ Γιπ([ΐιαηι 1)6αΐί Ιιυ]υ8ΰ6 ρΓορΙιβίΦ 6( 
&ΓιοΓυηι ΓοΓηιαίίοηβιη ηθ3 (ΙοεβΓβ. Ηχο (ϋ1ί|;6ΐιΐ6Γ γο- 

ΐίηβΙΟ, ()1)80€ΓΟ, υ ι ρ088ίΐί8 0ΐ)8ΐΓυ6Γ6 οπι βΟΓΟίη (|υί 

εοηίπιπα 6€ΰΐ68ία8(Ί€Ί8 ϋοοίππίβ αίίβΓυηΙ, οΐ ίη Ιπίο 
νίϋββίίβ νΪΓΐυίβηι βΟΓυηι ςυχ ίπ δεηριυΓΟ εοηΐίηβη- 
ΐυΓ. Νίοι ί(1αΓεο ΓΓβςυβηΙβΓ Ηίο οοηνβιιίΐίβ, 61 πο8 
0ΐ>€Π0Γ6ΐη άοείπηαιη εοηιπ)υπίοαιηυ8, υΐ ραπιΐί 8ίΓΐ8 
οπιηί ρο866ηϋ νο8 Γαΐίοηβιη ΓβιΙάβΓβ (1. Ρα» 3. 15). 
δβϋ αϋ ΰοη8βςυ6ηΙίΑ ΓΟΐΙβαηιυβ, 8ί ρΐ^ιοεί. 8. Ει νοαμ 
«ί/, &ίΙ, Β^να βΓτηαηίβηίΜη ΰΐβΐηίη. Εΐ νίώί Βεηι, 
ηαοά €$$6ί 6οη»ιιι. Αΐίβηϋβ ςυ^ηΐυπι 1ιί8 ν6Γΐ)ί8 Ιιυπια- 
η(« 86 3((6ΐηρ6Γ6ΐ 'πιηΓπιιίαίι. Ναπι 8ί6υΐ ϋβ Ιαοο (Ιίζίΐ: 
νΐάίΐ φιοά α»6ΐ Βοηα : ίΐα 61 ηυηυ (16 Ο2θ1ο (ΙίοίΙ, Ιιοο 
68ΐ, (Ι6 ΩΓΠΐ&π)6ηΐο : Ει νίάιΐ, ίηηιιίΐ, Ββια, ηηοά €$$βί 
Ι^οηηηι : (1θ66η8 ηο8 ρ6Γ ίδΐυϋ ίπιηιβηδαπ) ρΜΚ*1ΐΓίΙυ(ϋ- 
ηοπι 6]ϋ$. 0υ!8 6ηΊπι ηοη οΙ)8(υρ6$06Γ6ΐ Αίςυβ 8(1ιηί- 
ΓΐΓ6ΐυΓςυο<Ι ηΓπΐ3πΐ6η(υπι Ιβηΐο ΐ6πιρθΓ6 νί^οηΐ6ηι 
$^6Γν6ΐ ρυ1ε1ιπΐυ<ϋη6ηι, 61 ςυοϋ (]υ3ηΐυηι ρΓ0£[Γ6(ϋΐυΓ 
Ι6πιριΐ8, ΐαηΐυηι αυ26αΐιΐΓ 61 ρυΐοΐιπίυιΐο ? Ουί<1 βηΐηι 

8ρ6θίθ8ίυ8 60, (]ηθ(1 Ι&Π(ΐ6Π1 α1) ίρ80 0ρίΓΐ66 30€6ρίΐ ? 

Ναπι 81 ηο8 1ιοιηΊιιί8 ορυ8 γί(ΐ6ηΐ68 8ί1>8θ1υΐυηι, &(1πιί- 
ΓαιηυΓ Π((ΐΐΓΑηι, 8ί1υπι, ρυΙοΙιπίυιΙΊηοπι, ρΓοροπίοηοιη, 
6ΐο([»ηΓιαηι, &1ί&(|υ6 οηιηία : ςαοιΐ Γ&6ΐυπι 68ΐ & 060 
(|ΐΓΐ8 (Ιι^ηο Ιαυϋηπΐ» ρΓΧδβπίηι ουηι &1) ίρ$ο Οοηιίηο 
Ι9ΐΐ(]6ηι &€06ρίΙ? Ηχε εηίιη «Ιίοΐα ίια 8υηΐ, υΐ 86 &1- 
ΐ6ΐηρ6ΓαΓ6ΐ ηοδίΓΦ Γπΐ{;ΊΠΐηΓι, τί(ΐ6ΐ)ί8ςυ6 Ιιοο ρ6Γ 
8ίιι^υΙ&8 0Γ6αΐυΓ&$ <ϋοί, 61 Ίΐ3 πιυΐΐίβ &η(63 δφουΐίβ 
ρΓθΩ':([ηη 2ΐυ8υπι 60Γυηι, ςυί Γιη(;υ3πι δηαπι 8€υ(υπ 
βΓηηΐ οοηΐη ορίΓιοηιπι ΟοΙ, 6ΐ (Ιίοΐυπ : ΟυαΓΟ Ιιοο 6ΐ 
Ιΐ06 Γαοΐυιη 681 ? ΤαΙϊ» ί£;ΊΐυΓ ϋίεΐαΓΟβ αη(6 οοπιρΓίηιΚ, 
<Ιί66ηδ : Ει νίάίΐ Ώεη$ φιοά α$βΙ ΰοηαη. Ου3η(1ο αιι- 
Ι6ΠΙ αυ(1ί8, ΥίϋίΙ 1>6ΐ]8 6ΐ Ι3υ(ΐ3νίΐ, ίηΐεΐΐί^ο (Ιίεΐυιη, 
ρΓουΙ <11(^ηππι 65ΐ ϋβ 060 1θ(]υί. Ναηι ηυί ρΓ0<Ιυχίι, 
6ΐΐ2ΐιη ρΓίυβςιιαιη ΓοπηβΓΟί, 86161)31 ΓοπηΑηϋφ Γβί ρηΐ- 
ο1)πΐϋ(ϋη6πι ; 86(1 ςηί3 ηοδ 1ιοηιίη68 (Ι3ηΐ3 8απιυ8 
ίηιΙ>66ίΓιίΐ3ΐβ οίΓΟίιπκΙαΓι) 3ΐί(6Γ 1ΐ06 ίη(6ΐ1ί£^6Γ6 ηοη 
ροΐυίπιΟΗ, 1(ΐ60 βίε άΪΓειίΐ 1)63Γι ρΓορΙΐ6ΐ26 Ιίηςυ3ηι, 
υΐ 3(1 6Γυ(1ί6η(1ιιπι Ηιιιη3ηΐ](η £|6ηυ8 Ι3ηΐ3 ν6Γΐ)0Γυπι 

Μΐ6Γ6ΐυΓ 6Γ388ίΐυ<1ίη6. 

(α) οβ^οηκη ηοιηβη ΙιβΗηίοβ Π^ΡΟ. υηίοαιη οφΐυηι 
3(1ιηΐιιΙι εΐιΐ7$οβΐοιηυ5, βΐ Γβδροηάβι ΑΓ^υιηβηΐο 6Χ Ρ53ΐαιί8 
(Ιύιΐιιαο, ςΐΗ) ρΙαΓ6$ οοιηρΓθΙ)3η νί()βοιθΓ οη^Ιί; 86<1 ϋεοί 
1'3υ1αη) Γ»ρΐιιιη ιΐ3(ΐιΐ6 3(1 ιβπιυιη (ΰ^υαι• 5. Ου.'ΙΠίΙο ί§ίΐΙ1Γ 8υ1ΐΐ6ν38 θ€ΐΐ1θ$, 61 8ρ6€ΐ38 οα*Κ 

ρυΐ6ΐΐΓίΙυ(1ίιΐ6ηίΐ, ηΐ3ςΐΗΐϋϋίη6πι, υΐίΙίΐ3ΐ6ηι, Ιαηβ ίηιΐβ 
3(1 Ορίίίεβπ) 38€6η(ΐ6 , βίουΐ 6ΐ 83ρί6η8 ςυί(ΐ3πι (Κ- 
06ΐ)3ΐ : Εχ ηαρηΐΐιιάιηβ βί ρηΐ€ΐιήΙΐίάίη€ ατβαίντα' 
τηιη ηηίνβηί ΟοηάιΙοτ ρβτ ρτοροτίίοηαη €θη$ίά£ταΙητ 
{8αρ. 13. 5). Ει νί<ΐ6 6(ί3πι 6χ ΙιΟΓϋπι 6ΐ6πΐ6ηΙθΓυηι 
ΓοΓΐη3ΐίοη6, (ΐηηηΐ3 8ίΙ ΟυπιΊηί Ιυί νίΠυβ. Ν3πι αιι 
8Ί23Χ 61 ρΓθΙ)υ8 681 3ηίπιυ8, 81 γοΙυ6ΓίΙ 8ίη§υΐ3 νίβί- 
1)ίΙί3 80Γυΐ3π ; 6ΐ ςαί(1 (Ιίοο, 8ίη(;ιιΐ3 ({αχ Γ36Ι3 8αηΐ? 
8υηηι 8οΐ3πι ΓοΓπιαίίοηεη) 8ί 366(ΐΓ3ΐ6 νοίυβπΐ εοπδ!- 
ά6Γ3ΐ'6, νίϋο1)ΐΙ 6χ ρ3Γνί8 ί1Ιί8 ίιηηίΐ6η83ΐη 6ΐ ίηεαίιΐ)!- 
ΐ6ΐη 061 ροΐ6ηΐί3πι. (ίυο<1 8ί νί8ί1)ί1ί3 8θΐ3 δυΙΏοΙυηΙ 
ηοΙ)ίδ 3(1 (]θ€6η(ΐ3πι ροΐεηΐί» €οη(1ίΐοπ8 ιη3ρίΐυ(ϋ^ 
ηοιη, 81 61 3(1 ίηνίϊ>ί1)ίΐ6δ νεηεπδ νίπυΐεδ, 61 ιηβηΐβπι 
6χΐ6η(ΐ6Γί8 3(1 3η^6ΐθΓυηι 6χεΓθίΙυ8, 3Γ6ΐΐ3η^6ΐοηιιη, 
8υμ6Γη3Γυηι τΪΓΐυΐυηι, ΙΙίΓοηοΓυπι, (1οηιίη3ΐίοηυιη, 
ρήιΐ6ίρηΐυυηι, ροΐ68ΐ3ΐυπι, εΐΐ6Γυ1)ίπι, δεηρίιίηι ΐφΐ» 
ιηεηδ, ςυί 86Γηιο ροίβηΐ 6η3ΓΓ3Γ6 ηΐ3§ηΊη6βπΐί3πι 6]α8 
ίηυ03ΐ)ίΐ6πι? Ν3ηι 8ί Κ)63ΐυ8 ρΓθρΙ)6(3 03νί<1, οαπι 
(1ί^ρο8ίΐΊοη6ΐη τί$ί1)ίΗαπι 6θη8ί(ΐ6Γ3$86ΐ, 6Χ6ΐ3ηΐ3ΐ):ιΐ, 
(1ί€6ηϊ> : Οηαηι ηιαρπίβοαία ηιηΐ ορβτα ίνα, Όοικΐηύ! 
οιηηία ίη ίαρίεηΐια [βείΒΐί (ΡίαΙ, 103. ^) : 8ί, ίη^υΑηι, 
νίΓ ΐ3ηΙο δρίΓίΙυ ρΓΟΐάίΙυδ, 6ΐ (1ί^ηυ8 Ιιοϋίΐυδ, 6οί ίη» 

66η3 61 060υ1ΐ3 83ρί6ηΓΐΧ ά\\\ηχ Π13ΙΐίΓ68ΐ3Γ6ηΙυΓ, 81*6 

6ΧΓΐ3πΐ3ΐ>3ΐ : ςυί(! (ΙίοβΓεηιηδ ηο8 ςιιί 16γγ3 6ΐ εΐιιίι 
8υιηυ8, 61 (Ι6ΐ>6ηιυ8 οοηΐίηυο τυΐΐυιη 8υΙ)ΐηίΙΐ6Γ6, 6ΐ 
ο1)8ΐυρ6&66Γ6 υηίν6Γδοηιιη Οοπιίηί ίηείίβΐιίΐεπι 1>6ηΙ- 
(;ιπΐ3ΐ6ηι? Ει ςυί(1 (ΙΙεο ρΓορΗ6ΐ3ηι? Β63(υβ Ιρ86 
Ρ3υ1υ8, 3ηΙπΐ3 ί1ΐ3 3(1 εχίοδ υδςιΐ6 δυ1>1ίπιΊδ, 6θΓροι« 
€ίΓ6Μΐη(ΐ3ΐυ8, 61 οηπι ίηεοΓροΓείδ τίπυΐ'ώυδ €6Γΐ3η8, 
ίη (6ΓΓ3 3ΐηΙ)αΐ3ηδ, 61 3ηίηιί δΙυ(1ιο εχΐυιη ρ6Γ3£[Γ3η8, 
6(ΐιη ίη υη3πι ρ3Γΐ6ΐη (1ί8ρ6ΐΐ83ΐίοηυιη Οϋί ίη6ΐ(ΐ6Γ6ΐ 
((16 Ιυιΐχίδ 6( £;6ηΐίΙί1)υδ ΙοςυοΓ, ψχοά ίΐϋ (|υΊ(ΐ6ηι 
6]66ΐί, 1ιί 3αΐ6πι ίη 1θ6ϋπι ίΠοΓαπι ίηΐΓ0(!υ6ΐί Γυίδδοηΐ), 
61 866υπι όαΙ)ίΐ3Γ6ΐ, 6ΐ ίη(6Γΐΐ0Γυηι οευΙοΓϋπι νοηί- 
£;Ιη6 ΐ3ΐκ>Γ3Γ6ΐ, 6Χ6ΐ3Π)3νίΙ, (1ί66η8 : ο αΐΐχΐηάο άίνι- 
Ιιαταη €ΐ $αρΐ£ηΐίω, €ί $€ί€ηΐϊ<Β Ού^ φΜΐη 'ίηαοηιΙιΜΙια 
$ηηΙ }ηάί€ία β]α$, βΐ ϊηνβ$(ίςαΒΗα νίω β^Μ (Αοιη. 11. 
33) ! δ6(1 1)16 1ί1)6ηΐ6Γ Γ0Κ3πιη 608, <ιυί άβ £6η6Τ3' 
Ιίοηβ Ρίΐίί 061 ευποδίηδ εχςιιίπιηΐ, 61 83Π6ΐί δρ'ΐΓίΙιΐδ 
(1ί§[ΐιίΐ3ΐ6ΐη 3ΠΓ6ΙΤ6 (6ηΐ3ηΙ : ϋικίβ νοίιίδ, ο1ι86€γο, 

ΙαηΙΧ 3α(ΐ36ί9Β 16Π16Τ1138?3 ςυ3 ΐ6Π16Γίΐ3ΐ6 ίη Ι3ηΐ3ΐη 

ηιίδΐίδ ίη83ηί3πι? Ν3πι δί Ρ3υ1υ8 ί1ΐ6 ΐΑηΐυδ 61 Ι3ΐί8 

]υ(1ί€ί3 6]|18, ]106 68ΐ, (1ίδρ6ηδ3ΐίοη6δ 6( ^αΙ)6Γη3ΐίθη6δ, 

ίη8€ηιΐ35ί1ΐ3 6886 (Ιίοίΐ : 61 ηοη (Ιίείΐ ίηοοπιρΓεΙιεηδί- 
1ιίΠ3» 86(1 ίηδθΓυΐ3ΐ)ϋί3, ίΐ3 υΐ 86ηιΐ3ή 63 ηεπιο ροδ- 
δίΐ; 6( ίηγ68ΐΐ{|;α1ιΙΐ68 όίείΐ γί38 6](ΐ8; ίΐ6Γϋηι ί(ΐ6ΐη 
(Ιίοεηδ, νί38 πΐ3η(ΐ3(α Υ063η8 61 ρΓΧ66ρΐ3 : ()υοιηο(1ο 
νοδ 8υΙ)δΐ3ηΙί3ΐη ίρδβηι ϋηί^οηίΐί 6ΐιπο$ίυδ 6\ρ1θΓ3Γ6, 
61 δρίΓίΐυδ 83η6ΐί (1ί|^ηΊΐ3(6η), ςυ3ΐιΐυηι ίη γοϋίδ οδΐ, 
ίηιηαίηυ6Γ6 3ϋ(1β1ίδ (α)? νί<ΐ6ΐ6, (1ίΐ60ΐίδδίηιί, (]υ3ηΐιΐ0ΐ 
Π)3ΐυπι δίΐ ηοη (1ί1ΐ£;6ηΐ6Γ 3ΐΐ6η(ΐ6Γ6 3(1 63 ({υχ ίιι (1ί- 
νίηίδ δεηρίυπδ δυηΐ 6θηΐ6ηΐ3. ΙΙί εηίιη δί ευιη 8:)|^36ί 

6ΐ ρΓθ1)3 Π16ηΐ6 €ΐθ6ΐΓίη3ΐη (ΙίνίηΦ δΟΓίρΙυΓΧ 3€06ρί5- 

86ηΐ, 61 ηοη δυ3 οχ ρΓορπο Γ3ΐίο6ίη1ο βζοο^ίιβδδοηΐ, 

(α) ΗΧΓβΙίοΙ ςηί 8υ1ΐ3ΐ3ηΐΐ3ΐη υαί^^οπηι ευΓίοδίοδ 6ΐρ1ο^ 
Γ3ΐ>3ηΐ, 61 δρΐήΐιΐδ 83η(Μί (Ιί^αίΐβίοιη ηιΊαυοΙ)2ηΐ, ΛηοιικΜ 
(*Γαηΐ 61 Μ30(Μΐοοί3ΐιί. Ποηΐτη ΛηοπιοΒΟδ ηιυΙ(3δ θΓαϋοα69 
ΙΐΑίιιιίΙ ςϊΐΓτβοιίοιηιΐδ Αηΐίοοίήφ 61 (:οη8ΐαηΐΐ2ΐο|>ο1ί• 41 

«ο οροη ί(5βΓ04ΐίαιηϋί. Ει ηιΓκΙ ίίίοο Ίη ΓοΓϋΐη ? 
Εΐΐ3ΐη ίη οοοίβδίαηι ρβΓβοηΐββ ίηδίΓϋΟΐί ίΐϋδ δίιηιΐίί, 
βί άοοιυιη ΓβάοαιιΙββ, βΐ άθΓΐηί€ΐιΐβ8, βΐ βγίβίΐαη- 
108, ηβςαβ υιηφίαηι ρβΓ Ιοίίΐιη νίΐδηι ηο^ΐηπι ίΙΙα 
ϋοροιαιηιΐ5; οοηιιηίβπιηΐ βηίιη ηοϋίκυπι, οΐ 3(1 ίΠαηι 
γΊίαιη ιηβιβηιιιη ΟάυοίΦ ηο1)ίδ βτβυηιβηΐυηι δαηΐ. Νοη 
βιιίιη δίοϋΐ ββη8ΐΙ)ί1ΐ3 »πηα οορρυδ %τΛ^2ίηί : 8β<1 Ιβνίιιβ 
Γ6€ΐ(Ιαηΐ 61 6χρ6<1ίΐια8, αο δυϋΐίηηυδ, ΓθΙ)υΓςυβ βα- 
^6111 : ΐαηΐυαι βυι*» 8ίΐ, υΐ ίρ8& ςυοΓκΙίβ 3ΐ>8ΐ6Γ|;3ηΗΐ8, 
ίΐα ϋΐ Γαί^ί^ϋ 8ίιϋ, 61 Γαάϋ» 6Χ6Χ06ηΐ οουΐοδ ιη&Γιβηί 
(ΙΦΠίθΐιΊδ , οιηηία οοηίΓα δα1ϋΐ6ΐϊΐ ηοδίΓαιη ιηηοΙΓιπ3η• 
118. Αββ, ςυοηίαπι βαΐίδ νο8 ίπηίδ ίηδΐΓϋχίιηϋ8, οοη- 
βυβίαπι ηυηο νοίιίδ ιη6η8&ιη 8ρροη;ιιηυ8, 61 6α ςικ» 
Ιΐ68ΐ6Πΐ3ΐη Ιδοΐίοηβιη δβςαηηΐϋΓ, <1βίη€6ρβ οαπίαΐί 
^68ΐΓ2β ρΓοροιιαποοδ, ΓυΓ8υιη α(1ιηίΓα5ίΐ6Πΐ ϋΐυιη 6θη- 
νίνίί 6χ1ιί1)ίΐθΓ6πι !)68ΐυιη Μοδβηι, ιηα^ιιυιη ρΓορΙιβ- 
Ιααι, 1)θΐΐ3β 1ΐϋ]ϋ8 ίίοοίπη» άυ€6πι ίαοίβηΐβδ. \ί(ΐ6ίΐ- 
ιηυδ ίβίΐιΐΓ ηΐΜΡΐιαπι δίηΐ οα ςα» Ικπίίβ ηοδ (ΙοοβΓβ 
τυΐΐ, 61 άΊ1ί|;6ηΐ6Γ άίοΐίδ 6]αδ &ΐΐ6η<1&ιηυ8. Νοη 6θίιη 
8112 νίτίοΐβ Ιοςυιίατ, 86(1 ςυ3β€ΐιιη€|Ό6 ίΙΙΙ δρίήΐαβ 
8ΐ9ΐηοΐί 8»^αΓΛ ίηδοηαΐ , 6» ρβΓ δΐιαηι Ηη^οαιη , <Ιο- 
06ΐΐ(1ο ΐΒυηιαηυιιι {[βηυβ, ρΓοΓοΠ. εοοδυΐηιηαίο !|^ΐυΓ 
άβ (1ί6 ρτίιηο 86ΤΠΐοη6» ροδίφίαιη ΓοπηΑΐα 1αθ6(ΙΊζίΐ, 
ΡαΟΗΜ βϋ ναρετβ, α {αανηη αί ηαηβ, άΐα «η»*, 
ίΐ6ηιιη (Ιίοίΐ : 6. ΙΗχΐιηΗβ />««• ; ί^ίαί βτηιαίΜηίΗΜ 
ήί ηΐ£<Ηο α^Λω^ €ί »ί άΊ$ΐϊηρηαι$ ίηΐβτ αηναηι ϋ 
αψίαηι. Αΐ(6η(1β Ιιίο» ΰαήδδίιηβ, (ΙοοΙτΊη» €0η86* 
ςα6ηΐί2ΐηι. 0αοιιί3ΐη 6ηίιιι αηΐ6& ηο1>ΐ8 (ϋχ'Κ , ρο8ΐ 
€»1ί 6ΐ ΙβΓΠΒ €Γ63ΐίοη6ηίΐ : Τεηα οΗίβιη εταΐ ίιινίιί• 
^Η$ α ίηΰοηροήΐα ; 61 ΰαιίδ&ιη &ρρο8υίΙ , ρΓορΐ6Γ 
1ιθ€ ίυίδδβ ίηνι$ίΙ)ίΐ6πι, ςυία ΐβηβΙΐΓΐδ 6ΐ &(]αί8 οΐ)- 
ΐ6|[6ΐΜΐΐαΓ : οιηηία 6ΐπιη 6πιη1 αςαα 61 ΐ6ΐΐ6[)ΓΧ, 6Ι 
ηίΐιίΐ ρηΒΐ6Γ6&; 6( ρο8ΐ6& ρηΒ€6ρΐο Οοιηίηί ρΐΌ- 
άποίαπι 6886 1ϋ66ΐιι Γα€ΐαπΐ(|ΐΐ6 (Ιίδΐίηοϋοηβιη Ιυοίδ 
61 ΐ6η6ΐ)ΚΐΓυιη ; ίΐα υΐ ίΐΐα ύ'ιέί &μρ6ΐ1&ΐΙοη6ΐη &6- 
66ρ6Γίΐ9 1ιχ*ο ν6Γ0 ποοίίδ : ίΐ6Γυιη ηο8 (1οο6Γ6 νιιΐΐ, 
6ΙΙΠ1, 8Ί6αΙ ΐ6η6ΐ>Γη8 86ρ8ΐΓ&γ*ιΙ ρΓΟίΙυοΙα 1υθ6, 61 α1π8^ 
ί|ΐΐ6 οοη|;Γυυιη νοοαϋυίαιη ίη(ϋ(ϋΙ, ίΐα 6ΐ ιηυΐΐίΐα- 

(Ιίηβιη &Ι|Ι13Γυΐη ρΓΦ€6ρΙΟ 86(;Γ6|;&Γ6. 

5. ΡοΙβηϋα Ί>βί ηπΙΙαιη ηιοτοίη αάηαίΐΗ ; βηηαηι^η^ 
ίΗΜ ίξϋίάήί^ νίχ Μΐη ροΐ€$ί ; ιηνΗο$ €ωΙο$ αα ηοη ριι- 
ίαί Β. ΟΙιηΐίΟΛίΟΜΗί. — £ΐ νί(ΐ6 ίη603ΐ)ίΐ6ΐη ροίβη- 
Ιΐ3ΐη, (\ΌΧ οιηηβιη Ιιαπιαιιαιη 6Χ66(ϋΙ πιΙίοη6ΐη. Ν&ιη 
δοΐυηι ]υΙ>6(• 6ΐ &066(1ίΙ αΐίικί 6ΐ6ΐη6ηΐοηιιη, 61 αΐίικί 
ϋ6€6(ϋΙ. Οίχίίφιβ^ αιΐ» θ€Μ : ΡιαΙ βτηαηιβηΐηιη ίη ιιι#- 
Λίφ αφαΒ^ εΐ ίίΐ άηΐίηρπβΜ ίηΙεταφίαΜ $1 αφιαη^ Ομ\ά 
681, ΡίοΙ βηηαηΐΰηΐΜίηΤ Ουαβίφΐίδ (Ιίβ&Ι Ιιυπιαηβ Ιίη- 
((ΐια : Ρίαΐ ρ3ΐΓί68 (]υί(1:ιιη 6ΐ 86ρΐυιη ίη ιη64ίο (ϋνί(ΐ6η8 
61 86ραπιΐίοη6ηι ίη(1υε6η8. Ει ιιΐ άίβοαδ ιη&|;η8πι 6ΐ6- 
ιη6ηΐοηιπι οΙ)6<Ιί6ηΙί&ηι , 6Χ66ΐΐ6ΐιΐβη)ςιΐ6 νΐηυΐβπι 
Ορ'ιίΙάΒ, &ίΙ : Εί (ααηη αΐ Οα. ΟίχίΑ δοΐοηι, 61 ορυδ^ 
86(ΐυϋΐυιη 68ΐ. 7. Εί (εΰίί^ αΐΐ, 1>αι• βτηιαηαηΐΜηί, <Ι 
άίνι$Η Βαί$ ίηΐετ α9Μαιιι, φΜ €ταί ^ βτηιαίηαασ^ ε^ 
ί$Η€Γ οφΛοηί^ φοΒ εταΐ ΒΜρετ βτηιανΜηίαηί. ΡαοΙο Ογ- 
ιηαηιβιιΐο, ίιι<}υίι, ]α88ίΐ 3φΐ38 &Η&8 8α1> Οπη3ηΐ6ηΐυιη 
{βτή, αΚίαδ 201601 βορπι (Ιοηοηι 6δδ6 6πη3οΐ6θΐί. 86<Ι 
φΐΙ<1 Ι&η(ΐ6ΐη 6886 (ϋ€6ηιο8 (ιοο ΙΐΓΠΐ9ηΐ6ηΙοαι ? Α(|03ηι- 
η6 (Ι6η8&(&η), Τ6ΐ &6Γ6ηι (|06ηΜΐ2ηι βοηγοίυίοπι, υ6Ι 
Βΐίαηι 8ο[)^ΐ3ηϋ2ΐηι? Ν6ηιο ρρο^6ΐιΐίοπι Ιιοο ΐ6η)6Γ6 &8- ΙΝ €ΑΡ. 1. ΟΚΝΕδ. ΙΙΟΜΙΙ. IV. |« 

8ονοΓαν6πΙ. ΟροτίβΙ 60101 οιη|[ηα ιηθ(ΐ68ΐΐΑ 61 |[Γ3Ιο 
αηίιηο 62 ςυφ (ΙίουηΙΟΓ & ηβϋίς &6ηρί, α ηοο οΐΐηι 
ιιαίοΓαοι οοδίΓβηι ρΓ0^Γ6(ϋ, 61 δΟΓοίβιί ςαχ δπρπι ιιοβ 
δοια : 86(1 1)00 8θ1οιο δοΐΓβ 61 (οηοΓο αραϋ ποβ, ρΓχ- 
οορίο Οοιηίηί ρΓοϋυοίιιοι οδδο ΓΐΓΐη30)6ηΙυπι, ίη δορη- 
ΓΑΐίοηοηι &(]υαΓ00ΐ, ςυο(Ι ναΐβαΐ βΐΐΐδ 8υ1) $6 €θΐιΐί. 
ηοΓΟ, αΙί38 ΥΟΓΟ δ'αηυοι ίο (1ογ80 8ιιο Γογγο βιώΐίπιββ. 
8. Ει νοέτανίί, &ίΙ, ΟεπΒ βτηιαηιεηίηηι ϋαΐατη. ΥίιΙο 
ςοοοκχίο 63(1601 6οη86(ΐυ6ΐιΐίη βΐίηηι ηυπο «Ιίνίιια 
δοπρίυπι 083 681. Ν3ηι δίοοΐ (Ιίχίι Ιΐ6Γί, Ρίαΐ Ιαχ, οΐ 
ροβίςοηο) ρΓθ(1υο(3 ΓιΓιί^ΐυηο δυ1)]6οΙΐ : 5ί/ άηΐϊη^ίίαη 
ίηΐ€Τ Ιααηι €ΐ ιηΐετ ίεηεδτΜ, 6ΐ βίο Ιοοοιο (Ιίοιη νοοα- 
γίΐ : 1ΐ3 61 Ιΐ'Μΐί6 (ΙίχΙΐ : Ρίαί βηηαηιβηΐΗΐη ίη ηαά'ιο 
αηηω. Οβίη βίουΐ (16 Ιυθ6 (1ίχ6Γ3!, ίΐα 61 Ιιίο (ΙοοοίΙ ηοδ 
08υηι ΓΐΓθΐ3θΐ6ο(ί, 1]ί άίήάαί^ 3ίΙ, ιηίο' αΐξΐίαιη εί 
βψίαηι. Ει ρο8ΐ(]υ3θΐ 1ιυηο6]θ8 080ΐο (Ιοοίβπινίι, ΐοιιο 
8ίουΐ Ιυοί 00016Π (ΐ6(1ίΐ, ίΐα 6ΐ ΩΓηΐ3η)6ηΐο 8υαηι ηο- 
0160 ίιηρο8υίΙ. Εί νοοανιί^ 3ίΐ, βηηαιηβίΐίαιη αιείιαιι, 
ϊϊοο ψϊοά νίίΙοΐοΓ. Εΐ(]υοοιθ(1ο, ίοςοίβδ, νοίυηΐ αϋ(]ΐιί, 
Γ30108 οιαίΐοδ οχ1θ8? οοο 6χ (1ίγίη3 βοΓίρίοΓα Ιιοο (1ί- 
(ΙίοοηιπΙ, 86(1 6χ 8018 πιΙίοοΙοΊίδ Ιιοο ίιιΓοΓοηΙ. Βοαίιιβ 
30(001 Μ()808 οΊΙιίΙ Ιιίδ 3οιρΙίαδ (1οο6ΐ : 03ΐη οΐ ϋίχίΐ, 
7/1 ρηηοίρίο (εάί ϋεη$ εαΐηη εί ίεττατη : οΐ (Ιοίη οηυ- 

8310 (ΙΟΟΟίΐ (|θαΓΟ 16ΓΓ3 68861 ίηΥ1!>11)ί1ί8, οβοιρβ ς004ΐ 
01)16013 3 ΐ6η6ΐ)Π8 61 3^018 3ΐ)78δί ; ρ08ΐ ΓθΓ013ΐίθηθΟΙ 

Ιϋοίδ, 0Γ(ϋη6 61 0(>0δ6(]υ6η1ί3 ςο3(ΐ3θΐ υΐ60$, ίοηοΊΐ : 
Εί άιοάί Όεπί^ Ρίαί βηηαηιεηίνιη. Όάηάο ρθ!>ΐ(|Π3ΐο 

(Ιοουίΐ (1ίΙί{^60ΐ6Γ 08001 ΐ8ΐίθδΩΓ013016Ιΐΐί, 61 (Ιίχίι, ϋΐ 

ΛΜηφιετεΙ Ίηίετ αφιατη εΐ αηπαιη, ι&ίηά ίρ$οηι Γιγοι3' 
Π1601001 ί)υο(! 3ςο3πιοι 86ρ3Γ3ΐίοιΐ6οι Γαοίο1)3ΐ, οαΊοοι 
γοοηνίΐ. Οοίδ ί^ίΐΟΓ ρο8ΐ (3ΐιΐαηι ίΐοοίηιιαοι ΓβΓβΐ οοι 
(|οί 6χ 803 0161116 1υ(]υί, 61 001ΙΙΓ3 (Ιίνΐηαηι δοΓΪρΙο- 
Γααι ιηοΙΙοΒ θ9βΙο8 (ΙίοεΓΟ 3υ(1οπΙ? Αΐ ίο^υίοηΐ : Εοο6 
1)03(08 ϋ3Υί(1 Ιηοιίβοι 060 οίΤβΓβηδ, (ΙίχίΙ : Ιακάαίε 
βκιιι, €ΙβΗ εαΐοηιηι {Ρ$αΙ, 148. 4). Νο (ΟΓΐιοΓίδ, (ΙίΙοο(6, 

06^06 ρα(68 830Γ3Π1 δοΠρΙΟΓαίΟ $(1)ϋρ8ί 3ΐίθυ1)ί 0011- 

ΐΓ3η:ιοι : 86(1 (11866 ροιίθ8 (ΙίοΐΟΓυοι νοπΐηΐ6ΐη , 61 (6- 

11608 (1ί1ί{[60ΐ6Γ ίΙΠυβ (1Ο01γ1ο3Ο1, 0ΐ)ΐ0Γ3 30Γ08 ίΠί 

000ΙΓ3Π3 (Ιίοοηΐίΐιοδ. 
^. ΡίοΙειηαια οοΐϊοοεαΐ ί,ΧΧ ΙηΙετρτείβ». — Εΐ (|οί(^ 

Ιιοο δίΐ, (|ΙΙ0(1 (1Ίθ2Γ6 ΥΟΐΟ, ηθ(1ίΐ6 013203 3(Ιοπ(ίοηβ, 

αΐ 06 Γ3θίΐ6 ηιοΥ63θΐίο1 3 νοΐ6ηΐί1)υ8 ςιΓκΙιριίϋ ίο οιοη- 

ΙΟΟΙ Υ6η6Πΐ (ΙίοΟΓΟ. Οθ1068 (Ιίνίοί 1ίΙ)Π Υ6ΐ6Πδ Τθδ(3•' 

οΐ6ο(ί ΗΰΙίΓΟΐΟΓΟίη 1ίο|^θ3 3ΐ) ίηίΐίο Γϋ6Γβ οοιοροδίΐί,, 
61 ίη Ιιοο ιιο1μ80οοι 000860861*1111 001068. Νοο ιιιυΐιί» 

801601 30ηί8 30(6 3(1ν6ηΙθ01 €ΙΐΓί8(ί Γ6Χ «101(1301 ΡίΟ- 

1601X08 (α), ίη οο11ίβ^ο(1ίδ 1ί5η8 3(1ιοο(1οηι 8ΐυ(1ίοδθ8^ 
οιυΙιίδαΓιίδ (ϋγοΓδί^ςοο οο3θ(ί8, οροΓΧ ρΓΟίίοοι ροΐα>- 

ΥΙΙ Ιΐ08 6ΐί301 1ί5Γ08 0θ11ί£;6Γ6. Ε3* (16 03 083< ς 1108(130» 

1θ(1χοΓθοι ΙοΓΟδοΙγοιίΐίΐοοηιηι 3θθίνίΙ, ({μί 608 \η 
6ΓΧ03ΐη 1ίοβιΐ3ΐο Υ6Γ(6Γ6ηΙτ: ςοο(1 6ΐί30ΐ ρβΓίοοίοηι 61 
3ΐ)8θ)οΐοοι Γαίΐ. Ρ3€ΐυηίΐ 3οΐβηι οδΐ Ιιοο (ΙίνίοΦ (Ιίβροο- 
83ΐίοηί8 οροΒ, υΐ ηοη δοΐοοι ΙΙοΙιγοϊο.'β Ιίο^οΦ ρ6Η(ί, 

86(1 61 010068 ςΐΐί ΙΟίΟΒΙ 0Γΐ)6ηΐ ίΐΐ1ΐ3ΐ>ί(3ηΙ, οχ 018 οΐί- (α) Ρΐυίβηιχυ», (1β (ΐοο Ιιίο ΙοςοιΙοΓ ε1ΐΓ58θ5ΐοηιυ8, Ι*1ιί1»ι- 

άβΙΐΟΐΙδ Γθί88β (ΙίοίΙΙΙΓ Ια Ηί5ΐθΗ3 ΑΓί5ΐβ2Β, 00308 ΟϋβΙΠ 03.*^^ 

Ιβηκηιβ οηιπίίΐ &() ψβΓδίοηβπι κρίηαφιία ΜετρτείηΐΗ |>ορ^ 
(ίιιβοΙΐ3 6χρ1θΓ3νίη)η8 ίη ΡΓχΙίηιί03τί1)08 »α ΜοχαρΙ^οη^ι^ 
018 αρ. 3, ιΐΐιΙ \\Α^ ύ9ί δ. ιΟΛΝΜδ αιηΥδΟδτοΜΐ 

1; τοσαυιην ανοιιν έτ,οάτεησαν « Άλλ* ή{^ίεΐ« 

ι πχυ^ώμίΟα τ^ άπό της Οζία,ς Γ(>αφης αύτο^ 

ί, κα\ τάς εαυτών άκοα; άποτειχίζοντες το7; 

αυτών βιδάγμα^ιν. 

/ ούχοΐδχ «ώ; πά'.ιν ύπ?> της |4ύμης τοΰΧέ^ίη) 

έξενεχΟέντϊς, της ακολουθίας έξεπέσαμεν 

έπαναγαγεϊν » δεΙ τδν λόγον έπι τλ πρότερα. 

εσε^ φησιν, ό θεός τό στερέωμα ούρανότ^ 

" ό θεός δη κοΛόν, ΚαΙ έγένετο έσχέρα, 

το ;τρωΓ, ήμερα δευτέρα, ΈπιΟεΙς τήν προσ- 

:ψ στερεώματι, κα\ έπαινέσας τ6 γεγον6ς, 

Οηκε τ?| δευτέρι ήμίρ^, κα£ φησι • Κα\ έγέ- 

έρα, χαϊ έγένετο ΛρωΧ, ^{^ιέρα δευτέρα, ΕΙ- 

,ΖΊ^ ακριβείας ή μας διδάσκει τ^ μέν τέλος τοΟ 

τέραν καλών, τ6 δέ τέλος της νυκτός πρωίαν, 

:ν τ6 ττδν προιαγορεύων, ώττε μή πλανοίσθαι 

ί^ νομίζειν τήν έσπέραν τέλος είναι της ήμέ- 

είδίναι σαφώς δτι αμφοτέρων τ6 μήκος μίαν 

).ηρο?; Κα\ ή μέν εσπέρα τέλος του φωτδς &ν 

έγοιτο, ό δέ δρθρο;, τοΰτ' 6σιι, τ^ τέλος της 

^.ήρωμα της ημέρας. Τοΰτο γάρ βούλεται δη- 

;ία Γραφή ^^^ί9)ΛΛΜΊ(ΐ, ΚαΧ έγέτετο έσχέρα^ 

το ΛρωΙ, Ϋιμέρα δευτέρα. Τάχα εΙς πολύ μή- 

γον έξετείναμεν, οΟχ έκάντες, άλλ' ύπ* αυτής, 

31 τις, τής τών λόγων Ακολουθίας, χαθ^Γπερ ύπ6 

ι τιν^ς σφοδρότατου τταρασυρέντεςΐ». Κα\τού- 

ε?ς αΓτιοι, οΐ μεΟ* ηδονής άκούοντες τών παρ" 

ομίνων. ΟύδΙν γ3[ρ ούτω δι&γείρειν δύναται 

ΜΙ, κα\ εΙς πλείονα εύπορίαν άγαγε:?ν νοημά- 

ώς ή τών ακροατών προθυμία. Κα\ ώτπερ ύΐ 

κότες χα\ (Ράθυμοι άκροατα\ και τδν λέγειν 

όκνηρότερον απεργάζονται• ούτως ύμείς 

;ου Θεού χάριν, κίν αυτών τών λίθων ώμεν 

)ΐ«, Ικανοί τυγχάνετε τήν ήμετέραν νωθείαν 

κα\τ6ν0πνον άποτινάξαι,κχ\βιάσασΟαι εΙπεΤν 

IV χρησίμων κα\ είς τήν ύμετέραν οίκοδομήν 

:ων. Έπε\ ου ν τοιούτοι τυγχάνετε θεοδίδα- 

, δυνάμενοι, κατίι τ6ν μακάριον Παυλον, κα\ 

^θετεΤν, φέρε παρακαλέσωμεν υμάς, εΐ χαί 

ϋ£, κατά τί>ν τής νηστείας καιρδν,^ολλήν τζς 

^ν κατά Θε6ν πρόνοιαν ποιήσασΟαι, κα\ μή 

; ύμϊν 6 λόγος γένηται, ε Ι καθ* έκαστη ν ήμέ- 

περ\ τών αυτών διαλεγόμεΟα • τά αυτά γάρ 

•\ μέν ουκ όκνηρδν, κατά "ίδν μακάριον Παυ- 

δέ ασφαλές. Δειται γάρ ημών ή ψυχή ($^0υ• 

Γυνεχοΰς τής ύπομνήσεως. Κα\ καΟάπερ τδ 

;ο καθ' έκάστην ήμέραν δεΙται τής σωματικής 

»στ8 μή εις πολλήν άσΟένειαν έμπεσΙ>ν άνενέρ- 

Γθαι • ούτω δή κα\ ή ψυχή χρήζει της πνευ- 

>οφής κα\ τής αρίστης ΤΓολιτείας, ώστε έν συν- 

: τών καλών γΛομέ^Λ^ν αυτήν, άχείρωτον λοι- 

τήναι ταϊς έπ'.βουλαΐς του πονηρού. 

Ικάστην τοίνυν τήν ήμέραν ταύτης τήν Ισχυν 

ώμεθα, χα\ έαυτοΰς διερευνώμενοι μηδέποτε 

εν κα\ λογοθέσιον έαυτοίς ποιώμεν, κα\ τών 

ον, κα\ τώ*; εξαγομένων, τί μέν χρησίμιος 

θα, τί δέ άργδν ^ήμα προηνέγκαμεν, κα\ πά- 

I τών έ7:ο)φελών διά τής ακοής εις τήν ψυχή ν 

εν, τί δΐ τών βλάπτΐΐν δυναμένων πάλιν εις 

ηνέγχαμεν. Και τή μέν γλώττη κανόνας τ».- 

;3ους έ-'.Οώμχν, ώιτε πρότερον διαμα^υκα- 

ΡΙ ΓϋΙΙ). ιιηιΐδ έπανάγειν. ΜογοΙ. έίτάγίΐν. 
Ο ιη.<«. τινός σφόδρα παρατυρ. 
ϊΐ ηΐ'ίΙπΟΓ ηΐΝίϊ. ωΐλεν ταπεινότεροι, ίχανοί. ΑΠΟΗΙΚΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 46 

σΟαι* τά (βήματα, κα\ οΟτω προφέρειν τους λόγους• 
τήν δ« διάνοιαν παιδεύωμεν μηδέν προΐεσΟαι τών βλα- 
βερών, άλλα κ&ν ξξωθέν τι έπεισφέρηται τοιούτον, τού- 
το ως περιττδν κα\ βλάπτειν δυνάμενον άποσείεσΟαι, 
κάν ένδοΟεν τίκτητοιι, ταχέως αύτδ φυγαδεύε ιν τφ €ύ- 
σεβει λογισμφ, κα\ μή -νομίζωμεν τήν άσιτίαν μόνον 
τήν μέχρι τής εσπέρας άρκε?ν ήμΤν πρδς σωτηρίαν. Ε{ 
γάρ Ίουδαίοις τοις άγνώμοσιν (λεγεν ό φιλάνθρωπος 
ΔεαΤπότης διά του προφή-ϋου • Ίδβϋ έτη έ€ιδομή%οτψα'• 
μη νηστείαν νετηστεύκατέ μοι; Καϊ έάν ^άγητεκάί 
χίη\τε, ούχ ύμεΐς έσΟΙετε καϊ πίνετε ; Τάδε Λέγει 
Κύριος Λαντοκράτωρ * χρ/μα δίκ€ίΐοτ 9φΙηηε^ Μίή 
^Χεοτ καϊ οΙκτ4ρμΙν^κοιεΤψε'ί»αστοςψετά χου αΛψ 
σΙον αντού, καϊ χή(>(χν, καϊ άρφατδν^ καϊ ηρϋσήΛυ• 
τον, καΙ χέϊ'ητα μϊ\ καταδυναστεύετε^^ καϊ κακίατ 
έκαστος μετά του άδεΛ^ού αυτού μη μ>*ησικακεΙτ<Ά 
έν ταΤς καρδίαις υμών, ΕΙ τοίνυν έκείνοις ^^Ζς έπ\ τ|| 
σκι^ παρακαθημένοις, κΐ\ τψ σ^ότφ τής πλάνης προσ- 
ηλωμένοις, ουδέν δφελος άπ^ τής νηστείας μόνης έγ(- 
νετο, μή ταύτα κατωρθωκόσι, χαι τήνκακίαν-τήν πρ^ 
τδν πλησίον έκ τής καρδίας έξορίσασι, ποίαν έξομεν 
ήμεΐς άπολογίαν οι τά .μείζονα απαιτούμενοι, κοι\ ο6 
ταΰτα μόνον ποιείν κελευόμενο<, άλλά.[3θ]'κα\ εχθρούς 
αγαπάν, κα\ εύεργετεϊν προσταΐτόμενοι ; κα\ -τί λέγϋΐ, 
εύεργετεΤν ; εΟχεσΟαι μέν ουν υπέρ αυτών, χοΐ\ 'τδν 
Δεσπότην παρακαλειν, κα\ ικετεύειν εΙς τήν υπέρ τού^- 
των κηδεμονίαν ; Τοΰτο γάρ ήμΤν μάλιστα πάνΤαιν έ« 
εκείνη; τ}) φοβ^ρ^ί προστήσεται ήμέρ^, 3βα\ δαπάνη .με- 
γίστη Εσται τών ήμ?ν ήμαρτημένων, έάν ο&ΐω 4(ρ6ς 
τους Ιχθρωδώς πρδς ήμά; Ιχο^/τας διακείμεθα. ΕΕ γάρ 
^α\ μέγα έστ\ σφόδρα τδ έπίταίγμα, άλλ" έάν τδ Ικ- 
αθλονέννοήσης τδ κείμενον τοις τούτο κα^ρ^^σιν, ο{ρδέν 
δλως φανείται, κάν σφόδρα μέγα |ζ. Τί δέ τουτό έστιν^ 
^Εάν τούτο χοίήσητε^ φησ\ν, δμοια έσεσθε τού Πατρός 
ύμώτ,τού έν το7ς ούρανοΤς. ΚαΙ ινα σαφέστερον ήμίν 
τδν λόγον τίοιήση, έπήγαγεν, "Οτί τόν ήΜον αυτού 
άνατέΛΛει έπΙ πονηρούς καϊ αγαθούς, κάΙ βρέχΗ 
έχΐ δικαίους καϊ αδίκους. Μιμξ γάρ, φησ\, 3ίατά δύ- 
ναμιν άνθρωπίνην τδν θεόν. Καθάπερ γάρ έκεΖνος ο& 
δικαίοις μόνον τ^ν ήλιον ανατέλλει, άλ).ά 'ααλ τοίς τά 
πονηρά έργαζομένοις, χα\ τδν ύετδν κα\ τους ετησίους 
βμβρους ού τοις άγαθοίς μόνον χορηγεί, άλ).ά καΐ "τοΤς 
πονηροΤς* ούτω κα\ συ, έάν μή μόνον τοΟς αγαπώντας 
αγαπάς, άλλα κα\ τους έχΟρωδώς πρδς σέ διακειμένους, 
κατά τήν δύναμιν τήν σήν τδν Δε^πόϊην μιμ^} τδν σόν. 
Είδες πώς είς τήν άνωτάτω κορυφήν ανήγαγε τδν ταύ- 
την κατορθουν δυνάμενον τήν άρετήν; 'Αλλά μή τδ δυσ- 
χερές μόνον έννόει του πράγματος *, άγαπτ,τέ, άλλα 
ιτρότερον άναλογίζου κατά σαυτδν, δσης μέλλεις άξιοΟ- 
σθαι τής τιμής • κα\ ή τής τιμής ύπόθεσις τδ βαρύ κα\ 
φορτικδν κουφών σοι κατασκευαζέτω. Ού γάρ οφείλεις 
χάριν είδέναι, δτι άφορμήν ευρίσκεις διά τής είς τδν 
έχΟρδν ευεργεσίας άνοιγήναί σοι τής πρδς τδν 8εί*ν 
πα^όησίας τάς ^ύροίς, καΐ τών ήμαρτημένων σοι τήν 
δαπάνην έργάσασθαι ; *Λλλ' Γσως επιθυμείς άμύνασθαι 
τδν έχΟρ^^ν, κα\ τδν κακώς σε διατιθέντα τ<:?ς Γσοις 
περιβαλεϊν ή κα\ μείζοσι; Κα\ τί πλέον έκ τούτου 
Ισται, δταν μετά του μηδέ δνησίν σοί τίνα γίνεσΟαι, 
και εύθύνας μέλλεις υπέρ τούτου ύπίχειν έν τώ φοβερώ 
έκείν(ι> δικαστηρίφ, ώς τους ύπ' αύτοΰ τεΟέντας νόμους 
παραχαράξας; Είπε γάρ μοι, εΐ βασιλεύς τις τών έτΛ 

Α δβνίΐ. διβμηρυχάσ<)αι. ΟοίβΙίη. διαμαρυχδσΟαι τδν λόγον ., 
τους λογισμούς. 151(1. δβνΐΙ. ΙθΚΡη(1υπι ριιίαΐ προσίεσΟαι, ίίβίΐ 
ΓΡΓίατη^ηΙ οιηηΊ» οχοιηρΙβΠΛ. Μον, τούτο ώςττεριττόν,οΐο. δϊ- 
νίΐίηπι βθί}ΐιίϊηιΐΓ. ΜογοΙ. ταντα ώς περιττά, οΙο. 

•^^ΙΓ. 1)ιΙ)Η:ι. Ε(ΐ€5αΙυΓ καταονναστίύητε βΐ μντ.σιχκκήτβ. 
ΜογγΙ. μ*οΓ,σικ«χίΐτε. 

ί ϋπιη-5 ΓοΓβ τοϋ πρίγματο;. ΑΊί του προσ-.ί:νμΑτ•>ς. 1.» ΙΝ ΟΑΡ. Ι ΟΕΝΕδ. ΠΟΜΙΙ.. IV. 14 τους τήν Έβραίί^ν γλώτταν ήσκημένους», άλλα καΐ 
πίντας τους τ^ν οίχουμένην οίχοΰντας την εξ αυτών 
ώφέλειαν χαρπώσασΟαι. Κα\ τ^ βή θαυμαστών χαΥ πα- 
ράβοζον, δτι ου των τα Ιουδαϊκοί φρονούντων τις τήν 
σπουδην ταύτην έποιήσατο, άλλ' άνήρ τοΓς εΕδώλοις 
ΐτροστετηκώ;, χαι απεναντίας τϊ) Ορησχε{α διακείμενος. 
Τοιαύτα γάρ έστιν άπαντα τά ύπ6 του Δεσπ^του του 
ημετέρου οικονόμου μένα• άε\ διά των εναντίων αΟξει 
τά της αληθείας προττάγματα. Ταύτα δΙ ούχ απλώς 
δ:ηγησάμην έπΙ της υμετέρας Αγάπης, άλλ' ίνα εΐδένοι 
Ιχητε, δτι ού ταύτί^ τ^ γλώτττ), τζ ήμετέρςι λέγω, άλλα 
τί( Έβραΐδι ήταν βτυντεΟειμέναι. Αέγουσι τοίνυν οΐ την 
γλώτταν έχείνην ακριβώς ήσκημένοι *», τ6 του ούρανοΟ 
6νομα πληθυντικώ; καλεΐσθαι τζαράί τοΤς Έβραίοις, κα\ 
τοϋτο και οΐ την Σύρων γλώτταν επισταμένοι συ νομό- 
λογουσι. Κα\ ουκ &ν τΐί εΓποι, τη γλι?>ττΓ„ φησι, τϊ) 
παρ' αύτοΤς, ό ουρανός, άλλ' οΐ ουρανοί. Διά τούτο 
τοίνυν ούτω; ειρηται τ6 υπ^ του μαχαρ;Όυ Δαυίδ 
είρημένον, 0/ ουρανοί των νίφανώτ, ούκ έπειδ^^ πολ- 
λοί ε ίσιν οΐ ουρανοί• ουδ^ γάρ τοϋτο ήμας έδίδαξεν ό 
μακάριος Μωΰσής• άλλ' άπειδή σύνηθες ττ) γλώττη τών 
Εβραίων οΟτιος όνομάζειν του τ^^ν έννς προσηγοοίαν 
πληθυντ•κώς • έπεί εΐ πολλο\ ήσαν, ούκ αν παρέλειπε 
τ6 Πν.Ομα τ6 άγιον μ/; διά της γλώττης του μακαρίου 
τούτου προφήτου διδάζαι ήμ5ς κα\ τών άλλων τήν δη- 
μιουργίαν. Ταύτα ακριβώς κατέχετε, παρακα}.ώ, ϊνα 
δύνησΟε επιστομίζειν τους εναντία τ^ Έκκλησί^ δό- 
γματα έπεισφέρε.ν « βουλομένους, κα\ είδητε μετά 
ασφαλείας τών έν ταις Οείαις Γραφαίς κειμένων τήν 
^ύναμιν. Διά γάρ τούτο και συνεχώς ενταύθα παραγί- 
νισΟε, κα\ ήμεΐς πυκνότερον τήν πρ?)ς υμάς δ:δασκα- 
Αίαν ποιούμεθα, 7να πάρε σκευασμένοι ήτε παντί τψ 
αίτοΰ•/τι υμάς διδδναι λδγον «>. Άλλ' έπ\ τήν άκο/ου- 
Οίαν έπανέλθωμεν, εΙ δοκει. ΚαΙ έχάΛεσβτό θεός, φη^^ 
γΛ στερέωμα ούρανόν, Καϊ ειδετ ό θεός δτι καΛόν, 
Σχ<$πει πόση τών (βημάτων ή συγκατάβασις διά τήν 
άσΟίνειαν τήν άνΟρωπίνην. ΚαΟάπερ γάρ έπ\ τού φω- 
τός 'ίπεν, Είδεν δτι κα,Ιυν^ ούτω κα\ νύν έπ\ τού ου- 
ρανού, ήτοι τού στερεώματος, Καϊ εϊδετ^ φησ\ν, ό 
θε*)ς δτι ?ΐαΛί^^^ διδάσκων ήμας διά τούτου τ6 κάλ- 
λος αυτού τό αμήχανων. Τίς γάρ ούκ άν έκπλαγείη και 
Οαυμάσειεν, δτι έν τοσούτω χρόνο) άχμαΐον διετή ^^η σε 
το κάλλος, καΐ δσί^) πρόεισιν ό χρόνος, τοσούτφ καΐ τδ 
κάλλος επιτείνεται; Τί γάρ ώραιότερον 1^7) γένοιτ' άν 
τού παρά τού δημιουργού τδν έπαινον δεξαμένου ; ΕΙ γάρ 
ήμεις άνθρωπου έργον όρώντες άπηρτισμένον, Οαυμά- 
ζομεν τό σχήμα, τήν Οέσιν, τό κάλλος, τήν άναλογίαν, 
τόν ^υΟμόν, τά άλλα άπαντα, τδ ύπδ τού Θεού δημιουρ- 
γηΟΙν πώς άν τις κατ' άξίαν έπαινέσειε, κα\ μάλιστα 
όταν και αυτού τού Δεσπότου τόν έπαινον δέςητα•. ; 
Τούτο γάρ διά τήν ήμετέραν συγκατάβασιν εΓρηται, και 
δ•|ει αυτόν έφ' έκαστου τών γινομένων τούτο λέγοντα, 
κα\ προαναιρούντα τήν τόλμαν τών μετά ταύτα μελ- 
λόντων τήν οίχείαν γλώσσαν άκοναν κατά της τού Θ£θύ 
δημιουργίοις, κα\ λεγόντων, διά τί τό κα\ τό γέγονε ; 
Τους ταύτα τοίνυν έπιχειρούντας λέγειν προαναστέλλων 
φησί• Καϊ εΤδετ ό θεός δτι καΛύν. "Οταν δΐ άχού- 
ν^ς «, δτι ειδεν ό Θεός, κα\ έπήνεσε, Οεοπρεπώς νόει τό 

" Τίη θί*Ιο ΙΏΜ. θΐ ί^»νίΙ. βΐ ΜοΓβΙ. νηρο χεχτημένου;. 

*> ϋϋρπι ήσχημένοι. ΜοΓβΙ. χεχτημενοι. ΙιιΐΓβ ίΐυυ ηι«ίί. δανΐΙ. 
ίίι ηΐ3»•κ. "^ί^ ϊύραν γλώτταν. 

*^ ΛΙ'ηιιοί πι»». έπεισφέρίΐν.δ^τίΙ. έπι^έρειν. ΜογρΙ. είσφέρειν. 

•ί ^^.Ίν^|. Οαά; διδόναι λόγον. Ιη ΜπροΙ. διζόναι όβββί. 

* Ί π•8 ηιί«. 01 (.«ΜκΙΐη. τού; ταΟτα νύν έπιχειοίίν λε'γτντας 
τ.ρ'*οιναστί»ων δτχ^ ούν άκούττ;;;. 

Ρατηοι.. ϋη. ΙΑ'Λ, (5ηΟΙν. κα\ ώς εικός έπ\ Θεού. Ό γάρ ηαραγαγών, καΐ 
ιί^Χν ή δημιουργήση, ήπίστατο τού δημιουργούμενοι 
τό κάλλος* άλλ' επειδή άνΟριυπους ημάς βντας, καλ 
τοσατύη άσΟενείςι ΤΓε ρ '.βεβλη μένους ούκ ένήι έτέρ<ύς 
άκούσαι, διά τούτο παρεσκιύαιε του μακαρίου π;^οφή- 
του τήν γλώτταν, τ?1 παχύτητι τούτων χρήσασΟαι τών 
(βημάτων προς διδασκαλίαν της τών ανθρώπων φύσεως, 
ε'. "Οταν τοίνυν άνατείντ,ς τόβμμα, κα\ Οεάσητού ου- 
ρανού τό κάλλος, τό μέγεθος, τήν χρείαν, τότε εντεύθεν 
έπ\ τόν δημιουργόν άνάοραμε, καΟάπερ σοφός τις Σλε- 
γ^ν ' ^Κκ γάρ μεγέθους καϊ καΛΛονης κτισμάτωτ 
άταΛόγως 6 γενενιονρι^ς Θεωρείται. Και σχόπει τοδ 
Δεσπότου σου τήν δύναμιν, δση τι; έστΙ, και έκ της 
τών στοιχείων τούτων δημιουργία;. Ό γάρ ευγνώμονα 
ψυχήν έχοίν, εί βουληΟείη καΟ' 5καστον τών δρωμένων 
διερευνασΟαι• κα\ τί λέγω καΟ' Ικαστον τών γινομέ- 
νων '; τήν οίκείαν μόνον διάπλασινέάν ακριβώς βουληΟ!| 
διασκέψασθαι, δψεται κα\ διά τών μικρών τούτων τήν 
άφατον κα\ άνεκδιήγητον τού Θεού δύναμιν. Ει δ* τά 
δρώμενα Ικανά διδάξαι τό μέγεθος της τού δημιουργού 
δυνάμεως, έάν κα\ έπ\ τάς αόρατους δυνάμεις ΓλΟης, 
και τόν λογισμόν άνατείνης έπ\ τάς τών αγγέλων στρα- 
τιάς, τών αρχαγγέλων, τών άνω δυνάμεων, τών θρό- 
νων, τών κυριοτήτων, τών άρχων, τών εξουσιών, τών 
ΧερουβΙμ, τών £εραφ\μ, ποία διάνοια, ποίος λόγος αρ- 
κεί έξειπείν τήν μεγαλωσύνην αυτού τήν άνεκδι.^γη- 
τον ; Εί γάρ Δαυίδ ό μακάριος προφήτης τών δρωμέ- 
νων τήν διακόσμησιν καταμαΟών έβόα λέγων, *Ως έμ^• 
γαΛύτΟη τά έργα σον. Κύριε• Λώτα έτ σο-^ίί^. έχοΐψ 
σας• άνήρ τοσούτου Πνεύματος ήξιο)μένος, κα\ τά 
άδηλα κα\ τά κρύφια της σοφίας αυτού μαΟεΓν κατ- 
αξιωθείς, τί άν εΓποιμεν ημείς, οί γη καΐ σποδός δντες, 
κα\ διηνεκώς όφείλοντε; κάτω κύπτειν, κα\ έχπλήτ- 
τεσθαι τού τών απάντων Δεσπότου τήν άφατον φιλαν* 
θρ(υπίαν; Κα\ τί λέγω τόν προφήτην; Ό γάρ μακά• 
ριος Παύλος, ή ούρανομήκης εκείνη ψυχή, ό σώμα πε- 
ρικείμενος, κα\ ταίς άσιομάτοις δυνάμεσιν άμιλλώμ»- 
νος, ό έν γ?5 βαδίζων, και [28] τί^ προΰυμί^ι τόν ουρανών 
ΤΓεριπολών, εΙς μέρος έν τι τών οικονομιών ιού θεού 
έμπεσών (τό κατά Ιουδαίους και "Ελληνας λέ^ω, χα\ 
πώς οι μίν έξεβλήθησαν, οΐ δέ άντεισήχΟησαν), καϊ ?••.α- 
πορήσας και ίλιγγιάσας άνέκραξε μέγα βοών, κα\ λέγων, 
"Ώ βάθος πΛοντον καϊ σοφίας καϊ γ^^ώσειος θεον, ώς 
άνεξ,ερεύϊηγτα τίι κρίματα αντον, καϊ άνεζ/•/τΙαστοι 
αΐ όδοϊ αϋτον. Άλλ' ενταύθα ήδέως έροίμην τους τήν 
τού Υιού τού Θεού γέννησιν περιεργάζεσΟαι τολμώ*/- 
τας, καΐ τού αγίου Πνεύματος τήν άξίαν καθαιρείν έπι- 
χειρούντας • πόθεν ύμίν, είπ<*. μοι, της τοσαύτης τόλμης 
ήπροπέτεια; άπό ποίας παροινίας ^ εις τοσούτον μα- 
νίας έξωκείλατε; ΕΙ γάρ Παύλος δ τοσούτος, κα\ τηλι- 
χούτος, τά κρίματα αυτού, τούτ' αστι, τάς οΙκονομίας, 
τάς διοικήσεις, άνεξερεύνητά^φησιν είναι, κα\ ούκ εΐπεν 
ακατάληπτα, άλλ' ανεξερεύνητα, ώστε μηδ^ έρευναν 
έπιδέξασθαι»», κα\ ανεξιχνίαστοι, φησιν, αΐ όδο\ αυτού, 
πάλιν τό αυτό λέγων, οδούς τά προστάγματα καλών κα\ 
τάί έντολάς, πώς ύμείς αυτήν τήν ούσίαν τού Μονογε- 
νούς περιεργάζεσΟαι τολμάτε, κα\ τού αγίου Πνεύματος 
τήν άξία>Γ έλαττούν τό γε καθ' υμάς; Όρατε. άγαπη- 
το\, δσον έστ\ κακόν τό μή προσέχε-.ν μετά άκριβίίας 
τοίς έν τί) θεία Γραφτή κειμόνοις. Ούτοι γάρ εΐ τά άπό 
της θεία; Γραφής διδάγματα μετ' ευγνωμοσύνης έδέ- 
χοντο, κα\ μή τά άπό τών οικείων λογισμών είσέφερον, 

^ βθ|;. υηυβ τών δρωμένων. 

^ (,οίΗΐΐιι. παροιν(αζ. ΑΙϋ παρανοία;. η δ. ΙΟΛΝΜδ ΟΗΠΥδΟδΤΟΜΙ ούχ &ν (ΐς τοσαυτην ανοιιν έτ^^άπησαν . 'Αλλ" ήμεΙς 
ού^ ούτω παυ^ώμεΟα τ3[ άτ:^ τη^ θείας Γ(>αφής αύτο^ 
ένηχοΟντβί, κα^ τάζ εαυτών άκοά; άτ^τειχίζοντες τοΤ; 
όλεΟρίοις αυτών βιδάγμαιιν. 

ς'. Άλλ' ούκ οίδα ταυ; τυάλιν ύπ?> της |^ύμ^»? τοΰλό^ου 
εΙς ταΰτα έξενεχΟέντες, της ακολουθίας έξεπέσαμεν 
ίι6 πάλιν έπαναγαγείν» δεί τδν λόγον έπι τλ πρότερα. 
ΚαΙ έίίάΜσε^ φησιν, ό θεός τό στερέωμα ούρανότ^ 
χαϊ εϊδετ ό θεός δη κοΛόν. ΚαΙ έγένετο έσχέρα, 
καϊ έ)'ένετο ^ρωΓ, ήμερα δευτέρα, ΈπιΟεΙς τήνπροσ- 
ηγορίαν τψ στερεώματι, κα\ έπαινέσας τ6 γεγον6ς, 
τέλος έπίΟηκε τ?| δευτέρι ήμίρ^, χα£ φησι • Καϊ έγέ- 
τετο έσΛέρα, καϊ έγένετο ΛρωΓ, ήμερα δευτέρα, ΕΙ- 
βες πώς μετά ακριβείας ήμάίς διδάσκει τΐ μέν τέλος τοΟ 
φωτδς έσπέραν καλών, τ6 δέ -δέλος της νυκτός πρωίαν, 
κοΛ ήμέραν τ6 πδν προ^αγορεύων, ώστε μή πλανάίτθαι 
ήμ3ί;, μηδ^ νομίζειν •τήν έστιέρχ; τέλος εΤναι της ημέ- 
ρας, άλλ' εΐδέναι σαφώς δτι αμφοτέρων τ6 μήκος μίαν 
ήμέραν πληροΤ; Κα\ ή μέν εσπέρα τέλος του φωτδς &ν 
δικαίως λέγοιτο, ό δέ δρθρο;, τουτ'έσιι, τδ τέλος της 
νυκτδς, πλήρωμα της ημέρας. Τοΰτο γάρ βούλεται δη- 
λουν ή θεία Γραφή φάσχουσα, Καϊ ^νετο έσαέρα^ 
χαϊ έ)'ένετο πρωί, ήμερα δευτέρα. Τάχα ε2ς πολύ μή- 
■χος τδν λ^.γον έξετείναμεν, οΟχ έκάντες, άλλ' ύπ' «ύτής, 
ώς αν εΓποι τις, της τών λόγων ακολουθίας, χαθάπερ ύπδ 
χειμά^^υ τινδς σφοδρότατου τταρασυρέντεςΐ». Κα\ τού- 
του δέ ύμε?ς αΓτιοι, οΐ μεθ* ήδονης άκούοντες τών τεαρ* 
ημών λεγομένων. Ουδέν γάρ ούτω δι&γείρειν δύναται 
τδν λέγοντα, κα\ είς πλείονα εύπορίαν άγαγίΓν νοημά- 
των, [^9] ώς ή τών ακροατών προθυμία. Κα\ ώσπερ οΕ 
άναπετΓτωκέτε; κα\ (Ράθυμοι άκροατα\ και τδν λέγειν 
6υνάμενον όκνηρότερον απεργάζονται• ούτως ύμείς 
διά τήν του Θεού χάριν, κάν αυτών τών λίθων ώμεν 
άφωνότεροι*, ίκανο\ τυγχάνετε τήν ήμετέραν νωθείαν 
διεγεΖραι,κα\τδνΟπνον ά7;οτινάξαι, κχ\ βιάσασθαι εΐ7:«Τν 
τι τών ύμΐν χρησίμων κα\ είς τήν ύμετέραν οίκοδομήν 
συντεινόντων. Έπε\ ου ν τοιούτοι τυγχάνετε θεοδίδα- 
χτοι δντες, δυνάμενοι, χατά τδν μακάριον Παυλον, χαι 
&λλου; νουθετεΤν, φέρε παρακαλέσωμεν υμάς, εΐ -χαί 
ποτέ άλλοτ:, κατά τί>ν της νηστείας καιρδν,^ολλήν τί)ς 
αρετής τήν κατά θεδν πρδνοιαν ποιήσασθαι, κα\ μή 
προσκορής ύμΤν 6 λόγος γένηται, εί καθ* έκάστην ήμέ- 
ραν ύμΐν περ\ τών αυτών διαλεγόμεΟα * τά αυτά γάρ 
λέγειν έμο\ μέν ουκ όκνηρδν, κατά "ίδν μαχάριον Παυ- 
λον, ύμΙν δέ ασφαλές. Δείται γάρ ημών ή ψυχή (δ^Ου• 
μος ούσα συνεχούς τής ύπομνήσεως. Κα\ καΟάπερ τδ 
σώμα τοΰτο καθ* έκάστην ήμέραν δειται της σωματικής 
τροφής, ώστε μή είς πολλήν άσΟένειαν έμπεσ2>ν άνενέρ- 
γητον χεΐσθαι • ούτω δή κα\ ή ψυχή χρήζει της τυνευ- 
μβτικής τροφής κα\ τής αρίστης ΤΓολιτείας, ώστε έν συν- 
ηθεί^ τιν\ τών καλών γΛομένην αυτήν, άχείρωτον λοι- 
πδν κατατυηναι ταϊς έπιβουλαΐς του πονηρού. 

ζ'. Καθ' έκάστην τοίνυν τήν ήμέραν ταύτης τήν Ισχΰν 
περιεργαζώμεθα, χα\ εαυτούς διερευνώμενοι μηδέποτε 
διαλείπωμεν* κα\ λογοθέσιον έαυτοίς ποιώμεν, κα\ τών 
είσαγομένιον, χα\ τώ*; εξαγομένων, τί μέν χρησίμίος 
έφθεγξάμεΟα, τί δΐ άργδν ^ήμα προηνέγκαμεν, κα\ πά- 
λιν, τί μίν τών ΐ7:ο)φε>νώνδιάτης ακοής είς τήν ψυχήν 
εί^ηγάγομ^ν, τί δΐ τών βλάττυ^ιν δυναμένων πάλιν είς 
ταύτην είσηνέγχαμεν. Και τ!( μέν γλώττη κανόνας τι- 
νάς κα\ ορο'ΰς έ:τ:θώμεν, ώιτε πρότερον διαμα/νυκα- 

• ϋοίπϋη. ΓΙ ΓϋΙΙ). ιιηπί» έπανάγειν. ΜογοΙ. έπάγειν. 
1> (^ιιΐιιςυο ιπί^^. τινός σφόδρα παρχσυρ. 

• ?>3Ι\.Μ> βΐ ηυβΙπΟΓ ηΐΝίϊ. ώι^ϊν ταπεινότεροι, ξχανοί. ΑΠΟΗΙΚΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 46 

σΟαι* τά (βήματα, 3τα\ ούτω τιροφέρειν του< λόγους• 
τήν δΐ διάνοιαν παιδεύωμεν μηδέν προΐεσΟαι τών βλα- 
βερών, άλλα κ&ν ξξωθέν τι έπεισφέρηται τοιούτον, τού- 
το ώς περιττδν κα\ βλάπτειν δυνάμενον άποσείεσθαι* 
καν ένδοΟεν τ^κτηται, ταχέως αύτδ φυγαδεύε ιν τφ •ύ• 
σεβει λογισμφ, κα\ μή -νομίζωμεν τήν άσιτίαν μόνον 
τήν μέχρι τής εσπέρας άρκε?ν ήμϊν πρδς σωτηρίαν. ΕΕ 
γάρ Ίουδαίοις τοις άγνώμοσιν έλεγεν ό φιλάνθρωτοος 
Δεσπότης διά του προφήτου • Ίδ&ϋ £τη έβδομήκοττα"• 
μη νηστείαν νετηστεύκατέ μοι; Καϊ έάν ^άγητεκαΐ 
χΙιη\τε, ούχ ύμεΐς έσθίετε καϊ πίνετε ; Τάδε Μγει 
Κύριος παντοκράτωρ * κρίμα δίκαιον ^Ιναζε^ κιή 
^Χεοτ καϊ οίκηρμόν ΐπαέΐτε'ίκαστοςψετά του χΛψ 
σίον αΐ'Τον, καϊ χ)}ρατ, καϊ όργανον, καϊ-προοΊΊ^ν" 
τον, καΙ πέϊ^τα μη καζ€ΐδνναστεύετε^, καϊ κακίατ 
έκαστος μετά του άδεΛ^οϋ αύτοϋ μη μ^^ησικακείτΦ 
έν ταΐς καρδίαις υμών, ΕΙ τοίνυν έκείνοις -τ^ϊς έπ\ τ^ 
σκι^ παρακαΟημένοις, κα\ τψ σ^ότφ τής πλάνης προσ- 
ηλωμένοις, ουδέν δφελος άπδ τής νηστείας μόνης έγ(- 
νετο, μή ταΰτα κατωρθωκόσι, ^αί τήνχαχίαν^ν πρδς 
τδν πλησίον έκ τής καρδίας έξορίσασι, ποίαν έξομεν 
ήμε?ς άπολογίαν οί τά .μείζονα απαιτούμενοι, χοΐ\ ο6 
ταΰτα μόνον ποιεΤν χελευόμενο<, άλλά.[5θ]'χα\ έχθροΟς 
αγαπάν, κα\ εύεργετειν προσταιίτόμενοι ; χα\ -τί λέγω» 
εύε|>γετεΤν ; εΟχεσθαι μέν ούν υπέρ αυτών, χοΐ\ τδν 
Δεσπότην παρακαλείν, κα\ Εκετεύειν εις τήν υπέρ τού- 
των κηδεμονίαν; Τοΰτο γάρ ήμΤν μάλιστα πάντων έ« 
έχείντ^'τ}) φοβερά προστήσεται ήμέρςι, χα\ δαπάνη .με» 
γίστη Εσται τών ήμΙν ήμαρτημένων, έάν 4>0τω πρ6ς 
τους Ιχθρωδώς πρδς ήμά; Ιχο*/τας διαχείμεθα. &Ε γάρ 
^α\ μέγα έστ\ σφόδρα τδ έπίταγμα, άλλ" έάν τδ Ιπ- 
αθλονέννοήσης τδ κείμενον τοις τοΰτο κατορθοΰ^ιν, ο{ρδέν 
δλως φανείται, καν σφόδρα μέγα ζ. Τί δέ τοΰτό έστιν•; 
^Εάν τοΰτο ποίήσητε, φησ\ν, όμοιοι έσεσθε του Πατρός 
υμών, του εν το7ς ούρανοΐς. ΚαΙ ινα σαφέστερον ήμίν 
τδν λόγον ποιήση, έπήγαγεν, "Οτι τδν ήΛιον αϋτοΰ 
άνατέ,ΐΛει έπϊ πονηρούς καϊ άγαΰούς, κάί βρέχει 
έπϊ δικαίους καϊ άδικους, Μιμϊ) γάρ, φησ\, >Λιτά δύ- 
ναμιν άνθρωπίνην τδν θεόν. Καθάπερ γάρ εκείνος ο& 
δικαίοις μόνον τδν ήλιον ανατέλλει, άλλα 'καΐ τΰΐς τά 
πονηρά έργαζομένοις, χα\ τδν ύετδν χα\ τους ετησίους 
^μβρους ού τοϊ; άγαθο?ς μόνον χορηγεί, άλ).ά «αί τοΤς 
πονηροις• ούτω χα\ συ, έάν μή μόνον τοίίς αγαπώντας 
αγαπάς, άλλα κα\ τους έχΟρωδώς πρδς σέ διακειμένους, 
χατά τήν δύναμιν τήν σήν τδν Δεσπότην μ%μ|| τδν σόν. 
Είδες πώς εΙς τήν άνωτάτω κορυφήν ^ήγαγε τδν ταύ- 
την ^ατορθοΰν δυνάμενον τήν άρετήν; Άλλα μή τδ δυσ- 
χερές μόνον έννόει τοΰ πράγματος ^ αγαπητέ, άλλα 
πρότερον άναλογίζου κατά σαυτδν, δσης μέλλεις άξιοΰ- 
σΟαι τής τιμής • κα\ ή της τιμής ύπόθεσις τδ βαρΰ χαί 
φορτικδν κοΰφόν σοι κατασκευαζέτω. Ού γάρ οφείλεις 
χάριν είδέναι, δτι άφορμήν ευρίσκεις διά τής εις τδν 
έχΟρδν ευεργεσίας άνοιγήναί σοι τής πρδς τδν Θεδν 
πα^όησίας τάς ^ύρΛς, καΐ τών ήμαρτημένων σοι τήν 
δαπάνην έργάσασθαι ; *Λλλ' Γσως επιθυμείς άμύνασθαι 
τδν έχΟρ^,ν, κα\ τδν κακώς σε διατιΟέντα τίΤς Γσοις 
περιβαλείν ή κα\ μείζοσι; Κα\ τί πλέον έκ τούτου 
έσται, δταν μετά τοΰ μηδέ δνησίν σοί τίνα γίνεσΟαι, 
και εύθύνας μέλλεις υπέρ τούτου ύπέχειν έν τώ φοβερώ 
έκείνΐι• δικαστή ρίφ, ώς τους ύπ' αύτοΰ τεΟέντας νόμους 
παραχαράξας; Είπε γάρ μοι, εΐ βασιλεύς τι; τών έτ^ 
τους 

ΓΡΓίατη^ιιιΙ 

νΐΐίιιιη 80ί}ΐΠϊηιΐΓ. ΜοΓβί. ταΰτα ώς περιττά, ο Ι ο. 

' }^^^ 1)ιΙ)Η.ι. Ε(Ϊ€5αΙϋΓ καταονναττίύητε βΐ μντ.σιχβκήτε. 
ΜογγΙ. μ^/ησικαχειτε. 

ί ϋπιην5 ΓοΓβ τοΰ πράγκατο-. ΑΊί τοΰ προσ'άγμΑτος. «9 ΙΝ €ΛΡ. 1. €ΕΝΕ$. ΒΟΧΙΙ. ΙΙΤ. η«αΐι<|ΜΑΐη ίο Ι&ηίαη νοιιίδβτηΐ αιηοπίΐ^ιη. ^|ι1 ηο$ 
•Ν^ιμίφ 5ΐ€ ιοοβδοη^υβ <1ίνΊηχ δΰΐ-φίαπυ /05Γιηί)0ηί9 ίικ«ΐΜ 

είπιιαβ οΙ^Μρίτο. 

1118 κι 1ια!€ €;ν]6€ΐί 81111^05 , «1 μ ο^ίοχίιι ΰχ,ϋίϋίιηιΐΒ : 
ίιΚΐΟ ιΐϋπιη) Α(1 ρτιοτα Γοϋφ^ιΙ ^γι}|η>• £< νο€ανίί , α\1 , 
#>4*ιι• βπΛαιηύηΐηΜ ϋοΗκΜ , α Μίί Βΰΐα ηαοά βαα 
^ΗΗΜ. Ει [αανίΛ «II νβιρη^^^ €ί (ααΗηί€9ί ηίαηϋ^ άιη 
9€€ΜΗέΗ$. ΑρρυΗ3ΐί«Νΐο Ιηϋίΐα Γιπη3ίη6ΐΗο , «1 1»ιΐ(ΐ9ΐ!θ 
ορ<ΜΓ0, ίΐιιβιη ίπιροβαΐΐ ϋΐοί 86€ηιιιΙο, ϋΐιϋχίΐ : Ει (λ- 
αηΐΗ £9ί ν€Μρ€Τ€ , Η (α€ΐν^ «</ ιιιιιιι« , 4ί€$ $^€υηάη$. 
νίιϋ^ιί ςιοηΐ^ι (Ι(ΙΊ|(οιιΐία ρο8 ϋοοβΐ, βηοιη Ιιΐΰίβ νβ$ρο- 
ηηι νο€αιΐ9, <Η Ωικμι ηοοίίβ ομιιιο , 4Λ Αοΐυιη ίΐΐιι^ 
«ΙίύΜ , αΐ η€ (»*Γςιηα5 ηοβ , ιΐ(Η]α6 ρυΐβιηιΐ)» νββρβτΜη 
Γνιοιιι Φ8β6 ιϋ^, ^ οιαιιΊΓο^ο »ήαιη^8 μΐΓίιΐ8ΐ|ΐ^ 
8ρ:ιΐίιιηι ηηοφ (Ιί^ ίη)ρΙβΓ6? Ει τορβΓβ Ωιιβιη 1ικμ$ 
Γθ€ΐβ φΐίβ ιΐίχβπΐ, «»ιιο Μΐΐβιη, Ιιοο «:»ΐ,βη6ΐη 
ηοοίί», €0ΐηρΐ6ΐη6ηΐΐιΐΒ (1ί€Ί. Πθ€ βιιίιη ¥^1| (Ιίνίπα 
2&€ΓίρΐιΐΓ& ιηαιιΊΓββίΑΓο, ^Ίοβιΐδ : Εί (αείΗΐη €ίί ναρβτ^^ 
«ι /αγ/κικ ηί ΜαΜβ , βία κοηηιίια. ^οΠβ ρτοΠχίυ» 
βοηιιοιιοιη «χΙοη(ϋιηα.β, ιμιι ϋαΐ^ οροΓΑ , $6(1 »Ι^ φ5Α , 
«α ϋίχιτίι 4|Μί8ρί{ΐιη , νοίζΙΟΓοπι οοπ^ΰςιιοηΜβ » ^ιι»$ί 
ηρί(1ο ςΗοϋαιη Αΐηιιβ ,νί ,ϋΐβίπιοΐί. ΥοΒςμβ Ιιυ]α8.Γϋί 
€ηυ$3 05113,. φΐί ιοα^^ηρι οιιιη νο|ιιρΐ&ΐ6 4Η€ΐΑ «ο(Ιγ.ι 
αιιϋίΐί». ΝίΙιίΙ 611101 5ίϋ οΐ(θΙΙ:ΐΓβ ροΐοϋΐ 4!«ρπΐ^ ι «Ι 
86ΐι(6ηίί.ΐΓμιιι Ηΐα^ηοι οορίΑΠί ιΗί αΟβιτο, «Ι αυ• 
ιϋΐοηιη αίαα-ίι,αδ. Εΐ ςίοηΐ ^υρΊιιί <;1 «Μί^Ιββ αυ^ΙίωΓεβ 
«Ιΐ»ιη πιιι1(«ιη βίοςυιο ναΜίοπι Γ0«ΐ4ΐαιϋ £0|(ΐΝΐΝ'€ΐη : 
ίΐ• νοβ ρ^Γ Οοί ^α|ίαιη , θΐίαιηδί ιηυ(Ί €5$6ΐηυ5 ,ρίμβ 
φΐηιιι Ιηρίιίοβ *, ρο$56ΐί& υοΒίηιηι βΐηροΓβιη «ιηοικΙβ^Γύ, 
«ι 80ΐηιΐιιΐ6Ν(«αιη (Ιίβουίοτο , €θ|[βι*6φΐο ιιΐ (1κ:αιιιιΐ3 <» 
^ιιχ νοϋίβ €9ΐι4ΐ|€ΐ|ΐΚ , .61 μΙ .νοδίΓαιρ ΜβΓκίΚίοηοιη 
ροΓίίΜΐιΙ. ^ι10I|ί2ιιη .{^((ΜΠ^Ιοβ 65ΐί9γ.υΐροΐο 9 Ποο 
ιΙβοΐΊ , 61 866ΐιιΐ(1υιιι 1)6ΐαυιρ Γαυίιιιη , ροΐβδίίδ αΙΊοβ 
ιΐ(1ιιΚΜΐ6Γ6 (ΑοΜ. 15. 14) : &($£, οι^6^ς^2ιιηγι8.τ08,;|^ι ^ΐ 
ρ6τ ηηο(1 3Γιυ(]* ιηλΛίιΟΟ ρβΓ ]ρ4οιΓπ 46ΐηρτΐ8, π)^- 
Ιΐηϋπι ΙκϊΐΜ νίνοικίί οιΐΓ^ηι ςοΓ&ΙΙβ , ρ6€ Α^Ι ,νοΐιίβ 
ββηηο Γα8ΐίϋΊο$ιΐ5ι ςί φΐοΐΚΙίΰ (Ι6 6ί8(ΐ6ΐη .ΙθφΐιΐΓ.«ΐΓ : 
οηιΐοαι οηίιη ιΙίοβΓβ ηιίΐιί (|ΐ|Ηΐ6ΐη ηοη^ηγβ , β6€ΐιρ- 
<]ιιιη 1)6αΐαιη Ραιιιαι1^ νοΒίβ ααΐΰη Ιυΐυιη {ΡΙιΗίρρ. <5. 
1). 0;ΐΐ3 6ΐιίιη ΙΐλΙ)6ΐ αηίιη:ι ιιο:>ΐΓα, δθ£;ΐ|Ί8 ςαπο ί^ίι, 
Γθ:ιΓιιιιΐ{ΐ ρϋηιοιιίΓιοιιβ• Εΐ ,ΒίοοΙ οοτρυβ Ιιοο φΐοιί(|ί6 
ι>ριΐ8 ΙιηΙ)6(60Γ[ιβΓα1ί αΙίιηοΗΐρ, ηΙ ηβίη πιη(;ιιαπι .τ^α- 
Ιικϋπβηι ίη6Μΐϋΐι$, ηίΐιίΐ ϋιοςΓΟ ρθ8$4ΐ : ιΐα 61 αηίΐ03 ο|>|ΐ8 
ΙμΙμ4 βρίπΐιιαίί οΊΙκ) , οΐ ιιρίίιηΑ νίΐχ πκίοηβ , υΐ ίη 
ιχ•ιΐ8ΐΐ6ΐιιϋΊιΐ6ΐη α^ίηικιιη.ΐιοηοηιιη ρϋη'βηίοηβ , ίηνκΐ» 

Μΐ , 6ΐ Γ68Ί810Γ6 ρ085ίΐ ΙΟαΓί^ηί &08ΐί8 ίΐΙ8ί4Π8. 

7. ΜοταΙη αεΗοτίαΙΐο; ^ηάίη%μ}Ηη\Μη ηοη ρηάίτμΙ; 
φιφίΙαΜ^ΟΗΛΏΐ^ί ίψηιί€οηαη άΙΙΰ€ίΊο» — ΟιιοΓιιΙΊοί^^ιΙιΐΓ 

0*1118 νίΓΐΐΐΐΟΐη 0ρ(Τ0$66αΓ6ηΐ<ΐς, 61 1108 ίρδΑ8 ΟΧΑΐηίηΠΝ- 

1«*8 , ηιιΐϋίΐιηιη ϋοΓκίηιηυδ ; Γ3ΐιοη3τίιιιη ςιιοςιιβ ιιο1)ί8 
ΓοιιΓΐ6ίηιηιΐ8 γοτιιπι φι.τ ηοοίρίιηυβ, οΐ βοπιιη ηιι.τ οχ- 
)>6η(Ηιιιιΐ8 , (]ΐιί(!η:ιιη ιι4ί1ιΐ6Γ οΐ 1)606 ΙοςιιυΐΊ βίιηικ , 61 
ψ\ού βΐίο<«ηηι τ6Η>Μΐη ρΓοίηΙοπιηυ^. 61 ί(6ηιιη, (|ΝίιΙ 
.«ιίΐβ ρ6τα^Γ68 ίιι ηηίιηηπι Ίη:ΓθΐηΊ$6ποιιΐ8, 6( (|ΐΓκΙ, 
ηηοι] «ΥοίΓΐιηβιιΙπηι αΠϋΓΓΟ |Η>^8ίΐ. ΡηεΙΟΓΰ» 61 Ηηςιι:6 

' βΛνίΐ. οι ηιιαίηοΓ Μν5. ΙιλΙκμιΙ, €ΐϊαηι$ί ίίψίΊο^α €$ί^ ηξίΛΜ Αΐίηηηβ 61 ηικκιββ ροο^ημί! » Ιΐ^ ιφ ιτΙ 
ΐηίΠ6Πΐΐ1Γ 61 ροιι<ΐ6τοηΐιΐΓ ¥6γ|Ιμ , 6( ρο8(6& )>η] 
ΙΟΓ 86ηηοη68 ; πΐ6ΐιΐ6ηι ν6Ρ0 ,ίΐ^ Ι•*8Γαιιαιιιιι# , 
<|ΐΜ<1 ϋαιηηθ8ΐιιιι ρτοηιηΐ, οΐ 8ί Γοτίς 3ΐί^ιιί<| ι^Ιο 
806115 ίιιΓοταίοΓ, ιϋ 8ΐ3ΐίπι «ι 8ΐιρ4•Γ0οιΐ(ΐη 61 ρο 

8010 &Π10ν63ΐηα5 , 61 81 Ϊ1ΐ1ηηδ6€118 ,ΙίαβΟΐ^ΐΗΤ, 

ρΜ οαβ:Ι(ηΙίοη6 ίΐίοιΐ (ϊΐ£6ηιιΐ8, οΐ ιΐ6 6χί8ΐίιιΐ6ΐΐ|ΐ 
ιΙίαπι ,0^116 8(1 νο8|Μ6ηιιη Λά »9ΐιιΐ6ΐη ηοΙΗβ 8ΐιΐ 
Νίΐηι 81 ρ6ητ6Γ8ί8 ^ιΝ1φ^8 (ϋοοίκιΐ 1)6ΐιί]|[ηϋ8 ο 
ρ6Γ ρΓΟρΙιοίηΐΜ : Εχ€€ ωιηί β€ρ(ηα^η^α : ι^ψίΐ 
ίαηανΪΜίΐί ικίΑί ίφηίηίΗ ? Εί ιί €0ΗΐάΙίψίΐίβ €ί 
ίί$, ηοιιηβ Ζ9ί ϋοηίβΗΗΐΒ €ΐ 6•6ίΐι>^ //ιτ« άκΗ Ο 
φΐιΐΜροΐΡΜ : ^Ηά^^^ηιΗ /'ιαίΜίΝ ]ΗάΊ€αί€ , ινιμπϊ 
€Ι ηή$€ταίηΗβ/η (ίκΊαί ηΗα$ίμίηηΗ6 €Μΐη ρτορηι 
€1 ν'πίΗβιη^ α οτρΙιαηψΜ , €ΐ αάϋίηα»Η, βΐ ραιψόΓ 
<ψΙ)ΤίΐΗαΐί$ : Η ηαΐηιη ηηη$^Μ$ηη€ ν^βίηΐΜ βτι 

ίΤ€ΐη ΟΟίΜ ΙΜΙΙ €9^Ι€1 ίΐΙ €ΟΤάώνβ ΙΙΜ< {Ζοΰ^, 1 

9. 10). δί ί^βίΐοΓ ίΐΐίδ ηοΊ ίιι ΗΐηΙιπι 8ο4ϋ1»9αΙ γ 
ΐΗ*ί8 6ΐτοηΐ(η ίίΐίϊ}ά ςΓαιιΐ , ηίΙιίΙ ρΓΟνΙαταΐ βοίμι 
κΊιιιη, οοιη Ιιιυο Ικ>η» θ|)6Γα ικιρ/;ΐ€6Γ<;ια, /61 < 
ΐηβιΐι^ ΰΓ^α ρΓΟχίηΐΗΠΐ ηοη 6ΗΐΝίη;ΐΓ6..1, ,^ι^ηΐ 

ΐΜΐΜΓί,η08 8Ι1Π1ΙΙ8 ϋ6Γ6ϋ8ίθΙΙ6ΠΙ , 3 φΐΊΙ|Ι18 ,ΜΙ^Ο 

{ΙγιηΙϋΓ, 61 ϋοη 8θ1αΐΗ Ι«:60 ΙΙκβΓβ |υΙ>6ΐηΐ|τ, 86ϋ 

ή|ί€08 (1ϋί$6Γ6 , 61 608 46ηΐ6Γ6Γί? ^ΐΓκΙ ϋί(:ρ, 

Γ6η {ϋη€.β, 27) ? ί|Ηο 6ΐίηηι ρτο.ί|«8\8.Ι)»ιιιίΐΜΐ 
οαπ , 61 ΟΓΟΓΟ υΐ 8ο1ιιΐί8 ιΗοτυιη οαι^ιρ |^6ΐ^ 
.6ηίιη ηο|ιΊ8 ροΓίΛ^ιπίΜΠί ίρ 4ί6 ΠΙο Ι£τπ1>11ί | 
ιΐηΙιίίΐΐΓ, 6Ι ΓϋϋοιηρίΙο ;ΐη^\ίπια οτΐΐ ρ606αΜΜΓΐ 
8ΐΓ0Γυπι , 51 ΜΟ αίΐοοίί 1«ςπηιυ8 9ίΐΙ,ν6Τ8υ8 ίι 
η08(Γ08. 1«Ίθ6ΐ 6ΐ^Ίηι ηι.'^ηυηι 8ίΐ οί αηΐιιιηιι 
.ρΐιΐιη , Μ .Ι.ηιιΐ6ρ ρτχωπιιη 60|;Ί(68 τβρρβΚνηι ι 
/ιϋ 6;ΐ86(]|ΐοηϋΙ>θ!« » ηίΐιϋ οιηηίιιο νί^6ϋ«1«Γ , < 
ν^Ιιΐ6.2Γ4Μΐιιη βίΐ. Οιιοάηαιη 68ΐϋθ€? $ί Ηοο/βα^ή 
βΙη^Ιξβ ξτίΐΐβ Ραίή νβϋτο , ^ηί ίη €(γ/μ ^ϋ (,1ί< 
4^) Ει ϋΐ ηι&ηίΓύ(>ΐί«8 Ιιυηο 36ΓΠίΐρΜ6η ΐΜΐϋίβ 
/61 9 8ΐι1>4ίά'^1 » ^Μα ίοί^ιη βίΐηιη βήή (αΛ ραξκ 

<< .6θηθ$<^ «/ ρί^ίΐ 8'φ^Γ ίΗ$10$ €ί ί/^Η$ΐΦ$. ,Ι 

.611110, ίη^ιΚί, ρτο .|ιΐΐ|η8ηί8 νίΓ(1)|ΐ8 Ι^οιη. Ναι 

ί(ΐ6 .ΒΟΡ 8<{|ΐΙΐρ ]Η8ΐί8 , 56ΐΙ 6ΐ 118 ^1Μ Ηΐφ θρ< 

^ϊο16ηι οτ'ιι:! Πκ»1 , 61 ρΙ«ινίηηι 61 ιη)1)Γ6δ ^Μΐηι 
Ικ>ηί8 ^8^1ιιπ1 »^υρρ6^ί(:)<, 86ϋ 64 ίπιρτοΚίΑ : 8Ίο 
.81 Αοη 8ο1θΐη (ϋϋ|^ςηΐ6;8 ΐ6(ϋΓΐ|;ί8, 86θ «&Ί:ινη ίηί 
ρπ) Λ'ίΓΐΙί ϋΟ|υιρππιιη .Ιυιιιη ιιηίΐαπ9• νίβΐίδΐί ίΐιι 
ίη 8ΐιρτβιηΐ|πι οπίφοη οιΙαχΊΐ 6υιη «ρη Ιιηηο ι 
▼.ίΙοΙ νί((ΐΐΐ6ΠΙ ? ν6Γυη)ΐ»πΐ6Π ιιο 4ΊίΙΙθΗΐΐ&ΐ6ν 
8θΙΐ1ΐρ .60^1(68 , )ϋΐ66ΐ6, 80(1 ρΤΝΒ 8ΙΐρρΐΐΐΑ 1 

ςιΐίΐιιΐρ Ιιρποτβ ίϋ|;ηαπϋΜ5 518 : 61 ^χο Ιιοηοι 
Ο|ίο ΐ6νο Λίΐιί ίΛοίηΐ 5ϋί4φΐί<1 βτανο 6^1 βΐ 
81ΙΠ1. Αιιηοη ρπο ϋοποΠοίο Ια1^6η(Ηιπι , ηιιο^ < 
ΐΠή ρΓχϋοηίατιΙυηι πΓιπιίοο 1)6η6Γ:ΐ€ί8, υΐ αροι 
(ΊΙή ]Ληυ.ο ΓκίυεΙχ νοίΜβι^Ιί α<1 Οοηπι , 61 γ6<1 
ριχε»!.! ΐιιη 1 Μ ΓογΙο ίηιπι'κϊΐιιιι ηΐοίδοί , 61 6 
ιιι:ι1ΐ3 16 ηΓΠοίΙ ρηπΙίΠδ νβΐ πιηίοιΊΙίΐΐδ ρΐ6€ΐί ^ 
ηιΓίιΙ ίπίΐο οοηιπιοιίί, «Ηΐη ηί»φΐ6 ΐιι ηΙίηηίιΙ ίηϋι 

ΐΛΐίδ ΙΐοϋίΐΐΙΓϋδ δίδ , 86*1 ρΤΟρΙΟΓ Ιιοο 515 ρΟΒΙΙ» 

Γπβ «ριι»! 1υΓΓ6ηαιηιι ϋίοιΐ ΐηΐιυηηΐ, «Ι «ιιιΙ 

(91ΐΐί )1\ΐϋ€ί8 οΜίΐΟΓΛΥΟΠδ Οΐ ίΐΐΓΐΤ8«Γ«δ ? ΒίΟ , < «7 δ. ^ΟΛΝ^Ίδ οηκγ^οδΤϋΜΐ τβ\ λΓκ|ΐΓι• (6ΐτοηιι$ 1θ£;6ηι ρο^ιιί^δοί , ιιΐ νοΙ ΊιιΙιηί- 
(Όρυπι ηοδίΓΐηιιιη οιίΓηηι {[οπιηιπδ , νοΙ πιοηβ ριιηίη- 
ηιιΐΓ, ιηιιοη ηιβΚυ ητοΓίη Ο^Γροι-αΙίδ οιηιιοβ ηοειίΓΓΟ- 
ΓοηΙ 3ά ίηιρΙ 3ΙΜ1&ΙΙΙ 1β26ηΐ? Οιιαηία ίςίΙυΓεπιιιίηηΓιοιιβ 
(ϋ|[ΐηΐ3 Γιιοη( ίβ , ςαι ο5 οοΓροπιΙβιη ηιΟΓίΰΐη , ηιιηιη 
ΚΙΊσηυΊ ιι&ΐυΓΧ ηβεοδδίΐηβ ηίΤοΓοί, οιηπία αιηρίοείί ρα* 
ΓΤΐυ$, ρΓορο$*ΐα αυίοιη ροβπα ηιοηίδ, (^ιιοβ ηιιΐίαιη ίπ- 
τοηοπΐ €θπ<»ο!ηΐίοη6ΐη , ιιΓιπυς ευπιΐ Ιο^οηι :ιΙ) ιιιΓι• 
ΎΟΓ&οηιιη 'Ποηιίιιο Ιαίαιιι ? 

'8. δο(] ιηεί οΙ)Πια$ $αηι , (ίΐυιη Ιιχε Ιοηποι* ϋ§ , ηαί 

τιεε 1)οιϊεβιεΊυπΐί1)υ8 ρ&ΓΟίη ^ηΐΊαηι Γορεηϋυηΐ. Οιιί$ 

Ι^.υΓ ροδίΐιιο β δΐιρρίίείο ΠΙο ηο•» επρίεΐ, ηιιηιι.Ιο ικιιι 

βοίαπι »1) Ιιοε ηιαηϋαίο Ιοη^ο (Ιίδΐηηιιι^ , εοιΐ ΐ)εΓ]ΐιο οη 

Γαείιη:ι$ φιχ ριώΙίεΑπί ? 5/ αι'ηη άΗΊβ'ηΊε ά'ιΐϊίΐηιία 

νο9 ^ ^\\, ^ ηηιά ηια^ηί [αοίΐη? ηοηηβ α γιώΐϊαιηϊ Ιιηο 

ίάαη [,χ'ΐΗηί {ΜαΐίΙι. 5. 46) ? Οπιη ίι,'ίΙϋΓ ποί]»ιβ Ιιοο 

~η η :ϋί$ ΩηΙ, (]ΐΐ:ο ρ&Ιιιΐίβ πο^Ιγχ 8ρε$? Ιιίεο ογο, ιιο 

^ίπιυ? Ίιηπιί$επεοί<1οδ ^^ ϋθ(] ηο8ΐι 3$ εοςίιαίίοηοδ (1ο:)ΐ6- 

*τηυ8 , ^Ι ρπιηυηι ηυίϋοιη (Ιίδε ιηυ$ νίπεοΓο ρ ο\ί ι:ιιιη 

€3Γ!ΐ3ΐ6 , 61 δβουηιΐυιη Ι)63(υηι ηρο3(οΙυιη , αΙΊπιη βίη- 

^ιιΐί 86 ΙιοιτοΓΟ ρΓ.υ8!3πΙίθΓ0η) αΓΐ)ίΐΓοηΐοδ {ΡίΓιϋρ, 3. 

5), Ίη Ιιοε νίηεί ηοη ΓβΓαιιιυδ, 86(1 νίηεαηιυδ οΚ δΐιρε- 

Γεηιυδ, βειίβΐ η)α]θΓεηι εΐ ίεΓνεηΐίοΓειη εΓ^α (Ιΐΐίςοπίεδ 

αΐίϋεΐυιη ιΙΰπιοηδίΓειιιυδ. Ποε εη'ιπι ιηαχΊιηβ οπίϋίυιη 

ιτΐίαιη ποδίηπι εοηΐίηοΐ βΐ εοηβεΓναΙ , ει Ιιοε α Ι)ηαί8 

Γϋη8(]υε άίδίαιηαδ , ηιιοϋ ρο58ΐιηυ8, 8ί νοί.ιεηηιυ^ , 

εοιι^ηιβηίβηι ηοΐ^ίδ εοιΐ8θΓν&Γ6 οηΐίηειη , βΐ ιιιη^η.ιιη 

-τυπι ρΓθχίηΓΐ8 εοηεοηΐίαπι 6χ1ιίΙ)εΓ6 : (Ιοίηιΐε ν6Γ0 εο- 

-|;ίΐηΐΌηοηι ηοδίΜπι εο6ΓεεΓ6 , »ε (πιειιίειιίαηι ίΙΙαιη 

Τιτηηι , ΐΓαιη (ϋεο, Ιηηοίιΐ3Γθ , ηε (Γεηιεπϋί ίΙΓηΐ8 ΐπ• 

Ί)ΐιιιαΙΊδ ΙιΟΓΓΟΓειη ίρδί ΓερΓΧδεηίαΓΟ, ίΐίαιηηηε (ΙοεοΓβ, 

'8ί αιΐϋυεί ροδδίΐ υΐ ίιιίηΓιείδ τεεοηείϋεΐυΓ , ΓοΓε υΐ Ι)0• 

1118 ίη2θιιΐίΙ)υ8 ευιηπΙείυΓ; 8!η αιιίειη ίη εοηΙβηΐ!οπο 

ρεΓδετοΓεί , βπινί δΐιρρίίοίυ ρυπίαίιΐΓ. Ν6(]ΐΐ6 εηίιη 16* 

ηιεΓ6 εΐ ίηιιΐίΙίΐεΓ (βπιρυδ εχρεηϋβΓβ η08 οροΚεΐ, 8ε<1 

-8ίη£^υΙί> ιΐίεΐιιΐδ 61 ΙιοΓίδ αηΐβ οειιΐοδ ηοδίΓΟδ ρΓορο• 

'ΐιΟΓβ ΟοπΓιιιί ]υ(ϋείυπι ; εΐ φΐχ δίηΐ εα ςυχ ιηΑ^:ΐ3ΐη 

^ιιοΐιί:» Ιίϋιι ίηηι αΤ6ΓΓ6 ιιιιοηηΐ, ςηβηαιη ίΐβπι ςιιχ ροΒ- 

ΊΙ&1ΙΙ ίηΓεΓΠΐιΐ. ΛΐιριεΙιχε 'κη ν6Γ83ηΐ68 ίη ηοδίπδ εο- 

βΊΐ:ηίοπί))υ5 , δΐιροΓειππδ ηΙΓΰεΐυδ, εοιηρβδεαιηιΐδ εαΓ- 

1)18 ):ϋ>εί\ΐ35, εΐ ιηοπίΩεβπιπδ, δεευιιϋιιπ) Ιιοαίαιη Ρ;:υ• 

Ιιιιη, Μβαώνα ηο$ΐΓα ςικε $ΗηΙ ίΐιρβτ Ιεηωη , [οηιίοα' 

ύοηβηι , ίηιηπιηάΊύαηι , ηιοΙΙίΙΐαη , €οη€ηγη€6ηιίωη 

ΜπΙαιη {€οΙο» $αι$,^. 5), ίυη>Γ6πι , αναηίίαιη , νηιιηιιι 

$(!ο: ίηιη, ίΐ)νί(]6ΐιΓΐ3πι.0υο(1 δί Ιιίδ &ίΤοεΓιοιιίΙ)υ> ηοδ ιππγ• 

!υο8 Γε(](ϋ4ΐεηιυυ$, ίΐ3 υΐ ίη ηο1>ί8 ηϋιΠ οροπιπ να- 

Ιε3ηΐ. ροΐ6πηια$ ηεείρεΓβ ΓΓαείυδ δρίΓΐΙαδ,ίΐπί δΐιηΐ ΟατΊ- 

Μχ, Οαιιάίηηι^ ραχ^ Ιοη^αηιηιΗα* , δ(*ηίρηιία$, Βοηίΐπί, /?- 

^Λ. ηιαη»α€ΐΗάο. ϋοηύηεηύα (ΟαΙ. 5. 22). ΙΙοεΟΗΓΪδϋηηί 

»5 ίιιΓκΙβϋ (Ιί'^εηιηεπ δίι : ΙιΙδ 8ί$η3ευ1ί8 ίπΐ6Γηοδε3- 

ιιιπΓ, ηε 8θΐ3 αρρϋΐΐηΐίοπιΐ οηιεηΐϋΓ, ηεςιιο 1ΐ3ΐ)ίΐ« εχ- 

ΐεΓηο ΐηΠοηπίΓ 61 δυρειΊιίαηιυδ , ίιηο Πεεί ροδβίϋεΓε- 

ηιηδ οηΗΐΙ.ι , φΐ» ηυιιο εηυηιεΓητί , ηβ βυρεΓίιΙαηιυβ 

ιιηιςπηηι, ίπιο ιηη^Ίβ ηοδ ΙιυιηίΙίβηιυδ. Νβηι, 6Ίι»η 

ο\ηη\α (€€€τΊι\$^ ηιτ, άκΗε : 8βηί ιηηΐίΐβί ιιι»ιιη5 {Ινο. 

Π. 10) δί Ίΐα ^οΐϋείΐί ηοδΐΓ9ΐη δ3!υΐεη) ευΓ3ν6πηιηδ, 
ΑΗΟΗΐΚί». ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΌΡ. 48 

ροίβηηπίδ ει ηοΐιίδ ΙρδΙδ ρΓοϋεδπε ρΐυππιηηι, βΙ > Γιι- 
1;ΐΓη δΐιρρΓιείο επρί , 61 ίίδ ηπί ηοδ νΐιίεπηΐ , η!^|(^^>ι^^ 
θδδ(! Γεπηη υιίΐίυηι : ηΐ ϋίΙίςεπίεΓ εχηείι Ιιηο νίΐα , 
38ί>6(]ηηπιΐιΓ ε3ηί), ηυχ ίιι Γιιΐυπ) δ.ϋειιΙο επί, Ιιεηίςηί- 
Ιαιεηι, φΐβπιηοΐιίδ οηιηίϋυδ ε<)ηε6ίΙαΐ^πι(ΐ3 εΐηιίδεπ- 
εοΓ(]ί3 Οοηιίηί ηοδίη ^^δυ €1ιη8ΐί, ειηη ηπο ΓηΐπςΙο- 
ηα, ίηιρεηυηι, 1)οη )Γ ίη ^ΰηευΐαδχεπίοπιηι. Αηΐ6ΐ)(α). 

ΙΙ0ΜΙ1.ΙΑ V. 

Εί (ϋχΗ Β. ι» : €οη^ΓΓ§εΐυΓ 3ηηη ςικτ 8υΙ) εαΊο εδί , 
ίη εοιι^Γ'£3ΐίοι;6;η α: &:η, εΐ &ρραΓΰ;α ηπιΐ:) (6>ιι. 1. 0)« 

Κ . ^ϋήρίητα αηη[οάηι'α οοηίραταίητ. — Α^β γΙ ΙιοιΓιβ 
εχ Ι)03(ί Μθ8603 ΥεΓίπδ εοπνίνίιπη ίη$ΐΓυ3ΐηηδ νε^ΐηε 
ε3πΐ3ΐί , οΐ (|υ;Γ 3 ΠοηιΊηο (Ιίε ΐεηίο Γ;ΐΓΐη δΐηΐ , (ΙΙΙί- 
β6ηΐ6Γεοιιδί(ΐ6Γεη)π<^. Ν3πι δί ίΙ (\\\\ ίπ 3υηΓυ<1:ηίδ Ιαΐκ)- 
Τ3η( (6) , η1)ί ΥΓηηδ ίριαδϋβηι Γηηιεηΐ3 ρΓΧ δε ΓοΓοηΐεδ 
6οηδρ;ε;αί ΓπεΓίπΐ , 1% Γοοϋοηάο ηοη (Ιεδίδίηηΐ , (Ιοιιεε 
ςιΐφ οϋδΙαηΐηηιονοΓίηΐ, εΐ ίη ρΓοΓοηϋπιη ϋεδεεηϋοη(('8• 
οροδ ίηϋβ ηι.Ί^ππδ ροΓοερεπίπΐ : πιυΐΐ') ηιηςίδ ηοδ ιιοη 
3πη Γ3η)εηΐ3 ίης:ΓΐΓεη(εδ, δεϋ ίη6ηηΓΓη1)ίΐ6ΐη Ιΐιοδαηπιιη 
ίηνεπίΗΓΟδ δρεπιηίοδ, ιΐεεεί ηυοΓηΓιε ίΙΙηηι ίπνε^ΙίςηΓο, 
01 ηιυΐΐίδ δρίπίΠΑΐίΐΗΐδ (Ιίνίιϋς ίηϋβ εο1Ιεεΐί<>, ιΐοηηιιη 
Γε(ΐ63πιυ^. Ν3{η ίΙΙίε {|ΐιί(Ιεπι (ΙίνΙΐΙχ δεηδίΐ^ιίεδ (Ιοίϋίπίδ 
8υ^^» ΓΓεΓΐυ6ΐιΙ<^Γ πιηΙΐοΓυη) ρεΓίουΙοΓπηι εαηδ:) Γπϋπιηΐ, 
61 3ηΐΛ ρεπεηΐβ ϋΓενειη νοίυρίηΐεηι ρΓηΊ^εηΐεδ ίΠίδ, 
δΐηιίηι 3νοΐ3ΓυηΙ , νεί 8νεορ1ΐ3π(ΐ8 ίπδίιΙίηηΐΊΙιιΐί^ , νεί 
ΓπΓίϋυδ, νεί ΐ3ΐΓθπίΙ)υδ ρ3ΓίεΙθδ < ίΤπΙηι^εηιΙϋοδ, νεί επ• 
δ{0(1ί1)ΐΐ8 Γ3ηιυΙί> βΊΓΓίρίι-ηΙΐΙ^υς , εΐ Γ:ις3 ε1:ώ6πΐίΙ)(ΐ<;• 
Ηίε 3πΐοηι ηΙΙιίΙ Ιηΐε δη!:ρ!ε;ιπ ΙεεΙ: (ΙίΓίρΊ εηίπι δρί- 
Γ:ΐΗ3ΐ)δ ίδΓε 1Ι)ϋ^3ΐΐΓ(ΐδ ηο(]ηίΙ, εΐ ηΙ)ί ίη ρΓοηΐ| 1η:ιπί*ί 
ηιβηΐίδ ποδίηγ! Γεεοη(]ί(πδ ΓπειίΙ, 3ΐ) οιηιίΐιπϋ ίη^;ί(Ιϋ$ 
6^1 «^εοπΓκδ : ηιοιίο ηοη ρεπ ί£;η3τί3ηι Ιοουηι «ΙεηηΗ 
εί ςυί ίΙΙιιηι ηοΐί^ί ηιιΓεΓρε ευρίΐ. 0η3ΐΐ(Ιο<ρΓΐ4ΐεηι ίιιί• 
ηάεπδ ηοδΙεΓ, πιηΙί£;ηηδ, ίηςυαηι , (^χ«ηιοη, ειιηι νίιΐοΐ 
ςυεηιρΐ3ΐη δρίΓίΐηηΙεδ εοΙ1ο^ίδ<:6 (ΙΊνίΐίαδ , ΓίΓίΐ οΐ 
(Ιβηΐίϋυδ ΓΓβπΓιΙ , ηΐ(ΐ1(ιπη(]ΐΐ6 γί§ίΐ3ΐ , υΐ ορροΓίιιηπηι 
(6ΐηρα8 εηρίοΐ , ηυο ΓυΓ3Γί (]Π631 βΐίςηίϋ εχ ίιιΐπδ γο- 
εοπίΐίΐίδ. Νυΐΐιιηι ηυΐεηι εοηιηιοιίυηι ίΐϋ Ιεηψπδ οδΐ , 
ρΓΧΐεΓ(]ΐΐ3ηι (Ιηιη ί$η3νί βυπιυδ : ί(!εο ρειρείικι ηοΐιίϋ 
νίςίΐ3ηΐΪ3 ορυ$ βδΐ 3(1 εχοΙυ(]6η(ΐ3δ ίΐΐίιΐδ ίηεηΓ>ίοι.ος. 
Ν3ΐη 60δ ςυοδ νίϋεπί 3ϋηιο(]υη) δοΐιηοδ εΐ νί^^ϋοκ , 
ευηι δεηιβΐ βίςηε ίΐεΓπηι ο^^ιεδδπδ , ίΓπίΙυηι εοΐιηΐηηι 
νίϋοΐ , Γ(*1ίη(ΐηίΐ Ι3ηϋεη] ρυ(1οΓ6 ηίΤ^^εΙυδ , ςηηηΐδ 86 
πίΐιϋ ρΓοΩ. 6Γε , δί ίη ευδίοάία ρεΓδίίΐΓΠΐηπδ. Ρροίικίϋ 
εαιη δείβηπίδ ροΓ Ιοΐ3ΐη Ιΐ3ηε νίΐ3ηι ηοϋίδ εει-ΐ:ηΐ(1ι:πι 
εδδε, δίε ηοδ ηηηεπιυδ , ςπ3δί ρΓ;ε5ειιΐ6η) δεπιρει- 1ι:ι- 
1κ'3ΐηιΐδ ίιιίιηΐεηηι, ηυί ηΐΐδ^ηε ίηΐεπηίδδίοηο (ΐΙοεινεΐ, 
ηιιηι 3ΐΐ•ρι:)η(Ιο ν(•1 ρ τυπι ϋοπηίίβηΐεδ , ίηδίιΐίαηιϋ 
οεε;ΐδΊοΐ!ειη εί ρι*ηίΐΐΜ*3ηΗΐ<. 

ΥΊαΐ'κηηχ αά νίίαιη (ηΐηναηι ηοί^η οοηιραταηιίαιη ηϊ , 

(α) εοηοΐιΐδίο Ιιοιηίΐίχ ία Μδβ. βΐ δανίΐ. ταηαΐ ιγο ηΐ(»ί(\ 
Η»ο αυΐεπι 3ρΐΜ)βίΙβ ηοΐβΐ Ηβνίΐίιΐδ : « Μΐπα εδί υΙ)ί«Μΐ«ί ία 
οΐΑΐΐ!>υ1ί5 ΙιοηήηαΓϋΐη ίιιΐΐο:ΐδΐ3ηΜ'3 ίη Γ.0(1ϋ. Μ55., ί(Ιθ()•ριβ 

608 υοη <>6Ι1161 3 80ΓΐΙ>ί$ ροΓίΙΙδ, (]υ:)ΙΤ) 3ΐ> 3υθΙΟΓ{& ΟΟΓίϋΐΙΟ 

6113138 ριιίανί : υΐ ηοη ίηδοιίβ ηυίιΐ Γϋοΐδδβ νΙ(1ε3ηΐυΓ Υ^ίό- 
ηϋΐΐ8. ώ;1. (ΐΙΐργδΟΗΐυιιιί ία Κρίϋ1.ΐ^υ1ί.ΐ383υοΐυτ(.'8, ιΐυΠ'ΐϋπ 
γβηΐυπα 6!$1 3(] ίΙΙϋίΙ, ^Γ«Γί.ι βΐ ηιΊ&€ή€οτύΊη , χά,οιτι ναΙ 
ριλανθρωπία, ΓβΙίςιια ρΓϋ ΙβιΙοήδ 3Γΐ)ίΙηυ εχρίβιιϋ» ΓίϊΙιπ- 
ςααηΐ. » 

(ί>) Ιΐΐηο (1θδητη|Μϋηι οδΐ ΙπίΓαιπι ιΐοηιΠίίΒ Πϋπδ φΐ:ρ Ίαΐβτ 
δΐιΐΓία ^. Α1Ιι;ιη.ΜΪ ο. ιιημ Ιη οΐι•ο•ι,„•|»Γ|„ρ^ ^^ (ριβιιι «ιΰιΐί- 
ιΐϋΐ8 ΙοίίΟ Μ θ| ιτιι.π ΛιΙι:ΐίί;ΐΜ, ρ. ΐο;. Κ]ιι$ ΐϋΐΐίυιη ©δΐ^ η ΙΝ ΟΛΡ. 1 0ΕΝΕ5. 110ΜΙΙ. Υ. 

γης ν4μον τοιούτον Ιθηχεν, ώστε τους έχθ^οους θερα- 
πεύειν, ή θάν«τον είναι τήν τιμωρίαν, ούχ άν 6ιά τ^ν 
φόβον τοΟ σωματιχου τούτου θανάτου πάντες ίτζέίρι^ 
μον εΙς τήν του νόμου έχπλήρωσιν ; Ώ6ττ\ς ούν ούχ άν 
εΓη χατηγορίας άξιον, ^ιά μέν τ6ν οωματιχ6ν θάνατον, 
βν χά\ &νευ τούτου τδ της φύσεως ήμιν χρέος πάντως 
έ-κάγει•, πάντα χοταδέχεσΟαι ποιείν, βιάδ^τ^ν θάνα- 
τον, £νθα παραμυΟίαν ουκ οστιν εύρείν, Ιλαττον φρον- 
τίζειντοΟύπ^ τοΰ των απάντων Δεσπότου κειμένου νόμου; 
η'. Άλλα γάρ δλαθον έμαυτ^ν ταΰτα διαλεγόμενος τοΙς 
οΰδ^ πρ^ τους αγαπώντας τήν Γσην άγάπην έπιδει- 
χνυ2ϋίένοις. Ίίς ουν ημάς λοιπ6ν έζαιρήσεται της κο- 
λάσεως εκείνης, δταν μί| μόνον εκείνης της εντολής 
ώμεν μακράν άπφκισ|χένοι, άλλα μηδέ τά αυτά τοΙς 
τελώναις πράττωμεν ; ^Εάν γάρ άγαχήσητβ τους άγα- 
,^ώηας ύμάς^ 9ησ\, τι μέγα ΛοιεΤτε ; οϋγΐ καΐ οΐ τε- 
Λώναι τό αυτό Λοίονσιτ ; "Οταν ουν μηδέ τούτο παρ' 
['>1| ημών γ(νηται, ποία σωτηρίας ή μΤν έλπίς ; Δ:6 πα- 
ρακαλώ, μή γενώ^μεΟα Ισπλαγχνοι, άλλα δαμάσωμεν *> 
ημών τ^ λογισμ^^ν, κα\ πρώτον μ^ν τιαιδεύαωμεν νι- 
κάν τ^ν πλησίον έν τί) αγάπη, κα\, κατά τ^ν μακά- 
ρίον Παυλον, τϊ) τιμ?) αλλήλους προηγούμενοι υπερ- 
έχοντας εαυτών, κα\ μί] άνέχεσΟαι έλαττουσΟαι, άλλα 
νικάν, κα\ μή ύπερβάλλεσΟαι, άλλα κα\ πλείονα έτη- 
δείκνυσΟαι κα\ θερμοτέραν τήν περί τοΰς« άγαπώντος 
δ'.άΟεσιν. Τούτο γάρ έστιν 8 μάλιστα συνέχει κα\ συγ- 
κροτα την ζωην τήν ήμετέραν, κα\ τούτω τών άλο- 
γων κσΛ τών θηρίων διεστήκαμεν, τω δύνασΟαι, εΐ 
Ρουληθε/ημεν, τήν προσήκουσαν ήμιν τάςιν διατηρείν, 
κα\ τΓολλήν τήν περ\ τους πλησίον όμόνοιαν έπιδεί* 
κνυσθαι• δπειτα δέ άγχειν τδν λογισμδν, καΐ τ6 άτί• 
Οασσον τούτο Οηρίον, τδν θυμδν λέγω, καταςιίνειν, 
κα\ τ6ν αγώνα αύτψ τοΟ φοβερού κριτηρίου έφισταν, 
χα\ παιδεύειν, δτι ύπόσχοιτο πρ^ς του; εχθρούς σπεί- 
σασθαι, μεγάλων τεύξεται τών αγαθών εΐ δέ 2τι φι- 
λονεικοίη, πολλην ύζοστήσεται δίκην. Ούδ^ γάρ απλώς 
κο\ εΙκή δαπανι^ν ημάς τδν χρόνον προσήκει <>, άλλα 
καθ' έκάστην ήμέραν καΐ ώραν πρ>> οφθαλμών λαμβά- 
νειν τ6 του Κυρίου κριτήριον κα\ τίνα μέν έστι τά 
πολλήν ήμΙν τήν πα^^δησίαν προξενείν δυνάμενα, τίνα 
δ^ τά την κόλασιν έπιτείνοντα. Κα\ ουτο^ ταύτα στρέφον- 
4*ς εν τοίς ήμετέροις λογισμοΖς, περιγινώμεΟα * τών 
παθών, καταστέλλωμεν ημών τά της σαρκδς σκιρτή- 
ματα, και νεκρώσωμεν ημών, κατά τ^ν μακάριον Παυ- 
λον, Τά μέΛτ\ τά έΛΪ της γης, αοργείαν, άχαΟαρσίακ, 
πάθος, έΛίθυ^ιΙαν κακηγ, Ουμ^ν, ΛΛεονε^ιαν, κενο- 
δοξίαν, βασκανίαν. Έάν τούτοις τοίς πάΟεσι νεκρούς 
εαυτούς καταστήσωμεν, ως μή δύνασθαι έν ήμΤν Ινιρ- 
γείν, δυνησόμεθα ι^ν καρπδν τού Πνεύματος δέξασθαι, 
ός έστιν ' Κγύπ^ι, χαρά, είρήιτιι , μαχροΟνμΙα, χρη^ 
στότης, άγαθωσύντι, πίστις, πραότης, έ^'χράτεια. 
Αύτη τού Χριστιανού πρ^ς τδν άπιστον Ιστωή διαφορά • 
ταύτα ημών 8στω τά γνωρίσματα, μή τή προσηγορίςι 
μδνον έγκαλλωπιζώμεθα, μηδέ τψ σχήματι μέγα φρο- 
νώμεν, μάλλον δέ μηδέ, ει ταύτα κτησαίμεθα άπερ άπ- ηριθμησάμην, μέγα φρονήσωμέν ποτέ β, αλλά κα\ τότ». 
μάλλον εαυτούς σ^^στείλωμεν. "Ογοκ γάρ πάντα πυυ\' 
τητε, φησ\, Λέ-^^ετε, δτι αχρείοι δονΛοΙ έσρετ, Έάν 
ν»ύτω μεμεριμνημένοι τυγχάνωμεν, κα\ τής εαυτών σω•. 
τηρίας φροντίζωμεν, δυνησόμεθα κα\ έαυτοΰς τά μέ- 
γιστα ώφελειν, και κολάσεως της μελλούίη; έξα,ί,πάζειν, 
κα\ τοις είς ήμά; όρώσι δ.δά^καλοι γίνεσΟαι τών συ μ*, 
φερόντων ίνα μετά ακριβείας τ^; παρόντα διανύσαντι; 
βίον, καταξιωΟώμεν της έν τφ μέλλοντι φιλανΟρίοπίαςί», 
ίί γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχείν, χάριτι κα\ οίκτιρ- 
μοίς τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεΟ' ο\) τψ 
ΠατρΙ δόξα, κράτος, τιμή είς τους αιώνας τών αΙώνων. 
Αμήν. 

[321 ΟΜΙΛΙΑ Ε'. 

ΚαΙ εΤπεν ό θενς* Σνναγβητω τύ νδωρ τό ύπο' 
κάτω τού ουρανού εΙς σνναγωγίιν μίαν, καΐ ό^Οήτω • δίοδίΐνΐΐ. 611088.; ΜοΓβΙ. έπβίγει. 

1» δανίΙ. 6ΐ ΓοΙ5. υηιιβ μή γενώμεΟα ^θυμοι περί τήν τηρτ,οιν 
τών εντολών, άλλα δαμάσωμεν. Οοίβΐίη'μή γενώμεθα τε)ωνών 
δμοιοι, άλλ'. ΜυΓβΙ. μή γενώμεθα άσπλαγχνοι, άλλα. 

« Κβί^. υιιιι.Η έπΙ τους. Μοχ Μβαι Κθί{. βΐ 8ϋ\ΐΙ. ίη IϊI3Γβ^ηο 
«ν^κρατεΤτήν ζωήν. ΙιιΓμ δίνϋ. βΐιηβδ. έπιδεί,. ^σθαι. ΜυίίίΙ. 

•1 ϊ^ΗϊίΙ. 1 1 φΐβΙϋΟΓ 0^8•». προσήκεν. ΜοΓοΙ. ( Ι αΐϋ προσήχίΐ. 
•δ»νίΙ. βΐ Ι1Ι88. περιγινώμεθα ΜυΓΟί. πε^,ιγ' ώμεΟα. α^ Φέρε κ:^\ σήμερον έχ τών τού μακαρίου Μΐι,υσ.'ως 
(βημάτων τήν έστίασιν παραθώμεν υμών τ!) άγάπτ}, 
κα\ τά κατά τήν τρίτην ήμέραν παρά τού Δεσπότου 
δήμιου ργηΟέντα χατοπτεύσωμεν μετά ακριβείας. ΕΙ. 
γάρ οΐ τήν χρυσϊτιν γήν άνορύττοντες, Ενθα άν Γδωσν^ 
φλέβας τινάς ψήγματα έχουσας, ού πρότερον αφίσταν- 
ται, μέχρις άν άναμοχλεύσαντες, και ε1ςαύτ6τδ βάθος. 
κατελθόντες πολλήν τήν εύπορίαν έκεΤθεν καρπώσωνται * 
πολλψ μάλλον ημάς προσήκει ού ψήγματα χρυ 3 ίου μέλ-. 
λοντας διερευνάσθαι , άλλα θησαυρών άφατον εύρίσχειν 
ποοσδοκώντας, καθ* έκάστην ήμέραν τούτον άνιχνεύειν, 
Γνα πολύν τδν πλούτον της περιουσίας της πνευματι- 
κής εντεύθεν καρπωσάμενο!, ούτως οΓκαδε επανέλθω** 
μεν. Εκεί μέν γάρ ό πλούτος ό αισθητός πολλάκις κα\ 
κινδύνους ίτεκε τοις αύτδν κτησαμένοις , κα\ πρδ τώ'4 
κινδύνων κα\ βραχείαν τήν ήδονήν παρέχων άθρόον 
άπέτιτη, ή συκοφαντών έπιθε μένων, ή ληστών^ ή τ•ιχω« 
ρύχων, ή τών οίκετών τών φυλαττόντων ύφελομένων, 
καΐ δραπετευσάντων. Ενταύθα δέ ουδέν έστι τοιούτον 
ύφικέσθαι » • άνάλωτος γάρ έστιν ό πνευματικός οδτος 
θησαυρ*)ς, κα\ έπειδάν είς τά ταμιεία της διανοίας τη; 
ημετέρας έναποτεθ^, άχείρωτος γίνεται πάσαις ταΐς 
έπιβουλαις, μόνον έάν ημείς μή [5χθυμήσαντες χώραν 
δώμεν τώ τούτον ημών άφελέσθαι έπιθυμούντι. Ό γά^ 
έχ0ρ6ς ό ημέτερος, ό πονηρός λέγω διάβολος, έπειδάν 
Γδη πλούτον πνευματικόν συλλεγέντα, μέμηνε κα\ θήγει 
τους οδόντας, κα\ πολλήν τήνάγρυπνίαν έπιδείκνυται ί^ 
ώστε καιρόν έπιτήδειον εύρείν, και ύφελέσθαι τι τώ4 
ένδον ήμίν άποκειμένων. Ούδε\ς δέ έκείν .) καιρός επι- 
τήδειος, εΐ μή μόνον ή ^αθυμία ή ημετέρα • διό προτ- 
ήκει διηνεκώς ημάς έγρηγορέναι, κα\ άποτειχίζειν έκεί- 
νφ τά; εφόδους. Έάν γάρ Γδη νήφοντας. κα\ πολλήν τήν 
άγρυπνίαν έπιδεικνυ μένους, έτπιδάν άπας χα\ δεύτερον 
έπιθέμενος θεάσηταν. ώς άνονήτοις έπιχίίρεϊ, άπείσς 
λοιπόν καταισχυνθε\ς, είδώς δτι ουδέν αύτώ πλέον έσται, 
ημών πολλήν τήν φυλοικήν έπιδεικνυμένων. *11ς ούν 
είδότεςδτι πάντα τόν παρόντα βίον εναγώνιοι τυγχάνειν 
όφείλομεν, ούτως εαυτούς καθοπλίζωμεν, ώσανεΐ παρ« 
εστώτα τόν έχθρόν έχοντες, κα\ αδιαλείπτως έπιτη- 
ρούντα, μή πού τι μικρόν άπ-»νυστάξαντες άφορμίίν 
έπιΟίσεως αύτώ παράσχωμεν. 

ϋύχόρά; τους πολλά χρήματα κεκτημένους, έπειδάν. β Π6(^. υπυ8 πώποτε, ηοη ιηη'β. 

^ δίο δαχίΙ. οι Κοί^. ΜογρΙ. νυΓΟ τής α.ωνίου φιλανΟ^ 

» ΜοΓβΙ. ουδέν έστι τοιούτον ΟριχέσΟβι. δ3\ίΙ. ίη Π)3Γ^. {ητ.• 
δ^'σΟαι, ίιι ΙβχΙυ νοΓΟ ούδεν έστι ταιούτον παθεΐν. ΡΙυΓβ) πιχ^^ 
ύφιχέσΟαι. 

Ι δανΐΙ. 11188. έπιδείκνυται. ΜοΓβΙ ενς:ίκ•.υται. ι«^ δ. 40ΑΝιΝΙ8 ί:ώΗΫ9()$Τ0ΐϋ ΑΚ€ΙΙ|£Ρ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΓ. Ιφο8»ν προσ^Μΰσι πολεμίων, πόσην πρόνοΜν 1π\ τ^ 
«ιούτων φυλα^ι^ν Ιπι&ίχνυνται* ο! μέν ΟύρΛις χαΐ μοχλοίς 
^αποχλ£(οντ8;, Χ9ΐ\ ηΐσαν &σφ^ειαν έΐΕ(&ιιτνΐΛμ€ν(« * 
•ί βΙ χα\ ε Ες άύτήν τήν γην [35] χατορύττοντες, ώστε 
βυνηθήναι πάντας λαΟεΙν ; Τ&ν αύτ6ν ϋ| τρ^ικον χαΙήμΑς 
προσήχει, τ6ν ιτλοί^τον της αρετής ^Φυναγαγόντα;, μετ^ί 
ιίολλής φυ)^ίττειν τούτον της &χρι(Γε^οις, χα\ μή προιειθένοΐι 
ύπ6 τοΙς τύν απάντων όφθαλμ^ις,&λλ* έν τφ άσφαλεστάτφ 
τ!\ς(Ι{ανο(ας ταμ^ίφ 'έο^τον χα'ϋοϋφύπτειν,χαΐ πάσας τάς 
λφ^βους άποτειχίζείν τφ τούτον υφελέαθαι έστ^ιυβαχίτι, 
Γν^ άνάλωτον αύτ^ν βιοίφυλάξαντες, δυνηθώμεν της ζωής 
μεΟ ιστάμενοι Ιφ^ιά τναάί ξχειν πρ^ς τήν εντεύθεν άπο- 
δημίαν. *ύσπεργ3ιρ οΐ έπ\τής ξένης τυγχάνοντες, έπει- 
θαν μέλλωσιν εΙς τήν οίχείάν έπανιέναι πατρίβα, άπ6 
πολλού του )[ράνοϋ χατά μιχρ6ν σττεύβουσι, χα\ επείγον- 
ται συναγαγείν τοσαυτα τ^ εφόδια, δσα πρδ; τ*^ της δβοΰ 
μήχος άρχε?ν αύτο?ς δυνήαεται, ινα μή λάΟωσιν ένατους 
λιμφ παραδίδοντες - χατά τ6 αύτ& άχέλουΟον χα\ ημάς 
^ίάθάπερ έπΙ ξένης ένταυΟά ^ τυγχάνοντας (ξένοι γάρ 
πάντες χαΐ παρεπίδημοι έσμεν) ,. ένταΰΟία ήδη σχοπεΖν 
χαΐί προάποτίΟεαθΟΛ έαυτσΤς «έά ίιά τής άρέτής τής πνευ- 
ματικής έ(9&ια* Γν* δταν προστάξη δ Δεσπδτης εΙς τήν 
•Ιχείαν ^μας πατρίδα ίπάνελΟειν^ έμποίράσχευοι 2>μεν , 
χα\ τά μέν μεΟ" έαυτων άποχομίσώ[αν, τϊ ^ προπέμ- 
ψαντες α»μεν« Τοιαύτη γάρ των Ιφοδίων τούτων ή φύσις* 
Ι^περ &ν διά της των αγαθών τούτων πράξεων εργασίας 
θελήσωμεν ίαυτοΣς προαποθέσθαι, προφθάσάντα ημάς 
έχεΙ, τά; θύρας ήμ?ν άνοίγνυσι τή,ς πα^^σίοις της πρδς 
τ^ Δεσπδτην, χα\ τήν εΓ^οδον προευτρεπίζει, ώσ«ε 
μετά πάσης αδείας είσελθείν, χα\ πολλήν εύρείν παρά 
τψ διχαστή τήν εΟνοιαν . 

Ρ'. ΚαΙ ίνα μάθτ^ς, αγαπητέ, οτιταΰτα τούτον !χειτδ\1 
τρόπον, έ^»νδει μοι, δτι δ τήν έλεημοσύνην μετά δαψιλείας 
έργαζά/ενος χαΐ ένταΰΟα άγαΟφ. συνειδότι τρεφόμενος 
διατελεί» χα\ 4πειδάν Ιντευθεν μεταστ!)^, πολλήν εύρίσχει 
καρά τφ διχαστ^)^ τήν φιλανΟρωπίαν, χα\ των μαχαρίων 
έχείνων βημάτων άχούσεταχ μετά των λοιπών*^ ά&Οεβ 
€ΐ ΒϋΛογηι/ίένοι τον Πατρός μον^ χΛ'ηροτομτ^^'ατβ τί\τ 
ήταμασμέτην ύμΊν βασίΛείάν άπύ χατα€οΛής κό^ 
ΐΓμον δη έΛεΙτασα^ καϊ έΒώκατέ μα ^αχεϊν, Τ6 αύιτ^ 
δή χα\ έπ\ των άλλων άρετώ» γινόμενον εύροι τις άν. 
υΟτω χα\ 1x1 της έξομολογή^εως των αμαρτιών, χα\ 
Ιπ\ τών ευχών τών μι^ί έχτενείας γινομένων συμβήσε- 
*αι. "ϋταν γάρ έν τ^ παρούιή ζώ5) δ.ά της έξομολο• 
γήσεως άτεονίψασΌαΐ τά πεπλημμελημένα δυνηθώμεν , 
χα\ τήν συγχώρησι^ ε^ρέάΟαϊ ^ παρά του Δεσπότου , 
άπιμεν έχεΙ χαθαρο\ τών αμαρτημάτων» χα\ πο)Λήνε4- 
ρήσομεν τή« πα^όησίαν ήμίν δωρουμένην. ΟύδΙ γάρ 
•Ιόν τε λοιπόν εύρεΙν τι,να παραμυΟίαν έχεΙ τδν μή έν 
τφ παρόντι βΐφ άπονιψάμενον τά ήμαρτημένα. *Εν γάρι 
^ Φ^ϋψ Ϋ^Ι^ν, τις έξεμοΛογήσεζαΙ σοι ; Κα\ είχότως • 
οίκτος γάρ έστιν ά τών σχαμμάτων χαιρ6ς , χαι τών 
«γώνων χα\ τών παλαισμάτων* έχείνος δβ τών στεφά- 
^Νιΐν, χα\ τών αμοιβών, χα\ τών βραβείων. *Αγωνιαώμεθα 
ιοίνυν ως έτι έν τω σταδίφ διάγομεν, ?να έν τφ χαιρφ, 
χαθ* δν διι τάν στέφανον χομίσασθαι ^ χα\ τών χαμάτων 
«εάς άμοιβάς, μή γενώμεθα τών χαταισχυνομένων» άλλα 
[54] τών μετά πο^ι^ησίσς τδν στέφαναν έπ\ της χεφαλής 
Ιϊχομένων. Ταύτα ούχ απλώς, ουδέ μάτην προο^μια^ό- 
μέθα έπ\ της υμετέρας αγάπης , άλλα βουλόμενοι κιθ* 
έχάστην \\ίίξίΛΊ είς ύπίμνησιν ύμά; άγαγειν τών άγα- 
•ών πράξεων, ινα τέλειοι χα\ άπηρτισμένοι τυγχάν^ν- 

• Αΐϋ τών αρετών. 

1» Ιη ΜοΓβΙ. έντβΓιόα (ΙοβδΙ. ΙοΠτα (ΐυίπίΐυο ιη&5. αϊ $4» Π. % 
έντιϋθβν ήδη. 
' Οιηιινβ ίβΓβ εύρα9^(, ρΓ#ΙβΓ ΗογγΙ. 
^ Κ(^|(. Ι^ΐαε τον στίφανον άνα^ηνασθαι, 5• 

τες, χα\ χατά τήν τής πολιτείας άρετήν διαλάμποντες > 
γένησθε άμεμπτοί χα\ άχέραιοί, τέχνα Θεού άμώμητα, 
χαΐ φοη^σησθε ώς φωστήρες έν χόσμφ, λόγον ζωής 
επέχοντες, εΙς χαόχημα ήμέτ£ρον, είς ήμέραν Χριστο(>, 
ινα χα\ μόνον φαινόμενοι ώφελήτε τους ύμΐν σύγγινομέ- 
νους, χα\ της προσούσης ύ|]^ν εύωδίας της πνευματ'ιχής» 
χα\ τής αρίστης πολιτείας μεταλαμβάνωσιν οί χ6ινωνού> 
τες ύμίν τής διαλέξεως. "ϋσπερ γάρ ή τών φαύλ«^ 
συνουσία χαταβλάπτειν εΓωθέ τους άναμιγνυ μένους ^ 
χαβάτκρ )ά& 6 μαχά^^ος Ηα^ός φησι, ΦΰεΙρουσιτ 4^ 
χρψττά όμιΛΙαι ηαχαί' οδτώ χα\ ή τών αγαθών συνουσία 
τά μέγιστα δνίνησκ τους πλησιάζοτηας» Διά τ«υ^θ χαΐ δ 
φιλάνθρωπος ημών Δεσπότης συνέχω ρήσεν άναμεμίχθακ 
τους αγαθούς τοΙς πΟνηροΙς, Γνα χερδαίνωσί τι έχ τής 
συνουσίας, χαι μή έναπομένωσι διηνεχώς τ^ πονηρέςι » 
άλλα συνεχγ^ύπόμνησιν Ιχοντεςτήν έχείνων θ'αν, χαμ- 
πώσωνταί τι πλέον έχ τής τούτων συνουσίας. Τόσάύτΐ| 
γάρ της αρετής ή Ισχυς, ώς χά\ τους μή μετιόντα; α<ι^ 
τήν σφόδρα αυτήν άίδεΐσθάι» χα) πολύν τδν υπέρ αδτης 
£παινον διεξιέναι. Τδν αύτδν δή τρόπον χα\ ή χαχία πά- 
λιν χα\ υπ* αυτών τών μετιόντων αυτήν δβηνεχώς βάλλε- 
ται ταίς χατηγορίαις• ουτωΐ; έστ\ πάσι δήλη χα\ χατα• 
φανής, χα\ ούδένα ευ ρήσεις ποτέ ταχέως έπ^ ταύτ^^ 
παι&^όησιαζόμενον άλλα χα\ τδ θαυμαστδν, δτι ά διά 
τών έργων π|:άττειν έπιχειρουσι , πολλάχις τοίς λόγοις 
χαχίζουσι, χα\ λανΟάνειν τους πολλούς βούλονται. Κα\ 
τούτο δέ τή^ς τού θεού φιλανΟ^πίας , ήν περ\ τδ τών 
ανθρώπων γένος έπεδείξατο. το έχάστφ ημών έτηΟείναι • 
χριτήριον άδέχαστον τδ συνείδδς, έχον άχριβή τήν διάγνιο- 
σιν τών χαλών χαι τών οΰ τοιούτων* δ δή μά).ιστα χϋ 
πάσης ήμ5ς απολογίας άποχηερήσα» δι>νήσεται^ ου δ;' 
άγνοιαν προσπταίοντας τοί; άμα|/τήμασιν» άλλα διά Ρψ- 
θομίαν ψνχής χα\ άμέλειάν τής αρετής. 

γ\ Ταύτα χαθ' έχάστην ώραν στρέφοντες παρ' έαντο?ς, 
πολλήν. τκοκομεΟα τήν μέριμναν υπέρ τής εαυτών 
σωτηρίας , ίνα μή, τού χρόνου παρατρέχοντος , λάθω- 
μεν εαυτούς τά μέγνστα ζημιούντες. *Αλλά τών μίν 
προοιμίων ϊλις* άχού^ωμεν δέ, εΐ δοχεί, τίνα έστιν, 
ά χα\ σήμερον ημάς δ'.δάξαι. βούλεται ή τού Πνεύ- 
ματος χάρις διά της τού ΜωΟσέως γλώττης. ΚαΧ εΪΛε, 
φησ\ν, ό θεός, Συταχθήχω τό νδωρ τό ^χοχάτω τον 
οϋρατον εΙς ζίνταγωι^ην μίαν, Μ(ύ ό^θήτω ή ξηρά' 
καϊ εγένετο οΰτω. Βλέπε μοι, αγαπητέ, ενταύθα τάξ^^ 
χα\ άχολουθίαν άρίστην. Επειδή γάρ εΤπεν έν αρχή;, 
δτι Ή>• ή γτϊ αόρατος καϊ άϋατασηεναστος, τφ χα\ 
τφ σκότφ χα\ τοις ύδασ* καλύπτβσθαι • είτα τ^ ^ι^τίο^ 
ήμέρ^ τδ στερέωμα χελεύτάίς γενέσθαι^ τδν χ«ι>ρλσρΛν 
τών υδάτων είργάσατο, χαλέσας τδ στερέωμα «υρανόν * 
νύν τ^άλιν διδάσχει ημάς, δτι έν τή τρίτη ήμέρι τδ δ£ωρ 
τδ ύποχάτω τού [55] ουρανού, ήτοι τού στερεώματα;, 
προσέταξϊν εΙς μίαν συναγωγήν συνελΟδν γν»ρΛΊ πα- 
ρασχίϊν, κα\ δφθήναι τήν ξηράν • χα\ έγένετο ούτως. 
Επειδή γάρ άπαντα υδάτων έπεπλήρωτο, χελεύει εί; 
μΓαν συναγωγήν ύδάτωιν τδ πλήθος αυνελΟεΙν, ινα ούτως 
δφθ|1 ή &ΊΡ^« Σχ4πει πώς χατά μιχρδν ήμΙν τήν διαχό- σμησιν χα\ τήν εύμορφίαν αυτής παραδείχνυσι. Καϊ έγέ- 
γετο, φησιν, ούτω. Πώς ; Ώ; προσέταξϊν δ Δεσπότης. 
Είπε μόνον, χα\ τδ 2ργον ήχολούθ'ησε. Τούτο γάρ ίδιον 
θεού, τδ χατά τδ εαυτού ρβύλημα τά δημιουργήματα 
ήνιοχείν. Κίά σνγήχθη, φησι, τό ϋδωρ τό ύπίχάτω 
τον οϋρακον εΙς τάς σνναγωγίίς αντών ', καϊ ώ^^ 
ή ίτιρα. Καθάπερ έπ\ τού φωτδς, σάότους δντος παν- 
ταχού, έχέλευσε παραχθήναι τδ φως, χαι διοχωρισμδν 
είργάσατο τού φω.τδς χαν του σχότους» ώστε β χ^ μέν 
τή ήμέρ^ άποχληρώσάι, τδ δέ τή νυχτί • χα\ έπ\ τών 
υδάτων πΰ^.ιν τδ στερέωμα παραγαγών, τλ μέν τήν άνω 

« δανΙΙ. βΐ 9ΐί<ΐ«ιοΙ 1053. ένθεΐναι. ΜθΓθΙ. ^'. άΐϋ λ«ιθ•ίναι. 
ί ι ηιΐ5 αυτού. 

άποχλτ^σας. 10 ΙΝ αVI^; 1. α£Ν£5. I10ΗΗ^. Υν $β^ αχύίαΙα^οΜ νίΠκικίΜ 01 οαιάπα ρ€ί€αίθίΜηι €θΗ[α$ίθ' 
η€. — Νοη νί(1θ6 ρ6€υηίοβθ5 ίΠο», ειιιη Ιιο&λίιιιη ηβΐηιΐΝΐ 
Ίιΐ€ΐΐΓ»ΐοη«ιη« ΐ|υ.ιηΐ3 βάΐίοοΐ ουπι τοβ $ιιβ5 4:ιΐ5Κκϋ&ηΐ? 
Νηια 2ΐίί ιβηβ 6ΐ Γβ|Κ>^ϋβ ]3ηυα& ιηυιιίυοΐ, υΐ βαβ ίη 
Ιιιιο ΰϋΐΐυΰΰΐιΐ : αΙΊί ίη ΙβΓΠΐιη &1)5€οηϋυηΙ, Ιΐα υΐ η^ιηο 
μ:»γο ροββίΐ υ1>ί ΙαΙβαπΙ. Εηιΐβιη <1ΊΓι§6ΐιΐία 61 ηο6 οοΐ- 

ΙοΰίΑΙΙ» νίηΟΐΐΙΙ» (ρίΖ&ηΐ €Ι18ΐΟΐΙίΐ^ ρ3Γ (^81, 61 ΙΗ)1Ι;αΐΐΐ6 

οιηηΐιιη θ6υ1ο$ ρτοροη6Γ6 , 86ά ίη Ιαΐί^δίπιο η)6ΐιΓΐ8 
ρτο»ρΙ«2ΐΗο ΓβροηοΓβ , 61 οηιηββ πιρΰΓβ νοίβηΐ'ιβ Ίβ- 
1 5ίιΙί&9 6χο1ιΐ(ΐ6Γ6^ υΐ 6Ι1ΠΙ α ρΓχάοηο Ιυΐαηι 6ηπι &6Γ• 
ν;ιν6τίιηιΐ8 , .8ίΙ ηοΑ»8 νίαΐΊαιηι 2ί1 Γυΐυπιηι νίΐ^ιιη Ιιίηο 
Βΐί|(Γ9ηΓι5υ$. Εΐ6Μπι Βίου! ίί φΐΊ ίιι Ιειτα >1ίοη& δυηΐ, 
ΐ|υ«η(1ο ίη ρηΐιίαηι 8υ3πν ΓβϋΐΓβ ουρίυηΐ , ιηυΐΐο Ι6πι- 
ροτβ ραυ)3ΐίπ> βΐυϋβηΐ 6ΐ ευηιπί Ιαηΐυηι οοΓΠΐϋοΓΰ 
νί«ΐί€ί , ()ΐΐ3πΐηιη Λά νίηβ 1οη£^ίΐαϋίιΐ6ΐη €ί& 5υΓ6€6Γ6. 
ΐ|ΐΐ63ΐ , υΐ ηβ ίΜ€0Γ•α•Γαπΐ6 86ίρ808 ρ6Γ(1αηΙ : ίΐα βαηβ 
ί;ΐ€ΓΓ6 61 ηο8 0|Κ)ΓΙ6Ι , (]υία ρεΓβ^ηπί Ηίο βυπιυβ 6( 
&«Ιν6ηφ., ιΗ ρΓονΙϋΰηηιηβ 61 Γ6ροηαηιυβ .ηοΙ>ΐ8 Βριήτ. 
ΙιηΙΊυΝί νΪΓΐυΐιιιη ν!αΐίο;ι : ιιΐ ςυαηιΐο ρΓΧ66ρ6ήΙ ηοΙ>ί3 
ϋοιηίηηβ ίη ιιο8ΐΓΜη Γβ^ΐΓβ ραΐΓίβπι, ρπιΐί δίηιυβ, οΐ 
«ϋα ί|ΐιί(1ΐίπι ηοΙ>ί$ουη) 3α6Γαπιιβ» αΐί» αυΐβπι ]αοι ργχ- 
ινΙ983 ΙιαΙ>6»ηια8. ΙΙοηιιη 6ηίηι νίοΐίί'οηιπι Ιαΐίβ ηαίιιπι 
681, ηΐ 6» (\\ιχ. ρ6Γ Κ»0Η0Γυηι ορ6ΠΐΓιοηεπι νοΙα6Γίηιυ$ 
3Η46 ηο8 ρτ9Βηιίΐΐ6Γ6 » €001 ίϋυο ποβ ρΓχν6η6πηΐ , 
ίαηυηδ ηοΐιίβ αροη^ηΐ Ωϋυϋίφ αϋ Οοπιίηηιη 61 ίηίΓοί- 
ΐιηη Γϋθίΐ6η), 61 &1>5φΐ6 ρ.;>νοΓ6 , 61^ ηιαςηαπι αρυϋ Ιυ•* 
ϋί66ΐη Ι)6η6τοΐ6ηιίαηι εοηεΊΓιβιιΙ. 

2. Ει υΐ ϋίδ€:ΐ8 , ϋίΐββίβ , Ιιχα ίη Ιιυιιο 80 ΐΒοϋυιη 
Ιι:ιΙ)6Γ6, €θ1Ιί(;6 Ιιίπο, ί)υο<1 ΐ|υί Ιί1>6πιΙίΐ6Γ 6ΐο6ηιθ8γιι»ιη 
ίιηρ6Ηΐΐ, ΰΐτΐιίο ουιη ΐΜ>ηα οοηβαοιιΐΐα νεηαΙϋΓ, υϋί 
Ιιίηι: ΐΓ:ιη6ΐ;ι1υ& ΓϋΰπΊ, ιηα^ηαιη βρυϋ ^αϋί^6η1 ηιί$6Γί-. 
€0ΓΐΙί:ιιη ίΗΥβηίαΐ , αΐηυβ 1>6αΐα ίΐΐα Υ6Γΐ)α οηπι 6αΊβρί8 
Αΐκϋτα : ν&ιίΐ€, ίί€η€άί€ύ ΡαΙή$ ηα'ι , αεάρϊίβ ίη ΠωΓΰ- 
άίίαΐ€ΐη τερηαΐΗ^ ηηοά νοΙή$ ρτωραταίηηι β$ί α οοΜύΐα- 
ΙίΜε ίΐΐϋίηάΑ : ηηία βαΐΓΜ , €ί άβάίϋη ηιϋύ ηιαηάααατβ 
{ΜΛΐίΗ. 25. 5^. 55). Ιϋίρβυιη €6Γ16 €1 ίη αΐϋβ νίκυ- 
Ιί1)ΐΐ8 οοηΐίη^ΰΓε ίηνοηίαβ. δίο 61 ίη 6οηΓβ85ίΐ)η6 ρ6€• 
εΛίΟΓ.ιΐΗΐ , 61 ίπ . οδβίϋυίΐαΐΰ Γ6ΓνοΓ6(|ΐ96 ρΓ6οα(ίοηιηη 
ονεηίαΓυιη 65ΐ. Οιιιιηϋο εηίηι ίη ρπε56π(ί νίΐα ροΓ 
ϋοπΓο8βίοιΐ6ΐη ρβοοαία α1)1υϋΓ6, 61 Γ6ΐηί5ί>ίοη6πι α Οο- 
Ηΐίιιο α856(|υί ραΐιΐ6πηιιΐ8, αΐιίΐιίηιηβ ίΐίυο α ρεο&ιΐίβ 
ριιπ, 61 ηΐ3(|^ηαπι, <|υ3Β Ιυηο ηοΐιίδ ϋοηαϋίΙυΓ, Ιίιίαείαηι 
ίηνεηίεπιυβ. Ν6ηυ6 εηίηι Πεπ ροίεβΐ υΐ.ίίβ, ςυί ίη ρπε- 
βεηΐί νίΐα ρεοεαία ηοη Αΐ>1υ6π( , ρο8ΐ6ο εοηβοΐαϋοηοιη 
;ι1ίΐ|υαηι ίΙΓίϋ ίηνοηΙιΐΓϋβ 8ί(. Ιη νψταο βπίπι, αίΐ, (βί$^ 
ΰοηβιΜπΓ ι'ώί ( Ρμ/. 6..6 )7 Ει ηιεηΐο : ΙιοαεηίιηεβΙ 
8ΐ.Ί(ΙίοΓυηι Ι6πιριΐ8, 64 εοηΑίεΙηηιη, εΐ εεΓίαηιίηυπι : ί1« 
Ιιΐ4ΐ ν6Γ0 εοτοηαΓυηι, ηιεΓεβϋίβ^ εΐ ρκεπιίοηΗη. ΡΓθ1η(Ι& 
εεΓίεπηιβ (Ιυηι αάΐιυε ίη 8ΐα(1ίο νεΓβαπιυΓ, ηβ ΐβηιροΓε» 
ςηοεοΓοηΦ 61 ΙαΙ)οηιπνι ρπκηιία δηηιυηίΟΓ, ίηΐιτ εο8. 
8ίη)υ9, ΐ)υί ραιΙοΓβ'&ΓίΙείεηΐυΓ; 86<1 ίηΐεπ εοβ ςυί ευιΐλ 
βϋαείΑ €9ρίΓιΐΜΐ8 οοτοη&5 εχειρίεηΐ. ΙΙοε ρΓοοβηιία Δρυ(1 
εαπιαίεπι νεβίπιηοηοη ΐεπιεΓβ^ηειιιιε !η ν&ηυω υϋηιυΓ: 
86ΐ1 ΐ|υοΓιϋί6 (Ιβ Ι)οηί$ ορεηϋαβ νοι α<1ηιοηεΓ6 ευρίηιυβ, 
ηΐ ρΦτΓεείί , εοηβυιηηιηΐί , γίηυΐίΙ>η8<|υβ ρπεόίια νίΐα 
8|ι6€Ι»[μΙο» Γ3€ΐί, δίΐί» ίΓΓ6ρΓεΙ)6η8ίΙ>ί1ε8 ει δίηεορί, ίηι- 
ηιηεηΐλΐί ΠΓπ Πεί : εΐ ίιιεεαίίδ βίευΐ Ιυηιίηαπα ίη ηιηη- 
(1ο , βεΓΠίοηοηι νίΐχ Ιΐ3ΐ>εηΐε8 ίη ηοβίπ ςίοΓίαιίοιιεπι 
ίιΐ (!*6 61ιη8(ί, ΐι( νεί 8ο1ο «^(ροεία ίί» ρΓ<κ1ε886 ρο88((ί8 ςηί >ο1)ί5εαηι τοΓ52ΐιΙηΓ, η( νεβίΓΧ $ρ»ηΙ»αΙί$ Γι*η§Γαη- 
Ιίφ , τεδίπεςυε ορίίηιχ νίι^ ηΐίοηΐβ εχ νεδίπί» εοΐΐο- 
ηιιϋδ Οαηΐ ραπίείρεδ. Εΐΰηίπι βίεαΐ ίη)ρΓθΙ)θΓυηι εοη- 
βυείϋίΐο ΓίΐηιίΙί.ΐΓίΙιυδ 8υί8 πιυΐΐυηι ηοεεί, ηυβπιαιΙΐΗο- 
άιιπι ΒεοΙα$ Ραυίυδ ίηηυΐΐ : ϋοτηιοίρηηΐ !>οηο$ ηιοτ€$ 
(οΙΙοηαία ρτανα { 1. €οτ, 45. 53 ) : 8:ε 61 1)οηοηιηι Γα- 
ηιΐΐίηηίαβ υηα ▼0Γ8»ηΐϋ)η$ ηιηχίιηα εοιηηκΗία αΠετί• 
Ουηπιο1)Γ6ΐη 1>εη>£[ηυ8 Οοηιίηυ$ ηοεΙβΓ ίη(6Γ πιαΙο8 
ρερπιΐ^ιΐ 1>οηθ8 νΙνεΓβ , υΙ ίπ)ΐ)Γθ1)ί Ιαερυπι ηΐίιριοιί 
Ιι:νΙ)οαηΐ εχ.«α εοηβαοίικίίηε , ηεε βεηιρεΓ ίη &υη ρεΓ- 
ηΐΑηε&ιιΐ ηιαίίιία : ίίειΐ 1)θηο8 εοηΐίηυο ηιιΐε οευΙθ8 
8ρεει&ηΐ68, αΙΙηυί^] ηΐίΙίοΓίδ εζ εοηιηι οαρϊΑηΐ ΓαπιίΓίΑ- 
Γίίπίε. Τβηία εηίπι νίπιιΓίδ ροΐεηΐία ε5( , υΐ τενεΓεαιι- 
ΙυΓ 61 ηιυΐΐιιηι 1:Η](Ι«η{ εαηι, εΐίαιη (|ΐιί ίΙΙα εαΓεηΐ. 
8ίοη( 61 νίιίυηι εΐί&ηι »1) ίίβ , ηπί πιαίί βυηΐ , δυΐιίηϋο 
ϋεειίδαΐυΓ βΐ εαΐ'ρίΐπΓ : αϋεο νίιίυηι οη)ηίΙ)υ$ ε8ΐ πιαηίτ 
Αΐδίυηι ει ρεηρίεηιΐΗΐ , ηε<|ηε υΐΐυπι υπΐ(|υαπι ΓαείΙβ 
Τθρεπαδ ({υί ΙίΙ)εΓ6 ηιαίηηι δο ε&δο ρποβίε^ΐηΓ : βειΐ 
ςηοιΐ ηαίΓηηι εδί , ίρδίηΐϋΐ εα , ςηχ ορεπϋυδ ΓαεβΓΟ 
ιΐΐοηίαηΐ, νβΓίιίδ ιηαΐα εδδε ΓαΐβπΐυΓ, αε ρΐεπδςυε οε- 
ειιΐΐα εδδ6 νείΐεηΐ. Ουοϋ εΐ ίρδυιη άίνίηαη ηΓίδεΓίοοΓϋί» . 
681, ηηϋβ Ιιοηιίηηιη ςβηεπ εοηεεδδίΐ, υΐ υηίειιίφΐε πα- 
δίΓυιη ίηδίΐυιη δίΐ ίπεοΓπιρίυηι ]υϋίοίυηι εοηδείεηΐίχ , 
ηιιοίΐ αεεϋΓαίε ροΐεδί α ηιαίο ϋοηυηι όίεεεηιερε ; ίϋηυΰ 
ρυΐί&δίιηιιπλ οιηηεηι ηοΐιίδ ϋεΓεηδίοηεηι ΐοΐΐίΐ , {|υο<1 
ηοη ρεΓ ί^ηοπιηΐίαιη ίη ρεεεαία ίηείϋαιηιΐδ., δεϋ ρεΓ 
αηίηιχ (}εδί(!ί;ιπι εΐ νίηυΐίδ εοηΐεηιρίυηι. 

5. ΙΙτε δίη{[υ1ίδ ΙιΟΓίβ ηοδίρο νεπδεηιυδ αηίηίο, ηια- 
£ηαηι δαίυΐίδ ηοδίπΕ ΙιαΙ>εηΐβδ βοΐϋείΐηιΐίιιεηι , ηε , 
ρΓ.Γΐ(ίΓευηΐΰ ΐεηιροΓε, ίςηοΓαηΐεβ, ηοΒίδ ίρ8ί$ ηιαχΙ- 
ηιπηι ίηίεΓαολίΐδ άηηιηυηι. 5ει1 ρΓοακηιίοΓυιη δ.ιΐίδ: 
αυϋίαηιαδ αυΐ6ΐη , βί ρΐηεεί, ςηφ εΐ Ι)0(11ε ηοδ ϋοεοΓΟ 
νυΐΐ δρίπίπδ δαηείί £;Γ3ΐία ρεπ 1)εαΐί Μοδίδ Ιίη^παηι. 9. 
Ει άΪΜί^ ίηίμιίΐ, Β€α$ : €οιιοτ€β€ΐΗΓ αηηα ηικυ $αδ ακίο 
€$1^ ίη ΰοηρη^αύοηβιη ιι;ια»ι, €ί αρρανβαΐ αήάα. Κί 
(Μίηιη €Μί ίΐα, Υίιΐε ΙΓιε, οΙ)δ60Γο, (ΙίΙεείε , οπΓιηεπι οΐ 
εοη$ε(ΐηεη(ίαηι ορίίηιηηι. ^\ύΛ ϋίχεπαΐ ίπ ρΓΐηείρίο : 
Γ/ιτα Βται ίηνΗα>Ηϊ$ βί ίηνοηψαίΊΐα, εο (]ΐιοϋ (οηοϋΓΐ.•;., 
61 α(]υίδ ο1)(ε{;6Γ6(υΓ : εΐ ϋείπϋε ρΓχεερίΐ ϋίε ^εευηϋο, 
υι εδδεί (ίι-ηιαηιεηΐυηι , ει οίΐιιαΓυηι «εραΓΟίίοηειη 
Γοείΐ, γοεανίΐηυε Οπηαηιεηΐιιπι εχίαηι : ηυηε Ιΐιτυηι 
ϋοεεί ηοδ , .86 άιβ ΐ6Γΐίο ρΓβΒεερίδδε αί\\ίχ , (ριχ δηΐ) 
εχίο, Ιιοε εδί^ ΟΓηιηηιεηιο, υΐ ίηυηαηι €θθ[|[ΓεςαΐΙο- 
ηεπι εοητεηίΓεί, εΐ Ιοευιη ϋαρεί, αίφίο «ιρραπεΓεΙ 
ηηϋα : εΐ ίβείαπι 6$1 ίΐα. Οΰία εηίιη οπιηία ίηιρίεΐα 
εραηΐ 0(|υί8 , ίηβδίι ίη υη^ιπ) εοηξΓε{[αΐίοη6ηι αηυαπιπι 
πιυΐΐίΐυίΐίηεπι εοηεεϋεπε, υΐ βίε ορραΓεταΐ αρίϋ». Υίϋϋ 
(|υοπ)θ(1ο ρααΙαΓπη ίΙΙίυδ ηοϋίβ ρυΙοΙιΗΐηιΙίηΰηι α 
ΟΓηαΐΗΐη ηδίεηϋίΐ. Ει (αβίαιη 6$ί , αίΐ , ίΐα, Ουοηιοϋο Ι 
δίοαΐ ρΓχεερβΓίΐΐ Οοηιίηηδ. ΟίχΊΐ δοΐυιη , εΐ ορυδ 
8υΙ)5ε(]υυΐΗΠ) 681. ΙΙοε επίηι ρεευΐίαρβ 0οί. εδί, υΐ 
δεευπϋυηι τοίυηίαΐεηι δυαιη επεαίηπίδ ηιοϋετεΐηΓ. Κί 
€»η§Τ€ραία €$ί , ίη<|ΐΓιΙ , αηπα ηαΰΒ <κ6 ναΐο , ίη €οιιρΓ€^ 
ςαΐίοηβί βΜα«, €1 αρροΓηίΙ αιΊύα. Οηεηι&(ΐΗΐο(Ιϋηι (16 
ίιιεε ϋίεΐυηι εδί » (|Η0(Ιευηι εδβεηΐ• «ιΙ»ί4ΐιιε ΐβηείΓ» , 
)αδδει-ίΐ ρΓοϋηεί Ιυεοπι , εΐ δερβΓηΐίοηεηι Γβεεηΐ Ιυείδ 
αε ΐεηεΙ}Γ3ηιπι, εΐ Ιιαηε ΙηΙιυεπΙ (Ιίεί, ίδίαδ υ6γο ηοείί ; 
βίιηίΙΐΐεΓ (Ιίοΐυιη εδΙ , (|ΐιθ(1 ευηι ρπκΐυχίΐ βιιηαπιβη* 
Ιυη>, αφίαΓοηι αΙΙαδ δορεποΓεηι Ιοοαιη οευιιραΓε, αΐίαι ϋ δ. ίΟΑΝΜΒ ΟΗΚΥδϋδΤΟΜΙ ΑΙΐϋΙΙίΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 59 ^υίβηι $υΙ> Οηηαηιοιιΐο «&8ο ](ΐ&50Γίΐ : βίο 61 ηιιηο ίΐΐαδ 
ί|ΐ&:ι& 3<|υηβ , ςυφ βυΐ) βπηαπιβιιΐο ΟΓαιιΙ , ίη υιΐλΐη 
ι•οη$Γθ£;αιίοηοιιι ]α1>ΰΙ ΰοίΓΟ, αΐ 8ρρ»Γ6αΙ αρκΐ;!, οι Ιιιιιο 
Ιϊΐιίο ΰΐίαο) &ιιυιη ιιοιηοιι ίιηροηαΐ ; δίουΐ άα 1υο6 οΐ 
ΐοιιοΙ)Γί$ ϋί€ΐυηι ο&ΐ. €ο9ΐρΓ€^αΐα €ηνη ίπηί, αίΐ , αηα<Β 
φι<ν $Μδ ϋαίο €τα^ί^ ίη ΰοηρηραίιοηβί <ιια«» 61 αρρατηιΐ 
ύήιία : 10. α νοοανΗ /)<?ιιι ατίάαιη ίατναιη. Υίϋί&ΐί , 
(ΙΐΚ'ΰΐο, (]ιι()ιπ(μ1ο ϋβαβ ΚτΓβιη, (]πχ ίηνίβίΐιίΐίδ ογ&ι οΐ 
ίιΐΰ<)ΐιιρο$ίΐ:), 6ΐ »«|υί8 '(|υ.ΐ5ί νο1αιηίηΊ1)ΐΐ8 (|α11)υ$ιΐ3ΐη 
υΙ>ΐ(^ο1)αΐιΐΓ, ϋΰδροϋανίι, υΐ $ί€ ϋίΰαιιι, 6( Πιείΰΐη ϋ1ίιΐ5 
ΐιο1)ί3 ιηοιι$ΐΓανίΐ, ρΓορπο οΐίαιη ιιοιηίπβ Ίιηρο&ίΙο? Λ< 
£οη(ΐΓ€(ΐαίίοηι*ί, νάΐ , α<ΐΗαΓΗΐΗ νοΰηνίΐ ηιαήα, Εοοο οΐ 
Αίριχ ηοιηοιι δααιη &οΐ'Ιίΐ;υ δΐιιιΐ. Ναιιι (ρΐ6ηΐ3(1ιηο(1(:ιιι 
ορ. 111111$ αηίΓβχ »Γΐο &υα ναβ αΙί(|υο(1 Γ.ιοΙυπυδ, ιιοιι 
Αΐιΐοα ίΐϋ ιιοηιβϋ ίιηρυηίΐ, ϋοηοο α1>$ο1ν;ιΙ : ίΐα α 1>6ΐΓι- 
ςιιιι$ ϋυιηπιυ$ ηοπιίιια βίβιηοιιΐ $ ιιοη αιιΐοα ίιιιροι.ίΙ» 
ϋοιιοο €α Ίη | τορπίδ 1οεί$ 5ϋο ρπροβρίο ροηαΐ. ΙςίΐιΐΓ 
ρο$ΐ(ΐιι;ηη Ιογγλ οοιηοη $αιιη) ηοοορίι, α αϋ ρΓ^ρΓίαπι 
ίοΓίιιαηι ροποΐιίι, ΰΐίαιιι βηυχ ιοη^ηςαίο! ρΓυρΓΌ 
\οοα1)ΐι1ο ιι:)ΐιιίιια(:ο &υη(. Υ οοανίί ^ιιΊιιι, Λΐΐ^ΰοηι^ίβ' 
φι'Λοη€$ αίΐναηαη ιηαήα, δυΐκϋιϋΐ ίΐοηιιη : Ει ν'ια'η 
ί>ι•ιι$ ηηοά ύοηιηη. Ναοί (]υί;ι Ιπιιηαπα ιιαίυΓΑ Ίιΐ)ΐ3Γε;1- 
ΙΪ!» 02>1, οΐ υροηι Οβί ϋί^ηβ Ιαυϋαΐ'β ηυιι ροΐβι-ηΐ , 
ρΓ:υ(Κ€ΐιραιΐ5 ϋΐνίηα δοΓίρΐυΓα 3€€6ρ1αιιι αϋ ίρβυ Ορί- 

4. Ι^ίΐατ ηυαηϋυ ϋίδοΐβ, ίρ$ί ΟοηϋίΙοιί οΐ6;«ΙυΓ.>$ 
Ιμ)ιι:ι$ ν^^α5 6&$6, ηΐ3]οΓοαι ςυίιΐβιη ίιι ηιοϋαιιι ΑϋιιΓι- 
ΓΟΐίδ ηοθ6$$6 051 ; ιιίΐιϋ ΐΑπιοη αϋ Ιαυϋβιη 61 ϋη€θΐι.ίιιιιι 
3ΐη)ΐϋϋ$ α(Γοιτ6 ρο!6Γί$. Ταίοιπ οηίιη $0Γΐίΐϋ$ ο$ 1)ο• 
ιηίηιιιη, ηαί «ία^.ιηοϋί οροπι ΓηοίΙ, (ριοβ η ηοΙ)!5 ιΐ6<ρΐ6 
Ιϋΐιϋηπ &α(ί& ροδ-^ππί. Ουοιηοϋο οΐιίπι υιιΐΓ[υαιη οριι$ 
ί>6ί ρρο (ϋ2ηΊΐ.Ίΐο 1αυ(ΙαΓ6 ρο $οΙ Ιιυηιηηα ι>3ΐυΓ3? 
ΟαΛβπιιη ροΓοα (ΐυχ $υ1>]ιιη^ιιπΙυΓ, €οιι«>ίϋΰπι ίΐ)6ίΓ:ι- 
Ι^ίΐβιη Οοί οςροςϋ 3ΓΐίΓΐ€ί5 8Αρί6ΐιΐί:ιιιι. Ροβϋριαιη οηίπι 
ηοϋίδ αροηαιη ΐυΓπε Γαείϋπι ηιοη^ίΓανίι, οοηδΟί^υειιΚ Γ 
&υο ρΓΧ€βρ!ο (]θ€οηΙοιη ύ ευηεεϋίΐ δρβείβιη, 61 $οιυί- 
ηυιιι ν3πεΐ3ΐβ (]ιι$ αάοπιαΐ Γαοΐ6!ΐι. \\. Ει άίχιΐ , ηίΐ , 
Οαα : ϋΰπηηιεί Ιιηα Ιιεώαιη [(χηΊ, $βηύηαη$ $ηη4:η 
ί€€αιιάαίΗ ξΐβαια οΐ ύηιΙΙΊΐΗάΊηαη : €ΐ Ιίοιιαηι [τνφίβτνίΐη, 
{αάοηι [ηιοίηΐΗ , αι]Η$ Μΐηβη ίη $€ΐηαΊρ$ο ίβαιηάΗΐη 
ΛίΜΐΙιίιιάίηβΐΗ^ $€αιηάαιη ^οηικ ίυραν Ιφηαιη. Εί [ωίαιη 
€$1 ίΐα, Ουίϋ 62ίΙ ίΐΐυϋ , Ει [αείαιη €$1 ίΐα? ΓΓΟΐοορίΐ , 
ίικριίΐ, !)ϋΐηίΐιΐι$, 61 ϋΐαΐίαι 16γγ3 8ιιο3 ραπυ^ ηιηΐιι- 
πι:.$, 3ϋ Κ6ΐι:ίιιιιιιι (ξϋπηοη ^βίρδαιη αϋοηιανίΐ. Μ. Εΐ 
ρτοίΗΐίΐ ΙίΎία Η€τ\>αιη [ωιιΊ , Ίη(|ΐιΊΐ» ιβίΝΐ/κ»» $€»Η€η 
$€€Ηη(ίΜηι ββϋΜί, εΐ $£€αηάΜηι $ί»ηΗΐΙαάίη6ΐη : €ί Ιψικιη 
{τηφί&ΓΠίη (αήβΜ [ηΐ€ΐηηι , ^ιι;ιιι $€ηί€Η ιιικιιι ί/ι ίρίο 
$ύαιηάαηι ββηαί νιρβΓ ΐεηαηι, Ιΐίο αηίιη3(]ν6Γΐ6 , ϋί- 
1οεΐ6, ςυοιηοίΐο υογΙμ) Οοιιπηί οηιηία Γαεία &υιιΙ δυ|'6Γ 
ΐ6ΓΓ3ΐη. Νοιι 6111111 6Γ31 Ιιοιπο (]υί Γρ6ΓαΓ6ΐυΓ, ηοη 
•ΐΓ3(ηιιιι 9 ηυιι ΐΜ>ιιη] €θορ6Γ3ΐίο , ηοη Αΐίυά 6]υ3!ΐι<κΙί 
δΐιιϋίυιη : δοά βοΐυιη αικίίνίΐ ρΓχοτρίυπι, 61 8ΐ;ιΐίηι 
«μιοιΐ 8ΐιυηι 6Γ3ΐ Γϋ€ίΙ. £χ (]ΐ)0 ϋίδοίιπυδ, 6ΐί3ΐιι ηυηο 
ΐιοιρίϋ οιιπιιη αςηοοΙαΓυιη , ηεηυο 131η>γ6ιιι , ηοηοο 
3Γΐ38 ίη οοΐϋΐιϋίδ ϋ|;π8 ΧΓυιηηαβ, ίι-υοίυυπι ηοϋίβ 
ρΓονβηΙιιηι ρροηιοΓβ ; δοϋ αηΐο Ιιοεο οπιιιία ν6Γΐ)απι 
1>Γί , (|ΐιο(1 3ΐ> ίηΊΓιο 3(1 ΐϋΓπιιη Γ36(υηι 681. Ουίιι 6( 
ίυΐυΓαηι ίιι$Γ3ΐ3ΐη Ιιοπιίιιυηι ηιοηίοηι εοΓπςοη^ ϋί- 
¥4» δοΓϊρίαια, (1;1ί£6ηΐ6Γ ΰ:!ΐϋία ηο1>ΰ δοουηϋααι οπίίηβηι Γαοΐοηιπι η3Γηιΐ , αΐ οοηΐ|>6863ΐ ΐοιηβΗίαίοιιι 
61 ϋ6ΐίηη)6ηΐα 60Γυιιι ηιιί β;;ιιΐ6ΐιΐ3 8υα νβηϋίΐ&ηΐ 6ΐ 
4ΐ66Γ6 3υϋοιιΙ, 8(>1ί8 6οθ{)6Γ3(ίοιιβ 3(1 Γπιοίηιιπι ρτονοη- 
Ιυπι ορυ8 ^^^86. 5υηι 6( ηΐίί, ί]ΐιί 1ι.ιό 381γη 3ΐίί]υίΐΗΐ3 
α<ΐ8€ΓίΙ)0Γ0 ιιΊΐιιηΙυΓ (</). ΓΓορίΟΓοα (Ιοοβΐ ηο8 5ρΊηΐιΐ8 
βληείυδ, 3ΐι1ϋ ΓοπηιοΠυηοιιι Ιιππιιη οΐΰΐηβηίοηιηι 8βΓ- 
ηιοιιί 61 ρΓαιεερΙυ ϋβί οϋίειιιροΐ'αηΐβιιι ΐ6ΐΙυΓθπι οπιιιίη 
56ηΓιιΐ3 ε<ϋ(1ί886, ηυΙΙο 3ΐ1ο 3(1 6θορ6Γ3(ίοιΐ6ηι ορυ8 
1ια1)6ΐιΙοηι. δυΠίοιοΙκιΐ εηίιιι 6ί ρπ) οπιηίΐιιΐδ ν6Γΐ)ΐιιι• 
ίΐΐυϋ : ϋαηη:ηβΙ Ιβττα ΗατίΜίηι [οβίιι. ΟιιοείΓοα ϋίνίηα^ 
δοτΊρίαπΦ ν68(ί{$ί3 δ6(ΐυηιιιιΐΓ, ηοηιιβ Γεπλίηπδ 608 «ιηί 
:ΐ(1τ6Γ83 ϋΐίδ ΐ6Πΐ6Γβ 1)13161*3111. Ν3ΙΙΙ εΓιηπ'δί ΙιοιιΐΗβΐΐδ 
ΐ6ΓΓ3ΐη <ιρβΓ6ΐιΙυΓ, 6(]ιιιηοηΙοΓυιιι ηπχ'.ΐίο ΓίυιιηΐιΐΓ, οΐ 

ηΐ3ςΠ3ΐη {6ΓΓΦ 0Ι1Γ3ΐα 1ΐ3ϋ631)1. 6181 ιπ•'ΐ|;ιΐ3 δίΐ ΟΟΐΙί 

ΐ6ηρ6Π65, 61 οιηπίΑ 3ΐί3 60Π€ϋΐτ3ηΐ, ιιίϊ>ί ιιυΐυβ ΙΚ>- 
ηιίηί 3606(131 , οηίΐιΓΐ3 α1ί3 Γι υ$ΐΓη 61 ίη ναηυηι οοιίϋΐιΐ. 
61 ηίΐιίΐ ρΓοΟοίοΙ ςυίνίδ 1α1>0Γ 6ΐ δυ(1υΓ, ηίδί ηΐ3ηο8 
ΟοιιΓιηί δΐιρ6Γη6 3(Ι]αν6ί, 61 ρ6ΓΓ66Γιοιιβιη Ιιίδ Γβϋηβ 
ΐΓΐϋυαΙ. (ίυί8 ηοη ο1)$ΐυρ6!>θ€Γ6( οΐ 3(1ηιίΓαΓοΐυΓ , οο^ί- 
Ι3η^ ςιιοιηοίΐο ν6Γΐ>ιιηι Οοπιίιιί ίΙΙυιΙ, Οβτιιύηβΐ ίεηα 
ΗηΰαΐΗ (ΛΗί^ ίη Ιι>δ3 νίί>€0Γ3 ΙΟΓΠΰ (1θϊ^θ6η(ΐ3(, οΐ (ΐυ:>8ί 
&(1η]ίΓ3ϋί1ί (|ΐιθ(1:ιιη ρβρίο, ΐβΓΓΦ Γ;ίθί6ηι ν3ηί8 ΩοήΙιΐιβ 
3<1θΓΐΐ6ΐ ? Υί(1(;ΐ'6ΐ|υο 6ΐ'3ΐ δυϋίΐο ΙβΓΠΐιη, ({υ» 3ηΐ03 Ίιι- 
ΓοΓίηίδ 61 ίηοιι1ΐ3 οηιΐ , (3ΐιΐ3ΐη 306(φί8δ6 ρυΐιΐιιίίικίί- 
ηοιη, υΐ (]ΐΐ3&ί ουιη οιν.ΐο 00Γΐ»ΓβΙ. Ναιη δίοιιΐ 6;ΐΐΙιι:ι• 
ρ3υΙο ροδΙ 0Γη3η(1υιη βηΐ αβίΓΟπιπι ναποΐαίο , δίο οΐ 
Ιοΐΐιΐδ ΟοΓυιη ηιυ11ί](ΐ^3 ναποΐαίο 0Γη3ΐ>αΐΊΓ, ίΐ^ ιιΐ ^Ι 
ΟρίΓθχ ίη ΐ3υ(1οπι ο]υ8 ρΓ0Γυιηρ6Γ6ΐ : 6ΐ6ΐιίηι \ϊάΗ^ 
3ίΙ , ϋβηί, ηηοά αζίΐ ΰοηαιη. 

5• Υί(ίίί(ΐί ςηοηιο^ο ρ6Γ δίυ^ιιΐ3 (|ιΐχ Γ30(3 ^υπι , 
08ΐ6ΐΐ(ΐ3ΐ Ι3α(ΐ3ηΐ6η) ΟρίΓιεοπι» υΐ 1ιυηι1ιΐ68 ρο8ΐ6:ι, 1ι:γ6 
6(1οοΐί, οχ ΟΓϋαΙυιΊδ 3(1 Γ.ΓοαίΟΓοηι Γ60ΐΐΓΓ6Γ6ηΙ ? Ν;ιπι 
&ί ΟΓβαΙυΓΧ 1ιυ]υ*)ηίΐ()(Ιί δΐηΐ , υΐ »1) ΙιοηΓιηο ρίο (Ιί^ιιί- 
|316 Ιβυίΐαη ηβ•ιυθ3ηΐ : ί;υί(1 (Ιο ορίίίεε ίρδο ιΙίοοΓΟ 
(]υί8 ροίοπΐ ? Ει νίάιΐ, αίΐ, Οβια ηηοά βκβΐ ΰοηηηι. 15. 
Ει [αείηίη €$1 νεΒρατε , βΐ [αείηηι €$1 ιηαηε, άΙβ$ 1&ηίΗ$. 

Υί(ΐ68 φ1θηΐΟ(1θ Ιΐ6Γ31Ι(1θ ΓΓ6(|υ6ηΐ0Γ (1001ΠΙΙ3ΙΠ, ηκΊΐιί 

ιΐο.ΐΓΓ (Ιίοίοιυιη \ίηι ίπΠ^εΓβ ?ϋΙΙ? Ορι τΐοΐιαΐ βιιίιιι 
(ΐ:ο6Γ6 : Ει Γ30ΐυ3 6ηΙ (Ιίοδ (ΟΓΐΊαδ. §0(1 νίιΐο ({υοιηοιίο 
ϋο 8ίη£;υΠδ (Ιίοϋυδ δίο (ΙίοηΙ : Ει (αοίηηι 6$1 νδερα-β , £ΐ 
(ί.ααηι αΐ ιιιαιι^, άίβ* ΐβιΐΊια : ιιοη δίιηρΗοΊΐΟΓ, ηοο 
ηϋδςυβ 03ΐΐδ3 : δοιΐ ηβ θΓ(1ίιιοιη οοιιΓυηιΙαηιαδ , ποηκο 
ρυίοιηυδ νεδροπι ίιΐ£[Γυ6πΙο ϋηοιη αοοορίδδο (Ιίοιιι ; 
86(1 »οί3ηιυ8 νο5ρ6Γ3πι Γιιΐ6ΐη 6δδο 1υοί$, οΐ ρπιιοί- 
Ρ'.υιη ηοοΐί«( : πιαπο 3υΙοιη Ωηοπι ηοοίίδ, (.1 €:>ιιιρ1ϋ- 
ηΐ6ΐι(υπ) (1ί6ί. Ιΐοο εηίηι (1οο6Γ6 ιιοδ νυΐΐ 1)03(υ8 ΜοδΟδ, 
(Ιίοοηδ : Ει [αείπηι 6»1 νβίρβτβ^ €ΐ [Μΐηηί 631 ηιααβ, άίε$ 
ΗΠΊμ. Εΐηο ηιΪΓΟΠδ, ϋίΐοείβ, δί Ιιχο δχρο εΐοοηΐίιιιιο 
(Ιίεαΐ ίΙίνίη3 δοτίρΙιίΓα. 5ί οηίπι ροδΙ Ιίΐηΐ3ΐιι (Ιΐοΐί 
ΓΓ0(ρΐθηΓΐ3Πΐ Ιικίχή 3(1Ιιυο 6γγογ6 ρΓϋΟοοοιιρηίί , οχοοο• 
ε3ΐοοθΓ(ΐ6θοη(οιΐ(1υηΙ, οΙλΟί^ροηπι ίηίΟπιη 8θ(]ΐιοιιΐίίΐ 
(Ιίοί 6886 ορίιιβηΙϋΓ (ίτ) , (ΙοοίρΊοιιΙοδ 8θΐιιοΓιρϋθ3, οι 
3(1Ιιιιο ία υηι1)Γ3 δειίοηΐ , τοΓίΙαίβ οηιηίΐχΐδ ραΐοΓαεί;! , 
βΐ 3(1 1υοοΓη3ηι 38&ίι1οηΙ , δοΐο ίυδίίΐίΦ Ιοιιιηι οιΐιοιη 
υη(1ί(ΐιΐ6 ί11αδΐΓ3πΐ6. ιΓίδί ΙαηίΑ (ΙίΙΙ^οπΙία οΐ 3(Χϋπιΐίοιιο 
(ΙοουίδδοΙ, λ\\(\όλ Ι3πι ίικίοοίΐίιιηι εοιιΐοη.ίοηοιη (ογ- 
Γ6ηΙ. 

(α) Ρ.Γ3ηι ααι 3δΐΓί5 Ιογγ» Γθί;ί««οη 3ΐιΐ80ΓίΙ)οΓ(ίπΐ. 

φ) 311(1x1 (ϋε6ΐ)3ηΙ νοδροΓ^ιη ίυίΐΐυια 668ο :»θίΐ(ΐϋΐι1ί&^β^* 51 ΙΝ ΟΛΓ. ι ΟΕΝΕδ. ΙΙ0ΜΙ1.. V. χώραν Ιπέχειν Ιχέλευσε, τά δ^ύΓ•6 τδ στερέωμα είναι* 
οΟτω χα\ νυν αύτάταΟτα τά υοατα, ιά ύποχάτω του στε- 
ρεώματος, προστάσσει εΐζ μίαν συναγωγί;ν συνδραμεϊν, Γνα 
φανΐ^ή ξηρά, χαΐτότε χα\ ταΰττ; τ6 οίχεϊον ίπώΨ^ 6νομα, 
ώσπερ έπι του φωτ6ς χα\ του σχότους. Συν7\χθη γλρ, 
φησ\, ζά ύδατα εΙς τάς συναγωγίΐς αύτώ>\ καΐ ωφβχ[ 
ή ίηρά, καΐ έκάΛεσετ ό θεδς τΊ\γ ξηράν γί}ν. Είδες, 
αγαπητά, τζώς άόρατον ονσαν χα\ άκατασχεύαστον, καΟά- 
περ ύπ6 παραττετάσμασί τισι χαλυπτομένην τοις υδασιν 
&παμφιάσας, ώ; είπεϊν, δείχνυσιν ήμΐν αυτής τέως 
τ6 πρόσωπον, έττιΟεΙς αύτί| τήν οίχείαν προσηγορίαν ; ΚαΙ 
τά σνστι\ματα^ 9»»^^» ^ώκ υδάτων έκάΛεσε ΟαΛάσσας, 
Ίδου χα\ τά ύδατα Ελαβε τήν οίχείαν προσηγορίαν. ΚαΟά- 
^ργάρ τις τεχ^^ίτη ς άριστος έπειδλν μέλλη κατασκευά- 
ςειν τι σκεύος διλ ττ,ς οίχείας επιστήμης, ου πρότερον 
τούτο) τήν οίχΐίαν προσηγορίαν ΙπιτίΟησι, μέχρις &ν τ6 
τέλος έπιΟτ) τψ κατασχευαζομένφ • ούτω δη χαΐ ό φιλάν- 
θρωπος Λεσπότης ού πρότερον τάς προσηγορίας τοΙς 
στοιχείυις έπιτίΟησι, μέχρις &ν ε!ς την οίχείαν χώραν 
τψ οικείος προστάγματι έναποΟήται, ΈπεΙ ούν έδέξατο 
χα'» ή γη τήν εαυτής προσηγορίαν, χα\ πρί^ς τήν οίκείαν 
μορφήν επανήλθε, χα\ τά ΰδατα συναχΟέντα πάλιν της 
οίχείας ονομασίας ήξιώΟη. ^ΕχάΛεσε γάρ, φησ\, τά 
συστήματα τώτ υδάτων ΘαΛάσσας, χα\ έπήγαγε πά- 
λιν, ΚαΙ εϊδεν ό θεός δτι χαΛόν, Επειδή γάρ ασθενής 
ούσα των ανθρώπων ή φύσις, ούχ ήρχει πρ^ς άξίαν έπαι- 
νέσαι τά του θεοΰ δημιουργήματα, προλαβοΰσα ή θεία 
Γραφή τδν ύπ' αύτοΟ τοΟ δημιουργού 'παινον ήμδ; διδά- 
σκει. 

δ'/Οταν τοίνυν μάΟης, 3τι χα\ αύτω τφ παρτ.γΛ'^όντι 
χαλά ώφθη τά γεγενημένα, μείζον μέν Εξεις τ6 θαΰμα, 
ούδΐν δέ πλέον εις ίπαινον χα\ έγχ(ι)μ{ου λόγον είσενεγ- 
κείν δυνήση. Τοιούτον γάρ Ιχεις Δεσπβτην τοιαύτα έρ- 
γαΙ<5μενον, ά μηδέ τ6ν παρ' ήμων Επαινον δέξασθαι δύ- 
ναται. Πώς γάρ άν δυνηθείη ανθρωπινή φύσις θεοΟ [36] 
ίργα χατ' άξίαν έπαινέσαι, ή ύμνήσαί » ποτέ ; Κα\ θέα 
μοι λοίΓ.^ν ένταΟθα διά των επαγόμενων του εύμηχάνου 
θίοΰ τήν άφατον σοφίαν. Επειδή γάρ φανερόν ήμϊν 
■^ιί γήί "Ε^ πρόσωπον έδειξε, λοιπόν τω ο{κεί(μ προστά- 
γματι τήν προσήκουσαν εύμορφίαν αυτί) χαρίζεται, καλ- 
λωπίζων αυτής τδ πρόσωπον τ^ ποικιλί^^ι των σπερμά- 
των. ΚαΙ είπε, φησ\ν, ό θεός • ΒΛασττισάτω ή -ρ} 
βοτάνΎ\ν γόρτου^ σηεΊρον σπέρμα κατά γένοςακαΐ 
καΰ* όμοιότιμα , καΐ ξνΛον κάρΛίμσν ποιούν καρ" 
χόν, οδ τό σπέρμα αυτού έν αϋτφ καθ" όμοιόττιτα, 
κατά γένος έπϊ ττχς γτχς» ΚαΙ έγένετο οϋτως. Τί έστι 
τδ, ΚαΙ έγένετο οϋτως ; Προσέταςε, φησίν, ό Δεσπότης, 
και ευθέως ή γή τάς οΙκείας ώδΤνας διεγείρουσα, πρ^ς 
τήν των σπερμάτων βλάστην έαυτήν ηύτρέπισε. Καϊ 
έξήνεγκε, φησ\ν, ») γί} βοτάνην γόρτον , σπεφον 
σπέρμα κατά γένος^ καϊ καΟ' ομοιότητα^ καϊ ξύΛον 
κάρΛίμον ποιονν καρπόν^ ου τό σπέρμα αυτού έν 
αϋτφ κατά γένος έπϊ τΓις γΓις, Έννόει μοι ένταΟθα, 
αγαπητέ, πώς τψ^ή ματ ι του Λεσπότου τά πάντα έγένετο 
τζ γξ. Ούτε γάρ άνθρωπος ήν ό εργαζόμενος, ούχ άρο- 
τρον, ού {ίοών συνεργία, ουκ άλλη τις περ\ αυτήν επι- 
μέλεια, άλλα μόνον ήχουσε του έπιτάγματος, κα\ ευθέως 
τά τζαρ* εαυτής έπεδείξατο, Έκ τούτου μανθάνομεν, 
δτι κα\ νυν ού των γηπόνο)ν ή επιμέλεια, ούδ* 6 πόνο;, 
κα\ ή λοιπή ταλαιπωρία ή κατά τήν γεωργίαν γινομένη 
των χαρτζων ήμϊν τήν φοράν χαρίζεται, άλλα πρ6 τού- 
των απάντων τδ του ΘεοΟ ^ήμα, τδ εξ αρχής πρδς αυτήν 
γενόμενον. "Αλλως τε δέ καί τήν μετά ταύτα άγνωμο- 
σύνην των ανθρώπων διορθουμένη ή θεία Γραφή, ακρι- 
βώς ήμϊν άπαντα διηγείται κατά τήν τάξιν τών γεγονό- 
το>ν, Γνα άναστείλη τών μάτην φΟεγγομένων τάς άπδ 
τών οΙκείων *> λογισμών ληρω^ίας τών λέγειν έπιχ^ι- 

* ΊΙ υμνησαι (]60$( \η ρΙυΓίπ.Ιβ πι»$. 6( ίη 82νΠ. Μοχ 1ο- 
€11111 εοΓΓ6ΐίιηα5 εζ ϋβϋειη 6Χ6ΐηρ!&ήΙ>υ3. ΜοΓβΙ. ροΓρβΓαιυ 
1ΐ«ιΙ)ϋ();ιί τήν προσηγορίαν εύμορφίαν. 

^ 5ΐϋ οιηαύ οχειρρίαπα ])γχΊ(;γ Μογ61 ίικιαο ο'.χ:ί»ν ιΐεε&ΐ. ρούντων, 2τι τής του ηλίου συνεργίας δεί πρ'ϊς 
καρπών τελεσφόρησιν. ΕίσΙ δέ τίνες ο! κα\ τώ\ 
τισ\ ταύτα έπιγράφειν έπιχειρούσι. Διά τούτο 
ημάς τδ Πνεύμα τδ άγιον, δτι πρδ της τών α 
τούτο^ν δημιουργίας, τφ λόγω αυτού κα\ τψ προα 
ειχουσα ή γή πάντα τά σπέρματα έχδίδωσιν β, 
έτερου δεηθείσα πρδς συνεργίαν. "Ηρχεσε γάρ α 
πάντων τδ [δη μα εκείνο τδ λέγον • ΒΛαστησάτ 
βοτάν7\ν χόρτου, Κατακολουθούντες τοίνυν 
Γραφή, μηδέποτε άνεχώμεθα τών απλώς τά παρ» 
λεγόντων. Κάν γάρ άνθρωποι τήν γη ν έργάζωνι 
τήν άτΛ τών άλογων συνεργίαν έχο^σι, κα\ το 
γή έπιμέ)^ιαν έπιδείξωντα'., κ5ν αέρων εύκραα 
ται, κα\ πάντα τά άλλα συνδράμη, εΐ μή τδ νε» 
Δεσπότου γένοιτο, πάντα είκή καΐ μάτην, κ< 
έσται πλέον τών πολλών πόνων κα\ καμάτων, 
άνωθεν χειρδς συνεφαπτομένης, κα\ τήν τελε( 
χαριζομένης τοί; γιν^μένο1ς. Τίς ουκ άνέκπλα 
θαύμασε ιεν έννοών, δπως του Δ:σπότου τδ ^ήμ 
γον, ΒΛασζΊχσάτω ή γτι βοτάντίγν χόρτου^ ε 
•εήί Τη^ τάς λαγόνας κατελθδν, καθάπερ πέι 
Οαυμαστψ, ούτω τη τών άνΟών ποικιλίί^ι τής 
πρόσ(οπον [37] κατε•40σμησε ; Κα\ ήν Ιδεϊν άθ 
πρότερον άμορφον καΐ άκατασκεύαστον τοσούι 
μένην τδ κάλλος, ώς μικρού δεΓν άμιλλάσθαι τψ 
Καθάπερ γάρ εκείνος μετ' ού πολύ μέλλει κο 
τή τών άστρων ποικίλίςι, ούτω καΐ αυτή τή δια< 
ανθών ούτως έκαλλωπίσατο, ώς κα\ τδν δημιο\^ 
δπαινον άγειν Είδε γάρ, φησ\ν, ό θείο, 
Μν. 

ε'. Είδες πώς καθ' ίκαστον τών γινομένων ί 
έπαινούντα τδν δημιουργδν, Γνα μετά ταύτα ή 
θρώπων φύσις, ταύτα διδασκόμενη, έκ τών δη[ 
μάτων άνατρέχη πρδς τδν δημιουργήσαντα ; Εί 
δημιουργήματα τοιαύτα δντανικ^ τήνφύσιν τήν 
πίνην, κα\ ούδε'ις άν αυτά κατ' άξίαν έπαινέσ( 
σεται• τί άντις εΙπεΙν δυνηθείη περί αυτού τού < 
γού ; Καϊ είδε, φησ\ν, ό θεός, δτι καΛόν, Καϊ 
εσπέρα, καϊ έγένετο πρωί, ήμερα τρίτη, 'ϋρ: 
τή συνεχεία τής διδασκαλίας έμπηξαι βούλεται 
νοία τή ημετέρα τών λεγομένων τήν δύναμιν ; 
γάρ εΙπειν, κα\ έγένετο ήμερα τρίτη. *Αλλ'δρα ι 
έκάστην ήμέραν ούτω φησ\, Καϊ έγένετο έσπέ 
έγένετο πρωΐ, ήμερα τρίτη • ούχ απλώς ουδέ εί 
Γνα μή συγχέωμεν τήν τάξιν, μηδέ νομίζωμεν 
καταλαβούσης τέλος είληφέναι τήν ήμέραν • άλλ' 
δτι ή μέν εσπέρα τέλος έστ\ τού φωτδς, κα\ ά^ 
νυχτδς, ό δέ δρθρος τέ)ος τής νυχτδς καΐ πλήρι 
ημέρας. Τούτο γάρ ημάς βούλεται διδάξαι ό ρ 
ΜωΟιής λέγων, Καϊ έγένετο εσπέρα, καΙ 
χρωΐ, -ήμερα τρίτη, Κα\ μή ξενισΟής, αγαπητέ, ( 
πολλά>:ις, κα\ συνεχώς λέγει ή θεία Γραφή. Ει 
μετά τήν τοσαύτην « συνέχειαν έτι οΐ τή πλά 
κατειλημμένοι Ιουδαίοι, οί πε πωρωμένοι τήν : 
φιλονειχείν πειρώνται, κα\ τήν έσπέραν αρχήν τη 
σης ημέρας εΤναι νομίζουσιν, άπατώντες έαυτ 
παραλογιζόμενοι , κα\ τή σκι^ί έτι παρακαΟήμε 
αληθείας ούτω πάσι δήλης γεγενημένης, καΐ τί} 
προσεδρεύοντες, τού ηλίου της δικαιοσύνης π 
τάς οίκείας ακτίνας άφιέντος, εΐ μή τοσαύτη τ 
σκαλία μετά πολλής τής ακριβείας έχρήσατο, 
ήνεγκε τών άγνωμόνοιν τήν φιλονεικίαν ; 

^ δ»νϋ. 61 Ουί^ϋη. «Ιίίοιιιβ Γη$$. έχδίδωσιν. ΜογρΙ 
σιν. Ι1)ί(1. §3νΠ. χαΐ ουδέν ίσται τι πλέον τών πολλώ 
χαΐ καμάτων, ί<] ^υοϋ 1ΐ3ΐ)0ΐυΓ ΙοΓγα. 

(1 Αϋί δρα. 

* ϋυυ$ μ^τά τήν τοιαύτην. ΓαυΙο |Κ)8( ΐΡΰβ ιη&β. €ΐ 
ιηαΓ^' πεπηρω^ιένοι. ί>ανϋ ία ΐβΛία οΐ Μυιοΐ. π;π(ιρ(> 55 Β. ^αΛΝIΜδ €ΠΒΥ8α5ΤΟΙΙί ΑΚεΐΙίεΡ. εθΝ8ΤΑΝΤΙΝΟΡ. :ί4 •Αλλ' έχ^Τνοι μ^ν τήςο!χε£ας άνοιας άναμενέτωσαν χϊ 
Ιιζίγειρα' ήμ£Γ« βέ ο( χαταξιωθέντε^ χϊς μαρμοφυγάς 
δέξασΟαι του ήλ{ου της δίχαβοσύνης, πβιθώμβθα τ^ της 
Οβίας Γραφής ^ίααηίαΧίψ^ χα\ τφ χανόνκ ταύτης Ιξαχο- 
λουθοΟντες, οΟτΐχ> τά ύγή δόγματα Ιναποθώμεθα τοις 
ταμε(ο(ς τή,ς διανοίας τ^ ημετέρας^ χα\ μετά της τού- 
των φυλβηςής ιηλλήν ^πρόνοααν της εαυτών σωτηρ{ας 
τβοιώμεθα» χαλ τί λυμαινέμενα ημών τ^}ν χατ^ι ψυχήν 
ύγ^ειαν φεύγα»μβν « χαθάπερ δηλητηρίων φαρμάχων, 
πάντων τών τοιούτων άπεχόμενοι. Πολύ γάρ μείζων 
αΟτη ή βλάβη, χα\ τοσούτφ μείζων, δσφ ψυχή σώματος 
βελτίων. ΈχεΙνα μ&ν γ3ιρ τά φάρμαχα τ6ν σωματιχλν 
τούτον θάνατον έπάγεί• τά δέ τήν ύγίειαν • της ψυχής 
λυμαινόμενα, τ6ν αΐώνιον ήμΤν θάνατον προξενεί. Τίνα 
δέ έττι τά λυμα(ν($μενα ημάς ; Πολλά μέν χα\ διάφορα^ 
μάλιστα δ^ τδ πρΟς τήν δόξαν έπτοησθαι [58] τήν άν- 
Ορωπίνην, χα\ μ\ εΐδέναι ταύτης ύταροράν, Τουιο γάρ 
ήμΖν αίτιον 7η>λλών γίνεται χαχών, χα\ εΓ τίνα Ιχομενι 
ιελοΰτον πνευματιχ^ν^ τούτον χε\ιο?, χαΐ έρημους ήμόΐς 
χαθίστησι της εντεύθεν ωφελείας. Τί ουν άν γένοιτο 
ταύτης της λύμης όλεΟριώτερον, δταν χα\ & δοχούμεν* 
Εχειν, άφίπτατΟαι ημών παρασχευάζει ; Ούτως ό Φαρι« 
σαίος έχείνος του τελώνονι γέγονεν έλάττων, ου δυνηθείς 
χρατησαι της οίχείας γλώττι^, άλλα δΓ έχείνης, χαθά- 
περ διά θυρίδος τ%Άς έχχέας πάντα αύτοϋ τ^ν πλοΰτον.. 
Τοσούτον έστι χενοδοξία χαχόν. 

ς'. ΕΙπ^ γάρ μοι, τίνος Ινεχενι χα\ δ(ά τί έπτβησαιπερ\ 
τ6ν τών ανθρώπων έπαινον; Ουκ οίσθα, δτι χαθάπερ 
σχιά, χα\ ει ;ι ταύτης εύτελέστερον, ούτω; ό τιαρά τού- 
των ΐ> Επαινος εΙς τ^ν άίρα διαχυθείς αφανίζεται; "Αλ- 
λως τε χι\ εύτ^ερίτρεπτος χα\ ευμετάβλητες Ιστιν ή^ 
τών άνθ^ρώπων φύσις, χα\ οΐ αύτο\ ν(ίν μέν έπαινούσι, 
%ίυν δε χαχίζουσι τ^ αυτόν * έπ\ δέ ττ^ς του βεου ψήφου 
ίώχ άν ποτέ τούτο γένοιτο. ΜΙ; τοίνυν ανόητοι ώμεν, 
(κηδέ είχή χαΐ μάτην εαυτούς άπατώμεν. Καν γάρ ποιώ- 
μέν τι άγαθδν, μή δ:ά τούτο δέ μόνον αύτ6 μετερχώ- 
μεΟα, Γνα τήν. έντολήν πλη^σωμεν του ήμ2τ(ρου Δε- 
σπότου, χάκείν({>^ μόνφ γνώριμοι γενώμεθα, είχή τδν πό- 
νον ύπαμένομεν, του εντεύθεν χαρποΰ εαυτούς άποστε- 
ρούντες.. *0 γάρ διά τ6 θηράβθαι τήν παρά τών άνθ^- 
πων δόξαν τι τών αγαθών εργαζόμενος, χ&ν τε ταύτης 
άπολαΰσαι δυνηθ)), χάν τε μή * πολλάκις γάρ χα\ διά 
τούτο πάντα πράττων ουδέ έπιτυχείν ταύτης δυνήσετιι* 
χάν τε ουν έτητύχ^^, χάν τε άτϊοτύχτ^, άρχου σαν εΓληφεν 
ενταύθα τήν άμοιβήν, χα\ ούδεμίαν λήψεται έχε? ύπ^ρ 
τούτου άνταπόδοσιν «. Λιάτί; Επειδή προλαβών έαυτ6ν 
άηεστέρησε τής παρά του χριτοΰ φιλοτιμίας, προτιμήσας 
τά παρόντα τών μελλόντων , χα\τήν παράτων ανθρώπων 
θόξαν τής ψήφου του διχαίου χριτού. Πάλιν άν δι* αύτ^ 
τούτο μόνον έργαζώμεθά τι τών πνευματικών, ώστε 
έχείνω μόνον άρέσαι τψ άχοιμήτψ όφθαλμψ, φ πάντα 
γυμνά έστι κα\ τετραχηλισμένα, χα\ ό θησαυρδς ήμιν 
άνάλωτος μένει, χα\ τά τής αμοιβή; άχέραια, χα\ ή 
χρηστή προσδοκία εντεύθεν ήμΙν ήδη πολλήν παρέχει 
τήν πσραμυθίαν, χα\ μετά του έν άσύλφ ταμιείο) έχεί- 
νην ήμΐν διαφυλάττεσθαι τήν άμοιβήν, χα\ ή παρά τών 
ανθρώπων άχολουθήσειε δόξα. Τότε γάρ αυτής μάλλον 
μετά δαψιλείας άπολαύομεν, δταν αυτής ύπερορώμεν, 
δταν αυτήν μή ζητώμεν, δταν αυτήν μή διώχωμεν. ΚαΙ 
τί θαυμάζεις, εί έπ\ τών τήν πνευματιχήν φιλοσοφίαν 

• Ουίόβηα πίδδ. βΐ 5Λνϋ. τ^ ΟγίΕΐι^. ΜογοΙ. τήν Ογιείαν, οΐ 
ίΐΐίΓϋ ΐΐΐβ ΟμΤν, ΙιΙο ημάς λυμαινόαενα. 
& 2ί|ο 88νίΙ. 6ΐ ιΐΗ». ; ΜοΓβΙ. ο παρών τούτων^ 
β ΓΙυηαιί τήν άντίίοιιν. Μυΐ Μυιτί. άπό του χ(>ιτοΰ. μετιόντων τούτο γίνεται, δπου γε χα\ έπ\.τών τζζζλ τλ 
του χόσμου πράγματα έπτοημένων , τούτων μάλιστα οΙ- 
πλείους χαταφρο'/ούσι, χα\ ύπερορώσι τών έπιζητεϊν 
βουλομένων τήν παρά τών ανθρώπων εύφημίαν, χα\ ε^^ 
ρήσεις τΓαρά πάντοιν αύτους σχωπτομένους 1π\ τφ τής: 
Κενοδοξίας έφίεσθαι ; Τί ούν άθλ(ώτερον γένοιτο ημών 
τών τά πνευματικά μετιόντων, εΐ μέλλοιμεν ομοίως 
Ικείνοις περ\ τάς τών ανθρώπων χεχηνέναι ευφημίας, 
χα\ μή άρχεΤσθαι τΐό έπαίνφ τφ παρά του θεού ; χαθά- 
περ κα\ ό Παύλος φησιν, Οΰ ό [5^] ΐΛωνος ούκ ίξ 
άνΟρώπωτ, άΧν έκ ζοϋ θεού, Ούχ όρ|ς, αγαπητέ, χαν 
έν τα?ς (πποδρομίαι; , δτΓως οΐ τους (πττους έλαύνοντες,. 
παντ^^ς του δήμου καθήμενου, χρ\ μυρίας ευφημία; χα- 
ταχέρντος ούχ επιστρέφονται, ουδέ ήδονήν τήν έκ τή; 
έχείνων ευφημίας καρπούνται, άλλα πρ6ς ενα μόνον 
όρώσι τδν βασιλέα τ3ν έν μέσω χαθήμενον, χα\ τφ νεύ- 
μάτι εκείνου προσέχοντες παντός ύπερορώσι του πλή- 
θους, λα\ τότε μόνον μέγα φρονούσιν, έπειδάν έχ£?νος 
αύτους ^ στεφανώστ; ; Τούτους δή χα\ συ μιμούμενος, 
μή πολύν λόγον ποιου τής τών ανθρώπων ευφημίας, 
μηδέ διά τούτο τήν άρετήν μετέρχου, ά)Λά τήν παρά του 
δικαίου χριτοΰ ψήφον ανάμενε, κα\ τφ εκείνου νεύματι 
προσεχών, ούτω; σου τ6ν βίον άπαντα οίκονόριει, Γνα 
χαΐ ενταύθα. διηνεχώς ης ταΐς χρησταΓς έλπίσι τρεφόμε- 
νος, χάχε? τών αΙωνίων απόλαυσης αγαθών, ών γέ^Λίτο 
πάντα; ημάς έπιτυχεϊν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία τού 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ο5 τψ Πατρ\, άμα τφ 
άγίφ Πνεύματι, δόξα,„χράτο;, τιμή, νυν χ«\ άε\, κα\ εΙς 
τους αιώνας τών α Ιώνων. *Αμήν^ 

ΟΜΙΛΙΑ ς"ί 

Κ(ύ ΒίΛεν ό Θεός • ΓετηΟήτωσατ ρωσ^ίφες έτ τφ 
στερεώματι τον οΰρατον εΙς φανσιτ έπϊ Τϊ\ς γτ}^ 
του διαχωρίζ^ιτ άταμέσον της ήμέρίΐς χ(ύ ά^α/ίε^ 
σον ζ ης ννχτός^ καΐ ίστωσαν εΙς σημεία^ «αϊ 
εΙς χαιροΰς καΐ εΙς ήίιέρας, καϊ εΙς έπίΐί/τούς, 

α\ Βούλομαι τής συνήθους άψασθαι διδασκαλίας, χα\ 
όχνώ, καΐ αναδύομαι • νέφος γάρ άθυμίας έπελθδν συν- 
έ;(εεκι\ συνετάραξέ μου τ^ν λογισμόν- μάλλον δέ ούχ 
άΟυμία; μόνον, άλλα κα\ θυμού, καΐούκ οΤδ' δ τι πράξω- 
άτ^^ρία γάρ κατέχει τήν διάνοιαν. "Οταν γάρ εννοήσω, 
δτι μ:χ[Λν πνεύσαντος τού διαβόλου, πάσαν ημών εκεί- 
νη ν τήν• συνεχτ» διδασκαλίαν, χα\τήν χαθημερι^/ήν παραί- 
νεσιν λήθη ιταραδόντες,. εΙς τήν σατανιχήν πομπήν έκεί- 
νην άπαντες δεδραμήχατε, τήν Ιπποδρομίαν χαταλαβόν• 
τε;, ποί^ προθυμία δυνήσομαι πάλιν τήν πρ^ ύμά; 
ποιήσασΟαι διδασκαλίαν, τών προτέρων ο!>τως αθρόων 
δια^(δυέντων ; Τ6 γάρ μάλιστα έπιτεϊνόν μοι τήν άΟυμίαν , 
χα\ σφοδρότερόν μοι τδν θυμ^ν έργβζόμενον τοΟτό έστιν, 
δτι μετά τι^ς παραινέσεως της ημετέρα;, χα\ τήν αίδώ 
τής αγίας τεσσαρακοστής έξεβάλετε τής εαυτών ψυχής, 
χαΐ ούτω. τοις τού διαβόλου διχτύοις εαυτούς έκδεδώκατι. 
Πώς άν τις δυνηΟείη, κάν λιΟίνην Ιχη ψυχή ν, πράω; 
ένεγχ&ϊν τήντοσαύτην υμών όλιγωρίαν; Αίσχύνομαι, πι- 
στεύσατε, χα\ ιρ'^(^ρ^ω, δταν Γδω μάτην ήμας πονουμένους, 
χα\ ε!ς πέτρας τ^/ σττόρον καταβάλλοντος. *Αλλ* έμοί 
μέν κάν τε άχούητε τών λεγομένων , χάν τε πάρα • 
κούητε, τά τών μισθών άπηρτισμένα τυγχάνει. Γ6 γάρ 
έμαυτου πάν ποιών διετέλεσα , χα\ τδ άργύριον κατέβα - 
λον, κα\ τήν νουθεσίαν έποιησάμην * δέδοικα δέ κα\ 
αγωνιώ μή τούτφ αυτψ • πλείονος ήμϊν [40] κατηγο- 
ρήσεως αΓτιος γένωμαι.'Ο γόρ δονΛος^ φησ\ν, έχεΐνος 
όείδωςτό θέΧημα τον κνρίον αϋτον, χαΐ μ}\ ποιήσας^ 
δαρήσεται ποΛΛάς, Ουδέ γάρ εΙς άγνοιαν Ομών τις Ιχει 
καταφυγεΤν, οΟτως ημών καθ' έχάστην ήμέραν τά αυτά 
ένηχούντωνκα\ ύποδεικνύντωνκαΐτάςδιαββλικλς πάγα;, 

ά Β6£^. υηυβ βΐ Οοίεΐία. αυτόν. ΙιιΓγ3 ΗογοΙ. τήν ^.^((ΐΛτού 
• δανίΐ. ϋΐ Κ'^ ' •*"*•• ^ -. β Ε^ ΟΛΙ\ Ι. Γ.Ι:!^5. ΜΟΜΙ. ΥΚ Ηαή €0)ιΐ€ί»η€ήάΛηί ; ^ΙθΡία ίάίΜαηα «ίΠνΙβιΝ $€φύ(ύψ, 
— ΛΙ ΊΠ1 (ΐιιΜοπι ίπϋβηΐίο» $ιιββ ρΓχιηΙ:! β^^βρββΐβηΐ : 
Αβ8 αιίίοιη, (|ηί1ιιΐ8 ϋοιίαίαιη 6&( βοΙΠι ]ιι$*ίΐκβ πιϋΗν 
ϋΐΝδίπίΓί» «ΙΙνίΐΜΓΐιιη δοηρίϋταΓϋΐη ϋοοίτίηφ οΐιΐοαιρο 
ΓΓΒΐυβ : €1 Ιιιιιΐο β^ηοηβιη 5α<]ΐι«ιιΐ68» βαηα (!ο|;ιη&ΐ2ΐ ίιΐ 
ηιοη1ί$ ηοβίΓΦ ρΓΟιηρίβιιΗο ΓβροΜΐηύ$ν 61 υικι βοπιπτ 
€νπιπίΐ , €Ι ιϊΜΐΦ 8αΙιιΓΐ3 ΐΑα|[ΐι»ηι 8οΙ1ί€ΐΐυ(ϋηοίη ([Ο- 
^^ηι^8 , €ΐ (|ιη6 αιΙιιΙΙχ ι^οβίτα^ βήιιίΐαΐοηι ΙχιΙυηΙ, Γυ- 
βίηιηιιβ» 9^ ΙΐιήϋβιιΑΜίί οΐηιιϋ>αβ ηοα&ί α ρβιΑίειαβί^ 
¥0ΐΐύη€Η»:ι1ϊ&ΐΝΐ€ΐΜ(ϊ8, Μαίιο ΐϋ:!)» οηίιη Ιμι€ (ίαιηοαιη 
«91, <Ι ϋ^ϋΐο ιηϋ]ιι», ςίύιιιΐά αοΜοα ΰοτροΓβ ιηβΓιΟΓ. 
Ιίία οιΐΗή γ«1ίΐοή:1 οοτφοΜΙβιη Ιιηιΐΰ ιΚίοποϋι ίΐΜΐιινίηιΐ : 
Η.ΓΟ αυΐοηΙ ΜίιιίΚΜΜ ίΐΑΜί]» οίΐΓΰη<1οιιΐία, χΐβηΐ9ίηι 
ιιοΐιίβ ιηοΓί^ιη αΠεΓΟίι^ Οιιχηαπι 2ΜΐηΜίι δυιιΐ ΠΙα 
ΝόΙιίβ ^ ρ«ΓΑί€ίοβ:λ? βϋΐΐα 61 ν&η», ιηαχηπίβ αιιίοιη 9«1 
Ιιιιιιιαιί'αηί βΙΟΊτιίΙιΙι βρ^Ι^ΓΟ 61 ι^680ΐΓ6 ο^ηι €οιλ- 
Ι('(ιιιι6γ€. Η0€ οι^ίηΐ ιηαίΐυηιΐιΐ ηοΜ$ ιη2Αοηιιιι ε^Π^ 
€»1 : οΐ 81 ηηαβ ^ΊηΙυ&Ιι^ ΙιαΙ^ύΐϊϊΙ» (Ωτίΐίάί, 6α'8 6Τ2-> 
«ιιαΐ, 6ΐ υΓιηίΑΐβ , ήαφ 6χ 6ί$ €αρ{ ροΐο8ΐ, ηο$ ι1ι*8ΐί- 
ΐιιίΐ. Οιιί(1 ί£;ΐΐαι^ ίύοτΗ άαιίΐιίο ^οο ρ6ηιί<ήο$!υ8 ? 
()ιΐΜΐ(Ιοΐ}αί(!^ ΜρηεβΙαΙ^ υΐ & 0θΙ>ί8 ίνοΐβιιΐ βΐιαιη 
€^^ ί]ΐί» ιιυ8 ϋ^ίΐιο^ ρυΐηιηοδ. δί<; ΡΙιηΗ$α*α8 \\\α ρυ- 
ϋΙίοηιΊο ιηίηοΓ ίιχοΐύα οΛ » 60 ψίοά 1ίιι(|Ίια! 6υαι ιιηρο- 
Γ.ΙΓ6 11011 ροΐιΓιΐ (ί^ΜΓ. 18) .* 8βϋ |Κτ ϋίοιπ βίοοΐ μοΓ 
Γϋηο8ΐηιιη ^ΓιήυοιΑ οπιη€$ (ΙίτΗίαί βικ» 6ΐΓιί(ΙΊΐ• Ταη• 
ΐιιιιι 681 ίιιάπίβ %\κ)ήΛ ηιηΐυηΐ• 

0. Οΐ6 , οΙ)86€Γο , ιη!1ΐ1 , €1ιγ 61 ηοα ϋο 6αυ8ά ίο 
ΙιΐΜηίΐιυήι ^αύ^6 (6Α6η8? Νβ^ίδ , φιοϋ βίοιΛ α^5Γ9 , 
€ΐ 81 <|^ί(1 ίΐΐι νίΠιιί, ϋ2ΐ ίΠοΓυη) Ιαυ$ ιΑ ΑύΓ^εϊη ϋίΙΓιιβα 
€ν2ΐΑ686άΙ^ Αϋόςυίιί ΐΑ<^ή8ΐαη8 6ΐ ϋιιιΐαΙ)Π6 εβί Αοιηί- 
ΜΐιΜ βι'ΑίΐΒ• 61 ΙΙΓι \ψΑ ^Μ(ί6Λΐ, φί6ΐη ηυΐί6 Ι:ΐιΐ(ΐ3ΐιΐ, 
ΐΗΐη ίηαίΐο ρο8Ι γΙΐαρ6ΠΐιιΙ : (|ικμ1 ίη δβιιίοιιΐία Ι)6Ί 
ιιιιιπ((υ;ιιη υ8υΥ6ΐιίΙ. Νο ίςΗΟΓ ί<α (}68ίρΊ2ΐη(ΐ9, ή6 16- 
Ι1Ι6Γ6 61 &1)6(]υ6 ίπιοΐο Γ3ΐΐ9ΐιιυ8 Ιΐ(>8 ίρ808. Νηιη 6ΐ8ί 
ΐΝΐηιιη^ «ιυίϋϋαιη ίϋείΐηϋβ, ιίοιι αυίβηι ρΓορκ^Γ Ιιοο βο- 
Ιυιιί ΑςΙίηιΙδ, αϊ ιηαίικίαΐυΐύ Οοιιπηί ϋοβίπ ίιηρίΰαιιιιιβ, 
61(1116 ^>1ί ({({(ΐιιϋί 8ίιη(ΐ8 , Ια1)()Γ6ΐη ΙιιΙηο ίτΟδίΓα βυβ- 
€ίρίιΗιΐ8 , ιιο5ι|υ6 ρπνέ)1ΐι<ι$ Γρϋοΐα , ηΟύπι Ιηϋβ ;ίΐί$<<- 
ιρί! 1ί€6Γ6ΐ. Ναηι 18 ί|υί αϊ :ιΙι [ΐοηιίΐιΊΙ>υ8 ^ΙοΓίπιη 
νΰΐιεΙιΐΓ, ({υΐίΐ ΙιοΑΐ οροηΐυρ, βίνβ 63 ΓηΙί ροΐ6Γί(, 8ίν6 
ίιοιι ; 8η;|>6 6ΐιΙιΐι οΐ ΐ|ϋΐ ρΓ6ρΐ6Γ ίηαιίΰΐη |(ΙθΓΐ2(ιη οιπιιίίι 
Ι:ΐ€!ΐ , 6ΐί:ΐιη Ιρ8α Γι^ιί$1πι1ϋΓ ; &ίγ6 ί^ΙΙϋΓ 69 ροΐΙαΙυΓ, 
6ίν6 ηοϋ , 5αϋ5 Ιιίε Γ6ΐηΙιιιΐίοπΐ8 ^οοβρί! , 6ΐ 'Λή ηίΙιΙΙ 
3ί'θίρΐ6ΐ ρΓ:ΐΐΐιποΓαίιι. ΟυαΓ6 Ιΐ06 ? Ουί3 ρτα^ΓΒΓοηδ Γιι- 
Ιυπ8 ρηκ86ΐι1ί2 , 61 ]υ91ί ^^ΗI^^^^ εαΐείιΐυ Ιιυηιαιιαιη 
«Ιοπαιη, ίΐΜΐίςΙιιίΤη 96 Γ6ϋ(1ί1 ηιιί α ^ιιϋ^^6 ΙίοποΓβΐιΐΓ. 

€θΙΐΐΓ3 9ί ρΓ0ρΐ6Γ Ιΐ06 8θ}ΐ1Π1 0ρ6Γ6ηΐΙΙΓ $ρίΓί(υ:ιΐ6 &Π- 

ηΗόϋ Ιιοηιίηι , ϋ ρΙ.ΐ€63ΐηιί8 οουΐο ϋΙί^ΒοΠ , ηυί βορΙΠ 
Ηΰδ6ϋ» 61 εηΙ ιιηϋ» 61 3ρ6η& 9αιιΐ σιηιιία : 61 Ιΐΐ653α- 
#119 ιιοθΙ^τ Ίίι 11110 61*11, 61 ΊηεοΓΠφΐΦ ηο9 ιιι6Γ668 ηια- 
ΑϋϋϋΐΐΙ, Ιΐΐ 6Χ ίρ93 62Γ»Π1 δΟΑνί 6Χ$ρε6(9ΐ}οη6 ηοϋί9 
ΜΐίΗΐά 6όη9οΙ:ι1ίο εΗΐ, (ίαιη ιιι ρΓοιηρίιιίηο, ηυοίΙ ηοηιΟ 
λη|ΐ6Γ6 ροΐοΗΐ , ίΙΙα ηο1>ί9 δαίνα /;α.)ΙοϋίΐϋΓ ηΐ6Γ669 : 
Ιιηο 56ήΙιΙωΓ 6ΐίηϋ) |;1υπ& Ιιυηιαηα. Τυηε εηίιη ίΙΙ» 
ιηιιΐΐο ΐιΙΐ6πιΐ8 ΓπιίιηαΓ, ηοαπϋο οαηι ϋοδρίοίιηυδ, (^υαιι- 
4ο 6αηι ηοιι φίκτίηοιίδ , (|υαιιϋο εαιη ηοη $6€ΐ3ΐιιυΓ. * 

* 32νί1• 61 (μιίϋβιη Μ99 , ^»(^^β. Ει (|υίϋ ιηίηιη$ , 9ί Ιιθ€ 6ν6ΐι!»1 η9 φΐϊ 8ρίηΐιΐ2ΐΐ69 
ρΐιίίοδορίιοβ 9(11111 , ευπι 61 ιηιιΐΐί 6•ριιιη ηυί Ιια]ιΐ» 
ιηυΐϋϋ δίικίία 860ΐ9ΐιΐαΓ, 609 ηηχίΐϊΐ6 οοηίβηιηαηι 61 
(Ιι*9ρ(€ωηΐ, ςυΐ 9|) Ιιοιηίηίΐιυδ κΙοτί9ΐη (|ΐκΕΓυηΙ , ίιινε- 
ηΓ68<|ΐΐ6 95 οιηιιίΐιυδ όίείβπίδ ίηεοδδί- 608 <|αί ΙιυΜαιι.ΐδ 
ςίστίο! ίιι1ιίαιιΐ? Ουκί \%Λ\\ι ηιί86Γίυ8.ιιοΙ)ί8,.(|αί δρΐή" 
Ιήαΐία $66ΐαιηιιτ , δί 5πηίΐ69 111» , 66ΐ6ΐ)Γ9η 95 Ιιοιιιίιιί-^ 
5ιΐ9 οηρηιηιοδ, 61 9ί ηοη 891 Γυβτίΐ ηο5ί$ α Ι>£0 Ι9ΐιϋ9η^ 
9160 1 61 Ραηιΐιΐδ ϋΓοίΙ : Οί)Ηΐ (^{οηα ηση εχ /ιοιμμ6η» , 
9^ €χ θ£θ {ΠοΜ. 2. 29). Νοη ν^(Iϋ^ , (ϋί66ΐ6, ίηί^ 
€ίΓ66η8ί5α9 ΙυιΠδ, ηροιηοϋο η ψύ 6ΐ|ΐιο9.9]^Ίΐιπιΐ, ηοϋ 
«τΙνβΠιιηΐ ρΐηιΐδαπι 61 ίανο^6Πΐ ροριιϋ 9^8ί«ΐ6η1τ9 6Ι 
9α'ΐ9ηι:ιηΐί9, ηο(ΐο6 6χ.6θ ρίηυδυ νοίορίαίοπΐ 69|Μηιιΐ : 
56(1 9(1 αηυηι δοΐοπα δρεοίηηΐ Ιιηρ6Γ9ΐθΓϋΐιι ίη ιη6ΐΙίο^ 

96(ΐ6Ιΐΐ6Π1, 6ΐί9(Ι ΟΠίΟΙΠ ϋΐίοδ. 911611 ΐΙοΐΚ 69, 10ΐ9ΐη ηΐοΐ- 

ΐΗιΐ(1ίη6Βΐ (Ι69ρί6ίυηΐ , 61 ΐιιίπε δοΐιιιη 9πίπ)ο εζίοϋιιη- 
ΙΟΓ, ουηι ιΑβ 608 60Γ0Π9ν6η1? Ηοδ ιςΙιυΓ οΐ ίο ίηΗΐ9ΐο8». 
■οη ηΐ9{[πί πιοπΐ6η1ί Γ96ίΐο ΗοηΗιιοιη Γ9ηΐ9ηι , η6(|υ6 

ρτόρΙύΤ 69ΐη νήτΙΟΐβίΟ 6Χ6Ι^698 , 86ΐΙ 9 ]|1810 ^ϋ^^^θ 

96ιιΐ6ΐιϋ9πι 6Χ8ρ6€ΐα, 6ΐ 9(1 ίΙΙίοδ ιΐϋΐυηι Ηΐΐ6ηΐυ9 οδίο. 
βίο οηιηοπι νΐΐοηι Ιη9ΐη (1ί9|κη99 ,. ηΐ 61 Ιιίο 6οιι1ηι6η- 

Ι61Τ 1>0Π1 8||Ι6 ρ9$69Γΐ9 , 61 ίΐΐίο ϋΐΐβτηίδ ίηΐ9Γ0 ΙκΐΙΜδ , 
φΚ6 υ1 Α08 0ΙΑη68 &986(|ΙΙ9η)υΓ , Γ9ΧίΙ £;Πΐΐία 61 01196* 

Γίοοτϋίη 1)οπιίηί ηο^τΐη 1υ9α 01>Γΐ9ΐί , ειηι ΐ|υ<ι Ρ9ΐΓΚ 
61 8ρίΓίΐυΙ 9ηη€ΐο 9ίΐ (Ιοηα , ο; ίιηρβτίυηι οΐ ϋοηοΓ ,. 
»αθ6 61 96πιρ6Γ, 61 ίο 9:ν€ΐι>3ΐ 9:€6ΐιΙοηιπι. Αιη6η. 

1Ι0Μ1Ι.ΙΛ ΤΙ. 

Ει (Ιίχίΐ ΟοΗδ : ΡίαηΙ ΙπηινιατΊα ίιι βηηαηαηίο ακΓι αά 
ίΙΙαηηηαίίοΗβίη ίνρέτ Ιατταυι , ηΐ άίνίάαηί ίηία άια» 
€ί ίηί€Γ ηθ€ί€ΐη, €ΐ $ίηί ί/ι $\§ηα , α ίη ίαιιροτα , €( Ίίκ 
<ί/«#, €1 ίη αηηοί {Οεη, Ι. 14). 

Ι. Υοΐο 9σΓι:9Αι ΐη[6ΐ9Γ6 ίΙοοίΗιιΐηι , 61 ΐΟΓροο »6 

(Ι6ΙΓ6€10 : ΙΠ61|16Ι0 611011 Π16αΐη 60ΙΐΓθ(1ίΐ 61 ΟΟΙΙΙΙΙΓ- 

5ατΊΐ 9ορβΓΤ6ηΊ6η9 1^ί^1^ι^Φ ηυΙΐ69 : ίηιο ηοη δοΐυηΐι 
ΙτίδΐΊΐία• , 86(1 61 ίπΒ , ίΐ9 Ηΐ ηβδοΐΑΟί (]υΙ(1 Γ;ΐ6ί6ΐιϋη:ιι : 
ιηεηίοιη εηίηι 0€6υρα1 Ικ69ίΐ;ιΐίο• €ηπι οηίηι οοςίΐο » 
νο9 οπιηοπι ϋίαπι ηοδίηαι άθ6ΐηπ9ηι« οι (|ΐιοΐί(ΐ::ιηηηΐι 
ΜΚησιιΙ. 1011601 9(1 ηιθ(Κ€ΐιπι (1ΐ9ΐ)ο!ί Ιΐ9ΐοιη οϋΙίνίοίΗί 
ΐΓ9(ίί(Ιί,«)$6 , 61 9(1 δαίοηίοοπι ίΙΙυιη 6(]υ6δΐΓ6ΐη Ιαιίιιη» 

ΟΐηΠ68 €01ΐ6υΓΠ986, η09 9ΐ9€Πΐ9ΐ6 ρθ(6ΓΟ ίίΟΠΙΐη (1θ« 

εΐΓίποηι 1πη16Γ6 , ουηι ρτίοη Ι9ηι οιΐο «ιηίηιο οχοΐιΐβ- 
Ηη1? ΙΙοο οηίηι 691 φΐθ(1 ροΐί^δίηιυηι πιβ 1()Γ(]ΐΐ6ΐ , 61 
9(1 ίΓ9ηι €θΐηιηοΥ6ΐ , φΐθ(1 οοηι ηοδίη »(1ηιοιιίΙίοιιβ 
Γ6ν6Γ6ηΐί9η) 6ΐιαπι , ςοαυη 896ΓΦ Οιΐ9(ΐΓ3|;68ίπια: (1υ1>6- 

119, €Χ 9ηίηΐΟ ΥΟδΙΤΟ 9ίηΐϋ1 6]6€6Ηΐί9 , νθ<(|υ6 810 <1ί ι- 

ΙκιΙί Γ6ΐΙ5υ9 ίηγυΐγβήΐίδ. ϋυοιηο(1ο (]υΐ8 ρο(6ήΐ, 6ΐί9η» 
ουί 89X608 9ηίπιιΐ9 , Ιοπίιιπι εοηίοηιρίυιη ηοη ςΓαν9ΐίιιι 

Γ6ΓΓ6? Ρθ(1θΓ6 9ΓηθίθΓ, 6Γύ(1ίΐ6 ; 6ΐ 6ΓυΙΐ6800, ΟΟηΐ νί- 
άαΟ ηΟδ Γγ081Γ9 19|)0Γ3Γ6, 61 ίη Ρ61Γ9 86ΐηοηΐ6ΐη ]966Γ6• 

Αι ηι15ί ςη1(ΐ6Πΐ 8ίΥ6 (1ίοΐ9 λι69 9υ(1ί9Γΐ9 , δίγο Ληύϊΐ9 
€οη1(η)η9ΐί8 , πι6Γ669 η)69 ίιιΐ6([Γα 6γΙι. Ν9ηι οηηιο 
^|ιιο^ ηιοαπι 6πιΐ, Γοοί : ρ6θυηί9ΐη (1Ιηιιηΐ6Γ3Υί, 9(1ιηο- 
ηί1ίοη69 9(11ιί5υί : 1ίπΐ60 9υΐ6Π), 61 9ΐΐλίη9 δοπι, ηε 1ιθ€ 
γο5ί8 9(1 ηΐ9]θΓθπι 966υ99ΐίοη6ΐη €6(ΐ3ΐ. Βετνια αΐιιη 
αΐβ , 911, ςαί »€Η νοίαηίαίϋηι άοηάίύ ιμι, α ηοη (αόί ^ 
».ιρΗΐαΙ>α ηΐΗΐΐί$ (Ιπΰ, 12. 47). Νυΐΐηηι 6ΐιίιη 6αΙ(|υ9ηι 
νοκίΓοηι 9(1 ί2;ηοΓαηΐί9ηι 6η1 ΓοΓοςίοιη , εοπι ηο9 69• 
^61ιι (|υυϋ(1ίο ίη90»6Πΐυ99 α 0&ΐ6Δ(ΐ9αιιΐ9 (1ιΐ1>ουοο9 55 8. ^0Λ^^Ί5 αιι;γ$θδτο.Μΐ 

ΐ9ΐ<|υ6ο8, οΐ η)9£;ιιαπ) νίΓΐυΙΐκ Γ;ιεί1ίΙ;αΓΐη, 51 Ιαπιοη ν'ι- 
0ίΐ€ϋ 6556 νο1υΐΊΊΐηιΐ5. Α II ηΐ'δείΐί^ 603 ηαί &ί6 &υοιη ^ 
5α1υΙειη ηε^ΐί^^υηΐ, ιΗ αΐίςιιαικίο Ιιυβ νβιιίυηΐ, αΠ([ΐι&α- 
ϋο Λ\ι{(Λ\ι ίη (Ιχιηοιιαιη Γβΐία δβ ίη]ίείυιιΙ, α δοΓίρΐυπα 
ϋΐνίϋα €ηιιϋ)ΐΐ5 εοιιΐ|).ΐΓ3π? Ηοιηο οιιΐιιι , ίικιιιίΐ, ηιά 
€0ηΌ€ηίΐΗΓ α ρβεεαίο $ηο , €ΐ ιίβηαη ίη ίάΊρ»ιαη τεάίΐ , 
$ΜΓι$ αΐ εαπί αά νοίΗΪΙιηη ίυαηι τεύβηηύ (Ρίου. 2ϋ. 
ϋ). Υίι1ο& ουί $ίηιίΙο$ Γαοΐί 5υηΙ (|ΐιΐ ηϋ ίΐΐίϋίΐιιιη Ιιοο 
8ρ6€ΐαϋυΙαιη 3οευιτοΓυπΙ? Νυιι αιιϋίδΐΐδ ΟΙιπδΙυιη , 
ϋΐϋβιιίοπι : ϋιηηύ φύ αηά'ιΐ Ηοε $ηηιοη€8 ηιβο$^ €1 ιιοη 
(αάί €0$ , ίίηιΗΊ» βιίΐ νηο $ΙιιΙΐο , ηηΐ (νάΊβΰαυη άονιαηι 
$ηαΐΗ εηρβτ ατβηαιη ; βι νβησαηί βηΐΗΐηα , βΐ βανΰπιηΐ 
ναιίί , £1 ίηηαΊΐηί ίη άοηιηιη ίΙΙαιη , βΐ εεοΊάιΐ , βΙ (α'ιί 
τη'ιηα ίΙΙίν» ηιαρηα {ΜαίΐΙι. 7. 26. 27) ? Α( ςιιί ηϋ ε'ΐΓ- 
€61180*8 1αϋο5 ίΰΐυηΐ , ίΐΐυ 1οΐ){;6 (ΐ6ΐϋΠ0Γ68 Γαοΐί 8ϋη1. 
111ίυ$ βιιίηι (1οιηυ3 (1ο]θ6ΐα οί>ΐ , 8ΐ ά ροδί να1ί(1;ιιη ίηι- 
μιιΐδίοηβηι : Παιπίπα 6ΐΓκιΐ οΐ νοιιΐοδ ϋίχίΐ, ηυη υΐ 
νοηΙΟΓυιη ίιπροΐυδ €1 2ί]ΐιαΓυηι ιιιιιΙΐίΙιιιΙϊιΐ68 ίιιιΙίθ6ΐ| 
&6(1 υΐ Ιοηίαΐίοιιυιη νίοΐ6ηΐί:ιιη Ίη^ίιιυϋΙ; 61 Γυίιιαηι 
ί!οιιιυ8 , ηοη υΐ δβηβϋιίίοιη ϋοηιυηι ιιιιαςΙηοιηυΓ : άβ 
βηίηια ΰπίιιι διιπιο 6&1 , (]ΐκΐ! ςιανίϋϋ^ ηΠΙίοΓίοίπϋυδ 
ϋ6]ίαΙυΓ , ηοςιιβ ίΐΐίδ Γ08ί8ΐ6Γ6 ροιοδί ; ίη νο.^ ααίβηι 
ιΐ6(]ΐΐ6 νοιιΐυδ αΓΩανΐΐ , ηβ^μιο Ωανϋ ίι ηιοΓυηΐ ; 86(1 
ϋιιηιίαχαΐ Ιβηιιίδ ηυΐΓϋαιη αιηα ιΐίαϋυΐΐοα δρίΓανΐΙ , 61 
011)1168 ν()8 8ΐΐΙ)ν6ΓΐίΙ. ΟΐΜ(1 Ιια6 ΐιΐ8ίρ!6ΐι1ί» (ΐ6ΐοπυ8 
Γυ6ΐ'ίΙ? φΐα: ]6]ιιιιϋ υϋ1ίΐ&8? ιΐίο, ογο; ηαοιΙ Ιικτυιπ 6Χ 
Ιιαο οοη«;Γ6§:\ΐίοη6? Ουίδ ηοη 61 νθ8 (Ι<*ρ!θΓ:\Γ6ΐ , 61 
1108 Ι1Π86ΙΌ8 (1ίθ6Γ£ΐ ? Υοδ , ίιιςυαιΐ) , ί{ΐπ3 οιηηία (]υοβ 
€0ΐΐ6};ί!»ΐίδ , δίιηυΐ είΤυιΙίδΙίδ , 61 ]αηιια8 ιήοιιΓίδ ν68(Γα3 
ρπανο (Ιιοπκηΐ αροΓυΙδΙίδ , υΐ ΓαοίΠδ 6ί αϋΐΐιΐδ 6δδ£ΐ ηιΐ 
6ίΓβΓθηι1η5 οηιπ68 ν6δΐΓ28 δρίπΐυαίοδ (1ΐνίΐίη8 ; ι;03 νο- 
Γο ιιΓίδεΓΟδ ί^ιιίδ ]υΓβ (1Ίχ6π(, ςιιοϋ ΐΐα ΐΏΟΠυίδ ηυη1)ΐΐδ 
εοιιείοπβιηΐ'Γ , 26 ιαηΐηιη ]α6ΐυΓαηι Γαοίαιηιΐδ , οΐ (^υο- 
Ιί(1ί6 δ6ΐιιΐιιαη1ΐ'8, ιιιιΙΙυιη ρ6Γ6ίρ6Γ6 ΓΓυείυιη ροδ^ίικυδ. 
Νυιη 1ΐ36 δοΐα άβ 63υδα ΐαιη δΐυιΐίοδί ίη ϋίεεηϋο δΐιιηυδ, 
ιιΐ αιΐΓ68 ν6δΐΓ3$ ο1)Ιβο(6πιιΐδ, Τ6ΐ ςιιοϋ Ιαυϋαπ α νο^ίδ 
€ΐίρ:&ιηυ8? Νίδί ΙιιεΓυηι νοΙ;ί8 δίΐ (!Χ ε6πηοιιίϋυ5 ηο- 
8ΐη8 , δαίίυδ ΓυβιίΙ ηο8 ροδίΐιαε δίΙβΓβ. ΝοΙΙϋπι εηίιη 
νοίιίδ ιηη]οηδ άαπιηαΐίοηίδ εαυδα Ωοη. ΕπίιηνοΓο δίευΐ 
ηεςοίίϋΙοΓ , (|υί γππι ηιαίΐίδ ιηβΓθί1)ΐΐ5 61 ορίΐ^μδ εο:> 
βΓ6§:αί5 η&νεηι Ιπιρίβνεπί, δυϋίΐο οηα ΐεηιροδίαΐβ, οΐ 
ρΐ'α:ναΙοηΐ6 ν6ηΐ0Γαηι νίοίβηΐία, π)6Γδα ειιηι νεείοΓίϋυδ 
η3Υ6, (ίι οπηηίϋϋδ ηιΙδ6Γ2ΐ)ί!β δρβοΐαουΐυω, ηυϋιΐδ γ6- 
ροιιΐβ «ιρραΓεηδ , βΐ ρο^ΐ ρΙυπιη:ΐδ ίηπηβηδοδίΐυβ ϋΐνί- 
Ιίίΐδ ίη 6χΐΓ6ΐηαηίΐ τοϋαείυδ εςβίΊ&ΐβπ), ίΐα 61 ΥοΙιίδΟϋΟ) 
(Ι:η1)ο1υδ ιιηη6 6£;ίι. Ναηι ({υία ίηνεηίΐ ιιανεπι νεδίΓ&ιη 
βρίιίΐυαίΰΐη ηιυΐιίδ (Ιίνίΐϋ^ οηϋΓαΙηιη, εΐ νίιϋΐ ςραπϋεπ) 
Ιΐιεδαυιυπι, ςυοπι οχ ]6]ηιιϋδ 61 6οηΐίπϋΊδ ϋοείππίδ 
6ο1Γ^6Γ6 ροΐυΐδίίδ : ηπα^ί ΐβιηρεδίαΐβ ηυηρίαηι ίιηιηίδ- 
δα , ίιιυΐίΐο 61 ρει-ηίοΐοδυπι ίΐίικί εςιιεδίΓΟ εβΓίΊΐιεη 
ίΙ 60 , ρ6Γ ίΐΐυϋ ίρδίιπι οηιηίΙ)ϋ$ νοδ (Ιίνιΐϋδ (ΙεδϋΐυΓΐ 
η δροΗ.ινίι. 

2. δείο ηιο νεΙιειηεηΐΙοΓβ Ιηερεραΐίοηβ ηΐί , δβϋ 
ί^η< 863118, ΟΓΟ ; ίΐα ηυίρρβ ϋοΐεηδ αηίηια δοΐεΐ. Νβ^υβ 
ΒοΊιη οχ :πΐ!ηί6ο ρβεΙοΓβ Ιΐίτε ΙΟφίΟΓ , δεά εχ δυΐϋείΐα 
νεδΐπ(]υ6 αιη3ηΙ:δ8ίιη3 ηηίιηα : ρπορίΟΓεα 6χ δονβιίΐηΐβ 
ηΐίηιιίϋ Γεπιίιΐο , εΐ ςυία υΐεαδ δοΓρειίδ 6οΙιΙ1)ΐιί , ε:ΐΓί- 
ΐΛίειη ν6>ΐΓαπι Ιΐοηιιη ϋοιιη δρε αιιίιηπΓΟ νυΙο , ηο ϋο- 
5Γ6Γ6ΐ1δ, 1106 αιιίηιιιιη (Ιϋδροη^εαίίδ. Νιη ειιΐιιι δίουΐ ΑΠ0Ι1ΙΕΙ». ϋΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. 56 

ίη 86ΐΐδί1)ί1ϋ)υδ Γοϋυδ, ίΐα εΐ Ιιίο οδυ ονειΓιΐ; ϋϋε ιΐ3πι- 
(ΐυβ 13 (ΐυί 6χ (Ιίνίΐίίδ ίη οχίΓειηαιη ΓβιΙα6ΐυδ ΓαεπΙ 
ίοορίαιη , ΙίΓενΙ 628 ΓεραπΑΓΟ ηβ'ρΓιΐ ; Ιιΐε αυίειη ρι;Γ 
ιηίκεπεοΓϋίαηι Οοί, 8ΐ ιηοώι εοιιιΙειηιιηΓϋ Γαοΐη ηοδίιο, 
61 ]»ιιι δίδΙοΓε ΐ^ιιανίαιη νοίαεηηιυδ, ρ(ΐΐ(Μ'Ήηιΐδ δΐ.ιΐΊιη 
2ϋ ρπδΐίη2ηι η1)υηϋ.πιΐΐ2ηι ΓοϋΐΓβ. ΤαΙίδ επίω ε8ΐ Ι)ο- 
ηιΐιιυδ ηοδίν γ , ΐαηιςυΰ πιηβηΙΠειίδ 61 1ίΙ)ϋΓα1ίδ : ιι ϋβ 
61 εΐαηιαΐ ροΓ ρΐΌρ1ΐ6(2ηι , ϋίεβπδ : ΥοΙηπίαΐβ ιιοΐο 
ηιοποη ρεοΰαΐοΗ» , εβά η( ζοηνβτίαίιιτ^ α νίνιιΐ (Εζα/ι. 
18. 23 ). δοΐο νοδ Γρυ^^ί Ιιοιιιίη^δ βδδο , εΐ 1ηρ<%ιιπι νο- 
δΐηιηι ρ τδβηΐίδεειε. Νοη 2υΐ6ΐη ρηΓνα :>(! νίιΊυΙίδ ίο- 
(Ιϋυηι νία ε^Ι, δείΐ'ο ρ6οε2ΐθΓυηι ιιΐ3ςηΐΙαιΙίιΐ6πι. ^α1π 
1)6 (|υίδ ηιίΐιί ίΐεΓυιη ϋΐαϋοϋεί ίΙΗυδ εΓΓΟΠδ νοΓΐ>η αί- 
ΓοΓαΙ , (Ιίεεπδ : (]υαΐ6 ρεεεαίυιη 681 , νίιίεπβ ευΡΓβιιΙοδ 
6(ΐιΐ08? δί Υϋίαυι-ίδ ριπϋοπΙΟΓ οπϋιία ϋίδοείΌ (|π:6 ίΐιί 
Πυηΐ, ίηνεηίεδ οππΓια εχ δαίαηίεα ορεΓ2ΐίοιΐ6 ρι*οι1!- 
Γ6 (α). Νοη ειΓπη νίιΙοηΙυΓ δοϋ 6(|υί ευιτοΐκεδ , ϊ^εϋ εΐ 
οΙαηιΟΓεδ , εΐ Ιιΐιδρίιεηιίχ , εΐ ηιυΐΐί ίπίειπροδίίνί δ6Γ- 
ηιοηοδ 2υϋίυιιΙιΐΓ , εΐ ιηιιΙΐοΓεδ ρΓ0>ΐίΙιι(:6 ίη ιηο(1ιυιιι 
ρπΗίοΐϋΐΐ , εΐ δρεείαιιΙοΓ ηιυΐΐοδ εΐ είΤοηιίιιαίί ρα«?π. 
Μυιη ρ2Γν2 1ί1)ί Ιιοΐο νίϋυιιίπι*, εΐ <ιιιΐ6 αιΙ εηρΓινηδ ηϋ- 
ϋυεεηϋαδ ηιΗηιηδ ραπαιη 1:ιείαιιΙ? Νηπι >ί ΓοΓίιιίΐί εοη- 
γοιιΐυδ ίηεηυΐοδ δα'ρο 8ΐιρρΙηπ!ηπιιι1, 61 ίπ ροπϋΓκ η:δ 
ρροίαηιΐιιιη 8;νρο ΐΓαχίτπιιΐ,ίΐπίιΙ νεπ^Ιιηί'εεδίΑΰείιΙοΓϋ 
ίϋίδ, ηυί ίΐΐιιε εα ιΐε εαιι>α νεπίιιιιΐ, εΐ οευΐο^ ρα^ηιιιΐ 
ίΙΙίείΐίδ Ιιΐδεε ^ρεείηεπίίδ,εΐ ίικΙε ροΓΓοείί ηϋιιΐΐυιί ϋΐδ- 
εειίιιηΐ ? Βεηί^ηπδ εηίηι Ποιπίικίδ ηο!^ΐει* δείεηδ πα- 
(υΓ3ηι ηυδίΓαιιι ΐεηΐ2ΐίοιΓι εχροδΐΙ:ιπι, εΐ ϋ ιπιοαίδ νιτ- 
δυΐαηι εΐ ναΓίηπι ιπαΠίίαηι , 1)ίΊΐο ιιοδ ηιιιΐίίειίδ εΙ 
ίηεχρη(;ηα1}11ε8 τεϋ^εΓΟ νυΐεηδ , 1ε£;ειη Ιιηηε ροδυίΐ , 
(Ιίεειίδ : ΟιιΊ ίη$ρί€ΐΙ ιηαΙίΰΓβιη ιιΐ εοηαιρΊίοαΐ ΰαηι^ίωη 
αάαίί6ΐαΐιι$ αΐ βαιη ίη €θτάβ $ηο (Μαΐΐΐι, 5. 28) , αϋιιΐ• 
Ιεπυπι οοηδίιιηηιαίυηι Υ062ηι1ο αδρεοΐυιπ ουιιι οππο- 
δίΐαίο ΓαεΙιιιη. Νε ιςίΐυΓ ιΐϊε (ιΙΙγ2 : Οιιίϋ ιηηΐί οχ ϋΐι 
ίΓ6φΐ6πΐ2ΐ1οιΐ6? Ιδίικί ίρδοιη εηίηι νίίΙοΓΟ 6(|υθΓυιιι 
εοΓίΑΐηεη , δυΠιείΐ ηϋ ιηυΐΐαηι ρείΊΐΊοίεηι ηιιίιηα: ίιιΓο- 
Γεηϋαηι. Ναιη εαιπ ίη ΊηυΙίϋη , 61 63 (!α;6 2ΐιίηι;β ηίΐιίΐ 
οοηϋιιουηΙ, δεϋ εΐ (ΐ3ηιιιο«)3 δυη(, Ιεηψυδ ίπδΐιηηίιηιΐδ , 
2!ΐ6Γ63πιυΓ , 6ΐ ίηιιυιηεΓ2 γεΓΐ)3 , 6ΐ ηυχ Ιοφίί ηοη 
οροΓίεΙ , Ιοί^υίαπίΓ : (μΐ3πι 1ΐ3ΐ)ϋΙ)ίηιιΐδ γεηί3ΐη 7 (]υ:ιηι 
6χευδ3ΐίοηειη ? Ει Ιιΐε ςιιίϋειη δί ρ3υΙο ρΓοΙίχίυδ ϋο- 
οβηιιΐδ, ιηπίΐί δυοεεη^βηΐ εΐ .τ§γ6 ίιτυηΐ, εΐ ίιιίιπηί::!- 
Ιεηι οοΓροπδ εΐ 1:ώοι*υδ ρρχίεχυηΐ , Ιίεεί 3ϋηιίΓ3ΐ)ίΐ6 
1ιιι]υ8 ΙοπιρΙΙ ΐεείυηι ηιιϋΐυηι δοΙεΙοΓ ; ηίΐιΐΐ ειιίπι πιο- 
Ιβδΐί;ε ρΑΓίΙ ΓΓΐ^αδ, Υεΐ ρ1ιιγΐ3, ηυΐ ΥοηΙοΓυηι 3!>ρεΓίΐ22ξ ; 
ίΙΙίε γεΓο, Ιίεεί ιηυΐΐιιιη οοιηρΙυβηΐυΓ, 2 γοηιίδ γαΐίϋϊ^ 
νεχβηΙιΐΓ, 61 62ΐθΓϋ δοΐίδ 3ΐί(]υαηϋο α.'δΙιιειιΙ, ηοη ϋΐΐ2ΐιι, 
η6(ΐϋ6 ϋυαδ (2η1υηι ΙιοΓ3δ , δοϋ 1)οΐ)2ηι ϋίεί ρΛΓίεπι 
Υ6ΐ*δαιιΐυΓ, εΙ ηοηυβ δβιιεχ εηιιοδ δυθ5 Γ6ΥβΓ6ΐυι\ η6(|ΐιβ 
]υν6η6πι ριιϋί'Ι αϋ 62ηοΓηηι ίΓΓίΐ2ηΐ6ηΐ2 ιγο : δεϋ Ιαηία 
6δΐ Ιιχε ϋεεερίίο , αΙ ευηι νο1υρΙ;ιΙβ Ιιχο 6562 3ηίηια• 
Γυηι 3ϋιηίιΐηΐυΓ, ηεε «ο^ίΐβΐυη, ϋ2η)ποδ2πι Ιΐ2η6 νοία- 
ρΐΑΐεηι ϋΓενοηι εδδο εΐ Ιεη)ροΓ3Γί2Πΐ , ϋοΙοΓΟπι υογο 
ροΓρεπιηιη , εΐ ςραγίΐερ 26ουδ:ιΙιΐΓ2ηι οοηδείεηΐίαηι. 
Υίϋεο εηίηι ηυηο 2ΐί<ιυθΓυιη Γ26ΐθ8, 61 6θΐι]θ€ΐο ({ΐιαίίβ 
2η1ηΐ3ΐ εοΓϋπι δΐηΐιΐδ , (ΐιι»ιιΐ3(]ΐΐ6 ηυηο ρφπίΐεηΐίη Ιο• 
ηο2;.ΙυΓ. Υίταιη ηο ίΐεΓαιη ίη εαϋβηι Γ6€ίϋ3(ίδ, ηειίαε 

(α) Ιύ οϊτοο ΐιΐΓ[ ία 8ροοΐ9κ:\ιΐ3 ο1ί6Γ6ΐ>ααΐιΐΓ• 55 ΙΝ Γ.ΑΡ. Ι ΓΕΝΕδ. ΙΙΟΜΙΙ. Υι. 5β χαΐ της άρετης τήν «ολλήν εύχολίαν, έλν νήφείν βουλοί- 
μεθα. "Η ούκ Γστε Ζτι τους ούτω της εαυτών σωτηρίας 
άμελουντας , χαί ιτοτε μέν ενταύθα παραγινομένου; , 
Αλλοτε δέ εΙς τά του διαβόλου δίκτυα εαυτούς εκδίδοντας 
τοϊ; κυσ\ τζαραβάλλει ή θεία Γραφή ; "Ανθρωπος γαρ, 
φησ\ν, άαοστρέ'^ων άΛό τΐ\ς αμαρτίας αύτον καϊ αάΛιτ 
εις αϋτίχγ έΛοκιωτ, δμοιός έστι κντϊέ:ίΐστρέ^ονιι έπΙ 
τύγΙδιον§μ8τ€ν, Όρ5ς τίνι έοίκασιν οί πρ^ς την Ο^αν 
έκεί^/ην τήν τιαράνομον δεδραμηκότες « ; Ούκ ήκούσατε 
του Χρίστου λέγσ/τος, Πάς ό άκούων μου τους Λόγους 
τούτους^ νάΧ //ή ποιων αυτούς , όμειωΟήσεταί ΛνδρΙ 
μωρφ, δσης φκοδόμτ\σ€τί]νοΙκίαταϋτον έπϊ τ^γίιμ^ 
μογ, καϊ ΊίΛΘονοΙ ποταμοί, καϊ επνευσαν οΊ άνεμοι, καϊ 
προσέφ/^ηξαντζ^οΐκίςι έκεί%*η, καϊ ίπεσε, καϊ 7]ίκή πτώ- 
σιςαντΓιςμε^•άΛι\; 0\ δέείς τήν Ιπποδρομίαν δεδραμηκό- 
τες και τούτου χείρους γεγ<5νασιν. Εκείνου γάρ ή οίκία κ^ν 
μετά τ}]ν προσβολήν την κατάπτω^ιν ύπέμεινε • ποτα- 
μούς γάρ κα\ άνεμους εΐ-εν , ούχ ινα υδάτων πλήθος 
αΐνίξηται *» ήμϊν κα\ άνεμων σφοδρότητα, ά)λί3ι των 
πειρασμών τήν Ιπαγωγήντήν σφοδράν • χα\ τήν κατά• 
πτωσιν της οΙκίας, ούχ ?να περ\ αισθητής οικίας νομί- 
σωμεν • π6ρ\ γάρ ψυχής 6 λόγος τής άπ6 της τών 
δεινών προσβολής καταπιπτούσης , κα\ μή δυνηθείσης 
άντισχεΤν • έφ' υμών δέ οΟτε 4νεμος έκινήθη , οδτε 
^οταμο\ προσέ/δόηξαν, άλλ* απλώς αΟρα τις μικρά 
διαβολική Ιττνευσε, κα\ πάντας ύμδς άνε^^ίπισε. Τί 
ταύτης τής άνοιας χείρον γένοιτ' άν ; τί τής νηστείας 
(φελος, είπε μοι; τίτής ενταύθα συνελεύσεως τό κέρδος; 
Τις ούχ άν χαι υπέρ υμών στενάξειε , χαΐ ημάς ταλανί- 
σε;εν ; 'Τπέρ υμών μέν , δτι άπαντα , δσα συνηγάγετε , 
ύφ* έν εζεχέατε , κα\ τάς θύρας τής διανοίας υμών άν- 
επετάσατε τψ πονηρψ δαίμονι , ώστε κα\ ε1σελθε?ν , κα\ 
μετά πολλής τής ευκολίας πάντα υμών έκφορήσαι τδν 
πλούτον τδν πνευματικόν ήμα; δέ ταλανίσειεν εικότως, 
δτι εις νεχράς οΰτως ένηχοΰμεν άκοάς , κα\ τοσαύτην 
ζημίαν ύπομένομεν χαθ' έκάστην ήμέραν σπείροντες 
μέν , μηδέν δ» καρποΰσθαι δυνάμενοι. Μή γάρ διά 
τοΰτο λέγειν σπουδά^ομεν , ώστε απλώς τέο'ψαι υμών 
τήν άκοήν, ή ώς τοΟ παρ' υμών επαίνου έφιέμενοι ; ΕΙ 
μή μέλλοιτέ τι κερδαίνειν έκ τών παρ' ημών λεγομένου;, περιγέγο^ΛΧ, βούλομαι κα\ εΐ; ελπίδα: χρηστάς άγαγεϊν 
τήν ύμετέρανάγάτϊην, ώστε μή άπογνώναι, μηδέ άπαγο- 
ρεΟσαι. Ουδέ γάρ καΟάπερ έπ\ τών αισθητών γίνεται 
π/}αγμάτων, ούτω κα\ ενταύθα συμβαίνει• έκει μένγάρ 
ούκ 5νι τ?>ν άπ^ τού πλούτου εκείνου είς τήν έσχάτην 
πενίαν κατενεχΟέντα ευθέως άνενεγκείν • ενταύθα δέ διΑ 
τήν τού Θεού φιλανΟρωπίαν, έάν 3ουλώμεθα μόνον κα- 
ταγνώναι τών ήδη είργασμένων ήμΐν, χα\ μέχρι τούτου 
στήσαι τά τής ^ς^Ουμίας, δυνάμεθα ταχέως επ\ τήν προ- 
τέραν εύπορίαν έπανελθείν. Τοιούτος γάρ ό Δεσπότης ό 
ημέτερο;, ούτω φιλότιμος κα\ μεγαλόδο^ρος • κα\ βοά 
διά τού προφήτου, λέγων • Ον ΟεΛήαει ΘέΛω τόν Οά^ 
νατον τον άμαρτωΛον, ώς τύ επιστρέζ^αι καϊ ζΓ\ν 
αυτόν. Οίδα δ":ι ευγνώμονες δντες αΙσΟάνΐσθε τών 
έπταισμένων ύμϊν. Ού μικρά δέ όδΙ»ς πρ^^ς τήν έπάνοδον 
τής αρετής τ6 είδέναι τών ήμαρτημένων τ?) μέγεθος, 
Άλλ2 μή μοι πάλιν τής διαβολικής εκείνης άπατης όή- 
ματά ζις παραγέτω, λέγων • ποιον γάρ αμάρτημα, Ιδείν 
'ίππους τρέχο'/τας ; Έάν γάρ βουληΟής εύγνωμόνως κα- 
ταμαΟεϊν άπαντα τά έκει γινόμενα, εύρήσεις πάντα 
μεστά σατανικής ενεργείας. Ού μόνον γάρ ίππους τρέ- 
χοντας δστιν ίδεϊν, άλλα κα\ κραυγών, κα\ βλασφημιών, 
καΐ μυρίων άχαίρων έστιν άκούσαι λόγων, κα\ γυναίκας 
ήταιρηκυίας *ίς τδ μέσον παριούσας Ιδειν, κα\ νέους 
πρ?>ς τήν τών γυναικών άπιλότητα εαυτούς εκδίδοντας. 
*Η μικρά σοι ταύ:α δοκεϊ είναι πρ^ς τδ τήν ψυχήν 
αίχμάλωτον έργάσασΟαι ; Εί γάρ κα\ αί άπ^ ταύτομάτου 
συντυχίαι πολλάκις ύπεσκέλισαν κα\ κατέβαλον, κα\ εις 
αύτδ τής άπωλείας τδ βάραθρον κατήνεγκαν τ^; μή 
προσέχοντα, τί είκδς παΟείν τους έπ' αύτδ τούτο εκεί 
παραγινομένους, καΐ τςύς οφθαλμούς έστιώντας ταΐς 
παράνομοι; έκείναις θέαις, κα\ άπηρτισμένους μοιχούς 
εκείθεν κατΐ'$ντας; Είδίος γάρ ό φιλάνθρωπος ημών 
Δεσπότης τής φύσεως τής ημετέρας τδ εύεττηρέαστον, 
κα\ τής τού διαβόλου κακουργίας τδ πανούργον και ΤΛ- 
λύπλοχον, έ>ς πολλού τού περιόντος τειχί^ίον ήμας, κα^ 
βουλόμενος άναλώτους έργάσασΟαι ταΐς τούτου παγίσι, 
τδν νόμον τούτον τέ(ειχεν, λέγων Ό έμϋΛέ'^ς 
')'ν>Ύ/ί^1 προς τύ ίπίΟνμΐ\σαι αντιις . {{δΐχ έμοίγβν- 
σαν αντ]\ν εν τ\\ κπρδ/ςι αντοΰ, μοιχείαν άπηρτισμέ- 
νην καλών τήν μετά περιεργίας θεωρίαν γεγενημένην. 
Μή τοίνυν μοι λέγε λοιπόν • τ\ γάρ [Η] βλάβο; άπ5 
τής έκεισε διατριβή; ; Κα\ αύτ^> γάρ μόνον τδ τής τών 
των β?ας περιγενομένης αΟτανδρον κατάδυση τ?) σκάφος, 
έλεεινδν άπασι θέαμα γίνεται, γυμνδς εξαίφνης φανείς, 
κα\ μετά πολύν κα\ άφατον πλούτον έν έσχατη πενία 
καταστάς [ΙΙΊ, τδν αύτδν δή τρόττον και υμάς νύν ό 
διάβολος διέΟηκεν. Εύρων γάρ υμών πεπληρωμένην τήν 
όλκάδα τήν ττ^ευματικήν πολλού πλούτου , κα\ άφατον 
Ιδών τδν θησαυρδν, δν άπό τε τής νηστείας , άπό τε τής 
συνεχούς διδασκαλίας συναγαγείν ήδυνήθητε , καθάπερ 
καταιγίδα τινά έπαφεις τήν άνόνητον έκείνην κα\ επι- 
βλαβή τών ίππων άμιλλαν, δι' εκείνης έρημους καΐ 
γυμνούς πάσης τής εύπορίας κατέστη σε ν. 

β'. Οίδα δτι σφοδρά τί) επιτιμήσει κέχρημαι, άλλα 
σύγγνωτε, παρακαλώ• τοιούτον γάρ ή όδυνωμένη ψυχή. 
ΟύδΙ γάρ έξ άπεχΟείας ταύτα φθέγγομαι, άλλ' άπδ κη- 
δε:Λον•α; καΐ φιλόστοργου ψυχής • διδ τής σφοδρότητος 
μικρν; κα9υφε\ς, επειδή αυτής τής νομή; τού έλκους 

■ ί^3νί1.οΙ Γοί•ϊ)ίη. σ'^νίεδ^>ο^μηxότε;. 

• ^ο^8 ΐιι. πο/ύν π.ο'ίτον σν/αγίγη. συγγνώμη; ποία δέ άττολογία ; Και ενταύθα μέν έάν 
μικρδν παρατείνοίμεν τήν διδασκαλίαν, πολλοί δυσχεραί- 
νουσι και άλύουσί'ί, κα\ πόνον τού σώματος κα\ κάματον 
προβάλλονται , κα\ ταύτα τού θαύμα ττού τούτου ορόφου 
Ικανού δντο; παραμυθήσασΟαι • ούτε γάρ ύπδ κρυμού 
έστιν ένοχληΟήναι, ούτε ύπδ ύετού, ή τής τών ανέμων 
σφοδρότητος • έκει δέ και ύετού λάβρου χατα^ό^όηγνυμέ- 
νου, και άνεμων σφοδρών ττ^ΐόντίον,καΐ άλλοτε τού ήλιου 
Οερμήν τήν ακτίνα άφιέντος, ού μίαν ουδέ δύο ωρας^ 
άλλα τδ πλέον της ημέρας διημερεύουσι, κα\ ούτε ό 
γέρων αιδείται τήν πολιάν, ούτε ό νέος αίσχύνεται πρδς 
^ τά τής πολιάς ύπεκκαύματα βαδίζων • άλλα τοσαύτη ή 
άπατη, ώς κα\ μεθ* ηδονής τδ ^έκεαρ εκείνο τών ψυχών 
προσίεσθαι, κα\ μή έννοείν τής ηδονής μέν τής επι- 
βλαβούς τδ βραχύ και πρόσκαιρον, τής δέ οδύνης τ^ 
διηνεκές, κα\ τού συνειδότος τήν κατηγορίαν. ^Ορω-γΛ^ 
ένίων κα\ νύν τά πρόσο^πα, καΐ στοχάζομαι τή; ψυχής 
τήν κατάστασιν, γ.3\ δση νύν αύτοίς ή μετάνοια είσ- 
έρχεται. 'Λλλ' δπιος μή πάλιν τοις αύτοϊς περιπέ?ητε, 

«' 1ΐι <!υΪΝΐίη. /.αϊ ^V^'^•^':^, >1ΰ08ΐ. Β. ΛΑΝΝίδ ΟΙΙΙΐΤδΟ$>Τϋϊ11 ΑΒϋΙΙΙΚΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. «7 

μ^^ μετλ τήν το73|ύτην ημών «εχραΐνεσιν πά^ιν έπ\ τα 
σιτβνΛΛ συνίορ'.α έχδϊνα βράμητε, άναγχαϊον διαμαρ- 
τύρασθα*. Ούδ^ γλρ πάντοτε χαΧν^ προσηνή φάρμαχ^ 
47:ιτιΟέν*ι> άλλ* δταν ή τ6 ίλκος δυτένδοτον. δεΐ καΙ τά 
βτύφοντίχΛτάδάχνειν δυνάμενα προσάγειν, ίνα ταχεία 

γένηται ή ^ιό^ωσιζ• ^ 1 

γ». Μαθέτωσαν τοίνυν άπαντες οίτοίς έγκλήμασι ν υπεύ- 
θυνοι, δτι εΐ καά μετ^ ταύτην ημών τήν παραίνεσιν πάλιν 
»Γη αύτ^ ^ιΟυμία έπιμένωσιν , ουκ άνεξίμεθα, άλλα 
τσϊς ν^μοις της Εκκλησίας χρησάμενοι μετά πολ).ης αυ- 
τούς τής σφοδρότητοςδιδάξομεν, μή τοιαύτα πλημμελεΤν, 
μηδέ μετά τοσαύτης καταφρονήσεως των θείων άκούειν 
λογίων. Κα\ τα«τα ού περ\ πάντων λέγω τών ΙνταΰΟα 
συν«λ€γμένων, άλλα περί τών υπευθύνων τοΤς λεγομέ- 
νοις. Ό ψιέν γάρ λόγος πρ6ς απαντάς διαλέγεται • έκα- 
στος δέ -τών άκουόντων δεχέσθω τ6 κατάλληλον φάρ- 
μαχον • ό μίν τψ 4ιμαρτή|ΐατι υπεύθυνος, ώστε μέχρι 
τούτου βτησαι τά της ^αθυμίας, χα\ μή περαιτέρω προ- 
ϊλΟειν, άλλα διά της μετά σαυτα σπουδής άνακαλέσασθαι 
Ιαυτ^/, κα\ τών έπταισμένων ποιήσασΟαι την διόρΟω- 
σιν • * δΐ ανεύθυνος ασφαλέστερος γενέσΟω πρ6ς τ6 μή 
άλώναι, μη^ υπεύθυνος γενέσθαι ποτέ. Άλλ' 7να ίι' 
αυτών τών πραγμάτων πείσωμεν τί)ν ύμετέραν άγάπην, 
δτι άπ6 φιλοστοργίας χαι πολλής κηδεμονίας δακνίμενοι 
•ςήν ψυ;(ήν, καΐ σφδδρα υπέρ της σωτηρίας τής υμετέ- 
ρας δεδοικότες, ταΟτα είπεϊν προήχθημεν, φέρε πάλιν 
Ιαυτους τοΛς χρησταϊς έλπίσι τρέφοντες τήν «υνήθη [^5] 
Γ^ραΟώμεν ύμ5[ν διδάσκαλίαν, δεικνύντες ύμϊν τήν πα- 
τρικής «δνοιαν, V πε^Ι *μ31ς Ιχομ€ν' άλλα, παρακαλώ, 
μετ' ακριβείας κροσέχ&τκ τοΙ; λεγομένοις, 7να χαρπιυ- 
•ησΟέ τι π)έον, κα\ οΟχως οΓκαδε έπανέλθητε. Άναγ- 
κιϊον δΐ ταύτα τά άναγνωσθέντα »ιπε%ν 1π\ τής υμετέρας 
αγάπης. Καϊ βΊλβ, φησ\ν, ό Θεός • ΓενηΟήτωσαρ' ^(ο- 
ιτιϊρβς *>" ζφ στερεώματι τον ο {ιρανού εΙς φανσιτ 
έαΐ τΤ\ς χ/^, τον διαχοφίζειτ άναμέσοτ της ι\μέρας, 
καΐ άη/ριέσον της ννχτός, Κίύ ίστωσατ εΙς σι\ιιε7α^ 
καϊ έίς κνιρονς^ καΐ εΙς ή/ι^ρας, καϊ εΙς έηαντούς. 
Καϊ ίστωϊΓβ»• εΙς φαναν έτ τφ στερεώματι του οϋ* 
ρίη'ον^ ώστε φαίτειν έΛΪ τής γης, Καϊ έγένετο 
όντως. Επειδή γάρ χΟές εδίδαξεν ήμ3ς ό μακάριος 
ΜιυΟσής, δπως τήν άμορφίαν τής γης έκαλλώπισεν ύ 
τών δλων δημιουργός ταϊς βοτάναις, κα\ τί) τών ανθών 
ποικιλία, χα\ τί) ρλάστη τών σπερμάτων, σήμερον πά- 
λιν μετήγαγε τδν λόγον έπ\ τ6ν του ουρανού κόσμον. 
Καθίάπερ γάρ ή γή καλλωπίζεται δια τών έξ αυτής άνα- 
€ιδομένων, ούτω τίιν ουρανών τούτον τ^ν δρώμενον φαι- 
δρδΛ|5ον κα\ λαμπρδτερον είργάσατο, τή τε τών άστρων 
ποικιλί^ καταστίξας «ύτ^ν, κι\ τ?ί δημιουργία τών 
δύο φωστήί/ων τών μεγάλων , λέγ^ του ηλίου κα\ τής 
σελήνης. Καϊ έΛο/ησβ, φησιν, ό θεός τους δύο ^(ο- 
€ττηρας τους μεγάΛονς , τόν φωστήρα τόν μέγα^ 
*'^ ^ΡΧ^^ζ ^νζ ή/'ή^Ο ^^^ τύν ρωστηρα τον έΛάσσω 
β/ς αρχάς ννκτύς, και τους αστέρας. Είδες σοφία ν 
τοΟ δημιουργού ; Είπε μόνον, κα\ παρήχθη τ^ στοιχεΐον 
τούτο τδ Οαυμαστδν, 6 ήλιος λέγω. Τούτον γάρ καλεί 
νω^τήρα μίγαν, καί φησιν αντδν εΙς αρχάς τής ήμε- 
ρα; γεγενήσΟαι. Οδτος γάρ φαιδροτέραν την ήμέραν 
απεργάζεται, καΟάπερ μαρμαρυγάς τίνα; τάς οικείας 
ακτίνας άφιε\ς, κα\ καΟ' έκάστην ήμέραν άχμαίον τ6 
«Εχεΐον κάλλος έπιδεικνύ μένος, κα\ άμα τφ δρΟρω φαινό- 
μενος, χα\ πάσαν τήν τών άνθρ^όπων φύσιν διεγείρων 
πρδς τήν τών οικείων Εργων έπιτήδευσιν. Τούτου τδ 
κάλλος έμφαίνων ό μακάριος προφήτης φησί* Καϊ αύ' 
τύς ως ννμφίος εκχορενόμενος έκ αγαστού αντσν , 
ύγα^Ι^Ιιάσεται ως γίγας δραμεΤν όδόν αντον' (Ιλ' 
ηκρον του ΌΧ7ραγον ή έξοδος αύζον, καϊ τύ ίτατάν- 
τγιμα α ντο ν εως άκρου του ονράγοΰ. Όρας δπως κα\ 
τ* χά>Αος ήμϊν παρεδήλ(υσε , και τδ τάχος τής ένερ- 
γίίας ; ΕΙπών γάρ, Ά.τ' άκρον τον ονρα>Όν ι] έξοδος αΰτου^ καϊ τό κατάντημα ανΤον §ως άκρου τον οίφ**^ 
τον^ έσήμανεν ήμΤν, δπως έν μιδ καιρού ι^οπ^ί π^ββρ# 
διατρέχει τήν οίκο^μένην, κα\ άπδ τΓεράτων ε•(ρ πέρατα 
^ϊ; οίχείας ακτίνας άφίησι, τΑ>λλ^;ν τήν Ιαυτού χρζία'ί 
παρεχόμενος. Ούτε γάρ θερμαίνει μόνον, άλλα κα\ ξη- 
ραίνει* χα\ ού ξηραίνει μόνον, άλλα χα\ καίει. χα\ τϋολ- 
λάς κίΐ διαφόρους ήμΙν τάς χρείας παρέχεται, κα\ πολϊι 
του στοιχείου τούτου τδ θαύμα , χα\ ούκ Αν τις κατ* 
άξίαν άπαντα είπβΐν δυ'/ηθείη. Ταύτα δέ λέγω, χα\ 
ϊτζλΙ^ τφ λόγφ τδ στοιχεΥον, Ινα μή μέχρι τούτο*ι 
στ^ς, αγαπητά, άλλ" Ιντ&Οθεν άναδράμης, χα\ 4π\ τδν 
τοΰ ατοιχιί,Ιου δημιαυργδν τδ θανμα μεταγάγ|^« "Οσω 
γάρ &ν μέγα δειχθ)} τδ στοιχεΓον, τοσούτφ πολύ τού 
δημιουργού τδ θαόμα δε^κνυται. 

δ*. 'Λλλ' ου Έλλήνιον ΤΓΟ^δες Οαυμάσαντες κα\ Ιχπλβ^- 
γέντες τδ στοιχεΤον, ούκ ήδυνήΟησαν διαβλέψει, [4^} κα) 
τδν παρχγαγόντα άν\ίμνήσ«ι , άλλ^ Ιναπέμειναν τ^ 
στοιχείφ, χα\ τούτο έθεοποίησαν * διά τούτο χά\ δ μα- 
κάριος Παύλος φησι, Καϊ έθ'ε€άσΟησσν, καϊ έΛάτρεν- 
σαν τχί κτίσει χαρά τδν κτίσαγτα, Τί γ3τρ 4ν αυτών 
άνοητ^τερον γέν«ιτ* &ν, μή δυνηθίντων ^χ ταυ δημιουρ- 
γήματος τδν δημιουργδν χαταμαθ&Ιν, άλλα τοσαύτην 
πλάνη ν πλανηθέντων, ώς τδ χτίσμα χα\ τδ ποίημοτ 9ΐς 
τήν αυτήν τάξιν τφ δημιουργφ άναγαγεΤν ; 1^\& τοι τούτο 
και ή θεία Γραφή προειδυΐα τδ πρδς πλάνην τών ^θτ#- 
μων έπι^[5επές, μετά τρε?ς ημέρας διδάσκει ήμδς τού- 
τον τού στοιχείου τήν -δημτουργίαν γεγε.νήσθαι, μετά τδ 
πάντα τά σπέρματα άπδ τής γης άναδοθήναι, ριετά τδ 
άπολαβείν τήν γήν τδν οΙκεΤον κόσμον ?να μηδεν\ έξί| 
τών μετά ταύτα λέγειν, δτι άνευ τής τούτου -ενεργείας*, 
ούκ &ν έτελεσφορήθη τάάπδ τής γης. Διά τούτο δείχνυσί 
σοι πρδ τής τούτου δημιουργίας άπαντα πεπληρ^ιμένα, 
7να μή τούτφίπιγράφης τών καρπών τήν τελεσφόρηαι^, 
άλλα τφ τών απάντων δημιουργώ, τω έξ αρχής είπόν^ΐ' 
ΒΛαστησαχω ή γη βοτώτιν χόρτου. Ει δέ λέγοι^ν, 
δτι συντελεί τι χαΐ τού ηλίου. ή χρεία πρδς τδ τους καρ- 
πούς πεπαίνεσθαι, ουδέ εγώ άντ^έγω. "Οστιερ γάρ κ^λ 
τδν γηπόνον λέγων συνεργείν πρδς τήν τής γής ίργα- 
σίαν, ού τφ γηπόνω τδ πάν λογίζομαι, άλλα καιν μυ- 
ριάκις ό γηπόνος τά παιρ' έ^ιυτον έπιδείξηται, εΙ μή δ 
τω οΕκείφ προστάγ^λατι έξ αρχής αυτήν διεγείρας πρδς 
τήν τών καρττών αυτήν γένεσιν κινήσαι ^ουληΟ^^, ουδέν 
δφελος τών πολλών καμάτων τδν αύτδν δή τρόπον φημ^-. 
δτι κάν μετά τού γητιόνου κα\ ή τού ηλίου σ'ϋνέργεια 
συμβάληται, κα\ ή τής σελήνης, καΐ ή τών αέρων ευ- 
κρασία, ουδέ ούτω; Ισται τι πλέον, μή τής άνωθεν δεξιάς 
συνεφαπτομένης * εκείνης δ* τής χραταιάς χειρδς βου- 
λομένης, κα\ ή παρά τών στοιχείων ενέργεια μέγιστα 
συμβαλεϊται. Ταύτα μετά ακριβείας κατέχοντες έπιστο- 
μίζετε τους Ιτι πλανάσθαι βουλομένους, κβΑ μή συγχω- 
ρείτε τδ τού δημιουργού σέβας το?ς κτίσμασιν άπονε - 
μειν. Διά τούτο κα\ ή θεία Γραφή ού μόνον τδ κάλλος 
αυτού ήμίν δείκνυσι, κα\ τδ μέγεθος. κα\ τήν χρείαν, 
διά τού είπβϊν, *βς ννμφίος^ κα\ , ^ΧγαΧΧιάσεται ώς 
γίγας δραμείν όδδν, άλλα κα\ τδ άσθενίς κα\ ούδαμι- 
νόν. "Ακουσον γάρ τί φησιν άλλαχού* Τί ρωτεινότεροτ 
ήΛίον; καΐ τούτο έκΛείχει, Μή σε άτ^βιτάτω, φηίτ\ν, 
ή θέα* έάν γάρ βουληθ|| 6 δημιουργήσας προστάςαι, ώς 
ουδέ γεγονώς άφίπταται. Ταύτα εί συνείδον Ελλήνων 
παίδες, ούκ άν τοσαύτην πλάνην έπλανήΟησαν , άλλ' 
είδο^/ &ν καλώς, δτι προσήκει έκ τής τών δημιουργημά- 
των θεωρίας έπ\ τδν δημιουργδν άναδραμείν. Διά τούτο 
κα\ τί) τετάρτη ήμέρςι αύτδν έδημιούργησεν, ίνα μή 
νομίσης τούτον συνιστ^ τήν ήμέραν. "Ο γάρ έπ\ τών 
σπερμάτων εΓπομεν. τούτο κα\ έπ\ τής ημέρας έρούμεν, 
δτι έγένοντο μέν τρεις ήμέραι πρ^ τής τούτου δημιουρ- 
γίας. Έβουλήθη δ^ό Δεσπότης κα^ διά τού στοιχείου τού- 
του φαιορό-;ρον [ν.>] χδ φως τής ήμ^ρα; έργάσασΟαι' ^^^ 5Ϊ )ΐοβΐ ΐ^ηίΑΐη ΐιο$ΐΓθΐη λάηοηιΓιοηβηι Ίΐβτυηι αϋ άίαίιο- 
ΙΊοα Ί11& οοηοίΐΐα οΐ 8ρ6€ΐ»ουΐ3 €ιιγκιΓι8 * η6€0&8αΓΊυιη 
θί»ΐ νο$ οΙ)ΐο$ΐαΓΊ. Νοςιιο ΰηίηι ΒΟίηρβΓ 6χρ«ΙΊΐ ρΙιαΓ- 
ηιηοα Ιβπία ηϋΙιίϋβΓΟ : 5£ΐ1 <|ιΐλη(1ο υΙου» οοι 3ΐίοηΊ γα- 
&Ί$Γιΐ , οροΓΐ€ΐ νίοίβηία οΐ οιοπΙαοια &<1ιηογοη; , ηιιο 
ιηοΓίκ) οοοιίΓΓαΐυΓ οίΓιυδ. 

3. Οίδοαηΐ ί($ΊΐηΓ οπιη68 Ιίίβ οίιηίηΊΙηΐδ οΙ)ηοχ1ί , 8ΐ 
ρπϋΐ Ιιηηο ηο»ΐπιΐΒ :ΐ(1ιηοηΊΓιοηβιη ίη εα η(^Ιί(;6ηΐΐ3 
ιη>ιΐ6θηηΙ, ηοο ΙοΙι>ΓαΐιΐΓθ8 ιιοβ^ 86<Ι ΐ6([Ί1>υβ εοείββία- 
&ιΊοΐ$ ιΐ5υΓο$, ΰΐ ιηη^ηα νοΊΐ6ΐη6ΐι(ί& άοοίυΐΌβ, ηβ ιηΓια 
ροκίΐιαο οιιιιιηίΙΐ:ιηΙ , ηονβ Ιαηΐο υοηίοιηρίυ (ΙινΊηα 
811(1*13111 βίοςυΐα. Η£0 α«ιΐβιη ηοη <Ι6 οιηηί5α8 Ιιίεχ^οη- 
^ΤΘ%θίύ$ ίϋεο, $0(1 άα Ιιιιίο οιύρχ οΐιηοχϋ»• ΟιιιιιίΙ)ΐΐ9 
ςιπ(Ιθΐη 1(Κ|υίπιυΓ; 8€ά ββυηι &υ(1ϋθΓ(*8 (|ΐιί(]υ6 Γΰΐη(3- 
«Ηαιιι εαρίαηΐ : Γβυβ <ιαί(ΐ6ΐη ιιΐ & (ΙβΙίοΙο (Ιβδίδίαΐ , βΐ 
ηοη ηΐιη ρτο^βιΙίαΙυΓ , 86(1 βηκΗο βυοβίΐρδίιιη Γονο- 
^^6^'^ι 61 παα εοττίςαΐ ; ίηηοχίι» ν€Γ0 εαυίίοΓ ίΐαΐ υΐ ηο 
οηρίηΙυΓ, ιΐ(?νβ 3ΐί<ιο»η(1ο ΓβιΐΒ ΙΙηΙ.<ίΛΐ(!Γαηι ηΐ βχ γο- 
Ιιυκ Ίρ8Ί$ νββίΓΦ οαπίαΐΊ ρ6Γ8ΐια(ΐ63ΐιιιΐ8, οχ ιιιηοΓΟ 8ΐα* 
(1ίθ(|ΐιο νο8ΐπ Ιιυηο ιιο$ΐΓυιη λη'ιιηΙ (ΙοΙογοπι ρτοΓοοΙυιη 
0850, 01 ηο8 2(1 Ιιτο (Ιίοοηίΐα ίηιρα]$08 0880 ([οοιΐ ηιαΚ 
Ιηιη 8α1(ΐϋ -νοδίΓΧ ΐίιηοΓ6ηιυ8 : β^ο ίΐΟΓαιη ιΐ08 ίρ$08 
Ικ)η& 8ρο Γονοιιΐοδ, οοηβυοίαιη το1)ί8 αρροηαηιυ^ (1ο• 
νίπηΑΐη, (1οοΐ3ΓΜΐ(68 ραΐοΓΝΑΠί) (]υΑΐη οτ^α νο8 £;οπ- 
ιηυ8, Ί)οηον(ΐΙοηΐίάΐη : 8θβ» ογο, (1ίϋ|[6ηΙθΓ (Ιίοΐίβ ηυ- 
8ου1ΐ9(ο, ιιΐ ιη3]θΓθ ουιιι ΓΓυείυ (Ιοιηυιη ΓοιΙίΓο ΓοοαΙ. 
ΟροΓΟϊ ρτοΐίυιη αυίοιη 08ΐ, οα φΐχ ηιιηο Ιοοια δπιιΐ 
οηπίϋΐί νοδητφ (Ιίοοί'Ο. 14. Ει έ/ιχι7, ίη(]ΐιίΙ, Ββηί : 
ΠαηΙ ΙηηύηαΗα ίη βηηωηοιίο Γέτ/ί αά ίΙΙαηιίηαίίϋηβηι 
^ηρετ Ι€τταιη^ «/ άιΜωιΙ ΊιΗοτ άίβηι εΐ ίηί^τ ηοΟαη. Εί 
^\ηΙ ίη $ίρηα, βΐ ίη ί€ηψθΓα^ εΐ ίη αβ$, €1 ίη αηηο$, 15. 
Ει $ίηί αά ίΙΙαηιίηαΐΊοιίΰηι ίη βτηιαηΐΰηίο ϋκΐί : ίΐα ηί 
4η€εαηί $κρετ Ιβηαη. Ει [αείΗηι €$1 ί/α. Ροδ((]υηιη οηίιη 
Ιιοη ηο8 (Ιοουίΐ 1)0Α(ϋ8 Μθ868, ςηοπκκίο ίι.ίοΓηκΜίι 
Ιοτταιη ΟΓηανοτΊΐ υηίνοΓδΐ €οη(1ίΙθΓ ΙιοΗιίδ , οι Ποι-υπι 
ναήοΐαίο , ο( βοιη'ιηυιη |;οπηίηο> ΙκηΚο δοηηοηοιη αϋ 
ΟΓηΑίιιιη οχΗ νοΓίίΙ. Ναιη δίοηΐ ΐΟΓη οηΐ2ΐιΐΓ |)ογ 
οη φκβ οχ ίρ8α ρπ)νοηίαηΐ, 8ίο οχΐυπι Ιιοα νίδίΜΙο 
οίαπιΐδ οΐ ΓϋΙ{[κ1ίυ5 ΙοοΗ, αδίΓΟΓαιη ναποΐαίο ίΠικΙ Ιιίηο 
ίιΐ(1ο (Ιίδΐίη^υοηδ , ρποδΟΓίίιη ίοΓπκιΙίοηο (Ιαοπιιη ικη- 
(^ηοπιιη Ιυιηίηαηηιη, 8οΙί8, ίικιιιαιη , οΐ Ιυη^β. 16. Εΐ 
(€01 ΰβηΒ^ »ίΙ» ώιο ίηηιίηαηα ηια^ηα^ Ιηηιίηαη ηιαρηιιηι 
νί ρτααχεΙ έ/ι^ί, βΐ Ιηιηίηατβ ηώιη» ηΐ \)τω€$$€ΐ ηο€ΐί^ €ΐ 
%ΐΰ11α$. νίϋίδΙί δαρίοπΓιηιη ΟρΊΓιο!$? Οίχΐΐ δοΐιιπι, οΐ 
ρΓοϋποΙυπ) 05ΐ Ιιοο 3(1ιιιίΓαΙ)ϋο οίοπιοηΐυιη , δυΐοηι 
(Ιίοο. ΙΙυηο οηίιη νοοαΐ ΙηηίηηΓΟ πια^πιπη , οι (ΙίείΙ 
ΐρ^υ^η ΓαοΙυιη οδδο, υΐ ρΓΧδίΙ (ΙΊοΙ. 8ο1 οηίηι οΙηηοΓοιη 
(Ιίι'ΐη οΓΓιαΙ, τυΐίΐαηδ ουΓΟΟ 8υο ]ιι5ηΓ0 οΐ Γα(1ϋ$, οι 
ί]ΐιοιίι1ίβ βροοίοηι δυαιη νίςοδοοηίοιη Οδίοηϋοπδ, οΐ $ί- 
ιηιιΙ ηΐφίο η^αηο οχοΓίυδ Γυοπΐ, οηιηο Ιιοιηίηιηι ζα- 
ηυ& 3(1 δποπιηι οροπυιη 5ΐυ(]ί3 οχοίΐαηδ. ΙΙη]ιΐ5; Γοηηο• 
^ίΐΗίοιη (ΙοεΙοΓηηδ ϋοα(ιΐ8 ΟανίιΙ, ίιιι]υΊΐ : Εί ίρ$€ ΐαηι- 
ηηαηι 8ροη$Η$ €ρΓ€άί€η$ άβ ίΗαΙαηιο <ιιο, ΒΧίηΙΙιώΙί ηί 
φρα% αά αιηβηάαιη νίαιη ; α $ηηιηιο οωΐο €ρτ€αίί$ β]ΐ!8ψ 
€ΐ οΰοιιηια €]η$ ιαηηβ αά $ηηιηιηηι εαΙΊ (ΡεαΙ. 18. 6• 
7). Υί(ΐ68 ηιιοιηοιίο ο]ιΐ8 ριιΐοΐιηίικίίηοπι, οΐ Ίιι ορο- 
Γ3ΐ{ΐ1() νο1(Η'](αΐοιη ι1θί]αΓ.ινίΐ? Οίοοικίο οηίιη, Λ $ηιη- 
νιο αιΐο ί^τίϋΗΒ Γ/ΜΙ, €1 0€€αηη9 €}η$ η$φιο αά (ΐι/ιι• 
ηΐϋΐ/ι ι'€τ/ί, 5ί£ΐιίΙΊ€3νίΐ ηοΐίδ, «ιηοιηοϋο ϊη υηο ΐΰπΐ|>ο• 1Ν €ΑΡ. 1. €ΕΝΕδ. ϋΟΜΙΙ.. VI. 

Γί8 πηιιηοηΐο ροΓ Ιοίυη θΓΐ)οιη (1ί$οηιτ1ι, τϋ » ΠιιιΙιιι^ 
ίη βηθ8 Γη(1ιθ8 ηιίΐΐίΐ, ιηυΐΐυιη υΙίΠίαίΙδ ρΓπ'8ΐ»η$. Νηηι 
ηοη 8ο1ιιπι ΟΑΐοΓαοίΙ, 80ίΙ οΐ ογοΓαοιΙ; οΐ ιιοη δοΐιιιπ 
ατοΓηοιΐ, 80(1 οΐ »(1υπΙ, ηιυΙ(θ8ςυο &Γιθ$ οι νβηοβ ηο|)ί• 
υβιιβ ρτχΐκίΐ, οίςιιο &(1οο ιη&{[ηΐιπι 081 ηοίιΐΜηιΙυιη οίο- 
ηιοηΐηιη Ιιοο , ιιθ(]ΐιο ΟδΙ φΐΊ Ιαυϋοδ 0]υ$ ρτο (Κριίΐ3(• 
ρηχΗΐίοίίνοπί. ΙΙιοο αυΐ^ (Ιίοο, οΐ δΟΓηιοηο οίοηιοοίιιηι 
οχίοΠο, ηοη υΐ Ίη οο '^βίΜιίδία^, (Ιίΐοοίο, 8(η1 ιιΐ ίικίο 
α8θοη(ΐ3$> οι ιη οΙοιηοηΓι ΟιΓιίΙοοιη α(ΙιηίΓ3ΐ{οιιοιη (γ9ιι8• 
Γιτη8. Ν^ηι (]ΐιαηΐο ιηα]ιΐ8 θ8ΐοη(]ίΐυΓ οίοπιοηΐϋΐη, Ιαιιΐο 
ηιη]υ8 πιοη$1πιΙυΓ ΟρΊΩοίδ ιηίΓ.ιουΙιιιη. 

4. 8ίηίίΊΗα αάοταηίίηηι $οΐ€ηί; «ιιτ ρο$ΐ ίβΓίίηηι άίεηί 
ίοΐ €θίΐάίίιι$. — Υοπιπι £[οηΐί1θ8 α(1ιηΉΓ3ΐιΐο8 οι οΐΐδίη- 
ρο5(>οηΐθ8 Ιαηΐυη) οίοηηοηΐυπι, υΐιοτίυδ ροηρΊοοΓΟ ηοη 
ριιΙυοΓυηΙ, ηοςυο ο]υ8 (}οη(1ιΐθΓ0ΐη Ιβυ(ΐ3νοηιηΐ, 80(| 
ήι οίοπιοηΐο οοηςηίθ8ΓοηΙθ8, ίρδίιπι ρΐΌ (Ιοο 1ι.ιΙ>ιιο- 
ηιηΐ : ρπορΙΟΓοα οΐ 1)οαίυ8 Ρπηίαδ (Ιίοΐΐ : Ει ^εηεταύ 
$ηη{, €οΙη€ταηίη«6 ύτεαίηταηί ηιαρί$^ φίαη €ΐ€αΙοτ€ΐη 
(ΙΙοηί. 1.25). Οϋ'κΐ οηίιη ίιι$ίρίοιιΙίυ8 ίΠΐδ, ςιιί ηοη 
ροίηοΓυηΙ οχ ΟΓοαΙιιΗδ 3ςηο80(^Γθ Οοαίοτοιη, 80(1 ίη 
ίαηΐυπι ροΓνοηοΓυηΐ οιτοΐΌΐη , υΐ ΟΓοαΙυΓβηι οι ΓηοΙιι- 
Γοιη ίη υΓ(ϋηοηι Οηοαιοηδ γοΓογγοιιιΤ ΟυαρίΌρίΟΓ (Ιί- 
νίηα δοΓίρΐϋΠΐ ρπκνίιίοιίδ ρΓθροη8θ8 Λά ογγογοιμ ί^η« νο<:, (Ιοοοΐ ηο8, ρθ8ΐ ΙοπΙυπι (Ιίοηι Ιιοο οίοιηοηΐιιηι 
0880 οοηιΙίΗΐιη , ροδίςιηιη ιογπι οηηιί^οιια 8οηιίικι 
ρΓΟίηΙίΐ, οΐ βνυιη 3οοορίΙ οπιαίνιη : «ι ηυΙΙί ροδίΐι^ 

(ΙίΟΟΙΌ ΙίΟΟΛί, 81110 5θ2ί8 ΟΟθρθΓ3ΐΙθηθ ηοη ΠΙ3ΐ(ΙΓ0800Γβ 
ΓγΙΙ£;68 οι ρΓθνθηΙΐ18 ΙΟΓΠΟ. Ι(ΙθίΓΟΟ (1θθΐ3Γ3ΐ Ιίΐΐί ΑΙΐΙΟ- 

ςιΐ3ΐη 8θ1 ΓθΓΑΐ3Γ6ΐυΓ, οηιηίλ ίιΓΐ8$ο ίηιρίοΐα, ιιΙ ηο 8θΙί 
ΓΓυοιυιιπι ρτονοηΙυΒ 3(!80ΓίΙ)38^ 80(Ι οπιηίηιη ορίΟοί 
0(Η), (]ΐιΙ ϋίχίΐ η1) ίηίΐίο : ϋ€τηιίΗ€ΐ ί€ττα Α(τ6αιιι [<βηί. 
Οηοϋ 8*1 (ΙίχοηηΙ, 8θΙί8 ΓυηοΙΙοηοηι οΓΐ3ηι 3ΐί(]ΐιΊ(1 ορο- 
Γ{ΐπ, ιιΐ ΓΓυοίιΐδ πΐ3ΐυΓ080;ιηΙ, ηο(ΐυο θ£;ο οοιιΐΓ3(ϋοο. 
Ναιη δίουΐ 8ί 3{[Γίοοΐ3ΐη (ϋ€3ΐη οοοροΓλή 3(1 Ιογγο: ουΙ• 
Ιιιηι, ηοη ίιΐοο ιηΓινοΓδυαι ΙήΙχιο 3§πεο1Φ, 80(1 οΓΐ3ΐη8ί 
!!( 8οχοοη1ίο$ 8υυιη 3$:η οΓΟοίαιη, ηίδί 18 ςηί 8«ιο ηιαη- 
ά:ιΙο 3ΐ) ίηίΐίο Ι0ΓΓ3Π1 3(1 ί:ιο1οη(1θ8 ΓηιοΙιΐδ ί(1οηο3ηι 
Γοοίΐ, 3(1 Ιιοο 03ηι (|ΐιοςιιο ηιοτοΓΟ ν(•]ίι, ηίΐιίΐ ρΓοΓιοΙοί 
ιηυΐΐίδ ]3ΐ)οη1)η8 : $ίηιί1ίΐοΓ (Ιιοο, οΙί3ΐη$.ί ουηι ]3ΐκ)Γ0 
ηΐϋΐίοί οοηβμίΓΟί βοΐίδ οΐ Ιαηχ οροΓβΐίο, οΐ οα•1ί Ιοιη- 
ροχίθ8, ηθ(ΐιιο βίο ϋ(ίΙί(3ΐοιη 3Γκ|ΐΐΑηι Γογο, ηίδί βιιροΓηο 
ίΙ1ο8 (Ιοχίοπι Οοηιίηί 30]ιινοτίΙ : 1ΐ30 Απίοηι ηιηηη νη- 
1ί(!3 ]αν3ηΐο οΐΐ3ηι ο]οηιοπΐ3 ρΐυπηκιπι οοηΓίτηηΐ. Π;οο 
ρΐΌΐο ιηοπιοη3 ΐοηοηίοδ, οοηιροδοΐΐο 008 ςηί 3(1Ιιυο 
ΟΓΓαΓΟ νοίυηΐ, οΐ ηοη οοη€θ(]ίΐο, ηΐ €γο31οπ8 ΙιοηοΓ 
ΟΓοηΐυπο εοηοο(ΐ3ΐυΓ. ΕηρΓορίοΓ οΐ (1ίνίη3 δοπρίυη 
ηοη 8οΙυαι ριιΐοΐιπίυίΐίηοιη ο]ιι$ , οΐ ηιαςηίίπιΐίηοηι, οΙ 
υΐίΐίΐ.ηίοπι ο&1οη(1ί1, ιΐίοοηιΐο : 8ί€ηΐ β/^οηβι», οι, Εχ- 
$ηΙίαΙίίί $ί€νί ρ'ιραί αά εηΓηηάαηι νίαηι; 80(1 οΐ ίιιιΐιο- 
οίΙΙίΐΑΐοηι (1οΙ)ίΙίΐ3ΐοηιςιιο *. Αυ(]ί οηίηι ςυίιΐ ηΐίϋί (Ιί* 
031 : Οηίά $οΙβ Ιΐί€Ίάίια? βΐ Ιιοο άββάΐ (Εγγ/ι. 17. 30). 
^0 Ιο (]οοίρΐ3ΐ , ίη(]υίΐ, ί;ροοΐ3ου1υηι : ιΐ3ΐιι 8ί νοΙιιοηΙ 
ΟοηϋίΙΟΓ ίιηρθΓ3Γβ, (]η38ί ηυιηςη3ηι ΓυοΓίΐ, ίΐ3 (1ί8ρ3- 
ΓοΙιίΐ. 11x0 51 ίηίοΐίοχίδδοηΐ (;οηΐί1θ8 , ηοιιΐίςιιηπι ίη 
Ιηηΐυπι ίηοί(Ιί$8οηΙ ίΓΓΟΓοηι , δθ(1 ΓΟίΐο νί(1ίδ8οηΙ , οι 
' Γ0ΛΐηΓ3Γηηι εοη1οηιρΐ3ΐίοηο ρατ Οδδο 3(1 ΟγοαΙογοπι 
3ϋθοη(1θΓθ• ΓΓορίΟΓ Ιιοο (Ι113Γ10 (Ιίο δυΐοηι Γοοίΐ, ηο 

> \\χ^$€(ΐ€ΐ νιώαΗΙίΐίΐίαη ίΙφΙΙΐαΐαικιιΐ€^(\ναύ ίαΜοτ(^ 
ιΐο'.τααΐ, ϊϋ οαιίί'Γϊϋ ΙιαΙ?ι:ηιαΓ. β9 β. ^0ΛΝΝ1δ ΟΠίΐΥΕΌδΤΟΜΙ ΑΛΟΙΙΙΕΓ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 00 ριιΐο» ίΙΙηηι ύ'χοι βιιοΐΟΓοηι. Νηιη ςιιοιΐ <!« $αίηίηΊ1)ΐΐ5 η 
ιιοΙ>ί$ (Ιίηυηι 6$Ι, α άβ (Ιίβ ϋοοΐ (ΙίοβΓο, ιιοηιρβ Γιιίβ^ 
ΙΓ68 ίΐίββ 9ηΐ€ 5<>1ϊ8 ΓοΓπιηΐίοηοπ). Υοΐϋίΐ ουίοιη Ποιηί- 
ηιΐ8 βΐ ρβΓ Ιιοο βΙβ:τιοηΙπίη οΙ.ίγΊογοπι (Ιίοί Ιιιοοιη γο<Ι- 
(1θΓ6 : \ά φιοά οΐ (Ιο ιηίιιοη Ιιιιηίηηη, Ιιοε γ$Ι, (1ϋ Ιπηα 
ίΐίχβπαηηδ : Γηεία: οηίηι δπηΐ ΙΓ( 8 ηοείοδ ηιιΐο ο]ιΐ8 
ΓοΓπιηΙίοηειη. Αΐΐηηιοη οΐ Ικτο ρπκίικίη δΐιηηι ηίΤοιΙ 
ιιΐΠίΐηΙοτη :()ί5δίραΐ βπίιη ηοοίΊϋ ΐοη6ΐ)Γηδ, Η Γοπηο , 
ιιΐ Ίΐα (Ιΐοαιη, οαϋοιιι ηιια'^οΐ ίρδβ Γιαΐ ΟΓ^α πΠη οηιπΊη. 
δοΙ ϋΐιίιυ 0Γ(ϋηη(υ$ ονΙ αιΐ Ιιοο ϋΐ ρνα'αίεΐ ά'ιβί , Ιιιηα 
ηιιΙΐΜΐι, ϋΐ ρΓ(ϋ€$$οΙ ηο€ΐ\, Οπίίΐ 08ΐ υ ι ρταΐ6$$ϋΙ άΐβί, οΐ 
ί// ρν<α'$$€ί ηθ€ίί? ΡοΙοδΙαΙοπι, ίπ(]ΐπΙ , ηοοορίΐ, ϋΙο 
ηη'κίοιη ϋίοΐ, Ικγο τογο ηο€ΐί8 , ιιΐ δοΙ (ϋ.ιη δυίδ Γκίϋδ 
ΰ1:ιπ»Γοιιι Γ6ΐ1(]αΐ ; 1υιι.ι αυίοιη ιιΐ (1ί$ροΙΙα( (οηοΙίΓΠδ οι 
Ιΐοηιίπυιπ ^οηοπ Ιιιιηίηβ δΐιο ΓιηιΙΐηίοιη ρΓαΊ)οηΐ δίΓΐδ 
ιι^2οι^^δ ν30;ιπ(Ιί, Τιιπο βηίιη νΐαΙΟΓ Πϋοηίίιΐδ ίΐΟΓ Πιοΐΐ, 
€1 παπία ιιηγίηι Γθ^ίΐ, οΐ ιηαιία ΐΓ:ψ( ίΙ, οΐ δυα αιίηιιβ 
8ΐιΐ(ϋα, 81138(1110 3ΓΙ08 πιοΐπ ρος'ιΐο ρ^^ΓοϋΙυπΙπΓ. ϊ)6• 
ίηϋβ ρο$(ί]ΐι:)πι ηοδ (Ιοειιίΐ ίδΙοΓυιη Ιιιππηηπιιπι ηΐϋί- 
Ι.'ΐΙοιη, ΐπηιαΐ : 17. Ει ϋΰΙΙαε. Εί ρο$Μΐ Ώοκί ί11η$ ίη 
βτηιωηαιίο Γέρ/ί, ί/α ηΐ ΙηζΟΜίΐ εαρατ Ιϋτιαια, 48. α 
ρτ<Γ»ίηί άίΰΐ β€ ηοΠί, βΐ %€ρητα\ΐ \ηΐ€τ Ιηοαη αΐ Ιβηώναζ. 
5. ΡηΙεΙίήΐηάο α ίΐΐίΐίίαε οαΐί ; οιηΜα ρτορίβτ /ιοίηΐ" 
ίίι'ηι ϋτβαξ.ι 8ηηί. — ΑηίίπηιΙνοτίο Ιιίο ί|ΐιαιι1υηι οΐ ίδία- 
Γϋΐη ιΐδΐιιη ιιο!)ίδ (ΙβοΙαΓ.ανΊΐ. Ρο$ηίΐ ι7/λ«, ΐηΓ[πίΙ, ίη [ιν- 
ηιαηΐΰηΐο αρίκ ΟιιΙϋ 6<^(, Ρο:ΐηΊΐ? Νυη)ί]ΐΓκ] (ριαδί ιΙί€0Γ6ΐ 
ηΐ'κιυίδ, Γίχίΐ? ΑΙ)!>ίΙ : νίάειηυδ επίιη ίρ8:ΐ8 δπ.'ρο υιιΐοο 
ΙβιηροΓίδ ηιοηιβηΐυ ηιη^ι.υπι ΙιηπδίΓβ βρηΐίιι:π , οΐ 
ηιιιηςιιαιη ίη υηο Ιοεο δ(:)Π% δϋϋ δαπηι, ηιιοιιι ίΙΓίδ 
Ποιηίιιπδ ρπιτορίΐ, ευΓδπιιι ρίτΓιεϋΐ'ϋ. Οπί(Ι ί•^ίΐιΐΓ οδΐ, 
Ρο$νί!? \ά 081, ίιηροΓηνιΐ πΐ ίρ896 68&οηΙ ίη ε:υ!ο. Εΐ- 
οηίπι Ιιοο οχ ίΙοοπΓδπ δοηρΙΠΓΧ 1ί€6ΐ)ίςνϊϋθΓθ, φΓια 
&Ιϋ)ί ϋίοίΐ : Ρο$ηΐΐ Οβηε Αάαιη ίιι ραταάαο (ϋβη. 2. 8), 
ηοη (ριοά ίηΠλβπΙοπηι ρπΓηϋίδΟ, δοϋ φΐοϋ ρηοοι-ροπΐ 
υΐ 08801 ίη ρΑΓοϋίδο. δΐηηΙίΐΟΓ οΐ ιΐβ δίοΐΐίπ (Πχοπιηιΐ!;, 
ίηιροΓΟδδο ηοη!ρο οΐ8 ηΐ οδδιηΐ ίπ Γιπηαιηοηΐο ο:ι.•1ί, οΐ 
ίίπηη Ιπιηοη δυικϊΓ (ογγαπι οηΓιΚοΓΟίιΙ. Αηίιη&ϋνιτίο, 
οΙ)800Γθ, ιΐίΐοοίο, ί]πΊΙ)υδΐιαηι ρΓηΐίδ οΐ ΙιοΠίδ ]υοηηιΙίη8 
ηηη ίπιτΐΐ 8ροοΐ:ΐΓθ ίη ηιοόίϋ ηοοίο οαΊυιη δίοΐΐίδ «Ιί- 
8ΐίηο1ιπη,οΐ ΜβΙΙαΓυιη νηηοΐαίο ηηηδί ΩοπΙιυδ ςηΙΙιπδ- 
ιΐίίπι οοηδροΓ$υηι οίοπιαίιιπι, ηιυΐΐυιη Ιυοίδ βυροΓ (ογ- 
πιιη ί>ίΤ<ιη(ΙθΓθ ? Νηπι οΐ ίη Ιιοο ΟΓΐΙίηαΐχ 8πηΐ, πΐ 
ΙπΓοηπΙ δΐιροΓ ΙΟΓΠΐιη « οΐ ρπΈδίηΐ (Ιίοί αο ηοοιί, ηικκΐ 
Ι^ΐΜίοΓπΙίίβι* οΐ (Ιο ηιη^ηίδ (ηηΓιη»πΙ)η8 (Ιίοΐυπ) 081. Νηιη 
ροδίιρι.Ίΐη (Ιυοηίΐ ποδ , ηηηπιοϋο Γυπηαΐα Γιιοηιιΐ ϋπο 
ΙηηιίηπΓία πιη^ηα, οΐ βίοΐΐοί : ϋο οιηηίϋπδ ίη ςοηοπ! 
ιΐίοίΐ, Ει ρτωίίηΐ ά'ιβι αο ηοείί, €1 $ϋραΓ€7ΐΐ \ηΐ€Γ Ιαναη αΐ 
ΐίΉώηα. ΕηίιηνοΓΟ δίουΐ ίηίοηΐίη δΙοΙΙχ ίη οχίο ηοη 
νί(ΙοηΙηΓ (1ί80υΓη*Γϋ ( ίΠ&Γυηι οηίηι υ8ΐιπ) Ιυηιοη 8θΙί8 
ηιηΐΐα οίαηΐηΐο (>Ηΐο£[ί(), ίΐη ποςηο ηοοίυ 8θ1 ηρρπΓΰΐ , 
«πΓΠοίοηΙβ Ιυηα δυο Ιυηιίηο 3(1 ίΙΙυ>(Γ3ηι1η8 ηοοιί^ Ιο- 
ηΓΐΐΓ38 : νοΓϋοι ο1οιηβηΐ3 (]υχ(]Μ0 ίηίπα 8ηοδ Ιοπιιίποβ 
ηιαηεηΐ, οΐ ηηιηί]υηη) 8υ3ΐη ηιοη^^ηΐ'ηηι ΐΓαηδςπιΙίιηι• 
ΙιΐΓ : 80(1 (]ίδρο8ίΐίοηοπι οΐ οηΐίποπι Οοηηηί €υδΐθ(Ιίιπιΐ, 
δηηιηηηο ορπδ ΓαοίηηΙ. Οηίδ αηίοηι οΐία οηιηΐη οηηΓ- 
ηνοιίΐ, (\ΜΧ Ιιοπιπι Ιυηιίηατίυηι οΐ δίοΙΙηηιηι ηδυπ 
Ιππηαηο ροηοη οοηΓθΓΐ? 8ίΐΗ οηίπ), ίη(|ηίΙ, ίη νςηη^ 
ϋΐ VI Ινηψοτα, <•/ ίη άίύζ, €ΐ ίη αηηοί, Οηίίΐ 081? ίη «/- 
ηηα €ΐ ίη Ιαηροτα, εΐ ίη ά'ια^ €ΐ ίη αηηο$ ? Οοοογο ηο5 νη!( (Ιίνίηη δοπρίπη , Ιιοπιηι οηηδυηι δοίοηΐί&ηι ηοΐιίδ 
ΐεηιροππη οοιιΓογγο, τίοίδδίΐυϋίηοδ οοηΛΟΤδίοηυηι, ηιι• 
ηιοπιηι (ΙΙοηιιη, αηηί οηΓπουΙυιη : οΐ οχ ίιίδ ροβδηιιιηκ 
(Ιί^ιιΟδοοΓβ οπιηία. Εΐοηίιη ^ιΙιοΓηαΐΟΓ 3(1 ΙωΓπιη πιγ- 
8ηηι δροοίηπδ, οΐ ίη €:Γΐυηι ίηίοηΐυβ, (Ιίϋξβηΐυπριβ 
(Ιίδοοηδ οηιηία, η3νί^3Γ6 ίηοί|.ίΙ, ηκΐΓί3 (ηηδίι, οΐ ίη 
(Ιοϋδίδδίηια ηοοίο, τίδίδ &(ο1Ιί8 * ηανίιη (Ιίπ^ΟΓΟ ο1 9ΐΐ3 
3Γΐο δηΐυΐοηι ηανί^ηηΙίΐΜΐβ άΛτβ δοΐοΐ. Βίο οΐ η^ποοίι 
οχ ίΙΙίδ (ΙίδοίΙ (]ηηη(Ιο οροιίοαΐ 8οηιίη3 Ιογπο οοηιηιίΐ- 
ΙΟΓο, ηυ:ιη(1ο ΙΟΓΓηηι ρ3δΐίηηΓ0, οΐ &γ3γο, ςη3η(1ο Γα1• 
οοη) αουοΓΟ η Ι Γγιι£;ο8 (ΙβιηοίηΙ. Νοη ρ3Η03 νίΐχ 1ιη]ιι> 
οοηπη(ΐ(1:ΐ ΐοηιροπιηι δοίοηΐίη, (Ιίοπιηι ηηηιοπιβ, ο1 
αηπί οίΓοιιΙιΐδ αΙΓοηηιΙ : ηιυΙΐ»φΐο ίη ϋδ (1(η>ΓθΙιοηιΙί 
ρο<;δοηΐ ηιΐ Γονοη(1ηη) Ιιηιηβηαπι νίΐαηι ηΓιΙί:ι, ποηηβ 
05•1 ί|ηί οχαοϊο ΓΟΟΟηδΟΓΟ δίηςηίη ροϋδίΐ : οχ ρηηοίβ 
ΐ3ηιοη Γ|Μηηΐπ8 οοι-υιη δίΐ υδυδ οοη]οοΐαη(1πηι ο^^ΐ, οΐ 
ουηι η(1ηΓηαΐί Γηοηιηυδ 0Γ03(ηι*3<:, 63Γυιη ΟρίΓοχ ηηο- 
ςηο ο(ιθΓαιΐ(Ιη$ οΐ €θΙοΙ)Γ3η(1υ8 οδΐ : 8(ΐ8ρίοΐοη(Ιη ίίοιη 
ίηοΠ;ιΐΜΐί.<; ΙΙΙΙϋδ 1)('ηΐ^η1ΐ38, ηηηηι οι^η ίιυπΐ3ηηηι ςο- 
ηηδ Ολίιΐΐιηΐΐ : (]ιιίρρο ρπορίοΓ ηί! 3ίίη(Ι 1ι:οο οηηιί.ι 
ρΐΌΐΙπχίΐ, ίΐυηηι ρΓορίΟΓ Ιιοηιίη(;ηι ηυοηι ηοη ηιηΐΐο 
ροδΙ (]η3δΙ ινςοηι οΐ ρΓίηοί|)θηι οιηΓίΙ>η8 3 δβ οοηιΐίΐίδ 
ρπτΓοοΙηπίδ ογπι. Ει ν'κϋΐ^ 3Ίΐ, θ€α$ ηηοά α$€ί ΰοηυΜ. 
νΐ(Ιθ5 δίιιξυ1ί8 (1^^I)ιι^; οδΙϋΐ.ιΙοΐΌ (Ι.νίηηιη δοηρίιιηιη, 
Ποο ρΙαοοΓΟ θΓοαΙπΐ3δ, 1 1 οηιηοηι οιηρηίοΐ οοθ3δί»- 
ηεηι οοηηη , (\η\ ΓορΓ(ΐ1ιοη(1οι*ο ηπιΐοηΐ ο» (|ηχ αΐι ίΙΙη 
8ηηΙ Γηοΐ3? Οηο(Ι οηίηι Ι:υ]η8 Γοί ςπιΐΐα υηοηηοηηο 
(Ιϊο δοήρηίΓα (Ιίνίπη Ιιοο δί^ηΙΠοοΐ, οχ οοη8θίριοηιΐ:ι 
ιηηιΓιΓϋδΐυηι θδ(. δυΠΙοΙοΙκιΙ οηίιη (Ιο οππΓώπδ ογο.ίΙιι- 
Γίδ 8θπιο1 (Ιίοιτο , οηκιίη ηη.τουηιηηο Γυοίΐ , 0880 Ιιοπ.ι 
ναίίΐο : δοά δοίοηδ (]Π3πΙ;ι δίΐ πιοη:ίϋΠΐ ηοδίΓΠπιηι ίη- 
Ππηίΐαδ, δίηςΙΙΙϋΐίηι Ιιοο Γ3(!ίΐ, υΐ (ϋ$ο:λ^ δηρίοηΐ!η (ρι:ι• 
(!αιη εοΙοΓίί , οΐ Ιιοηίςηίΐαίο ίηοη3ΓΓα1)ίΙί ρΓ(*(ΐΗ0{ΐ 
Γιιίδδο οη)ηί;ι. 19. Ει (αείηηι αΐ^ ίπςπίΐ, νβ$ρύΥ€^ βί [α- 
Γ/11111 €6ΐ 7?ια)(«, (Ιίϋ$ φιατΐη$. Ρθ8(ςη3ηι οηίηι ηΙ)8θΙνίΐ 
ΟΓηαΙππι οα^ΐί, οι 8ΐοΙΙί8 ϋ1η(1 (ΙοοοΓ3ΥίΙ, (1ιιθ(|υο Ιηηιί- 
η3Γία ηΐ38ηη ρΓΟίΙυχίΐ, Πηοπι (Ιίοί ίηιροδυίΐ; οι (Ιίχίΐ: 
Ει {ηοΐιιηι €$1 ναρΰτο^ €ΐ [αοίηηι αΐ ηιαηβ^ άίει φιαΠηχ. 
νΐϋβ (]πο ρηοΐο οΐ Ιιοο ροΓ δίη^ηίοπ (Ιίοδ οοηιηιοηιΟΓπΐ, 
(Ιίνίη:) (Ιο^ηιιιΙη ΓΓοςποηΐί ϋ(1ηιοιιίΐί:)πο ηοδίπκ πιοηΐί 
ίηίΙςοΓΰ νοίοη^. 

6. ΑΙύΓαΓαβχΙιοΠαΓιο, — Η:γο ίβίΙιΐΓ οίηηίη ςπηίϊί 
ίιΐΗοπΙρίη ΐΌΐίηοηΙοδ ίη Ιαΐίΐυιΐίπο οοπίίδ, ςιιο ηο{;!ί 
ςοιιΐΐαηι οιηηοηι οχεπΐΐηηηΐδ,8ηη«ι 3θοαΓη(ο Ιοηοηηιΐι.•* 
(Ιο^πιηία, 3ΐί|πο οοί; ί]ηί βοπίίΐί ογγογο ρΓ3Βθθοηρ3ηΐιΐΓ, 
οπηιί ιηηιικποίικίίηο «Ιϋοοηηηΐδ, ηο ΟΓΐΙϊηοηι οοηΓηιι- 
(1:ιηΙ, ηοίριο ΓοΙΐοΐο Ογο.ίΙογο οροπίπρηδ α(1θΓ6ηΙ , ηη;« 
ο1) ηοδίΓίπι δ3ΐη1οπι οΐ η(ΙΓιΙ:ιΐοιη ΓηοΙ:η δπηί. Ν•ιηι 
οίδί ηιί1ϋ('8(1ίΓΐηηρηη1ηΓ ββηΐϋοδ, Ιηηιοη (ΙαΓη νοΓ(ϊ 
οίηηιο, ριορίΟΓ Ιιηηιηηυιη ί;οηη8 Ιι:γο οηπιίη ΓποΙλ 
ΟδδΟ ; 8ίΙ)ί οηίηι δυΓΓιοίοηδ ορίΓοχ ηηΐΐο ίδίοΓηίη ί^ριιβ 
!ιηΙ)θ1)ηΐ : 80(1 υΐ ογ^» "*»ί* δπηηι 1)θηίςηί1ηΐοηι ο8ΐοη- 
(ΙοΓΟί, Ιιοϊο οηιηίη ρΓοιΙηχίΙ, ιΙβηιοηί^ίΓηηδ «ριαηΐο Ιιο• 
ηοΓΟ ρΓ080(|υ»ΙυΓ Ιηιηιηηυιη ςοηυβ, ηΐ Ιιίδ ηιηηυιΐηπί 
(1οΙ)ίΐηιη ίρ8ί αιΙοΓΟίίοηοιη ΓοΓοΜΠίηδ. Οιι:πιΐ:ο οπίπι 
8(ηΙΙϋία! ΟδΙ ηπΙο ρη1^I)^38 0Γ03ΐυΓ38 ρΓΟοηηιΗοπο ο1 Ιη 
ίΐΐίδ οοπδίδΙΟΓΟ, ποο ΑΐίοΙΙοΓΟ ηιοηΐίδ οοιιΐοδ 3(1 ίΐΐαηι 

« αοΙ.•>Ιίη.,;2/χ/Λ $/ι'//ΛΠ(ϊη ΐΗ)ήΐίοη€ηι. Κ9 ΙΝ ΟΑΡ. Ι ΟΕΝΕδ. ΙΙΟΜΙΙ.. ΥΙ. ΟΟ »ύτ?> χα\ ίτά τβυ έλά:τονος φωστήρος εΓποιμεν &ν, της 
σδλήνης λέγω• γεγ<5νασι γάρ τρεϊς νύχτες τζρ^ της ταύτης 
δημιουργίας. 'Αλλ' δμως χα\ αυτή παραχθείσα τήν 7:αρ' 
4αυτης εΙσφέρει χρείαν, διασκεδάζουσα της νυχτ^ τό 
«κότος, κο\ σχεδ6ν εΙπεΙν τά αύ'ϊά τψ ήλ£ψ συντε- 
λοΟσα πρ6ς τά άλλα πάντα. Ό μέν γάρ άφώρισται,Είς• 
αρχάς της 'ίψέρας, ή δέ, ΕΙς αρχάς της νυκτός, Ίί 
έστιν, ΕΙς αρχάς της ίΙ^μέρας^ ^'> Ε{ς άρχος της 
Ψυηχός; Τήν έξουσίαν, φησ\ν, Ιλαβεν 6 μίντης ημέρας, 
ή δΐ της νυκτ^, Γν' ό μέν φαιδροτέραν αυτήν άπβργά- 
{ηται δ(ά των οιχείων αχτίνων, ή δέ διασχ£δάζΐ[ΐ τ^ σχέ- 
τος, χα\ τ^ φύσει των ανθρώπων διά του φωτ^ς οΕχείου 
παρέχη μετ* εύχολίας χεχρησθαι τοΙς οίχείοις Ιπιτηδεύ- 
μασι. Τ<5τ* γάρ χα\ έδοΐ7:($ρος Οα{^(&ών της όδοιπορίας 
Απτεται, χα\ ναύτης καΟέλκει τ6 πλοΓον, καΐ τά πελάγη 
διαπερςί, κα\ (ίκαστος δέ των τά επιτηδεύματα μετιέν- 
των, μετά πολλής της αδείας τά της οικείας επιστήμης 
μβταχειρίζει. Είτα επειδή έδίδαξεν ημάς των φωστήρων 
τούτων τήν χρείαν, φησ£• ΚαΙ τους αστέρας" καΐ έθετο 
<ίί>τοϋς ό Θβύς έτ τφ στβρεώματι τον ουρανού, &στ8 
φαΙνΒΐτ έαϊ της γης, καΐ άρχειν της 'ί^μέρας καΐ της 
νχίχτός, χαΐ διαχωρίζειτ άναμέσοτ του φωτός, καϊ 
ύταμέσοτ τον σκότους, 

ε'. Έννόει καΐ τούτων π(5σην ήμ?ν τήν χρείαν έδήλωσεν. 
ΈΟετο, φησίν, αϋτονς έτ τφ στερεώματι τον ούρα- 
νου. Τί έστιν, Έβετο; 'Ος άν εΓποι τις, 2πηξεν; Μή 
γένοίτο* όρωμεν γάρ αύτους πολλάκις έν μιά καιρού 
^οπ!) τΓΟλυ διάστημα διατρέχοντας, κα\ ουδέποτε έν έν\ 
τίπφ Ισταμένους, άλλα τ<^ν οίκεϊον δρ^μον άποπληρουν- 
τας, δν τρέχειν ετάχθησαν παρά του Δεσπότου. Τί ουν 
Ιστι τ^, "Εθετο ; Άντ\ του, προσέταξεν αύτους είναι έν 
τφ ούρανψ. Κα\ γάρ έστιν ίδείν προϊοΰσαν τήν Γραφήν, 
κα\ άλλαχου λέγουσαν, δτι Έθετο τότ ^Αδάμ έτ τφ 
Λαραδείσφ, οΟκ επειδή ένέπηξεν αύτδν τφ παραδείσφ, 
άλν δτι προσέταξεν αύτδν εΤναι έν τψ παραδείσω. Τδν 
αύτδν δή τρότυον κα\ περ\ των αστέρων εΓποιμεν άν, δτι 
προσέταξεν αύτους έν τψ στερεώματι του ουρανού δντας, 
τί οΙκεΤον φως έκπέμπειν έπ\ της γης. Έν^/όησον γάρ 
μοϊ, άγαπητΙ, ποίων λειμιίτνων χαΐ παραδείσων ούκ &ν 
«Γη τερπνδτερον ΙδεΓν έν μέση τ^ νυχτ\ τ^ν ουρανών κατ- 
ηστερωμένον, κα\ χαθάπερ τισίν άνθεσι τ^Ι διάφορη 
των άστρων χαλλωπιζέμενον, χα\ πολν» τ6 φως εΙς τήν 
γήν αύτοΙ>ς χαταπέμποντας ; Είς τούτο γάρ χα\ ετάχθη- 
σαν, ώστε φαίνειν έπΙ της γης, χα\ άρχειν της ημέρας 
χα\ της νυχτδς, δ καθολι>βω; χα^ πιρ\ των μεγάλων φω- 
στήρων εΓρητοι. Επειδή γάρ των δύο φο>στήρων ημάς 
έδίδαξε τήν δημιουργίαν, χα\ των άστρων, περ\ πάντων 
χοινί) λέγων φησί• Καϊ άρχειν της ημέρας καϊ της 
νυκτός, καϊ διαχωρίζειν άναμέσοτ τον φωτός, καϊ 
άναμέσον τον σκότους, "Ωσπερ γάρ ούκ δστιν ενήμερη 
ΙδεΤν αστέρας έν τω ούρανφ διατρέχοντας (τδ γάρ του 
ήλιου φως τξ πολλί) φαιδρότητι άτΕοκρύπτει εκείνων 
τήν χρείαν), ούτως ουδέ ήλιος έν νυκτ\άν φανείη ποτέ, 
άρκούσης της σελήνης έπ\ τω οίκείφ φωτ\ καταυγάσβι 
της νυκτδς τ?) ζοφώδες* άλλ' ίκαστον των [46] στοι- 
χείων « το?ς οίκείοις δροις έμμένον ούδέτΓοτε υπερβαίνει 
τδ οίκεΓον μέτρον, άλλα τήν διάταξίν του Δεσπότου φυ- 
λάττον, τήν οίκείαν ένέργειαν πληροΤ. Τίς άν εΓττοι τά 
Αλλα πάντα, δσα συντελεί πρ?)ς τήν των ανθρώπων φύ- 
σιν ή των φωστήρων τούτων κα\ των αστέρων χρεία ; 
"Εστωσαν γάρ, φη(Λν, εΙς σημεία, καϊ εΙς καιρούς, 
9ΛαΙ εΙς ημέρας, καϊ ^Ις έν/αυτούς, Τί έστιν, ΕΙς ση- 
μεία, καϊ εΙς καιροϋς, κάί εΙς ημέρας, καϊ εΙς ένιαν- 
τούς; Διδάξαι ημάς βούλεται ή θεία Γραφή, δτι ό τούτων 
δρδμος τήν γνώσιν ήμϊν χαρίζεται των καιρών, κα\ της 
τών τροπών εναλλαγής, τών ήμερων τδν αριθμόν, του 
ένιχυτού τδν δρόμον, κα\ έν τούτων δυνάμεθα διαγινώ- 

• ΗοΓβΙ. "Εχαστον τό στοιχ»»Τον, βΐ ίπΐν» ΟιιοβΒίνε!, ιηαϊβ. 
Ιηίΐηι ΓοΜΗι. 61 $βνΠ. τί αν τΐζ ύη(α τά άλλα. 

Ρατκοι.. Οβ. υιι. σχειν ^ άπαντα. Κα\ γάρ ί κυβερνήτης προς τΙ>ν τούτων 
δρόμον ορών, κα\ ατενίζων εΙς τδν ούρα^/όν, κα\ μετά 
ακριβείας άπαντα καταμανΟάνων, τότε τής ναυτιλίας 
άτΰτεται, κα\ πελάγη διαπερά, κα\ ττολλάκις ζοφ«ρωτά- 
της ούσης τής νυκτός, άπ6 της τών άστρων θεωρίας « 
ήδυνήθη τδ σκάφος ίθύναι, κα\ διά τής οικείας τέχνης 
τήν σωτηρίαν τοις έμπλέουσι χαρίσασθαι. Κα\ ό γηπό- 
νος δέ εντεύθεν χαταμαθών οΤδε, πδτε μέν προσήκει τά 
σπέρματα καταβαλειν, πδτε δέ τήν γήν άναμοχλεύσαι^ 
καΐ άροτρον έλχύσαι, καΐ τιότε τήν δρετεάνην άχονήσαι, 
κα\ τδν Αμητον τών σπερμάτων έργάσασΟαι. Και εΙς τήν 
του βίου σύστασιν ούκ ολίγα ήμ?ν συμβάλλεται ή τών 
χρόνων εΓδησις, ό τών ήμερων άριθμδς, ό τού ένιαυτου 
κύκλος • κα\ πολλά άν τις εύροι πρδς τήν άνθρωπίνην 
σύστασιν ύτΛ τούτων τών δημιουργημάτων συντελούμενα, 
άτιερ ούκ άν δυνηθείη τις μετά ακριβείας άπαντα* εΐ- 
πείν διό χρή έκ τών ολίγων στοχασαμένους είδέναχ, 
δση τούτων έστ\ν ή χρεία, κα\ θαυμάσαντας τά δημιουρ- 
γήματα, προσκυνεϊν τδν τούτων δημιουργδν, κα\ άν- 
υμνειν, κα\ έκπλήττεσθαι τήν άφατον φιλανθρωπίαν, ήν 
περ\ τήν τών ανθρώπων φύσιν έπεδείξατο, δι" ουδέν Ιτε- 
ρον ταύτα άπαντα παραγαγων, άλλ' ή διά τδν άνθρίι)- 
πον, δν μέλλει μετ* ού πολύ, καθάπερ τινά βασιλέα κα\ 
άρχοντα, έφιστδν πάσι τοΤς ύπ* αυτού δημιουργηθείσι. 
Καϊ εΤ6εν ό θεός, φησ\ν, δτι καΛόν, Είδες πώς καθ* 
έκάστην ήμέραν δείκνυσιν ή θεία Γραφή άοεσκόμενον 
αυτόν τοΓς δημιουργήμασιν ^, ινα πδσαν έκκόψη άφορ- 
μήν τών έπισκήτττϋΐν τολμώντων τοϊς ύπ' αύτοΟ γεγε- 
νημένοις ; "Οτι γάρ τούτου Ινεκεν καΟ' ϊκαστον τούτο 
επισημαίνεται ή θεία Γραφή, έκ τής συνεχείας δήλ^ν 
καθέστηκεν. Ήρκει γάρ μετά πάντα τά δημιουργήματα 
άπαξ εΙπεΤν, δτι πάντα δσα έποίησε, χαλά λίαν * άλλ* 
είδυΤα τής ασθενείας τών ημετέρων λογισμών τήν ύτιερ- 
βολήν, κα'ι κατά μέρος τούτο ποιεί, διδάσκουσα ημάς, 
δτι σοφίςιτινί εύμηχάνφ,κα\ φιλανθρωπία άφάτφ άπαντα 
παρήχθη. Καϊ έγένετο, φησ\ν, εσπέρα, καϊ έγένβτο 
πρωί, ήμερα τετάρτη. Επειδή γάρ άπήρτισε τόν το5 
ουρανού κόσμον, καλλωπίσας αυτόν τοΤς άστροις χαν 
τους δύο φωστήρας τους μεγάλους παραγαγών, τέλος τή 
ήμέρ^ έπέθηχε • καί φησιν, Έγένετο έσ:ιέρα, καϊέγέ" 
νετο Λτρωί, ήμερα τετάρτη. £47] Σκόπει τϊώς καθ* 
έκάστην ήμέραν ούτω λέγει, τή πυκνότητι τής διδασκα- 
λίας έμπήξαι τη διανοία βουλόμενος τά θε?α δόγματα. 

ς'. Ταύτα τοίνυν άπαντα κατέχοντες έγκεχολαμμένα 
ημών τφ πλάτει τής καρδίας, πάσαν ((αθυμίαν άποτινα- 
ξάμενοι, τά τε δόγματα χατέχωμεν τά υγιή μετά ακρι- 
βείας, χα\ τους τ^ Ελληνική π)»άνη προκατειλημμένους 
μετά πάσης επιεικείας διδάσκω μεν μή συγχέειν τήν τά- 
ξιν, μηδέ καταλιπόντας τόν δημιουργόν τά δημιουργήματα 
προσκυνεϊν, τά διά τήν ήμετέραν σωτηρίανκαΐ « χρείαν 
γεγενημένα. Κάν γάρ μυριάκις άποιτνί-^χυνται "Ελληνες, 
λαμπρςί τή φων!) βοώ, δτι διά τήν τών ανθρώπων φύσιν 
ταύτα άπαντα έδημιουργήΟη, έπε\ άνενδεής ων ό δη- 
μιουργός ούδενός τούτων έδείτο • άλλ' ινα τήν περί ήμδς 
φιλανθρωπία / έπιδείξηται , ταύτα άπαντα παρήγαγε, 
δεικνυς δσου τιμάται τό τών άνθριυπων γένος, κα\ ?να 
έκ τούτων οδηγούμενοι τήν προσήκουσαν αύτψ προσκύ- 
νησιν άνοκρέρωμεν. Πόσης γάρ ούκ άν εΓη παρανοίας 
προσπταίειν τώ κάλλει τών γινομένων, κα\ τούτοις πα- 

ί» δίοδβνΠ. βΐ ηΐϋΐΐίιηδί. ΜοΓβΙ. νβΓΟ γινώσκειν. 

'^ ^ο^81^I1. των άστρων θέσεως. 

4 83\ί!. 6ΐ ϋυο 11188. άρεσχόμενον τ6ν Οβόν αύτοΐζ δημ. ΒοΙ- 
8111$ 8ρυ(1 δανϋ. Γ68ΐίΙυ6ηϋϋΐο ραΐΑΐ αυτού το- ς δημ. Ι1ογ(>|. 
άρεσχόμ^νον αύτοΐς τοίς Λτ,μ. Μοχ 96Χ πΐ38. ρΙ 83ν»ί. έχχό^^. 
ΜοΓβΙ. έκκόττηρ. ΡίϋΙο ρο$1 Οο'.Ι). απ 08 χαν έχάστην. 

« §10 83νϋ. 61 ςϋ1ι1;ΐιιι ΠΙ88. Ιιι ΜοΓίΐΙ. σωτη^Μ <Μ>$^ 415 8. ;0ΑΝιΝ1δ ΟϋΠΥδΟδΤΟΜΪ 

|(>(|ΐιοΐ)ΐΘ$, ο1» δβΓνοΓπη) (Ιο&'κΙΊαηι βΐΊαιη εοπηηηιιηβΗ) 
^ΟIηίη(ιιη ϋΙαβρΙιειτιαΓΰ αηϋβιιΐ, €ΐ ρυΐΑίιΙ νβΐ3πΐ6η&α 
βΓΓΟΓυηι δυοΓϋηι βδδβ &ΓιθΓυιη ίηβΠίαιη. 

2. Οιιο(] ηιιίβηι 1ιη€ ιη2ΐχΊιηβ ροποιιΐοβυιη βΊΐ ϋβ (ρί 
ΜοδρΙιειηίχ θ€εα&ΐοιΐ6ΐη ρΓ»1>6ηΐ, αικίί^ιηιιβ ρΓορΙιο 
Ι.'ΐηι €ΐηίηαηΐ6πι, €1 6Χ ρβΓδοηα ΟβΊ (Ιίοβηΐθΐη : Υω 
Ιο6ί«, φιία ρτορίβτ νο$ ηοηιεη ίηβπηι ΒΙαΛρ/ιβηΗϋΗΓ τη 
ρβηΐίΙτΗί (Ι$αί . 52. 5 ). ΤβητΙΐΗΐθ Ιιθ€ νβΓϋυπι 651 , βΐ 
ΙιοιτοΓΰ ρΐυηιιηι. Υα εηίκη ΐΠυϋ 631 ςυοβί (ΙβρΙοΓπηίί» 
60&Ι ςιΓι »ιιρρΙίΰίυίη ίΠικΙ ίηβνίια^ϋβ 5ΐιΙ)ΊΐυΓΐ »ιηΐ. 
ΡοΓΓΟ 5ΐουΙ 605 φΐί ρ6Γ 50311(1 η6{;1ί£[6ηΐί8ηι €9ΐΐ5ηιη 
ίΙΙίβ ρΓα:Ι)6ηΙ 1)ΐΑ5ρ1)6ΐηαιΐ€ΐί ίη^ιβηβ ροβη» ιη^ηβΐ 8£ 
€0ΐΐ(ΐ6η)η3ΐΜ> : ίια 6 (ϋνβΓδο νίΓΐυΙοιη 5ΐικ]ίο»5 ιηΐΙΙο 
οοΓοηαπιιη ιυαίβπ» ραΓ^ΙϋΤ. ΐΒΐυά ίρδίιΐΒ (!οο6η5 Οιγι^ 
8ΐυ5, (Ιίεβ'ααΐ : Ιηεβαί Ιηχ ν€9ΐτα οσταίΛ Ηοηάη\ί»Μ^ ηΐ 
νίάβαηΐ ορ&τα ναΐνα Ι^οηα, βΐ ρΙοΗβίβηί Ραίνεηιν€8ΐτη9η 
ςπί ίη €(Γΐί$ β$ΐ (ΜαίΐΗ. 5. 16 ). Ν«ιη (|ΐΐ6ΐηα(1ιη(ΜΚκιι 
ΙΙΙί αΓΜ|ΐιοηιιιι ίηβΓίαι ο06η$ί, ϋπ^ιιαιη ΜϋϋηΙ βοιιΐη 
ΟοιηΊηυπι ηο5ΐηιιη : 516, ΙηςαΊΐ, 51 νίηιιΐ6ΐη 6Χ6Γ6υ^ 
ηΐί5, ςυί τίίίβηιιΐ νο5 ΗοιηΊι»65, ηοη νο5 1»Β(πιη Ι»»- 
ά2ΐ)υηΙ, 56(1 61ΙΠ1 6οη8ρ6Χ6Γίηΐ θρ€Γα ν65ΐτ& Ιιΐ06ηΙί&ν 
61 Γαείΰδ ν68(Γ03 ίΠυβίΓαηΐία , »ά {ΙοΠα βΙΙιοΐβηϋιιιη 
Ρ2ΐΐΓ6ΐη ν68ΐΓυιη ςυί ίη 63:Γΐ5 651, ρΓΟΓυαορβηΐ ; ευιη* 
φΐ6 1ΐ06 9ΐ> Ί11ί5 Γιοι, ΓυΓβυπ) ηοδίτα ρπΒΐηία &υ965υη- 
ΐυΓ, 61 ιηυΐΐα ιιοΙ)ί5 1>οηα οοη66(ΐ6ΐ 06υ5 » ^ ςβθ(1 αΚ> 
ίΙΓΐ5 ΙιυϋβΙιΐΓ. Εο$ 6ηΊιη ηηι ηΐ€ §1(ηΊβ€αηΙ, βιίΐ, ρΙο• 
Τίβοαίίο ( 1. Ηί^, 2. 30 ). ΝίΙιΊΙ ί^ίΙυΓ ηοη 2^3ηιιΐ5 , 
(Ιίΐεοΐί, υΐ ^Ιοπβ66ΐυΓ Οοπλίηυ» ηο$ΙθΓ, 61 ηιΗΙί βίιηπβ 
οΙΓ6η<1ίουΙί θ66&$Ίο. 1ϋ ηιΚΜΐ ρ6Γρ6ΐιιο ηθ5 <1οο6ΐ η)»- 
^ί5(6Γ οπίιίδ 1}6α1υ5 Ραυίοβ, <Ηιπι βίε ΜΙ : 5ί αϋίνΛ ο(' 
(αιύίΐ (ναίηιη ηιεπηι^ ηΜκφΜη ίη αΐύτηηιη ιατηοη 
ϋοΐΜίΙωη (1. €ογ, 8. 15 ). Εΐ ίΐ6ηιιη ίη αΐίο Ιοεο Ιη- 
Ι|ηΊΙ : 5ίΓ αηίβηι ρβζοαηΐί* ιη (ταίτ€$^ €ί ρ€ταΚίίηΐν$ 
ν\βτη»αηι €οηιηι εοιαάβηΐίαηι, ίη ΟίίτΊίΙηιη ρ£€€αίΐ$ ( /Ι». 
ν. 12 ). ΜΙηΰβ ίΙΙφ ν6ΐΐ6πΐ6ηΐ65 βυηΐ, 6ΐηΐϋ0η;ιιηκ6ουιη 
€οη(ΐ6ηιη3ΐίοη6πι 3ΐΓ6ΓυηΙ. Νβ ορίηβπβ^ ίηςιιίΐ , «{β* 
ΐΒπυπι Ιιο6 Λά ίΙΙυπι ςηί οββηάίΙιΐΓ βοΐυιη ρβΠίηΰΓΟ ; 
ΐΓαηβΙΐ 61ί3ΐΗ 9ίά €ΗΓί5ΐιιιιι ίρ9ΐιπι, ΐ|ΐιί ρ^ορI6^ ϋίοιη 
€ΓΐιείΓιχιΐ5 65ΐ. Ι^ίΐυΓ 81 Οοηιίηυ5 Ιυιΐ5 ρτορίβΓ Ηΐυιη 
€Γυείίί^ί ηοη Γ66υ52ΐνίΐ ; ηοη (α οηιηία ί6Γ6β η6 ςΐΗίπι 
56.5)(1:ιΙί οεεα5ίοη6ΐη ίΐΐί ρπΒΐ)6&&? ΙΙοο υ1>ί(ΐυβ ίην6- 
ηί68 ίΐίυιη (ΙίβείρυΓίδ οοηβΠίαπι άοΓβ : 1λ006ηίπι οβίςυοϋ 
νίΐηιη ΐ)05ΐΓαΗΐ εοηβεΓναΐ. ΡΓορΐ6Γ63 6ΐ &1ί1ιΙ 8εΓΐΙ)6η5 
ϋί66ΐ):•1, ^ν^ <ξΗ(Β ναίΓα $Ηηί €οη$ίά€Γαίβ ηΊι^ιι/ι» $$4 
ηΐΜβαϋοηιιη ( Ρ/ιί/ίρ. 2. 4 );61 ΗεΓυη αΐίοΐοεο : Οιιη 
ηία »ιΐ}7ιί Ιί€€ηΐ, Ββάηοη 0Μ$άα κάίβοαηΐ ( 1. ϋοτ. 10. 
23 ). Υίι1θ5 3ρο5ΐϋ1ίεηηίΐ5ορ:6ηΐί3πι? Εΐί8ηΐ5ί Γιεεηΐ, 
ΙηηιιίΙ, ιηίΐιΐ 3ΐ1(]υί(1 ΓαεεΓβ, ηίΐιίίςιιβ Ιιίηε πιίΐιί ϋαιηπί 
«€66(ΐ3ΐ : 8641 ηυία Ιιοε ηοη ]ιιν3ΐ 3<1 ρΓΟχίπιί »Μΐίη•* 
€3Γιοη6ηι, η6(]υ3(|ΐΐ3Π) ΙιοοΓαοβΓβ 5υ5ΐίηυ6πηι• \ίϋ63 
βηίηίΑΐη ηθ5 ηπ)3ηΐ6ΐη, ηαοηιοϋο ηυβςηαπι ςιιοίΐ &υιιιη 
651 ςυχΓίΐ, 56(1 0ίηη1Ι)ΐΐ5 πιοόΐβ οβίβηάίΐ , νΐΓ(υΐ6ΐη 
1οη§6 π)3χίιιιαηι ίΐΐβπι 6556, πιβ^ηηια ευΓ3ηι (;6Γ6Γ6 
υΐ ρΓθχίηιυ5Χ(ϋΓιεϋΐιΐΓ? Ιίχε, ο1>56€γο, οπ)ηί& 54'ί6η• 

105 θΙ)56Γνθΐ1ιΙ15, ε3ν63Π)υ5(Ιϋ6 3ΐ> 115 φΐ» 5ρίΓίΐ413ΐ6ΐνΐ 

νίΓΐυΐυηι η()ί>ΐΓ3Γυιη ιΙΐ653ΐΐΓυιη ρ655υπ)ίΐ3Γ6 ρο55υηΙ : 
€1 ηίΐιίΐ οπιςυηπι Γ&εί3Π)υ8• ςυο <ΐ3ΐηηιιη> ςυοάΐίϋβΐ 
ρΓοχίιηο ίηΓθΓ3ΐυΓ. ΙΙοε 6ηίιη 61 ρ6€ε3ΐιιπι 3ΐΐ{[εΐ, 61 
^νίυ• ιιοΜ5 >α<1υ6ίΐ βιφρΙίϋΗηη. ΝοφΜ Υ6ΐναΐ]ριΐ6ΐη Αη(:ΠΙΕΡ. ΓΟΝδΤΑΝΤΙ.'χΌΡ. 6/, 

ηΐίίΐϋοηι εοηΐ6ηιηοπιυδ, ίη^ίιΐ» 1ΐ36€ υ6γ1» ίΙί6βιιΐ6«ι: 
Οιιί(1 ηΐ63 Γ6(6η, 8ί οΐΤ6η(ΐ3ΐαΓ ιΊΐ6 18(15 ? Ουί(Ι άίείβ , 
φΐΦ50 16? Ουίϋ ιυΑ Γ6Γ6η? 5ί6 ΐιΐΜη ίιιΙ^βτβ Υΐΐ9ηι ρτ»ο«• 
ρίΐ €ΙΐΓ»(Κ8, η( ηοη βοΐαηι νΜ)6ηΐ}ΐΗΐ5ΐ69ί8 «ώηίηϋοηΐ, 
86(1 III Οοηιίηιιβ Ιιιυβ %\οήΆϋ%ί»τ { ΜαΗ/ι. 5. 16 ) : Ιιι 
ν6^ο οιηηίηο οοηΐΓβήυηι 8[(ί8, βΐ ρΓΟ ((Ιστία 1>6ί 1)ΐ35- 
ρ1ΐ6η)ί85 ίηίΓοβΙυεί 6υΡ38, 6( 1κ)6 60ΐιΐ6ΐΜΐί5? Ηοβείηβ 

ίυΟΓίΐ 3ηίπΐΦρίββ, Ι6([65ςα6 (Ιίνίηββ Γ66Ι6 56ί6ΙΐΓΐβ? 

3. ΟφίεΓυπι βί ςιιίβ ρΓΐυβ 1黀 6ΐ ηι&Ια εοηβπείιι- 
ύίηβ (1»ε6ΐο 5ο1ίΐιΐ8 ίιΐ6ήΙ, ιαβεβρί» ηοηε «(Ιπιοηίΐίοηβ 
ηθ5ΐ?3, (ΙββΙβΙαΙ, οιό, »1>ΜΙΐ6ί(ίϋ Ηυ]ιΐΒ66ηιθ(1ί 56πηοηί- 
1μι5, βΐ 516 0ΠΙΙΜ3 Γμογο 5ΙμΙ63Ι;, οΐ Β^ι^ϋβ 35 οευΐο 
ϋΐο (]ΐιί ηιιιης»»η δορϋοΓ ν6ΐ 63Β6αιί(, η6ςιΐ6 α εοιι- 

861611113 803 εΟΜίβΟΙΑΟΐΐΙΓ, η6(|0β 608 , ςοί 86 νί^6ΙΐΙ , 

ίη Μ3βρΙΐ6ηιΐ38 3άν6Γ808 ΟοΒίΗίοπι ίη(1ιιοΜ• Ουθ(1 » 

Ι3ΙΙ13 ΜΐΙΐίίΝίΑ αΐΐΚίοηΟ άί5ρ6η56ΐηΐΙ8 68 «ΙΙΙΟβ ηο5ΐΓ3 

5οηΐ, πιιι1ΐ8 1γιι6βι«γ Ι>οηιίηί 6ΐβηΐ6η(ί8, 6ΐ <Ν»1)θ1ί ίιι- 

5ί(1ΐ88 60^01601118. €ΐΐηΐ Τί^ίΐ βηάΐΙ η08 ίΐ3 8θΙτίθ8 
βΙ νί([ίΐ6β, 61 60βί(8ΤβΓίί 86 0ρ6Γ8αΐ ρβπΙΟΓβ, 8ΐ»ε6(]6( 
61 066θ1ΐ8ΐ>ίΐυΓ. §6(1 881 ίοβτΐΐ ρΤ0«ΠΗ0ΠΙΙΙΙτ : 8|;6 €8- 
Πΐ8ΐί Τ661Γ36 ρΓ0ρ08ί(ί8 118 ςο» 16618 80111, βρίηίΙΚίΙθ 

6οηνίνί»ηι 8ρρ3Γ6ηιΐ8 : 61 1ΐ0(1ί6 νί(ΐ68ΐηιιβ, φ]ί(ί Ι)βα« 
108 Μο865, ίπιο $ρίτίΐ08 88η6ΐιΐ8 ρ6Γ 6^ ϋη^ιιαπι 
(1οθ6Γ6 ηο8 ν6ΐί4. Οοί(1 ΙΙ84ΙΙ6 311 ? 20. Εΐά»ηΐ Ββαι : 
Εάηοαηί (κ^ιμβ ηρΐίΐία αηίιηαηίηινίνβηΐίΐΛΐη, βί νοίαϋΐία 
νοίαη^ Μηρετ ί€ηαηι $βθΗηάηιη βτΜοηιΜιιηι ζΜ, Ει (αα* 
Ιηηι €Η ίΐα, ΥιΛβ 56ηί§ρί)ίΐ3(6πι Οοπιίηί, (|αοιηο^ο ΟΓίΙίηο 
ςυο(ΐ3Πΐ 61 6οη56(|θ6ηΐί8 οηιηβ ορίϋείοιη βοοηι ποι 
(1οο68ΐ. Ρτίοβ (Ιοουίΐ ηο5» (μιοπΜχΙο 8(1 ίτικίοοη ρτο- 

▼6αΙυ5 500 Ιη8η(ΐ8ΐ0 16ΙΤ3ΠΙ 6Χ6ίΐ8ν6ΓίΙ : ρ05ΐ63, θΙ)ί 

άοειιίΐ (Ιοοηιπι ΙοιηΙηαΓίοπι ίοΓπΐ8Γιοη6ηι, βρροβοίΐ εΐ 
5ΐ6ΐΐ8ηιπι ν8Γί6ΐ3ΐ6ΐη, ρ6Γ ςο38 62θΙί ροΐοΐιτίίοιίο 

ί^εΐ8 65ΐ €ΐ8ΓίθΓ : 1ΐ0<1ίβ 60ηΐίη6ηΐ6Γ 8(1 8<{088 ΙΓ8Π8• 

ίΐ, 61 08ΐ6η(1ίΐ ηο1>ί5, 86γπιοιι6 6ΐ ρηκερίο 8«0 

6Χ 8()θί5 ίρ5ί5 νίν6ηΐί8 8ηίΠΙ3Γΐ8 ρΓ0(ϋί586. Εάϋ^ 

ΰαηί 6ηίηι , 8ί( , οηπα τερίίϋα αηιιηατΗΐη 9ίν€ηάΜ9Λ , €ί 
νοίαύΗα νοΙαηΙΙα $Ηρ$τ ίαπταη ίβΰΗηάπηί /ητηαιηαιίΜηί 
Γοτ/ί. 0οί5 βεηηο, ςοφβο, ιη!Γ8ευ1ί (1Ι|(ηίΐ8ΐ6ηι ροΐ68ΐ 
8556ςοΐ? (|ο;β 1ίηβ08 8(1 0ρίΓΐ6ί5 ρη£6θηί8 5υΠΐεί6ΐ? 
ΟίχίΙ (3ηΙοπι , ΟβπΗίΜί ϋηα : εΐ 5ΐ8ϋιη ίΙΐ8ΐη 3(1 ρ3Γ« 
ΐυηι 6χείΐ8νίΙ : ηυηε (Ιίείΐ : ΕάΜαηί α^ικτ. νί(ΐ6 φίβηι 
Γθη5οη8ηΐ ρΓ26ε6ρΐ8: ίΐΐίε, ϋετηύηα; Ιιίε, Εάπναηί 
αηνω^ ίη(]υίΙ, τβρίΗία αηίηιαηιηι νίυ€ΗΐίΗηι. Ν3ΐη 5ίευΙ 
(16 16ΓΓ8 (Ιίχίΐ 5θΙοηι, 6εηηίΛ£ί : 61 Τ8η8 ιηοχ 36 ηοΐ- 
ϋρίεχ ΟοΓοπι, Ιΐ6Γΐ)3ηιηι, 61 56ηιίηοπι 8ρρ3τοίΐ εορί», 
υποςοε νεΓίκ) ρΓ0(1ιιεΐ3 5οηΐ οπιηί8 : 516 οΐ Ιιίο (ΙΙχϋ : 
ΕάΗοαηΙ αηνοί τερίίΐία αηίηκοΉηι νίν^η/ΐΗΐιι , βί νοία(ι7Μ 
νοίαηίία $ηρ€τ ίετταηι $€οηηάΗτη βηηαηαηίηηι €ωΙ% ; 6( 
εοηΐίηηο Ιοί Γερίίΐίοιη ▼οΐ8ΐί1ίοπις[θ6 (;6η6Γ8 6θη(1ίΐ8 
5οηΐ, ςοοΐ ηεςοε 56Γπιοη6 τεεεηβεή ρθ55οηΐ. ΕΙ νεΓ- 
Ι)θπι (]υί(ΐ6πι 1)Γεν6 651, ν6Γ5υπιςυ6 υηυιη, ^εηεΓα 8α- 
Ιειη 3πίιη3ΐίοπι (]ίν6Γ53 εΐ ν3η3. 8ε(1 ηοΐΐο 8ΐυροΓ6 16« 
ηο3Π8, (Ιίΐεείε : νεΓίιυπι εηίπι εΓ8ΐ Οεί , 61 56γπ)0 ίρ- 
5103 115 ςοΦ 06ΐ)3ηΙ 5υΙ)5ΐ5ΐεηΐί3πι ]3Γ§ίΙθ3 €81. νί(1εβ 
ςαοπιθ(1ο οπιηί3 εχ ηίΐιίΐο οι εβδεηΐ ρΓ0(1υ6ΐ3 5οηΐ ? 
ΐίί(]68 ςυ3ηι (1ίϋ||6ηΐ6Γ (1οε68ΐ? τί(]68 (Ι03ηΐ8 56 αΐΐεηο• 
ρεηΐΐοηο 3(1 ηοβίΗ ββηεηβ 1ιοΐΒίΓΚ3ΐ6ΐη Οοαιίηυβ (Ιε- 
Βΐίΐ(8ΐ ? υη(ΐ6 εηίΐΒ ηο8 Ηοϊο Ιαπι 866υΓ3ΐ6 άί866Γ6 ρο- 
ιαί88οηια8, βιβΙ ίρβΦ ιη8|π>& €1 1η6ΐΤ8ΐ>ίΙί 56ηί|^Η8(6 608 «5 1Ν ΟΑΡ. Ι ΟΕΝΙίΙ^. ΙΙΟΜΙΙ.. ^ιι. 01 χα\ τίν κοινών Λ&σπ<ίτην βλασφημειν τολμώσι, χα\ νομί- 
ζουτι της οίχείας πλάνης παραπέτασμα αύτοίς γΝεσθαι 
τήν έτέραιν [ϊ^θυμίαν. 

Ρ*. "Οτι ^ μέγιστον φέρει τοΰτο κίνδυνον τβΤς άφορμήν 
«ύτοίς της βλασφημίας παρέχουσίν» άχούσοιμεν του προ- 
φήτου βοώντος, χύΧ λέγοντος έχ προσώπου του θεοί3, Οϋαι 
νμΐτ^ 6τι δι* υμάς τδ δτομάμον βΛασ^τιμέΐται έτ τοΤς 
έθνεσι. Φοβερών τ6 ^μα χα\ φρίχης γέμον. Τ6γάρ ΟναΙ 
τοΰτο ώσανε\ θρηνουντός [50] έστι τους μέλλοντας ύπί 
<κήν άτκαραίτητον έχε(νην χ^λασιν γίνεσθαι/ύσπερ ουν τοις 
6ιά τής οΙχε(«ς Αμβλιίας αΐτίαν έχείνοις παρέχουσι της 
βλασφημ^βις τοβαντη χειται τιμωρία, οδτω πάλιν τόΐς της 
αρετής έπιμελουμένοις μυρίων στεφάνων ύπέθεσις γίνε- 
ται. Ύ6 αύτ6 τούτο ((Πάσχων 6 Χριστές Ιλεγε' Ααμψάτω 
τέ ρώς ύμώτ ίμπροσΟβτ τώτ άνθρώχίαν^ δχως Ιδωσι 
τά καΛά ίργα ϋμωτ , χαϊ δοζάσωσι ζότ Πατέρα 
υμών τδν έν τοΊς ούρανοΤς, 'ϋν γάρ τρ<5πον έχείνοι 
διίι τήν τίνων ^^θυμίαν σχανδαλιζόμενοι τήν γλώτταν 
άχονουσι κατλ του Ιεσπότου του ημετέρου • ούτω , φη- 
σ\ν, έπειβάν τί^ν άρετήν μετίητε , όρωντες ύμόίς οΐ Αν- 
θρωποι, ο6 μέχρι της υμετέρας ευφημίας Γστανται, 
άλλ* δταν Γδωσιν Ομών τά Ιργα• λάμποντα χαΐ χαταυ* 
γά^βντα υμών τάς Λψεις, «Ις «οξολογίαν κινούνται του 
Πατρίς υμών του Ιν ούρανοΤς • τούτου δΙ ύπ* εκείνων 
γινομένου, πάλιν ήμΓν τά της αμοιβής πολυπλασιάζεται, 
χαΐ ύπίρ τής Ιχείνων ευφημίας τά μυρία ήμίν αγαθά 
χαρίζεται 6 Δεσπ(5της • Τους δοξάζοντας με γάρ, φησί, 
δοξάσω. Πάντα τοίνυν ποιώμεν, αγαπητοί, ώστε δοξά- 
ίεσθαι τδν ήμέτερον Δεσπότην, χαΐ μηδενΐ σκανδάλου 
αΐτίαν παρέχωμεν. Τοΰτο γάρ διηνεκώς ημάς διδάσκει 
6 τής οΙκουμένης διδάσκαλος 6 μακάριος Παύλος , ποτέ 
μέν λέγων • £1 βρϋψα σχατδοΛΙζΒΐ τόν άδεΛρότ μον, 
ού μη φάγω χρέα εΙς τύτ «Ιώτα• καΐ πάλιν Ιν έτέρψ 
φησίν • Οΰτ0 δέ άμαρτάνοττες εΙς τους άδεΛροϋς , 
χαϊ τύχτοττες αυτών τ^ι^ σντείδησιν άσΰετονσαν^ 
€ΐς Χριατότ άμαρτάτετε. Σφοδρά ή απειλή χα\ μεγά- 
λην Ιχουσα τήν κατάχρισιν. Μή γάρ νομίσης, φησΙν, 
εΙς έχεΤνον μδνον περιστήσεσθαι τήν βλάβην •* εΙς αΟτ^ν 
βκαβαίνει τ6ν Χριστών τ6ν δι' εκείνον σταυρωΟέντα• £ί 
τοίνυν δ Δεσπ^^ς σου σταυρωΟήναι δΓ αύτδν ού παρ- 
υτήσατο, «υ ο&χ άνέχ^ πάντα ποιήσαι, ώστε μηδεμίαν 
αΟτφ σκανδάλου άφορμήν παρέχειν; ΚαΙ πανταχού 
«ύρήσεις αύτδν ταΰτα συμβουλεύοντα τοΓς μαθητευομέ- 
νοις • τούτο γάρ έ«ιν, δ συνέχει τήν ζωήν τήν ήμετέ- 
ραν. Διά τοΰτο χα\ άλλαχοΰ γράφων έλεγε •Λίή τά έαυ• 
ζωτ έχαστος σχοχεΊτκ , άλΛά χαϊ τά έτερων έκα- 
στος ' κα\ πάλιν έτέρωΟι • Πάντα μοι έξεστιν, άΛΛ* 
ού πάντα οίχοδομεί. Είδες σύνεσιν άποστολικήν; Εί 
χα\ έξεστί μοι, φησ\, τ\ διαπράξασθαι, καΐ μηδέν μοι 
τοΟτο λυμαίνεται, άλλα διά τό μή Ιπεσθαι τήν τοΰ πλη- 
σίον οίκοδομήν , ούκ άν άνασχοίμην αύτδ πράξαι. Είδες 
ψυχήν φιλόστοργον, κα\ πώς βύδαμοΰ τ6 έαυτοΰ σκοπεί, 
άλλα διά πάντων δείκνυσι μεγίστη ν άρετήν ταύτην ο•3- 
σαν, τ6 της των πλησίον οικοδομής πολλήν ποιεΙσΟαι 
τήν πρ<5νοίαν; Ταΰτα βή πάντα γινώσκοντες φυλαττώ- 
μεΟα, ι^Λ^ιωΧίά, χα\ άπεχώμεθα τών λυμαίνεσθαι τ6ν 
πλοΟτον τής ημετέρας αρετής δυναμέ Λϋν, καΐ μηδέποτέ 
ζΐ πράττωμεν, δ τφ πλησίον παρέχει τινά βλάβην. Τοΰτο 
γάρ χαΐ τδ αμάρτημα επιτείνει , χαΐ τήν κ-ίλασιν ήμ!ν 
σφοδροτέραν προξενεί. Κα\ μηδδ τοΰ τυχ-ίντο; χαταφρο- 
νώμεν, μηδΐ λέγωμεν τά ψυχρά εκείνα (βήματα, τί δέ 
μοι μέλει, έάνό δείνα σκανδαλίζηται ; Τί λέγει;, είπε 

* ΜοΓοΙ. τά χα)ά ίργα. Ιο αΐϋβ χα)^ί (ΙοςιΙ. μοι ; [51] Τί σοι μέλει; Προσίταςεν ό Χ|:/«ατ?>ς ούτω σου 
λάμπειν τ^ν βίον, ώς μή μόνον σε ΟαυμάζεσΟαι ύπατων 
όρώντων, άλλα καΛ τ^^ν Λεσπότην τ?)ν σΐιν δοξολογείσθσι, 
χα\ συ τ6 εναντίον εργαζόμενος, κα\ παρασκευάζων 
ά»Μ δοξολογίας βλασφημίας εΙς αύτ?)ν γίνεσΟαι , ούδένα 
λδγον ποιί] ; Κα\ ποΰ τοΰτο ψυχής εύλαβοΰς , κα\ τους 
θεοΰ νδμους ακριβώς επισταμένης ; 

γ*. Άλλ' εί κα\ πρ^τερον ταΰτά τις ύπδ τής σϋνηθβίας 
έλχ<(μ€νος άδιαφόρως έφΟέγξατο , νΰν, παρακαλώ, δ»- 
ξάμενος ημών τήν νουθεσίαν, παυέσΟω τών άχαίρωιν 
τούτων λίγων, κα\ ούτως άπαντα πράττειν σπουδαζέτω, 
ώς μήτε ύπδ τοΰ ακοίμητου εκείνου δφΟαλμοΰ κατα- 
κρίνεσΟαι , μήτε ΰπδ τοΰ συνειδητός χαταγινώσχεαθαι, 
μήτε ύτΛ τών είς αύτ^ν δρώντων βλασφημίας κινεΐαθαι 
κατά τοΰ Δβσπότου. Έάν γάρ μετά τοσαύτης φυλακής 
τά καθ* έαυτοΰς οίκονομώμεν, πολλής άπολαυσύμεθα 
καΐ τής τιαρά τοΰ Δεσπότου φιλανθρο^πίας, κα\ διαφευ- 
ξδμεΟα τοΰ διαβδλου τάς μηχανάς. "Οταν γάρ ίδη ήμ^ς 
οδτω νήφοντας και έγρηγορδτας, εννοώ ν ώς άνονήτοις 
έπιχειρήσειε ι», χαλυψάμενος άτοοστήσεται. *Αλλά τών 
μέν προοιμίων &λις- φέρε δή λοιπ^ τά άναγνωσθέντα 
προθέντες έπ\ τής υμετέρας αγάπης, τήν τινευματιχήν 
ύμίν παραΟώμεν έστίασιν, χα\ ίδω(.%ν μαθδντες τ( χα\ 
σήμερον « ό μακάριος Μωΰσής, μάλλον δέ τδ Πνεύμα 
τδ άγιον διά τής τούτου γλώττης ήμας διδάξαι βούλετ»*.. 
Τί ουν φησι ; Κάί εΐχεν ό θεός- Έξαγαγέτω τά ΰδατη 
έρχετά ιΐτοχών ζωσών, χαϊ Λετεινά αετόμετα έχϊ της 
γης χατά τό στερέωμα του ουρανού, Κάί έγένετσ 
οϋτως» "Ορα φιλανΟρωπίαν Δεσπδτου, πώς τάξει τινί 
κα\ άκολουΟί^ πάσαν τήν δημιουργίαν ημάς διδάσκει• 
Πρ^ερον έδίδαξεν ήμας πώς τήν γήν είς τήν τών καρ- 
πών γένεσιν τψ αύτοΰ έπιτάγματι διήγειρεν * εΤτα τήν 
δημιουργίαν τών δύο φωστήρων διδάξας ; προσέθηχ€ν 
και τήν τών αστέρων ποικιλίαν, δΓ ών τοΰ ούραναυ 
φαιδρδτερον τδ χάλλος είργάσατο ' σήμερον λοιπδν μετα- 
βαίνει έπ\ τά Οδατα, κα\ δείκνυσιν ήμίν, τψ λδγφ αύτοΰ 
χα\ τψ Ιπιτάγματι ζώα Εμψυχα ίξ αυτών άναδιδδμενα. 
^Εξαγαγέτω γάρ , φησ\ , τά ϋδατα ερπετά ψυχών 
(ωσών, χαϊ πετεινά πετόμενα έπΧ της γης κατά ζ6 
στερέωμα του ουρανού. Ποίος λδγος, είτζέ μοι, &φιχέ- 
σθαι δυνήσεται τοΰ θαύματος; ποία αρκέσει γλώττα 
πρδς εύφημίαν τοΰ δημιουργού ; Είπε μδνον, ΒΛαστη^ 
σάτω ή γη^ χα\ ευθέως τ^δς τάς ώδίνας αυτήν διήγε ιρ«* 
νΰν λέγει, Εξαγ^»γέτω τα ύδατα. *Όρα πώς κατάλληλα 
αύτοΰ τά προστάγματα- ΙχεΧ,ΒΛαστησάτω, ένταΰθα,'Ε^- 
αγαγέτωτάϋδατα^ φησ\, ερπετά ψυγωτ ζωσών. Καθά- 
περ γάρ έπΙ τής γής είπε μδνον,Βλαστησάτω,κα\ διάφορος 
καί ποικίλη τών άνΟών ή ποικιλία, καΐ τών βοτάνων, χαϊ 
τών σπερμάτων έδύΟη <*, κι\ ένΐ λόγφ τά πάντα τταρήχθη• 
ούτω χαΐ ένταΰθα είπεν , ^Εξαγαγέτω τά νδατα ερπετά 
'^χών ζωσών ^ χτΧ πετεινά πετόμενα έπΙ τής γής χατά 
τδ στερέωμα τοΰ ουρανού, κα\ άθρδον τοσαΰτα γένΐ| 
ερπετών, τοσαύτη διαφορά πετεινών έδΓ,μιουργείτο* 
δτην ούδΐ τφ λδγφ άπαριθμήσασθαι δυνατόν. ΚαΙ τδ 
μίν ^ήμα βραχύ, κα\ ^ημα Εν, τά δέ γένη τών ζώων 
διάφορα κα\ ττοικίλα. 'Αλλά μή [52] ξενισθζς, αγαπητέ • 
^ήμα γάρ ^ ήν Θεοΰ, κα\ δ λόγος αύτοΰ τήν σύστασιν 
τοις γινομένοις έχαρίσατο. Όρ^ πώς άπαντα έκ τβΰ 
μή δντος εΙς τδ είναι παράγει; εΐδες διδασκαλίας άκρ(- 
βειαν ; είδες συγχατάβασιν Δεσπότου, δσην έπιδείκνυται 
περ\ τδ * ένος τδ ήμέτερον ; Πόθεν γάρ ταΰτα ημείς οΰτω 
μετά ακριβείας μαθείν άν ήδυνήθημεν, εί μή αύτδ; διά 
πολλήν κα\ ^φατον φιλανθρωπίαν χατηξίωσβ διά τής 

Ι> δλνΐΐ. άνηνύτοις Αν έπιχ. 

<* Κβ{ί. ϋη«8 βΐ ( .οί.^ίη. έστίασιν, μαΟόντε; τί χαΐ σήμερον. 83- 
νίΐ έστίασιν, χαΐ ΧΖωμεν τί χαΐ σήα. 

Λ Μί», υηι» 61 8;ινίΙ. άνεδόθη. αΐϋ έ^όθη. 

« ί οίβϋη. ^ήμα γάρ εν... αγαπητέ, 4 ρήμα ειπον Ρρχχί', ?• μ* 
γάρ. Γααίο [πηΐ Ηρ|$. υοιι» 61 Οοί;ι>1ιιι. έχ^ρίζ^το. <;5 8. ;0ΑΝΝΙδ ΟϋΠΥδΟδΤΟΜΪ 

|ο(|ΐιοηΐο$, ο1» δβΓνοηιπ) (Ιοδίϋ'ιαηι βΐίαιη εοπηιηιιηβηι 
^οηι^η1ιιη ϋΙαβρΙιειτιΠΓΰ αιιϋειιί» €1 ρυίΑπΙ νβΐ^πΐΰη&α 
βΓΓΟΓυηι δυοΓϋηι β556 &ΓιθΓυιη ιηβΓίΰιιη• 

2• ΟποίΙ αιιΐβιη 1ΐ(>€ ηι^ιχΊπιβ ροποιιΐοβυιη βίΙ ίίβ (ρί 
ΜαδρΙιβιηΊχ θ€ΰα&ΐοιΐ6ηι ρΓ9βΙ)6ηΐ, 3ΐΐ(ϋ;ιιηιιβ ρΓορΙιο 
Ι.'ΐηι ΰΐηιηαηΐβιη, 61 6Χ ρβΓδοικι Οβί <1ίοβηιβιη : Υω 
Ρού'α^ ξμ'ια ρτορίβτ νο% ηοηι^η ηΐ6Η»η ίίΙα$ρΙξ£ηιαίΗΓ τη 
ρβηΐϋτΗί (Ι$αί . 52. 5 ). ΤβητΙΐΗΐθ Ιιθ€ νβΓϋυπι 651 , βΐ 
ΙιοιτοΓΰ ρίοηιιηι. Υα εηίκη ΐ11υ<1 681 ςυοβί (ΙβρΙοπιπΠδ 
€0», ςηί δΐιρρίίοίυπ) ΠΙιμΙ ίηβνίια^ϋΰ δΐώΠυΗ &ιιηΐ. 
ΓοΓΓΟ δίουΐ 608 φΐΊ ρ6Γ βυ^ΐΒ η6ξ1ί{[6ηΐί8ΐη €9ΐΐ8ηιη 
ίΙΠ8 ρΓα:56ηΙ 1)ΐΑ8ρΙΐ6ΐηαιΐ€ΐί ίη|(6η8 ροβπλ ιη»η6ΐ μ 
€0ΐΐ(ΐ6Πΐη3ΐΜ> : ίια βάίνβΓδο νίΓίαΙϋπι 8ΐικϋθ9ί8 ιηίΙΙο 
οοΓοηαηιιη ιυαίβπ» ρ3Γ2(ιΐΓ. Ι8ΐυ(1 ίρ8ΐιΐΒ (!οο6η8 Οιγι^ 
8ΐυ$, (Ιί66ΐ[>αΐ : Ιηεβαΐ Ιηχ ν€9ΐτα εοταϊΛ Ηοιηίηίί»ιι$^ νΐ 
νίάβαηΐ ορβτα ναΐτα Ιίοηα^ €ί §Ιοηβ€βηί Ραίταηνϋΐηαη 
ςπί ίη €(Γΐί$ β$ΐ (ΜαΐΐΗ. 5. 16 ). Ν<ιιη (ΐυβιηαϋακΜΚκιι 
ΙΠί αΓΜ]ΐΐ0Γυιη ίηβΓϋϊ ο£Γ6η8ί, Ιίπ^ϋΑΐη ΜυυηΙ βοιιΐηι 
Ι>οηιΊηυιιι ηο8ΐΓΐιιη : 816, ιηςαΊΐ, 81 νΊηιιΐ6ΐη 6Χ6Γ6ιι^ 
ηΐί8, ςυί νί(]6ηιιΐ νο8 1)οιηΙι»68, ηοη νο8 1»Β(ιιιη 1λΐι« 
ά2ΐ)υηΐ, 86(1 ϋΐιιη οοη(^ρ6Χ6ΓίηΙ θρβΓΑ ν68ΐτ& ΙυοεηΙίΑν 
6ΐ Γ36ί65 ν68ΐΓ03 ίΠυβίταηΐία , »& %\οτί2ί Αηΐ6ί6η4ΐιιιη 
Ρ3ΐΓ6ΐη ν68ΐΓυιη ςυί Ίη 63:Γΐ8 681, ρΓΟΓΟβ^ρβη! ; ΰυιη• 
<|υ6 1ΐ06 9ΐ> Ί11ί8 ΓιοΙ, ηίΓδυπ) ηο8ΐτ3 ρπΒΐηία &υ965υη- 
ΐυΓ, 61 ιηυΐΐα ηοΙ)ί8 1)θηα οοη66(ΐ6ΐ 06υ8 , 6θ (|«0(1 αΚ> 
ίΙ1ί8 ΙΐΐυάβΙιΐΓ. Εοι 6ηΊπι ηηί τηε §Ιοήβοαηί^ 2ΐί(, ^ιο• 
Τίβ€α1)0 ( 1. 1{ί^. 2. 30 ). ΝίΙιΊΙ ί^ίΙυΓ ηοη 2^3πιιΐ8 , 
(ΙίΙοοίί, υΐ ^ΙθΓίβ66ΐυΓ 0οπ)ίηα8 ηοδΙΟΓ, 6ΐ ηιϋΐί βίιηιιβ 
οΙΓ6η<1ίου1ί θ66&$ίο. Ιϋ ηικχΐ ρ6Γρ6ΐιιο ηθ8 <1οο6ΐ ηι»- 
^ί8(6Γ 0Γΐ)ΐδ 1}6α1υ8 Ραυίοβ, <Ηιπι βίο ΜΙ : 5ί (ήίίη$ ο(' 
(αχάίΐ [Γαΐΐ'βΐΗ ηΐ€Ηΐη^ ηηηιφΜη ίη αίύτηηιη ιατηηΛ 
ϋοιηβίΐωη (Ι. Οοτ, &. 15 ). Εΐ ίίβηιαι ίη ζ\ϊο !οοο Ίη- 
Ι|υί1 : 5ίΓ αηίβηι ρβ€€αηΐ€$ ίη (ταίνα^ €ί ρ€ταιίίίηΐι'$ 
Ιηβίηιαιη ύοηιηι ΰοιααβηίίΛηι^ »» €/ιη'•αιιιι ρ€€€αίί${ /Ι». 
ν. 12 ). Μίηΰβ ίΐίφ ν6ΐΐ6πΐ6ηΐ68 βυηΙ, 61 ηη^η^Ηη εβουιπ 
€(>η(ΐ6πιη3ΐίοπ6πι α1Γ6πιηΐ. Νβ οριηβπδ^ ίηςιιΐΐ , (Ιβ* 
κιηυηι 1ιο€ Λά ΊΙΙυπι ςηί οββηάΊΐυΓ δοΐυιη ρβΠίοϋΓΟ ; 
ΐΓαηβίΙ 61Ί21Η 3ΐά €ΗγΊ81ιιηι ίρ8υπι, ΐ|ΐιί ρ^ορI6^ ϋΐοηι 
€ηιεΊΓιχιΐ8 681. Ι^ΊΐυΓ 8ΐ 0οπ»Ίηυ8 ΐυοβ ρτορΙβΓ ίΐΐυιη 
€Γυ6ΊίΊ{[Ί ηοη Γ6€υ83νίΐ ; ηοη Ια οηιηία ί6Γ68 η« ςΐΗίπι 
86.5)(1:ιΙί θ€6α8ίοπ6ΐη ΊΙΙί ρΓ2β1)6α&? ΙΙοο υ1>Ί(ΐυβ Ίηνβ- 
ηΊ68 ίΐίυιη άΊ8θΊρυ1Ί8 οοπ8ΊΙΊυπι (ΙαΓβ : Ιλ066ηΊπι οβίςυο^ 
νίΐηιη ηοδίΓαιη οοη86Γναΐ. ΡΓορΙβΓΟΑ 6ΐ &1ί1)1 8θπΙ)6η8 
ϋΊθ6ΐ):ιΙ, ^ν^ ηΗΰΒ νβϋΓα $Ηηί €0Η$ίά€Γαί€ ιίιι^ιι/ι\ $βά 
ηΐΜΒ αΐίοηιιη ( ΡίάΙιρ, 2. 4 );6Ι ΊΐβΓυη αΙΊοΙοοο : Οηι* 
ιύα »ιιι7ιί /^^^I/, Μάηοη 0Μ$άα κάίβοαηΐ ( 1. ϋοτ. 10. 
23 ). Υίϋθ8 3ρο8ΐυΙίοηηίΐ8ηρ:6ηιΊ3ΐη? ΕΐΊβηίδΊ Γιοεηΐ, 
ΙηηνΊΐ, ηιίΐή α1ί(]υΊ(1 Γ306Γ6, ηΊΙιί1ςυ6 1ιΊη€ πιΊΙιΐ ϋαιηιιΊ 
«€06(ΙαΙ : 8641 ηυία 1ΐ06 ηοη ]ιιν»ι 3<1 ρΓΟχΊπιΊ »μΙϊΗ- 
63ΐΊοη6Πΐ, η6(]υ3(]ΐι.ΊΠ) Ιιθ€Γα66Γ6 8υ8ΐΊηυ6πηι• \Ίϋ63 
«ηΊηΐ3ΐιπ ηο8 απιαηΐΰΐη, ηυοηιοϋο ηυ8ςη&πι ςιιοίΐ &υιιιη 
681 ςιιχΓΐΙ, 86ΐ1 οιηη(1)ΐι$ πιο<Ιΐ8 08ΐ6η(1Ίΐ , νίΠυΙβιη 
]οη§6 ηΐ3χΊιιιαηι ίΐΐαηι 6886, π)3£η.ιια ουπιιη ^6Γ6Γ6 
υΐ ρΓ0χίηιυ8Χ(]ΊΓΐ€ϋΐιΐΓ? 11x6, ο1)866γο, οπιηΊ& 84'Ί6η• 
Ιο8 οΙ)86Γν6ΐιιιΐ8, 63ν63πιυ8ςα6 αΙ> ΊΊ8 φΚΒ δρίηΐ4ΐαΐ6ηι 
νίΓίαΐηπι ηοϊ>ΐΓ3Γυιη ιΙΐ68αιΐΓπιη ρ688υπ)ϋίΐΓ6 ρο86αηΙ : 
61 ηίΙιΊΙ οίηςυηπι Γ&6Ί3Π)υ8, ςυο (ΐΑΐηηυηι ςυθ(ϋΊΙ}6ΐ 
ρΓοχΙηηο ίπΓοΓαΐυΓ. ΙΙοο 6ηΊπι 61 ρ6€€&ΐιιηι αιι^οΙ, 61 
^νίυ• ιιοΜ8 >α<1υ6ίι 8ΐφρΙΊϋί«ηι. Νοφίβ Υ6ΐναΐ[|μιτ6ΐα Ληί.ΠΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙλΌΓ. β^ 

ηΙί(|ϋβηϊ 6οηΐ6Πΐηοπΐϋδ, ίπ^Ί^Ι» Ιιχο ▼6γ1ι2τ (ϋ66ηΐ6«: 
ΟιΓιϋ πϊΟΛ Γ6(6η, 81 οΐΤ6η(1αΐαΓ ίΐίβ Ι^ιΚβΤ Ουί(Ι άΊοίβ , 
ςι•Φ80 16? ΟυΊά ΐιίΑ Γ6Γ6η? 5ί6 ΐυβΗ» ίιιΙ^βτβ υΙιαπι ρτ»ο«• 
' ρίΐ€Ιιπλ(ι•ϋ, ιι(ηοπ8θ1υΒΐνΜ)6ηΙΙΐΗΐ8ΐββί83ώηΊηΐΊοηΙ, 
86(1 111 Οοηιίηι» Ιηυβ £;1οΗβ66ΐιητ {ΜαίΗι. 5. 16 ) : Ια 
ν6^ο Φΐηηιηο οοηΐι^ήυηι «[^Ίβ, 61 ρΓΟ ((Ιστία 06Ί ΙΗ^δ- 
ρ1ΐ6πιί88 ΊηϋΌ(!υ€ί 6ΐΐΡ38> 61 Ηοο 60ΐιΐ6ΐΜΐί8? Ηοββίηβ 
ΓυοΓίι αηίπίφρίΰβ, Ι6([68ςιΐ6 άίνΊηαβ Γβ6ΐ6 86ί6ηΐΊ8? 

3. €£ΐ6ΓυΠ1 81 φΐί8 ρΓΊυ8 119Β€ 61 Μ&ΐα 6οη8η6ΐιι- 

ύΐηβ (1ίθ6ΐ6 8ο1Ίΐιΐ8 ΓιμγΊΙ, •α866ρΙ» ηοηβ «ιΙηιοηΊΐΊοπβ 
ηοβίη, (1β8ί8ΐ»Ι, οΐΌ, »1) ί41Ίοίιίιι Ηυΐιΐθΰβηκκΐ^ 86πηοηΊ- 

1μΙ8, 61 816 0ΠΗΗ3 ΓμΘΓΘ 8ΐΜΐ6ίϋ, Οΐ ΜΙ^υβ Οΐ) 0€υΙθ 

ίΙΙο (]ΐιί ΜΐΗΐςΐΗΗη 8ορίΐυΓ ¥61 02Β6αιΊΐ, η6ςιΐ6 α 6οιι- 
βοίοηΐΊα 803 6οηϋ6ηιη6ΐιιτ, ηβςαβ βο8 , ςικ 86 νΊ^ο»! , 
ίη Μ3βρΙΐ6ηιΐ38 3<1ν6Γ8ΐΐ8 ΟοΒίΉιαπι ίη<1ιΐ6Μ• Ουοϋ »ί 

Ι3Ι»13 34ΐ1ΐί[Νΐ3 ΟΙΐΚίΟΗβ <ΐΊ8ρ6η862ηΐΙ8 63 ςΐΙΟβ ηη8ΐΓ3 

8υηΐ, ηΗλ1ΐ3 1γιι6ΒΙ«γ Ι>οηΐ]ηί 6ίβηι«η(ί3» 61 ^ιώοΜ Ίιι- 
8ί(1ί38 60^01601118. €ιιηι τί^ίΐ βηάιι ηο» Ίΐ3 8θΙιτίο§ 

61 νί£;ίΐ6β» 61 60βΊ(ΑΤβΓίί 86 0ρ6Πΐαΐ ρβπΙβΤβ, 3ΐ»€€(ΐ6ΐ 

61 066υΙΐαΙ)ί4υΓ. δ6<1 μι ΓαβτΙΐ ρτοββπκοπιιιΐτ : 3^6 63* 

Πΐ3ΐί Τ681ΓΧ ρΓ0ρ08ί(ί8 118 ({Ο» 16613 90111, 8ρίηΐΙΚΐΐ6 

οοηνΊνΊΐΗη 3ρρ3Γ6η3ΐΐ8 : βΐ ΙκΜίίβ νΊ(ΐ63ΐηιιβ, φΐΙ<ί Ι)βα« 
Ιυβ Μο868, ίηιο δρίτΊΐυβ 83ηοΐιΐ8 ρβΓ 6^ 1Ίηβΐΐ3πι 
<1οθ6Γ6 ηο8 ¥6^4. 0υΊ4 1134116 311 ? 20. Εΐά»ηί Ββαι : 
Εάαΰαηΐ αφίω ηρΐΗία αηίηατηηΐίηνβηΐίηνΛ^ βΙ νοίαίϋΐα 
νοίαηΐία ίπρετ ί&τταηι $βϋΗηάηηι βτιηαηίΜηηι ζωΐί. Ει (αο- 
ίηηι ΒΗίία. ΥΊιΙΰ 1»6ηΊ§ρί)Ίΐα(6πι ΟοηιΊηΊ, ({ΐιοιηο€ΐο οηΐίπο 
ςυοιΐ3πι 61 εοηδ6φΐ6ηΐΊ3 οιηηβ ορΊϋΰΊαιη 8υυιη ικμ 
(1οο63ΐ• ΡτΊαβ <1ο6υί( ηο8» φΐοακχίο 3(1 ίτικίιηιιη ρτο- 
νβαΐυδ 8110 η»η(ΐ3ΐο 16γγ3ΠΙ 6Χ6Ίΐ3ν6ΓΊΐ : ρο8ΐ63, υΙ)Ί 
άθ6ΐιί( ϋυοτυπι 1ΐΗηίη3τΊυπι ίοΓπΐ3ΐΊοη6ηΐ9 βρροβυίΐ 6ΐ 
8ΐ6ΐΐ3Γυπλ ν3η6ΐαΐ6Πΐ, ρ6Γ ςιΐ38 62θ1ί ρυΐ6ΐΐΓίΐυϋο 
ί^ΰΐ3 681 €ΐ3ΓΊθΓ : 1ιο<1Ίβ 6οηΓιη6ηΐ6Γ ζά 3<{υ«8 Ιγ3Π8« 

ίΐ, 6( 08ΐ6η(ΙΊΐ ηθ1>Ί8» 86ΓΠ101Ι6 6( ρΓ9666ρΐ0 8ΙΙΟ 

6Χ 3φιΊ8 ίρ8ί8 νίν6ηΐία 3ηΊπΐ3ΐΊ2ΐ ρΓ0(1Ίΐ886. Κάη•^ 
ΰαηί βηίηι , 3Ί( , αφια τερίϊϋα αηίιηατΗΐη 9ίν€ηάΜηι , «ι 
9οίαί»Ηα νοίαηϋα ίπρίτ ΐΦηαη $0€ΗηάΗΐη /ΙπΜαΐΝβηΙιιιιι 
£(Γ/ί. 0υΊ8 86ηηο, ςυ3680, ηιίηοιιΓι <1ί|[ηΊΐ3ΐ6ηι ροΐ68ΐ 
3886(|υΊ? ςυ;» Πη^υβ 9Δ ΟρΊβοΊ8 ρη£6θηί3 8υίΟοΐ6ΐ? 
Οίχίΐ Ιβηΐυηο , ΟεηηίΜΐ Ιβηα : 6( 8ΐ3ΐίπι ίΙΙβηι 3(1 ραΓ- 
ΐυηι 6ΧθΊΐ3νίΙ : ηυηο <)Ί6ίΙ : Εάνχαηΐ αί/πΛ. Νίόβ ςιιβηι 
ΓοηδοηαηΙ ρΓ»66ρΐΑ : ΊΗίο, ΟεπΗΪηα; Ιιί6, Εώί€αηί 
αηνΰΰ^ Ίη(]υΊΐ , ηρΐΗία αηίίηαηηη νίΜΐκίΝΐη. Ναιη 8Ί6ηΙ 
(16 (βιτ3 άιχϊί 8θΙιιιη, 6εηηίη€ΐ : 61 Τ3η3 ιηοχ .ΐ6 ηυΐ- 
ΐΊρΐ6χ ΟοΓυιη, Ιΐ6Γΐ)3ηιηίΐ, 61 86η)ίηυπι 3ρρ3ηιΊΐ 6ορία, 
υηοςυ6 ν6Γΐκ) ρΓθ(1υοΐ3 8υηΙ οπιηίΑ : 8ίο οΙ Ιη€ (1ίχί4 : 
ΕίΙηεαηί αηηοί τβρύίχα αιιίιηαηιηι νίν^η/ίιιιιι , β< νοΙαίίΙίΛ 
νοίαηίία $ηρ$τ ίβτταηι ίίοΛηάητη βηηαηιβηίηηι οαΐι : 6( 
6οηΐίηαο Ιοί Γ6ρΐί1Ίυπι ▼οΐ3ΐΊ1Ίυπΐ(|υ6 |;6Π6η 6θη€ΐίΐ3 
8υηΐ, ςυοΐ η6ςιΐ6 86Γη)οη6 Γ666η86Γί ρο88υηΐ. ΕΙ τ6γ- 
ϋυπι (]υΊ(ΐ6πι 1>γ6Τ6 681, ν6Γΐ)υπιςυ6 υηυπι, ^οηβΓα 3α- 
Ι6ΐη ηιπιηηΐίυπι (1Ίν6Γδ3 61 ν3Γί3. 86(1 ηαΐΐο βΙυροΓβ 16« 

η03η$, (ϋΐ66ΐ6 : ν6Γΐ)υηΐ 6ηΊπΐ 6Γ31 061 , 61 86πηο ίρ- 

8Ία8 118 ςαφ 06ΐ)3η( 8υΙ)8ί8ΐ6ηΐί3πι ]3Γ8Ίΐυ8 €81. Χχά^Λ 
ςαοπιθ(]ο οηηηιβ 6Χ ηίΐιίΐο υι 6δδ6ηΐ ρΓ0(1υ6ΐ3 8αηΐ ? 
ΐίΊϋββ ςυ3ηι (1ίϋ||6ηΐ6Γ (Ιθ66»( Τ τί(ΐ68 ςα3ηΐ3 86 3ΐΐ6πι• 
ρ6Γ3ΐίοη6 3(1 ηο8ΐΓί 8(η6ΓΊ8 1ιαΐΒίΙΊΐ3ΐβπι Οοαιΐηυβ (16- 
ηιίΐ(3ΐ? υη(ΐ6 βηίΐΒ ηο8 Ηοϊο ΐ3ηι 866αΓ3ΐ6 άί866Γ6 ρο- 

1018800)08, ΒίβΙ ίρ8€ ΐη9|ρΐ& 6| Ιη6ΐί3ΐ>ί1ί 56ηί|^1(3ΐ6 8υ3 «5 1Ν ΟΑΡ. Ι €£ΝΕ8. ΙΙΟΜΙΙ.. ^ιι. 01 )ία\ τίν χοιν^ν Λ^σικίτην βλασφημειν τολμώτι, χα\ νομί- 
ζουν της οίχείας πλάνης παραπέτασμα αύτοΓς γίνετΟαι 
τήν έτερων [ϊ^θυμίαν, 

Ρ'.'Οτι ^ μέγιστον φέρει τοΰτο χίνδυνον τ«?ς άφορμήν 
«ύτοίς της βλασφημίας παρέχουσιν» άχούσΐι>μ€ν του προ- 
φήτου βοώντος, χαΐ λέγοντος έχ προσώττου του θεού, Ούαι 
νμϊν^ 6τιδί* υμάς τό δτομάμον βΛασζρΎ\^ΐΒΊταί έτ τοΤς 
έθνεσι. Φοβερών τ6 ^μα κα\ φρίχης γέμον. Τδ γάρ ΟύαΙ 
τούτο ώσανε\ θρηνουντός [^] έστι τους μέλλοντας ύπ^ 
<κήν άπαραίτητον έχείνην χ^λασιν γίνεσθαι/ύσπερ ουν τοΙς 
6ια τής οΙχε(«ς Αμβλείας αΐτίαν Ιχείνοις παρέχουσι της 
βλασφημίας τοσοκύτη χειται τιμωρία, οδτω πάλιν τόΐς της 
άρετης Ιπιμελουμένοις μυρίων στεφάνων ύπέθεσις γίνε- 
ται. Τ6 αύτ^τοΟτο ((Πάσχων 6 Χριστές Ιλεγε* Ααμψάχω 
€0 ρώς ύμώτ ίμπροσΟβτ τώτ ά^Ορώxω^, δ:ζως ϊδωσι 
τά καΛά ίργα ϋμωτ , χαϊ δοξάσωσι ζότ Πατέρα 
υμών ζόν έν τοις οϋρανοΤς, 'ϋν γάρ τρ<5πον Ιχεϊνοι 
6ιίι τήν τίνων ^^θυμίαν σχανδαλιζόμενοι τήν γ^τταν 
άχονουσι κατ λ του Ιεσπίτου του ημετέρου • οδτω , φη- 
σ\ν, έπειβάν τί^ν άρετ^^ν μετ(ητε , όρωντβς ύμόίς ο1 4ν- 
6ρ(ι)ποι, ο6 μέχρι της υμετέρας ευφημίας Γστανται, 
άλλ' δταν Γ€ωσιν Ομων τά Ιργα• λάμποντα χαΐ καταυ- 
γά^οντα ύμων τάς Λψεις, «Ις θοξολογίαν κινούνται του 
Πατρίς υμών του Ιν ούρανοΓς • τούτου δΐ ύπ' έχείνων 
γινομένου, πάλιν ήμΝ τάτης αμοιβής πολυπλασιάζεται, 
κα\ ύπίρ τζς Ιχείνων ευφημίας τά μυρία ήμίν αγαθά 
χαρίζεται 6 Δεσπότης • Τους δοξάζοντας μβ γόρ, φησί, 
δοξάσω. Πάντα τοίνυν ποιώμεν, αγαπητοί, ώστε δόξα- 
ζε σθαι τδν ήμέτερον Δεσπότη ν, κα\ μηδενΐ σκανδάλου 
αΐτίαν παρέχωμεν. Τοΰτο γάρ διηνεχώς ήμ5ς διδάσκει 
6 της οΙκουμένης διδάσκοΛος ό μακάριος Παύλος , ποτέ 
μέν λέγων • ΕΙ βρϋψα σκανδοΜζΒΐ τόν άδεΛρόν μου, 
Όϋ μί\ φάγω χρέα εΙς τ()τ αΚάτα • κα\ πάλιν έν έτέρψ 
φησίν • 0<5«ύ ^έ άμαρτάνοττΒς εΙς τους άδεΛροϋς , 
χαϊ τύΛτοττΒς αυτών τ^^ν συνείδησιν ασθενούσαν^ 
€ΐς Χριατόν άμαρτάνετβ. Σφοδρά ή απειλή χαΐ μεγά- 
λην Ιχουσα τήν κατάκρισιν. Μή γάρ νομίσης , φησΙν, 
«Ις έχεΤνον μδνον περιστήσεσθαι τήν βλάβην • εΙς αύτδν 
βκαβαίνει τ6ν Χριστών τ6ν δι" έκε?νον σταυρωθέντα• £{ 
«ϊοίνυν δ Δεσπότης σου σταυρωΟήναι δΓ αύτδν ού παρ- 
υτήσατο, συ ούχ άνέχ^ πάντα ποιήσαι, ώστε μηδβμίαν 
αΟτφ σκανδάλου άφορμήν παρέχειν; ΚαΙ πανταχού 
«ύρήσεις αύτδν ταύτα συμβουλεύοντα το?ς μαθητευομέ- 
νοις• τούτο γάρ έ«ιν, β συνέχει τήν ζωήν τήν ήμετέ- 
ραν. Διά τούτο κα\ άλλαχου γράφων έλεγε •Μή τά έαν 
των έχαστος σκοΛεΙτε , άλΛά χαϊ τά έτερων έκα- 
στος ' κα\ τΓάλιν έτέρωΟι• Πάντα μοι έξεστιν^ άχν 
ού πάντα οΙκοδομεΙ. Είδες σύνεσιν άποστολικήν; Ει 
χα\ έζεστί μοι, φησΙ, τ\ διαπράξασθαι, κα\ μηδέν μοι 
τοΟτο λυμαίνεται, άλλα διά τό μή Ιπεσθαι τήν του πλη- 
σίον οίκοδομήν , ούκ άν άνασχοίμην αύτδ πράξαι. Είδες 
ψυχήν φιλόστοργον, κα\ πώς ούδαμοΟ τ6 έαυτοΟ σκοπεί, 
άλλα διά πάντων δείκνυσι μεγίστην άρετήν ταύτην ο•3- 
σαν, τ6 της τών πλησίον οικοδομής πολλήν ποιεΙσΟαι 
τήν πρόνοιαν ; Ταΰτα θή πάντα γινιυσχοντες φυλαττώ- 
μεΟα, ι^Λ^ιωΧω^ χα\ άπεχώμεΟα τών λυμαίνεσθαι τ6ν 
πλοΰτον της ημετέρας αρετής δυναμέ^Λον, κα\ μηδέποτέ 
'ζι πράττωμεν, δ τφ πλησίον παρέχει τινά βλάβην. Τοντο 
γάρ χαΐ τδ Αμάρτημα επιτείνει , κα\ τήν κόλασιν ήμ!ν 
σφοδροτέραν προξενεί. Κα\ μηδέ του τυχόντος χαταφρο- 
νώμεν, μηδέ λέγωμεν τά ψυχρά έχδίνα (δήματα, τί δέ 
μοι μέλει, έάνό δείνα σκανδαλίζηται ; Τί λέγει;, είπε 

* ΜοΓοΙ. τά χα)ά ίργα. Ιο αϋΐβ κχ)^ (ΙοςιΙ. μοι ; [51] Τί σοι μέλει; Προσέταςεν ό Χ|:/«:;τος ούτω σου 
λάμπΐΐν τ^ν βίον, ώς μή μόνον σε Οαυμά^εσΟαι ύπατων 
ό^κυντων, άλλα χαΐ τ?»ν Δεσπότη ν τ^Ί σίν δοξολογείσθαι, 
χαΐ συ τ6 εναντίον εργαζόμενος, χα\ παρασχευάζω'ν 
άντΙ δοξολογίας βλασφημίας εΙς αύτ?)ν γίνεσΟαι , οΟδένα 
λόγον ποιί] ; Κα\ που τοΰτο ψυχής ευλαβούς , κα\ τους 
θεοΰ νόμους ακριβώς επισταμένης ; 

γ*. Άλλ* ει κα\ πρότερον ταΟτά τις ύπ6 της συνηθβίας 
έλκόμ€νος άδιβφόρως έφΟέγξατο , νυν, παρακαλώ, δ*- 
ξάμενος ημών τήν νουθεσίαν, παυέσΟω τών άκαίρωιν 
τούτων λόγων, κα\ οΟτως άπαντα πράττειν σπουδαζέτω, 
ώς μήτε ύπ6 του ακοίμητου εκείνου οφθαλμού κατα- 
κρίνεσθαι , μήτε ύπ6 τοΟ συνειδότος χαταγινώσκεσβαι, 
μήτε ύτΑ τών εις αύτ^ν όρώντων βλασφημίας χινείσθαι 
κατά του Δβσπότου. Έάν γάρ μετά τοσαύτης φυλακής 
τά καθ* εαυτούς οίκονομώμεν, πολλής άπολαυσόμεθα 
καΐ τής παρά του Δεσπότου φιλανθρο^πίας, κα\ διαφευ• 
ξόμεΟα του διαβόλου τάς μηχανάς. "Οταν γάρ Ιδη ήμβς 
οδτω νήφοντας κα\ έγρηγορότας, έννοών ώς άνονήτοις 
έπιχειρήσειε ι», χαλυψάμενος άτοοστήσεται. "Αλλά τών 
μέν προοιμίων &λις* φέρε δή λοιπ^ τά άναγνωσθέντα 
προθέντες έπ\ τής υμετέρας αγάπης, τήν τινευματικήν 
ύμίν παραΟώμεν έστίασιν, κα\ ίδω(.*:ν μαθόντες τί κα\ 
σήμερον « ό μακάριος Μωΰσής, μάλλον δέ τ6 Πνεύμα 
τδ άγιον διά τής τούτου γλώττης ημάς διδάξαι βούλιτ••.. 
Τί ουν φησι ; ΚαΙ εΪΛεν ό θεός- Έξαγαγέτω τά ΰδατη 
έρχετά ιΐτοχών ζωσών^ χαΐ Λετεινά αετό^ιενα έχΐ τ^ς 
γης χατά τό στερέωμα του ουρανού. Καϊ έγένετο 
ούτως, "Ορα φιλανΟρωπίαν Δεσπότου, πώς τάξει τινί 
κα\ άκολουΟί^ πάσαν τήν δημιουργίαν ημάς διδάσκει. 
Πρότερον έδίδαξεν ή μας πώς τήν γήν εΙς τήν τών καρ- 
πών γένεσιν τψ αύτοΰ έπιτάγματι διήγειρεν* εΤτα τήν 
δημιουργίαν τών δύο φωστήρων διδάξας ; προσέθηχ€ν 
και τήν τών αστέρων ποικιλίαν, δι* ών του ούρανοΰ 
φαιδρότερον τδ χάλλος είργάσατο * σήμερον λοιπδν μετα- 
βαίνει έπ\ τά Οδατα, κα\ δείκνυσιν ήμιν, τψ λόγφ αύτον 
κα\ τφ έπιτάγματι ζώα Εμψυχα έξ αυτών άναδιδόμενα. 
^Εξαγαγέτω γάρ, φησΧ, τά ύδατα ερπετά ιίτνχών 
ζωσών^ χαϊ πετεινά πετόμενα έπΧ της γης κατά ζ6 
στερέωμα του ουρανού. Ποιος λόγος, είι^έ μοι, έφιχέ- 
σθαι δυνήσεται του θαύματος; ποία αρκέσει γλώττα 
πρδς εύφημίαν του δημιουργού ; Είπε μόνον, ΒΛασχτί" 
σάτω ή γτ\^ κα\ ευθέως τ^δς τάς ώδ?νας αυτήν διήγειρ•* 
νϋν λέγει, Εξα^(^Λγέτω τα ύδατα. *Όρα πώς κατάλληλα 
αύτου τά προστάγματα* ϊχζΙ,ΒΧαστχισάτω^ ένταυθα,Έ^- 
αγαγέτωτάύδατα^ φ^ν^» έρχετά ψυγβτ ζωσών, Καθά- 
περ γάρ έπ\ τής γής είπε μόνον,Βλαστησάτω,κα\ διάφορος 
καί ποικίλη τών ανθών ή ποικιλία, καΐ τών βοτάνων, χα\ 
τών σπερμάτων έδόΟη <>, χα\ ένΐ λόγφ τά πάντα τιαρήχθη* 
ούτω κα\ ενταύθα είπεν , ^Εξαγαγέτω τά νδατα έρχετά 
^Ιτυχών ζωσών ^ κα\ πετεινά πετόμενα έπ\ τής γής χατά 
τ^ στερέωμα του ουρανού, κα\ άθρόον τοιαύτα γένΐ| 
ερπετών, τοσαύτη διαφορά πετεινών έδΓ,μιουργέΐτο, 
δτην ουδέ τφ λόγφ άπαριθμήσασθαι δυνατόν. Κα\ τδ 
μέν ^ήμα βραχύ, κα\ ^ήμα Εν, τά δέ γένη τών ζώων 
διάφορα κα\ ττοικίλα. 'Αλλά μή [52] ξενισθξς, αγαπητέ • 
^ήμα γάρ ^ ήν Θεοί3, κα\ ό λόγος αύτου τήν σύστασιν 
τοις γινομένοις έχαρίσατο. Όρ^ πώς άπαντα έκ τβΰ 
μή δντος εΙς τδ είναι παράγει; είδες διδασκαλίας άκρί- 
βειαν ; είδες συγχατάβασιν Δεσπότου, δσην έπιδείκνυται 
περν τ^ * ένος τδ ήμέτερον ; Πόθεν γάρ ταΰτα ήμεΤς οΟτοι 
μετά ακριβείας μαθεΤν άν ήδυνήθημεν, εί μή αύτδ; διά 
πολλήν κα\ ίφατον φιλανθρωπίαν κατηςίωσε διά τής 

Ι> δΑΠί. άνηνύτοις Αν έπιχ. 

** Κβ{ί. ϋη«8 βΐ ('.οίΗΪη. έ(ΓΓίασιν, μαΟόντες τί χαΐ σήμερον. 83- 
νϊΐ ίστΤασιν, χαΐ Χοωμι^ι τί καΐ σήα. 

4 0>11). υιιι» βΐ 8»νΗ. άνεδόΟη. λ\Μ έ^όΟη. 

« ί οίβϋη. (^ήμα γάρ έν... αγαπητέ, 4 ρήμα ειπον Ρρ^/;^» ί μ» 
γάρ. Γααίο ι>05ΐ Κρ|(. υονη» 61 ^01&1^11. έχαρί^ςτο. 05 8. Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΗΠΥδΟδΤΟΜΙ ΑΗ€ΗΙΙ:^Ρ. ΟβΝδΤΑΝΤίΝΟΡ. 66 ^οΟ προφήτου γλώττη^ Μάζαι τί;ν τών άνθρώττων φΰ^ 
«^ν, Γνβ είδέναι Ιχωμεν χα\ τών δήμιουργηβέντων τήν 
τάξ'.ν, χα\ του δημιουργήσαντος τήν δύναμιν, κα\ ΟΛως 
ύ λόγο; αύτου 2ργόν έγένετο, κα\ τ6 [5ήμα αύτοΰ τήν 
«ύΛαιπν χοΛ τήν εΙς τί είναι πάροδον αύτοΓς έχαρ^- 
σακτο; 

δ*. Άλλ' εΙΛ τίνες τών αγνωμόνων, οϊ κα\ μετά τοσαύ- 
την διδασχαλίαν άπιτυείν έπιχεΓροΰντες, κα\ μή συγχω- 
^δνϋες μήτε δημιουργδν βχεον 'Ρά όρώμενα, Λλλοι» μεν 
αυτόματα αύτλ φάσκΟντες είναι , έτεροι δ& Ιξ υποκεί- 
μενης τινός Ολης γεγενήσ&αι. Σχόπει του διαβόλου πόαη 
ή απάτη, πώς άπεχρή'σατο ΐξ ευκολία της γνώμης τών 
τ^ π-λάντ) δουλευόντων. Διά τοΰτο ό μακάριος Ηίύΰσ^ς 
μ^άί τοβαΰτης ήμαίς ακριβείας διδάσκει ύπ6 του θείου 
Πνεύματος ένη)^οι>μενος, 7να μή τά αυτά τούτοις πάθω- 
μεν, άλλ' είδέναι Ιχϋ^εν σαφώς , χαΐ τήν άκολουΟίαν 
τών δημιουργηθέντων, κα\ δπτβς δχαστον έδημιουρ- 
γήθη. £1 γάρ μή της ήμετίρας κηδόμ&νος σωτηρίας ό 
βεδς ούτως ώδήγησε του προφήτου τήν γλώτταν, ήρ3Λι 
βΙπβΖν, δτ; έ ποίησε ν ό Θε6ς τδν ούρανδν, καΙ τήν γην, 
ΐίάϋ -ϊήν θάλασσαν, κα\ τά ζώα, κα\ μήτε τάξιν θειναι 
ήμερων, μήτε τί μίν πρώτον, τί δ& Οστερον γεγένηται. 
Άλλ' Γνα μηδεμίαν τοϊς άγνωμονεϊν βουλομένοις κατα- 
λείπηται απολογία; πρόφασιν , ούτω διαιρεΖ σαφώς 
χαΐτήν τών γινομένων τάξιν, χαιτών ήμερων τ6ν αρι- 
θμόν, κα\ πάντα μετά ττολλής της συγκαταβάσεως ήμδς 
6ιδάσχβι, ινα μαθόντες τήν άλήΟειαν αποισαν, μηκέτι τ^ 
^Λάνη τών έξ οΙκείων λογΓσμών άπαντα φθεγγομένων 
προσέχω μβν. 6λλ' ειδέναι δχωμεν του δημιουργού του 
ημετέρου τήν Αφατον δύ'Λίμιν. ΚαΙ έγέτετο^ φησίν, 
οΰτως, Ειπεν, Έξαγαγέτω τά ν^ατα έρχετά }!^νχώ^ 
ζασώτ, χαϊ χετειγά Λετόμετα έΛΪ Γί}ς γ^}^ «εαΓά τό 
αερέωμα τον ονραγοΰ^ κα\ ύττ^κουσε τδ στοιχεΤον, κα\ 
έπλήρωσε τδ έπιταχθέν. Κάί έγένετο^ φησ\ν , οΰτως^ 
ώς έχέΛενσέν ό £ίεσ:ίόζτ\ς • καϊ έχοΙί\σετ ό Θεός τά 
Λήτη τάμεγάΧα^ χαϊ Λοσατ 'ίτνχίιν ζώωτ έρΛετώτ^ά 
ίζή)Χίγε τά νδάτα κατά γέτη αύτωτ, χαΧ αάν Λετεί" 
Ϋδτ' Λτερωτδτ χαΤά γέ^ος, Καϊ εϊ6ετ ό θεός δτι 
ιίύΜ^ χαί νιϋΛόγησετ αυτά ό Θεός^ Λέγων * Ανξά" 
ψ^σθε^ χαΐ χΛη&ύτεσΟε, χαϊ πΛηρώσατε τά νδατα τά 
ίτ τους θίΐΛάσσαις^ χαϊ τά πετεινά ηΛ^\βυ^^σθωσα^ 
έχΐ τί\ς γης. Θέα μοι πάλιν ενταύθα, πόση τού Πνεύ- 
ματος ή σοφία. Είπών γάρ ό μαχάριος Μωυσης, ότι 
^Εγέτετο οΰτως^ διδάσκει ημάς κατά μέρος έπάγων 
χα\ λέγων, Καϊ έΛοίησετ ό Θεός τά χήτη τά μεγάΖα, 
9ίάί χάσατ ψνχ^ιν ζύωτ έρΛετών^ ά εξήγαγε τά ϋδατα 
χατά γένη αύτώτ^ χάί πάν πετειτότ ατερωτότ χατά 
γέτος- [5δ] Κ(ύ είδενόθεός δτι'χοΛά. Ενταύθα τών 
άπερισχέπτως ίιπαντα φθεγγομένων πάλιν άναιρε? τήν 
«ΰόλμαν. "ίνα γάρ μή τίς Ιχη λέγειν, χα\ τίνος Ενεκα τά 
ΐΐήτη γέγονε; ιΛίαν ήμΤν χρείαν συνιίελεί; τί τδ δφελος 
έχ της τούτων δημιουργίας ; ^ιά τούτο είττων, ^ΕλοΙτΙ" 
€τετ ό θεός τά κήτη τά μεγάΛα, χαϊ πάσαν ψνχ^ιτ 
ζίΜΤ έρΛετων^ χαΐ τά χετεινά, ευθέως έπήγαγε, Καϊ 
εΐδετ ό θεός^ δτι χίίΛά. Μή γάρ Ιπείδή συ, φησί, τδν 
Χόγον άγνοεΤς τών γεγενημένων, έπισκήπτειν έπιχείρει 
'ύζΧς δημιΰυργήμασιν. Ήχουσας τού Δεσπότου ψηφιζο- 
Ι^νου, χαΐ λέγοντος^ δτι χαλά, χα\ πώς συ μέμηνας 
*0ολμών λέγειν, διά τί γεγένηται ; χαΐ ώς περιττήν αύ• 
Ιών τήν δημκΜ>ργίαν διαβάλλεις ; Έάν γάρ ευγνώμων 
{ις* 6υνήσ|) χα\ έχ της τούτων δημιουργίας χαΐ τήν δύ- 
ναμιν τοτ> σου Δεσπόνού, χα\ τήν Αφατον φιλανθρωπίαν 
χατβίμαΟεΖν • τήν μέν δύναμιν δτι τφ λόγψ χα\ έπιτάτ 
γματι Ιχ τών υδάτων τοιαύ^ί» ζώα παραχβή^ι πε- 
1»ο<ηκε • τήν δλ φιλαν6ρωπίαν, δτι χα\ παραγαγών Ιδίαν 
€ινά^ )(ώραν αύτοϊς απένειμε, χαι τό άπλετον μέρος τής θαλάσσης βύτοΓς άι^εκλήρωσεν, ώστε μηδένα λυμαίνε- 
σθαι, άλλ* ένδκαιτάσθαι μέν τοΙς ύδασι, ^αι διά χτ^ς 
δψεως τού δημιουργού διδάσκειν τήν ύπερβάλλουσαν 
δύναμιν, μηδεμίαν δέ βλάβην παρέχειν τφ τών άν• 
θρώπων γένει. Ή μικρδν οΓει τούτο μέρος εΐναι φιλ- 
ανθρωπίας, τδ διπλήν ΐζ αυτών σοι γίνεσθαι τήν ώφέ- 
λειαν ; Κα\ γάρ εις θεογνωσίαν ενάγει τους εύγνωμο- 
νεΤν βουλομένους, κα\ έκπλήττεσθαι παρασκευάζει της 
φιλανθρωπίας αυτού τδ μέγεθος, δτι της άπ' αυτών 
βλάβης ήλευθέρωσε τήν τών ανθρώπων φύσιν. Ουδέ γάρ 
είς χρείαν ήμϊν μόνον άπαντα παρ' αύτοΰ δεδημιούρ- 
γηται , άλλα διά τήν πολλήν αυτού φιλοτιμίαν, τά μίν 
εις χρείαν, τά δέ καΐ διά τούτο» πα(>ήχθη, Γνα κηρύτ- 
τηται τού ποιήσαντος αυτά ή δύναμκ *>. 'Αχούων τοί- 
νυν, δτι Είδεν ό θεός δτι χαΛά, μηκέτ* τόλμα άντι- 
φθέγγεσθαι τζ θεία Γραφ!(, μηδέ περιεργάζεσθαι^ χβ\ 
πολυπραγμονεΤν, κα\ λέγειν, διά τί τδ κα\ τδ έγένετο ; 
Ηαϊ ενΛόγησετ αυτά ό θεός, φησ\, χαϊ είΛετ' Αύξά- 
νε&βε, χ(ύ ΛΛτιΟύ'ν^εσθε^ χαί αΛηρώσατε τά ϋδατα 
Τά έτ ταΤς θαΛάσσΜς^ χαΐ τά Λετειτά αΧηθυνέσΘώ- 
σαν έαϊ της γης. 

ε'• Αύτη έστ\ν ή ευλογία, τδ εις πλήθος αυτά έπιδού- 
ναι«. Επειδή γάρ έμψυχα ^τά ζώα τά δημιουργηθέντα, 
έβούλετο δέ διηνεκή τούτων είναι τήν σύστασιν δ^ά 
τούτο έπήγαγε • ΚαΧ εύΛόγησετ αυτά ό θεός, χαϊ εί- 
πετ' Αύξάνεσθε, χαϊ πΛηΟύνεσθε. Τδ γάρ ^μα έκεΐνο 
μέχρι τού παρόντος ταύτα συγκρατεί, κα\ τοσούτο 
μήκος χρόνου παρέδραμε, κα\ ουδέ έν τούτων γένος 
ήλαττώθη. Ή γάρ ευλογία ή τνιρί^ τού θεού, κα\ τδ 
^ήμα τδ λέγον, Αύξάνεσθε χαϊ πΛηθύνεσθε, τήν σύ- 
στασιν αύτοϊς κα\ τήν διαμονήν ταύτην άπασαν έχαρΓ- 
σατο. Καϊ έ1^^ετο, φησ\ν, εσπέρα, χάϊ έγένετο ,^ρωΐ, 
ήμερα ΛίμΛτη. Είδες πώς κα\ τά κατά τήν πέμτττην 
ίΐμέρα^ δημιουργηθέντα ζώα έδίδαξεν ήμας ή θεί^ 
Γραφή ; Άλλα μικρδν άνάμεινον, κα\ δψει πάλιν τού σοδ 
Δεσπότου τήν φιλανθρωπίαν. Ουδέ γάρ μόνον τά ύδατα 
πρδς τήν τών ζώων γένεσιν διήγειρεν, [54] άλλα κα\ 
έκ της γης πάλιν άναδοθήναι προσέταξε ζώα χερσαία. 
Ουδέν γάρ άτοπον μιχρδν έφάψο^αι σήμερον χα\ τών 
χατά τήν £χτην ήμέραν γενομένων. ΚαΙ είχε, φησίν, 
ό θεός • Έξαγαγέτω ή γη ψνχ^\ν ζ^άσαν κατά γέ- 
νος, τετράποδα χαϊ ερπετά, καΐ Θηρία έπϊ της γης, 
καϊ τά κτήνη, καϊ πάντα τά ερπετά της γης χατά 
γένος, Καϊ έγένετο οΰτως, *Ορα χα\ τήν γην πάλιν 
διπλήν καρποφορίαν παρέχουσαν, χαΐ τφ προστάγματι 
τού Δεσπότου ύπηρετουμένην. Τότε μέν γάρ τών σπερ- 
μάτων τήν βλάστην έξέδωκε, νύν δέ * ζώα έμψυχα, τε- 
τράποδα, ερπετά, θηρία και κτήνη. Ιδού διτερ έφθην 
είπών, τούτο καΐ νύν δείχνυται, δτι ού διά χρείαν 
ήμετέραν μόνον άπαντα παρήγαγεν, άλλα χα\ δι' ώφέ- 
λειαν •, Γνα όρώντες τήν άφθονον περιουσίαν τών αύτοΰ 
δημιουργημάτων, εκπλήττω μέθα τού δημιουργού τήν 
δύναμιν, κα\ είδέναι έχωμεν ώς σοφίςι τινί κα\ άφάτφ 
φιλανθρωπίςι διά τήν εΙς τδν μέλλοντα άνθρωπον γί- 
νεσθαι τιμήν ', ταύτα άπαντα παρήχθη. 

ϊ>8ΐ€8»νη. 6ΐςυί()3Πΐ ιηβε.; Μοτβΐ. τβτσ ίνα χηρύτηι το» 
ποίήσβντος βΡ&τά τήν δύνααιν. ^ 

« Ηβο νβΓίϊε αύτη έστίν ή ευλογία έπιδουναι, ιη ςυΐΙ)υ$- 

άνΰ ΠΜβ. βΐ ίη δινίΐ. δορβΓίϋβ ρυβΗ* 8ϋθΙ, •ηΐβ επειδή γάρ 
ήν τά ζώα βίο., βΟΓϋίηςαο νβπΜ εΚϋδ Ιιίο ββεβ νΜβΙΐΜ-, υΐ 6Χ 
Μΐΐβ εηηίΙοΓ. Ιη ΜοΓβΙ. ίηίβΗαε ροβϋα «πηΐ. 

* εοΙεΤίΒ. : Ουδέν γάρ άτοιιον μιχρδν... γινομένων* τό μβν γΑρ 
τών σιηρμάτων Ιδοοιιε τήν βλάβην (βίο), νυν δέ. 

• Ιη ηηηβ \οοοηι Ιιβο ηοΐΑ?ϋ δενϋίυβ : ι ίοηιβ ββΐ, ηΙ$Ι 
ϋΐΙΙΟΓ,ιηβΜΚΜηβ'.κΙβίη ββίδ^ χρείαν βΐ δι^ ώφέλειαν. Ιι.ΐ6ΓρΓ«» 
λθ€ ροβίβΗοβ νβτϋΐ, Ηά ει ητορίετ «μλ α ηιαφύ^εηύαΜ, «€ 
8<<ΗιΙΐ8βΙ Οιητεοβίοπιοε, διό τήν οίκβίαν μβγαλοπρέπβιαν- ςυ»πι 
ΐΜΒβηΙβΰϋοηβ» ίη 1ϋ)Η• ηοβΚτΗ ποη ΥβρβΓΪο. Ββοϋκίπιβ ίπ^ο-^ 
ΒΐοβΙ»Ιηιθ8 ΒοΙείαε ρΐΌ ώφέλειαν ευ^ΜίΗοΗ φαοτιμίαν* ςυο- 
ιικχίο 1θ€υΙυ8 βεΐ ρεοΐο εαρη : Ιιβο εηίιη νβΓΐ» ευρβποη'• αΐί^ 
οιίαε $6Γπιοηί3 τββυπιρίίο εαιιΐ; (|οο(1•|Ί«η6 ^η^^^2ι^ι1ϋ(]^ Μψ 
έφθην ειπών, Ιιίϋ ροείαιο). > 

ί θΗ5ΐΗΐ &ί; τήν μέ).λουσορ/ γΐ^ισθαι τιμν* » ΜΐΗΒλίινηι ββηαίΐρβΓ ρτοι^ΐ» Γιη^"»™ ϋ<ΗϊβΓβ άι%Μ^ 

ΐΗδ βδδβΙ, ΙΙΙ βΟΙΓβ Ρ05δίϋ1ϋ8 βΐ ΓΟΓϋΙ» €Γ0:»Ι;»Γϋηΐ ΟΓΐϋ- 

ιη:ιιι, «ι €#^ΐοπ8 ροίβηΐίβιη• α ςιιοακΜίο ββηηο 6]ιΐ3 
ίη ορνβ «χίβτίΐ, 61 τοΓίιιιιη φ% 8υΙ)$ΐβΐ6ηΙιαιη 61 &(1 
υχ&ίδίβηΐίαιη Ιηηίίΐυιη ΟΓβαΐαηβ ρΓΦΐ>ιΐ6Γίΐ? 

4. €ντ ΐαηΐΗΜ οτάϊΜΐΗ ίη οτεαϋοηίΜ ηαηαίίοηέ ί(τ* 
^^.^V«πιIη βοή! Ίηβ«η$Αΐί ηοηηυΙΙί, ςαι βΙρο&Ι Ιαηΐηηι 
(|(>€ΐηιΐ3ΐιι ίιιθΓ6(1αΙί 6896 &υ<ΐ6η(, Γαΐ6η(ΐυ6 ηοΐιιηΐ 6$86 
«Ιίςυβπι ί8ΐοηιιη ▼ί$Ί5ίΙίαιη ορίΑθ6ΐίλ : 86(1 αΐϋ <|ΐιί(ΐ6πι 

ίΟΤίΐΐίΐΟ υΐα 26 Ρ6Γ 86 6886 (Ιίΰΐιηΐ, αΙΚ ΥβΤΟ 61 8αΙ)]3- 

οοιιΐβ ςιαάαιπ ιηαΐ6Η& 6886 Γαοια οοπΐ6η(Ιιιηί. £οη5ί- 
4^η ηυ9ηΐ:ι (1ΊαΙ>οΙί ίΙΙυ8ίο, ςυοπκκίο 3ΐ>υ8ΐΐ8 681 ίαοιίί 

6ΙΤθή1>υ8 86ΓνΪ6ΐΗίυ4η €Γ6(1ΐΐΙίΐΑΐ6. ΕαρΓορΐ6Γ 1)6αΐα8 

ΙΙο86ΐ, δρίΓΐΐν άίνίηβ &1!]2ΐυ8, ΙαηίΑ (1ί1ίβ6ΐιΐί& ηο» 

— ^θ€€(, 116 κΐ6ΐη 61 ηο1)Ί8 6ν6ΐιίαΐ ; 56<1 861911108 ιη^ηί• 

(6816 βΙ 0Γ62ΐυπΐΓυιη οτ(1ίιΐ6αι,6ΐ ^οιηοϋο ςυχςυ6 

οτοΑΐ» 81111. Νί8ί 6ΐιΐιη 11081ΓΧ 89ΐ1υΐί8ουπιιη ^Ι)υΐ886ΐ 

1)608, 61 ίΐα (1ίΓ6ΧΊ886ΐ ρίθρΙΐ6ΐΦ 1ίΐ1(|[α«ΐη, 8&ΙΙ8 6Πϋ 
4ί»&86 : Ρ6041 1>6ΙΙβ ΟφΙΐΙΐη 64 ΐ6ΙΤ&αΐ, 61 1ΙΙ&Γ6 , 61 

ΑίΜπίΑοΙία : 116^06 η666886 6Γ9ΐΙ ιιΐ ροη6Γ6ΐ 0Γ(1ίη6η 
«Ιΐοηιιη, 06(406 ψιί<1 ρΓ'ιιηο , 61 φΐίά 86ουΒάο Ειοΐοη 
ίθ6ΓΊΐ. δ64ΐ η( ίη$πιΐΐ8 61 ιη»ΐ6 86ηΐΊ6ΐιίίΙ)08 ηηΐΐα Γ6- 
ϋη(|Η6Γ6αΐΓ 6Χ608αΐΊ• , ί(« ^ί8ΐίη{[ΐιίΐ ιηαηΐΓ68ΐ6 61 Γα- 

6ΐΟΓ4Ιΐη 0η1«ΙΙ6ΠΙ, 61 (ϋβΤϋΠΙ ΒΟίηβΓΟίη, 6ΐ ΟΙΙΙπίΑ 808 

<Ιθ€6ΐ €001 ιηα^ηα 3ΐ(6ΐηρ6Γ2ΐϋοη6, υΐ οο^ηίϋι οπιηί 
Τ6πΐα(6, ηοη ιι1:γ& εοτοιη 6ΐτοτίΙ)α8 αΐ4οη(]3ΐηιΐ8, ηυί 
οηηα 3ΐι 86 6Χ6θςίΐ3ΐ2 1ο<|ουηΙοΓ , 86(1 86ίαιηυ8 Οοη- 
(ϋιοη8 Ι108ΙΠ ίη6οατπιΙιίΐ6ΐη ροΐ6πΐΊ2ΐη• Ει {αΰίνιη €$ί, 
Ια(ΐιιίΙ, ίία. ΕΜχίΙ : Εάπεσηί αφιω τβρίΗία αιύηιαταηί νί- 
νβηΐίιιΐΜ , €1 υοΐαίίϋα νοίαηΐία $Ηρ€Τ ίεττανα $βαίηάΗηι 
βτηιαίΜηΐηηι ^(^/ί, 61 ο1>ΐ6ΐηρ6Γ3νΗ 6ΐ6ΐη6ΐιΙοιη, 6( ίΐΒ• 
ρΐ6νίΙ ρπ£06ρ1υιη. Εί [αΰίαηι βϋ, Ηΐ(]θΐ(, ήαα ίηιρ^α- 
νίΐ ΟοίΗίϋΜΜ. 21. Ει [€άΙ θ€Η$ ϋ€ΐ€ ίηα^ηα, βί οηναηί 
ΛίΛηιαηι αηίΐΝβ/ίιιιιι τβρέϋίΗΐΗ^ ηπα ρτοάΜΧβτηηί αφίΛ 
Μεοίηάκίη ρεηέτα αω^ Η οηΜβ νοΙαίίΐ€ ροΜΟίπη αοαι- 
άΗ9η ο€ηΜ$. £Ι ήάϋ Β€η$ ηηοά €η€ηΐ Ι^οηα. 12. Βεαύ- 
ώήΐ^Ηβ «α θ€ΗΛ^ Ή€€η»: €τ€$€ίίβ €ί ηιηΐίΐρ^αηάηί^ Η 
ΐΜηρίεί€ αφΜ$ ιηαηΊτΜ, «Ι νοίαίίΐία ΜηΜρϋΰαίΐΗτ $αρ€Τ 
Ιβηαηι. Ι(6Γοαι ΙιΊο, 4ΐ09&80, 6οη8ί(ΐ6Γίΐ, ςο^ηία 8ίΙ 83- 

ρί6Πΐί3 5ρίήΐ08. Ν31ΙΙ60ΐη ϋΐΧΐΙ 1)63108 Μ0868, Ει /*/!' 

€ΐΜηι €$ι ίΐα, (1θ€6( «08 ιηΐϋϋΐΑΐίιη 3(1(1608 61 (ϋεβοδ : 
Εί {€€11 θ€»$ €€ΐ€ ηιαρηα^ βί οηηβΜ αηίηιαιιι ωιίηιαίίηηι 
ΤΜρΙίϋαηι ηαάί ρτοάαχετΗηί αηηα ίβοηηάητη §ΒηΦτα «Να, 
€1 οηιηβ νοίαύΐε ρ€ηηαΐΗΐη ίβοηηάηΡΛ ρβηνί. Εί νιάίί 
ϋ$Η$ φιοά €$9βηΙ Ι^οηα. ΗΊ6 (ΐ6ΐιοο ΐ6πΐ6Γϋ3ΐ6πι οπιοΊα 
3ΐ)8ς06 Γ3ΐίθΙΐ6 4ΐ6ΐ}ΐ3ΐ6ΓηιιΧίοιη ΰΟΙΟρΓΙΟΜί. Ν3ηι 0( 
Ι11ΐ11ΐΐ8 (1ίϋ6Γ6 ρ08ί>ίΙ, (>ΐ]υ8 βΓ3Γΐ3 €6ΐ6 Γ3€ΐ3 8ΙΙ»1 ? 

({0310 ιιο1>ί8 οΐί1ίΐ3ΐ6ΐο ΰΟοΓοΓΟπΐ ? ςοί(1 €0ΐηηΐ0(1ί 6Χ 

60Γ4ΐηΐ 6Τ63ΐίοη6 ? ί(1θίΓ60 ρ08Κ|υ3Π1 4ί«ίΙ : Γ€άί 0(Μ» 

ΰ€ίε Μβι/ιιιι, εί οηΐΜηι αηίιηιηί αηίΐΛαΙίαηι ηρίίΐίηηι, 
€ί ΛοΙαϋΟα : 8ΐ3ΐίπι 3(1(ϋ(]ίΙ : £1 Μίΐ Όαα ^ηοά α$€ΐα 
6θΒα. 0θ38ί (1Ί66Γ6( : Ν6 ςιΓΐ3 Ιο πιΐίοη6ΐη ί|;ιΐθΓ38 ί.ι- 
6ΐοηιιη, ορΊΑοία νίΐιφοπΐΓ6 3|[|;Γ6ΐΙί3Γί8• Λθ(ϋ8ΐί Οοηιί• 

0ΠΠ1 ρΐΌΙΙΟΟΐί3θΐ601, «( (ϋθ6θΐ6Π1 ϋΐ3 6886 ΙμΙ» .* 6ΐ 

φιοηοϋο Ιη Ιβ83ηί6η8 (1ί66Τ6 ιυ(ΐ68« Οθ3Τ6 Ικϋι βυηΐ ? 
<μΐ38ί βαρβτΟοοηι ίρ63Γοπι 36608308 ορίβΰίαοι ? Ν3ηι 

81 60Πΐ3ΐ08 68868, ρθβ868 6113111 6Χ Ιΐ3ηΐΠ1 6Γ634•0η6 Η 

|Νΐΐ6ηΐί3πι Ι>οιιιοι! 61 ίο6ίΓ3ΐιίΐ6ΐη Κ)6ηί((ηϋ3ΐ€ηι 3(Μ4-> 
«(96Τ6 : ροΐ6θΙί3αι ςακίοσι^ φΐία £6πιιοιΐ6 6Ι ριΧ66]ΐΐο 1Ν εΑΡ. 1. 6ΕΝΕ5. Ι10ΜΙΙ.. νίΓ. 61ί 

6Χ 3ςθΊ8 Ι3ΐί3 3ηί0130ΐί3 ρΤΟ(Ιθχίΐ ; 06Ρί|[1ΐίΐ3(6Τη 311• 

Ιοιη, ςοί3 υΐ €3 ρΓθ(1οχΐΐ, ρΐΌρΓίαιη ύί8 Γβ^ίοηβιπ 31- 

ΙηΐΗΐίΐ, 10110608301 ΠΙΟΓΙδ Ρ3Γ16Ι0 ΐΐΐίβ (ΙβΟβΓΠβΟβ , ίΐΑ 
0( 0601101 ρ0856ηΙ 0066Γ6; 80(1 Υ0Γ86Ο(υΓ ΠΙ 013Π , 64 

801 8ρ€6ΐ3(Μΐ1ο 8υρ6Γ6ηίΐιο6πΐ6ΐη ΟρίΩ€ί$ ροΐ6ΐιΐΐαπι (1θ• 

66301, θυ!Ιθ01(]06 ΐΝΐαΐ31ΙΟ ([€1Ι6Π (13010001 ίθίϋΓ3Β(. 
Αο ρ3Γν30Ι ρθ(38 1)60ΐ|;θΐΐαΐί8 Ρ3Γ1601, £60)111310 Ιί1)ί 
αΐί11ΐ3ΐ601 1ΐίθ6 6Χ0ΓίΓί? Ε1611ΪΠ1 83ρ6Γϋ νοΐ60ΐ68 3(1 

061 ποίίΐίαπι ίηΐπκΐυεοοΐ, οι 8ΐορ6θ(1οπι 6χ1ιΐϋ6ΐιΐ Ικί- 

Ιΐί2θίΐ3ΐί8 6]08 013{[ΐΓΐΙυ(Ιίθ601, ςοοϋ 3ΐ) 60ηΐ01 11060- 
0160118 1100130001 £6008 1ί1)6Γ3ν6Γίΐ. Ν6(]06 60101 θΙ> 
008ΐΓ3ηΐ <Ι«ΐαΐΐ3ΧαΙ 0ΐίΙίΐ3(601 63 ΟΟΙοΐα Γ30(3 80111, 86ΐΙ • 
61 θ1) 10101605301 ΐρ8Ίθ8 Π13£θίβθ6θ(ί301 : αΙί3 611101 
ρΓ0ρ(6Γ 0081Γ301 0ΐίΙίΐ3ΐ6ΟΙ ίεοίΐ , 3ΐία ρΓ0ρ(6Γ 80301 
Π13£θίΓΐ66θϋ3«, οι ηΐ3£ί8 Ρ3610Π8 ρπεϋίΟβΙΟΓ ρ()ΐ6Ι1 • 

Ιία ^ Οοοι 30(118 ίΐ3ςθ6, Ψίάιί ϋ€Η$ ηηοά α$βηΐ 1>οηα : 

06 30818 0ΐΐΓ3 (ΙίνίΐΙΦ 5€ΤίρΙθΓ26 6θηΐΓ3(Ιίθ6Τ6, 36 60- 
ηθ8ίθ8 Ιθί]θίΓ6Γ6, (Ιί66Γ6ςυ6 : Οθ3Γ6 ΟβΟβ ΙΐΟΟ νοί ί II 0(1 

ίο6Ίΐ ? Εί 1>€ηβάί3άΙ ΗΙα Ββη^^ ίοηπίΐ, βΐ (ϋχίι : €η$άΐβ 
€1 ηιηΐίίρΐίϋαηΐίηι^ €ΐ νηρίεΐβ αηηΜ ηιαήαηι : α νοίαύΐια 
ηινΙίίρΙίαίΗΛΤ $Ηρατ Ιατταηι, 

5• Ι1Φ6 681 ίρ83 1)6η6(1ί€ΐΊθ , Οΐ ΟΙΠ^ΠΟ 0υΐ116Γ0 Ϊ1Ι• 

3υ£63οΐθΓ. Ναιη ({οία νίνϋοΐοβ €Γ6αΐυηΒ 6Γ3οΙ 3οίοΐ3- 

Ιία, ^Όΐ6ΐ)3Κΐ06 ϋΐ3 ρ6Γρ6ΐ00 ηίΐα06Γ6, ίΐΐοο 8θΙ)(ϋ(1ίΙ : 

Ει ίτεηβάίχίΐ ΊΙΙα θ€η$ , €ί άίχΐι : €η$αί€ €1 ίηηίύρίκα* 
ηύηί. ν6Γ5υοι 6θΊοι ί11υ<1 02»ςοϋ ίο ρΓ3Β$6ΐι46ΐο (ϋ6οι 

]Π3 00η86Γν3ΐ, Οΐ (ΠΟίΟΠΙ ρΓΧίοΗίΐ Ι6ΐαρυ8, 06ί|ΙΙ6 

υοππι Ιιοηιπι £6ηο8 ίοιοιίηυΐοοι 681. Ν3πι 1>6θ6(Ιίοΐΐ6 
ΟΐΊ , 6ΐ ν6Γΐ)θθΐ ί11θ(Ι : ΟηκίΙβ εΙ ηιιιΐΐίρίκαηύηΐ » οΐ 
8υΙ>9ί8ΐ6Γ601 6( άΟΓΟΓβΟί ίΙ1ί8 6θηΙο1ΐΙ. 23. Ει [αΟίΗΙΗ 
€$1 , ΊοςοίΙ , ν€$ρ€Τ€ , βί [ανίΗΐη €$ί ηιαηβ , άί€$ ηυίηΐΗβ. 

νίΐ]68 ()Ι1001<κ1θ 4ίνίθ3 86ηρΙΟΓ3 (ΙΟΟυίΐ 008 , (]ΙΙ9β ϋί«) 
({Οίπίο 6Γ6&Ιη 8101 .Ίθίθ13ηΐί3 ? §6(1 ρ3ηΐΟΐρ6Γ 6Χ8ρ60ΐ», 

61 Ίΐ6ηιοι νί(ΐ6Ηί8 Οοιηίπί Ιοί 1)6θί£οίΐ3ΐϋοι. Νβηιιο 

60Η0 3(|038 8θ1οιη 3θΙθ13ΐίθ01 ρΓΟ(ΙθΟΐίθ11β Γθ6θη<!:<Λ 
ΙΟΟΚ, 86(1 (160110 ρΓΧ6'φίΙ, Οΐ 6Χ ΙεΠ'β 16ΓΓ681Π3 ρκ»- 

(Ιυο3θΐυΓ 3ΐΓιΐ03ΐί3. Νυη 3ΐ)$ γ6 ςιιίρρβ 6πΙ ί]0(1ί6 31- 
Γιο£6Γ6 63 ςιιχ ά\β 80X10 8001 Γ36ΐ;(. 24. Ει άίΧΪΙ, 
ίιΐ(]υίΙ, ΰεηί : Ρίοάηεαΐ ΐητα αηίΐηαιη η'ν^η/^ιι ι^Γκη- 
άαηι §βηη$ , ηηαάνηρεάα , εί τερίιΐΐα , εΐ ΰε»ίια$ $αρη 
ίεηαιη : εί ρεοοτα , εί οηνήο τερίϋΊα Ιεττα: , ίεεηηάηηι 
ρεπΜ, Ει (αείηηι ε$1 ηο. ¥1(16 ςαοοιθ()ο 16ΙΤ3 ίΙβΓυιιι 
(Ιορίίοεοι οοΙ)ί8 3ίί6Γ3ΐ Γγο61οο), 61 οΐ3ΐΐ(ΐ3ΐο (Ιοοιίηίοο 

Πΐίθί8ΐΓ6ΐ. ΤΟΟΟ (]θΙ(!601 86ΠΐΙθ001 6(1ί(]ίΐ £6ΓΟΐΊθη , 
0006 3016Π1 ' νίν60ΐΐ3 301013113, ()03(]Γ0ρ6(]65 6ΐ Γ6ρ(ΐ• 
113, Ρ660Γ3 61 Γ6Γ38. Εγ66 ςθΟ(1 βορπΐ (11x1 ί46ΓΟΙΟ (Ιο- 
6ΐ3Γ3ΐαΓ ; 060ΐρ6 06001 000 θαΐθΐ3 3(1 η08ΐΓ001 05001 
ρΤΟ(1θΧί856 , 86(1 130160 3(1 ς0301(ΐ3ΐη ΟΐίΓΐΙ 31601 *, ΙΐΙ 
νί()60ΐ68 60ρ9301 64 Οΐη1ΐίΐΟ(ϋθ6Π1. 6]ΐΙ8 0Τ03ΐΟΓ3ηΐΟ1 , 
0ρΐΓΐ6ί8 νίηθΐ6αΐ θΙ)8ΐθρ6503Ο1Ι18, 61 861311105 83ρί60ΐί:( 

({03(1301 6ΐ 1)6θ6Γΐ06Βΐί3 Ιοεο^πταΙΗϋ ρΓορΐ6Γ ίοίοιί 

1ΐΟΙθ1θί8 1Ι000Γ601 ^ ΟΠΙοί.*! 6886 ρΡΟ(1θ6ΐ3. > δΐ€ 83νΠ. 61 ςοΜΐ3αι Η88. ; Μ0Γ61. νβτο, «ι ρτφάίεαια /ιι- 
είοΗαηιί ροίεηίίαξη• 

• εοέβΙΙο., .... φίΛ αχίο άίε ραιί ί(Κ§α;ίΜΐ€φίίέεη 
ίεηΑυοΗ άεάίί ^ετηήηα, ηαηε ανίεηι^ οπιί55ί5 1ηΐ6ΐι>οί«>4ί». 

• ΥοΗδΙαίίβίβΓ, 10009 Πΐ6 80ρ6η08 (ΙίΟΐΟΓΟΠ) Γ680ΙΙΙ|)ΐίθ 
6βΙ, 61 ΙΐίΟ 600X1601 8601001 16 80ρΓ3 6(Γ(•ΙΤ6 (1β1)6ΐ, Οΐ'Πψ• 

Ιιοοο : Ώαηη ηοη οηαάα αά ηοίίταιη αΐϋίίαίεηι ρτοάι^χΗπ ^ 
$εά εΐ ρτορίετ ίραΜ ιηαφηβ€€ηίίαηι. 
^ 0113110., ρηφίετ οίοτίαιη Με νεηίαταα^ 07 5. ^ΟΛΝΜδ ΟΠίΙΥδΟδΤΟΜΙ 

Εχ (φτατηΜ €ΐ$€τρηιΐίΜηί ΰοτρονίΰΗ$ φια νΐίΙίία$ οτΊα- 
Ι«Γ.— 4δ.€£ι/'«?ί^ ΗίςιιίΙ, />««« ^^ί'Λ' Ιβηο! $€€ηηάαιη 
^βηιυ βιικηι, βί ρ€€θτα κοπηάηίη ^ηη% «ιιιιιιι, €ΐ οηιηία 
τη)ίίΙία ί&ττχ Μΰνηάιιηί §€ηηε βιικιη. Εί ΜΗ Ο&μ φιοά 
€$$€Ηί ΐ9οηα, ι υΐ)ί ηιιιιο βυηΐ ι[ηΊ ϋίεβΓβ ΑυϋβηΙ : Ομντ^ 
ΓοΓΧ, (ΐυ&τ6 Γβρϋΐί» €τβαΐ& 8ΐιηΙ? ΑΐΗΐίβηΙ ϋίνΐη^ιη 
δΰτίρίΟΓ^ϋη άίοβιιΐοηι : Ει νιΜί Οβν$ ηηοά β$9€ηΙ 6οιια. 
Οί€, οΙ)$β€Γθ, ίρΕ6 ςηί οτβανΗ 1&υ4αΐ Γαβίη, α (α αη- 
ιΗ» Γβρκ1ΐ6ηά6Γ6? ΟιιαηΙΰβ ηοη Ιιοο ίυβτϋ ίηβ&ηίχ ? 
01112 6Ι ίη &6ΐηίηίΙ)08 βΐ ίιι ρΐαηΐίβ ηοη βοίαιη ίπιοΐνιο- 
§α8 ΑΗιοτοβ, 5β<1 61 87ΐν6&ΐΤ69, «1 8ΐβΗΐ68 ; βΐ ηοη 80- 
- Ιυιη )ηυΐί)β8 Ι)6τΙ>»$ , 5β4ΐ βΐ !ηοο£;ηίΐ»8 ηοΐΜβ ιτοΓοΠ 
ΐαττΆ , 8!κρ6 611301 ιιοχί&8 : 86(1 ρΓορΐ6Γ6λ ηοη 8υηΐ 
• νίΙιιρ6ηΒ4}φ €Γ6αΙιΐΓΰ2 : ηίΐιίΐ 6οίηι ΙβσΐϋΓΟ ααΐ ΓΓυ8ΐηι 
ίοηη>ΐυηι 6&1. δ^ηο η6ςα6 Ι^υάβηι &ρα(1 €οη(ΙίΐθΓ6αι 
Ιην6ΐιί38θηΐ, ηί8ί 9(1 οΓιΙίΟΙβπι αΐίςοαιη 6οη(ϋΙ» 6886ηΐ. 
]49ΐΐ|ΐ>6 8ί€υΐ ίη &Γΐ»ΓΐΙ)α8 ηοη οηιιΐ68 ΓηΐϋΙυοβίΒ , 86<1 
<^1 ίη(Γυ€ϋιο$Φ π)ΐι!ΐβ : 3ΐΐΛΠΐ6η ϋΐ» ΐρδκ ηοη ιηίηο- 
τοηι ηοΐΜ8, ςιυιηι ΓΓϋΟΐυο&χ ιιϋΙΙϋαΚοπι, ο&ηκιυο »(101Η 
ΐαΙΗΙοηι , 61 ςιιί6ΐί ηοδίπΰ 86τνίβηΐ6ΐη οοπΓβταηΐ : βΐ- 
βηίιη 6Χ ίρβίβ φϋΐΩοία , 61 πιυΐΐα &1ί& 9ίά ςυΊ<;(6πι 
ΙΙ081ΠΙΠ1 ρβπίηβπΐία ία1>τί63η)υ8 : 61 οηιηίηο ηίΙιΠ 681 
^ικμΙ ηοη ηϋοηβ Δΐί(]α3 ΓογώοΙοβι βίΐ, 6ΐί2Π)8ί Ηυ- 
ιπΑη» η&ΐυΓ3 οηιηία ϋΐα αοοοΓαΐβ 8θίΓ6 ηοη ρο88ίΐ : 
]^ο)η(ΐ6 &ί€υΙ ίη &Γΐ}0ΓΊ1>υ8 , ίΐα 61 ιη βηίσίΑΐίΐΜΐβ αΙια 
ι|«μΙ6Π) 2ίά οιΙ)υηι ηο«»ΐηιπι ροΠληβηΐ, αΐίλ «ά ηοΙπΊβίβ- 
ηυπι. ΓβΓβΓυπι ίΐ6ΐη 6ΐ ΓβρίίΓιυπι ^6η6Γ« ηοη ρλΓν&πι 
»οΙη8 ρτχβίαιιΐ υΐίΐίοΐβαι, 61 βί ςαΐ8 νβϋΐ Φφίο αηίιηο 
ίηΐ6ΐϋ|;οΓ6, ίηνβηίβΐ 6ΐί2ΐπι ηυβο, ονπι ρΗη6ίρ«ΐα 60« 
ΠΙΠΙ α5 ρΓΐηιί ρ&Γοηΐίβ ίηο1)6(1ίβηΐί»«ι <]6«ΐίΙυΓι 8υπια8, 
ιη^^ηαπι οχ ίΠίβ ΒθΙ)ί8 ιιΐίΐίΐαΐβπ) ρΓονβηίΓ6. ΜυΙία 
βηίιη ϊηάβ οοΙΠ^υπί ηΐ6«1ί€ί , ςυ!£ &(1 ηο8ΐΓθΓυπι €θτ• 
ροΓϋηι ιη6<1ί6ίη2πι 61 8«ηίΐιιΐ6αι οοηιΐυοαηΐ. ΑΙίοςπίη 
6ΐίαηι φιϊά ηοευπιοηΐί 6χ Γ6Τ3Γυα) ρΓΟ^αοΐίοηο, ςυ&η• 
ύο 8ίουΐ (Ιθίηο8ΐίοα 8ηίηια1ί& , 8ί€ 61 ϊ\\λ 5υ1) ροΐ68(«ΐ6 
ίϋΐυπι 6Γ8ηΐ Ιιοιηίηίβ, ηοη ηιαίΐο ροβΐ ίοΓηίληϋί ? Ηοο 
6Ηίπι ηιιηο ύιοο. 

«6. υΐ 2ΐηΐ6πι (11803$ οηιηίΐΗη Ι>οη)ίηί ειιροτβηιίηβη- 
Ι6ηι 1)οη6(ΐ66ηΓΐ30ΐ , ηΐΜπι 6Γβ3 ηοβίΓυηι ([οηαβ (Ιοΰΐα- 
ταΐ , ρθ8ΐ(|ΐΐ3πι 6χρ3ηϋίΐ Οφΐυιη , οχίθηάίΐ ΐ6ΓΓ3ηι , 
£0Β(1η1Ί( Γιπη3ηΐ6η1υηι , υΐ ςιιηβ'ι 56ρΐυπι 3ΐΐςυοι1 (Ιίνί- 
8Ίοιΐ6ηι ίηΐ6Γ 3ςυα8 61 3(]υ3β Γαεεί'οΐ : (Ιβίοϋβ υ ι ]υ&8ί( 

3ΐ|ΙΙ3Γυηΐ ΓΐβΗ 6θη^Γβζ3ΐΐθη68 » 633 ηΐ3Τί3 3ρρ6ΐΐ3νίΐ, 

ΑΓί4ΐ3Π) 3ηΐ6Π) ΐ6ΓΓ3ΐη , ςυ3πι ρο8ΐ63 86η[ΐίηυιη 1ιογΙ)3• 
ηιιηςιΐ6 ρ?ονβηΐυ οτηαγίΐ. Ιικίοιιυβ ΐταηΒπΙ 3(1 (ΙυοΓυπι 
ιικιςηοΓυΐΒ 1υηιίη3πυπ) ίοΓΠΐΗΐΊοηοπι, 61 3(1 8ΐ6ΐΐ3Γυηι 
νηποΐαΐοαι , ςυίΙ>υ8 ρυΐεΐιτίΐιιάίηεηίΐ αιύι θΓη3ΐίοΓ6Πΐ 

Κ6(1ϋί(1ίΐ; ρθ&ΐ63 3υΐ6Π1 ΟΙΙΠΙ 6Χ 3(|υί$ ρΓ0^Ι1χί$86ΐ 
3(]υ3ΐί1ί3 3η]πΐ31ΐΐί3 61 νοΐ3ΐί1ί3 , ςοφ νοΐ3Γ6ηΙ 8υρ6Γ 
16ΓΓ3Π1 806υη(1ιιηι βηη3Πΐ6ηΐαηι εχΐί, ιαιρΐ6ΐο <|ϋίηςυ6 
ίΙίοΓυπι ηιιιηβΓο, ({υοηίηπ] οροΓίοΐΜΐΐ 61 16γγ6$(π3 3ηί* 
ηΐ3Η3 ΓθΓηΐ3ή : ίιηρ6Γ3νίΐ υΐ 6ΐ ίρδπ 6(ΐ6Γ6ηΐυΓ, οππι 
«3 ςϋφ 3(1 οίϋηπι, Ιυηι 63 (]υφ 3(1 ηιίπίδΙβΓίυπι εοηάιι- 
€ί5ΊΓΐ3 » ηοϋ ηοη ΓβΓΦ 61 Γ6ρΐΊ1ί3 , (Ι6ηίςυ6 υΐΜ οηιηία 
8(10 ο?η3ΐυ 6Χ6θ1ιιίΐ, βΐ οοηνοηίοηΐί ΟΓΐΙΙηο νΙ&ί1)Ι1ί3 
ιΙί&ρο8ΐιίΐ, 61 Π)6η83ηΐ ΐ3Γ^3ηι Νΐδίτυχί!» ν3πί8 61 οιη• 
ιιί(|(6ηί8 ΓΰΤοΠκιη 6(1υ11ί• , 6θρίΜίΜ|ΐΐ6 61 ορ«8 1η1)€η- 

1601 , οι (|ΙΙ38ί (|υί8 (1ίθ3ΐ Γ6([ί3Π1 , υη(1ίί|υ6 8ΐ:ρΡΓη6 6( 

ίπΓ6Γη6 τανίίβ πιο<ϋ$ 8ρΙοη(1ί(ΐ3η] , (ιιιιο (αικίοιη ϋΐΐϋΐι ΑΗΓΙΙ1ΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤίΝΌΡ. ΟΒ ΓοΓίηαΐ ({υί Ιιίβ οπιπΊϋυ» Γι-υλίηηιβ 68861, «βί νίιίΙΗϋιιηι 
οηιηίυω ροΐϋ5ΐ3ΐ6πι ΙΓ3(13(, 61 0&ΐ6ΐΐ(2ίΙ ςυβηΐο (Ιι^ηκι» 
οοΐΙβΓίδ οηιηίΙ)ΐΐ8 3ηίπ)3ΐ ΓογπιοΙ, ςιΐ3η(1ο(|(ΐί(ΐ6ηι ρτχά- 
ρΊΐ, οιηηί3 ςυχ Γ3613 6Τ3ηΙ 8ΐώ ϋϋυβ 6856 ίπιρβηο 61 

Ρ0|681316. 

ΜοταΙίΒ €χίιοΗαΐίο; (^η^ί/ίκικ αηπηβα ίιι αηΙηιαΠιιηί 
τίΤΗηηνβ νίΐίίΐηι αύίκ. — Υβτυιη ηο Ιοη([Ίιΐ8 6ΧθυΐΎ3ΐ 
θΓ3ΐίο, 1ιί8 οοηίοηΐί (1ί€ΐί8, ίη 86ςα6ηΐ6Πΐ (1ΐ6Ηΐ νορσ- 
η3ηιυ8 63 ςυ» ρΰΠίηοηΙ 3(1 Γοπηαΐίοηοηι 3(]πΐΗ'3ΐιί1ί8 
ΐ2Η]υ8 3ηίπΐ3ΐί8 πιΐίοη3ΐί8 61 3ηιηΐ3ΐί, 1ιοπιίηί8 ίηςυβη, 
ηαηο οοηβυοίαηι 8(1πιοηίΓιοη6πι 3(ίΐΝΐ)6ηΐ68 , ίια υΐ ηβ 
ιΐίΰίοτυπι πΐ6ηιθΓί3 6ΐ3ΐ)3(υΓ : 86(1 οχ οπιη'ώυδ νίδίΐιί- 
]ί1)α8 3(1 66ΐ6ΐΗ*8η(1αη Οοηιίπυπι ηο8 ίρδ08 6η^ηιυ&, 
0(10(1 3α(6πι 3586401 , 61 6Γ63ΐυΓαηιηι οπιηίυπι πιιίο* 
Ηοαι 60Π)ρΓ6ΐΐ6η(ΐ6Γ6 ΙΜΜ) ρο$8ίαΐΝ8 , 1(1 ηο 811 ηοΐ^ 

1η€Τ6(1υ1ίΐ3ΐί8 06638ίθ, 86(1 ροΐίΐ» 3(1 Γ6Γ6Γ6η(ΐ3ηΐ Οοο 

β1οη3ηι ίη6ίΐ3ηΐ6ηΐαΐΒ. Οιηιη(1ο οηΐηι (ΙοΑοίΐ ηΐίο , οι 
»6η8 ηοη 681 €3ρ3χ , οο§[Ιΐ3 ςιΐ3ηι η)3^υ8 6$( Οοπιι- 
ηΗ8 ΐαυβ , βΐ οχ Ιιοο Ιροο , φισά Ι3ηΐ3 8ίΙ 6]ιΐ8 τιτίι» , 
VI η6(ΐνβ ηίίοηοαι οοηιπι ςη® 3ΐ) 111ο ί30ΐ3 8υηΐ δοίτθ 
ΦΙ63ΠΙ08. Ηοο ίυοτίΐ ^ΐι 3η1πιί , Ιιοο 8θ1)ΐ1αβ ηιβηΓίλ 
Οαοηί3Π) 61 ([6η1ΐ1β8 βίο 6ΐτ3Τ6η]ηΙ, 8υί8 οο^ίΐαΐίοηί^ 
1)υ8 οπιηί3 ρ<3ηηΙα6ηΐ68, οι 3(1 ίπ)1>6€ίΙΙίΐ3ΐοπι ηαΐυιη^ 
8088 ηοη Γ68ρίοΐ6ηΐ6β , 86(1 (Π19Β οΐίπι 63ρΐυηι 8υυηι 
6Γ3ηΙ χιη3(;ίη3ηΐ68 , οΐ Ιίπιίΐιιηι 8υοΓαπι Αηββ 6^Γ6$8ί , 
611801 8 81» (1ίκηίΐ3(6 6Χ6ί(ΐ6ηιηΐ. Ν3ηίΐ (ΐυί Γ3ΐίοηο 
1η8ί(;η!ΐί 1)υ]υ$ηΐ0(1ί ρΓ!πΐ3ΐυπι 8€€6ρ6Γ3ηΐ 3 Οββίοτο, 
υΐροΐβ οιηηίΐΜ8 φΐφ 8υ1) οουΐοδ €3(1υπΐ 0Γ63ΐυη$ άΙ• 
8ηίθΓ68 , Ιιί ίη Ι3ηΐ3ηι «Ι^υπίίΐαίβηι (Μαϋΐί 8υΝΐ , υΐ 

631168, 8ίηΐί38, 61 6Γ060(1ί1θ8, 6ΐ 1ΐί8 ((ΒάίΟΠί 3(1θΓ3ηηΐ. 

Ει (ΐυί(1 (Ιΐοο 1)ηιΐ3 3Μίπΐ8ΐί3 ? ΗυΙϋ οοτυαι ίη Ι3ηΐιιηι 
8ΐυροτ6πι 61 3Π)6ηΐί3Ση ίηοί(ΐ6ηιηΐ , υΐ οι 3ΐ1ί3 , οι Ιιίβ 
νίΐίοη οοΐαηΐ. ΡτορίΟΓβα ρΓορΙΐ6(3 ί11ο8 5ΐώίη(]ί€3η8 , 
ίηςυίΐ : Οοηραταΐη* €$ί )ΗΐΗ€ηΙ'η ίιι•}>ίβη/ί^, €ί ή/ΗϋίΜ 
(αϋίΗ$ Λί ίαίί (ΡιαΙ. 48. 21). 0«ί ηΐΐοηο, ίη<ιιηΐ, ίη* 

8ί^1ΐυ8 6Γ34 64 Ι8ηΐ3 83ρί6ηΐί3 ρΤ»Ιί(υ8, 18 1)Γυΐί8 Γ3« 

οίαβ 681 8ίπιί1ί8 , Γοη6 6( (ΐ6ΐ6ηθΓ• ΙΙ13 οηίπι , υΐροΐο 
ίτπιΐ1οη3ΐΝΐί3, ηιιΙΙΐ8 ροθηί8 οίηοχίβ οηιηΐ; ςυί οιιΐοηι 
Γ3ΐίοη6 ρ(4ΐ6( » 8ί ίη ίΙΙοΓυπι ίη€ί(ΐ6Πΐ 3ΐ)8υΓ(1ίΐ3ΐ6ηι ^ 

ηί16ΓίΐΟ ρ<£η38 1ΐΙ€ΐ, Η1|[Γ3(υ8 Ουίη 8ίΐ ρΟβΙ ΙΟΙ Ι)6»6β** 

€13• Ηΐηο (Ιβιιίςυβ 61 Ι3ρί(ΐ68 6ΐ Μ^άλ άβοΒ 3ρροΙΙ;)ηιη!« 

61 ΙίΦΟ νί8ίΙ)ΐΙί3 6ΐ6ΠΙ6ηΐ3 (1608 ΟίΤβΟΟΠίηΙ : (|πί3 ηΐ 
$βΐη6ΐ 3 Γ66Ι3 νί3 3ΐ)6ΓΓ8Γυη(, ΙΠ ρΓΧ06ρ8 ίνΟΓυπΙ , 61 

ίη πΐ3ΐ]ΐΊαβ ρτοΓιηκΙυιη ίηο1(ΐ6ηιηΐ. 

7. ν6Γυπιΐ3πΐ6η ηθ8 η6ςα6 δίο (16 83ΐυΐ6 ίΙΙοπιηι (Ιο- 
8ρ6Γ6πηΐ8, 86(1 3βΡβΓ6ηΐθ8 Ιά (\ϋθά ρ6η68 ηο8 6$(, ουπι 
οπιηί 3ΐ36ηΐ3ΐ6 6( ρ3ΐΐ6ηΐί3 ί11ί8 Ιο<ια3πιυΓ : πιοη$ΐΓ3η« 
Ι6β ΐυπι Γ6ί 3))8απ1ϋ3ΐ6πι , Ιυηι (ΐ3η)ηί ^ι*3νίΐ3ΐ6[η , οΐ 
ηυηΗ]υ3πι άο ίΙΙοηιηι βαΐαίο (1ο$ροη^63πιυ8 βηιηιππι. 

ΡΓθΙ)3ΐ>ίΐ6 οηίπι β8(, ΓθΓ6, 0( (6η)ρθη3 ρΓ0^Γ6$$υ Ρ6Γ- 

8υ3(ΐ63πΙυΓ, ιη3χίπΐ6 8ί ηο8 ίΐ3 νίν3πιπ$, υΐ ηιιΗηηι 
ίρ8ί8 ρπ3β1)63ηιυ8 Γ6ρυ£[η3η(1ί 3η83η). ΜυΙΙί οιιίηι ίΐ^- 
τυιη ευιη νί(]6ηηΙ ηοβίΓοηιιη ηΐί^ιιιοβ νεπίιο ςίΜΐΙειη 
61 νο63ΐ)υΙο€1]ηΒϋ3ηθ8 8ρρβ11ηη, οχΐβπιπι $ίουΐ ίρ$ο$ 

Γ3Ρ6Γ6, ρΟΟυηί» 6υρί(1θ8 6586, ίηνί(]βΓ6 , ίη5ί(]ί:ιιι, 

(1ο1ο8 η66ΐ6Τ6, 3ΐί3ΐιιΐ6 οπιηίιι Γ306Γ6, οηρυΚΌ νοίιι• 
ρΐ3ΐί<|η6 ν3ϋ3Γ6 , ηιοηίΐ3 ηο8ΐΓ3 ηοη υΙΐΓ3 3(]πιϋΐιιηΐ , 
80(1 οηοηιβ ηο8ΐΓ3 Γ3ΐΐ3θΐ3πι οχίβΐίπιηηΐ, 61 ϋ8(ΐ6ΐη ογΙ• 
ηιίιιαΐΙοπίΐΜΐ$ οπιηοβ 6566 ο1)ηοχίο:$. ΟΙο^Ιία ί|^ίΐιΐΓ, οΙ^• 67 ΙΝ ΟΧν. Ι 6ΕΝΕ5• ΙΙΟΜΧ. VII 

Κύ ίποίησε, φησίν, ό θεΛς'τά ΟηρΙα τΓις γης 
ηατά γένος αύτώτ^ καΐ τά κτήνη κατά γένος αύ^ 
τών^ χαϊ πάντα τά έρΛετά της γης κατά γένος αυ- 
τών, Κλ\ είδεν ό Θ»6ς, ΰτι χαλά. Που νυν κίσιν οι τολ- 
μώντες λέγειν; διά τί θηρία; βςά τΐ ερπετά; Άχουέ- 
τωσαν της θείας Γραφής λεγούσης , κάΐ είδεν ό θεός 
δη χαΛά. ΕΙπέ μοι, οώτ6ς ό ^μιουργήσας Ιτεαινει 
τ3ί γινόμενα , χα\ συ έπισχήπτειν τολμάς ; Κα\ πόαης 
ούχ άν εΓη τούτο μανίας ; Έπε\ χα\ έν τοΙς σπέρμοισι 
χα\ Ιν τοΤς φυτοΤς ού μόνον έγχαρινα Μνβρα άνέ^χεν 
ή γη, άλλα χα\ άχαρπα, χα\ ού μόνον άχρησίμους βο- 
τάνας, άλλα κα\ ήμιν άγνωστους Ιχφέρει, ?η>λλάχις χαΐ 
Ιπι^αβείς* άλλ^ ού διά τούτο τολμήσει τις μέμφεσθαι 
τοΓς γινόμενοι;• ούδΐν γάρ μάτην, ουδέ απλώς γεγέ- 
νηται. Ουδέ γάρ &ν τ^ν Επαινον έδέξατο παρά του Δε- 
στεότου, εί μή πρίς χρείαν τινά επωφελή δεδημιούργη- 
ται. Καθάτιερ οδν έπί των δένδρων ού πάντα έστ\ν {γ« 
χαρπα •, άλλα χαΐ άχαρπα πολλά, χα\ ούχ ίλαττον των 
Ιγχάρπων χάχείνα θαυμαστήν ήμιν τήν χρείαν παρέχε- 
ται, πρδς τήν άνάπαυσιν τήν ήμετέραν συντελουντα * 
χα\ γάρ χα\ οίχοδομάς έξ αυτών, χα\ πολλάς ετέρας 
χρείας πρ6ς τήν ήμετέραν άνάπαυσιν συντελούσας χα- 
τασχευάζομεν, χα\ δλως ουδέν έστιν, δ μή λδγφ τιν\ 
δεδημιούργηται, εΐ χα\ ή άνθρωπίνη φύσις ούχ Ισχύει 
πάντων μετά άχριβείας εΐδέναι τδν λδγον* ώστεερ ούν 
4π\ των δένδρων, ούτω χα\ έπ\ των (ώων τά μέν προς 
βρώσιν ήμΙν έστιν επιτήδεια, τά δέ πρ^ ύπηρεσίαν. 
Κα\ τών θηρίων δλ τά γένη, χα\ τών έρτςετών ού μι- 
χράν ήμΖν χρείαν συντελεί, χα\ εΙ βουληΟείη τις εύ- 
γνωμόνως χαταμαθεΤν, εύρίσχει χαΐ νυν, δτε της αρχής 
αυτών άφηρέθημεν διά τήν του πρωτοπλάστου τήρα- 
χοή ν, πολλήν τήν άπ' αυτών ωφέλεια ν ήμΤν προσγινο- 
μένην. Πολλά γάρ χα\ έχ τούτων λαμβάνοντες Ιατρών 
παίδες χατασχευάζουσι πρ%ς τήν τών ημετέρων σω- 
μάτων [55] ύγίειαν συντελεΤν δυνάμενα. Άλλως δέ 
ποία βλάβη έχ της τών θηρίων δημιουργίας, όττδτε 
χαθάπερ τά 'ίιμερΛ^ ούτω χαι αυτά ύπδ τήν έξουσίαν 
τύγχανε IV ήμελλε του μετ^ ού πολύ μέλλοντος δήμιου ρ- 
γείσΟαι ; Τούτο γάρ τέως φημί• 

ς'.'Ίνα δλ μάθης του τών απάντων Δεσπδτου τήν ύι»ρ« 
6άλλουσαν φιλανθρωπίαν, ήν περί τ6 γένος τδ ήμέτερον 
Ιπιδείχνυται, Ιπειδή Ιξέτεινε ^τδν ούρανδν,ήπλωσετήν 
γήν, (δημιούργησε τδ στερέωμα, χαθάπερ τι μέσον τειχίον 
τήν δια ί ρε σι ν τών υδάτων ΐργαζόμενον, εΤτα τήν συν- 
αγωγήν τών υδάτων γενέσθαι προστάξας, τά μέν θάλασ- 
σας ώνόμασε, τήν δέ ξηράν γήν, είτα ταύτην έχαλλώ- 
ησε ταΐς τών σπερμάτων άναδόσεσι, χαΐ τών λοιιηάν 
βοτάνων. Μετήλθε πάλιν 1π\ τήν τών δύο μεγάλων 
φωστήρων δημιουργίαν, χα\ τών αστέρων τήν ποιχι- 
λίαν, δΓ αυτών τδ χάλλος του ουρανού χαταχοσμήσας * 
είτα τά έχ τών υδάτων (ώα έμψυχα παραγαγών, χα\ τά 
πετεινά τά πετόμενα έπ\ τής γης χατά τδ στε|>έωμα 
του ουρανού, χα\ πληρώσας τών πέντε ήμερων τδν 
άριΟμδν, έτιειδή έχρήν χα\ τά άτΛ τής γής ζώαδη- 
μιουργηθήναι, προστάξας χα\ ταύτα άναδοθήναι, τά τε 
πρδς τροφήν επιτήδεια, τά τε πρδς τήν υττηρεσίαν χρή- 
οιμα, χα\ τά θηρία χα\ τά ερπετά, τότε λοιτΐδν επειδή 
«άντα χατεχόσμησε, χαΐ τήν προσήχουσαν έπέθηχεν 
€ύταξίαν χα\ διακόσμησιν τοΙς όρωμένοις, χαΙ τήν 
τράπεζαν πολυτελή παρεσχεύασε ποικίλων χα\ παντο- 
^πών πεπληρωμένην τών εδεσμάτων, χα\ πολλήν τήν 
άφΟονίαν χαΐ τδν πλούτον Ιχουσαν, χα\ τά βασίλεια, ώς 
Αν ε?ποι τις, πανταχόθεν λαμπρά είργάσατο τά άνω, τά κάτω ποιχίλως φαιδρύνας, τότε λοιπδν τδν τούτων 
απάντων άπολαύειν μέλλοντα δημιουργεί, τήν έξουσίαν 
τών δρωμένων απάντων αύτ(|3 παραδιδούς, και δεικνύς 
δσω τών δημιουργηΟέντων απάντων τιμιώτερον τδ 
μέλλον διαπλάττεσθαι ζώον, είγε πάντα τά γενόμενα 
ύπδ τήν τούτου έξουσίαν, χα\ έπιτροπήν γενέσθαι κε- 
λεύει, *Αλλ• Γνα μή είς πολύ μήκος τδν λόγον έχτεί- 
νωμεν, άρκεσΟέντες τοϊς είρημένοις , εΙς τήν έξης τα- 
μιευσώμεθα τά χατά τήν διάπλασιν του θαυμαστού τού- 
του ζώου του λογικού κα\ έμψυχου, του άνθρωπου λέγ», 
τήν συνήθη παράκλησιν ύμΓν χα\ νυν προσάγοντε^, 
ώστε χαΐ τών είρημένων τήν μνήμην διαφυλάττειν «, 
χα\ διά πάντων τών δρωμένων εΙς τήν τον Δεσπότου 
δοξολογίαν εαυτούς διεγείρειν. ΚαΙ τδ μή έφιχνεΤσθαι, 
μηδέ δύνασθαι πάντων τών δτ^μιουργηθέντων τδν λόγον 
καταλαβεΤν, μή γενέσθω ήμΤν απιστίας ύπόθεσις,άλλά 
δοξολογίας αφορμή. "Οταν γάρ άτονήση δ λογισμδς, χαΥ 
μή χωρήση ή διάνοια, έννόει του Δεσπότου σου τδ μέ- 
γεθος, χαΐ έξ αυτού τούτου, δτι τοσαύτη αυτού ή δύνα- 
μις ώς μηδέ τδν λόγον ημάς μετά ακριβείας εΐδένη 
τών ύπ' αυτού <* γεγενημένων. Τούτο διανοίας εύγνώμο* 
νος, τούτο ψυχής νηφούσης. Έπε\ χα\ Έλληνες ούτως 
έπλανήθησαν, τοΤς οίχείοις λογισμοΓς τά πάντα έπιτρέ- 
ψαντες χα\ μή θελήσαντες πρδς τδ ασθενές τής οΙκείας 
φύσεως άπιδεΓν, [56] άλλα τά υπέρ αυτούς φαντασθέν- 
τες, κα\ τών οίχείων δρο)ν ύπερβάντες τδ μέτρον, χα\ 
τής προσούσης αύτοΓς αξίας έξέπεσον. 01 γάρ λίγςι τε- 
τιμημένοι χα\ τοσαύτη ν προεδρίαν λαβόντες παρά τοΟ 
δημιουργού, κα\ τών κτισμάτων απάντων τώνόρωμένων- 
τιμιώτεροι, ούτοι εΙς τοσαύτην άλογίαν χατηνέχθησαν^ 
ώς χύνας, και πιθήκους, κα\ κροκοδείλους, χαΐτά ατι- 
μότερα τούτων προσκυνεϊν• Κα\ τί λέγω ζώα άλογα; 
Πολλο\ τούτων είς τοσαύτην άνο^ιαν κα\ άναισθησίαν^ 
έξέπεσον, ώς χα\ χρόμμυα, χα\ τά τούτων ευτελέστερα 
σέβειν. Διά τούτο δ προφήτης τούτους αΐνιττόμενος^ 
ϊλεγε • Παρασανε€ΛήΘη τοΙς κτηνεα τοις άνοήτοις^ 
καΙώμοίώΟη αύτοΐς. Ό λόγφ, φησ\, τετιμημένος, χαί 
τοσαύτης σοφίας άξιωθε\ς, τών άλογων γέγονεν Ομοιος, 
τάχα δέ κα\ χίίρο^ν. ΈκεΙνα μέν γάρ άτε άλογα δντβ 
ουδέ εύθύνας ύφέξει • ό δέ λόγφ τετι μη μένος είς τήν 
εκείνων άλογίαν μεταπεσών, είκότως μεγόΐλας δώσει τ^ 
(ύθύνας, άγνώμων γενόμενος περ\ τήν τοσαύτην εύ€ρ(- 
γεσίαν. Εντεύθεν χα\ λίθους χα\ ξύλα λοιπδν θεους^ 
προσηγόρευσαν, χα\ ταύτα τά δεμένα στοιχεία έΟ«ο« 
ποίησαν άπαξ γάρ έχτραπέντες τής ευθείας δδού, χατά• 
κρημνών ήχθησαν «, κα\ εΙς αυτήν τήν άβυσσον της• 
χακίας έξώκειλαν. 

ζ*. Άλλ' ήμεΙς μηδέ ούτως άπογνώμεν τής σωτηρίας 
αυτών , άλλα τά παρ" εαυτών είσφέρωμεν , κα\ μετά 
πάσης προθυμίας κα\ μακροθυμίας αύτο?ς διαλεγώμεθα» 
δεικνύντες κα\ τού πράγματος τήν άτοπίαν, χαί τής- 
βλάβης τδ μέγεθος, κα\ μηδέτεοτε άπαγορεύωμεν αύτώ^ 
τήν σωτηρίαν. ΕΙκδς γάρ αυτούς τιεισΟήσεσΟαι τοϋ 
χρόνου προϊόντος, κα\ μάλιστα άν ήμεΙς ούτω πολιτευώ- 
μέθα, ώς μηδεμίαν αύτοις παρέχειν λαβήν '. Πολλοί γάμ 
τούτων, έτιειδάν Γδωσί τινας τών μεΟ* ημών τεταγμένων» 
τφ ^ήματι μέν κα\ τ^ προσηγορία Χριστιανούς όνομα(ο•< 
μένους, ομοίως δέέκείνοις αρπάζοντας, πλεονεκτούντας, 
βασκαίνοντας, έπιβουλεύοντας , δόλους {θάπτοντας, τά: 
άλλα άπαντα εργαζομένους, τρυφή καΐ άδηφαγία προσ- 
έχο'/ιας, ούκέτι ουδέ τήν άπ^ τών λόγων νουθεσίαν^ 
προσίενται , νομίζοντες άπάτην είναι τά ημέτερα » 

* ΜοΓβΙ μνήμην μή διαφυγ&ΐν. 

<1 βίε §3νϋ. €1 οιτιηββ ρρπβ ιηβ8. 1η Μοτβΐ. υπέρ αυτού» 

κς οιχείοις λογισμοΐς. Ιη ΑΐΗε ώς (ΙβββΙ» • ΓοΙΗργΙ. 6ΐΓοί.Νΐ!η. εύχαρκβ. 
» Ι> ΓοΙϋΙΐη. τήν υκίρνολήν τής φιλανθρωπίας..... έπεόείξατο, 
«παδή γάρ <ξέτ ηΐ3ΐ6. 1η11τ3 ΜοΓβΙ. ώςτοΤς 

βΐ ρϋυΐο ροΝί τής φύσβ»; άπιδεΤν, οαιίββό οΙκείας. ΙοΑη Ββ|(. 61 

€θΐ8ΐϊη. αξίας έπεσον. β Κοκ• ®ί ('ΟΙΙ). )ΐατά μιχοδν ήνέχΟησαν. Ρ<θ1θ ροβΐ ΜοΓβΙ. 
βοΐιιβ άλλ' ήμεις ουδέ ούτως αηογίίώμιν τήν σ#τν)ρί«ν «ύτΜν. 
' ββνίΐ. 61 (ΗΐΗίαοΓ 11159. πνρέγενν Βλάβης. ρέχενν βλάβη^ 69 Β. 30ΑΝιΜδ (ΙΙΙΚνδΟ^ΤΟΜΐ ΑΚ0Η1ΕΡ. €0ΝΒΤΑΝΤΙΝ0Ρ. 70 χοι\ τοΙς «αύτοίς &παντΑς ύπιυΟυνους είναι. ΈννΟ£( μοι 
τόίνυν π^σων &ν οι τοιούτοι γένοιντο κολάσεων &ξιοι, 
6ταν μή μόνον ^άυτοΤς έπισωρεΰωσι τλ πυρ τ6 Ασβεστον, 
άλλα χαΐ έτέροις αΓτιοι γένωντβι του τ|) πλάνη προσ- 
ηλωσ6αι, χα\ πρ^ς την της αρετής διδασχοΛίαν άποφράτ- 
τιιν τά ώτα, κα\ μετϊ τούτου χα\ τοις τήν άρετήν μετ- ,^ 
ιοδσι διαβολής άφορμήν παρέχουσι, κα\ τ6 δή πάντων 
χαλεπώτερον, δταν δι^ αυτών ό Δεσπότης βλασψημήται. 
*Ορ|ς δση της χαχίας ή λύμη ; όρ3ς ως ού τ!) τυχούση 
χολάσει υπευθύνους εαυτούς χαθιστώσιν οΐ τήν χα- 
χ(»ν μετιδντες, άλλα χα\ σφόδρα βαρύτατη, εΓγε μίλ- 
λΰιεν Οπερ απάντων εΟθύνας ύπέχειν, ού μόνον υπέρ 
τής εαυτών άπωλείας, άλλα χα\ υπέρ του των ττεπλοί- 
νημένων σχανδάλου, χα\ υπέρ της χατηγορίας των τήν 
αρετή ν μετιόντων, κα\ ύττέρ της είς τδν Θε6ν βλασφη* 
μίας; Ταύτα δή πάντα έννοοΰντες μή άμελωμεν τής 
Ιαυτών σωτηρίας, [57] χα\ τής χατά Θεδν πολιτείας 
«ολλήν ποιώμεΟα τήν φροντ!δα, είδότες ότι εντεύθεν 
μάλιστα ή χαταχρινόμεΟα, ή της παρ" αύτοΰ φιλανθρο»- 
ΐΗας άξιούμεθα. Ούτω τοίνυν πάντα πράττωμεν, ώστε 
χα\ ημάς άγαθφ συνειδότι συζ|)ν, χα\ τους ίτι πλανω- 
μένους διά της ημετέρας χατά Θεδν αναστροφής έπ\ 
τήν άλήθειαν χειραγωγεΤν, χαΐ δι* ημών χα\ τους άλλους 
&παντας τους μεθ" ημών τεταγμένους χρηστής ευφημίας 
Απόλαυε IV, χαΐ πρ6 τούτων απάντων δοξάζεσθαι τ6ν 
ήμέτερον Δεσπότην, χα\ πλείονα τήν ηέρί ημάς έπιδεί- 
χνυσθαι χηδεμονίαν. "Οταν γάρ ε{ς ημάς όρώντες οΐ 
άνθρωτΓΟί χερδαίνωσι , χαΐ τήν ε!ς τ^>ν θ£6ν ε ύφη μίαν 
άναφέρωσι, πλείονος χα\ ήμεΙς άπολαυσόμεΟα τής παρ* 
αυτού ^οπής. Τί γάρ &ν εΓη μαχαριιάτερον άνθρωπου, 
6ταν ούτω πολιτεύηται, ώστε τους ίρώγζα,ς έχπλήττε- 
σθαι, χα\ λέγειν. Δόξα σοι, ώ θεός * ποταποί είσιν οΐ 
Χριστιανοί; πόσην έπιδτίχνυνται φιλοσοφίαν ; πώς ύπερ- 
•ρώσι των παρόντων ; πώς άπαντα σχιά αύτοίς χα\ 
βναρ νενόμισται, χα\ ούδεν\ τών δρωμένων προστετή- 
κασιν, άλλα χαθάπερ έν ξένη πολιτευόμενοι, ούτως 
&παντα διαπράττονται, χαθ* έχάστην ήμέραν πρ6ς τήν 
εντεύθεν άΐϊοδη μίαν έπειγόμενοι; Πόσην ο^ει τά βήματα 
*ταύτα χομί(ειν τοΓς ούτω πολιτευομένοις εντεύθεν ήδη 
*(ήν τηρά τού θεού άμοι6ήν; Κα\ τδ δή θαυμαστδν χαΐ 
«καράδοξον, δτι χα\ αύτο\ οΐ ταύτα περί ημών ψηφιζό- 
μενοι ταχέως της πλάνης άποστήσονται , χαΐ πρδς τήν 
άλήθειαν Ιιεανήξουσι. Τούτο δέ βσην το?ς τοιούτοις ΙχεΖ 
τήν πα(&^ησίαν προξενεί παντί που δήλόν έστιν. ΕΕδότες 
τοίνυν, ώς υπεύθυνοι χα\ τής ωφελείας χαι τής βλάβης τών 
κλησίον Ισμέν, «ύτω τδν εαυτών οίχονομώμεν βίον, ώς 
|εή μόνον &αυτοΙς άρχεΤν, άλλα χαι τοΙς άλλοις διδασκα- 
λίας ύπόθεσις γίνεσθαι, Γνα χαΐ ενταύθα πολλήν τήν 
ΐοιρά τού θεού (^πήν έπισπασιυμεθα, χα\ έν τφ μέλ•^ 
λοντι δαψιλώς άιτολαύσωμεν της παρά τού θεού φιλαν- 
θρωπίας, χάριτι χα\ οίχτιρμοΤς τού μονογενούς Υιού 
αυτού, μεθ* οζ τφ ΙΙατρ\ άμα τφ άγίφ Πνεύματι δόξα, 
κράτος, τιμή, νύν χα\ άε\, χα\ εΙς τους αίώνας τών 
«Ιώνων. *Αμήν. 

0Μ1ΑΙΑ Η'. 

Εάί 9Ϊπετ ό θεός* Ποίήσωμβν δνβρωποτ χατ^εΐχόνα 
ίψετέρατ^ χαϊ χαϋ" όμοίωσιγ • καΐ άργίπύσατ τωτ 
Ιχθύι*^ ^ί^^ θαΛάσσης^ χαΐ τώτ χετεινωτ του ούρα- 
ψνϋ, χαΐ τώτ χΓ^τωτ, χαΐ τώτ θηρίωτ, χαΙ χάσης 
9ής γης, χαΐ χάτζίΜ^ τώκ ^ρχεταιτ τώτ ^ρχόντωτ 
έχϊ της γης• 

α'. Φέρε χαΐ σήμερον, επειδή μετά πολλής τής προθυ- 
|ΐ(ας ηχούσατε χθες τών παρ* ημών λεγομένων, τά 
ι^σφατον άναγνωβθέντα προθώμεν έπ\ τής υμετέρας αγάπης, πρότερον έχεΤνο παραχαλέσαντες υμάς, μετά 
ακριβείας προσέχειν τοΓς λεγομένοις, χα\ τά πρότερα 
έναποτίθεσθαι υμών τή διανοί^, ?να μή μάτην χα\ ιΙυ,% 
τοσούτον πόνον ύτεομένωμεν. Τδ γάρ σπουδαζόμενον 
"^,ήμΤν, μετά ακριβείας υμάς εΐδέναι τών γεγραμμένων 
τήν δύναμιν, ώστε μή μόνον υμάς ταύτα [58] έπίστα- 
σθα*.) άλλα χαΐ Ιτέροις διδασκάλους γίνεσθαι, ινα δύνη- 
σθ< , κατά τον μαχάριον Παύλον, εΤς τ6ν Ινα οίκοδομειν. 
Έάν γάρ ύμεϊς προκόπτητε έν Κυρίφ, καΐ περ\ τήν τών 
πνευματικών διδασκαλίαν έπίδοσίν τίνα έπιδείκνυσθετ 
πολλήν χα\ ήμίν παρέξετε τήν εύφροσύνην. Τούτο γάρ^ 
ημών έστιν ή πάσα ευημερία, κα\ ή μεγίστη εορτή. 
Τίςγάρ ήμώτ ή έΛχϊ ς, ή χβρά, ^ στέρνος, φησ\, 
Λουχή^έ^ ;'^ ουχί χάί ϊ^μϋΤς:; χα\ ή Ομετέρ^ κατά 
θεδν έπίδοσις ; *Επε\ κα\ τών διδασκάλων έκαστος , 
έπειδάν Γδη τδν μαθητευόμενον τών προτέρων διδαγμά- 
των τήν μνήμην ακριβώς έμπήξαντα τή διανοίςι, χα\ 
τδν καρπδν διά τών Εργων έπιδεικνύμενον, μετά πλείο- 
νος τής προθυμίας κα\ τών έξης τήν γνώσιν αύτώ Ίζζ^ 
ραχατατίθεται. ΚαΙ ήμεΐς τοίνυν δσφ άν Γδωμεν ύμων 
τήν διάνοιαν διεγηγερμένην, κα\ τδν πόθον αύξανόμε- 
νον, χα\ λογισμδν έπτερωμένον, τοσούτιρ πλέον προθ•>- 
μότεροι γινόμεθα πρδς τδ δαψιλεστέραν ύμΤν προτιθέναί 
τήν διδασκαλίαν. "Οσω γάρ άν πλείονα προχέωμεν ύμΤν 
τά νάματα ταύτα τά τη/ευματικά, τοσούτφ καΐ ήμϊν αΟ- 
ξεται « τά τής έπι^|&οής διά τήν οίκοδομήν τήν ύμετέ- 
^ραν, διά τήν ώφέλειαν τών υμετέρων ψυχών * ουδέ γάρ 
έστιν ενταύθα συμβήναι, δπερ έπ\ τών χρημάτων γί- 
νεσθαι είχός, ΈχεΙ μέν γάρ ό καταβαλών τφ πλησίον 
τδ άργύριον, ήλάτΈωσε τήν οίχείαν περιουσίαν , χαλ 
δσω άν πλείονα χαταβάλη, τοσούτφ κα\ τά τής ουσίας 
αύτφ μειοΟται• ενταύθα δέ απεναντίας. Τότε μάλλον 
ήμϊν αύξεται τά τής περιουσίας, τότε πλέον έπιδίδωσι 
τά τού πλούτου τούτου τού πνευματικού, δταν μετά δα- 
ψιλείας προχέωμεν τά της διδασκαλίας τοις άρύεσθακ 
βουλομένοις. *Επε\ ούν τούτο χα\ ήμΤν τΛείονος πλούτου 
χα\ περιουσίας ύπόθεσις γίνεται, και ύμείς άκορέστως 
Ιχετε περ\ τήν πνευματιχήν ταύτην τροφήν, φέρε Γδωμτν 
τί χα\ σήμερον δ μακάριος Μωύσής διδάσκει ημάς διά 
τών άναγνωσθέντων, μάλλον δέ τί ή τού Πνιύματος χά- 
ρις διά τής τούτου γλώττης πάσιν ή μίν διαλέγεται. ΚαΙ 
βΙχβ, φησ\ν, ό θεός • Ποιήσωμετ άνβρωχον χατ^ βί- 
χότο, ΐιμετέρατ, χαϊ χαβ^ όμοίωσιτ, Μή απλώς παρα- 
δράμωμεν, άγαπητο\, τά είρημένα, άλλα διερευνησώ- 
μεθα έχάστην λέξιν , χαΐ πρδς τδ βάθος κατελΟόντβς 
άνιχνεύσωμεν τήν έγκεχρυμμένην δύναμιν το?ς βραχέσι 
τούτοις ^ήμασιν. ΕΙ γάρ κα\ ολίγα τά βήματα , άλλα 
τΓολύς δ έγχεκρυμμένος θησαυρδς, χα\ προσήκει τους 
νήφοντας κα\ έγρηγορότας μή μέχρι τής επιφανείας 
Ιστασθαι. *Επε\ χαί οΐ τδν αίσθητδν τούτον θησαυρδν 
άνορύττειν έπιχειρούντες , ούχ έζεπιπολής μόνον δια- 
σχάτΓϊουσιν , ουδέ τήν έπιφάνειαν διερευνώνται , άλλ* 
έπειδάν εΙς πολύ βάθος 1> χατέλθωσι, τότε τους κόλπους 
τής γήςάνιχνεύουσι, χα\ ούτω διά τής οικείας επιστήμης 
χωρίζουσι τής γης τδ χρυσίον, καΐ μετά τδν πολύν πόνον 
χαΐ Ιδρώτα πολλάκις ολίγα ψήγματα μόγις εύρεϊν ήδυ- 
νήθησαν. Ενταύθα δέ ουδέν τοιούτον έστιν , άλλα κα\ ό 
πόνος έλάττων, χα\ ή περιουσία άφατος. Τοιαύτα γάρ 
άπαντα τά πνευματικά• 

[50] β'. Μή τοίνυν γενιυμεθα χείρους τών περ\ τά α!• 
βθητά έπτοημένων, άλλα διερευνήσωμεν « κα\ ήμεις τδν 
θησαυρδν τούτον τδν πνευματιχδν τδν τοις (&ήμασι τούτχς 
έναποχείμβν«ν, καΐ πρώτον ίδωμεν τί τδ καινδν χα\ π«• 
ράδοξον τών είρημένων, χα\ τίνος Ενεκεν τοσαύτι^ τΙ) 
εναλλαγή) τών βημάτων έχρήσκτο δ μακάριος οδτος προ- 
φήτης, μάλλον δέ δ φιλάνθρωπος θεδς διά τού προφήτον 
φθεγγόμενος• Καί φησι• Ποιήσωμετ άνβρωχοτ χαζ 

*ΓοΙ•Ηη.ύμϊν•ίύξάνεται, ^ ^ 

> 8ΑνΠ. 6ΐ βΐΗΐυοΙ πΐΜ. έπειδάν πολύ τδ βάθος. 
« ΑΙί^υοΙ 01155. ει ί>ΑΤϋ. διερ<υνιάμ<ββ« ΙΝ €ΛΡ. Ι 6εΝΕ8. ίΜ)ΜΙΙ.. VIII. 74 % ι/^ετέραν^ κα\ κα&' ό^ιοΙ(χ:σΐγ. Πρ^οην μέν γλρ 
μβν αΟτοΰ λέγοντος μβτά ττ;ν τοΟ ούρανοΰ κα\ τής 
ημιουργίαν, Γεττι&ήτω φίάς , χα\ Γβτηθήτω στε- 
3Γ έτμέσφ τον ϋΒατος • χα\ πάλιν, Σνταχθ7\τω τό 
ΒΪς €Τυ>'αγωγί}Υ μίατ^ καϊ ό^θήτω ή ζηρά, κα\ 
θι/^τωσαν φωστήρες, χα\ ^Εξαγαγέτω τά ύδατα 
:ά ψυχίύν ζωσώτ, Ε\Βζς 16^ω μόνον χα\ προσ- 
ιτι ΐΜίσαν τΙ^ν χτίσιν δημιουργού μ^νην Ιν ταΐ{ 
ήμέραις ; Σχάπει σήμερον πόση τών (βημάτων ή 
ρά. Ούχέτι γάρ φησι, γενηΟήτω άνθρωπος» άλλ^ι 
!θίΐ/^σωμ8ν άνθρωαον κατ' εΙκόνα Ίψετέρατ^ καϊ 
όμοΐίοσίτ, Ίί τ6 χαινόν; τΐ τδ ξένον; Τ£ς άρ» 
έστιν ό δημιουργούμενος, δτι τοσαύτης βουλής χαΐ 
*>ς έβέησε τφ δήμιου ργφ πρ6ς τήν τούτου χατα- 
ν; Μί) ξενισΟ^ς, αγαπητέ. Τ6 γάρ τιμιώτερον 
:νΝ τών ερωμένων ζώων έστ\ν 6 Ανθρωπος, δι* δ ν 
ιΟτα δπαντβ παρήχθη, ουρανής, γη, θάλαττα,. 
, νβλήνη, ανζίρις^ τά ερπετά, τά χτήνη, πάντα • 
ογα ζώα. Κα\ τίνος ένεκεν, φησ\ν, εΐ τούτων άπάν« 
ιμιώτερον τυγχάνει, ύστερον παρήχθη ; ΕΙκότω^. 
περ γάρ βασιλέως μέλλοντος εΙς πόλιν είσελαύνειν, 
δορυφόρους ανάγκη προηγεΤσθαι, κα\ τους Λλλους 
Εας, Γνα εύτρΞπισμένων τών βασιλείων, ούτως ό 
εΟς εΙς τά βασίλεια παραγί^/ηται• τλν αύτδν δί} 
ίν χα\ νυν, "ΑΛ^άτ^ζρ βασιλέα τινά κα\ άρχοντα 
αν Ιφιστ^ν πδσι τοις ϊγΧ της γης, πάσαν ταύτη ν 
Ιιαχόσμησιν πρότερον έτεκτήνατο, κα\ τότε τδν 
»ντα έφίστασθαι παρήγαγε, δεικνυς ή;ΑΓν δι' αυτών 
πραγμάτων δσον τιμάται τουτί τ6 ζώον, Άλλ' 
εθα τ6ν Ίουδαϊον, χα\ Γοωμεν τί φησι, πρ^ς τίνα 
οι τ6, Ποιήσωμετ άνθρωΛοτ καζ^ εΙκότα ήμετέ- 
ΜωΟσέως γάρ έστι τά γράμματα, φ λέγουσι μέν 
ύβιν, ού πιστεύουσι δέ * χαθώς χα\ δ Χριστός φη- 
ΓΙ έχιστενετε Μω1)σ^, έχιστεύετε &»* έμοί, Άλλα 
ν γράμματα τεαρ' αύτοίς, τά δέ νοήματα παρ" ήμΐ^ν. 
τίνα ούν είρηται, Πατ^Ούμετ άτΟρωΛον, χα\ τίνι 
ουλή;ν ταύτην προτίθησιν ό Δεσπότης ; Ουκ επειδή 
\ς δείται χα\ σκέψεως • μή γένοιτο • άλλα τφ προ- 
ιτι των (βημάτων ένδείξασθαι ήμΖν βούλ&τιι τήν 
ΐάλλουσαν τιμήν, ήν^ περί τ^ν άνθρωπον τ6ν δη- 
»γούμενον έπιδείχνυται. Τ{ ουν φασιν οιίτοι οΕ τδ 
^μα Ιχοντες έτι επιχείμενον έν ταΤς καρδίαις αυτών, 
^Γ|δέν τών Ιγκειμένων συνιέναι βουλόμενοι ; Πρ^ς 
Λν, φησ\, ταΰτα λέγει ή άρχάγγελον. 'Ώ της μα- 
ώ της πολλής *> άναισχυντίας. Κα\ πώς &ν Ιχοι 
, & άνθρωπε, άγγελον κοινωνείν γνώμης [60] τψ 
$τ]5, χα\ δημιουργήματα τφ δημιουργφ ; Αγγέλων 
νη τδ γνώμης χοινωνειν, άλλα παρεστάναι, χα\ τήν 
^ργίαν άναπληρούν. Κα\ ινα μάθχ^ς, άκουε του με- 
}ωνοτάτου Ήσαΐου λέγοντος περ\ τών ανωτέρω τών 
ίων δυνάμεων, δτι Εϊδο^ τά ΧερονβΙμ έστώτα έκ 
\τ νου ββοΟ, καϊ τά Σερα^ϊμ, καϊ κατεκάΛνΧτοτ 
ρόσωαα εαυτών έτ τοΛς Λζέρνζι^^^ καϊ τους 
ς, ΛΛά τ^ μή φέ^ειν δηλονότι τήν εκείθεν έκπηδώ- 
τΐ^πην, άλλ* είστήκεισαν μετά πολλού του φόβοι» 
ρόμου• Καλ γάρ τών δημιουργημάτων Γδιον τδ τιηρ 
«ι τφ Δεσπότη* 

*Αλλ* οίτοι μηδίν τών έγχει μένων συνιέντες, απλώς 
ι^ φθέγγονται. Διόπερ προσήκει τήν εκείνων ληρ• 

ΐτΠ•, (ΙϋΟ ΐη$3. τά έ^ετά, τά νηχτά, ιτάντα. €θ{9)1ΐΐ. τα 

(, κινούμενα, τά νηχτα, ιιάντα. 

ΐτΙΙ. ώ τ^ς άνοιας* Δ τής πολλοίς. ΟΙβΙΙη & τής άνοιας ώ 

Ανης, Α τής πολλής. ^ , ^ 

,0^. αηΐΜ «ι ϋοΐβϋη. Ιν ταις πτέρυξιν αντων. ωδίαν παρωσαμένους, διδάξαι της Εκκλησίας τά τέκνα 
τών είρημένων τήν άλήθειαν. Τίς ουν έστιν β^τος, πρδς 
δν φησι, Παήσωμετ άνΟρωποτ; Τίς δέ άλλος, 
άλλ' ή δ της μεγάλης βουλής άγγελος, ό θαυμαστδς 
σύμβουλος, 6 εξουσιαστής, ό άρχων της είρήνης, δ 
πατήρ του μέλλοντος αΙώνος, ό μονογενής του θεοΰ 
Παις, 6 τφ ΠατρΙ όμοιος κατά τήν ούσίαν, δι' ου τά 
πάντα παρήχθη ; Τούτφ φησ\, Ποιήσωμετ δνΟρωπον 
κατ"* εΙκόνα ήμετέραν, καϊ κα^ όμοίωσιν. Ενταύθα 
κα\ τοΤς τά Αρείου φρονοΰσι καιρίαν δίδωσι τήν πληγή ν. 
Ουδέ γάρ προστακτικώς είπε, ποίησον, ώς ύτΛδεεστέρω, 
ή ώς έλάττονι κατά τήν ούσίαν, άλλα μετά πολλής της 
Ισοτιμίας, Ποιήσωμετ • χα\ τδ έξης δέ πολλήν δείκνυσιν * 
ήμϊν τής ουσίας τήν ομοιότητα. Ποιήσωμετ γάρ, φησ\ν, 
άτθρωΛοτ κατ^ εΙκότα ήμετέρατ, καϊ καθ* όμοίωσιτ• 
*Αλλ* ενταύθα πάλιν έπιφύονται έτεροι αίρετικο\ , λυ- 
μαινόμενοι τής Εκκλησίας τά δόγματα, καί φασιν, ίδου 
είτα. Κατ* εΙκότα ήμετέρατ^ κα\ εντεύθεν βούλονται 
άνΟρωπόμορφον λέγειν τδ θείον, δπερ έσχατης άν εΓη 
παραπληξίας, τδν άσχημάτιστον, καΙ άνείδεον, κα\ άναλ- 
λοίωτον εΙς μορφήν άνθρωπίνην κατάγειν, κα\, σχ^ιμα':^^ 
κα\ μέλη περιτιθέναι τφ άσ(ΐ>μάτω. Τί της μανίας ταύ- 
της Γσον γένοιτ' άν, δταν μή μόνον κερδαίνειν μή βού- 
λωνται άττδ τής τών θεοπνεύστων Γραφών διδασκαλίας, 
άλλα κα\ μέγιστα εντεύθεν βλάπτωνται ; Τοιούτον γάρ 
οί νοσουντες, κα^ οΐ τάς δψεις ταύτας τάς σωματικά ς 
ασθενώς διακείμενοι. Καθάπερ γάρ ούτοι κα\ πρδς τδ 
ήλιακδν φώς απεχθάνονται διά τήν τής δψεως άσΟένειαν, 
χα\ οΐ νοσούντες καΐ τά υγιεινότερα τών σιτίων άτΛ- 
στρέφονται • ούτω δή κα\ οζτοι νοσούντες τήν ψυχήν, χα\ 
τδ τής διανοίας βμμα πεπηρωμένοι , πρδς τδ φώς τής 
αληθείας ένατε ν ί σαι ούκ Ισχύουσι. Διδ τά πσρ' ημών 
αυτών πληρίυσωμεν, κα\ χείρα αύτο7ς δρέξωμεν, μετά 
πολλής τής επιεικείας πρδς αυτούς διαλεγόμενοι. Κα\ 
γάρ δ μακάριος Παύλος ούτω παρήνεσε λέγων , *Ετ 
Λραότη^ι παιδεύειτ τους άττιδίατιθεμέτονς, μή Λοτε 
δφ αϋτοΐς ό Θεός, φ^Ί^^» μετάτοιατ εΙς έαίγτωσιτ 
άΛηβείξίς » καϊ άτατήψωσιτ έκ τής τον διαβόΛον 
παγίδος, έζωγρημέτοι ύη* αύτον εΙς τό έκείτον θέ' 
Λτιμα, Όρ|ς πώς ένέφηνβδιά τών βημάτων, δτι καθάπερ 
ύπδ μέθης τινός είσι κατακεχωσμένοι ; Τδ ^άρ ειπείν, 
^Ατατήψωσιτ^ έδειξε κάτω τ:ου βεβαπτισμένους αυ- 
τούς. Κα\ πάλιν, [61] Έζωγρημένοι, φησ\ν, ύπδ του 
διάκου, μονονουχ\ λέγων, καθάπερ έν δικτύοις είσΐν 
άττειλημμένοι. Κα\ δει πολλής ήμΙν « «τής επιεικείας, 
κα\ τής μακροθυμίας, ώστε δυνηθήναι αύτοΟς έξαρπά* 
σαι, χα\ έξαγαγεΤν έχ τών παγίδων τού διαβόλου. Ε^πω- 
μεν τοίνυν πρδς αυτούς, ανανήψατε μικρδν, διαβλέψατε 
πρδς τδ φώς τής δικαιοσύνης, εννοήσατε τών βημάτων 
τήν άχρίβειαν '. Ουδέ γάρ είτιων, Ποιήσωμετ άτΟρω• 
Λοτ κατ* εΙκότα ή^ιετέρατ^ καϊ κα(Ρ όμοίωσιτ^ {^^ΧΡ' 
τούτου ίστη, άλλα διά τής έπαγοιγής δήλον ήμΙν έποίησε, 
κατά ποΤον λογισμδν τδ δνομα τής είκόνος έλαβε. Τί 
γάρ φησι ; Καϊ άργ,έτωσατ των Ιχθύων τής θαΛάσ^ 
σης , καϊ τώτ πετειτώτ του ουρανού , καϊ πάντωτ 
τώτ έρχετώτ τώτ έρπόττωτ έπϊ τής γής. Κατά τήν 
τής αρχής ούν ΕΙκότα φησ\ν, ού καθ' έτερον τι • κα\ 
γάρ πάντων τών έπ\ τής γής άρχοντα τδν άνΟρωτιον 
έδημιούργησεν δ Θεδς, κα\ ουδέν τών έπ\ τής γής έστι 
τούτου μεΖζον, άλλα πάντα ύπδ τήν έξουσίαν τήν τούτου 
τυγχάνει. 

δ'. ΕΕ δέ Ιτι κα\ μετά τήν τοσαύτην τών είρημένων άκρί- 
βειαν φιλονεικούντες λέγοιεν, κατά τήν τής μορφής εΐ- 

θ 8ΐ€ δβνϋ. 61 οηιηββ ίβπθ πϋβ. Ιη ΜογοΙ. δέ ιιβΟιιν δείχνν 
σιν, ροΓρβηιιη. 

< ^Ιοί^ΐίη. τών λόγ«»ν τήν «φίβιιαν. δ. ΙΟΛΝΝΙδ €ΗΒΥ50δΤυΜ1 ΑΙΙ€ΙΗΕΓ. <:0.νδΤΑΝΤΙΝ0ί^. 74 κάν» βίρησθα:, έρουμεν 9Ερ6ς αυτούς* ούχούν ου μ^νον 
ό Ανθρωπος, άλλα χα\ ή γυνή δηλονότι * τήν αυτήν γάρ 
μορφήν έχάτεροι Εχουσιν. *Αλλ* ούχ &ν ίχοι τοΟτο λόγον. 
"Αχουβ γάρ του Παύλου λέγοντος • Άνήρ μέτ γάρ οϋκ 
όρεΙΛει καταχΛΛύχτεσΟαι τ^\γ κε^εΜιν^ εΐκώτ χα\ 
δόξα θεού νπάρχωτ • ι) δέ γντη δόξα ανδρός έσην, 
Ό μ^ν γάρ άρχει, ή δέ ύ7α)τέταχταί, χαΟώς χα\ ό Θε^ς 
'^ί άρχήί '^Ρ^» αυτήν φησι, Προς τότ άνδρα σον ή 
αποστροφή σον, κ€Α Λυτός σον κνριεύσει. Επειδή 
γάρ χατά τ6ν της αρχής λόγον τ6 της εΕχίνος παρείληφε, 
κα\ ού χατά τήν μορφήν, ό δέ Ανθρωπος Λρχει πάντων, 
ή δέ γυνή ύποτέτακται, διά τουτό φηαι περί του ά\?ρ6ς 
δ Παύλος, δτι είχών χα\ δόξα βεοΰ υπάρχει, ή δέ γυνή 
δίξα ανδρός έστιν. Ε£ δΐ περ\ μορφής ίλεγεν , ούχ αν 
διεϊλεν • 6 γ3;ρ αυτ^ς τύπος κα\ άν^ς κα\ γυναιχός. 
£Τδες της άληθε(ας τήν περιουσίαν, πώς ούδεμίαν χατα- 
λιμπάνει απολογίας πρόφασιν τοΙς άναισχυντείν βουλο- 
]ΐένοις ; Άλλ' δμως κα\ τούτων ούτως εχόντων μή τΜΐυ- 
σιΟμεθα πολλ^ τΨ^ μαχροθυμίςι πρδς αυτούς χεχρημένοι^ 
Αίι} ποτέ δφ αύτοΐς ό θεός μετάνοιαν εΙς έαίγνω^ 
βπν άΛηΟείας. Μή τοίνυν ναρχήσωμεν « πολλήν τήν 
έπιείχειαν Ιπιδειχνύμενοι , εΓινως δυνηθείημεν αύτους 
Ιξαρπάσαι της του διαβδλου άπατης • χα\ , εΐ δοχεί , 
πάλιν έπιατήσωμεν αύτοϊς τ6ν μαχάριον Παΰλον ούτω 
λέγοντα πρ^ς τους τάς *Αθήνας οίχοΰντας • Ούκ όφεΐ- 
Λομετ νομιζέίτ χρνσφ, ^ άργύρφ, 1} Λίθφ^ ^ χοί^ά- 
χματι τέχνης ή έτθνμήσεως άνθρώΛον τό βεΤοτ είναι 
δμοιον, ΕΤδες τδν σοφδν διδάσχαλον, μεΟ' δσης ακριβείας 
^^αν αυτών έξέχοψε τήν άπάτην ; Ού μόνον γάρ τύπου 
βωματιχού.Κφησενάπηλλάχθαι τδ Θείον, άλλα μηδ^ έν- 
θύμηαιν άνθρωπου δυνατήν εΤναι άναπλάσαι τι τοιούτον. 
Ταύτα πρδς αύτους συνεχώς διαλεγδμενοι, μή παύσησθε 
τά παρ* εαυτών είσφέροντες, &ν άρα ένδώσιν>>, &ν άρα 
^υληθώαι διαβλέψαι πρ6ς τήν άλήθειαν. ΚαΙ Ιχείνοις 
μέν μετά πολλής επιεικείας χα\ της Ασφαλείας διαλεγό- 
μενοι μή παύσησθε, αύτο\ δέ , [62] παρακαλώ, μετά 
^^χριβείας τά δόγματα της Εκκλησίας κατέχετε, μή 
συγχέοντες των είρημένων τήν άκολουθίαν , άλλα πρ6ς 
|Α^ν Ιουδαίους καταλλήλιος διαίεγδμενοι, κα\ δεικνύντες, 
δτι ού πρδς τίνα τών λειτουργικών δυνάμεων ταύτα τά 
είρημένα, άλλα πρδς αύτδν τδν μονογενή του θεού ΥΙδν 
πρ^; δ^ τους τά ^Αρείου φρονούντας πάλιν εντεύθεν τήν 
^μοτιμίαν του ΤΙού πρδς τδν Πατέρα άποδεικνύντες « 
χα\ πρ^ τους άνθρωπόμορφον τδ Θε?ον είναι φανταζο- 
}Αένους τά παρά του μακαρίου Παύλου είρημένα εΙς μέ- 
σον παραγαγόντες, άνατρέτιετε μ^ν τά ζιζανίων δίκην 
Ιπιφυόμενα ολέθρια νοσήματα τοΐς της Έκκληαίας δό- 
γμασι* σπουδάζετε <: δέ κρατύνειν έν έαυτοΤς τά ευσεβή 
διδάγματα. Βούλομαι γάρ κα\ εύχομαι τσάντας ύμΑς δι- 
^σκάλων τάξιν έπέχειν, κα\ μή μόνον άκροατάς είναι 
τών παρ' ημών λεγομένων, άλ)Α κα\ έτέροις διαπορ- 
6μεύ£ΐν, κα\ σαγηνεύειν τους ίτι πλανωμένους πρδς τήν 
«ης αληθείας όδόν* ΐία^άιηρ καΐ Παύλο; φησιν, Ε7ς τότ 
ίνα οΙκοδομεΊη^ κα\. Μετά φόβου καΐ τρόμου τ^ι^ 
εαυτών <τωττ\ρίαν κατεργάζεσθε. Ούτ(ι)ς ήμΤν κα\ ή 
Εκκλησία εΙς πλήθος επιδώσει, κα\ ύμείς πλείονος 
άπολαύσεσθε της Ανωθεν ^οπης, πολλήν τών υμετέρων 
Ι^ελών τήν πρόνοιαν ποιούμενοι. 

ε'. Ουδέ γάρ έαυτψ μόνον άρκεϊν ό Θεδς βούλεται τδν 
Χριστιανδν , άλλα κα\ έτερους οίκοδομείν ού διά της δι- 
δασκαλίας μόνον, άλλα κα\διά τού βίου, χα\ της ανα- 
στροφής • ουδέν γάρ οΟτως ενάγει πρδς τήν της Αληθείας 
όδδν, ώς πολιτείας ακρίβεια * ουδέ γάρ τοις παρ* ημών 

' Ονο ηΐ88.ιιή τοίνυν άρχήσωμβν. 

^^ Η«9ΰ, Αν Αρ'. Ινδώ«ι, <1ββιιηΙ Ιιι ιΐαοΐιαβ πμ•. 

< ΟοΜ» «ηιονδίζετε, |»γ«1€γ Μογ^Ι., 4<^ '^ΐλΐΐβΐ σπουδάσατε. λεγομένοις ούτω προσέχουσιν, ώς τοΓς ύφ' ημών πρατ• 
τομένοις. Κα\ ?να μάθης, δτι τούτο ούτως Εχει (κΑν γάρ 
μυριάκις φιλοσοφώμεν τοΙς λόγοις, κα\ περί ανεξικακίας 
δ'.αλεγώμεθα, καιρού δέ παραπεσόντος μή διά τών ίργων 
ταύτην έπιδειξώμεθα, ού τοσούτον ό λόγος ώφέλησεν» 
δσον ή πρΑξις έβλαψεν * Αν δέ κα\ πρ6 τών λόγων καλ 
μετά τους λόγους τήν διά τών Εργων έπίδειξιν ποιώμεθα, 
Αξιόπιστοι έσόμεθα έκεΤνα παραινούντες, Α κα\ διά τών 
Ιργων πληρούμεν, έπε\ κα\ δ Χριστδς τούτους έμακάρισε 
λέγων, Μακάριος ό ποιήσας, καϊ διδάξας) • σκόπεχ 
πώς πρότερον τήν ποίησιν Ιθηκεν, κα\ τότε τήν διδα- 
σκαλίαν. Της πράξεως γάρ προηγουμένης, κΑν μή Ιπη- 
ται ή διδασκαλία. Αρκεί τά έργα φωνής λαμπρότερον 
διδάξαι τους εΙς ήμΑς δρώντας. Τούτο ούν πανταχού σκο- 
πώμεν πρότερον τοΙς Ιργοις διδάσκει ν, κα\ τότε τοΙς 
λόγοις, ?να μή κα\ ήμεΙς άκούσωμεν παρά τού Παύλου, 
Ό διδάσκων έτερον, σεαυτόν ού διδάσκεις ;Κα\δτΛν 
βουλώμεθά τινι παραινέσαι, ώστε κατορθώσαί τι τών 
αναγκαίων, πρότερον αύτο\ σπουδάζω μεν τούτο κατορ- 
θούν, Γνα μετά πλείονος της πα^^ησίας τήν διδασκαλίαν 
πΰΐώμεθα, κα\ πάσα ημών ή φροντ\ς έστω περ\ της 
χατά ψυχήν σωτηρίας, κα\ δτεως δυνηθείημεν τά σκιρ- 
τήματα της σαρκδς χαλινώσαντες τήν άληθινήν * νη- 
στείαν έπιδείξασθαι, λέγω δή τήν τών κακών άποχήν * 
τούτο γάρ νηστεία. Κα\ γάρ ή [63] τών βρωμάτων αποχή 
διά τούτο πάρε ίληπται, ?να τδν τόνον της σαρκ^ χάλι- 
νιόση, κα\ εύήνιον ήμϊν τδν Γππον έργάσηται. Τδν νη- 
στεύοντα μάλιστα πάντων προσήκει τδν Ουμδν χαλινούν, 
πραότητα πεπαιδεύσθαι κα\ έπιείκειαν, συντετριμμένην 
έχειν τήν καρδίαν, τών επιθυμιών τών άτόιιων έξορίζειν 
τάς ενθυμήσεις, πρδ οφθαλμών λαμβάνοντα τδν άκοίμη- 
τον εκείνον όφθαλμδν, κα\ τδ κριτή ριον τδ άδέχαστον* 
χρημάτων κρείττονα γίνεσθαι , περ\ τήν έλεημοσύνην 
πολλήν τήν δαψίλειαν έπιδείκνυσθαι, τιΑσαν κακίαν τήν 
περ\ τών πλησίον έκ της ψυχής άπελαύνειν. Αύτη Αλη- 
θής ή νηστεία, αίΛ^&'κερ κα\ Ησαΐας φησ\ν έκ προσώπου 
τού Θεού φθεγγόμενος • Ού ταύτην τίιν νήστευαν έξ- 
εΛεξάμην, Χέγει Κύριος, ούδ* δν κάμψης ώς κΛοιίτ 
τότ τράχηΧόν σου, καΙ σάκκοτ καϊ σποδόν ύχοστρώ• 
σΐϊ, οϋδ* ούτω καΛέσετε νηστείίχν δεκτ^^ν. Λέγει Κύ* 
ριος. *Αλλά ποίαν, εΙπέ ; Αύε , φησ\, στραγγαΜάς 
βίαιων συναΧΧαγμάτωτ , διάθρυπτε χεινώττι τότ 
άρτον σου, χτωχότ άστεγοτ είσάγαγβ εΙς τ^ίτ όΐκότ 
σου, Κα\ έάν ταύτα πράξτ^ς, φησ\, τότε βαγήσετΜ 
χρώξμον τό φως σον, «αϊ τά Ιάματά σου « ταχύ άτα• 
τεΛεΐ» 

ς\ Είδες, Αγαπητέ, ποία έστΙν αληθής νηστεία; Ταύ- 
την άσκήσωμεν, χλ\ μή Απλώς χατά τους πολλούς νομί- 
ζωμεν έν τούτφ τά τής νηστείας ήμιν περιορίζεσθαι ', 
έάν μέχρι τής εσπέρας Ασιτοι διαμείνωμεν. ϋύ τούτο έση 
τ6 ζητούμενον. Αλλ* 7να μετά τής τών βρωμάτων άτυοχής 
κα\ τήν άποχήν τών βλαπτόντων έπιδειξώμεθα, κα\ τηρΐ 
τήν τών πνευματικών εργασία ν πολλήν στεουδήν ποιη- 
σώμεθα. Τδν νηστεύοντα κατεσταλμένον είναι χρή, ήσύ- 
χιον, ήμερον, ταπεινδν, ύτεερορώντα τής δόξης τού παρ- 
όντος βίου. 'ύσπερ γάρ της ψυχής ύπερείδεν, ούτω 
προσήκει κα\ τής κενής δόξης ύπεριδεΤν, κα\ πρδς εκεί- 
νον μόνον όρΑν τδν έτάζοντα καρδίας κα\ νεφρούς, χαΙ 
μετά πολλής τής Ακριβείας τάς εύχάς κα\ τάς έξομολο- 

^ δ»?ί1. βΐ «ΗηοοΙ ΒΜ•. τήν άληΟϋ. ΙοΓπι δ«νίΙ. <»1 ιηαΐα 
ΐη58. χα) (ύήνιον ήμΙν τον Ιππον. Οοίβϋη. χαΐ εύήνιον ήμίν τδν 
δρόμον. Μοτ6ΐ. χαΐ εύήνιον ημών τδν Τπιιον. Ρ«υ1ο ροβΐ Κβ^. 
ΐιηυβ «ραόττ)τα «αιδεύεσθαι. 

• ΟοιβΙίη. τα 1)λάτιά σου, ρβΓρβηη« 

' 8»νϋ. 61 ιιΠ<|υοΙ ιηεβ. περιωρίοθαι. Μοτΰΐ πιριβρίζεσθαι* 75 ΙΝ €ΑΡ. Ι. 6ΕΝΕ^. ΗΟΜΙί. ΤΙΙΙ. 74 ιΗο«ιιιιΐ8 βίβ : Ι^Μητ Οβοβ ηοη βοΐυιη Ιιοιηο , μ«1 6ΐ 
ηιιιϋοτ βήΐ ; ςυία βαηαάβιη Γοηηαιη υΐβΓςιιβ Ιι«1)6ηΙ• 
νβηιιη Ιιθ€ α^βυτάυπι ββββί. ΑικΙΙ βιιίιη Ρλυΐυπι άΐ- 
4:6ηΙϋΐη : Υϊγ ομιν ηοη ά€^1 9€ΐατ€ εαμαί , ηηαρο €ί 
βίοτία Οά €ΧΛ$ΐ€η$ : ηαιίΐη αηϋηι ^Ιοήα ντή αΐ 
(1. Οοτ, ϋ. 7). ΥΐΓ βηΐιη ίιηρ€Γ2ΐΙ, ιηυΙίβΓ &ιιΐ6ΐη 
6ΐι1)]6€ΐα 651 : 8ί€ΐιΙ 6ΐ Πβυ8 3ΐ> ίηίΐίο 91(1 09ΐιη άίχίΐ : 
Αά νίηιη Ιαητη εοηνα-ήο ίηα , ϋ ίρ$6 Ιίΐή άοηήηαί^ΐίητ 
(6αι. 3. 46). ΟυϊΑ βιιίπι 86€υη(1αιη ηΐίοηβιη ϋυι»ίιιϋ 
«(Ι ίαια^Ίηοιη Γαοΐυ8 65ΐ » ηοη αά ΓοΓπιαπι , υϊγ αυίβηι 
ΰοπΓιηαΐυΓ οπιη'ώυβ » πιυΙίβΓ Υ6γο $υ1)]6ε1α οβί : ί<1- 
€Ίγ€ο ϋίοίΐ ϋβ νίΓΟ Ραυίϋδ , ςαοϋ ίιπαςο οι ^Ιογϊα ΟβΙ 
Βϊϊ , πιιιΙίβΓ αοΐβπι §1οη2ΐ νΐπ. Ουοιΐ βί ιΐβ ΓοΓΠία νοί 
β|^υπι (1ίχί556ΐ, ηοη υΐίςυβ βα ϋίνίδίβδβΚ : 63(ΐ6πι 
€ηίιη β^υπα 65ΐ νΐπ 6ΐ πιαΙί6Γί8. Υίιΐΐδίί ρΐβιΐϋηι νβπ- 
Ιαίοπι ? ςυοπιοϋο ηϋΙΙυηι άβίβηβίοηίβ ρπκίοχιυπι γ6- 
ΓιιΐφΓιΙ η& ςαί Γηι&ΐη ίπιρα(ΐ6ηΙϋ8 6886 νοίυηΐ ? Υβ- 
ηιη)ΐ3ηΐ6η βΐίαηι ΊΙΙί8 ίΐα 8β 1ι&Ι)6ηΓιΙ)ΐΐ8 , ηο 66586ΐηυ8 
ηια^ηα ουπι Ιοηίιαίβ ουπι ίρ8Ί8 3|[6Γ6, 5ί [οτίβ ά€ΐ ιΐΐίζ 
Β6Η$ ροηύΐεηΐίίηη αά αφ^ίίίοηείΗ ν€τΐΐαΐ9$ ( 2. Τίηι. 2. 
25 ). Νο βτ^ο (0Γρ680&πιυ8, 61 ςιιο ραοο ρβΓ πΐ3η8υ6- 
Ιαϋίιιίβ βΐυϋίυηι ρο8$ίπιυ8 ίρβοβ 6πρ6Γ6 Ά ιΐβοβρίίοηβ 
<Ιί»1>ο1ί ; 6ΐ, 81 ρΙαοβΙ, 8ΐ(1(1ιΐ€9η)υ8 ίιβΓυηι ίΙ1ί8 Ιιβαΐυπι 
Ρ3ϋ1(ΐηι, ςιιί ΑΐΙΐ6ηί6η8ί1)υ8 8ίο (1ί66ΐ)αΙ : Νοη ά€^€νηη$ 
£χί$ιίΐΜ«τ€ ΟΛτο , νβ/ ογρβηΐο , νβΐ ίαμίάί , ν€ί κπίρίητα 
ΛτΐίΜ ν6ΐ ίην€ηΐίοηί$ Ιιοηηηη Νηιηίη €Μ€ ίΗηϊΙβ ( Λγ/. 
47. 29). Υίϋί8ΐί ςυαηίΑ (ϋΐΐ^βηΐία οηιηΰπι ίΙΙοΓυιη 
6ΙΤ0Γ6ΠΙ 82ρί6η8 πια^ΊδίβΓ απιρηίανβΓίΐ ? Νοη δοΐπιη 
βηίπι λ εοΓροπιΚ Ιγρο &1ί6ηυπι (ΙίοίΙ Ναιηοη , 86<1 
Νβςυβ (|υίϋ «ίηιίΐβ ρθ886 Ιιυηιαηα €θ|;ί1&ϋοπ6 οΠ1η{;ί. 
ΙΙακ: 8υ1ιίιΐ(ΐ6 ίϋίβ «Ιίοβηΐββ , ιιίΙΓιΙ ()ηο(1 ρεηο» νυ8 ί»ίΙ 
ρΓοΓβΓτβ ίηΐ6πηί1ΐα(ί8, βί Γοπβ €6(1αηΐ, 8*1 ΓοΠβ 9ΐ<1 

\6Πΐαΐ6Π1 Γ08ρί€6Γ6 Υβΐίηΐ. 0x1611101 Μΐ α1) Κ)6η6νοΙι 

ΗΙοηιπι ίη8ΐΓυ6ΐίοη6 ΥοΙ>ί8 <ΐ6ϋΐ5ΐ6η(1υιη ηοη 681 , ίΐα 
ιιΐΌ , υΐ (Ιθ|;ιη9ΐα 6θθΐ68ί&8ΐί6& ρΓθΙ)6 Ι6η69ΐΐί8 , ηοη 
οοιιΓυπ(ΐ6ηΐ68 <1ί6ΐοηιιη οοηβοςιιβηΐίαηι « 8β<1 6ΐιπι ^υ- 
(Ι2ϋί8 υΐ οροΓίοΐ (ΙίβρυΐΑίο, 86 (ΐ6ΐηοη8ΐπιΐ6, Ιιχ•€ ηοη 
6886 <ϋ6ΐα 6υΊ(]υ2ΐιη 6χ ι<ΙηιΐηΊ8ΐη8 γίΠοΐϋΜ», 86(1 αηί- 
§6ηίΙο 1)61 ΡίΓιο ; Αη3ηί8 ςυοςαβ Ιιίη6 ρ&Γ6πι Ρίΐϋ 
οικη ΡλίΓβ (1{|[ηίΐλΐ6ηι ίη<1ί63ΐ6 ; ββά 6Ι ϋ8 ςιιί ΙιυηίΑ• 
ηαιη Γοηηαηι Νιιιηίηί8 ίπΐ8|;ίηαηΐιΐΓ, &Ι1αΐί8 ιη ηΐ6(ϋυιη 
118 ςυχ 2 [)6&ΐο Ριιυΐο 8υηΐ (ΙΙΰίβι , 6Υ6ΐ1ίΐβ ρ6Γ Ε6616-* 
51» ϋο§πι&(α ρ6Γηί6ίοδθ8 οιογΚη» ίη8ΐ9ΐΓ ζίχ^ηίοΓοηι 
ρϋΠυΙαηΐΜ» ορ6ΠΐΠΜΐ<ΐ6 ϋβΐβ υΙ ρίλ <Ιο6ΐΓίηλ 1η 6ΐ8 

ρ1«ηΐ6ΐΙ1Γ 6ΐ ΙΌΐ>0Γ6ΐΙΙΓ. ΥοΙΟ βηίΟΙ , 61 ΡΓ660Γ ΟΠΙΠΟβ 

Υ08 ίη (1θ6ΐοηιιη οτάιη^ 6886 : 61 ηοη 8θ1υπι 9υ<1ίΐ0Γ68 
ηο8(ΓθΓυπι 6886 86ηηοηαπι « 86(1 61 9ΐ1ΊΊ8 όοοίήηβιπι 
ιΐ08ΐΓαπι αίΓ6ΓΓ6, ρΐ809ΐΠ({υ6 6Γηη(68 , υΐ ίη υΊαπι γ6- 
(ΙοΜίΐ Υ6ΓΐΙ;»4ί8» 8ί6Μΐ 6ΐ Ρ2υ1υ8 ίηςοίΐ : ϋηΗζ αΐίβηαη 
ατάίβ€€ΐ (Ι. ΤΗβα. 5. II ) ; 6(, €ιιιιι ίίηιοη €ΐ ίτ€ηιοτ€ 
ΜοΙπίοη ν€$ΐτωηΌρ€Γ6ηΛΜ (ΡΗΗΐρρ, 2. 12). 5ί6Ε6θΐ6- 
813 ΟθΙ)ί8 Β11ΐ1ΐίΐυ4ίη6 2Η||;6ΐ)ίΐαΓ, 61 νο8 υΙ[ιβη(ΐ8 βιιρ6Γ- 

η» Γπΐ6ηιίηί ^πιΐί;! , ιηαβηαηι ηΐ6η)ΐΜΌΓυηι Υϋ8ΐΓοηιιη 
£υΓ9ΐη ΐΗώ6ηΐ68• 

5. Ν6ςαβ 6ηίπι 1>6υ8 τυΐΐ οΐ €1ιπ8ΐίαηιΐ8 86ίρ80 
Ιηΐϋπιη 6(>ηΐ6η1ιΐ8 8*α, 86(1 υΐ ιΐίοβ »(1ίΑ66ΐ ηοη ρ6Γ 
(1θ€ΐηηΑΐη 84)1υιη, 86<Ι 61 ρβτ γιίαιη, 61 Υ6η3η(1ί η- 
Ιΐοιίΰΐη. Νίΐιίΐ 6ηίιιι βίο Ιη ν6Ηΐ2ΐί8 νίαηι ίη(Ιιΐ6ίΙ« υΙ 
ίιιΐι*|[πΐ28 νίΐφ : ηαηι η6ςα6 Ιαηι 6α οοηβΜοΓαηΐ ημ» « ηο1ιί8 (1ί6υη(υΓ, ηυαπι ςυχ 3 ηο1ιΐ8 3|;υηΐυΓ. Εΐ οι 

86138 Γ6ηΐ ίΐ3 86 Ιΐ&Ι)6Γ6 ( ϋθ6ΐ 86X66111168 ▼ϋΓΐΐίβ ΐΑη- 

Μιιη ρΙιίΙο8ορ1ΐ6ηιυΓ» 61 άβ ίη]υη3ηιπιο1>ϋνίοη6 (11886- 
ηπιυδ, 80 6υηι Ι6ΐηρυ8 «(ΙΓυβηΐ, 63ηι ορ6πΐ3υ8 ηοη 
(ΐ6ΐηοη8ΐΓ6ηιυ89 ηοη Ιαηΐηιη ρΓ0(]6Γυηΐ ν6Γ5α , ςιιαπ- 
Ιυπι ηο66Κ>υηΙ οριτα ; 8Ίη ηηΐο 61 μθ5ΐ υογΙκι ορβΓυηι 
8ρ6€ίηΐ6η 6χ)ιίΙ)υ6Γίπια8, βϋ6 (]ί{[ηΐ Ι]9ΐ)6ΐ)ίιιιυΓ*, 6ΐιπι 
&(1ιηοη6ΐ)ίιηιΐ8 &Ιίθ8 άβ \\$ ςυ» ρ6Γ ορ6Πΐ 3(ϋπιρΐ6ΐηιιίι, 
({υί3 61 €Ι]η8ΐυ8 Ιιυ]υ$ηΐ0(1ί Ιιοιηίηββ 1ΐ62ΐο8(]ίχίΙ, ίιι- 
ςυί6η8 : ΒβαΐΜ φιί {€€€ήΐ, εΐ άοεηηΊΐ (ΜααΗ. 5. 19 ) : 
γί(ΐ6 ςυοιηο(1ο ορυ8 ρΓχρο$υ6ΓίΙ, 61 |)08163 (Ιοοιγϊ- 

η3Π1. Αίβηίπΐ ρΓΧ66(ΐ6ηΐ6 ΟρΟΓβ, 6ΐί3ΐυ8ί ηοη 86(|ΙΙ3- 

ΙυΓ (Ιοοίπηβ, βυΓβείυιιΙ ορβπι Ιρ8α ιη»ξί8 ςυαηι υΐΐα 
γοχ 3(1 (1θ6ϋη(]υιη 608 ςυί ίη ηθ8 ΓΟβρίοίυιιΙ. 

ΜοταΙη εχίωπαΐίο αά νεταηχ μ^ηπίπηί. — ΙΙθ6 ί^ίΙιΐΓ 
αΙ)ίςα6 ο1)86Π'6πΐ(ΐδ, ιιΐ ρηυ8 ορ6ηΚ>α8 ((θ€63η)υ8 , 61 
ρο&ΐ63 86ηηοηίΙ)(ΐ8 : υΐ η6 61 ηϋ8 3α(1Ι;ιπιιΐ3 3 1)63ΐο 
Ραυίο : 7ιι ^ί ά^η αΐίπηι^ ΐ€ίρ$Μηι ηοη άο€€» ( Αοιη. 
2. 2!)? Ει 6υιη γο1απΐϋ8 3(1ηιοη6Γβ αΙΙυηι, υΐ 3Πςυΐ(Ι 
6χ ϋδςυφ η666883η3 8ΐιηΐ 6ίΗ6ί3ΐ, ργ!ιι8 8ΐυ(ΐ63ηιυ8 
61 ηο8 1ιο6 ΐρβαπι 396Γ6 » ςοο ηοΚ>ί8 61 η)3]οτ 8ϋ Ιο* 
ςυ6η(1ί «ο (1θ66η(1ί β(1υ6ί3, 61 οπιιιί8 ηο8ΐΓ3 6υΓ3 8ίΐ 

(16 3ηίπΐ3ηΐΠ1 83ΐυΐ6 , 61 ςυθΠ10(1θ ρθΐ6Πη)08 Ι38€ΐγί38 

ι*3Γηί8 Γ6ΓΓ6η3Γ6, ϋΐ Υ6ηιηι 6χΙιΐΚ)63ηιυ8 ]6]υηίυηι ; 
]6]υηίυπι 3υ(6ηι (1ί60, αΚΜίΐηοπίίαηι 3 νΐΐϋι. Εΐ6ΐιίηι 

3ΐ)8ϋΐΐ6ηΐί3 8 6ί1>ί8 ρΓΟρίΟΓ ΙΐΟΟ Γ666ρΐ3 68(, ΟΚ νί^Ο" 

Γ6ηι 63ηιί8 Γ6ΓΓ6η6ΐ , βΐ 6ςυυπι (Ιοο'ίΙοπι Γβίΐώιΐ. ^^^Η- 
η:ιη(6ηι 3ηΐ6 οιηηία οροποί ίπιιη ΓΓ6ηαΓ6 , οηηεηΰΐιι- 
(ϋη6πι 61 Ι6η1ΐαΐ6ηι 3(1(1ί866Γ6, 60γ 1ΐ3ΐ)6Γ6 6οηΙηΙυηΐφ 

3ΐ>8υηΐ38 6θηθυρί866ηΐία8 Γ6ρ6ΐΐ6Γ6 , 3ηΐ6 Οϋυ1θ8 οοιι- 

ιίιιυο 1ΐ3ΐ)6Γ6 οουΐιιπι ίΙΙαπι ηηιη(]υ3πι (ΙοπηΊΐαηίοηι, 
6ΐ ΐΓώιιηαΙ ίΙ1υ(1 Ιηΰοιτυρίυιη ; ρ66υηϋ8 8υρ6ηοΓ6ηι 

6886, ΙίΙ)6Γ3ΐ6Πΐς«Ι6 3(]πΐΟ(1υΠ1 ίη (Ι3η(ΐ3 6ΐ66Π1087η3, 

ιΐ6(ΐιιίΙί8πι οπιηοηι 3(1Υ6Γ3υ8 ρΐΌχίιηυπι 6χ αηίπιο οΐί• 

ΐηΙΐΙ3Γ6. Ηθ6 Υ6ΓυΠΙ ]6]υη1υη] 681 , 8ί6ΙΙΙ 61 183138 6Χ 

|)6Τ:»οη3 1>6ί 1θ(]η6η89 (ϋοίΐ : Νυη Ηοΰ μ}ηίΑηΜ €ΐ^ί^ 
άίΰ'α ΒοηάηΜΛ. Νοη #< ίοτφαοί η( άτΰηΙηΜ ^βΜϋοη 
ίηαηι^ Λ Μύπιιιι βΐ άΜΤ€ηί αιώαηηΜ , η€φι§ $\€ νοοα• 
Ιήΐί$ )ψαύιηη α€€βρΙιηη, άΜί ΟρηηΗία ( Ι$α9. 58. 5 )• 
56«1» ςιΐ3ΐ6? άκ. 8οΙυ€^ ΙοςαίΙ, ο^ΙίρΛϋοηα νίο/^ιι/οηι»» 
€οηίταηκΜΜ^ ρταηρβ ηκτίέηΐί ραηεηι Ιηηη, ρακραταη 
αί^$φί€ ΙέϋΐοίηάΜ ίη άοηϊηηι ιηομ. Ει 8ΐ Ιιχο Γ6€6Γί8, 
ίηηυίΐ» Τηηύ ατηηρϋί ηιαίηΐίηα Ιηχ Ινα, γΙ ζαηιίαΐη ΐιιιτ 
</α/ίιιι οη^ΙιΐΓ(/6. ο. 0-^.) 

6. νί(1ί8ΐΙ» (ϋΐ66ΐ6, ςυ3ΐ6 8ί( Υ6ηιπι ]6]υηΙυηι? 1Ιο6 
6Χ6Τ663ηιυ8» 61 ηοη υΐ ρΐ6Ηςυ6 6χί8ΐιηΐ6πιυ8 ά^ί\\\\ν\ 
ίη 1ΐ06]6]αηίυαι, βί 3(1 Υ68ρ6Πΐπι υ8(|η6 ίηρηηβΙ ηΐ3- 
η63πιυ8• Νοη Ιιοο 681 φκκΐ (ριχΗΐιΐΓ, 86(1 υΐ 6υοι 6ίΙιο- 
ηκη 3ΐΐ8ΐίη6ηΐΐ3 61 3 6Φΐ6η8 3ΐ>8ΐίιΐ63ΐαΓ ςυβΒ ηο66Γθ 
ρο8βαοι, 6ΐ 8ρίηΙη3Πυηι ορ6Πΐπι πΐ3|[η3πι ουΝηι 1ΐ3• 
1)63πιιΐ8. Ι6]ηη3ηΐ6ηι 68$6 οροη6ΐ 46Π)ί58υπι, ςυΐΰΐυη), 
πιί(6πι, 1ιιιιηΠ6ΐη, ($Ιοη« 1ιυ]α8 νίΐφ €θηΐ6ΠΐρΐοΓ6ηι. 
Ν3ΠΙ 81601 3ηΙπιχ 8ΙΙ2Β 6υΓ3ηι (Ι68ρ6χί( , Ιΐ3 6ΐ ΙΐΜηβηι 
($1θΓΪ3ηι (]68ρΐ66Γ6 οροη6ΐ, 6ΐ 3(1 ίΠυηι 8θ)υιη ςυι 

86Γυΐ3ΐαΓ ΟΟΠία 61 Γ6η68 ( Ρ$αΙ• 7. 10 ) , Γ68ρΐ66Γ69 
ηΐ3£ηθ(|υ6 8ΐυ(1ίθ ρΓ6668 61 6θηΓ6$8Ίθη68 6ηΐ1ΐΐ6Γ6 

060, 61 6ΐ66πΐ08γη8Γυηι 3υχΠίο ρκ) ΥΐηΙ)ΐΐ8 86ΐρ8αηι 

* ΗϋΒ€, (ίά€ άίρηί ΐΜΜηηι»^ αξιόπιστοι έ90μ€θα, ()68υηΙ 
ίη Ι1θΓ6ΐ.| 86(1 ία 8ΐϋ9 οηίΑϋ^ΐΜ λΜΐ>6υΙ(ΐΓ. δ. ΙΟΛΝΝΙδ €ΗΒΥ50δΤυΜ1 ΑΙΙ€ΙΗΕΓ. ^ΟΝδΤΑΝΤIΝΟί^. 74 κάν» βίρησθα*., έρουμεν πρ6ς αυτούς* ούχοΟν ού μ^νον 
ό Ανθρωπος, &λλά χα\ ή γυνή δηλονότι • τήν αυτήν γάρ 
μορφήν έχΔτεροι Εχουσιν. *Αλλ* ουχ &ν Εχοι τοΟτο λόγον. 
"Αχουδ γάρ τοΟ Παύλου λέγοντος • Άνήρ μέν γάρ ούκ 
όρεΙΛει χατακίΐΛύατδσάαι τήκ κεφοΛίχν^ είκ^ χα\ 
δόξα Βεον νπάρχωτ • ι) δέ γννή δόξα ανδρός έστιν, 
Ό μ^ν γάρ άρχει, ή δέ ύττοτέταχται, χαθώς χα\ ό Θ66ς 
'^ϊ αρχής πρδς αυτήν φησι, Προς τόν Δτδρα σον ή 
άχοξττρο^ή σον, καϊ Λυτός σον κνριεύσει. Επειδή 
γάρ χατά τ6ν της αρχής λίγον τ6 της εΕχ^νος παρείληφε, 
κα\ ού χατά τήν μορφήν, ό δέ Ανθρωπος Αρχει πάντων, 
ή δέ γυνή ύποτέταχται, διά τοΰτό φησι περί του ά\$ρ6ς 
δ Παύλος, δτι είχών χα\ δόξα βεου υπάρχει, ή δέ γυνή 
δίξα ανδρός έστιν. ΕΙ δΐ περ\ μορφής Ελεγεν , ούχ &ν 
διειλεν • δ γ3;ρ αύτ^ς τύπος κα\ άνδρας κα\ γυναιχδς. 
Είδες τής άληθε(ας τήν τυεριουσίαν, πώς ούδεμίαν χατα- 
λιμπάνει απολογίας πρδφασιν τοΤς άναισχυντεΤν βουλο- 
]ΐένοις ; Άλλ' δμως κα\ τούτων ούτως εχόντων μή τυαυ- 
σιΟμεθα πολλ^ τή μαχροθυμίςι πρ6ς αΟτους χεχρημένοι* 
Αί»} Λοτε δφ αύχοίς 6 θεός μετάνοιακ εΙς έΛίγτω^ 
0ΐν άΛηΟείας, Μή τοίνυν ναρχήσωμεν « πολλήν τήν 
έπιείχειαν Ιπιδειχνύμενοι , εΓπως δυνηθείημεν αύτους 
έξαρπάσαι τής του διαβόλου άπατης • χα\ , εΐ δοχεί , 
πάλιν έπιατήσωμεν αύτοΤς τδν μαχάριον Παύλον ούτω 
λέγοντα πρ^ τους τάς Αθήνας οίχοΰντας • Ούκ όφεί-^ 
Λομετ νομίζΗΥ χρνσφ, ^ άργύρφ, 1} Λίθφ, ή χαρά- 
χματι τέχνης ^ έτθνμήσεως άτθρώΛον τό βεΤοτ είναι 
δμοιον, ΕΤδες τ6ν σοφδν διδάσχαλον, μεΟ' δσης άχριβείας 
«Λίαν αυτών έξέχοψε τήν άπάτην ; Ού μόνον γάρ τύπου 
βωματιχού.ίφησενάπηλλάχθαι τ6 Θείον, άλλα μηδ^ έν- 
θύμησιν άνθρωπου δυνατήν εΤναι άναπλάσαι τι τοιούτον. 
Ταύτα πρδς αύτους συνεχώς διαλεγόμενοι. μή παύσησθε 
τά παρ' εαυτών είσφέροντες , Αν Αρα ένδώσιν ί>. Αν Αρα 
^ουληθώαι διαβλέψαι πρ6ς τήν άλήθειαν. ΚαΙ Ιχείνοις 
μέν μετά πολλής επιεικείας χα\ της άτφολείας διαλεγό- 
μενοι μή παύαησθε, αύτο\ δέ , [62] παρακαλώ, μετά 
Ακριβείας τά δόγματα τής Εκκλησίας κατέχετε, μή 
συγχέοντες τών είρημένων τήν άκολουθίαν , άλλα πρ^ 
|Α^ν Ιουδαίους καταλλήλως διοΐίεγόμενοι, κα\ δεικνύντες, 
δτι ού προς τίνα τών λειτουργικών δυνάμεων ταύτα τά 
είρημένα, άλλα πρ^ αύτδν τδν μονογενή του θεού ΥΙόν 
πρ^ δ^ τους τά 'Αρείου φρονούντας πάλιν εντεύθεν τήν 
^μοτιμίαν του ΤΙοΰ πρδς τδν Πατέρα άποδεικνύντες • 
χα\ πρ^ς τους άνθρωπόμορφον τ6 θε7ον είναι φανταζο- 
}Αένους τά παρά του μακαρίου Παύλου είρημένα εΙς μέ- 
σον παραγαγόντες, άνατρέτκτε μ^ν τά ζιζανίων δίκην 
Ιπιφυόμενα ολέθρια νοσήματα το?ς τής Έκκληαίας δό- 
γμασΓ σπουδάζετε ^ δέ κρατύνειν έν έαυτοΤς τά ευσεβή 
διδάγματα. Βούλομαι γάρ καΐ εύχομαι τσάντας ύμΑς δι- 
δασκάλων τάξιν έπέχειν, κα\ μή μόνον άκροατάς εΤναι 
τών παρ' ημών λεγομένων, άλ)Λ καΐ έτέροις διαπορ- 
6μεύ2ΐν, κα\ σαγηνεύειν τους ίτι πλανωμένους πρδς τήν 
«ής αληθείας όδόν * καθάπερ καΐ Παύλο; ψησιν, Ε7ς τό^ 
ίνα οΙκοδομεΊη^ κα\, Μετά φόβου καΐ τρόμου τήτ 
εαυτών <τωττ\ρίαν κατεργάζεσθε. Ούτως ήμΓν κα\ ή 
Εκκλησία εΙς πλήθος επιδώσει, κα\ ύμείς πλείονος 
άπολαύσεσθε τής Ανωθεν ^οπής, πολλήν τών υμετέρων 
|λελών τήν πρόνοιαν ποιούμενοι. 

ε'. Ουδέ γάρ έαυτφ μό';ον άρκεΤν ό θεδς βούλεται τδν 
Χριστιανών, άλλα κα\ έτερους οίκοδομεΐν ού διά τής δι- 
δασκαλίας μόνον, άλλα κα\διά του βίου, χαΧ τής ανα- 
στροφής • ούδΐν γάρ οΟτως ενάγει πρ6ς τήν τής αληθείας 
όδδν, ως πολιτείας ακρίβεια * ουδέ γάρ τοις παρ' ημών 

' ΙΗκι ηΐ88.]ΐή τοίνυν άρχήσωμβν. 

^ Η«9ΰ, Αν άρ\ ένδώσι, όββιιηΐ Ιιι ιΐαοΐιαβ πι.8•. 

< ΟοΜ» «ηιονδίζετε, ^γφΙ€γ Μογ^Ι., 4»^ ^Η^βΙ σπουδάσατε. λεγομένοις ούτω προσέχουσιν, ώς τοΓς ύφ' ημών πρατ• 
τομένοις. Κα\ ?να μάθης, βτι τούτο ούτως Εχει (κΑν γάρ 
μυριάκις φίλοσοφώμεν τοις λόγοις, κα\ περ\ ανεξικακίας 
διαλεγώμεθα, καιρού δΐ παραπεσόντος μή διά τών Εργων 
ταύτην έπιδειξώμεθα, ού τοσούτον ό λόγος ώφέλησεν» 
δσον ή πραξις Εβλαψεν * Αν δΐ κα\ πρ6 τών λόγων καλ 
μετά τους λόγους τήν διά τών Εργων έπίοειξιν ποιώμεθα, 
αξιόπιστοι έσόμεθα έκεΤνα παραινούντες, & κα\ διά τών 
Εργων πληρούμεν, έπε\ κα\ δ Χριστδς τούτους έμακάρισ< 
λέγων. Μακάριος ό ποιήσας, καϊ διδάξας) • ακόπει 
πώς πρότερον τήν ποίησιν Εθηκεν, κα\ τότε τήν διδα- 
σκαλίαν. Τής πράξεως γάρ προηγουμένης, κΑν μή Ιπη- 
ται ή διδασκαλία, άρκεΐ τά Εργα φωνής λαμπρότερον 
διδάξαι τους εΙς ήμΑς δρώντας. Τούτο ου ν πανταχού σκο- 
πώ μεν πρότερον τοΙς Εργοις διδάσκει ν, κα\ τότε το!ς 
λόγοις, ?να μή κα\ ήμεΙς άκούσωμεν παρά τοΟ Παύλου, 
Ό διδάσκων ίτερον^ σεαυτόν ού διδάσκεις ;Κα\^Λ^ 
βουλώμεθά τινι παραινέσαι, ώστε χατορθώσαί τι των 
αναγκαίων, πρότερον αύτο\ σπουδάζω μεν τούτο κατορ- 
θούν, Γνα μετά πλείονος τής πα^^ησίας τήν διδασκαλίαν 
πΰΐώμεθα, κα\ πάσα ημών ή φροντ\ς Εστω περ\ τής 
χατά ψυχήν σωτηρίας, κα\ δτεως δυνηθείημεν τά σκιρ- 
τήματα τής σαρκδς χαλινώσαντες τήν άληθινήν * νη- 
στείαν έπιδείξασθαι, λέγω δή τήν τών κακών άποχήν* 
τούτο γάρ νηστεία. Κα\ γάρ ή [63] τών βρωμάτων αποχή 
διά τούτο παρείληπται, ?να τδν τόνον τής σαρκ^ χάλι- 
νώση, κα\ εύήνιον ήμίν τδν Γππον έργάσηται. Τδν νη- 
στεύοντα μάλιστα πάντων προσήκει τ^ν Ουμδν χαλινούν, 
πραότητα πεπαιδεύσθαι κα\ έπιείκειαν, συντετριμμένη ν 
Εχε IV τήν καρδίαν, τών επιθυμιών τών άτοπων έξορίζειν 
τάς Ενθυμήσεις, πρδ οφθαλμών λαμβάνοντα τ6ν άκοίμη- 
τον Εκείνον όφθαλμδν, κα\ τδ κριτή ριον τδ άοέχαστον 
χρημάτων κρείττονα γίνεσθαι , περ\ τήν έλεημοσύνην 
πολλήν τήν δαψίλειαν Επιδείκνυσθαι, πΑσαν κακίαν τήν 
περ\ τών πλησίον έκ τής ψυχής άπελαύνειν. Αύτη αλη- 
θής ή νηστεία, ϋΐΛ^άτζερ καΐ Ησαΐας φησ\ν έκ προσώπου 
του θεού φθεγγόμενος• Ού ταύτην τίιν νήστευαν έ{- 
εΛεζάμην, Λέγει Κύριος, ούδ'* Αν χάμφης ώς κΛοιίτ 
τόν τράχηΛόν σου, καΙ σάκκοτ καϊ σποδόν ύχοστρώ» 
σΐϊ, ούδ' ούτω καΛέσετε νηστείαν δεκτ^ιν. Λέγει Κύ* 
ριος. *Αλλά ποίαν, εΙπέ ; Αύε , φησί, στραγγαΛιάς 
βιαίων σνναΛΛαγμάτων , διάθρυπτε χεινωντι τότ 
ϋρτοτ σου, ατωχότ Λστεγοτ είσάγαγβ εΙς τέτ όΐκότ 
σου, ΚαΧ Εάν ταύτα πράξν^ς, ψησί, τότβ ^αγι^σετΜ 
ηράαμον τό φως σον, καϋ τά Ιάματά σου « ταχύ άνα• 
τεΛεϊ» 

ς\ Είδες, άγαπητΙ, ποία Εστίν Αληθής νηστεία; Ταύ- 
την άσκήσωμεν, κα\ μή Απλώς χατά τους πολλούς νομί- 
ζωμεν Εν τούτφ τά τής νηστείας ήμΤν περιορίζεσθαι ', 
Εάν μέχρι τής Εσπέρας Ασιτοι διαμείνωμεν. ϋύ τούτο έση 
τ6 ζητούμενον, άλλ* 7να μετά τής τών βρωμάτων άτυοχής 
κα\ τήν άποχήν τών βλαπτόντων Επιδειξώμεθα, κα\ πιρί 
τήν τών πνευματικών Εργασίαν πολλήν στεουδήν ποιη- 
σώμεθα. Τδν νηστεύοντα κατεσταλμένον εΤναι χρή, ήσύ- 
χιον, ήμερον, ταπεινδν, ύτεερορώντα τής δόξης τού παρ- 
όντος βίου. 'ύσπερ γάρ τής ψυχής ύπερείδεν, ούτω 
προσήκει χα\ τής κενής δόξης ύπεριδε!ν, κα\ πρδς Εκεί- 
νον μόνον δρΑν τδν Ετάζοντα καρδίας κα\ νεφρούς, χαΙ 
μετά πολλής τής Ακριβείας τάς εύχάς χα\ τάς Εξομολο- 

^ δ«?Π. βΐ «Η^αοΙ η», τήν άληΟί}. ΙοΓη δ«νίΙ. βΐ ηΐϋΐα 
ΐη$3. χα) εύήνιον ήμίν τδν Ιππον. 0>ί$ϋιι. χαΐ εύήνιον ήμΐν τδν 
δρόμον. Μοτ6ΐ. χαΐ εύήνιον ημών τόν Τππον. Ρ«υ1ο ροβΐ Κβ^. 
ΐιηυβ πραότητα «αιδεύεσθαι. 

• ΟΜβϋη. τα 1|ΐάτιά σου, ρβΓρβηπι• 

' δλνϋ. 61 «Ιί^οοΙ ΙΙ188. πβρι»ρίοθαι. Μοτΰΐ πιριο^ίζεσΟαι^ 75 ΙΝ €ΑΡ. Ι. 6ΕΝΕ^. ΗΟΜΙί. ΤΙΙΙ. 74 !ΐΙο«ηιιΐ8 618 : Ι^Μητ Οβυδ πλιι βοίηιη Ιιοπιο , μ«1 6ΐ 
ηιιιϋοτ βηΐ ; ςυία βαηκίβιη Γοηηαιη οΐβΓςηβ ΙιαϋβηΙ• 
νβΓϋΐη Ιιθ€ α^ΜίΓάυπι «8961. Αικίί βιιίιη Ρλυΐυπι άί- 
€6ηΙϋηι : Υιγ ομιη Ηοη ά€^ΐ 9€ΐατβ ϋαρηί , Ηηαρϋ βί 
βίοτία Οέι €ΧΛ$ΐ€η$ : ηιηϋη ααξ^η ^Ιοηα νίη αί 
{ 1. €οί. ϋ. 7). ΥΐΓ 6ηίιη ίιηρβΓαΐ, ιηυΙίβΓ &ιιΐ6πι 
6ΐι1)]60ΐα 651 : 8ί€υΙ βΐ Π6υ8 3ΐ> ίηίΐίο 9ΐιΙ ο&πι (ΙίχίΙ : 
λά νίηιιη ίκητη εοηνβηίο ίηα , €ί ίρη Ιίΐή άοηιίηαΒίίητ 
(Οβη. 3. 46). ΟυίΑ βηίπι ββευικίυαι ηΐίοπβιη ϋυηΗΐιϋ 
«(Ι ίιη3βίη6ΐη Γαοΐυβ 651 , ηοη αά ΓοΓηιαηι , υιγ αυΐρπι 
ΰοιηπιαίοΓ οπιη'ώυβ, πιυΙίβΓ Υ6γο $υ1)]6€ΐα ββΐ : Ίύ- 
εΪΓΟο ϋίείΐ ϋβ υΊγο ΡαυΙι» , ηηοά ίιηαςο αΐ ^Ιοπβ Οεί 
8ί1 , ηιιιΙίβΓ αυίβηι ^ΙογΊα νίπ. Ουοιΐ βί ύβ ΓοΓΠία νοί 
β|^υπι (1ίχΊ556ΐ, ηοη υΐίςυβ βα <ϋνί8Ί$&6Κ : β&ύϋπι 
€ηίιη Γι^ϋΓα 65ΐ νιη 61 πιαΙίβΓίβ. νίϋίδΐί ρΐβιΐϋπι ν6ΐ'ί- 
Ιαΐ6ηι ? ςυοηιοϋο ηϋΠυηι <ΐ6ίβη8ίοηΪ8 ρπκίοχίυπι γ6- 
Γιιιηηίΐ η8 ςαί Γηι&ΐη ίηιρα(1οηΐ68 6886 νοίαηΐ ? Υβ- 
Γυηα»πΐ6η 6ΐΐ3ηι ίΙΙίδ ΐΐα 86 1ι&Ι)6ηΐίΙ)η5 , ιΐ6 06586ΐηυ8 
ιιια^ηα ουπι ΙβιΓιίαΙβ ουπι ΐρβίδ 3|[6Γ6, 5ί ίοτί€ ά€ί ιΐΐη 
Β€Μ ραηύίεηίίαιη αά αρηίίίοηβηι νβήΐαί'α ( 2. Τίηι. 2. 
25 ). Νο &Γ%ο ΐθΓρ686&πιυ8, 81 ςυο ρααο ρ6Γ πιαηδυο- 
Ιαϋίιιΐ8 βΐυϋίυπι ρο8$ίη)υ8 ίρ808 6πρ6Γ6 ζ (ΐ6θ6ρΐίοη6 
ϋί.ΊΐιοΙΐ ; 6ΐ, 8*1 ρΐ8€6ΐ, α(1<]υε&η)υ8 Ηβηιπι ίΙΙί8 Ιιβαΐυηι 
Ρ^υΙοπι, ςυί ΑΐΙΐ6ηΊ6η8ί1>υ8 8ΐε <ϋ66ΐ)αΙ : Νοη άβ^βηΐΜ 
€ή$ιΐηκιτ€ ΟΛτο , ν€ΐ ανρβηΐο , νβΐ Ιαρίάΐ , ν€ΐ κπίρίητα 
ηη\$ νβί ίηνΜΐίοηη Ηοηώιί$ Νηηΐ€η €Μ€ $ηηΗ6 ( Λτ/. 
47. 29). Υίϋίδΐί ςυαηίΑ <1ί1ΐ06ηΐί3 οηιηοπι ΗΙοΓυιη 
6ΤΓ0Γ6ΠΙ 82ρί6η8 πια^ίδίβΓ απ)ρηΐανοΓΪΐ? Νοη 8ο1ιιιη 
6ΐιίηι λ οοΓροπιΚ Ιγρο αϋβηυπι άϊαΐ Νυιηοη, 86(1 
ιΐ6ςο6 (|υίϋ «ίηιίΐβ ρθ886 1ιυπΐ8ηα 6θ|;ί1&ϋοη6 6Π1η{;ί. 
11»!€ 8υ1>ήΐ(ΐ6 ίϋίβ ϋί66η1β8 , πΊΙΓιΙ ()υο<1 ρ6η68 νυ8 ί»Ίΐ 

ΡΙΌΓ6ΓΤ6 ίηΐ6ΠηΊΐΙα1ί8, 8ί ΓοΐΊβ 66(ΐ3ηΙ, 81 ΓθΓΐ6 81(1 

\υπΐαΐ6Πΐ Γ68ρί66Γ6 Υ6ΐίηΚ. €φΐ6Γυηι υΐ &!> Κ)6η6νοΙι 
ίΙΙοηιπι ίη8ΐηΐ€ΐίοη6 ΥοΚ)ί8 (ΐ6$Ί5ΐ6η(1υιη ηοη 681 , ίΐ& 
ιιΐΌ , υΐ (1θ|;ιη3ΐα 66θΐ68Ί9ΐ8ΐίθ3 ρΓθΙ)6 ΐ6η69ΐΓΐ8 , ηοη 
οοιιΓυη(ΐ6ηΐ68 (ΙίοΐΟΓυιη €οη86ςυ6ηΐίαιη « 8β(1 οιιπι ^υ- 
(1αή8 υΐ οροΓίοΐ (1ί8ρυΐιΐ6• &ο ϋ6η]θη8ΐπιΐ6 , Ιιχο ηοη 
<:8β6 (1ί6ΐα €υΊ(]θ&ιη εχ κΐηίηίδίηβ γίηοΐί1)ΐΐ8» 86(1 αηί- 
§6ηίΐο Οοί ΡίΗο ; ΑΓ»ηί8 ςυο(|υβ Ιιίηο ρ3Γ6πι Ρίΐϋ 
οικη ΡλίΓβ (ϋ|[ηίΐλΐ6ηι ίη(1ί63ΐ6 ; 86(1 61 ϋ8 ςιιί 1ιοιη3• 
ηαιη Γοηη&ηι Νιιιηίοί8 ίπΐ8{ίη&ηΐιΐΓ, οΙ1αΐΐ8 Ιη ιη6(1ίυιη 
ϋ8 ςυχ 2 1>6&ΐο Ριιυΐο 8υηΐ (Ιιοΐα , ογβΙΙίΚβ ρ6Γ Εεείο• 
5Ι2Β ϋοβπι&ΐα ρ6ΓηΙοίθ8θ8 ιηοΓΐΗ>8 ίη8ΐ9ΐΓ ζ1χ8ηίθΓυιη 
ρυΙΙυΐ2ηΐ68 , οροηιπΜίαο (Ιβΐβ υΐ ρΜ (ΙοείΓΐηλ Ιη 618 
ρΙ&ηΐ6ΐυΓ 61 ΐΌΐ>0Γ6ΐιΐΓ. ΥοΙο 6ηίιη » 6ΐ ΡΓ660Γ οιηηοβ 
Υ08 ίη (Ιοείοτυηι οτάΊη^ 6886 : 61 ηοη 8θ1υπι 3υ(1ίΐ0Γ68 
ηο8ΐΓθΓυπι 6886 86ηηοηαη) , 86(1 61 9ΐΓπ8 (ΙοοίΗηβιηι 
ιιοβίΓΑπι αίίϋΓΓΟ, ρΐ8ε8ΐΠ({αο 6ΓΓ8η(68 , ϋΐ ίη υΊαπι Γ6- 
(ΙοΜίΙ Υ6ΓίΙ;»4ί8, 8ί6υΙ 6ΐ Ρβοΐαδ ιηςυίΐ : ϋηνα αΐΐεηαη 
ατάίβ€€ΐ (1. ΤΗεα. 5. ϋ ) ; 6(, ϋηιη ίίιηοΓβ €ΐ ίτβηιοτΦ 
<α/ιι(βιη ν€$ίταΜ ορ€ν€ηύηί (ΡίιΗίρρ, 2. 12). δίε Εεοΐ6- 
813 001)18 ηαΐΐίΐυ^ίηε 3α||;6ΐ)ϋαΓ, 61 υο8 υ1ιβη(ΐ8 βιιρ6Γ- 
ηα ΓΓυβηιίηί ^πιΐία , ιη3£[η3ηι ηΐ6ηιΐΜΌΓΐιιη Υϋβίτοηιηι 

£υΓ3ΐη 1ΐ3ΐ>6ηΐ68. 

5. Ν6(]αβ 6ΐΓιπι 1>6υ8 γυΐΐ υΐ €Ιιη8Γΐ3ηη8 86Ίρ80 
Ιηΐϋπιη ε<>ηΐ6ηΐιΐ8 8ί(, 86(1 υΐ βΐίοβ βΒΐΙίβεεί ηοη ρ6Γ 
(Ιοείήηηιη 84)1απι, 86<1 61 ρ6Γ γ!ΐ3ΐη, 61 Υ6η3η(1ί η- 
Ιίοιιειη. Νίΐιίΐ εη'ιοι 8ί€ Ιη Τ6ηΐ3ΐίβ γί3ηι ίη(Ιιΐ6Ίΐ« υΙ 
ίιιΐι*|[Γίΐ28 νίΐφ : ηαιη η6<ια6 Ιαηι 6α 6οη8ί(ΐ6Γαιιΐ ημχ « ηοΐιίδ (ΙίευηΐυΓ, ηυβηι ςυχ 3 ηοΐιίδ 3^ηΐυΓ. Εΐ οΐ 

80138 Γ6ηΐ ίΐ3 86 Ιΐ3ΐ)6Γ6 ( 11061 86X061)1168 ΤϋΓ^'» Ι3η- 

Ιηιη ρΙιί1ο8ορΙΐ6ΐηυΓ, 61 (Ιο ίη]υΓΐ3ηιπιο1)'ίνίοη6 (11886- 
Γβπιυδ, 10 ουπ) Ιοιηρυδ 3(1Γυ6Ηΐ, 63ηι ορεηϋυβ ηοη 
(ΐ6πιοη8ΐΓθπΐϋ89 ηοη Ι3ηΐυπι ρΓ0(]6Γυηΐ ν6Γ53 , ςηαη• 
Ιυιη ηο€6ΐ>υηΙ οροπι ; 8ίη 3πΐ6 οΐ μο$ΐ ν6Γΐ>3 οροΓυηι 
δροοίπιεη οχΐιίΐιυεηιηηδ, βϋε (1ί{[ηί 1ΐ3ΐ)6ΐ)ίιηοΓν ΰηπι 
&(1ηιοη6ΐ)ίιηιΐ8 3ΐίθ8 (Ιο ϋδ ςπφ ρ6Γ ορ6Γ3 3(1ίπιμΐ6ΐηηί$, 
({υί3 61 ΟΙιπδΙυδ Ιιυ]υ$η]0(1Ί Ιιοιηίηεδ Ιΐ63ΐοδ(ϋχίΙ, ίιι- 
ςυίεηδ : Β«αΙι» ^ί [$αήΐ^ εΐ άοοίηϋ {ΜαίΐΗ, 5. 19 ) : 
γί(ΐ6 ςυοιηο(1ο ορυδ ρΓχ*ρο$υ6Γίΐ, 61 |)0δΐ63 (ΙοοίΓΪ- 
η3πι. Αίοηίπ) ρΓΧ06(ΐ6ηΐ6 οροΓε, εΐίβιηδί ηοη 86(|ΐΐ3- 
ΙυΓ (Ιοείπηβ, δυΓβείυιιΙ ορεπι Ιρδα ιΐίΐ3ξί8 4υ3πι υΐΐα 
γοχ 3(1 (1οοϋη(]ιιηι εοδ ({υί ίη ηοδ ΓΟδρίείυιιΐ. 

ΜοταΙίί ίχίιοπαΐίο αά ν&τηηι ΐήπηίηηί, — ΙΙοεί^ίΐιΐΓ 
αΙ)ίςα6 οΐΐδεπ-επιυδ, ηΐ ρηυδ ορ6η1)υδ (1οε63η)υ8 , 61 
ρο&ΐ63 86ΓπιοηίΙ)υβ : υΐ ηε 61 ηοδ 3υ(1ί.ιπΐ(ΐδ α 1)63ΐο 
Ραοΐο : 7ιι ^κί άοο€Μ α/ικιη, ί€Ϊρηίΐη ηοη άοα» ( Ηομ. 
2. 2!)? Ει ουιη γοίαπιοδ 3(1πιοη6Γβ αΐίυηι, υΐ 3ΐίςιιί(Ι 
6χ ϋδςυφ η666883Γία δυηΐ 6ίΗοί3ΐ, ρΗυδ 8ΐυ(ΐ63πιυ8 
61 ηοδ 1ιο€ ίρβαπι 396Γ6 , ςαο ηοΐιίβ ει η)3]οτ δϋ Ιο- 
ςυεη(1ί 30 (1οο6η(11 0(1υοί3^ 61 οπιπίδ ηοδΚπι ουΓ3 δίΐ 
(Ιε 3ηίηΐ3ηιπι 83ΐυΐ6 , εΐ ςυοπιθ(1ο ροΐεηπιυδ ]38θΙγί38 
ΐ'3ηιΐ8 ΓεΓΓοηίΓΟ, υΐ γεηιηι εχΐιίύεαπιυδ ]6]υηίυιη ; 
]6]αηίυπι αυίειη (Ιίεο, 3Κ>8ΐίη6ΐιϋ3ΐη α νίΐίίι. Εΐεηίιη 
3ΐ)8ϋΐ16ηΐί3 3 οί1>ΐ8 ρΓορίοΓ Ιιοο Γεο6ρΐ3 εδ( , οΐ νί^Ο" 
τεηι 03ηιί8 ΓεΓΓοηεΚ , 6Κ 6(]υυπι (ΙοοίΙεπι Γ6(Ι(ΐ3ΐ. ^ε^Η- 
ηπηίειη 3ηΐ6 οιηηία οροπεί ίπιπι ίΓεηαηε , οηηδοείυ- 
(1ίη6πι 61 Ιεηίΐαΐεπι 3(1(1ί86εΓ6, εοΓ 1ΐ3ΐ)6Γ6 οοηΐηΐυηι, 
3ΐ)8υηΐ88 οοηουρίδοεηϋαδ ΓβρβΙΙερο , 3ηΐ6 οουΐοδ οοη- 
ιίηυο 1ΐ3ΐ)6Γ6 οευΐιιπι ϋίαπι ηυιη(]υ3πι (]οπηίΐαηΐ6ηι, 
6ΐ (π1>υη3ΐ ίΙΙυ(] Ιηοοιτυρίυιη ; ρεουηίίδ δυρεΓίοΓβηι 
€886, ΓιΙ)6Γ3ΐ6πιςιΐ6 3(1ιηοϋυπι ίη (Ι3η(ΐ3 6ΐ66ΐηο87η3, 
η6(ΐαΐΙί2ΐπι οηιηοπι 3(1Υ6Γ8η8 ρροχΐιηυπι 6χ 3ηίιιιο ε1ί• 
πιίη3Γ6. Ηοο Υ6Γυπι ]6]υιιΙυπι εδί, δίοιιΐ ει Ι83ί38 οχ 
|)6Γ:»οη3 Οοί 1θ(]η6ηδ, (Ιίοίΐ : Νοη Ηοο ίέίΜίάηια €ΐ^^ 
άίοΗ Όοηάηη», Νοη η ίοτφιαϋ ηΐ Ηη«1η»η ^βττίαηι 
Ιηαηι, Η μοοοημ οί άηοτοη ΜΐώΜϋτηοί , η€φι§ |}> νο€α• 
Ιήίί$)ψαΜηη αεΦβμΙιηη, (Μί Οϋηηαία ( Ιίαί. 58. 5 )• 
56«1, ςιΐ3ΐ6? (Ιίο. 8οΙυ€^ ίηςυίΙ, οΗίρΛίίοηα ψίοΐεηίοηηη 
ΰοηίνατίιιηΜ^ ρταηρο €9κτΐ€η1ί ραηεηι ϋικι», γαηρεηνη 
αΙ>»φί€ ΙέοΙοΙηάπο ίη άοηϊηηι (ηοη. Ει δί Ιιχο ΓοοοΓίδ , 
Ιηηυίΐ, Τηηο ετηίηροί ηιαΙηίΊηα Ιηχ ΐηα^ α ζαηϊΐαΐη ίηα 
$ΙαΙίΜ οτί€ηίητ{ΙΙρ, ν. 0-^.) 

6. νί(1ί8ΐί, (ΙίΙεοίε» ςυ3ΐ6 δίΐ γεΓοπι ]6]αηίυηι? ΙΙοο 
6Χ6Γ663πιυ8, 6ΐ ηοη ηΐ ρίοήςυβ εχίδΐίπιβπιηδ ό^ηιύη 
ίη Ιιοο]6]αηίυπι, 81 3(1γ68ρ6πιιηυ8(|υ6 ίηρπιηδί ηΐ3- 
η63ηιυδ• Νοη Ιιοο 6δΐ ςικΗΐ φΐχηίοΓ, κά υΐ ουοι οίΐιο- 
ΓΟΟΙ 3ΐ»1ίη6ηΐΐ3 61 3 €Φΐ6Γίδ 8ΐ)8ΐίιΐ63ΐυΓ ςυχ ηΟΟΟΓΟ 
ροδδοοι, 6ΐ δρΊΗΐυβΙίυσι οροπιπι Π)3|[η3πι ουηηι 1ΐ3- 
1)63πιιΐ8• Ι6]ηη3ηΐ6ηι 68$6 οροΓίεΐ άεηίδδοπι, ςηΐεΐυηι, 
πιΊίειη, Ηυπιίΐεηι, {Ιοπ« Ιιυ]αδ νίΐφ οοηΐεπιρίοΓβηι. 
Ν3ΠΙ δίοαΐ 3ηίπιχ δυ» οηΓ3πι (Ιοδροχίΐ , ίΐα 61 ίηιηεηι 
|[1οπ3πι (ΐ68ρΙε6Γ6 οροΓίεΐ, 61 3(1 ίΠυπι δοΐαπι ςυι 

80ηΐΐ3ΐυΓ ΟΟΤάΛ 61 Γ6η68 ( Ρ$αΙ. 7. 10 ) , Γ68ρΙθ6Γ6, 

ηΐ3£ηοςυο 8ΐυ(1ίο ρκοεβ εΐ οοηΓοδβίοηει 6ηι11ΐ6Γ6 
Οβο, 61 6ΐ66ΠΗ>δγη3Γυηι 3ηχϋίο ρκ) γίΓίΙ)ΐΐ8 δείρδαηι 

* Η;β€, β<ΐ€ άίρηί ΗαΜήκητ, αξιόπιστοι έσόμκΟα, ()€8υηΙ 
ίη ΙΙΟΓθΙ., 86(1 ίιι 3ΐϋ9 οοΐΑίΙ;)υ8 λΜΐ>6υΙ»Γ. 75 $. αθΛΧΝΙ8 αΐΑΥ60$Τ0Μ1 

]ΐιν3Γβ.ηοΰ βυίιη, Ι.ο€ ιηΑΐΗΐ2ΐΐ(ΐιη ιηαχίιηβ ναΐοΐαϋ 
:\\Η)Ιβ»άΛ ρβούαΐα ηο$ΐΓα οαιηία, οΐ &(1 6Γίρί6η(1υ8 ηοβ 
€Χ|[6ΐΐ6ηηα) ί^ηβ ',ηικηΙο ίρβυηι 1ίΙ>ΐτα1ίΐοτ , βΚ ηοα 
βϋ ο$16ηΐ2ΐίοπ6πι Ιιοιηίηιιιη βχδβςπαιηυΓ. Ει ςυίιΐ 
(ΙΊοο, 110113(1 θ5ΐβηΐ9ΐίοη6ΐη? Ναηι &! Γ6€ΐ6 βηρίιηυβ, 
ο1) Ιιοο «οΐυιη ςυοά ϋοιίΑ γ68 5ίΙ, 61 ο1) €0ΐΜΐηΊ$6Γα• 
Ιίοηβιη ίη ρροχίπιοδ, νίπυίβηι Ιιαηο βχβΓεοΓΟ οροΓίθ- 
Ι)ίΐ, ηοη οΙ) ρπ)ΐιιί8525 α Οοιηίηο πιοΓοβ^οβ• Υβηιιη 
ςιιαικίο 3(1 ηίΙΓιΙ δυϋΐίιιιβ ιηβπίβιη αΐίοΠβΓβ ν&Ιβιηιΐ8 , 
νοΙ ο!) ί11π(1 ίρδίιιη ϋβηί^ηί 8ίιηυ$, ιιπίίαιη αϋ Ιιοπιίιιί- 
Κιιΐδ ν6η3ηΐ68 βίοηαιη, υΐ ηο 61 5υιχιρ1ιι$ Γαοίαηιυδ » 6Ι 
ιηοΓεοιΙβ ραπίοΓ ρΓίνοιηιΐΓ. 1(1 ςιιθ(1 ιιοη βοίηιιι ίη 
6ΐ66ΐηοδ^η3, 86(1 ίιι (ΐηθ(]υοηιιο 1)οηο ορβΓ6 &ρίΓίΐυ&1ί 
ηΐΐ6ΐΐ(ΐ6π(1ιιιη, ιιΐ ιιίΙΓιΙ αϋ Ιιοιηίηιιιη ρπ£€θπί3 Γ68ρί- 
€Ίοηΐο$ Γ;ιείηηιυ8 : αΐίοςιιίη ηυΐΐα ποΙ)ί8 ιιΐίϋΙ:ΐ8 βτίΐ, 
Εϊνβ ]ο]υιΐ€ηί)υ8, βίτο ρΓβοβιηηρ, $ίνβ π)ί86Γ63πιυΓ, 8ίτ6 
ςυο(1νί8 αΓιυ(1 Γαο'ΐΑΐηαδ , ηΐ8ί ρΓορίβΓ ίΙΙυιη βοΐϋηι 
ϋηηΐ, φΐί ηονίι ο( α1)Β€οη(]ίΐ3, 61 ^οβ ίη ρΓοΓϋηϋο 
ιιΐ6ηΐί8 8υηΚ Γ6€οηι1Ιΐ3. Ν^ιη 8ί 3ΐ) ίΙΙο ρπτιηί» 6χ$ρ6- 
εΐ33, (]ίΐ6θΙο, €υ]υ8 §γ3Γι3 3ΐ) ίΐΐο ςϋί ηαΙυΓ3 ϋϋί οο- 

^1131(18 ς8ΐ, Ι;Η1(ΐ3Π Υίϋ ? Οΐΐ'κΐ ά'ΚΟ ΐ3υ(ΐ3Π? βϋπρβ 19 

ηοη Ι3ΐΐ(ΐ3ΐ, 86(1 οι ίηνί(1ϋΙ. Βυια βηΐηι ηιυΐϋ ίΐ3 π)3ΐ6 
ΗίΓοείΙ, Ηΐ 6ΐ 63 (|υ3ϊ 1>6η6 3 ηο1}Ί8 3βιιη4υΓ, ίη 6θηΐΓ3- 

ΐΐυηΐ ίηΙΟΓρΓϋΐΟηΙυΓ. €ΐΙ]Π8 ίβίΐΐΙΓ£[Γ3ΐί3, (Ιίο, ο1)866ΓΟ, 

ρ6ΓΥ0ΐ'8ηιη Ιιυο ]α(1ί€ίυηι Ι3πϋ Γ3£ί8? Ιη§ορί(υιη οηίπι 
οι ρβΓρβίυο νίβίίβιη ίΐίυηι 0€ΐι1υηι ηΙΙιίΙ οοτηηι ςυ2β λ 
ηοΙ)ί6 Γιυηΐ 1αΐοι-6 ροίοδί, 6ΐ οροηοΐ Ιιοο οο£;ίΐ3ηΐ68, 
ΐ3ηΙο 8ΐυ(1ίο νίΐ3πι ηοδίΓηιη ίη8ΐίΙυ6Γ6, ροπη(ΐ6 36 βί 
ρηαΙορο.Ηΐ (16 οιηη11)υ& νοΓϋίβ 61 ορ6π5»9 61 6(^ίΐ3ΐίο• 
ιιΙΙ)υδ Γ3ΐΊοιΐ6ηο Γ6(1(11ΐυΓί 6886ηιυ$. Ν6 ίςίΐυΓ δβΐυΐίδ 
η(ί8ΐΓα! οοπΐ6ΐιιρΙθΓ68 8ίηΗΐ8. Νιΐιίΐ 6ηίιη νίΓίαΐί ραΓ 
€&(, 03ΐΊ>8ίιη6, ηυ32 ηο8 61 ίιι ίϋΙαίΌ βφευΐο 6 |;6- 
Ιΐ6ηη3 6Γίρίΐ, 61 Γ6|;ηο αεΙοΓϋπι ηο1>ίβ ΐταϊ οοηο^ύϊί^ 
6ΐ ίη ρΓ:υ86ηΐί ςυοςυ6 8Χ6ΐιΙο οιηηίΙ>υ8 8ΐιρ6ηθΓ6• 
6θη8ΐίΐιιίΐ, ςυί ηο5ί8 8ίη6 63ΐΐ8« ίη8ί<1ί3ηΐιιτ , 61 ηοη 
Ιιοπιίιιίΐηιβ 8θ1υπ), 86(1 6ΐί3πι (ΙχηιοηίΙιυδ 61 ίρ80 βαΐα- 
Γΐ8 ηοδίΓΦ ίηίιηίοο (ΙίβΜο ΓοηίοΓΟβ βΤίίείΐ• ϋυί(1 ίςίιαΓ 
ίΐίί ραΓ ΓποΓίΙ, ({υχ ηοη 8ο1υηι ΙιοιηίηίΐΝΐβ ίη8ί<1ί3ηΐί- 
1ιυ8, 86(1 61 <Ιχηιοηί1)υ8 8υρ6ηοΓ6β Μΐί 84ΐΜΐ1ο80β 6ί<ί- 

€11 ? ΥίηΐΙδ 3ϋ(6ΗΙ 681, 1ΐυΐη3η9 0Πΐηί3 (ΐ68ρί06Γ6 , ίυ- 

ΙυΓ3 δίιι^^υΐίδ Ιιοπ8 60£;ίΐ3Γ6 , ηηΐΐΐδ ρΓχββηΙί^ ίη- 

1Γ|3Γ6 : 86(1 8€ίΓ6 0ΐηηί3 Ιΐΐηη3η3 1)Πΐ1^Γ3ΐη 6886 61 

ΜπιιΓιυιη, οΐ 8ί ςιΓκΙ Ιιίδ τίΙΙυδ. ΥίΠιΐδ 6^1 , 6γ^ η6- 
^0113 1ιυ]υ8 νίΐοβ ηοη ιηβ^ίδ 3ΓΓκ:ί, (^υπηι €3(ΐ3Τ6Γ 3ΐ1ι• 

«ΙΐυΓ, 61 3(1 63 ({(ΙΧ 3ηίΐηφ 83ΐΐ1ΐ6ηΐ Ι31)6Γ36Ι3ΓΘ ρο8- 

βυη(, ςυ3$ί ιηοΠααηι, ίΐ3 ορ6Γ3ΐίοηίδ 6χροΓΐβιη 6δβ6, 
ν:ν6Γ6 3ϋΐ6ΐη 61 ορβΓ3Γί ΐ3ηΐυηι €ίΓ63 δρίπΐΐΜΐϋβ, δίουΐ 
61 Ρ3υΙιΐδ ϋί€6ΐ3:ιΐ : Υίνο αηΐ€ηι^^α}η ηοη €§σ, ^ νίνιΙ 
Ιη ηΐί ϋιήϋηε ( ϋαΐ. 2. 20 ). ΡΓοίη(ΐ6, (Ιίΐ66ΐί88ίΐΒί» 6• 
ιιοδ Ι3ΐηί]ΐΐ3ηι Οΐιπδΐιιπ) ίη(1υΐί οιηηί3 ίΑ6ΐ3η»ιιβ, 61 
ηοηοοηΐπδίοηιυδ δρΐηΐυηι 83η€ΐυπ)» Οηβηϋο ί^ίΐΗΓ 
€ϋΓΐ)3πΐϋΓ 3 6οη€ϋρί8€6ηιί3, γβΙ βίΤοοιίοηβ 35δυΓ«ΐ3, 
ν6ΐίΓ3, ν6ΐ ΓιίΓΟΓβ, γοΙ ίηνίιΰα, οο^ΙΙοπίϋβ 6υηι ςυΐ 
!η ηο1)ί5 ΙιηΙίΐηΐ, βΐ βχροΙΙηηΐϋδ ρποοπΙ οηιηβΝΐ Ιαίοιη 
6η0ίΙ;ιΐίοη6πι, ΚβνβΓ63ΠίΐΐΓ 6ηιΙιΐ6ηΐ6πι Πβί βΓ31ίαιη , 
ηο3ΐη ηοΙ>ί8 ΙπΓ^ίΐιΐδ βδΐ, 61 ΓοίΓβηοηΐϋδ οιηηβδ 63Γηίι 
&ίΓ6€ΐ;οη68, ϋΐ, ουηι Ι6|;ί4ίιη6 ίη ϋΓβνί Ιιαο οΐ Γγλ^ϊΗ 

• €οί•11η., €χίρα€4η£χ$α{ΐ(ρΗίήΰ, ρτο, €χ ς€/ΐ€ηηΛ ΐρηβ ΑΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 7β 

νίΐΟ (^Γΐ3Υ6ΓΠη(Ι8, ΟΟΓΟΠλδ ίΙΙ&δ ϋΧίΠΟΐαδ 3886ςΐΙ3ΗΠΙΓ 

ίη ΓυΙιίΓο άΐο ίΙΙο, Ιονπΐιϊΐί ςυί(ΐ6η) ρ6θ€3ΐοηϋ(ΐ8, (Ι68ί- 
<ΐ6ΓΜΐ>ί1ί Αΐηοιη νίΓΐιιΐ6 ίη(1υΐί8, 61 ιη6Γ03ηιιΐΓ Ίηοί^- 
1) 1ί3 ί1ΐ3 1)θη3 , §Γ0ΐί3 61 56ηί|[ΐιί(3ΐ6 Οοιηίηί ηοβίΓΐ 

^68υ εΐΐΓί^ΐί, 6(1» φΙΟ 8ίΐ Ρ3«Γί 61 δρίΓΪΙΙΐί δ3η€ΐ0 (^Ιο- 

η3, ίΗ]ρ6Γίϋ«, 1κ>ηοΓ, ηηη6 6ΐ8€ΐηρ6Γ , %ι Ίη κίαύΆ 
δΦβυΙοΓϋΗΐ. Αηΐ6η. 

ΗΟΜΙΙ.ΙΑ IX. 

ΰβ ί» φια ί^φίπηίητ Ηωο νβτΒα, Κ3θί3ηιυ8 Ιιοπιίηοηι 
86ουη(!απι ίηΐ3£;ίη6ηι ηοδΐΓ3ΐη : α αάυβπΜ 60% φά 
άίϋνηί, €ατ 6«ί«ρ (αα(β «ΐΛί, €ΐ ςηίδ υ$ια ατ€αύοηί$ 
βαηιηιΤ Εί ςηϋά νεί $ΐϋ ηιαχιηΐβ άβεΐατβΐητ Ιιοηοτ Ιιο- 
ΜίηΙ Ηαύίίη$, αίηηβ ίηε/ΙΌΰίΙή Βε\ βτρα ίρεηηι Ι^αιβ-^ 
νοίΰηΐΐα. 

Ι. Α^Γί6οΐ£'84υ(1ιΌ8ίθΓ6δ, 6υπ) ρίπ^υο νί(]βΓίηΐ 61 
ρΓθΓυη(1ϋηι 3ΓνϋΠ), ΐ3Γ8ίΐθΓ8βηιίη3 δρβΓ^ιυιΐ, ηΐ3^η3ηι« 
ςυ6 61 358ΐ(1υ3ηι (ΙιΊΙ^οηΐίοπ) 3(1|ιί1)6ηΐ68, (|(ΐοϋ(1ί6 6χ• 
ρΙθΓ3ηΙ, ηϋπι ΓθΓΐ6 3ΐίου1)ί δίΐ, ίϊυο(1 808[6ΐί ηο€6Γ6, «ι 
ΙίώοΓοω ςυοπι δϋδοβροΓυηΐ ίηυΐίΐοηι ρο&δίΐ τοάάβνϋ. 
δίιη Ιί πιθ(1ο οΐ ιιοδ 8ρίηΐυ3ΐ6 ά68ίιΐ6παιη ν68ΐΓυηι , 64 
ίη86ηδ 3υ(11οη(1ί 8ΐυ(1ίΐ]πι νί(ΐ6η(68, ορβΓαηι (ΐ3Π)υ8 αΐ 
ςυοΓκΙίο δοηΐ6ηΐί38 ςϋα8(ΐ3πι άϊνΐηχ δοΓίρΐηΓΟβ Τ681Γ» 
ηιβηΐί ίη80Γ3ηΐϋδ , νοΙ)ίδ(ΐϋβ 6ΐί3ηι ίη(1ί66ΐηυ8 63 ςιι» 
8ρΙηΐυ3ΐί δοηιίηΐ ηοχί3 οδδβ ροδδυηΐ, ηβ ίοπβ ΰίΓουηι•* 

ν6Ιΐί3ΠΐΙΐη, ηονβ 83η3 (1θ6ΐΓίηΧ (1θ2Π13ΐ3 ΐ3ΐ)6ί;ΐ6ΐ6ηΙϋΓ 

ροΓ ςϋθΓϋηΐ(ΐ3πι 6ΰΐΐ3ΐϋηι, ςυί ΕοοΙοδΙοϊ ρΐ3αΐοπιηι 
Ιοοο ΓίΐΙίϋοίηϋ δυΙ β^ηιοηία ίη(1ϋ06Γβ 1βηΐ3ηΐ. ΥβδίΓυι» 

31ΐΐ6ηΐ Γϋ6ηΙ, <ΐ6ρ08ίΐ3 Ρ08ΐ1ΐ36 (1ί1ί{[6ηΐ6Γ 86Γ?3Γβ 61 

ΓΐΓηΐ3 η)6ηιοηα 6ϋ8ΐο(1ίΓβ, υι ΓβοίΙίϋδ 61 80<|(ΐ6ηΐί9 
6οη80(|ηί ροδδίΐίδ. Ν3ηι ηίδί ηυηο 3(1 ρΓθΓϋη(ϋθΓα 

δ6ΠρΙυΓ3ΓϋΠΙ δ6ηδ3 1108 (ΐ6δ66η(ΐ6Γίηΐϋ8, 61 νο8 πιβη- 
16Π1 ν68ΐΓ3ηΐ €03ρΐ3ν6Γία8, (]υ3Ι1(1θ ^β^υι^ί^ Ι6ηΐρΐ18 681, 

(Ιιΐ3ΐΐ(1ο3(1 η3ΐ3ηαυη) η)6Π]1>Γ3 ηοδίπι 8υηΐΐ6νί3, η)6η• 
118 3υΐ6πι οουΐϋδ 36υΐίθΓ, υΐροΐβ ηοη ΐιΐΓί)3ΐυδ(ΐ3ηιηοβο 
▼ο1»ρΐ3ΐί8 ίΐαχυ ; βρίηΐυδ ςυοςυ6, ηβ 8υ£Γο€6ΐυΓ , βχ• 
ρ6<1ίιίθΓ : ςη3η(1οη3ηι €οη)Π)θ(ΐ6 ροίβηαιυβ Ιιακ! 

Γ3€6Γ6?ηϋηΐςΐΙ3η(1θ(ΐ6ΐίθίχ, 61 6ΐ3Γί6ΐ38 , νθΓ36ίΐ38, 

€Γ3ρυΐ3, 61 3ΐί3 ςηχ ίη(ΐ6 η^βοιιηίοΓ πΐ3ΐ3 Γβ^η3ηΐ ? 
Νοη ν1(ΐ6ΐί8, 608 ςυί 1ιθ8 ρτοΐίοδΟδ Ι3ρ1(ΐ68 6Χ ηι^Γΐ 
6(1ιΐ€6Γ6 (ΐϋΧΓΐιηΙ, ηοο 86<ΐ6Γ0 ]υχΐβ 1111118 ιηβηβ , Οιι- 
Γΐϋδ ιιυηΐ6Γ3ηΐ68 ; 86(1 ίη ρΓοίυηαυπι 86 (ΙβηήιΐοΓβ, ο& 
υι ίΐ3 (1ί63πι, ςϋΑδί ίη ίρδοδβίηυδ 35>88ί (Ι6δ06ηάθηΐ68, 
ίδδβςυί (]ηο(] Ι3ηΐ3 ορ6Γ3 βΧ(]αίΓυηΐ? Οιΐ3ηιςυ3ΐπ 
ςϋί(1 ηΐ3βηχ ϋΐίϋΐ3ΐΐδ νίΐ» Ιιυίο 3ΐΐυΐ6τίΐ ίΙΙοΓυηι Ιβρί^ 
<1υηιίην6ηΐίο? υΐίη3ηι νοίΌ ηοη ίη^βηΐία (Ι3ηιη3 ίη- 
ΓβΓΓ6ηΐ. Ηίη6 βηίιη ίηηυπΐ6Γ3 η38€υηΐυΓ πΐ3]3, 6χ ίη- 

83ηθ ηβηΐρβ ρ661ΐηίχ 3η)0Γ6 61 6Χ Κώίβ 6ίΓ63^6Πΐηΐ3<;. 

Αΐΐ3ΐηϋη 1Ιθ6ΐ Ι3ηΐ3 ίη(ΐ6 ηβ$€3ηΙυΓ ηιαΐ3 61 (Ι3ηιη3, 
ηυΐΐο ηιθ(1ο 86£[η6δ 8υη( ΙίςϋίίΙ1ί8ν3€3ηΐ» 86(1 ρ6η6ΐιΐ9 
3(ΐ6υιιΙ ΐ3ΐ)0Γ6πΐ(|υ6 πιυΙΐΗΐη βυβοίρίυηΐ, υΐ Ιηνβιιίρο 
ροδδίηΐ Ίά φιοά (]ΐΐΦΓυηΐ. Ιη (ΙίνίηΙδ 3ϋΐ6ηι δΰπρίονίδ, 

61 ίη 8ρίΓίΐϋ3Π5υ8 61 ρΓ6ΐί08ί8 ίΙΙίδ ]3ρί(1ίΙ)(Ι8, η6(]αο 

ρ6Γί6υ1υπι 8ΐΐ8ρί63η 1ίο6ΐ, η6(]υ6ηί)υ11υ8β81ΐΜΐ>0Γ, 86(1 
Ιυοηιιη ίη6035ί]β, 8ί €3 Ι3ηΐυηι ςιιχ ηθ8ΐΓ3 δυηΐ €αιη 
&ΐ30Γίΐ3ΐ6 βββηιηιυδ. 
ϋΓαίία φαεήί €0$ ηπι $β ααάρίαηΐ ; Ιητ€9ί$ ϋχΗστίΛΐίύ 

αφίΟΤΗΜάΜΙ €Χ άΐ€ΐί$ ΓβΙΚηίρίίο. — 6Γ3ΐί3 681 ρ3. 

Γ313, (]υχΓ6η» 60β (]υί 8β Ουηι αίΑΟτίΐβΐβ 8υ8€ίρί3ηΐ• 75 1Ν εΛΡ. Ι 6ΕΝί;$. 110ΜΙΙ.. IX. γήηις ΐ(οΐ£ΤσΟαι πρ^ς τ^ν Θε6ν, χα\ κατ3( δύναμιν τήν 
ίιλ τΙ|ς Ιλιημοσύνης βοήθβιαν έαυτφ παρίχιιν. Αΰτη 
γάρ, 4ΐυτη μάλιστα ή εντολή άφανίσαι δύναται ήμίν 
«άντβ τά ήμαρτημένα, χα\ του πυρλςτής γεέννης έξβρ- 
ιοίσαι ** μόνον Ιάν μκτά βαψιλβίας αυτήν έπιδειξώμιθα, 
κα\ μή πρ6ς έπίδειξςν των Ανθρώηων τοΰτο ποιώμεν. 
Και τΐ λέγω, μή «ρδς έιίίδ«ιξιν; ΚΙγάρ ήμ•ν εύγνιόμο- 
νίς, χα\ δι* αύτβ μ^νον τ6 χαλ^ν, χα\ τ6 ΐΛρ\ τους όμο- 
γ(ν€ΐς «υμ)ιαθ^ςι ταύτην έ^ιδείχνυαθαι έχρήν, ού δι3ί 
τους ΙΐΙηγγελμένόυς μια6ους ηαρά του Δεσπότου. *Αλλ* 
επειδή ούδΐν υψηλών ψαντασθήναι δυνάμεθα, χΐν διά 
τούτο αυτήν μετερχώμεθα, μηδαμου τήν παρά τών αν- 
θρώπων θηρώμενοι δόξαν» 7να μή χα\ τήν δαΚάνην ύπο• 
μένωμεν, χα\ τοΟ μιβθοΰ άκ»ατερη8ώμεν. Κα\ τούτο μή 
μόνον έπΙ της έλιημοαυνης, άλλα χα\ Ιφ* έχάστφ «ατορ* 
θώματι πνευματιχφ αχοτνωμεν, χα\ μηδέν πρ^ τήν των 
ανθρώπων εύφημίαν άφορωντες ποιώμεν* 1πε\ ουδέν 
ήμΤν δφελος Ιαται , ούτε Ιάν νηστεύωμεν , ο5τε έάν εύ- 
χώμεθα, οΟτε έάν έλεώμεν, ο5τε διτερ άν Ιτερον έργαζώ- 
μεθα, &ν μή δι* έχείνον μόνον γίνεται, τ6ν είδότα χαΥ 
χά λανθάνοντα, [64] χα\ τά Ιν τψ βάθει της διανο(ας 
ί^μων άποχείμενα. Ε( γάρ παρ* έχείνου τάς άμοιβάς 
αναμένεις, άνθρωπε, τ(νος Ενεχεν παρά τον ομογενούς 
βούλει έπαινεΐσθαι ^ ; Κα\ τΐ λέγω έπαινεΐσθαι ; Πολλά- 
κις ούτος ούχ ΙπαινεΤ, άλλα χα\ βααχαίνει. Έ1σ\ γάρ 
ινολλοί οΟτω μοχθηρώ; διαχείμενοι, δτι χα\ τά χαλως 
ύφ' ημών γινόμενα εΙς τ6 εναντίον περιτρέπουσι. Τίνος 
ο*3ν Ενεχεν, εΙπέ μοι, τήν διεφθαρμένην τούτων κρίσιν 
περί πολλού ποιζ ; Τ6ν γάρ άχοίμητον έχεΙνον όφθβϋιμ^ 
ουδέν έττιν δ λανθάνει τών παρ* ημών γινομένων, χολ 
δεΙ τούτο έννοούντας μετά τοσαύτης ακριβείας τ6ν εαυ- 
τών βίον οίχονομεΓν, ώς μετ* ού πολΟ μέλλοντας χα\ 
Ι^μάτων χα\ πράξεων κα\ αυτών τών ενθυμήσεων ευθύ- 
νας ύπέχειν. Μή τοίνυν καταφρονώμεν της εαυτών σω- 
τηρίας. Ουδέν γάρ αρετής Γσον, αγαπητέ • αύτη γάρ 
ήμά; χα\ έν τφ μέλλοντι αίώνι της γεέννης έζαρπάζει, 
κα\ της βασιλείας τών ουρανών ήμΤν τήν άπόλαυσιν χα- 
ρίζεται, κα\ Ιν τφ παρό'>τι βίψ πάντων ανωτέρους χαθ- 
ίστησι τών μάτην κα\ εΙχ!|έπιβουλεύειν έπιχειρούντων, 
κα\ ούκ άνθρίυττων μόνον, άλλα κα\ αυτών τών δαιμόνων, 
κα\ του έχθροϋ της σωτηρίας της ημετέρας, του διαβό- 
λου λέγω, ισχυρότερους απεργάζεται. Τί ούν άν εΓη ταύ- 
της Γ^ον, δταν μή μόνον τών άνθρώτεων τών έπι^υ- 
λευόντων, άλλα χα\ τών δαιμόνων ανωτέρους ποι^ το^^ς 
άύτήν μετιόντας ; Αρετή δέ έστι -Λ πάντων τών ανθρω- 
πίνων Οπερορ^ν, τ6 τά μέλλοντα έφ' έκαστης ώρας φαν- 
τάζεσθαι, τδ πρ^ μηδέν τών παρόντων έπτοήσθαι , άλλ' 
εΐδέναι , δτι πάντα τά ανθρώπινα σκιά έστι κα\ δναρ, 
χα\ εΓ τι τούτων εύτελέστερον. *Αρετή έστι τύ καθάπερ 
νεκρ6ν ούτω διακεΐσθαι πρ^ τά του βίου τούτου πρά- 
γματα, χα\ πρ6ς μέν τά λυμαινόμενα τήν τής ψυχής 
οωτηρίαν, ώσανε\ νεχρδν δντα, οΟτως εΤναι ανενεργή- 
τον, πρ^ δέ τά πνΓ^ματιχά μόνον ζξν χα\ ένεργεΤν, 
καθάπερ χα\ Παύλος ϊλεγε • ίω ^έ, ούκΗι #τώ, ζ^ ^ί 
έτ έμϋϊ ό Χριστός, Κα\ ήμεΙς τβίν\ίν, άγαπητοϋ, ώς τ*ν 
Χριστ»/ν ένδεδυμένο!, οΟτως άπαντα πράττωμέν, χα\ μή 
λυπώμεν τ6 Πνεύμα τ6 άγιον. "Οταν οδν ένοχληθώμεν 
ύπ6 πάθους, ή έπιθυμίβίς άτοπου, ή δργ^ϊς, ή θυμού, ή 
βασκανίας, έννοώμεν τδν έν ήμΤν Ι^^)1χ•ΰνια, ΧΒ\ φυγα- 
(^^ωμέν πό.*^ πβσαν <ήν τοιαίΗην ένθύμησιν. ΑΙδε- 
•θώμβν « της παρά τβύ β^υ παροαχεθείοης ήμϊν χάρι- 

• ΓοΐΒΐίη. το!ί πυρδς ταΰ άββ<«του Ι^λ, 

^ ββνίΙ. βΐ ςοκίιηι ηηβ. έηοιν^ίνθαι ιμΙ θοευμάζισ^οκ. 

* ΟοΙμΗο. ιιάσαν τήν τοιβύτην έκιθυμίαν χαΐ έ^μησιν. 

Ρατκοι.. 6η. ίΠΙ. τος τήν υπερβολή ν, κα\ χαλινώσωμεν πάντα της σαρκός 
τ3[ πάθη, Ινα, νομίμως άθλήσαντες έν τφ βραχεί τσύτφ 
χα\ έπικήρφ βίφ, τών μεγάλων εκείνων στεφάνων άξιω- 
θώμεν έν τ^) μελλούση ήμερα εκείνη, τζ φοβερή μέν 
ήμιν τοΤ; άμαρτωλο?ς, ποθειν^ δέ τοΤς τήν άρετήν ένδε- 
δυμένοις, χαΐ καταξιωθώμεν τών άπο^|&ήτων έκείνι»ν 
αγαθών, χάριτι κα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιη- 
σού Χριστού, μεθ* ο^ τψ Πατρ\, αμα τφ άγίφ Πνεύμάτι, 
δόξα, κράτος, τιμή, νυν κα\ άε\, καΐ ε Ες τους αγώνας 
τών αιώνων. *Αμήν. 

[65] ΟλΠΑΙΑ θ*. 

Ε\ς τά άχόΛουθα του , ι Ποη\σωμ8Τ άνΟρωχον $ίατ^ 
9ίΙχόνα ήμβτέρατ^ ι καΐ πρύς τούςΛέγοηας^ διάτί 
τά Θηρία έ/^ιονργή&η ; καΧ τί τό χρί'Ισψοτ ά*6 
τον ΛοραχΘηναι; Καϊ 6η καϊ τοντο ^ίάΛιστα 
Μκτνσι καϊ τ^^ τιμ^ τ^τ έΐς τότ ΑτΟρωχοτ^ κάί 
τ^ άφατοτ του Βεον φίΛατΘρωχίατ. 

α'.ΟΙ φιλόπονοι τών γητεόνων, έπειδάν ϋδωσιλιπαράν χα\ 
βαθύγειον ' άρουραν, δαψιλή τά σπέρματα καταβάλλον- 
τες, πολλήν κα\ συνεχή τήν έπιμέλειαν ποιούνται, χαθ* 
έκάστην ήμέραν περισκοπούντες, μήπου τι τών λυμαί- 
νεσθαι δυναμένων τοΙς σπέρμασιν άνόνητον αύτοίς τ^ 
προλαβόντα καταστήση πόνον. Τ6ν αύτ^ν δή τρόπον χα\ 
ήμεΙς όρώντες υμών τ6ν πόθον τ6ν πνευματικ6ν, κα\ τήν 
πολλήν φιληκοίαν, καθ* έκάστην ήμέραν τά άπ6 τών 
θείων Γραφών νοήματα ένιέναι υμών τ)) δ:ανοί^ σπου- 
δάζομεν, ύποδεικνύντες ύμ7ν και τά βλάπτειν δυνάμενα 
τδν σπόρον τούτον τ^ πνευματικόν , ώστε μή άλώναι, 
μηδέ τήν υγιή τών δογμάτων διδασκαλίαν έπιθολώσαι τ{ 
λύμτ| τών έπιχειρούντων τά έκ τών οΙκείων λογισμών 
έτιεισάγειν τοΤς της *Εκκλησίας δόγμασιν. 'ίΓμέτερον 
δ* άν εΓη λοιπόν μετά ακριβείας φυλάττειν τά παρακα- 
τατιθέμενα , κα\ τήν μνήμην άδιάπτωτον ^ διασώζειν, 
ίνα κα\ τοΤς έξης μετ* ευκολίας δύνησθε παρακολουθεΤν. 
Κι γάρ μή νυν κα\ ήμεΤς καταβαίημεν πρ6ς τά βαθύτερα 
τών νοημάτων, κα\ ύμεΤς συντείνητε υμών τήν διάνοιαν« 
δτε νηστείας χαιρ^, δτε κούφα μέν ήμΤν τά κώλα πρ6ς 
τ& νήχεσθαι, όξύτερον δέ τ6 δμμα τής διανοίας, τφ πο- 
νηρψ της τρυφης μή ένοχλούμενον ^ύματι , διαρκέστε• 
ρον δέ τδ πνεύμα πρ6ς τδ μή άποττνίγεσθαι * πότε δύνη• 
σόμεθα τούτο ποιήσαι ; δτε τρυφή, και ' μέθη, κα\ άδη- 
φαγία, κα\ τά άπδ τούτων τικτόμενα κακά; "Η ούχ 
οράτε, δτι κα\ οί τους λίθους τούτους τους άπδ της θα• 
λάσσης εύρίσκειν βουλόμενοι, ούχ άνω παρά τδν αίγια- 
λδν καθήμενοι, κα\ τά κύματα άριθμούντες , ούτω τήν 
εύρεσ'.ν ποιούνται , άλλ* εΙς αύτ6 τδ βάθος καθιέντες 
εαυτούς, κα\ εΙς αυτούς ώς εΙτιεΓν τους κόλπους τη^ 
αβύσσου κατιόντες, ούτω τών σπουδαζομένων έπιτυγχά- 
νουσι; Καίτοι τί μέγα δφελος είσενέγκοι άν εΙς τδν βίον 
τδν ήμέτερον ή τών λίθων εκείνων εύρεσις ; ΕΓΘε μέν 
ούν μή μεγάλην τήν βλάβην κα\ πολλήν τήν ζημίαν είσ- 
έφερεν. Εντεύθεν γάρ τά μυρία τίκτεται κακά, άπ5 
της τών χρημάτων μανίας, καΙ τής περ\ ταύτα λύσσης. 
Άλλ* δμως κα\ τοσαύτης έξ εκείνων τικτομένης βλάβης, 
πρδς ουδέν όκνούσιν οΐ περ\ ταύτα έσχολακότες* άλλα 
κα\ κινδύνοις εαυτούς έχδιδόασι, κα\ πολύν π^νον ύπομέ* 
νουσιν, ώστε δυνηθήναι εύρείν τδ ζητόύμενον. ΈπΙ δΐ' 
τών θε&ιΐν Γραφών, κα\ τών πνευματικών τούταιν χ«\ 
τιμίων λίθων, ούτε κίνδυνόν έοτιν ΰπιδέβθαι, κα\ δ ΐ(όν•ς 
ού πολύς» χ«^ 'ν^ )(έρδος &^τ6ν, μάνον έάν ήμεΙς μιτά 
προθυμίας τά παρά [66] ΙαντΑν είσφέρωμιν. Ή γάρ 
χάρις Ετοιμα έστιν, επιζητούσα τους μετά δαψιλείας 

4 ΟιίΙώηη ίΜΛ. Μ6γ«ιθν. ΜοΓβΙ. βαθύγειον. 8•νΗ. βοΑύγίΑΐν. 

* ε^ΙβΙΙο. βΐ βηιιετήν μνή|Μΐν άδιάκαυστον. 

' Ιο ΟοΙεΠη. Ιμμ <ϋν«ΐΜΐ οΜΙηβ Ι^ϋοαΙ, ϋο : τούτο κοΗΙσαι 
ν&ν* δτε δ|6τε|ρον τδ δμρη τΙ)( •ΜΝΜΐς, τΑ ΐΜνϋρΑ τ9|ς ταυ^ρίΚ 
μή Ινο^^^ούίΜνοι ^εόααη * δΜφκέστερον δέ τδ πνεομα προς τδ 
αή άαοιινίγισθαι. .Ουδέ γάο τότε ΐΜιήσΐίμεν, δτι τ^^ ««ί• 
ΐ(ΐ6πι ηιοχ πρδς τδν «Ιγιαλον. Ί1 δ. ^ΟΑΝΝΙδ ΟΙΙΚΪδΟδΤΟΜΙ ΑΒΓΗΙΕΡ. ΟΟιΝ^ΤΑΝΤΙΝΟΡ. 7β αύτί)ν ύποβεχομένους. Τοιούτος γάρ ό Δεσπότης ό ημέτε- 
ρος • έπειδάν Γδη ψυχήν διεγηγερμένην καΐ ι:(5θον ζέοντα, 
τδν οίκείον πλοΟτον μετά βαψιλείας χορηγεί ύπερβαί• 
νοντα την αΓτησιν τη οίχείςι φιλοτιμία. 

β'.ΤαΟτα τοίνυν είδ^τες, άγαττητοί, έχχαθάραντες ύμων 
τ^ -λογισμών άπ?> των βιωτιχών πραγμάτων, χα\ εύρύ- 
ναντες υμών τ6 πλάτος της διανοίας, μετά 7«>λλης της 
προθυμίας δέχεσθε τά παρά του Πνεύματος χορηγούμενα. 
Ινα χαθάπερ γη λιπαρά χα\ γόνιμος πολυπλασιάσητε τά 
καταβαλλόμενα, χα\ ποιήσητε ό μέν έχατ^ν, ό δ^ έξήχον- 
τα, ό δ^ τριάκοντα. ΊΙκούσατε έν ταις προλαβσύσαις 
ήμέραις τήν άφατον σο'^αν του τά δρώμενα πάντα τε- 
χτηναμένου, 'ααΧ δπως ^ήματι μόνον χα\ Οελήματι τά 
«άντα παρήγαγεν. Είπε γάρ, ΓετηΟήτω^ καΐ έγένετο, 
χα\ εύΟεως παρήχθη &παντα τά στοιχεία, και ήρκεσε τ^ 
^ήμα πρ^>ς τήν των γενομένων σύστασιν, ουκ επειδή 
^μα ήν απλώς, άλλ' επειδή ^ήμα θεοΰ. Μέμνησθε των 
τότ£ κινηθέντων ήμιν πρ?)ς τους εξ υποκείμενης Ολης 
λέγοντας τά δντα γεγενήσθαι, και την οίκείαν ληρωδίαν 
έπιισφέροντας τοΓ; της Εκκλησίας δόγμασιν. ΈμάΟετε 
τίνος ένεκεν τ^ν μέν ουρανών άπηρτισμένον παρήγαγε, 
τήν δΙ γήν άμ^ρφωτον κα\ άδ^ατύπωτον. Κα\ γάρ δύο 
αιτίας τότε είρήχαμεν, μίαν μέν, ?να έν τφ βελτίονι 
στοιχείω καταμαθόντες τήν δύναμιν τοΟ Δ^σιτότου, μη- 
χέτι άμφιβάλλωμεν νομίζοντες δι* άσθένειαν δυνάμεως 
τοΰτο γενέσθαι • έτέραν δέ, έτυειδή αΟτη* κα\ μήτηρ 
χα\ τροφές ήμιν γεγένηται, κα\ έξ αυτή€κα\ τρεφόμεθα, 
χι\ πάντων των άλλων άπολαύομεν •, καΐ πρδς αυτήν 
πάλιν Ιπάνιμεν • αύτη γάρ ήμϊν κα\ πατρ\ς κα\ τάφος 
εστίν • Γνα γοΰν μήτ6 της χρείας άναγκαϊον παραχικευάση 
μέγα τι κα\ ιζερΧ αυτής φαντάζεσθαι, δείκνυσιν αυτήν έξ 
αρχής άμόρφωτον * Ινα παιδευώμεθα κα\ δι* αυτών των 
πραγμάτων, μηκέτι τ!) φύσει της γης λογίζεσθαι τά 
ίτροειρημένα άπα^/τα, άλλα τ^ δυνάμει του παραγαγόν- 
τος. Έ μάθετε πάλιν πώς τδν χωρισμδν τών υδάτων 
είργάσατο, τδ στερέωμα τούτο τδ όρώμενον παραχθήναι 
προστάξας ' εΓδετε τά ζώα τά έμψυχα, χα\ έκ τών υδά- 
των, κα\ έχ της γης άναδιδόμενα. Ταϋτα ούχ απλώς 
ουδέ μάτην νυν αναγκάζομαι επαναλαμβάνε ιν χα\ δευ- 
τέρου ν έπί της υμετέρας αγάπης • άλλ' 7να τοΤς μέν 
άχηκο<^σιν ύπόθεσις γένηται, κο\ άσφαλέστερον αυτά 
Ιναποθώνται τξ διανοίςι• τοΓς δέ τότε μή παραγενο- 
μένοις αρκούσα γένηται ή διδασκαλία, χα\ μηδέ μίαν 
έκ του μή παρειναι ^ ζημίαν ύπομένωσιν. Έπε\ χα\ 
^ατήρ φιλόστοργος τοί; άτΓολειφθεΙσι παισΐ της τρα- 
πέζης τά λείψανα διαφυλάττει , Γνα παραγενόμενοι 
παραμυΟίαν της άτκουσίας ευρωσι τήν τούτων φυλα> 
χήν. Διά δή τοΰτο χα\ ήμεΙς πάντων ένταΰθα συνιόν- 
των ώς οίκείων μελών κηδόμενοι , χαΐ τήν ύμετέραν 
^ροχοπήν οίκβίαν ευδοκίμησιν τιθέμενοι , έπιΟυμοΟ- 
|/«ν [67] απαντάς τελείους κα\ άπηρτισμένους άποδει- 
χθΐ^ναι εΙς δόξαν θεοίλ, καλείς ευδοκίμησιν της Εκκλη- 
σίας , χα\ εΙς καύχημα ήμέτερον. Κα\ εΐ μή δοκώ 
ι;αρενοχλεΙν , φέρε δι' ολίγων καΐ τών χΟές ήμΙν είρη- 
4Αένων ύπομνήσωμεν υμών τήν άγάπην. ΕΓδετε τήν δια- 
φοράν της δημιουργίας τών χτισμάτων, κα\ της του 
Ανθρώπου διαπλάσεως* ήκούσατε δσης τιμής ήξίωσε τδν 
αρχηγών του γένους του ημετέρου, καΐ έν αύτζ τ|) δια- 
πλάσει πώς δι* αυτών τών ^η;4.άτων κα\ της τών λέξεων 
παχύτητος ένέφηνε τήν τιμήν τήν «Ις τδν μέλλοντα δη- 
μιουργ€ίσΟ<3^ι;, λέγων, Ποιήσώμετ άγΘρωΛοτ κατ" εΐκό- 

* 0>Ι9|ΗΙ ηάντων τ&ν άγαθΰν άποΧαύομτν. 
^ Ιΐιυβ 0Ό(Ι. έχτή; ποιρουσία^. να ήμετέραν^ καΐ καθ' όμοΙωοΊΥ, Έμάθετε τί έττι τΛ 
Κατ" είχότα, δτι ουκ ουσίας έστΙν αξία, άλλ' αρχής 
όμοιότης, κα\ δτι ου κατά τήν της μορφής είκόνα ε^ 
^ πεν, άλλα κατά τον της αρχής λόγον δι6 καΐ έπήγαγτ• 
Καϊ άρχένωσαν τών Ιχθύων της θαΛάσσης, καϊ τώτ 
Λετεινών τον ουρανούς καϊ τών θηρίων καϊ τών ερ- 
πετών της γης, 

γ, Άλλ' ένταΰθα έπιφύονται ήμΓν "Ελληνες λέγοντες, 
δτι ουκ αληθής ό λόγος ευρίσκεται• ού γάρ άρχομεν τών 
θηρίων, καθάπερ ύπέσχετο, άλλ* αυτά ημών άρχει. Μά- 
λιστα μέν ούν ουδέ τούτο αληθές. "Ενθα γάρ άν φαν)} 
άνθρωπος, ευθέως φυγαδεύεται τά θηρία. Εί δέ ποτέ ή 
λιμού καταναγκάζοντος, ή ημών αύτοΓς έπιόντων τήν άπ* 
αυτών βλάβην δεξώμβθα, τούτο λοιπδν ού παρά τδ εκεί- 
να ημών άρχειν γίνεται, άλλα παρά τήνήμετέραναίτίαν. 
Έπε\ καΐ ληστών ήμϊν έπ;όντων, εΐ μή ^ςιθυμήσαιμεν, 
άλλ' όπλιζοίμεθα, ού της εκείνων αρχής τ6 πραγμά 
έστιν, άλ>.ά της οΙκείας σωτηρίας ή πρόνοια. Άκούσω- 
μεν δέτίω; τών είρη μένων. Πυιήο'ωμεν^ φησιν, άνθρω-' 
πον κατ" εΙκόνα -^ιετέραγ^ καϊ καθ' όμοίωσιν. "Ωσπερ 
ΕΙκόνα είπε τήν της αρχής δηλών εΙκόνα, ούτω καΐ 
*ΟμοΙωσιν^ ώστε κατά δύναμιν άνΟρωπίνην ομοίους 
ημάς γίνεσθαι « βεψ, κατά τδήμερον λέγω κα\ πρ^ον 
έξομοιοΰσθαι αύτφ, καΐ κατά τδν τής αρετής λόγον, ωσ- 
περ κα\ ό Χριστός φησι, ΓΙνεσθε δμοιοι του Πατρός 
υμών τον έν τοίς οϋρανοϊς* "Ωσπερ γάρ έν τ{) πλατεί^ 
ταύτη γζ καΐ £ύρυχώρφ τών ζώων τά μέν έστιν ήμερώ* 
τερα, τά δέ θηριωδέστερα, ούτω κα\ έν τψ πλάτει τί^ 
ψυχής τής ημετέρας τών λογισμ<Γ)ν οΐ μέν είσιν άλογώ- 
τεροι κα\ κτηνώδεις, οΐ δέ θηριωδέστεροι κα\ άγριώτε- 
ροι. Δει τοίνυν κρατεϊν κα\ περιγίνεσθαι, κα\ τψ λογι- 
σμψ τήν αρχήν τούτων παραδιδόναι. Κα\ πώς άν τις 
περιγένοιτο, φησ\, λογισμού θηριώδο•^ς; Ίί λέγεις, άν- 
θρωπε; Λεόντων περιγινόμεθα, καΐ τάς ψυχάς αυτών 
ήμερούμεν, κα\ αμφιβάλλεις εΐ λογισμού θηριωδία^ 
πρδς ήμερότητα μεταβαλείν δυνήση ^ ; Καίτοι τφ θηρίφ 
μέν κατά φύσιν πρόσεστι τδ άγρίΌν, παρά φύσιν δέ τδ 
ήμερον* σο\ δέ τδ εναντίον, κατά φύσιν μέν τδ ήμερον 
παρά φύσιν δέ τδ άγριον κα\ θηριώδες. Ό τοίνυν τδ κατά 
φύσιν έκβαλών, χα\ τδ παρά .φύσιν ένθε\ς τ|{ τού θηρίου 
ψ^ΧΤί• 'Ε^ ΧΑτά φύσιν αύτδς ού δύνασαι διατηρήσαι ; καλ 
πόσης ουκ &ν εΓη τούτο καταγνώσεως ; Κα\ τδ δή τούτου 
θαυμαστότερον κα\ « παραδοξότερον, έπ\ μέν τής τών 
λεόντων φύσεως κα\ έτερα δυσκολία μετά [68] ταύτης 
εστί• λογισμών γάρ έστιν έρημον τδ Βτ^ρΙο^^ άλλ' δμως 
όρώμεν πολλάκις λέοντας ήμερους διά της αγοράς αγο- 
μένους• πολλο\ δέ χα\ τών έπ\ τών εργαστηρίων χα\ άρ• 
γύριον πολλάκις κατέβαλον τψ χατέχοντι μισθόν τίνα 
τής τέχνης κα\ τής ορφίας, δι' ής τδ Οηρίον ήμέρωσεν* 
έπ\ δέ τής σης ψυ;(ής κα\ λογισμός έστι, κα\ θεού φύ- 
6ο;, κα\ πολλή πολλαχόθεν ή βοήθεια• μή τοίνυν σκή- 
ψεις λέγε κα\ προφάσεις. Δυνατδν γάρ, έάν Οέλης 
ήμερο; είναι χα\ πράος χα\ επιεικής. Παήο'ωμεν^ 
φησίν, άνθρωπον κατ* τΐκόνα ήμετέραν^ καϊ καθ* 
όμοίωσιν, 

δ'. 'Αλλ* έπ\ τδ προκείμενον ζήτημα πάλιν έπανίωμεν« 
Δείκνυται γάρ έκ τών είρη μένων, δτι έξ αρχής καΐ έν 
προοιμίων άτςηρτισμένην είχε τήν αρχήν ό άνθρωπος 
τήν κατά τών θηρίων. ^Αρχέτωσαν γάρ, φησ\, τών 
Ιχθύων τής θαΛάσσης, καϊ τών χετεινώτ τον ουρα- 
νούς καϊ τών θηρίων καϊ τών έρΛετών τής γης, "Οτι 
δέ νύν ' φοβούμεθα τά θηρία, κα\ δε^ίκαμεν, κα\ τής 
αρχής έκτεεπτώκαμεν, ουδέ αύτδς αντιλέγω- άλλ' ού τού- 

« Αΐϋ γίνεσθ«ι, βΙΗ γενέβύαι. 

^ Αΐϋ ού δυν^σχ), νβΐ υιή δυνησι^, 56(1 ηθ|;3ΐίο )ΛX^ ίηυΐϋίβ 
νΜεΙϋΓ. ΡααΙοροβΙ ΟοίβΙ. άγριον καΐ θηριώδες παρά... τό ήμε- 
60ΐν χαΐτερ^σν. 2^ί. ΙΙ>ί()βοι οιηηββ παρά φύσιν δέ τ6 άγριον χαΐ 
θηριώδες, ρΓίΒίβΓ ΜοΓβΙ. ςυί 1ΐ3ΐ)6ΐ τό άνήμερον και θηριώδες. 
^ Ιη 53ν. βΐ ίη ιηαΐΐίβηιββ. Ιμβο, ΟοΕυμαστότερον χαί,ηοΗΐιιιΙ. 
ί !ί^«ο ιηιιΐ4ί ηΐΜ. ΑΙ Αβιτ. βΐ Ο^βϋη. τό δή νυν. Αΐϋ δτ', ^ 
χαΐ νυν. 77 ΙΝ εΑΡ 1. 6£ΝΕ5. ΠΟΜΙΙ.. IX. 7« Ιϋι βιηηι $β 1ΐλΙ)6ΐ Οοιηίητΐ9 ηοδίβΓ : &Ί ν'κίβηΐ ϋπΊ- 
ηκιπι γί|[ΐΐ6ΐη , 61 (Ιβδίάβηυιη ΓβΓτοηβ , 61 ίρ&β βα&9 
^ίνίΐΐ38 ΐ2Τ|;ίΐ6Γ, ιιΐΐηι 6Γΐ3ΐη ςυ^ιη ρβιίΐυπι δ'ιΐ, 8ορρ6- 
άίΐαΐ ρΓΟ 803 ιηβίζϊηβοοηΐίΑ. 

8. Ηχο ί^ίΐυΓ οιπη βοΊαπηίδ, όίΐβοϋδδίπιί, ρηηίΐ09(ϊ8 
€0^ϊ3ΐΚ)ηϋ)ΐΐ8 νο8ΐτί8 3 8Φ0ΐιΐ3π1)ΐι$ ηβ^οΓιίβ, €( αρβΠΑ 
ηβηίίβ ν^5ΐηΒΐ9ίΓιΙα(1ίηβ, ιη3|;η& αΐ&οπί&ΐβ βιΐδοιρίΐβ 
ςηχ Λ 5ρΐπΐιι ε^ηοΐο δυρρβϋίΐΑηίαΓ, οΐ $ί€υΐ Ι6γγ& 
|Ηη|;υί8 βΐ Γβπη ιηυΙΐίρΙίοβίίβ ΰοηοΓβάίΙί 86ίηίηΑ , βΐ 
Γ8€!3ΐί8 ΓπΐΰΙαιη » 8Γιυ8 ςυιϋβπ) οβηΐββίιηυπι , 8Γιιΐ8 
8€\8^6$ίιηυιη , 3ΐίυ$ ΐΗ£[68ίίηιιηι. ΑυάίδΓΐδ βΐιρβηο- 
η5υ8 (ΙίεΙιαδ ίηοΙΓαΜΙβπι δαρίοηΐί.'ΐιη ί'3υ8 ςηΐ νίδί5Ί1ία 
Ιιχο οπιηί8 οοηάίάίΐ, ο1 ςηοιηοάο ΥϋΓΐκ) δοΚιιη 61 
ρΐαοίΐο οπιηία ρτοάυχΗ. Βίχίΐ βηίιη, Κίαί : βΚ Γαοΐιιπι 
«51, 8ΐ2ΐΐηΐ(ΐα6 ρΓοϋηοΐα 8υηΙ οιηηία : 61 83(ί8 ίαΜ 
νβΓϋυηίΐ &<1 63 ςα» Γ3εΐ3 βυηΐ 6οη8Γιΐυ6η(ΐ3 ; ηοη ηιιο- 
ηί3πι $ίπιρΙί€Η6Γ 6Γ31 ν6Γΐ)αιη , 86(1 ςυί3 τβΓϋυπι 1>6ί. 
ΜβπιΊηίδΐΊδ 6οηιιη ςυχ Ιυηο 3 ηοΙ>ίδ ιηον6ΐ)3ηΙυΓ οοη- 
Ιτα 60δ ςιιί «χ δυΙ))6(ΐ3 ιη3ΐ6Γί3 Γ6δ Γ30138 6886 οοη- 
Ιοηάυηΐ, 61 ίη 6οεΐ6δΊ38ΐΐ€3 δ€ϋ3 6Γΐ3ΐη βυ3 ιΐ6ΐΊΓί3 
Η)Ι6ΓΓ6 ηοη νετβηΐυΓ. ΟίάίφίδΙΐδ €υ]υ8 ^1ί3 οχίαιη 
ΐ]υίϋ6ΐη ρβΓΓβοΐυιη, ΐ6ΓΓ3ΐη 3υ(βιη ιηΓοτιηβιη ρτοόυχβ- 
τίΐ. Πυ3δ οιιίιη ΐυηο €3υδ3δ (Ιίχίιηυδ : υη3ΐη , υΐ ίη 
«ΐ6ηίΐ6ηΙο ρΓΧδΐ9ηΓιοη' ροΐ6ηΐΊ3ηι Οοιηίηί 3{[ηο866ηΐ6δ, 
τιοη υ1ΐΓ3 απ)1)ί£[6Γ6ΐηαδ €6η56ηΐ68 ρΓορίβΓ ίηί)ρο(6η- 
Ιίαηι ίΐΐυά Γβεΐυπι 6δδ6 : αΗβταπι, ςυί3 Ι6ΐτ3 ιηαΐΟΓ 6( 
ιιυΐπχ ηοδίΓη Γηεία 6δΐ , 61 6χ ίρδ3 ραδοίπιαΓ, λΙΠδςυβ 
οη)ΐιίΙ)υδ ΓΓυίίήυΓ *, 6Κ 3(] ίρδβηι Γ6(Ιίιηϋδ : ίρδ3 6ηΊιη 
ιιοΐιίδ 6δΙ 61 ραΐτί3, 61 δβραΐοηιπι : 61 ηβ ςυίδ ί^ΊΕοΓ 
οΐ) υϋΐίΐαίβηι 61 η666δ8Ί(3ΐ6ΐη Ηΐίοδ ηιη]αδ αΙί(|υί<1 <16 
ιρδΕ 86ηΐΊηΐ, οδίεπάίΐ ίρδ3Π) 3ΐ> ίιήιίο ίηΓοπη6ΐη €οη- 
<]Ίΐ3ΐη : υ( 6τα()ί3ηιηΓ ρ6Τ Γ6δ ίρ$αδ , ρΓΧ()ί€ΐ3 οηοηία 
ιιοη ηηΙυΓΧ ΐβΠυπδ 3(]δ€ΓίΙ)6η(ΐ3 , δ6<1 Οοηόίΐοηβ ν'ΐΓ- 
ΙηΓι. Πί<ϋ€ίδ1ι'δ ίΐ6ηο, ςηοπιοϋο 3ηιΐ3Γυπ) δ6ρ3Γ3ΐίοη6Π) 
ί666Γίι, ρτοάιιοΐο ρβΓ ιυδδίοηεπ) δίκιιη γ'ΐδ'ώίϋ Ιιοε Ογ- 
ηηιιη6πΐο ; 'νίάίδΐίδ ηηίπιαϋα νίνοηιίβ, 616Χ ΐ6ΓΓα, 61 
6χ αςπΑ 6(1Ηα. Η%ο ηΟη 3ΐ>δφΐ6 οαυδα 61 ΐ6η)6Γ6 ηυηο 
<:3ηΐ3ΐΙ Υ6δΐΓ9β οοςοΓ Γ6Ρ616Γ6 : ρβΓίίπι υΐ ααϋίΐοΓαπϋ 
ϋηίιηίδ Ιιχο ηΐ3$ίδ ΊηβίάβδπΙ, ρηπίπι υΐ ϋδ φιΊ Ιυπο 
ηοη 3(Ηιΐ6Γ6 ίϋοη63 (1ο6(πιΐ3 ΐΓ3(ΐ3ΐαΓ, ηϋιίΙςιΐ6 

()3Πΐηί 3ΐ)86η1ί3 803 3αιιΐ6ΓίΙ. Ουί3 1)6ηί^πυ8 ρ3ΐ6Γ 
€ΐί3Πΐ &1>8ηηΐίΙ)α8 ϋΐϋδ Γ6ΐί(|ΐη3δ ηιβηδχ Γ6δ6Γν3ΐ,ιι1 
ευηι 3(1ν6η6Γίιιΐ, 6χ δβΓναίο Γ68ί(1ιιο 8υ3ηι 358βηΐί3ΐη 
6οπ8οΙβηΐυΓ. υηάβ 61 ηοδ οιηηίυηι ςυί Ιιυο οοηΟυιιηΚ 
ηοη ιηίηοΓ6ίη ςπ3πι ηιβπιΙίΓΟΓυιη ηοδίΓΟΓυπι 0ϋΓ3Πΐ 
ΐ;6Γ6ηΐ68, 61 ρΓοΓοοίυηι ν6$ΐηιπι ηο^ίπιπι 6χίδΐίη)3ηΐ6δ 
ς1οη3ΐτ), 6υρίιηαδ οιηηβδ Ρ6γΓ6€Ιο8 61 οοπδυηιιηβίοδ 
Αοπ ίη ^Ιοηαπι Οοί, οΐ Ι3ΐΐ(ΐ6(η Εεείβδίχ, 61 ηοδίηπι 
£ΐθΓΊ8ΐΊοη6ηι. Α6 ηί^ί ηιοΐ6δ1υπι 6δΚ , ρ3υεί8 03πΐ3ΐί 
τοδίΓββ 1ΐ6δΐ6Γη3 6ΐίαπ) (ϋεΐ3 ιη πΐ6Π)οηηπι ι*6νο66πιυ8. 
Υ'κΐίδΐίδ ςυ3ηΐ3 (ϋν6ΓΕΊΐ3(6 Ιιοπιο 61 0Γ63ΐυΓ9Β ζ\\ίβ 
€0Ώά\ί\ δυηΐ : 3υ()Ίδΐίδ ςυηηΐο ΙιοηοΓβ ρηη6ίρ6ηι ηο• 
δ(η ^βηβπδ <]1^ιΐ3ΐυ8 δίΐ, 61 ίη ΓθΓΠί>λΐίοη6 ίρδ3 ςπο- 
ηιο(Ιο ροΓ ν6Γΐ)3 (ϋεΐίοηυπιςηβ οπίδδίΐυάίηβηι ιΙοοΙ.<- 
Γ3πΐ ΙιοηθΓ6Π) ίθΓΠ)3η(1ο ΙπΙ)υ6η<Ιυηι, ()ί66ηδ : Γαάα- 
ίηη$ Ηοίπίηειη $β€Ηηάηίη ίιηαρήιεηι ηοΜίταηι^ €Ι Μίεηηάαηι 
§4ηιΗίίιιάΊηαη. Οί^Ιίείδϋδ, ςιιίϋ δίΐ 8€α»ηάΗίη ίιηαρί- 

* εαί$Ιίη.| οηηήΙ>ιαφΐ€ ^οηί$ [ηάηαατ. )/βηι, ηβηιρβ φίοιΐ ηοη δϋ δυΙ>δ(3ηΐί3β (Ιί^ί1η$, 86(1 
ϋοηιίηϋ δίηιίΐίΐυίΐο, 61 ςυο(1 ηοη δβεοπιΐυηι ίπι&{[ίη6ηι 
ΓοΓπιαβ, δ6() 66εοη(]απι Γαΐίοηβηι (Ιοιηίηίί ^ίχβηΐ : ίιίβο 
61 δΐιΐχΐίίϋΐ : Εί άοηιίηαιίην ρίβϋίάηβ ηιαήί , βί νοίαίί* 

δ. Ού]€€ίιο §£ηίίΙίηίΗ <ο/π/ιιγ. — Υβπιηι ΙΓιο ^βη- 
Γιΐ6β ίη ηοδ ίηβυΓ^υπί, 61 ϋίευπί : Οοηιρεπυηι βδΐ Ιιοο 
ηοη 68δθ νβΓυηι : ηοη 6ΐιίηι ϋοηιίηηηιυΓ Γ6γ1«(, (]Π6ηι• 
&(1π)0(]ιιπι ροΙΙΙείΙπδ ΟδΙ, 86(1 ίρδχ η()Ι)ίδ ροΐΐας. Ιπιο 
ηοη ΥΟΓυηί) οδΙ <ι\}θά ΙιΊ οΙ)]ίείιιηΙ. Ναιη πιοχ ικ ηρρ3- 
Γυβηΐ Ιιοηιο^ ΓβΓΧ Γΐ)^3πι Γ:ιείυιιΙ. ΟαοιΙ δ! 3ϋ(ρι:ιιιιΙο 
νεί Πιηιβ υΓ£[6ηΙβ, νβΙ ηο5ίδ ίΐΐαδ Ιηε^δδοηΐίΐηΐδ, ηϋοίδ 
ιΐ3ηιη(ΐπ) Αεοίρίβπιιΐδ, 1ΐ0€ ηοη ΙΗ ίίΐοο ηυοΐΙ ίΐΐίδ ίΐΗίοδ 
δίΐ ίιηροΓίαπ), δ6(1 ο1) ευΙρ3Π) ηοδίΓαπ). Νηηι ουιη Ια- 
ΐΓοηβδ ηοδ ίΗν3(]αη1, δΙ ηοη η6|;1ί£;3πιιΐδ, 56(1 ίιι ίΚοδ 
3ΓΠί)3 βυπιαπιυδ, ίά ηοη ϊά^ο Πι , ςικχΐ ίη]ρ6πυ;η ίη 
ηοδ οΙ)ΐίαβ3ηΙ« 86(1 (ΐυο(Ι ηοδίΓΦ 83ΐυ1ί ρΓπδρίείβηιυδ. 
Αυ(1ΐ3ηιυ8 Αυΐβπι ίηΐ6Γίπι ([υχ 8ίη1 (1ίεΐ3. ^^<ί^η'β^ηιιβ 
!ίοηύη€ηι ίβΰηηάΗτη Ιτηαρίηβηι ηοϋταιη^ α $^^ηη{Iηηί 
$ιιηίΙίΐιιάίη€τη. 5ί€υΐ Ιηιαρίηαη (Ιίχίΐ οΙ> ίπιρεηί πκίο' 
ηβπι , ίΐ3 6ΐ 8ίηΐίΙΊΐΗύΊηβηι, υΐ ρΓΟ νίΓί1)υ8 Ιιυιηηηίδ 
8ίηιίΐ66 β3Πΐυ8 060, ηιηηδυβίΗίΙΙπβ, Ιηςιΐ3ηι, Ι6ηίΐ3ΐ6, 
61 νΪΓΐυϋδ Γ3Γιοη6 Οοο δίηιίΐβδ 6ΓΓιεί3πιηΓ; ιιΐ 61 
ΟΙΐΓίδΐυδ (ΙίείΙ : 8ίηιΗβί αίοίβ Ραΐή ναΐτο, ηπί αί ίη 
€(βΙη (ΜαΐΐΗ, 5. 45). Ν3ηο (Ι(ΐ6ηΐ3(1ηΐ0(1ιιπι ίη Ι6ΐτ3 Ιιηο 
8ρ3ΐίοδα 61 13(3 3πίπΐ3ηΐίυπι 3ΐί3 ηΐ3η8ϋ6ΐίθΓ3 δυηΐ, 
3ΐί3 Γ6ΓθοίθΓ3, ίΐ3 ίη Ι3ΐίΐυ(1ίη6 αηίπΐφ ηοδίΓχ εο^ίΐα- 
ΐίοηυπι 3ΐί£ δυηΐ ίΓΓ3ΐίοη3ΐ)Ι1ίθΓ6δ 6ΐ 3(1 ροευϋαπι 

ΐηΟΓβΠΙ 3066(]6ηΐ68, ηΐίχ Γ6ΓθείθΓ6δ 61 3ςΓ6δΐίθΓ08. 

Οοπ)αη(]φ ί|[ίΐυΓ ϋΐφ δυηΚ, 6ΐ τηΐΐοηίδ ίπ)ρ6Γίο 8υ1>•- 
|[6η(1χ. Εκ <ιυοπιο(1ο ςυίδ εο^ίΐαΐίοηοηη Γ6ΓοείοΓ(»η 
οοη)ρ68€3ΐ?0υί(1 (Ιίείδ, 1ιοιηο? ίεοηβδ δυρ6πιηιη8, 61 
αηίπιοδ 60Γυηι πΐ3ηδυεΐ08 ίηείπιυδ : 61 (1υΙ)ίΐ38 , ηιιιη 
3πίπιί Γ6Γθθί3ΐη ίη πΐ3ηΗυ6ΐυ()ίη6πι ηιηΐαΓ6 ροδδ1δ?Λΐ- 
(|υί η3ΐυΓ3 1)6δΓΐΦ ΓβΓοεεδ δυηΐ , 61 ρη6ΐ6Γ η3ΐπΓ3ηι 
πΐ3ηδα6ΐαΒ : οοηΐΓ3 ΐυ η»(ιΐΓ3 ηιΊιίδ , ρΓχίβΓ ηηΐυΓ3ηι 
3ΐιΐ6ηι ΓβΓΟχ. Αη 1υ, ςυί 1)6δ1ίίδ ί(] ςιιο(] ηαΙυΓ3 6ί8 
ίηεδΚ 3υΓ6ΓΓ6, οΐ ςηο(1 60Γυηι ηαΐοΓΟβ 3(1ν6Γ$υπι ίιΐδο- 

Γ6Γ6 ρθ(6δ, 1(1 ςΐ10(1 ηβΙυΠΙ Ιί1)ί ρΓ£5ΐίΐίΐ , 00η56Γν3Γβ 

ηοη ροΐβδ ? Ει ςυ3ηΐ3ηι Ιιοε εοη(]6πιπ3ΐίοη6ηι ηοη 
η)6Γ63ΐυΓ? ^3ηι ςυο(1 Ιιίδ 3(1ιηΐΓ3υίΙίυδ βδΐ οΐ ίηδοΐϋη- 
ΐίυδ, Ιβοπυηι η3ΐιΐΓΧ β1 3ΐί3 (]ΐ]χ<1απ) (1ΐίΩου1ΐ38 ίη6»1 : 
Γ3ΐίοηί8 βηίπΐ ραηίείροδ ηοη δΐιηΐ, 61 ιιίΐιίΐοηηππδ τί- 
(Ιοπιυδ δ3ΐρ6 ϋυει 60δ ηιαηδυείοδ ροΓ ΓοΓαιτι ; πιυΙ(ί(]υθ 
6χ οΓΟειπίδ ηοηιπιοδ, υΐ ηίΐ6Γε6(ΐ6ΐη αηίδ 61 ίι (1υ$1ηα!, 
6υίρί3Πΐ ηυπΐ6Γαηΐ, ςυοιΙ Γβηηι πιαηδυοΓϋεβπι : 3ηίιη» 
γβΓΟ Ιυχ πιΐΊο εοηο6δδ:ι 68ΐ, 6ΐ 0οί ΙίπιΟΓ, 6ΐ υη(1ί<|α6 
3(1η)ίηί6υΐ3 : ηβ \%Λ\ϊτ ρι-χΐ6χΐ(ΐ8 61 ο1}ΐ6ΐι1υδ 306ΠΙ8. 
Ροΐ6δ 6ηίιη , δί νίδ, ηΐ3ηδυ6ΐυδ 6886 , 61 ρΐ3εί(1υ8 » 61 
Ο'ςιιυδ. ΓαάαηιιΐΒ , ίηςυίΐ , Ηοηιίηβιη ΜεΰηηάΗΐη ίηιααι- 
ηβηι ηο$ΐταηι, €ΐ αοίηάιΐΜ ύηΐίΓηηάίηβτη, 

Α. €ητ [βΠΒ ηοη αη( Ιιοιηιηί $ηΜ\ΐ<Β, — Ββθ 8(1 
ρΓορο<ίΐ3Π) (]υχδΐίοη6ηι ίίβηιιη Γβ(1β3Π)υ8. 08(6η(1ίΐαΓ 
οιιίηι οχ ϋδ (]υ9Β (1ίοΐ3 δΐιηΐ, Ηοπιίηοιη 35 ίηίΐίο ρΐ6- 
ηιιιη 6ΐ ρβΓΓϋΟΐυηι δυρ6Γ 1)6δΐίαδ ρΓίηοίρ3ΐιιη) 1ΐ3ΐ)ΐΗδ86. 
ΟοίηίηέηΙητ 6ηίηίΐ , 3ίΙ , ρη€ίίηί$ ιηαη$ , €ί 9οΙαΐΗΛΜ 
€ίεΙί, €Ι (βΤΗ €ί τ€ρΗΙών$ Ιβηω. Ουο(1 3ΐιΐ6η) ηιιηο Ι6ΐ>- 
Γοτί ιιο1)ίδ δίηΐ Κ)68ΐί3Β• 61 ΐίοΜΑηΐϋδ, 61 (Ιοπιίιιίο βΧΐ!Κ 
(]6^^π1α8 , η6(ΐα6 1ρβ6 η6ίο ; Υ6ηιηι Ιιθ€ ηοη 3Γ|<ιίΐ 79 5. ^αΑΝιΜΒ €ΗΚΥ50$τ0311 

Γ;ι1»;)ΐιι 0οί ρΓθηή&&ίοα6ΐη. Ν»ηι βιΙ) ίηίΐίο Γ6β ιιοη ίΐα 
«(β ΙιηϋϋΐΜηΐ , 86ΐ4 ϋιηβίχιηΐ 61 ΐΓ6ΐη6Κ>3ηΚ Ι)6^ί»»οΐ 
νβιιοΓϋΙκίΑίιΐΓ (ΙοιηίηιιΐΒ. υΐ)ί &ΙΙ16Π1 €χ ίηο1>0(1ΐ6ηΐία 
ΐί(1αΰίαηι »ριΐί1 Ρευιη βιηί&ίιηυδ , βΐίαηι ρπηάρλίυβ 
Ι10516Γ ιηυΐι1αΐα$ 651. διιΙ>]οοΐ2 βηΐηι ΙιοιηΊιιί αιιίηι.ιϋα 
ιΐιηηία Γηί^β αοείρο 6χ δοπρίυπι, ςυ» ϋίοίΐ, Αάά,χίί 
ϋ€ν$ Β€$ίία$ , €ί ΟίηηΙα ϋτΜία αά Αάαηί, ηί 9ίά$τα φάά 
Μοεαηΐεα ((."«η. 2. 49). Εΐ €υιη ν'κΙβΓβΐ ]αχΐα 56 1)6- 
«Γιαβ, 11011 Γββίΐϋΐ; $6<1 Ι2ηΐ(]υ3ΐΐ) (Ιοιηίηυβ 4ΐΙ^αί3 
60Γνί& δυΐκίίιίδ ηοπιίηα ίιηροδυ'ιΐ : Ει φιλμ ηυοά νοεα- 
νίί Αάαηι, \η(\^\Χ^ Ηθ€ ηοίηβη €$1 ΗΙί , ςιιοιΐ ιιΓιςυο 
ιΙοηιίιΓιΐ 5ί£ηιιιη. Ι(1βο 0605 υΐ άοεοκί ίρδυιη ροίβη- 
Ιίχ ΐικ-β (ϋ{[ηίΐ3ΐοιη, ηοηΓιηυιη ίιηρο5ίΐίοηοπι ίΗΐ ρβΓ- 
ηΐΗίι. Αίςηβ Ιιχο ({υ'κΐΰΐη 5&Γΐ8 ΙικΙίοαϋΙ, αΙ> ίηίΐίο 
ί6Γα$ ΙιοιηΊηί ΙβΓΓϋ>ΐΐ65 ηοη ίυίββο. Εβί ΐΑΠίβη αΐίυά 
ηιιίάϋλίο ηοη οιίηαβ , ίιηο 61 Ιιοο 9Γ£αιη6ηΐο ιηαηί- 
Γ6β(ία5. Ει ηυοάη&πι Ιιθ6? ΟοΙΙοςυίυπι β6Γρ6ΐνΐί5 οαιη 
ιηιιΙίθΓΟ. Ναιη βί ΐοΓΓίϋίΙοβ ίηίβββηΐ Ιιοιηίηί 1)65ΐΐ96, 
ηιαΙίΟΓ 86Γρ6ΐιΐο ϋοηδροοίο ηοη ηΐ9ΐΐ5ί586(» ηοςοο οοη- 
λΐΐίυηι 2ΐ€66ρ{556ΐ, η6ς«ΐ6 Φ0Π1 Ιΐηία βοεαΓίΟιίβ ΝΗ 
ΙοφίυΐΑ Γυί856ΐ , 56(1 «ΐαΐίπι 8(1 &5ρ6(ϊ1ιιιη ί1Πα8 ο1>5ΐα- 
ροΓαοΐλ ρΓθίυ|;ί556ΐ. ΥοΓυηι Βυηο οοΐίοςυίΐιιτ , ηοο 
πιοΐυιΙ : ιιοη(1υιη οηίιη οηιΐ ΐίπιοΓ ϋΐο. Οηίβηιιιι νΚ)ί 
ψ%€0Λΐ\ϊΠϊ ίηίΓανΚ, 3ΐ>1&ΐα 6βΙ Ι)96ϋ (1ί{|ηίι»5 οΐ ρο(6- 
§138. Ει (|υ6ηια<Ιιηο(1ιιιιι ίιιΐ6Γ 86γ?08 Οογι 8θΐ€ΐ , υΐ 

|ΝΓθ1)αΐίθΓ68 6ΐ^η68ϋθΓ68^0Β86Τνί8ΐ6ΓΓθΗ 5101; ςοί 

0ΙΗ6ΙΙ1 (ΐ6Π(ΐυ6ΠΐηΙ, 61 6οηδ6Γ¥β5 ϋπ)ο»ηΙ: βίο 6ΐ ίη 
Ιιοιηίηο Γαοΐυιη 651• Ναηι 8»1?3 ηίληβηΐο ίΙΙίαβ Γΐ(1υεί& 
«ρυιΐ Βουπι . ΐοΓήϋΠίβ οπιΐ 61 ])65ΐϋ8 : υ1)ΐ Αυΐοηι ίη- 
ρ6($ιΐ, ϋη6Γ6 οοΒρίΐ 6ΐίαπι €οη$6ΓΥοηιιη οχίτοηιοδ* 
Ουο(1 51 ςικΒ (1ιο>ιηιΐ5 ηοη Γ6ΠΙ5 , (ΐ6ΐηοη5ΐη Ιυ ηιίΐιί, 
«ϋί Ιεττίϋίΐββ 3ηΐ6 ρεοολίυπι Γυεηηΐ Ιιοιηίηί ^βιί». 
δοϋ ηοη ροίοτίδ. Οποιΐ 8ί ρο5ΐ6« βιιύίίΐ Ηπιογ, 6Γΐ3ηι 
Ιιο6 061 1)6ηί|;ηίΐΑΐί5 πιαιίιΐΗίπι αιγιιπιοηΐιιηι 681• Ναπι 
•ί |Μ>8ΐςυαιη Ιιοηο Π)&η(ΐ9ΐ1ϋΐη ΐπιη8|ρΓ655α8 681, Ιιιΐ6• 
(6Γ ϋΚυ8 Π)3η5ί$86ΐ Ιιοηοτ βΐ ΐπ)ΐηοΙιίΙί8« Ιΐλοά Οιοϋβ « 
1«ρ•ϋ Γ68υΓΓ6ΐί&86ΐ. 0ϋ9ΐη(1οςιιί(ΐ6ηι οαηι ίηοΙ>6(Κ6ηΐ68 
€1 ϋΙ>6(1ί6ηΐ6β Ιιοηηίηοδ ρ&Η (1ί|{η1ϋιΐ6 ΓΓυυηΙιΐΓ, η6<]ΐιί- 
Γι» &88Η6βυηΐ ιη3($ί8, ηοο ίΛοϊΙ^ αϋ 6α (Ι65ί5ΐϋηΐ. €αιη 
6ΙΜΠ1 ηαηο Ιοί ίη8ΐ&ηΐίΙ>υ8 ΐ6π*0Γί1>α5 , ραηιίβ, 61 βυρ- 
ρ1ί€ίί8 ηοη 6ηΐ6ΐιά3ηΐυΓ, ςυαΐ68 ίυί586ηΐ 8ί ηίίιίΐ ρτο 
(Ιβίίοΐίβ 8Ι1Ι8 §πιν6 ρ358ί β&56ηΙ ? ΑΚ|υ6 ιΐα ίιηροΗαη 
ιιοΙ>ί8 91 060 9 ςυο(1 αιβ^^η^^ιη αο5ΐη ουηηι 61 ρτοτί- 
(ΐ6ηΐί»πι |[6Γ6Γ6ΐ9 65ΐ α^ΐαΐυοι. 

5. Τυ 801601, 08η8$ίηΐ6, 6ΐ]&αι ϊηάβ Ι)6ηΊ^ηϋ3ΐ6πι 
1>6ί ίιΐ60ίι5ίΐ6Πΐ 6θη5ί4ΐ6πι, ςοοπιοϋο Αιίαηι Ιοίαη 
■α&ιίαίοπι »υΙιν6η6Γίΐ, 61 ΐοΐαηι ΐ6|;6ΐη ΐηη8βΓ688υβ 
811 : 1)6ηί^αβ Αοΐοηι 1)608 Ιιοηίΐ&ΐο 5οι ηο5ΐΓα (Ιοίίοαι 
ιαρβηΜ, Βοη Ιοίοηι Ιιοηορβπι 8ΐ)βΐαΐ6Γίι, η6ςο6 Ιοω 

46|6€6Γίΐ ρτίη6ίρ8ΐ0 : 86(1 68 (1θΠ1ΐ8Ζ8ΐ 8ηίηΐ8Η8 8 

ηο8ΐΓ8 ροΐ65ΐ8ΐ6 8ΐκ1αχ6ΓΗ, ^0» ηοη πιοΐίαπι 8(1 Ιιο]ο8 
νίΐαι οΐϊ]Ιΐ8ΐΜη Βθ1)ί8€θΒφιονΒΐ, ςα» τογο ν\ΐΒ ηο8ΐηΒ 

ΒΜΐΙΐΒΟΙ 86ΐνίαηΙ, 61 0ΐί1ί8 η6068β8Τί8ς«6 8001, 68 ΙΒ 
8«ΓΤίΐΒΐβ« 61 8θ])]66ΐίθΠβ 808 (ΙίΐΒΙβεΗΐ. Ιΐ6ΐί(1θίΐ 6Ι|[0 
ΒΟΙμ 1^01 8Πη6Βΐ8 , ΟΙ 8Γ8ΙΠ10Ι ΙΠΐΐΜΜη08, ΐ€ΤΓ8ηΐ 

$01660108, 86ηηΐ08: ««Ιίςοίΐ 61 8οΙ]βυ^8ϋ«πι βιοΗβ 

β6ΒβΠΙ« «ι ΒΟβ 8(ΙμΐΤ0ηΙ 8(1 0ΐΗί8 <|Β»φ16 600 ν6ΐΐ6η(ΐ8 ; 
Ι6ΐίΐ|0ίΐ ΟΤίοΐΒ 8Τ6|[68• Βΐ 1ΐ8ΐΐ6Γ60Ι08 ς03Β $ά ν68ΐί6Β• 
4«ΒΙ Β06 «αΟοΟΤΒΒΐ; ?6Κ(|Βίΐ 61 8ϋ8 •ΒΐΒΙ8ηΐΜΗΒ |6- ΑλΟηΐΕΓ. (Χ)Ν$ΤΑΜΙΝΟΡ. 85 

ιΐ6η» οη(ΐ6 π»οΙΐ8 ηοΐΝ5 8αρρ6(!ιΐ8ηΐθΓ οοΒΐηιο<1ί^.1»8ΐη 
(|Βΐ8 ραηί6Β$ΐΗΝηίηβηι οΙ>ίηο1)6<1ί6ηϋ8ηι,(1ίχ6Γ8ν*#*Μΐι- 
4^η [αάΰί ιιμτ ν€$ν€η$ ραηβ /μ {Οαι. 5. 1 9) : οΐ Β6Βο4ογ 

61 ΙαΒΟΓ Ιΐίο η05ΐ6Γ ίηΙθΐ6Γ8ΐ)ίΙί8 ΓθΓ6(,80(1θΓί5 ΒΙθΐ6&<ί8β, 

^ ΐ8Κ>οη8 οηο8 αΐίοτίανίΐ ]οοΐ6ηΐθΓθπι πιοΐΐίΐιι^'ηιο, 
(|0{Β υη8 ηοΐιίβουηι ΐ3ΐκ)Γ8ηΐ» οι ηιοΐοβϋλβ Ιεηοιΐ, 
ΐ(1βηι 'ΐ3€ί6η8 (|ηο(1 Ι>6ΐπ9ηο5 61 ρΓ0(ΐ6η5 ραίετΓβπιίΐΜν 
ήΜΪ ββ^βΐΐαίο 56Γνο, οΐίαπι 6υΓ8ηι ςυαπιάαπι οοβ^γοαπυ 
4ΐΑ|{6ΐΙί$ &€ΙΙΜ|)01 : 8•ο 61 1)605 υΐ €οη(ΐ6ΐηη8νίΐ ροοοα- 
ΙΟΓοπι, ΙεηίοΓΟπι 6ΐί8πι οοπίΙεηιηαιΐοηοΒΐ 688β γοΐοίΐ, 

461 ηθ1)ί5 8(1 5υάθΓ6Β1 61 ΐ3ΐκ>Γβπι ροΓροΐοοολ (Ι3ηΐη8ΐί5» 

8ο1)5ί(1ί3Γί8 Γεείΐ ηιοΐΐα 1)Γηΐ3Γΐιηι ^ο6Γ3. Αίςοο ίΐ8, 
ςοο(1 ΙιοηοΓοηι ιιο5ί8 (Ι6ί1ϋ βΐ ΓυΓ805 8ΐ>5ΐηΙί(, 61 Ικ- 
5ΐί8ηιιη ηθΙ)ί8 π)6ΐοιη ίπιοιί^Ίΐ, 61 οοιιιία, 5ί ςυίδ (ΙίΙί- 

|ρ6ηΐ6Γ 61 60Γ(1816 ίο^ΟΝΤαΙ, θΙΐ6η(ΐ6ΐ ρΐεηα 83ρί6ηΐί9Β, 
]^0νί(ΐ6ηϋφ, 6ΐ 1ΐ6Βί£;ΐΐίΐ3(ί!(• 

8αοΗρ€ίΜη ηιαχΰηηΜ 4)£ί ^βηείκίοτΗΜ πόοτάατΊ» 

— Ουθ6ίΓ68 |>Ν> Ηίβ 0Πΐηί1ΐϋ5 {[ΓΑΐίαδ 61 5υπιπΐ8β 
8|[8Π[108 , <|θί Ι3ηΐ8 8ρυ(1 η05 1)6Π6θθί3 0θϋθ€8νίΐ. 

Ν6(|οβ εηίπι {Γ8ν6 αϋςοίίΙ οΐ οηοΓΟδοπι 3 ηοΙ)ΐ8 
ΓοςοίπΙ : 56(1 δοΐυοι οι ίεβι^ηιοΓ 6ΐ ί3ΐ63πιοΓ ΐαηΐΒ 

1»606β6ίη, 61 ρΓΟ Ιλίβ |[ΓαΙΪ38 Γ6/6Γ3ηΐ08 : ηΟΟ 1100(1 
Ιρ56 1ΐί8 6|[681, ςοί ηθ1ΐ3 Γ6 ΐθάί^6ΐ ; 86(1 οι η05 (11568- 
ηΐΟβ 80610Γ6Π1 1>θη0ΓΟΙΒ ηθ1>ΐ8 001Ιθί1ί3Γ6, 61 Βοη ίη- 
Ι^ΓΒΙΙ 8ίηΐ08« 86ΐ1 (Ιί^ηΟΙΟ Ι30ΐί8 1)606βθίί8 6ΐ ρΓΟΥ'κΙβΒ- 

118 νίτΐυΐεαι 306Γ3ΐηο5. Ν8πι 816 ίρ5οαι 3(1 πιη]θΓ6ηι 

Β08ΐΓΪ 5θΙ1ίθί1υ(ΙΙΐΐ6ΐη ρΓ0ν068ΐΜΙΒ08. Όγο ί^ίΐΟΓ, 06 

•4681(168 510105, 56(1 οηυ8ςοί8(]α6 ρΓΟ γίπΐί 5Μρροΐ6ΐ 

^ρθ(1 86 5ίθ8θ1ί5 Ι)0Γί8, ΒΟΒ 5θΙθηΐ 0001010013 1)6η6ΐΙ- 
«ί8, 56(1 61 Ργ1τ818 ίη 56 6θ1ΐ3(8 : ηθη•68 ΐ3ηΙυΒ1 (|086 

001068 Γ8ΐ6ηΙθΓ, 6ΐ ςοχ οηΐΒίΙ>ο5 ηιαηίί65ΐ3 5οηΐ, 56(1 

^61 ρΤΟρΓΙβ, 86 ρΐ6Γ05(|06 Ι3ΐ6η1ί3 : $16 60110 8(1 60ηϋ« 

Β0801 ι;Γ3ΐί3Γοηι 8€ΐίοη6ΐΒ Οοοιίηο Γβ£θΓ6Β(ΐ3ηκ ίοοί- 

Ι81Η10Γ• Ηθ6 013X101001 83θπ0θίθηΐ, ΙίΧΟ Ρ6γΓ6€18 θΙ>- 
ΐ8ΐίθ 651, ΙΐΟΟ β(Ηΐθίφ 6Γ§3 1)6(0» Β05ΐΓ£ 81*9001601010 
61 03058 681^ 6ΐ (|0θηΐ0(]θ, 6^0 (11(^01. Οοί 60101 ΙίΦΟ 
ΟΟΒΙΙΑΟΟ 10 ηΐ6Βΐβ 808 ν6Γ58ΐ, 6ΐ 511801 Ι6ηθ1ΐ8ίβ01 
866ΜΓ816 ηονίΐ, ΟΙ 6ηΐίΐ»6ηΐ6Π1 <1ίγίη8Π1 1)6ηί2ηίΐ8ΐ6ΒΙ 

€(^ίΐ3ΐ ; ςοοοκχίο Βοπιρο ηοη 8ΐΐ6η(ΐ6Ββ ςυίά αΐ6Γ63Β• 

ΙΟΤ ρ6€6αΐ8 η05ΐΓ8, 56(1 ςθί(1 508 ΐΜ>θίΐ85 ρθ5ΐθΐ6ΐ, ίΐΒ 
Γ68 ΙΙ051Γ85 (1ί5ρ6Β86ΐ : 18 οίοΐίΤΟΟΙ 01601601 (ΙβρπΟΐίΐ» 
60Γ «ΟηίΟΓίΙ, ΟίηΟΟΟΙ Γ8510Β1 61 8Π^34ΐΐί3αΐ 685ΐΙ|^3ΐ, 
4ΐί86ίΐ ΒΙΟ(ΐ65168{6Τ6, 60ηΐ610Β6Γ6 ρΓ3Β56ηΐί5 νίΐ» {Ιθ• 
γΙβΠΙ, Γί(ΐ6Γ6 νί5ίΚ)ίΙί8 6010134 60|[ίΐ8Γ6 Γοΐοη 1)0Α8 
νίΐ80Ηΐη6 1ηΐηΐ0Γΐ3ΐ6Ο1 86 00ηΐι|08ΙΒ ίίΒί60(ΐ8ηΐ. ΟίΗ 
801601 516 βΑΙοΙΙΟΤ 801010, ΥΟΤΟΟΙ 61 8666ρΐ001 586Γίβ- 

οίοοι 060 οβΓοτΐ, 51001 ρΓορΙΐ6ΐ8 (Ιίοίΐ : 5ααη'/ίαΜηι 
Όφο $ρίηΐΗί ΜηίτϋηιΙαίιΐΜ ; €θτ ϋοηίηίπΜ «τ ίκίΜύααΐΜΛ 
Ι>ΜΜ ηοΜ άαρίΰίύί {Ρ$αΙ. 50. 19). €ίοτ(ΐ8ΐοβ οβΊοαΙο• 

ΒΙΒΙ05 ΒΟΟ 1810 ρΟΒΒΙΒ 61 80ρρ1ί6ί8 60160(1301, Οΐ 1)0- 

η606ί3, 61 ςοο<1 ηονοτίοΐβοηοΒ 866αΒ4οΐΒ4ΐ6ΐίοΐοτυΒΐ 

016Γίΐ& Ρ6603Η1 1η6Ρ6. 

6. €θθΐ6Τ30108 ί^ΟΓ, θ1>5β6ΙΌ, ΒΒΐηΗΐηΐ 098ΙΓΒ0Ι « 
Ιΐ00ΐίΓΐ6ηΐ08 ΒΜΟΙΟΟΙ 61 ΒΒΒ6 ΠΙ8Χίθ16 ΟΟΒ» Ιΐ06 |6|θθίί 
Ι6αΐρ08 Β«θ1ΐ8 Βο1Η8 8(1 1Κ>0 ΡΓΦΙιΟΙ 8θ1>5ί(1ί3. Ν3ΒΙ 81 
ίΐ8 8β(ΜΜί ΓΜΘΓίΒΜ18« ρθΐ6Τίθ108 61 Β18|η8 8ΐΐ6θΐίθΒ6 
ρΤ666β ίθΒ(ΐ6Τ6, 6ΐ€Οθβΐ6Βΐ6β ρ6668ΐ8 01011301 ^11801 
80ρ6Γη6 θΙ>ϋη6Γ6. Ει οι 8618118 Ι8ΐ68 8010188 ΟΟΟ ρΐ8• 

66Τ6, 80(11 ίρβυπι (1Ι660Ι60Ι : Αά ψΛββΛ Γ«ρίααιιι, βιμ 79 ΙΝ εΑΡ. Ι 6£ΝΕ8. ΙΙΟΜΙΕ. IX. 85 το ψ(υ8η «(οΟ θϊου τήν ύη^σχισιν ββίχνυσι. Παρά γάρ 
τήν Αρχήν ούχ οΟτω τά πράγματα $ιέχ£ΐτο, &λλ* έδε^ί- 
»( χα\ Ιτρ<μ£ τά θηρία, χα\ ύπέχυπτε τφ δεσπότη. 
Έιηιδή δέ τής πα^^σία^ εξέπεσε β(ά τήν παρακοή, 
)ΐα\ τά τής άρχης ήχρωτηριάσθη. *Οτι γάρ ΰποτεταγμένα 
^ν &παντα τφ &ν0ρώπφ, Αχουσον τ?^ς Γραφής λεγου σης* 
"Ηγαγβ^ φην^* 7^ ^γχρ/α χαΐ Λ^άιτα τώ άΛογα χρός 
€0τ *Αδάμ^ Ιδεϊν τΐ χαΧέσβι αυτά. Κα\ όρων πλησίον 
αύτοΟ γινόμενα τα θηρία, ούχ &πεπή6ησεν, άλλα χαΟ- 
άπερ τις θεσπότης δοΰλοις ύπΌχειμέ*/οις ονόματα έπι- 
τιΟε\ς, οΐίτως &πα9ΐ τάς προσηγορίας Ιτςέθηχεν* Καϊ 
Μτ δ έχάΛεσίτ αυτό, φησ\ν, *Α6άμ^ τούτο δνομα αύ- 
τφ' χα\ τοΰτο γάρ θεσποτείας σύμβολον. Διά τούτο χαΐ 
ά Θε6ς βουλόμενος χα\ βιά τούτου βιδάξαι αύτ6ν τ6 της 
έ (ουσίας αξίωμα, αύτφ των ονομάτων την θέσιν έπέτρε- 
ψεν. Ίχαν^ν^ μέν οδν τούτο βείξαι τ$ μή φοβερά είναι 
(ξ άρχης τφ άνθρώπψ τά. θηρία. "Εστί δέ χα\ Ιτερον 
ούχ Ιλαττον τούτου, άλΧά χα\ πολλφ σαφέστερον. Τί 
δή'. το5τύ Ιστιν; Ή πρ^ς τήν γυναΐχα του δφεως ?ιά- 
λεξις. ΕΙΙ γάρ ήν φοβερά τά θηρία τψ άνθρώπω, ούχ άν 
Βοΰαα ή γυνή τ6ν δφΐν Εμειν^.ν, ούχ άν Ιδέξατο τήν συμ- 
βουλήν, οβΤχι- άν^-- μετά τοσαύτης αύτφ βιελέχθη της 
αδείας, άλλ* ευθέως 1ν τήν πρόσοψιν έξεπλάγη, χα\ &ι^ 
§^δησε. Νυν δέ χαΐ διαλέγεται, χα\ ού φοβείται* οΟπω 
γάρ ξν 6 φόβος οδτος. 'Αλλ* επειδή ή αμαρτία είσηλθεν, 
άφ^^ρέθη λ^π^. χαΐτά τηςτΐ{Μ|ς; χαΐ τά της εξουσίας. ΚαΙ 
6σπερ 1π\ των οίχετών οΐ μέν εύδοχι μουντές φοβεροί χα\ 
'τοίς συνδούλοις εισίν, οΐ προσχεχρουχότες χα\ τους συν- 
λούλους • δεδοίχασιν* ο&τω χα\ έπ\ του άνθρωπου γέγο- 
ι«ν. Έως. μέν γάρ εΤχε τήν πρ6ς τ6ν βε6ν πα^^ησίαν, 
φοβερ6ς χα\ τοΙς θηρίοις ήν• επειδή δέ προσέκρουσε, χαΐ 
<νθύς έσχατους των συνδούλων έδεδοίχ^ι λοιπόν. Εί δέ μή 
άνέχητών παρ' ημών λεγομένων, σύ μοι δεΓξον πρώτης 
αμαρτίας, δτι φοβερά τφ άνθρώπψ τά θηρία ήν, Άλλ' 
βύχ άν έχοις. Εί δέ μετά ταύτα είσηλθεν ό φόβος, κα\ 
τοΰτο της του Θεοΰ φιλανθρωπίας μέγιστον τεχμήριον. 
ΒΙ γάρ, [69] χα\ της Ιντολής παραβαθείσης ύπλ του άν- 
θρωπου, ή τιμή ή δοθείσα αύτφ άχίνητος Ιμεινεν, ούχ 
&ν ανέστη ^ίως άπ6 του πτώματος. "Οταν γάρ χα\ παρ- 
αχούοντες ο{ άνθρίϋποί; χα\ μή παραχούοντκ της αυτής 
άπολαύωσι τιμής, παιδοτριβουνται πρ6ς πονηρίαν μάλ- 
λον, χα\ ού ταχέως αφίστανται τής Μαχίας. £ί γάρ χα\ 
νυν φόβων, χα\ τιμωριών, χα\ xολάσεω^^ επικειμένων ούχ 
ανέχονται σωφρονεΓν, τίνες άνήσαν, εΐ μηδέν έπασχον 
υπέρ ών έπλημμέλουν δεινών ; "Οστε χηδόμενος ημών χα\ 
φροντίζων έξέβαλεν ήμόΐς τής αρχής. 

ε'. Σύ δέ μοι, αγαπητέ, χα\ εντεύθεν σχΟπει τήν άφατον 
του θεού φίλανθρωπίαν, πώς 6 μέν 'Αδάμ πδίσαν ανέτρε- 
ψε τήν έντολήν, χα\ πάντα παρέβη τ6ν νόμβν• ό δέ βεδς 
φιλάνθρτοπος ών, χα\ άγαθότητι νιχώντά ημέτερα πλημ- 
μελήματα, ού πάσαν ίλυσε τήν τιμήν, ουδέ ώσης έξτ 
έβαλεν αύτ6ν τής δεσποτείας, άλλ' έχείνα μόνον Ιξω τής 
*ΡΧή^ άφήχβν εΤναι τά ζώα, 31 μή σφόδρα αύτφ συνετέ- 
λβί «ρ^ς τήν τής ζωί^ς χρείαν* τά δέ άναγχα7α χα\ χρή- 
βιμα, χα\ πολλήν είσφέροντα τήν λειτουργίαν είς τήν 
ζωήν τήν ήμετέραν, ταύτα είασε μένειν έν τή υποταγή 
Χ«\ τή δουλεία. Άφήχε γβυν βοών άγέλας, Γνα 4ροτρον 
Ιλχωμεν, Γνα τήν γήν άνατέμνωμεν, ίνα τά σπέρματα 
καταβάλλωμβν άφήχε χαΐ των υποζυγίων τά γένη, ίνα 
πρδς τήν τών άγωγίμων μεταχομι^ν συναντιλαμβάνη- 
τα* τών πόνων ήμίν άφήχε των προβάτων τάς ποί- 

• ΜοΓβΙ. χ«2 τού; συνδούλους, βΐ ίηίτΐ τών βυνδούλων, υ5ί 
ηυτβαι ιοβε. οι §«χί1. όμοδούλους, οι δμοδονλ»ν ΐΜΐΐοηΙ. μνας ^, ίνα έχωμεν έν τή περιβολή τών ενδυμάτων χο- 
ρηγίαν άρχουσαν* χα\ Ετερα δέ γένη τών ζώων είασε 
πολλήν ήμίν τήν χορηγίαν παρέχοντα. Επειδή γάρ χο- 
λάζων τδν άνθρωπον διά τήν παραχοήν Κλεγεν, Έν 
Ιδρώη τον αροσώΛου σου ^άγχ^ τόν άρχοτ σον* 
ίνα μή δ ίδρως ούτος χαΊ ό πόνος αφόρητος η, έπεχούφΐ^ 
σε τ6 ^λ^Ιλ και φορτιχόν του ίδρώτος τφ πλήθει τών 
άλογων τών συνεφαπτομένων ήμίν του πόνου χα\ τής 
ταλαιπωρίας, χαΙ ταύτ^ν πεποίηχεν, οΓον άν εί χα\ δε- 
σπότης φιλάνθρωτΓος χα\ κηδεμονιχδς τόν οίκέτην 'ΛτΦ 
αύτοΰ μαστίξας , θεραπείαν τινά προσαγάγη ταίς μά- 
στιξιν* ούτω δή κα\ ό Θεδς καταδίκην έπιτιθε\ς τφ 
ήμαρτηχότι, παντ\ τρότεφ τήν καταδίκην ταύτην χουφο- 
τέραν βούλεται ποιήσαι, Ιδρώτι μέν ημάς καταδικάσας 
χα\ πόν({3 διηνεχεί β, του δέ πόνου συνεφάπτεσθαι πολλά 
τών άλογων γένη παρασκευάσας ήμίν. "'Ωστε καΐ τδ δού- 
ναι τήν τιμήν, χαΐ τδ πάλιν άφελέσθαι, χα\ τδ τδν φόβον 
Ιπιστησαι τών θηρίων, κα\ πάντα, άν τις ακριβώς 
έξετάζοι χα\ εύγ'^ωμόνως, πολλής γέμει σοφίας, πολλής 
κηδεμονίας, πολλής τής φιλανθρωπίας. Υπέρ δή τού- 
των απάντων εύχαριστώμεν αύτφ, κα\ ευγνώμονες γε- 
νώμεθα περ\ τδν τοσαύτα ημάς εύηργετηκότα. Ουδέ γάρ 
βαρύ τι χα\ επαχθές επιζητεί παρ* ημών, άλλ' ή τδ 
δμολογεΤν μόνον τάς τοσαύτας ευεργεσίας, καί τάς υπέρ 
τούτων αύτφ ευχαριστίας αναφέρε ιν ^ * ούχ επειδή αύ- 
τδς δείται τούτου* άνενδεής γάρ υπάρχει* άλλ' ίνα ημείς 
παιδευώμεθα [70] τδν χορηγδν έπιστνάσασθαι τών αγα- 
θών, χα\ μή αγνώμονες γενώμεθα, άλλ' άξίαν τών εύ• 
εργεσιών κα\ τής τοσαύτης κηδεμονίας τήν άρετήν είσ- 
φέρωμεν. Ούτω γάρ κα\ αύτδν είς πλείονα τήν περ\ 
ημάς έκκαλεσόμεθα κηδεμονίαν. Μή τοίνυν [δ^θυμώμεν, 
παρακαλώ, άλλ' έκαστος υμών • καθ' έκαστη ν ώραν, 
•ι οΓόν τε, άναλογιζέσθω χαθ' έαυτδν, μή μόνον τάς χο<- 
νάς ευεργεσίας, άλλα κα\ τάς ίδίας είς αύτδν γινομένας, 
μή τάς ώμολογημένας, κα\ πάσι δήλους, άλλα χα\ τάς 
ιδιάζουσας κα\ λανθάνουσας τους πολλούς* ούτω γάρ δυ- 
νήσεται διηνεκή τήν εύχαριστίαν άναφέρειν τφ Δεσπότ|;. 
Τοΰτο μεγίστη θυσία, τούτο προσφορά τελεία, τούτο 
πα^^ησίας ήμίν ύπόθεσις γενήσεται* κα\ 7α1ί>ς, έγώ λέ- 
γω. *0 γάρ ταύτα διηνεκώς στρέφων έν τή διανοίςι τή 
έαυτου, καΐ τήν μέν οίκείαν εύτέλειαν καταμανθάνων 
μετά άχριβείας, έννοών δέ τήν άφατον κα\ ύπερβάλλου- 
σαν του βεοΟ φίλανθρωπίαν, χα\ όπως ού πρδς άξίαν 
τών ήμαρτη μένων ύφ' ημών, άλλα πρδς τήν οίκείαν 
αγαθότητα άφορων, ούτω τά καθ' ημάς οικονομεί, συ- 
στέλλεται τήν διάνοιαν» συντρίβεται τδν λογισμδν, πάντα 
τΰφον χα\ άπόνοκαν καταστέλλει» μετριάζειν μανθάνει, 
ύπερορςίν τής δόξης του παρόντος βίου, καταγελ^ν πάν- 
των τών δρωμένων, φαντάζεσθαι τά μέλλοντα αγαθά, 
κα\ τήν ζωήν τήν άτελεύτητον, χα\ 'κίρας ούκ έχουσαν. 
Ό δέ ούτω τήν ψυχήν διακείμενος, τήν αληθή κα\ έπ- 
έραστον θυσίαν τφ Θεφ αναφέρει, καθώς δ προφήτης 
φησί* θυσία τφ θεφ ανενμα σνττετριμμέτον καρ- 
δίατ συττετριμμέτί^ν "^μΛ τετοΛΒίνωμέτηκ ό θεός 
οϋχ έξονδετώσει. Τους γάρ ευγνώμονας τών οίκετών 
ούχ ούτως αΐ κολάσεις κα\ αΐ τιμωρίαι έπιστρέφουσιν, 
ώς αϊ εύεργεσίαι, χα\ τδ είδέναι, δτι ού πρδς άξίαν τών 
πεπλημμελημένων τήν δίκην δεδώκασι. 

ς*, Συντρίψωμεν τοίνυν ημών τδν λογισμδν, παρακα- 
λώ, ταπεινώσωμεντήν διάνοιαν, κα\ μάλιστα νυν οτε τής 
νηστείας ό καιρδς πολλήν ήμίν εις τούτο τήν συμμαχίαν 
εισφέρει. Έάν γάρ ούτως ώμεν διακείμενοι, δυνησόμεθα 
χα« τάς εύχάς μετά πολλής τής νήψείχκ ποιεισθαι, και 
έξομολογούμενοι τά πεπλημμελημένα ' πολλήν έπισπά- 
σασθαι τήν άνωθεν χάριν. Και ίνα μάθητε οτι ταίς 

^ ΟοΙβΙΙη. άροτρον αρβ^μιν, ίνα... άνοΕτίμωμεν τών «δνιβν 

ημών.,• τών προδάταιν τά ποίμνια. 
' €θί8ΐίη. χαΐ τόνφ διηνεχεί. 
4 όοΙβΙΙιι. βΐ εΙίΐΜ άνοΜίέμπην. 
• Ββ^. υοΐιε ημών, 6( )ηΓη τά; Ιδίως εΙς αυτόν. 
ί Μονβΐ. τά πλημμελήματα. Αΐϋ τα π£Λ)ημμί>ημένβ. 81 δ. ^ΟΑΝ^Ϊδ €ΙΙΚΥ80δΤ0ΜΪ ΑΚ€Π1ΕΡ. ΟαΧδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 8? το^αύταις άρίοχεται ψυχαΤς ό Δεσπότης, &χου£ αύτοΟ 
λέγοντος• '£λ2 γ/γο επιβλέψω^ ά,ΙΧ ^ έαϊ τδν Λράοτ^ 
καί ήσύχ/οτ, κάί τρέμοττά μου τους Λόγους ^ Διά 
τοΟτο χσΧ ό Χριστές διαλεγόμενος Ιλεγε• Μάθετε άΛ^ 
έμοϋ^ δτι ηράός ε} μι κάί ταπεινός γτ] καρδίςι^ καϊ 
εύρήίΤετΛ Ιχνάτιανσιτ τάΐς ψυγαΊς υμών. Ό γά,ο δν- 
'ίωζ ταπεινών εαυτόν ούχ άν δυνηθείη ποτέ ε!ς θυμδν 
έξύνεχθήναι, ουδέ τφ πλησίον όργισΟήναι, της ψυχής 
χατ^σταλμένης, κα\ τά χαΟ' έαυτήν σκοτ^υμένης. Της 
& ούτω βιαχειμένης ψυχής τί αν γένοιτο μακαριώτερον ; 
Ό τοιούτος ένλιμένι διηνεκως κάθηται παντός χειμώνος 
άπηλλαγμέ^Λς, κα\ έντρυφών τ]^ άπδ των λογι:>μών γα- 
λήνη. Δι3( τοΰτο χα\ ό Χρκττδς ?λεγε• ΚαΙ εύρήσετε 
άνάΛανσιν ϊαϊς ψυχαΐς ίψώτ, "βσπερ ουν ό τϊ πάθη 
ταύτα [71] κατευνάσας πολλής απολαύει τής αναπαύσεως, 
οΟτως ό (Ράθυμος, κα\ άναπεπτωκώς, χαι μή δυνάμενος 
δεόντως ήνιοχεϊν τά έν αύτψ τιχτόμενα πά&η, έν διηνέ- 
*εΓ σάλφ χαΟέαττ^κεν, οΓχοθεν τδν πόλεμον 6χων, χα\ 
ούβενό; ιΐαρόντος ταραττόμενος, κα\ πολύν τ6ν χειμώνα 
υπομένων* διδ κα\ των κυμάτων κορυφουμένων, χα\ τής 
των πονηρών ττ/ευμάτων καταιγίδος έπιούσης, πολλάκις 
υποβρύχιος γίνεται, καταβαπτισθέντος του σκάφους διά 
τήν άπειρίαν του κυβερνήτου, Διδ χρή νήφειν, κα\ έγριτ^ 
γορέναι, κα\ διηνεκή τήν μέριμναν ?χειν κα\ άδιάλε&- 
ΐΛον τής κατά ψυχήν σωτηρίας. Τ6ν γάρ Χριστιανών 
ίίε\ παρατετάχΟαι χρή πρ6ς τά πάθη τής ααρχίς, κα\ 
<6υς νομούς τους τεθέντα; ήμιν παρά του κοινού πάν- 
των Δεσπότου έναύλους οχειν, κα\ τούτοις τειχίζεσθαι, 
χα\ τή πολλή αύτοΰ περί ήμδς μακροθυμία εΙς δέον κε- 
χρήίθαι, κα\ μή άναμένειν τήν διά των 2ργων πεϊραν, 
χα\ τότε συστέλλεσθαι, ?να μή και περ\ ημών λέγηται, 
'Οταν « άϋέκτεινεν αύτοϋς^ τότε έξεζήτονν αυτόν. 
Έχοντες όυν, αγαπητοί, σύμμαχον τής νηστείας τήν παρ- 
Φυσίαν , πάντες έπ\ τήν έξομολόγησιν των ττεπλημμελη- 
μένων έπειγώμεθα, κα\ άπεχώμεθα μέν πάσης κακίας, 
μετίωμεν δέ παίσαν άρετήν. Ούτω γάρ χαΐ ό μακάριος 
ΐυροφήτης Δαυ\δ διδάσκει λέγων "ΕκκΛινονάπύ κακοϋ, 
καϊ ποίτ\σογ αγαθόν, "Αν οΙ>τω τά καθ* εαυτούς οίκο- 
νομώμεν, κα\ μετά τής αποχής των βρωμάτων κα\ τήν 
άποχήν τής κακίας έπιδειξώμεθα, δυνησόμεθα κα\ αύτο\ 
«πλείονος άπολαυσαι τής πα|&[δησίας, κα\ δαψιλεστέρας 
άξιωθήναι τής παρά τοΟ θεοΰ φιλανθρωπίας, και έν τφ 
ΐιαρόντι βίο), κα\ έν τή μελλούστ) ήμερα εκείνη τή φο- 
βεροί, εύχαΤς κα\ πρεσβείαις των εύαρεστησάντων αύ- 
τφ, χάριτι κα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χρίστου, μεΟ' οϋ τψ ΙΙατρ\, δ^α τφ άγίφ Πνεύματι 
δόξα, κράτος, τιμή, νυν κα\ άεΐ, καΐ εΙς τους αΙώνας 
των αιώνων. Άμήν< 

ΟΜΙΛΙΑ Γ. 

Ώροτροπΐ] Λρός τους έρνΘριωττας μετά την έστίασίτ 
ΛαραβοΛεΤν τ^ συνάξει κατία τίιν έσχέραν^ καϊ 
εΙς τά έξης τον, ι Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ" ει- 
κόνα ή^ιετέρατ. καϊ καθ' όμοίωσιν • καϊ εΙς τό. 
Και έποίησεν ό Θε1»ς τ6ν άνθρωπον κατ' εΙκόνα Θεοΰ 
έποίησεν αυτόν άρσεν κα\ θήλυ έποίησεν αυτούς. 

βΤ. 'ΐαάττων ήμίν ό σύλλογος σήμερον, κα\ βραχύ τ6 

Ιέατρον τών σ\>νδεδραμηκότων. Τίνο; ένεκεν, κα\ διά τί; 

Τάχα τινές ήρυθρίασαν μετά τήν αΙσΟητήντράπεζαν είς 

'ίήν ΐίνευματικήν ταύτην έστίασιν παραγενέσθαι, κα\ 

τούτο αύτοΤς αίτιον γεγένηται τής άπολείψεως• άλλ' 

άχουέτωσαν σοφού τίνος λέγοντος* Έστιν αΙσχύνη 

έπάγσνσα άμαρτίαν, κάί έστιν αίσχύψ-η δόξα καϊ 

χάρις. Ούκ έστιν αΙσχύνης άξιον, τραπέζτ^ μ«τασχόντα 

* ΑϋΙ δτι 6ιαν. σωματικής έλθεϊν έπ\ τήν τυνευματικήν έστίασι^ν. Ουδέ 
γάρ καθάπ:ρ τά ανθρώπινα πράγματα, ούτω κα\ τά 
πνευματικά καιρο?ς άφωρ:σμέ'>οις διατετύτεωται/Η γάρ 
τίερί τών Πνευματικών διάλεξις πάντα τής ημέρας τδν 
καιρδν έπιτήδειον [72] Ιχει. Κα\ τί λέγω τής ημέρας 
τ6ν καιρόν ; Κάν νυξ καταλάβη, ούβέ οϋτω κώλυμα^ γί- 
νεται τή πνευματική, διδασκαλίας. Διά τούτο κα\ ό Παύ- 
λος έλεγε ΤιμοΟέψ γράφων ΈΛίστηθι εύκαίρως, άκαΐ' 
ρως' έΛεγξον^ έπιτίμησον, παρακάΛεσον, Κα\ πάλιν 
άκουε του μακαρίου Λουκά λέγοντος, οτν ΜέΛΛων έξιέ* 
ναι, φησ\, τή έΛαύριον ό ΠανΛος άΛΟ της Τρωάδος, 
διεΛέγετο αύτοΤς, καΐ παρέτεινε τόν Χόγον μέχρι 
μεσονυκτίου. Μή τι ό καιρός έλυμήνατο, είπε μοι, ή 
διέκοψε τ6ν τής διδασκαλίας λόγον ; Ό νήφων ακροατής, 
κάν ήριστηχώς ή, άξιος άν ειη του συλλόγου τούτου του 
πνευματικού, ώσπερ οδν ό ((^θυμος κα\ άναπεπτωκώς, 
χάν άσιτος διαμείντ^, ούδεμίαν εντεύθεν δέξεται τήν 
ώφέλειαν. Και ταύτα λέγω ου τδν τόνον τής νηστείας 
έκλύων, μή γένοιτο, άλλα κα\ σφόδρα έπαινών κα\ άτη• 
δεχ^μενος τους νηστεύοντας* άλλα βουλόμενος ^ διδάξαι 
υμάς, λογισμφ τινι νήφοντι μετιέναι τά ττνευματικά, 
καϊ μή συνηθεί^ κατακολουΟεϊν. Ού γάρ τδν μεταλαβόντα 
τροφής αισχρών παραλαβεϊν τή πνευματική ταύττ; διδα- 
σκαλία, άλλα τ6 (^9^θυμούση διανοία, κα\ τδ ύπ6 των 
παθών πολιόρκεΐσθαι, κα\ μή. καταστέλλε ιν τά τής σαρ- 
κός σκιρτήματα •. Ού τ6 φαγείν κακδν, μή γένοιτο, 
άλλ' ή άδηφαγία βλαβερών, καΐ τ6 υπέρ τήν χρείαν έμ- 
πίπλασθαι, καΐ δια|^[δήγνυσθα^ τήν γαστέρα* τούτο γάρ 
χαι τήν ήδονήν τήν άτΛ τής τροφής λυμαίνεται* ώσπερ 
ουν ουδέ τ6 οίνου συμμέτρου μετασχεϊν πονηρών, άλλα 
τ6 μέθη έαυτδν έκδούναι, κα\ τών λογισμών τ6 κριτή ριον 
παρατρέψαι διά τής άμετρίας. Εί δέ δι' άσθένειαν ^ σω- 
ματικήν, αγαπητέ, μή δύναιο άσιτος παρατείνειν τήν 
ήμέραν, ουδείς ευ φρονών υπέρ τούτου σοι έγκαλέσαι 
δυνήσεται. Δεσπότην γάρ έχομεν ήμερον κα\ φιλάνθρω- 
πον, κα\ ουδέν τών υπέρ δύναμιν παρ' ημών έκζητούντα. 
Ουδέ γάρ τήν άποχήν τών βρωμάτων, κα\ τήν νηστεία» 
απλώς άπαιτεϊ παρ' ημών γίνεσθαι, ουδέ δι' οΰτ6 τούτο, 
?να άσιτοι διαμένωμεν μόνον, άλλ' ίνα άφιστώντες εαυ- 
τούς άπ6 τών βιωτικών πραγμάτων, πάσαν τήν σχολήν 
έν τοις πνευματικοίς άναλίσκωμεν. *Ως εΐ μετά νηφού- 
σης διανοίας τδν εαυτών βίον οίκονομώμεν, και περ\ τά 
π^;ευματικά πάσαν τήν σχολήν έπιδεικνύμεΟα, και τή 
τροφή ο&τω προσίωμεν •, ώς τήν χρείαν μόνον πλη- 
ρούν, καΐ έν ταίς άγαθαΖς πράξεσιν άπαντα τδν βίον 
καταναλίσκειν, ουδέ χρεία ήμϊνήντής βοηθείας τής άπ6 
τής νηστείας. Άλλ' επειδή ^άθυμός έστιν ή φύσις ή άν- 
Ορωπίνη, κα\ τή άνέσει καΐ τή τρυφή μάλλον έαυτήν 
έπιδίδωσι, διά τούτο καθάπερ πατήρ φιλόστοργος τήν 
άπδ τής νηστείας ήμίν Ιατρείαν έπενόησεν ό φιλάνθρω- 
πος Δεσπότης, ίνα κα\ τά τής τρυφής ήμίν έκκόπτηται, 
και τήν περί τά βιωτικά φροντίδα μεταγάγωμεν έπ\ 
τήν τών πνευματικών έργασίαν. "Αν τοίνυν ώσί τίνες 
τών ενταύθα συνιόντων ύπ6 ασθενείας σωματικής κω- 
λυόμενοι, κα\ μή δυνάμενοι, άσιτοι διαμένειν, τούτοις 
παραινώ κα\ τήν άσθένειαν τήν σωματιχήν παραμυ- 
Οείσθαι, κα\ τής διδασκαλίας ταύτης τής πνευματικής 

1) ΜοΓβΙ. άλλα σφόδοα βουλόμενος, ία βΐϋδ σφόδρα (ΙοβίΙ. 

^ ΜθΓ6ΐ. τάτών κα^ν σκιρτήματα, πιίηυβ Γβ€ΐ6. ΙοΓπι ΜοΓ. 
έριπίαπλασθαι. 

ίΙΟοίβΙίη. άλ)Λ το μέθη σαυτόν έχδούς χαΐ... . πΜαπεμψαι 
διά... 61 δί' άσ6. 11)1(1. «ίνΐΐ. βΐ ΟοίνΙίο. μή δύναιο. ΜΟΓβΙ. ού 
δύνασαι. Ρ>υ1ο ρθ9ΐ αΐίςιιοί ιη88. σε έγχαλέσαι. 

β δβνίΐ. βΐ ςυίηηυβ ιη88. ούτω προσίεμεν. ΟοΙβΙιο. ούτω 
προ((μ(ν. Ι1θΓ6ΐ. ούτω προσίωμςν. .; αά ίιηηηίβηι, εί φι'ιβίΜηι, βΐ Ιτόΐηεηίέηι $€ΤίΜη€$ ηΐ€ύ$ 
(/ίαι. 66. 2)?ΙιΙθΐΓ€θ 61 €1ιη8ΐιΐδ ϋα ΙοηυοΙ)3ΐιΐΓ : ^ί- 
§€ίίβ α ΐΜ ηίΐΊα ιάΗη ηιηι, εΐ ΙιηηιΗη ϋοτάβ^ βί νιν€ηίβΐί$ 
τεηνίβηι αηίηια^ιιι νβ$ίη» (ΜαΐΐΗ.Μ. 29). Ναιη ςυ'ι 
ν6Γ6 56ΐρ8υιη ΙιυιηίΙί&Ι, ηυιηηυ&ιη ροΐβΓίΙ ΐΓα οοιηιηο- 
▼6Η, 61 ρΓΟχιιηο 8αεε6η56Γ6, αηίιιια 6]υ$ ίη βυί εοη- 
8ί<ΙθΓ3ΐίοηο οοουραΐα 61 ίηΐηι ββίρβαπι ΙιυιηΠίαΐα. 
Αηίιη;! αυΐβιη ςιί» βίο 86 Ι)&1)61, ιιυί<1 οβββ ρο&$ίΙ 1)63- 
Ιίυ8? Ου1οιιιη(|υ6 Ιαΐίδ 6$1, ίβ ροπυ οοηΐίηυο 56ΐΐ6ΐ αΚ) 
οιηηί Ι6ΐηρ6$ΐίΐΐ6 1ί1)6Γ, 61 ο1)ΐ66(2ΐΙυΓ ίιτ οο(ρ(3ΐίοηΒΐη 
Ιτ!ΐης<ιΊΙΓιΐ8ΐ6. Ι(1ϋο ΟΙιΗ$Κυ$ (1ίε6ΐ>αΙ : Ει ίην€Μ€ίί$ 
τεηνίειη αηΐηιαΗί ν€αη$. Ιΐαςυ6 δίοηΐ ςιιί 3ίί661ίοη68 
ί1Ι»8 δορίνίι πιυ1ΐ3 Γβςαίβ ΓΓυίΐπΓ, ίΐ2ΐ ά6868 61 $υρίπυ8, 
6( ςιιί ηεςηίΐ 2060108 δυο8 υΐ (16061 ιηοάϋηπ, ρ6Γρ6- 
ΐαο ρ6ΓΓυΓΐ)3ϊίοηϋ)ΐΐ8 οΙ)ηο\ΐυ8 651, ϋοιηί ))β11υιη Ιΐ3- 

1)01, 116ΐηίΐ)6 ρΓΦ56ηΐ6 ΙηΓ])3ΐΐΙΓ, 6ΐ ςΓ&^6ΠίΙ 5υ$ΐίιιοΐ 

Ιέιηροδίϋίοιη : ρΓορΐ6Γ6α Ουοΐί1)υ$- 86 6χΙο1Ιοη(ΊΙ)ΐΐ9, 
6ΐ 6Χ0ΓΊ6η111)ΐΐ8 ιιιαΙοΓυιη 8ρΊπΙιιιιπι ρρϋΟοΠίδ, 8χρ6 
ιανί οΐ) ιπιροΓίΓιαιη ςυϋεηιαίοπδ άβηιΟΓδα, 8ίαιυ1 ιρ56 
βυΙιιηοΓξίΐαΓ. ΡΓοίη(ΐ6 ()606ΐ ηο8 6856 5θ1)Γίθ8 61 νί|;ί- 
105, 6ΐ ροιροίπ^π) ίηά68ίηοιιΐ6ίηςιΐ6 απίηι» ηο&ΐΓχ 
6οΙΗοίΐυϋΊιΤ6ΐΤ) 1Ι:ιΙ)0Γβ. Οιη'5ΐίαιτί οηίπι 681 αι^εΐ'δυβ 
οοηουρί5θοηΐΐ38 οαπηίδ βοιηροΓ ίη 3θΊ6 8ΐαΓ6, 16^68 
ΟοηιίηΊ ηθ8(Γΐ ηοΙ)ί8 άαΐαβ δειηροΓ Ι)α1)6Γ6 ρΓΧ86ΐιΐο8, 
61 Ιιίδ ηιυηίπ 21γ|ιι6 ί11ίυ$ ΐοΙεΓοηΐίβ ηοη αΙ)υΐί, Μψιβ 
6Χ8ροοΐ9Γ6, (Ιοποο Γ6 ίρ8& \τχ ϋΠϋ$ ρ6ΓίουΙυηι ΓαοΙα- 
ηιυ5, ιιΐ Ιυηο ΙιυηοίΙίοιηυΓ, υ( ηο 61 (Ι6 ηο1)ί8 (ϋοα• 
ΐιΐΓ, €ηηι οεοΐάβτα β08, Ιηηο ίπ^ΜΓβΰαηΙ εηιη {ΡεαΙ• 
77. 34 ). 

€οη(α$\ο ρβεεαίονηηι. — Ουιη ί^'ΐυΓ 2(!]υιη6η(ο ηο- 
ϋ$ ηιιηο6ίΙ]6]υηϋ Ιοιηραβ, ο&Π88ίπιί, οιηηεβ 3(1 οοη- 
Γ685ίοη6ΐη ρεοοαίοπιπ) ηο$(ΓθΓυηι Γϋδΐίηοιηηδ, 61 3ΐ> 
θηιηι ιη:ιΓιΙί3 α1)8ΐίη6ηΐ68, 6Χ6Γ063ηιυ8 νίΓΐυΐ68 οιηηοδ. 
Καπ) 810 61 1)6αΐυ8 ρΓορΙιοΐα Οανίίί άοοοΐ ΙιΊδ νοΓΜδ : 
ΏβεΙιηα α ηιαίο, βί [αε (>οηηιη {ΡίαΙ, 56. 27). Ουοιΐ δι 
ϋ) Ιηιπο ιηοϋυπ) ν'ιίαιη ηοδίΓΑΐη ϊηδίίωεΓΐηααδ, 6ΐ 3ΐ)8- 
ΙίηοΗΐ'ΐϋβ οΊϋοΓίιιη 0ΐ)5Γιη6ηΐί3ΐη 3 νΊΐϋ$ 3(]]ΐ]ηχ6πιηυ8, 
ροΐ6Γίιηηδ 61 ηο8 ιη3]θΓί 1ΐ(]ιιοί3 Γγοι, οΐ υΙ>6Π0Γ6ΐη 3 
Οοο 1)6ηί(^η1ΐ3ΐ6ΐιι οΙιιίηοΓε 61 ίη ρΓΧδεηΙί νίΐη, 61 ίη 
ίυΐυΓΟ 111ο (Ιίβ ΐ6Γη1)ί1ί, ρΓ6θίΙ)υ8 οΐ ίηίοΓΟΟδδίοηίΙυδ 
6οηιιη ι]υί ίρδί ηΐ3χίπΐ6 ρΐ30υ6ΓυηΙ : ([Γ3ΐία 61 56ηί- 
ςηίΐ3ΐ6 Οοηιίηί ηοδίη ^^8υ €Ηπ8ΐί, ουιη ςμο Ρ3ΐπ 
ηπιυΐ 6ΐ5ρίΓΐΙυί83ηοΙθ8ί1^1οπ3, ίπιροπυιη, ΙιοηοΓ , 
ηιιηο 61 86πιρ6Γ, 61 ίη 8χου]3 δχοϋΐοηιπι. Αιηοη. 

ΙΙΟΜΙΙΙΛ Χ. 

εχΙιΟΓίαΐίο ηά 60δ (|υο8 ρυ(ΐ6ΐ ροδΙ οίϋυπι δππιρίυτη 30- 
06(ΐ6Γ6 ηϋ οοηοίοηοιη Τ6δρ6ηίη3Π), 61 ίη Γ6Π(]πυηι 
Ι6χΐυιη ροδΙ, ΡΌααηιηζ Ηοηύηεία ίβϋηηάηηι ίηιαρί» 
ηΒϊη ηοίΐταηι^ €ί ίβΰαηώίΐη ήηύΙΗναϋηβηι {Οαι. 1. 
26) ; 61 (]6 1)15 Υ6Γΐ)ί5, Ε( [εεΐί Οεη$ Ηοιηίηβηι ; εβ- 
νυηάιαη νηαρίηβηι Οά (βάί ίΙΙαιη ; ηκαενίαίη βΐ 
[ΰΐηυιατη (ΰοΗ ι7/οι(76. «• 27). ί, ΜίηοΓ 1ιο(ϋ6 ηοΐιίδ οοπνεηΐπδ 3(1651 , 61 3ηβυδ1ίυ& 
€0ηίΙυ6ηΐίυπιΐ1]θ3ΐηιπ). εαΓ,6ΐΐ|υ3 (ΐ603υ83?ΡθΓΐ388ί8 
3ϋ<χυί 6ηι1>υ6ηιηΐ , ρο8ΐ 8οη5ί1)ί1οιιι ηιοηδοαι 3(1 δρΙή- ΙΝ εΛΡ. 1. €εμ:β. ΙΙΟΜΙΙ.. χ. 8^; 

ΐιΐ3ΐβ ΙιοοτεηίΓΟ θοηνίνίιιηι, οΐ Ιιοϊο ί|)8ί8 οδΐ αΙΐδβΗΐίίΟ 
03053 : 86(1 3ΐκΙί3ηΙ 53ρίοη(6ηι ί|υοη)ίΐ3Π) ϋίοοηΐβιη^ : 
Είΐ €οη[Η$ίο ηηω νιάιιάί ρ6€εαΐηιη, €ΐ μΙ €οη(αύο ρίσ- 
ήα ει φταύα (ΕοοΙΊ. 4. 25). Νοη 05ΐ οοηΓυ8ίοΐ)6 (Ιίςηυηι, 
6ϋπι ςπί6θΓροΓ3Η8 ηιι^ηδίο ρ3Γ(ίθ6ρ8 Γυίι, 3(1 δρίή• 
Ιυηΐο οοηνίτΐυηι ν6ηίΓ6. Νου οηίηι οΐ Ιιυπίϋη» Κ'8> 
ίΐ3 61 8ρίΓίΐυ3ΐ68 (ΐ6Πηίΐίδ ΐ6ηφοπ1)ΐΐ8 €ΐίδΙίη€ΐ»«πηΙ• - 
δ6ηηοπί εηίπι 8|>ίηΐυ3ΐί οιηηβ (Ιίβί (6πιρυ8 ίιΐοηουιη 
Γυ6Γί1, 61 ςυ1(] (]ίοο(1ί6ΐ ΐ6η)ρΐ)8?Ν6<ΐ(ΐ6 8ί ηοχ ίΒ§ιηΐ3ΐ, 

8ρίΠΐυ3ΐ6Π1 (ΙΟΟίηπαΠΙ ίΐηρ6(]ίΐ. ΡΓ0ρΐ6Γ63 61 Τίηΐ(μ 

Ιΐιοο Ιιαπο δθΓίΙ)ϋ1>3ΐ Ρ3υΙυ8 : Ιηιία ορροηα:ιε, ίΐΝ- 
ροτίαηε : ατριιβ, ιηοηρα^ οΙ>$6€τα (2. Τπη. 4. 2). Εΐ 
ίΐϋραιη 3υ(1ί 1)63ΐυαι Ι.υ03ΐη ϋίοοηίειη : ϋ}§θβ$$η^ 
τη$ ΰΓΟΒίίηο ΡαηΙα$ α Ίτοαάε, άί»$ετεΰαί είε, εί ζετιηο- 
ηειη ρτοάιιχιί ηεφιε αά ηιβάίαηι ηοείβιη (>ΐ£/. 20. 7). 
Νυη)ςυΐ(] ΐεηιρυδ οΙ)ΓυίΙ ? άιο, ς[υχ80 ; ηυηι (1οοΐΓίη:υ 
86Γηιοη6πι ρπ»οί(1ί(? νίςίΐ3η8 61 3ΐΙοηΐυ8 βυιΙιΙΟΓ 
6ΐί3ηι ρΓαηκαδ, Ιιοο δρίΓίιυ3ΐί οοηνοηΐυ (ΙΙ^ηυ» 651 ; 
ρβΓΪςυβ π)θ(1ο βυρίηυδ 61 (16865, 6ΐί3πΐδί ]6]υηυ8 ρο»- 
πιαηοΑΐ, ηίΐιίΐ ίη(ΐ6 ιιΐίΐίΐ^ΐίδ οβρΙοΐ. 

Αά •ρίπ7ιια/ία φιοιηοίίο αοεεάβηάητη• — Εΐ^ 1(Χ(ΐ 
(Ιίοο, ηοη η( ]6^ϋΐιίί τί^οΓεαι δοΐνβηι; 3ΐ)8ίΐ; η3ΐη 
ηιπΙΙΐΜίΐ ΐ3υ4ο ρκοΒοςιιε ]6]υη3ηΐ68 : 86(1 υΐ (1θ€6«ιη)^ 
8θΙ)πο (]υθ(ΐ3Π> 3ηίηιο,• ηοη 6οη8υ6ΐ»(1ίη6, 3(1 βρίΓΐ- 
Ιυ.Ίΐί3 (^6 3606(ΐ6η(1υπι. Νοη οηίηι ΐυΓρο Γιΐ6πΐ, 6υηι 
(ΐυί οϋ)ϋΐη 3ηΐ63 3€06ρίΙ, 3(16556 8ρίΓίΙυ3ΐί (ΙοοΙτίηοΡφ 

86(1 ί£;η3νθ 3ηίΠ)0 3(]β880, 61 3ΐ) 3βθΟΐίθηϋ)Ι18 ν6Χ3Γί, 

6( 03Γηί8 ΐ38οίνί33 * ηοη οοηιρηιηοΓΟ. Νοη ηΐ3ΐυιη 68ΐ 
οοηη6(ΐ6Γ6; 3ΐ)8ίΐ: &βά £[ϋΐ3 (ΐ3η)ηο83 651, 61 ήηρίβι^ 
ρΙα8 (ΐ(]3πι δ3ΐίδ, ηο <1ί8Γυπιρ6Γ6 νεηίΓεηι : ίά ηυοιΙ- 
ίρδαηι 6ΐί3η) ιΙΐ3η), (]υχ 6χ οί1)θ 1ΐ3ΐ)οη ροίοδΙ, νοίιιρία-^ 
Ι6ΐη οίΓ6η(]ί1 ; ςυ6η)3(1ιηο(1(ΐιη ηίΐιίΐ ηΐ3ΐί 681, νίπηινι 

3(1 η)6ηδυΓ3η) 1)ί1)6Γ6, 86(1 6ΐ)Γί6ΐ3ΐί 86 (16<16Γ6, 6ΐ Ιη- 

ΐ6η)ρ6Γ3ΐιΓΐ3 ]υ(]ίο1ιιη[ΐ Γ3ΐίοηίδ 8Ηΐ)ν6Γ(6Γβ. Εΐοηίηι , 
(}ίΐ60(6, 8ΐ οΐ) οοΓροΓίδ ίπ)56θίΠίί3ΐ6πι ηοη ροΐ68 ]ο]α- 
ηυδ (ΙΊβη) ρΓθ(Ιυο6Γ6, ηυΙΙυδ (]ΐιί 53ρί3ΐ ρΓορίοΓ Ιίοο ίο 
3Γ|[(ΐ6Γ6 ροίοπί. Οοπιίηιηη οηίηι 1)3ΐ)6ηιυ8 ηιβηδηοΐιιηι 
30 1)6ηί^υπι, 61 ηίΐιίΐ $υρΓ3- νίΓ65 ηοδίΓΟδ 3 ηοΙ)ΐ8 οχί- 
ρηίοηι. Νβςηε εηίιη αΙ)δΐ1η6ηιί3Π) 3 οίϋίδ 61 ίη64]ί3ηι 
δίηιρΙίοίΐβΓ 3 ηοΙ)ί8 6χί£;ίΐ, η6(]υ6 Ιίοο ίρδυιη, ηΐ ]6]ηηί 
8θ1υιηιηο(1ο ρθΓη)3ΐιθ3η)υ8, 80(1 υΐ3 &χουΐ3πΙ)α8 ορ6- 
ΓίΙ)υδ ηο8 3ΐ)(Ιίοηηΐ6$, οηιηο ηοδίΓυπι οΐίυιη ίη δρίΓΐ* 
1υ3ΐί5υ8 οοη8ππΐ;ΐη)η8. Ν3Π) δί 8θ1)Γί3 ηιοιιΐβ νίΐ3ηι 
ηο5ΐΓ3ηι ίιΐδΐίΐυβι-οιηυδ, 61 ςυί<](ΐυί(1 οΐίί (ΐ3ΐιΐΓ, ίη 5ρί- 
Γί1η3ΐία ίη)ρ6η<ΐ6Γ6η)αδ : 6ΐ οί1)θ5 ίΐ3 δΐ)ηΐ6Γ6πιυ5, ηΐ 
Ι3ηΐαη) δππιβΓεηιυδ, (]υ3πΐιιιη υ5η5 6χί£;ί1, εΐ ν1ΐ3ΐη 
1013Π1 ίη 1)θπί8 οροΓίϋυδ όί5ρ6η$3Γ6Π)υ5, ]3η) ηπΐΐα 
ορυδ 68δ61 6Χ ]6]υηίί5 3(1]υιη6η(ο. 86(1 ηοί3 ηβ^ΐί- 
{6ηδ 65ΐΙ)ηπ)3η3 η3ΐυΓ3, 6( (ΐ6Γιοίίδ $3υ(ΐ6ΐ, 61 γο- 
]3Χ3ΐίοη6δ ()οχηΐ : ί(1οΊΓοο Ι3η)(;[υ3ΐη 3(1 3Π)0Γ6ηι ρΓ0• 
Ιίδ ρΓοροηδυδ ρ3ΐβΓ εΐοηιεηδ Οοιηίηυδ 1)3ηο εχ ]6;ύηίο 
ιη6(]ίο1η3πι οχοο^ίονίΐ, υ1 εΐ <]6ΐίε3ΐ3 ε ηΐ6(1ίΌ ΐοΙΐ3η« 
10Γ βΐ 8χουΐ3ηυηι ουΓ3ΐη η(Ι 5ρΐΓΐΐιΐ3ΐί3 ορ6Γ3 ΐηηδΓο- 
Γ3Π)ηδ. δί ί{;ίΙυΓ βυηΐ 3ΐί<]υΚ ρΓβΒδοηΐεβ, (]υθ5 εοπροΓί^ 

ν6(3ΐ ίηΓΐΓΠΐίΐ3δ ]6]|1008 01 ίΠΐρΓ3ηδ08 ρ6ΓΠ:3η6Γ6, 605 

ΙιΟΓίοΓ υ1 εοΓροΓίδ ΐηΟΐΓΠ)ίΐ3ΐεηι εαΓοηΐ, ει δρΐ'ηΐυαϋ * 8ίο οηαηοδ, ργχιογ Μοτβΐ. (|ΐιί 1ια1>6ΐ, Ιϋήάίηαιη Ιοϋί•^ 
νίϋ, αιΐιηΐδ Γϋοΐβ.^ 93 & Κ)ΛΝΝΙ8 εΐΙλΥδΟδΤΟΜΙ 

Ιιλ€ ^0€ΐηη« ηοη ιοίιιιιι ηοη ρηγβοΐοτ, ιβάθίρηΜί 
ρΐυι 6χΙιί5ΜΐιΙ «κκΙΠ. 

ίΗτ, — 9οιιΐ •ηίΗΐ, ιυιιΐ ρΓοΓβ€ΐο ?ιφ ^ιιΐ1>ιι$ ίΚλυα« 
»(1 Οθΐιιη ]Αηιΐ9Β ]ΐρ6Γίπ ρο&5ΐιιιΐ, ιηυΐΐο ιη3]θΓβ9 ^υ^ηι 
€ίΚκ>πιιη αΙ)•ΐίιΐ€ηΐί9. Ι^ίΙαΓ ηυΊ €ί5υαι λθ€ΐρίΙ 6ΐ]^ιι- 
ιι»Γβ ηοιι ΥΑΐβΐ, Ι&ΐ|;!αΓ6ηι (ΙβΙ «Ιθβαιοδγηααι, ίΝτν^η• 
ιίοΓ &ίΐ 1η ρΓ€€ίΙ)υ$, ηοφΓβιη Ι)2ΐ)β«ΐ βιΙ&οΗίΑίθΐιι ίη 
:ΜΜϋ60{|ι&<Ιίνίιιί8 θίοςιιϋβν ίιιςυίΐΝΐ8€θ?ροη5 ίηβπιιίΐλβ 
ιιίΐιίΐ ο1)βΐ8Γ6 ροΐββΐ : ίηίηιίΰίι Γ€α>ηοί1ί6(αΓ » οιηηβ 
€Νΐίυιη 61 γϊικίίεΐφ ουρίάίΐαίβηι 6Χ 3ηιιηο βΗηιίιΐ€ΐ. δί 
ϊϊΛύ ΙβεβΓίΙ, τβΓυαι ]6]υιΐ2Υΐΐ ]φιηίυηι, ςαοά α ηο1>:8 
ροΐί68ΐιηυπι εχρο^αΐ Οοιηίηυδ. ΡΓΟρίβΓΰα 6&ΐηι ΐΜΐη€ & 
€ί1>ί& 9ΐΚ8ΐΙηβηΐί&ιη &(11ιίΙ>6Γί ρηβΰΐρίΙ, αΐ Γ6ΓΓβη3η(68 
€3πιί$ 1&8€ίνί»8, 6ΑΙΙΙ οΙιββςυθΒίβιιι Γ6(1^ιιιιι& 9(1 ιηαη- 
«ΙλΙα ΟβΙ Ιιηρΐ€ΐΗΐ8ΐ• Οαοά βΐ οΐ) ίηϋηηίΐαΐβιιι οοΓροΓίβ 
•ιι1ΐ6ΐ«ϋιιιη Ιιοε» ςυοά ]β]υ»ίαη ρτχβΐ^Κ ηοϋίβ λ41ιϋ)6Γβ 
ιιοΗιιηυβ, βΐ <ΐ6$ίΑΐί9Β (ΙθϋίΐίΟΓβ» 8υΐΒΐι$• ιη^χίιηβι ηοΐ)» 
Ιρ•ί5 (Ιαηηα ιιαρηκίβηΐββ 8ίί«Ηιηιΐ5• Ναηι βί ]6]υιιίυπι, 
&ΐΜ6ΐιΓιΙ)υ$ 31*118 ρΓ£4ίοΓΐ5 ορβΓϋ^υβ, ηίΙιίΙ οο1>ί8 ρπχΐ• 
€•1» ιηυΐΐο Ηΐα^ίβ» βί οιιαι )6]αηϋ ρ1ιαΓΐιΐΑ€0 αΐί ηοη 
ροΜίιηιΐ£» {ηνίοτβιιι η6|;Ιί£βηΐΜΐηι βχΐιίϋυβηιηιιβ. 
Ηβϋ ΒΒίβιη ουιιι α ιιο1)ί• (ΙίϋίοβηΙίΕ, ΟΓ&ηιυβ νο8» ςυί 
}•ίοιΐ9Γβ ναΙθίίΒ, ϋΐ ίρβί ςίΜίηΙαιη ροΐβτίΙΐΕ, 1κ)η3ηι βΐ 
1«ιιϋα1>ίΐ6ΐιι 1ΐ3ηοτθ8ΐηιιη9ΐυ8βαΓΐ8<ϋ1ί{βηϋ3ΐΒ• (2ιμμ/ο 
€ρίιη €χιβηΐΜ$ ηοϋβτ Ηοηιο ζοτηαηρίίητ^ ίαηίο ίηϋΤ' 
«Μ ψαίΛυαίΗτ (ϋ. £οη 4• Ι6)« ^6^ι10^ιιι^ βηίιη οοτρι» 
€θαιρΗαιίΐ, βΐ ΐΜοΐνί^β ίηοπϋηαΐα» ΓβίΓΟοαΐ, λπίαΐλΐη 
ΜΙ6Ι1Ι €ΐαηοΓ6ΐιι βίβοίΙ, &Π8 ίηβίΓΐιΐΙ 61 8υΙ)1ίιη6ΐη Ιβ- 
νβηΐφΐβ Γΐ€ΐΐ• Ρηιΐτ68 ςυοςυβ ?68ΐΓ08» ςαοίςυοΐ οΙ> 
•ΟΓροηβ γ^ΙεΙυϋίηβιη ]6]υα2Γ€ οβςαβυηΐ, βχΙιΟΓίβιηΐηί, 
Β6 8ρΐηΐιΐ3ΐ6πι Ιΐ3ηο ιη6η8αιη Γ6Πηςιΐ3αΐ, 61 Λά ΠΙθ8 
Μϋ^Μ ςιι» α ηο5ΐ8 (ϋ<1ί66Γίΐί8 , ίικϋοβηΐββ 6ΐιηι ςιιί 
ηκκΙβπΟύ οοαιβ(}ίΐ 6ΐ ΐΜΐ>ί( ηαα ίο(|ί|[ηυιη Ιιοο ιυ<1ίιο• 

?ία 6886» 86(1 601» (|1ΐί (16868 6ΐ (1ί88θ1υΐυ8 811. Εΐ άΐάίβ 

618 * 9ρο8ΐοΙί<»ιιη Ιιθ€ (Ιίοΐιιαι : Ει ςηί ιηαηάηεαΐ, Οο• 
ιρϋρ ίηαηάηεαί : α φά ηοη ηιαηάηαιί^ Βοηήηο ηοη 
«ΜΜίΐΜΓα/, α ρταΐίβΜ οβϋ Ώ€θ {βοηι. 14. 6 ). Ιβ'ιΐιΐΓ 
φΐΙ ]6|υη3ΐ» |πιΓια8 8|;ίΐ Οοιηίιιο, ςαί νίι*68 βί ΙτΙ1)ΐιίΙ 
•ιΙ ί€Τ6η(1θ8 ]6]υηΊί 1α1)0Γ68 : εΐ (|ΐιί ιη^ικίιιεαΐ, ίΐ6- 
ηιοι |;πιΐί85 9%Μ Οεο, (|υία Μ ηιΙιΠ ίρβαιη Ιβάβτο ρο- 
1681, ςιιαιηίηυ8 &ηίιη» 83ΐαΐ6ΐιι ^%ζ\^ πκχίο νεΙίΐ. Τοί 
ϋΐίαι ηοϋί8 νΐ88 ρ^πινίΐ 1>6ηί||;ηυ8 Οβυβ, ςυοΐ 6ΐαΓ- 
Ι1Τ6 ηοη ρο88ΐιιηυ8, ρετ ςυ^β , 8ί το1υ6πιηυ3« 8υπι- 
■ηιη ΙΜοΰΙαιη &886ςυ! 1ί(^κ• Ηχο ρΓορίβΓ 8ΐ)86ηΐ68 
Αίχΐ88β 811 83118, αΐ ΐοΙΙ^ΚαΓ 618 ριιι1οη8 0ΐ)ΐ6η1υ8, 61 
ιώΐΜΓ, ηοη οροη6Γ6 ρΓ0ρΐ6Γ 1ιθ€ ρικΙοΓΟ 8υ0'υη(ϋ : 
Μ(μιβ 6ημη 60ΐη6(1ί886 ρικΙοΓοηι ηοΧΜ8 ^ίΤεη, 86(1 
■ΗΙ& ^ηκίρίβοι 6βίΜ^ 

€θΛΐ€$ίβο ρ€£€αΐοηαη, Ταηροταηίίβ μά $ύηίίοίβΜ ΰοη^ 
4ηάί, — Ρ6(Χλΐαηι ϊο^λά (ιίΓρΙΜο 68ΐ : βί Ιιοο μ1- 

Ιηίΐ1ΐΐη08, ηοη 8θ1ΐΙΠΙ €ηΐΙ>6866Γβ (ΐ6ΐ)601Ι18, 86(1 61 ηο8 
Ο06ΗΙΙ3Γ6, 61 01186108 (1ίε6Τ6 008 ίρ808 ΟΟη ΠΐίηΐΙ8» 

ςυιπι ςυί ίο 86οριι1υηι ίιηρ6(6ηιηΐ : ιιηο η6ς«6 ΐηηο 

<ΐ68ρθη(ΐ6Γ6 8η|πΐ1Μη , 86(1 9ά <Χ>θΓ688ίθη6Π| , 6( Γ6&Η 

ρ•8€6ηϋαηι ί68ΐίιυΐΓ6 (Ι6ΐ>6ΐηα8. Βιι)ιΐ8ΐηο(1ί 6ηίιη 6$Ι 
ΙΗΗηίηιβ ηοβίεΓ, ςιιΐ ηίΐιίΐ 8ϋιΐ(1 Γ6(ΐυίΗΐ 3(1ηιΪ8$ο ροο- 

* ^βζ. ιιηαδ, ΜίΰΟΗίη ρτηαιαη οχ ίάο ίοηηϋηαηα ααί- 

^ιΙΗΗΙΐη. £( άΚίίΟ 09^ Οΐηί88ί8 ίαΐ6Τρ08ϋί3• ΑΚΟΗΙΕΡ. (Χ)Ν8ΤΑΝΤΙΝαΡ. ΒΑ 

6«ΐο, 81 ςαακίο ρβτ ίκΒλτίβιη ϋοΐΜίαίαιυβ, «ιυαηι ιιΐ 
6ΓηΐΑ €0ηΑΐ68ηιιΐΓ» η6€ υΐΐη ρΓ0|;Γ6(1ίαιηιΐΓ, ι^Ι Ιη 
6*(ΐ6ηι Τ6θ1^ηυ8. €«ΐ6ηιηι ουηι οίϋο ηο8ΐΠΒ ηΐ6Μ- 
8υΓ» €0η|ηΐ6ηΙ1 οϋιηυΓ, ηυιηςυλίη ετυ!)6δ€3ΐηιΐ8 : 
η8ΐη Οοηιίηιιβ ηθ3 Ι8ΐΐ οοΓροΗ €0η]ιιη(^08 6586 νοίυίι, 
ςυο<Ι &ϋΐ6Γ 6οη8ί8ΐ6Γ6 ηεςαίΐ ηί8ί εί1)ο ρ3$63ΐυΓ, ηιοϋσ 
οΊΐΝΐηι ηίαιίυπι ηο 8ϋΐη8ΐηιΐ8 : ί(1 ςυθ(1 ηο1>ί8 8(1 8ληί• 
Ι8ΐ6ΐη 6ΐ 6θΓροΓί8 ΐΜΠλοι 1ΐ3|>Ηυάίη6ΐη ρΙαΗιηιιηι 
οοη(1ιΐ6ΐΐ• Ληηοη τί(ΐ6ΐί8 ςυοίίάίβ οχ 80ΐηρΐιιθ5ί$ ηιβη• 
818 61 ίιηαιθ(1ί63 ιο](1(ΐνί6 ίηβηίΐα ιηοΓΐ>θΓυιη |;6η6Γ8ΐ 
ίΐΜΐιιοί ? Ι]η(ΐ6 ροάΛ%τχ ? ϋηιΐβ €8ρίιί8 (1ο1θΓ6$ ? υη(ΐ6 
οοπΓΐιρίοηιιη Ιιυηιοιαιη 3ΐ)υη(ΐ8ηΐί8? υη()6 ίοηυηιεΗ 
3ΐϋ ιηοΓΐ>ί? Νοηηο &1) 1ιιΐ6ΐηρ6Γ8ΐιΐία 6ΐ Ιαφοτβ, ςιιαπι 
ραΓ 8ί(, τίηί ροΐυ? Ναοί 5ίου( ηΑνί$, ({υχ 3ςυί8 ΊΐΛ 
ϊαιρΙοΐυΓ, υΐ οχΐιαυπη η6(ΐιΐ6αΐ, βιακίηι 5ϋ1)ηΐ6Γ|[ίΐυΓ : 
118 61 Ιιοιηο ςιΐ8η(Ιο οηρηΐ» οΐ οΙΐΓίεΐΑΐί 8ϋΊρ5υιη <16- 
(ϋ(ϋΐ« ίη ρηΒ€6ρ8 ν8<1ίΐ, 61 ηιϋοηοηι Ευαιη 8υ5ίη6Γ|[ίΐ» 
ά6ΐιίςη6 ]αο6( ςυα8ΐ νίνυηι 08(ΐ8ν6Γ» 8(1 ιη8ΐ3 ςιιί(ΐ6πι 
οροηηώι 8χρ6 Ιΐ8ΐ)ί1ί8» 8<] 1)θη8 αυΐβπι οιηηία ηίΐιιΐο 
86 ιη6Πυ8 Ιΐ356η8, ς[ο&ιη ηοπυί. 

δ• 1(ΐ€ΐΓ(» ο1)86θΐΌ, υΐ 86ουη(Ιυιη 1ΐ68(υπι Γαυίυιη, 
€αηύ$ ονταη η€ αραίη αά ΰοηοηρΪΗοηίία* (Ποηι, |3• 
14), 86(1 αΐ ρο&5ΐϋ8 6ΐι1)8ί$ΐ6Γ6» 6ΐ ιη8]θπ αΙ^επίαΐθ 
κ5ιΐ8 8ρίηΙα.ΊΐίΙ>α8 ορβπιιιι «ΙαΓβ. Ηχο οιηηία ΓγοΙγι^ 
1)118 ν68(η8 (ΙίοίΚβ, 61 βυηάβΐβ Πΐίβ, ηβ υηιςυαηι 8ρΐΓί- 
1(1311 Ιιοο 3Η(η6ηΙο 86 ρΓίτβηΐ ; 86<1 6ΐ8ί ρηηεί $ίη(, 
Τ6ηίαηΐ οιηηί ουιη 3ΐ30ΓίΐαΚβ• υΐ 3οε6ρΐ3 Ιιίε δρίπΐυΑίί 

(1θΟΐήη3, 4ίαΙ)θΙί€ί8 ίΐΙ8ίάϋ8 ΓοΠίΐβΓ Γ68ί8ΐ6Γ6 ρο£>8'πιΐ« 

€φΐ6Γυιη νοίιίβ €0η8«ΐ€ΐ3πι βρίΓΪΐυαΙβπι ιηβη&αηι ηο8 
Βρροηαηιυβ, 63ηΐ3ΐί8 νεδΚΓΧ ίη 3υ(1ί6η(1ί8 (1ίνίιιί$ 8ΐιι- 
άίυιη 810 Γ6πιυη6Γ8ΐυΓΊ, 6ΐ 46ΐ)ίΐυιη ([ηοά ρτοπ\\$ιιη\ι$ 
6Χ5θ1υΐαη. 5οίΐί8 εηΐηι οιηηίηο, 6Κ ιηοηιπιίδΓιβ, ηο8 
(Ιο Ιιοηιίηΐδ ΓθΓΠ)3ΐίοηβ (ΙίοεΓΟ 0(£ρΊ8$6• οΐ 3η2υ8ΐί3 
ΐΟπιροΓίβ ρπΕρ6(1ϋο89 ΙβοΓιοηοπι ΐοΐαηι ρβρβοβΓβ ηοη 
▼3ΐ6ηΐ68, ίη ϋοοίΓΐηβ άβ ίβηπιηι υΓιΙίΐαΐβ βηοπι Γο- 
01886, 0$ΐ6η(ΐ6η1β8, Ιιοπιίηοηι ρΓορίΟΓ ίηοΜίοηΐίαηι 
3 ρΓΐη€ΐρ3ΐα, ςιυεηι ρΓίϋ8 8υρ6Γ 638 Η8ΐ)€ΐ)3ΐ, 6χοί- 
(Η$86. υη(ΐ6 Ιιοίΐίο (ΐυο() Γεϋςυοη 65ΐ Γ6(!(ΐ6πια8, αΐηυο 
ίΐ3 Ιιΐηο νθ8 (Ιιπιίιιοπιυδ. Ει υΐ πΐ3ηίίύ8ΐίθΓ νο1>ί8 
86ηηο ηο8ΐ6Γ 8ίΐ, οροηβ ρΓοΓιυπι ίυεηΚ πιεπιΐηίδβο, 
ιι1)ί Ιυηο ιηΐ88ηπι ί666ηπιιΐ8 86πηοηοιη, υΐ ίη(ΐ6 Γαοΐο 
ίηίΐΊο, ςυ» Γ6ϋ(|η3 8υηΐ ίπιρΐ63ΐηυ8. υ5ί ι^ίΐυΓ Αηοιιι 
(ΙΊ€6η(1ί Γ6€ΐπια9? Ουηι (Ιίχΐιηυβ (16 ϋΠβ ν6Γΐ)1<, Εααίο' 
ΜΜ Ηοηίηαη 9έαιηάνηί νηαφηαη ηοίΐταηι, €ί Βοοπη^ 
άηιη Μηηαί»άίΗθ/η, βΙ έίοηαηοηίατ ρι<^ί^ι^< ηιαή$^ οΐ 
9θΐΗθτ'ώΐί$ (4τ/ι\ ({ϋία ΐιιηο 86Γηιο ρΐΌΐίχΊοΓ ΓιΓιΐ, βΐ ηα•• 
Ιυηι 68ΐ ηο1)Ϊ8 ροΐα^υβ ςυοά(ΐ3ΐη £6ηΐοηΐί3Γυιιι, ηοο 
6οη6688οηι, υΐ υΙΐ6ηυ$ ρΓ0|;Γ6(ΐ6Γ6ηιυΓ, 86(1 1ΐ30ΐβηυ8 
ρΐΌ(1υ€(ο 86ΓΠΐοη6, 86(ΐυ£ηιία ηοη 3ΐΓΐξίπηυ5. ϋπίΐο 
ηυηο η60688&Ηυπι, υΐ οαηίακί νεβίτ» (ΐιΐ£ $6ςϋΐιι;ΐα? 
ΐ623ηΐαΓ» υΐ 8€ίΓ6 ρο&8ΐΐί8 ςιιχιΐ3ΐη νοΐΜ8 ϋΐοίηπ 8ί• 
ιηυβ. 5ΐ3ΐ1ιη ί^ίΐιΐΓ (11νίη3 δοηρίυκι &υ1κ)ίϋίΐ : 21. Ει 
(οάΐ Βοϋ* ΐΜηύηοηί; ίοοΗηώαη ιηΐίψηβη Οά (ανίΐ ιΗπία; 
ινιη^μ/μιιι €1 /^ηιίηαιη [οάί ίΙΙο$. 28. Ει Ι^οηοάίχίΐ ί11ί$ 
Ραα άί€€η$ : Οτοζάΐο οΐ ΜπΙιίρΗεαηΐίΜ , €ΐ ίηιρίοίο 
ίβτταΐΗ, έΐ άοηώιοηώύ οι; οί άοηήηοιιήηΐ ρη€ίΙηα ιηαΗ$^ 
€1 νοΜΙίίηα ΰοΗί^οί οηΐΜ^ΜροοοήίηΛ^ οίοΜηί ίοτηο, οι 
οηιΜηο πρΙίϋίηίΟΤοροηΙΐίηΛ οηροτ Ιοηαηί. Ρ8υ63 5ΐιηΐ 

Τ6Γ^» 86(1 »8^«5 Γ6€θηάΙ(ΐΙ$ ϋΐ683υηΐ8 Ν1 ΙΜΒ ρ3<ΐςί« ΙΝ €ΑΡ. 1 6ΕΝ&8. ϋΟΜΙΙ^ Χ. Ι• μή &ποτΓε^(Τν έαυτ^νς, [75}άλλ4ι ταύτη μ^Ιλλον πλ€{ον« .^ 
τήν αινουβήν έι^ιδιίχνυβΟα». 

Ρ'. Εΐ9\ γάρ, ύαίΜ Μί πολλφ μ€ίζο\Λς » '^ς άιηχης "κων 
Ρρωμάτων, «Ι δυνάμινα^ τ4ς 0<ίρ^ ήμ|ν &νο(γ(ΐν της 
ΐΜ^^ηφίας της «ρ^ς τδν Θ€4ν. Ό τροφές το(νυν μιτ•- ^ 
λαμ€άν(ρν, 3ίαν νηστ<ύβ(ν μ^ βυν4μ$νος« ^ιλββτέραγ 
τήν Ιλιημοσύνην 1π(2βιχννσ9ω, βΟχές Ιχτ&ν&Ις, τήν 
«ροΟυμ(βήι Ιχιτετβμένην Ιχέτω ικρί τήν ά^κρ^σιν τών 
θι{ων λογίων- Ινταυθα ού&^ν ή του οώματος Ασθένεια 
έμΐΐόβιον ήμίν γ{νετ«ι* τοΙς ΙχθροΤς χαταλλαττέτθω» 
ι^7αν μνησιχαχίαν Ιξοριζέτω της ΙαυτοΟ ψυχής. "Αν 
ταύτα χατορΟοΰν βούληται, τήν &λη6ή νηστείαν έπεδεί- 
ξατο, χα\ ήν μάλιστα ιείντων Απαιτεί παρ* ημών 6 Δε* 
σπίτης. Έπεί χα\ ταύτην τήν άποχήν των βρο>μάτων 
βιΑ τοΰτο χελευει γίνεσθαι, Ινα χαλινουντες τά σκιρτή- 
ματα της σαρχ6ς, εύήνιον αυτήν έργαζώμεθα πρ6ς τήν 
των εντολών έχπλήρωσιν. £{ βέ μέλλοιμεν μηδέ τήν 
&π& της νηστείας βοήΟειαν έαυτοΖς προσάγειν διά τήν 
τοΰ σώματος &σΟένειαν« χα\ πλείονα τήν ^^υμίαν έπι- 
δείχν\)σ6αι, λανθάνομεν Ιαυτους τά μέγιστα ζημιούμε•» 
νοι. ΕΙ γάρ χα\ μετά νηστείας ή τών προειρη μένων 
κατορθωμάτων &λλειψις ούβέν ήμ^ όνίνησι, πολλφ μάλ- 
λον εΙ μηδέ τφ φαρμάχφ της νηστείας χρήσασ6αι δυνά- 
μενοι, πλείονα τήν ^ς^θυμίαν έπιδειξόμεθα ΐ>. ΤαΟτα δή 
μαθόντες τκαρ* ημών, παραχαλώ, οΐ νηστεύειν δυνάμενοι, 
αυτοί τε χαθ' δσον οΤόν τε επιτείνετε υμών τήν χαλήν 
ταύτην χα\ έπαινετήν προΟυμίαν. *Ό<Γφ γάρ ό !£<«> 
'/ψών άνΟρωχος δια^ββίρεται^ τοσοϋτοτ ό §σω άτα• 
χοίνοντίΗ. Ή γάρ νηστεία τ6 μίν σώμα χατατείνει, χαΐ 
χαλινοί τά άταχτα σκιρτήματα, τήν δέ ψυχήν διαυγε- 
στέραν εργάζεται, χα\ πτεροΙ, χαΐ μετάρσιον χα\ χού* 
φην ποιεί. ΚαΙ τοΟς αδελφούς δέ τους υμετέρους, δσοι 
διά σωματιχήν άσθένειαν νηστεύειν ού δύνανται, πρσ- 
τρέττεσθε μή άπολιμπάνεσΒαι της πνευματικής ταύτης 
τροφής, διδάσκοντες αύτους, χα\ τά τοίρ* ημών αύτοίς 
διαπορθμεύοντες, χα\ δεικνύντες, δτι ό φαγών χα\ πιών 
μετρίως ούχ άνάξιβς Ιστι ταύτης της ακροάσεως, άλλ* 
ό ράθυμος χα\ διακεχυμένος• Κα\ λέγετε πρ6ς αύτους 
χαΐ τ6 ^ αποστολικών λ^ιον , δτι ΚοΛ ό έσθίωτ Κνρίφ 
έσΘί€ί, κ<ύ ό /ιή έσθΙωτ Κνρίφ ούχ έσθΐ6ί<, χαΐ 6ύ' 
χαριστεί τφ ββφ. Κα\ ό νηστεύων τοίνυν ευχαριστεί τφ 
Θεψ, δτι δύναμιν Ισχε δυναμένην άντισχείν προς τ6ν πό• 
νον της νηστείας* κα\ δ έσθίων πάλιν ευχαριστεί τφ βεφ, 
Ι6τι ουδέν αύτδν τούτο λυμήνασθαι δύναται πρδς τήν τής 
ψυχής σωτηρίαν, Ιάν θέλη. Τοσαύτας γάρ ήμίν οδούς 
Ετεμεν 6 φιλάνθρωπος θε^, δσας ούδΙ είπείν Ιστι, δι* 
Δν δυνατδν έστιν ημάς, έάν βουλώμεθα, της άνωτάτω 
ιια^^ησίας μετασχεΐν. Ταύτα ουν αρκούντως 4 τώνάπο- 
λειφθέντων {νεκεν διελέχθημεν, περιελδντες αυτών τής 
«Ισχύνης τήν πρόφασιν, κα\ δείξαντες, δτι ου δεΙ έιίί^ 
τούτφ αίσχύνεσθαι* ού γάρ τδ φαγεΤν αίσχύνην ήμΙν 
«ροξενεΐ, ^ύιλά τδ κακδν τι διαπράξασθαι. Μεγάλη αΙ• 
αχύνη ή αμαρτία* έάν ταύτην έργασώμεθα, ού μόνον 
αίσχύνεσθαι όφείλομεν, άλλα κα\ [74] έγχαλύπτεσθαι, 
«α\ χαθάτκρ οΐ προσκεκρουχότες, οδτως εαυτούς ταλ»- 
νίζειν - μάλλον δέ μηδέ τδτε άπαγορεύειν εαυτούς, άλλα 
«ρδς έξομολδγησιν έτιείγεσθαι χαλ πρδς εύγνωμοσύνην. 
Τοιούτον γάρ Ιχομεν Δεσπότην, ουδέν Ιτερον παρ* ημών 

* 8ΑνίΙ. πρδς τήν &χρό«9ΐν. 

Β Βιιο ηΐ88. έΐΗδ^'.ζάμβθα. Ιαϋτλ εοίεΙίη. «αΙ έπαινουμένην. 

• Κβ^. υουΐ δειχνύντϊς τβώτης τ1}ς Ακροάσεως βύτί^ς τό ώφ<• 
λΐ|ΐσν. χ«1 λέγειν πρδς αύτους χαΐ τ4. 8«ΗΙ. Ηΐ ΙΙΜΙΚ. δσον τής 
άιφοάσβως τό ύφέλίμον, χαΙ. 8«ν||. ία Ιαχίυ δτι οΟυ 6 Φα- 
γύν^ βίΛ ιιΐ ΜοΓβΙ. Λ -ι τ• 

4 ^«νϋ. τάχα αρκούντως, «ΙΗ ταττα ν^ν άρχ. έπιζητοΰντα μιτά τήν της άμα^ίας πράξιν, εΐ ποτέ διά 
^αθυμίαν άλώμεν, ή τδ δμολογησαι τά έπταισμένα, χα\ 
μέχρι τούτου στηναι, κα\ μηκέτι τοΓς αύτοίς περιπε- 
σεΤν. Έάν δέ τροφής συμμέτρου μεταλάβωμεν, μηβΐ^ιοτε 
αίσχυνώμεθα * σώματι γάρ ημάς τοιούτφ συνέπλεξεν φ 
Δετπδτης, φ μή δυνατά έτέρως συνεστάναι, ε Ι μή ταύ- 
της μεταλάβοι, μόνον τά της άμετρίας έκκοπτέσθω * 
τούτο γάρ ήμΙν κα\ πρδς τήν ύγίειαν τ«ύτου κα\ εύ- 
εξίαν τά μέγιστα συμβάλλεται. "Η ούχ οράτε χαθ* 
έχάστην ήμέραν άπδ τών πολυτελών τραπεζών χα\ 
της άμετρου άδηφαγίας τά μυρία επαγόμενα νοσή- 
ματα; Πόθεν ποδαλγίαι; πόθεν χαρηβαρίαι; πόθεν 4 
τών χυμών τών διεφθαρμένων πλεονασμός ; τι^όθεν τά 
άλλα μυρία νοσήματα ; Ούκ άπδ της άμετρίας κα\ του 
πλέον του δέοντος έγχεε ι ν έαυτοίς τδ άκρατον « ; Καθά- 
περ γάρ πλοΐον ύπέραντλον γεγονδς ταχέως καταβαπτί- 
ζεται, κα\ ύποβρύχιον γίνεται* ούτω κα\ ό άνθρωπο;» 
δταν τ^ άδηφαγί^ κα\ τ|ί μέθη έαυτδν έκδφ, κατά κρη- 
μνών άπεισι, κα\ ύποβρύχιον απεργάζεται τδν λογισμδν» 
κα\ κείται λοιπδν καθάιτερ νεκρδς έμψυχος, πρδς μέν τά 
κακά πολλάκις ένεργείν δυνάμενος, πρδς δέ τά αγαθά 
άπα